LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 38/2006/2 Dnro LSY 2004 Y 146

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 38/2006/2 Dnro LSY 2004 Y 146"

Transkriptio

1 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 38/2006/2 Dnro LSY 2004 Y 146 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Helsingin Länsisataman toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus HAKIJA Helsingin Satama PL HELSINGIN KAUPUNKI SATAMA JA SEN SIJAINTI Länsisatama sijaitsee Helsingin niemen lounaispuolella kahden kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Länsisataman pohjois ja luoteispuolella on Ruoholahden kaupunginosa, jossa kerrostaloasutuksen lisäksi on mm. kouluja ja päiväkoti. Länsisataman koillispuolella on Hietalahti ja Hietalahdenranta. Hietalahdenrannassa on asuin ja toimistotiloja sekä mm. hotelli. Sataman itäpuolella Hernesaaressa on lähinnä erilaista teollisuutta. Hernesaaren pohjoisosassa noin 200 metriä leveän satama altaan pohjoispuolella on Aker Finnyardsin telakka alue. Hernesaaren eteläosassa on mm. toimistotiloja, jäähalli ja venetelakka. Länsisataman länsi ja eteläpuolella on Lauttasaarenselkä. Lauttasaari on lähimmillään noin 600 metrin päässä Jätkäsaaren länsipuolella. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoitetun ja yli tonnin vetoisille aluksille soveltuvan sataman tai lastaus taikka purkulaiturin toimintaan on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 12 a) kohdan perusteella. Uudenmaan ympäristökeskus on päätöksellään No YS 1235 velvoittanut Helsingin Sataman hakemaan toiminnalleen ympäristölupaa ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 7 :n perusteella.

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristölupavirasto on asiassa toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 31 :n 1 momentin kohdan 1) ja 4 momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 7 a) kohdan perusteella. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut ympäristölupavirastossa vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Luvat Helsingin ympäristölautakunta myöntänyt ympäristöluvan dnro 38/ Helsingin Sataman Länsiterminaalille. Lupaan sisältyy terveydensuojelulain 9 :n sijoituslupalupa sekä laissa eräistä naapuruussuhteista tarkoitettu sijoitusratkaisu. Muu luvanvarainen toiminta satamassa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa Ymk 38/934 04, , Lohja Rudus Oy Ab:n betoniasema Ruoholahdessa. Helsingin ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan dnro 38/ Helsingin Sataman vaarallisten aineiden varastolle. Varasto sijaitsee korttelissa tontilla 1, osoite Majakkakuja 5, Helsinki. TUKES on ilmoittanut kirjelmällä ( , 552/36/2004), että laitoksen toiminta ei ole enää vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä annetun asetuksen (59/1999) 12 :n mukaista laajamittaista teollista varastointia. Kyseessä on em. asetuksen 13 :n mukaisesti vaarallisten kemikaalien vähäinen varastointi, jonka valvonnan suorittavat Helsingin pelastuslaitos ja kemikaalivalvontaviranomainen. Kivihiiltä puretaan Länsisatamassa Tammasaaren hiililaiturilla. Purkauksesta vastaa Helsingin energia ja toiminta kuuluu voimalaitosten ympäristölupien piiriin. Kaavoitus Länsisataman alueella on voimassa yleiskaava, joka on vahvistettu Kaavassa nykyisen tavarasataman alue on merkitty asuin ja työpaikka alueeksi. Matkustajasataman alue on merkitty satama alueeksi. Voimassa olevissa asemakaavoissa sataman maa alueet on määritetty satama alueeksi (LS) tai satama toimintaa palvelevien yhdistettyjen varasto ja huoltorakennusten korttelialueiksi (TSVH) tai sata

3 3 matoimintaa palvelevien varastorakennusten korttelialueiksi (TSV) tai vaarallisiksi varastoalueiksi (VV). Satama alueen edustan vesialue on vesialuetta (W ). Munkkisaarta koskevan voimassa olevan asemakaavassa (vahvistettu ) on Munkkisaaren laiturialueet merkitty LS alueiksi sekä niiden viereiset alueet T tai TTV alueiksi. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Merialueen tila ja sen käyttömuodot Ilmanlaatu Vuodet käsittävässä meriveden laatuluokituksessa Länsisataman edustan veden laatu on luokiteltu tyydyttäväksi. Länsisataman läheisyydessä ovat havaintopisteet nro 134, 62 ja 48. Satama altaissa ei harjoiteta kalastusta. Lauttasaarenselällä kotitarve ja virkistyskalastajien tavallisin saaliskala on ahven. Helsingin kaupungin rakennusvirasto on vuonna 1999 selvittänyt Ruoholahden, Jätkäsaaren ja Munkkisaaren kärkien sedimenttien laatua. Näytteitä tutkittiin yhteensä 11 pisteestä, joista kuusi oli nykyisen sataman edustalta. Näytteistä määritettiin raskasmetallit elohopea, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli ja sinkki sekä mineraaliöljyt ja PCB yhdisteet. Jätkäsaaren edustan kahdessa näytepisteessä oli PCB yhdisteiden summapitoisuus hieman SAMASEohjearvoa suurempi, mutta kuitenkin maaperälle asetettua raja arvoa alhaisempi. Helsingin Satama tutkitutti tammikuussa 2005 Länsisataman edustan matalikon haitta ainepitoisuuksia kuudesta eri pisteestä. Tutkimuksissa havaittiin, että alueella on korkeita TBT pitoisuuksia. Tutkimustulokset on raportoitu Helsingin sataman vesilain mukaisessa lupahakemuksessa, joka koskee Länsisataman väyläalueen laajentamista (LSY 2006 Y 84). Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen vuonna 2005 tekemä sedimenttien haitta ainepitoisuuksien kartoitus Helsingin vesialueilla tukee edellistä tutkimusta (Helsingin ympäristökeskuksen julkaisu 8/2005). Länsisataman Länsiterminaalin ilmapäästöjen leviämisselvityksessä (Varjoranta, R. v. 1999, Ilmatieteen laitos) on todettu, että Länsisataman ilmanlaatu on suhteellisen hyvä ja epäpuhtauksien pitoisuudet ovat Helsingin kaupunkialueen taustatasoa. Koska pääkaupunkiseudun ilman rikkipitoisuus on nykyisin erittäin alhainen, erottuivat Länsisataman rikkipitoisuudet muita korkeampina. Ne olivat kuitenkin ilmanlaadun raja arvojen (ulkoilman rikkidioksidi, typpidioksidi ja typenoksidipitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet, Valtioneuvoston asetus 711/2001 ) alapuolella.

4 4 Maaperän tila Pohjavesi Suojeltavat kohteet Jätkäsaaren maaperää on eri tutkimuksissa tutkittu yhteensä 404:tä pisteestä. Tutkimustulosten mukaan pilaantuneisuus on lähinnä raskasmetalleilla ja öljyllä likaantunutta maata. Haitta aineiden pitoisuus on keskimäärin lievää, mutta vaihtelee paikallisesti. Alueelta on paikallistettu seitsemän yhtenäisesti pilaantunutta aluetta, joista yksi on vanha kaatopaikka. Lähes kaikissa tutkimuspisteissä on todettu noin 1 m syvyydelle saakka rakennekerros, joka on pääsääntöisesti puhdas tai lievästi pilaantunut. Kullekin pilaantuneelle alueelle on esitetty alustavasti pääasiallinen kunnostustapa, jolla suunnitellun alueen uuden maankäytön edellyttämä tavoitetaso saavutetaan. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä läheisyydessä ole vedenottamoja. Pohjaveden pinta on lähellä meriveden pintaa ja meriveden pinta aiheuttaa vaihteluja pohjaveden pinnan tasossa. Pohjaveden muodostuminen alueella ei ole merkittävää, koska kaikki osa alueet ovat päällystetty asfaltilla. Lähin luonnoltaan arvokas alue Länsisataman läheisyydessä on Läntisen Pihlajasaaren lehto, joka on rauhoitettu luonnonsuojelualue. Läntinen Pihlajasaari sijaitsee noin puolentoista kilometrin etäisyydellä Länsisatamasta. Saari on pinnanmuodoiltaan vaihteleva ja siksi myös kasvillisuudeltaan monipuolinen. Läntisen Pihlajasaaren itäpuolella on myös luontotyyppinä suojeltu merenrantaniitty. Kahden kilometrin etäisyydellä Länsisatamasta sijaitsevat Melkin saaren hiekkarannat ja merenrantaniitty, jotka ovat luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. SATAMAN TOIMINTA Toiminnan yleiskuvaus Länsisatama on konttiliikenteeseen erikoistunut yksiköidyn tavaraliikenteen satama, joka palvelee myös roro liikennettä eli lastilauttoja ja matkustajaliikennettä. Satamatoiminta on keskittynyt Jätkäsaaren alueelle. Sataman itäosassa on vilkasta matkustajaliikennettä ja siellä sijaitsevat Munkkisaaren risteilijälaiturit. Länsisataman alueen maapinta ala on noin 83 hehtaaria. Alueen omistaa Helsingin kaupunki, joka on vuokrannut sen Helsingin Satamalle. Vuonna 2003 tavaraliikenteen määrä oli noin 5,4 miljoonaa tonnia. Länsiterminaalin kautta kulkenut matkustajaliikenteen määrä vuonna 2003 oli noin 2,5 miljoonaa matkustajaa.

5 5 Länsisatamassa oli aluskäyntiä vuonna Länsisatama on toiminnassa ympäri vuoden ja ympärivuorokautisesti. Satamassa työskennellään pääsääntöisesti kahdessa vuorossa, mutta laivojen purkaus ja lastaustyötä sekä terminaalityötä tehdään myös yöllä. Länsisatamassa tavaraliikennettä operoivat Multi Link Terminals Ltd Oy ja Finnsteve Oy Ab. Finnsteve Oy Ab:n toiminta satamassa käsittää purkaus ja lastauspalvelua (konttiliikennettä, lauttavaunuja, trailereita) sekä niihin liittyviä oheispalveluja, joita ovat muun muassa ahtaus, terminaalitoiminta, laivanselvitys ja konttivarikkopalvelut. Multi Link Terminals Ltd Oy:n toiminta on keskittynyt konttiliikenteen vastaaviin palveluihin. Länsisataman säännöllistä matkustajaliikennettä hoitavat varustamot ovat Tallink Finland Oy ja Eckerö Line Ab Oy. Matkustajamäärät ovat kasvaneet vuosittain. Vuonna 2003 matkustajia oli 2,5 miljoonaa ja 3,4 miljoonaa vuonna Vuonna 2007 muutoksia tehdään Länsiterminaalin matkustajahalleissa, matkustaja ja maihinnoususilloissa, laiturirakenteissa sekä viemäri ja sähköjärjestelyissä. Keväällä 2006 valmistui uusi lähtöhalli. Rakenteellisten muutosten johdosta matkustajaliikenne siirtyy kauemmaksi asutuksesta eli laajenee laivapaikka LJ6:een ja sen edustan laiturialueelle. Tallinkin alukset tulevat lähivuosina uusiutumaan. Toukokuussa 2006 aloitti liikennöinnin Tallinkin MS Galaxy, joka tulee MS Romantikan tilalle. Helsingin kaupungin voimassaoleva satamajärjestys tuli voimaan Vuosaaren satama valmistunee loppuvuodesta 2008 ja tavoitteena on, että satamatoiminta matkustajaliikennettä lukuun ottamatta siirtyy sinne mahdollisimman nopeasti. Sataman rakenteet ja varustus Länsisatamassa on laituripituutta yhteensä m. Länsisatamassa on yhteensä kahdeksan nosturia. Nostureita käytetään konttien käsittelyyn ja erilaisiin erikoisnostoihin. Nosturit ovat sähkökäyttöisiä. Konttien siirtämisessä ja pinoamisessa käytetään lisäksi mm. lukkeja ja kurottajia. Vetomestareita käytetään lastattaessa trailereita ja lauttavaunuja ro ro aluksiin sekä lastiyksiköiden lähisiirtoihin satamassa. Laituripaikkoja on 29 kpl pienimmätkin paikat mukaan lukien. Sataman laiturit ilmenevät seuraavasta taulukosta:

6 6 Laituripaikat Laituri Tammasaaren laituri Saukonpaasi laituri Saukon laituri LTA LSH LSA LSB/LSA Pituus m Laituripaikka Väylä Syvyys m Laituri Syvyys m 135 6,9 7,8 20 8,9 4, ,1 9,2 9,1 10,1 LSB 9,1 10,1 LSB 9,1 10,1 Nosturit Määrä ja tyyppi Nostokapasiteetti tonnia 1 konttipukkinosturi 30/40 1 konttipukkinosturi 40/50 1 konttipukkinosturi 40/50 1 konttipukkinosturi 40/50 Jätkäsaaren laituri LJA ,0 LJB 6,8 LJC 7,3 LJD 7,5 LJ3 8,2 LJ4 8,9 9,0 LJ5 8,9 9,0 LJ6 8,9 9,5 LJE 8,9 9,5 Sampolaituri LSL ,9 7,5 Valtamerilaituri LV ,0 11,0 Melkkilaituri LMB ,0 12,1 LMA 11,0 12,1 LMB 11,0 12,1 LMB 11,0 12,2 Sillilaituri LS ,0 6,0 Munkkisaaren laituri LHA 196 8,9 7,4/8,2 Munkkisaaren laituri LHB 320 8,9 9,0 Munkkisaaren laituri LHC+LHD 355 8,9 9,0 2 jäykkäpuominosturia 3.0/5.0 1 nivelpuominosturi 14761? 1 konttipukkinosturi 40/50 1 konttipukkinosturi 40/55 1 konttipukkinosturi 35/45 Hietalahden laituri Yhteensä LKL, LJM 170 6, Vaarallisten aineiden alue (ns. VA kenttä) on aidattu, erillisviemäröity ja kameravalvottu. Kentälle sijoitetaan lähinnä kontteja, joiden jatkokuljetusta ei ole välittömästi järjestetty. Helsingin Sataman vaarallisten aineiden varasto sijaitsee osoitteessa Majakkakuja 5, Helsinki (Helsingin 20 kaupunginosan (Länsisatama) kortteli 20252, tontti 1). Varasto on tarkoitettu sata

7 7 man kautta kulkevien vaarallisten aineiden väliaikaiseen varastointiin silloin, kun aineita on vähemmän kuin täysi kuljetuskontillinen tai ne ovat muuten erillisenä eränä. Aineita ei käsitellä, vaan ne varastoidaan aina suljetuissa kuljetuspakkauksissa, joiden koot ovat enintään litraa. Varasto on jaettu kuuteen erilliseen osastoon. Radioaktiivisia aineita tai räjähdysaineita ei varastoida. Kukin osasto on varustettu erillisellä valuma altaalla, joista ei ole yhteyttä viemäriin. Osastojen välillä olevassa lastaushallissa on myös valuma allas, josta ei ole yhteyttä viemäriin. Onnettomuuksien varalle on imeytysainetta. Jätekemikaalit, noin 0,1 tonnia vuosittain, toimitetaan hävitettäväksi Ekokem Oy:lle. Jätettä syntyy, mikäli pakkauksia rikkoontuu varastoinnin aikana tai kemikaaleja jää asiakkailta noutamatta. Satama alueella on lisäksi vaarallisten aineiden trailerien sijoitusalue. Alueella otetaan huomioon, ettei toistensa kanssa epäsopivia aineita sisältäviä yksiköitä sijoiteta rinnakkain. Containerships Ltd Oy:llä on Länsisatamassa työkoneiden ja konttien korjaamo ja konttien pesupaikka. Finnsteve Oy Ab:llä on työkoneiden korjaamo ja pesutilat. Korjaamolla on liuotinpesukone koneenosien pesuun. Arctic Container Oy:llä on samassa rakennuksessa konttien korjaustila. Marine Container Yard Oy varastoi, korjaa, pesee ja maalaa kontteja samoin kuin Artic Container Oy. Helsingin Sataman huoltorakennuksessa (H) on autojen pesupaikka, joka on varustettu öljynerotuskaivolla. Sataman tavaramäärät ja liikenne Tavaraliikenteen määrä Länsisataman kautta oli oheisen taulukon mukaisesti vuonna 2003 noin 5,4 miljoonaa tonnia: Kappaletavara Bulkkitavara *) Tavaraliikenne yht. Tuonti t/a Vienti t/a Yht. t/a *) Luvuissa ei ole mukana kivihiiltä, jota tuodaan Salmisaaren voimalaitokselle Bulkkitavara on Lohja Ruduksen hiekkaa ja sen määrä on vähentynyt, kun ko. toiminta on vuonna 2004 siirtynyt osaksi Vuosaareen. Mikäli tavaraliikenne kasvaa noin 2,7 % vuodessa, Länsisataman tavaraliikenne on vuonna 2008 ennen Vuosaareen siirtymistä noin 7 miljoonaa tonnia.

8 8 Länsisatamasta on ympärivuorokautista matkustajaliikennettä pääasiassa Tallinnaan. Matkustajaliikenteen määrä oli v noin 2,5 miljoonaa linjaliikennematkustajaa ja risteilymatkustajaa. Munkkisaaren risteilymatkustajien määrän odotetaan kasvavan matkustajaan vuoteen 2008 mennessä. Vaarallisia aineita kuljetetaan IMO:n (International Maritime Organisation) IMDG määräysten mukaisesti. Vaarallisten aineiden kuljetus matkustajalaivoilla on rajoitettua. Kaikista vaarallisista aineista on tehtävä ennakkoilmoitus Helsingin Satamalle 24 tuntia ennen lastiyksikön tuomista satamaan. Vaarallisten aineiden kiertonopeus on konttien osalta n. vuorokausi ja trailereiden ja rekkojen osalta muutamia tunteja. Länsisataman kautta kuljetettiin vaarallisia aineita v seuraavan taulukon mukaiset määrät: IMDG luokka Tuonti Vienti Yhteensä t/a t/a t/a 1. Räjähteet Kaasut Palavat nesteet Tulenarat kiinteät aineet Hapettavat aineet ja orgaaniset peroksidit Myrkylliset aineet Radioaktiiviset aineet Syövyttävät aineet Muut vaaralliset aineet Yhteensä Länsisataman autoliikenteen määrä oli vuonna 2003 noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Tästä raskaita ajoneuvoja oli noin 29 %. Rautatieliikenne satamaan hoidetaan ns. päivystysvetureilla Pasilan asemalta. Junaliikenne on ympärivuorokautista. Junat kulkevat Pasilan ja sataman välillä pääsääntöisesti arkipäivisin klo 6 20 ja tekevät tällöin neljä edestakaista matkaa. Vuoden 2005 alusta junat ovat liikennöineet yöllä kolme kertaa eli noin kello 23, 02 ja Vuonna 2003 Länsisatamasta lähti rautateitse t tavaraa ja tuli rautateitse t tavaraa. Alusten lastien käsittely ja varastointi satamassa Nostureita (10 kpl v. 2003) käytetään konttien käsittelyyn ja erilaisiin nostoihin. Konttien pinoamisessa käytetään nosturien lisäksi työkoneita (lukkeja ja kurottajia). Vetomestareita käytetään lastattaessa trailereita ja lauttavaunuja ro ro aluksiin sekä lastiyksiköiden siirtoihin satamassa.

9 9 Länsisataman rakennus ja varastokanta v ilmenee oheisesta taulukosta: Toiminnot Kerrosala m 2 L2 Varasto ja toimistotiloja L3 Varasto ja toimistotiloja L4 Matkustajaterminaali L5 Varasto ja toimistotiloja L6 Varastorakennus, puretaan v L7 Varasto/ tuontiterminaali L8 Varasto/ vientiterminaali (tavaran kontitusta) L9 Toimistotiloja L10 Varasto lastikäsittelykalustolle L14 Finnsteven toimisto ja varasto 742 L15 Trukkihalli 967 L17 Helsan tekninen varikko, toimistotiloja LA, LV Bunkkeri, Varasto ja toimistotiloja, HKR:n tukikohta VAV Vaarallisten aineiden varasto H Sosiaalitiloja, ruokala, toimistotiloja KTL Konttiterminaalin toimistotiloja Pt Passintarkastuspiste Lt Lipuntarkastuspiste Vr Junatoimisto TUL Tullin toimisto FS, Pk Finnsteven toimistotiloja, konttien pesu ja korjaushalli FS, Tjk Finnsteven toimistotiloja Finnsteve tul Toimistotiloja Cont. Depot Konttien pesu ja korjaushalli MCY Depot Konttien pesu ja korjaushalli Polttoaineiden varastointi ja jakelu Tiedot Länsisataman öljysäiliöistä: Toimija Helsingin Satama Helsingin Satama Rakennus (karttamerkintä) Tilavuus m Lämmitysöljy Polttoaine Käyttötarkoitus Kulutus m 3 /a Varo ja turvajärjestelyt L6 lämmitys Purettu vuonna ,2 Polttoöljy Trukit Turva allas ja 100 % ylitäytönesto Containerships 5+5 Diesel Työkoneet Kaksoisvaippa, ei valumaallasta, viemäröimätön asvalttikenttä Marine Container Yard Rudus Oy Betoniasema 3,8 Polttoöljy Trukit Polttoöljy 100 Metallinen valumaallas, säiliö kontissa Rudus Betoniasema 2 Polttoöljy 20 viemäröimätön asfalttikenttä, ei valumaallasta

10 10 Helsingin Sataman maanpäällinen öljysäiliö varastorakennus L6:n itäpuolella puretaan vuonna Purkamisesta syntyvän betoni ja tiilimurskeen sijoittamiselle alueella syntyvään kaivantoon on Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristölupa Länsisataman huoltorakennuksen eteläpäädyssä on maanpäällinen noin 5 m 3 polttoöljysäiliö. Säiliöstä myydään polttoöljyä rakennusvirastolle ja käytetään Helsingin Sataman omissa trukeissa. Säiliöllä on 100 % turva allas ja ylitäytönesto. Säiliö on tarkastettu vuonna 2002 ja se on paloviranomaisten hyväksymä. Helsingin Sataman omien öljysäiliöiden lisäksi Containerships Ltd Oy:llä, Marine Container Yard Oy:llä ja Lohja Oy:n betoniasemalla on öljysäiliöitä. Vesihuolto ja viemäröinti Energian käyttö Länsisataman alueen vesijohtoverkon omistaa ja ylläpitää Helsingin satama. Länsisataman vedenkulutus vuonna 2003 oli yhteensä m 3. Tämän lisäksi aluksille myytiin vettä m 3. Säännöllisessä linjaliikenteessä olevat alukset hoitavat pääsääntöisesti itse veden oton ja jäteveden pumppaamisen viemäriin. Länsisataman jätevedet johdetaan kaupungin viemäriverkkoon. Länsiterminaaliin on rakenteilla uusi paineviemäri matkustajalaivojen jätevesiä varten. Viemäri valmistuu kesällä Länsisataman energiankulutus vuonna 2003 oli yhteensä MWh. Rak., kontit ym. Nosturit Valaistus Myyty sähkö Yhteensä MWh MWh MWh MWh MWh Varustamot hoitavat alusten polttoainehuollon eli bunkrauksen ulkopuolisten öljy yhtiöiden toimesta suoraan tankkiautosta laivaan. YMPÄRISTÖKUORMITUS, SEN RAJOITTAMINEN SEKÄ TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAI KUTUKSET Jätevedet sekä päästöt vesiin ja viemäriin Sataman pintavedet johdetaan mereen noin 20 pisteessä.

11 Päästöt ilmaan 11 Länsisataman jätevedet johdetaan kaupungin jätevesiverkkoon. Viemäröitävien jätevesien määrä oli vuonna 2003 yhteensä m 3. Lisäksi aluksista vastaanotettiin jätevettä vuonna 2003 yhteensä m 3. Vastaanotettavan laivajäteveden määrä on lisääntynyt syksyllä 2005, kun Tallinkin matkustaja alukset alkoivat pumpata aluksilta jätevetensä viemäriin. Länsiterminaalin ravintoloiden ja huoltorakennuksen henkilöstöravintolan keittiövedet johdetaan viemäriin rasvanerotuskaivojen kautta. Finnsteve Oy Ab:n työkonekorjaamolta ja työkoneiden pesutiloista, Marine Container Yard Oy:n ja Arctic Container Oy:n konttien huoltoja pesupaikoilta sekä Containerships Ltd Oy:n konttien pesupaikalta jätevedet johdetaan öljyn ja hiekanerottimen kautta viemäriin. Helsingin Satama käyttää vähäisiä määriä pesukemikaaleja. Vastuuhenkilöillä on käytettyjen kemikaalien käyttöturvatiedotteet. Finnsteve Oy Ab käyttää työkoneiden pesuun Storm Clean Rekka pesuainetta arviolta m 3 vuodessa ja Storm Clean LP 3 pesuainetta arviolta m 3 vuodessa. Koneenosien pesuun liuotinpesukoneella (Teijo 1900) yritys käyttää Storm Clean osienpesuainetta arviolta joitakin kuutiometrejä vuodessa. Pesuaineet varastoidaan 1 m 3 nestekonteissa. Containerships Ltd Oy käyttää konttien pesuun RK24 pesuainetiivistettä (JK Tuotteet Oy) arviolta 1 m 3 vuodessa. Pesuaine varastoidaan 1 m 3 nestekontissa. Arctic Container Oy ja Marine Container Yard Oy käyttävät konttien pesuun pesuainetiivisteitä arviolta joitakin kuutiometrejä vuodessa. Pesuaineet varastoidaan 1 m 3 nestekonteissa. Sataman pyörillä Iiikkuvissa työkoneissa käytetään verotonta polttoainetta. Suomessa meriliikenteessä käytettävän verottoman kevyen polttoöljyn rikkirajat ovat olleet lähtien 0,10 % (VNP 766/2000, alkaen VNA 689/2006). Arvio Länsisataman ilmapäästöistä vuonna Arvio on laadittu Helsingin Sataman laskentamenetelmällä, joka perustuu VTT:n kehittämään LIPASTO laskentamalliin.

12 12 Tapahtuma NOx (t) CO (t) CO 2 (t) HC (t) Partikkelit (t) SO 2 (t) Rahtilaivojen saapuminen ja lähteminen Risteilylaivojen ja lähteminen saapumi Matkustajalaivojen nen ja lähteminen saapuminen Rahtilaivojen laiturissa seisominen Risteilylaivojen laiturissa seisominen Matkustajalaivojen laiturissa seisominen Rahtilaivojen päästöt yhteensä Risteilylaivojen päästöt yhteensä Matkustajalaivojen yhteensä päästöt 44 4, ,8 1,3 11,1 12 1, ,2 0,3 6, , ,9 3,0 7, , ,1 4,1 34,7 33 2, ,5 0,9 18, , ,4 4,9 18, , ,9 5,4 45,8 44 3, ,7 1,3 24, , ,3 7,9 26,0 Työkoneiden päästöt 2,1 0, ,1 0,1 4,8 Henkilöautojen päästöt 0,4 3,6 58 0,5 0,0 0 Kuorma ja pakettiautojen päästöt Työkoneet, autot ja kuormaautot yht. 5,5 0, ,3 0,2 0 7,9 4, ,9 0,2 4,8 Laituri/ maa al. päästöt yht , ,8 10,2 76,8 Päästöt merialueilla yht , ,9 4,6 24,4 Päästöt yhteensä , ,8 14,8 101,2 Melulähteet ja tärinä Kaupunginsuunnitteluvirasto on selvittänyt satamatoiminnan hajuhaittojen leviämistä Jätkäsaaressa vuonna Tutkimuksen mukaan matkustajalaivoista peräisin olevaa hajua havaitaan satama alueella ajoittain, esiintymistiheys keskimäärin 3 %. Suomessa ei ole hajulle ohjearvoja, mutta yleisesti määritellään, että selvää hajua saisi esiintyä 3 9 % kokonaisajasta. Eniten melua syntyy työkoneista, jonka lisäksi tulee rekoista ja muusta autoliikenteestä, junista ja laivoista aiheutuva melu. Laivojen purkauksen ja lastauksen aiheuttama melu ei ole kokonaismelun kannalta merkittävä. Länsiterminaalin matkustaja alusten yöpymisestä aiheutuneita meluhaittoja on pyritty torjumaan yhteistyössä varustamon kanssa sijoittamalla meluisaksi tunnettu alus yöksi mahdollisimman kauaksi asutuksesta. Toukokuussa v tehdyissä uusissa meluselvityksissä onkin todettu, että matkustajasataman melu alittaa selvästi raja arvot sekä päivällä että yöllä.

13 13 Tavarasataman meluhaittoja on pyritty vähentämään järjestämällä konteista meluesteitä Laivapojankadun suuntaan. Tehdyissä meluselvityksissä todettiin, että konttien järjestäminen parantaa tilannetta. Maanpinnan tasalla ja talojen alimmissa kerroksissa konttiesteen parantamisen vaikutus on huomattava (> 5 db), mutta korkealla konttipinon harjan yläpuolella olevassa ylimmän kerroksen erityispisteessä vaikutus jää luonnollisesti vähäiseksi. Päästöt maaperään ja niiden estäminen Länsisatamassa ei käsitellä muita irtolasteja kuin soraa, joten toiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä maaperään. Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen Hakemukseen sisältyy aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain mukainen sataman jätehuoltosuunnitelma (suunnitelma päivätty ). Varustamoilla on säännöllisessä linjaliikenteessä olevien laivojen osalta omat sopimukset jätehuollosta ulkopuolisten jätehuoltoyritysten kanssa. Kansainvälisten risteilijöiden jätehuolto hoidetaan liikkuvalla kalustolla (Lassila & Tikanoja Oyj ja Ekokem), joka tilataan tarpeen mukaan. Vuonna 2004 Helsingin Satama välitti jätehuoltoyritysten hoidettavaksi Länsisataman risteilyalusten jätteitä yhteensä noin 110 tonnia. Länsisatamassa on neljä jäteastiaa alusjätteille: Jätkäsaarenlaiturilla, Melkinlaiturilla, Valtamerilaiturilla ja Saukonlaiturilla. Länsiterminaalissa on loisteputkille keräyslaatikot. Vuonna 2003 Länsisatamasta tuli Helsingin sataman hoidettavaksi alusjätettä seuraavasti:

14 14 Kohde Sekajäte t/a Puujäte t/a Paperi t/a Pahvi t/a Bio Jäte t/a 1 Länsisatama, Portti A, vartiokoppi 5, ,2 2 Länsisatama, Portti A2 4, ,3 Yht. t/a 3 Pohjoispääty L5 4,8 0 0, ,5 4 KTL,nosturit (seinusta) 5,2 0 1, ,5 5 Länsi, L2 p pääty &maanpuoli 11, ,7 6 Länsi, L3 p pääty, meren puoli 13,5 0 7, ,3 7 Sisäpiha VAV 5, ,2 8 Lv bunkkeri 33,3 11,9 15, ,8 9 Lv varasto 1 krs. 0, ,15 0 0,2 10 Huoltorakennus / trukkihalli 15,7 0 7,8 2,1 1 26,6 11 Saukon huoltorakennus 5, ,2 12 Autontarkastus, Länsiterminaali 10, ,3 13 Länsi, lauttap. LJ3, maanpuoli 5, ,2 14 Pohjois/ Eteläpääty, Länsiterminaali 37,2 0 11,7 8,4 3,1 60,5 Yhteensä: 136,0 11,86 44,85 10,7 4,2 228,2 Länsisatamassa syntyvät ongelmajätteet ovat lähinnä sähkö ja elektroniikkaromua, loisteputkia sekä akkuja ja paristoja. Ongelmajätteet toimitetaan Sörnäisten sataman vesikalustovarikolle, josta ne toimitetaan Kivikon ongelmajäteasemalle. Helsingin satamassa kerättiin ongelmajätteitä v seuraavat määrät: Jätelaji Määrä (kg) Tyhjiä öljytynnyreitä Nesteakut, happoa sisältävät Maalit, liimat ym. ongelmajätteet Öljyinen sakka Jäteöljy, vesipitoisuus % Jäteöljy, vesipitoisuus < 10 % Sähkö ja elektroniikkalaitteet Alusten ongelmajätteet Muut ongelmajätteet Konehuoneperäiset öljyiset jätteet

15 15 Lumi aurataan satamakentiltä mereen silloin kun meri on avoin. Helsingin Satama ei ota vastaan sataman ulkopuolelta kerättävää lunta. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin Potkurivirrat ja alusten peräaallot aiheuttavat rantojen eroosiota ja vaikutuksia kasvillisuuteen sekä veden samentumista. Eroosiovaikutus kohdistuu lähinnä oleville saarille ja luodoille, jotka ovat todennäköisesti luonnostaan kasvillisuudeltaan karuja. Veden sameus rajoittaa vesikasvien esiintymistä alueella. Satama alueen pohjaeläimistö ja kalasto on todennäköisesti niukkaa ja lajisto on sopeutunut sataman toiminnasta aiheutuviin vaikutuksiin. Sataman toiminnalla ei ole siten merkittävää vaikutusta kalastoon tai pohjaeläimistöön. Leviämismallilaskelmien mukaan rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvo alittaa tutkimusalueella ja siis myös Länsisatamassa rikkidioksidille annetun raja arvon 20 glm 3 ekosysteemien ja kasvillisuuden suojelemiseksi (Rasila ym. 2002). Korkeimmillaan rikkidioksidin vuosikeskiarvo oli tutkimusalueella noin 40 % raja arvosta. Vastaava typenoksidipitoisuuden raja arvo ylittyy pienellä alueella Länsisataman alueella. Raja arvon soveltamisalueilla, kuten laajoilla maa ja metsätalousalueilla ja luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla raja arvo alittuu selvästi. Satamatoiminnasta aiheutuvat ilman epäpuhtaudet eivät siten aiheuta vaikutuksia kasvillisuuteen. Lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin puolentoista kilometrin etäisyydellä Länsisatamasta. Sataman toiminta ei vaikuta suojelualueisiin tai niiden perusteena oleviin luontoarvoihin Vaikutukset pintavesiin ja niiden käyttöön Sataman toiminta ei normaalitoiminnan aikana aiheuta haitallisia päästöjä mereen. Vuonna 2003 alusten bunkrauksen yhteydessä sattui yksi pieneksi luokiteltava öljyvahinko. Satamatoiminnan vesistövaikutukset syntyvät lähinnä johdettaessa sataman pintavesiä mereen. Mereen päätyvät epäpuhtaudet voivat vaikuttaa paikallisesti satama alueen veden laatuun, mutta ko. aineilla ei ole merkittävää vaikutusta koko merialueen vedenlaadun kannalta. Sen sijaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyy onnettomuuden ja aineiden luontoon pääsyn riski. Laivojen, väylien ja satamatoimintojen turvallisuus on siten merkittävä tekijä ehkäistessä ko. tilanteita. Yksikköliikenteessä kuitenkin kerralla kuljetettava ainemäärä on enintään 25 kuutiota, jolloin laajan saastumisen riski on suhteellisen pieni.

16 16 Laivaliikenteen potkurivirtaukset ja peräaallot aiheuttavat paikallisesti pohjasedimenttien liikkumista ja sekoittumista veteen. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Länsisataman toiminnalla ei ole vaikutusta maaperään. Vaarallisten aineiden varastointi ja kuljetukset ovat tarkoin säädeltyjä ja mahdollisiin onnettomuustilanteisiin ja vahingontorjuntaan on varauduttu. Helsingin Sataman vuokralaisten uusiin vuokrasopimuksiin on otettu erityinen sopimuskohta maan pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vaikutus ilmanlaatuun Ilmatieteen laitoksen selvityksessä (Rasila 2002) on laskettu Helsingin Sataman satamatoiminnan (laivaliikenne, työkoneet, rekka ja autoliikenne) rikkidioksidi typenoksidi ja hiukkaspäästöjen leviämistä. Päästökartoituksiin kuului yhtenä kohteena Länsisatama. Selvityksen mukaan satamatoiminnan päästöjen aiheuttama korkein rikkidioksidipitoisuuden vuorokausikeskiarvo oli 48 % ja tuntikeskiarvo 47 % vastaavista ohjearvoista (80 g/m 3 ja 250 g/m 3 ). Typpidioksidipitoisuuden korkein vuorokausiohjearvo oli 18 % ja tuntikeskiarvo 27 % vastaavista ohjearvoista (70 g/m 3 ja 150 g/m 3 ). Sataman toiminta kohottaa rikkidioksidi, typenoksidi ja hiukkaspitoisuuksia lähinnä satama alueilla ja niiden välittömässä lähiympäristössä ja laivareittien varsilla. Länsisataman alueella pitoisuuksiin vaikuttavat laivaliikenteen päästöjen lisäksi suhteellisen matalalta vapautuvat työkoneiden päästöt (Rasila ym. 2002). Rasilan ym. (2002) mukaan satamatoiminnan rikkidioksidi ja typpidioksidipitoisuudet alittavat vuorokausi ja tuntiohjearvot mallilaskelmien tulosten mukaan kaikkialla tutkimusalueella eli myös Länsisatamassa. Sataman toiminnasta syntyvät päästöt vaikuttavat ainoastaan sataman ja sen lähialueen ilmanlaatuun. Koska rikkidioksidi, typenoksidi ja hiukkaspäästöt ovat alle ohjearvojen, vaikutusta ilmanlaatuun ei voida pitää merkittävänä. Pelkästään Länsisataman matkustajaliikenteen vaikutuksia ympäristön ilmanlaatuun on selvitetty vuonna 2002 tehdyssä tutkimuksessa (Varjoranta, Savunen, Pietarila). Tutkimus antoi aikaisempia tutkimustuloksia tukevia tuloksia. Satamatoiminnan aiheuttamat ilman epäpuhtauspitoisuudet jäävät alle ohjearvojen, jotka on asetettu terveys ja viihtyvyyshaittojen (VNp 480/1996 ja VNA 711/2001) ehkäisemiseksi. Itse satamaalueella ei ole ilmapäästöille herkkiä kohteita, kuten pysyvää asutusta. Vähärikkisen polttoöljyn käyttöä pyritään edistämään mm. kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) toimesta.

17 17 Melu ja tärinä Länsisataman matkustajaliikenteen ympäristölupa (dnro 38/ ) edellytti Helsingin Satamaa teettämään ympäristömelumittauksia ja toimittamaan ne Uudenmaan ympäristökeskukselle vuoden 2002 loppuun mennessä. Tehdyt melumittaukset osoittivat, että satamatoiminnan melu oli lähellä ohjearvoja. Vuonna 2003 ja 2004 tehtiin lisämittauksia ja selvityksiä. Tehtyjen meluselvitysten mukaan melulle eniten altistuvat asunnot sijaitsevat Ruoholahdessa Laivapojankadulla lähinnä satamaa. Tämä asuntoalue on kaavoitettu ja asunnot rakennettu ottaen huomioon lähellä oleva tavarasatama, joten meluvaimennus on huomioitu sekä kaavamääräyksissä että rakennusluvassa päivätyn meluselvityksen (insinööritoimisto Akukon Oy) mukaan sataman melu alittaa yöohjearvon L Aeq 50 db, jos kapeakaistakorjausta ei käytetä ja ylittää sen yhtenä yönä viikossa, jos korjausta käytetään. Niissä paikoissa, joissa lasketut ylitykset tapahtuvat, myös alueen muu melu, mm. katuliikenteen melu on merkittävää. Hakemukseen sisältyy insinööritoimisto Akukon Oy:n päivätty selvitys katuliikenteen yöajan taustamelusta Hietalahdessa, päivätty selvitys melutasosta Munkkisaaressa sekä päivätty selvitys melun kapeakaistaisuudesta ja äänesmäisyydestä. Selvityksistä mm. ilmenee, että viikonlopun yöajan (klo 22 7) melu Telakkakadun ja Mallaskadun risteyksessä (tarkastelupiste 4 Mallas) oli 57 db ja Sinebrychoffin puiston pohjoispäässä (tarkastelupiste 5 Sinebr) 38 db. Kapeakaistaisuuskorjauksen käyttö ei ole tarpeen ainakaan niissä pisteissä, joissa liikenteen aiheuttama melutaso on yhtä voimakas tai voimakkaampi kuin sataman aiheuttama korjaamaton melutaso. Hakemukseen sisältyy Länsisataman matkustajaliikenteen meluselvitys (Insinööritoimisto Akukon Oy ). Kapeakaistakorjauksia käytettiin etäisyydestä ja taustamelusta riippumatta Meloodia ja AutoExpress aluksille. Kaikki laskentatulokset sisältävät nämä kapeakaistakorjaukset. Päivitetyt tulokset osoittavat, että Länsiterminaalin melu alittaa voimassa olevan ympäristöluvan raja arvot sekä päivällä että yöllä. Hakemukseen sisältyy Länsisataman tavarasataman meluselvitys (insinööritoimisto Akukon ). Selvityksen mukaan Lauttasaaressa sekä Hietalahden ja Ruoholanden välisen kannaksen pisteessä satamatoimintojen aiheuttama melu alittaa selvästi ohjearvot sekä päivällä että yöllä. Laivapojankadun kulman pisteessä päivän melu on jonkin verran ( db) päiväohjearvon L Aeq 55 db yläpuolella, mutta yön melutasot ovat taas hieman enemmän ( db) yöohjearvon L Aeq 50 db alapuolella. Konttien järjestäminen yhtenäiseksi esteeksi parantaa tilannetta Laivapojankadun kuiman tie

18 18 noilla. Maanpinnan tasalla ja talojen alimmissa kerroksissa konttiesteen parantamisen vaikutus on huomattava (> 5 db), mutta korkealla konttipinon harjan yläpuolella olevassa ylimmän kerroksen erityispisteessä vaikutus jää vähäiseksi. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA, ENERGIATEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖJÄR JESTELMÄ Toiminnan suunnittelu Helsingin Satamassa perustuu taloudellisesti ja teknisesti parhaisiin toteuttamiskelpoisiin ratkaisuihin siten, että toiminnan ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kokonaisuutena. Helsingin Satama on hinnastossaan ottanut huomioon, että mikäli säännöllisessä matkustajaliikenteessä liikennöivä alus käyttää alle 1 % rikkiä sisältävää polttoainetta, se saa 20 % ylimääräisen alennuksen alusmaksusta. Tällä pyritään ohjaamaan aluksia puhtaampien polttoaineiden käyttöön. Helsingin Satama on vuonna 2000 teettänyt konsulttiselvityksen koskien laivojen mahdollisuuksia liittyä laiturissa oloaikana maasähköön. Ongelma on, että laivojen sähköjärjestelmät toimivat joko 50 Hz tai 60 Hz taajuudella (Pohjois Amerikassa rakennetut laivat). Koska laivat ovat energian tuoton kannalta omavaraisia yksiköitä eikä niitä ole suunniteltu liitettäväksi maasähköön, täytyisi jokaiselle laivalle suunnitella ja rakentaa oma liityntä. Maasähköratkaisulle ei ole yleistä standardia. Tarvittaessa Helsingin satama järjestää maasähköliittymän, mikäli aluksella on valmius maasähkön vastaanottoon. Hakemukseen liitetyn meluselvityksen mukaan Länsisatamassa merkittävän melulähteen muodostavat sataman työkoneet ja ajoneuvot. Näiden tekninen kehitys vaikuttaa suuresti myös sataman melupäästöjen kehittymiseen. Tehtyjen mittausten mukaan uudemmat työkoneet ovat vanhoja hiljaisempia. Nykyisissä meluselvityksissä on rekka autojen kokonaisäänitehotasona käytetty 107 db ja vetomestareiden 109 db. Vuosaaren sataman ympäristölupaa varten tehdyissä meluselvityksissä on arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä vetomestareiden melutaso on luokkaa 103 db (Vuosaaren satamatoimintojen meluselvitys, LT konsultit 1997). Finnsteve Oy Ab on keväällä 2004 hankkinut koekäyttöön sähkölukin, jossa ajovoimansiirto ja nosto on toteutettu sähkömoottorikäyttöisinä. Sähkötekniikan käytön etuina on parempi hyötysuhde ja pienempi huollontarve. Perinteiseen lukkiin verrattuna lähes 100 kw suurempi moottoriteho antaa lukille paremman kiihtyvyyden ja suuremman nostonopeuden, mutta polttoaineen kulutuksen pitäisi valmistajan arvioiden mukaan jäädä lähes 20 % pienemmäksi. Alhaisemman polttoaineenkulutuksen ja edistyksellisen moottoritekniikan myötä saavutetaan alhaisemmat pakokaasupäästöt. Valmistajan mukaan sähkölukki toimii pehmeämmin, jolloin sen melupäästötkin pienenevät. Oletettavaa onkin, että työkonekaluston uusiutuessa myös ympäristöhaittoja voidaan vähentää.

19 19 Helsingin sataman toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä, joka on laadittu laadunhallintajärjestelmän SFS ISO 9001 sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmän SFS ISO vaatimukset täyttäviksi ja sertifioitu POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Riskien arviointi Riskit voivat aiheutua purku ja lastaustoiminnan virheistä, erikoislastien käsittelystä, polttonesteiden käsittelystä. Riskitapahtumia ovat mm. tulipalot, kemikaalin leviäminen ja öljyvahinko. Toimet onnettomuuksien estämiseksi Helsingin sataman turvallisuusyksikkö valvoo vaarallisten aineiden kuljetuksia ja varastointia satamassa. Helsingin Satama toimii ympäristön tarkkailussa ja ympäristövahinkojen torjunnassa läheisessä yhteistyössä kaupungin ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa. Katajanokalla sijaitseva alusliikenteen valvontakeskus, ns. VTSkeskus, päivystää 24 tuntia vuorokaudessa ja toimii samalla Helsingin Sataman hälytyskeskuksena esim. onnettomuus ja öljyvahinkotilanteissa. Öljy ja kemikaalionnettomuustilanteessa Helsingin Sataman organisaatiolla on valmius torjunnan jälkitorjuntatoimiin. Öljyntorjunnan ensitoimista vastaa Helsingin kaupungin pelastuslaitos ja Helsingin Satama hoitaa ns. loppusiivouksen satama alueilla. Vuonna 1999 Helsingin satama teki suojelusuunnitelman kemikaalionnettomuuden varalle. Helsingin Satama on teettänyt satamatoimintoja koskevan riskikartoituksen If Teollisuusvakuutuksella vuonna Sen pohjalta on laadittu toimenpidesuunnitelma kartoitettujen riskien poistamiseksi. ISPS koodin (International Ship and Port Facility Security Code) mukainen turvajärjestelmä on käytössä. Sen myötä mm. kulunvalvonta on tehostunut. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Käyttötarkkailuesitys: Sataman toiminnasta pidetään kirjaa, johon merkitään: satamassa käyneiden laivojen määrä sekä tulo ja lähtöajat ( kauppamerenkulku) sataman kautta tuotujen ja vietyjen tavaroiden laji ja määrä (kappa

20 20 letavara, irtolasti) toiminnasta syntyvät jätteet luokiteltuina ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 mukaisesti, jätteiden määrä, varastointi, käsittely ja toimituspaikat Helsingin Sataman omassa toiminnassa käytetyt polttoaineet ja niiden määrä, sekä poikkeukselliset tilanteet, niiden kesto, syy ja korjaustoimenpiteet vaarallisten aineiden määrä ja laji matkustajamäärät Yhteenveto käyttötarkkailusta toimitetaan Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Jätevesipäästöjen ja vesistövaikutusten tarkkailu Vaarallisten aineiden varastoalueen veden laatua tarkkaillaan ottamalla näyte ennen vesien johtamista mereen ja näytteen ph mitataan. Helsingin kaupunki suorittaa vuosittaista vesistötarkkailua Helsingin edustalla. Täten erilliseen Helsingin Sataman suorittamaan tarkkailuun ei ole tarvetta. Yhteenveto käyttötarkkailusta toimitetaan Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ilmaa pilaavien päästöjen ja ilman laadun tarkkailu YTV suorittaa vuosittaista ilmanlaadun tarkkailua Helsingissä. Erilliseen Helsingin Sataman suorittamaan tarkkailuun ei ole tarvetta. Melun ja sen vaikutusten tarkkailu Meluselvitys tehdään kolmen vuoden välein ja alusliikennemäärien olennaisesti muuttuessa. Mittauksien tulokset toimitetaan Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty , ja Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti tiedotettu kuuluttamalla siitä ympäristölupavirastossa ja Helsingin kaupungissa

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 45/2006/2 Dnro LSY 2004 Y 148

LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 45/2006/2 Dnro LSY 2004 Y 148 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 45/2006/2 Dnro LSY 2004 Y 148 Annettu julkipanon jälkeen 22.12.2006 ASIA Helsingin Eteläsataman toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

Kooste Länsisataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä

Kooste Länsisataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä 1 21.4.2016 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 62/2014/1(Dnro ESAVI/716/04.08/2010), annettu 28.3.2014 Vaasan Hallinto-oikeuden päätös 16/0021/2, annettu 5.2.2016 Kooste Länsisataman toimintaa

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 359 Vaasan hallinto-oikeuden päätös Helen Oy:n valituksesta Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-014194

Lisätiedot

Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä

Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä 1 21.4.2016 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 131/2014/1 (Dnro ESAVI/297/04.08/2012), annettu 30.6.2014 Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2009/2 Dnro LSY-2008-Y-94 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2009/2 Dnro LSY-2008-Y-94 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2009/2 Dnro LSY-2008-Y-94 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Kristiinankaupungin Karhusaaren satamaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Liite Hangon ympäristöyhdistyksen muistutukseen. Vuoden 2003 meluselvityksen analyysi nykylähtökohdista

Liite Hangon ympäristöyhdistyksen muistutukseen. Vuoden 2003 meluselvityksen analyysi nykylähtökohdista Liite Hangon ympäristöyhdistyksen muistutukseen Vuoden 2003 meluselvityksen analyysi nykylähtökohdista Seuraavassa taulukossa on meluselvityksen laskentaperusteet: Laskennassa ei ole lainkaan huomioitu

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Puoli vuotta VUOSAAREEN - OPERAATTORIN PALVELUT. LOGISTICS 2008 17.4.2008 Tapio Orne

Puoli vuotta VUOSAAREEN - OPERAATTORIN PALVELUT. LOGISTICS 2008 17.4.2008 Tapio Orne Puoli vuotta VUOSAAREEN - OPERAATTORIN PALVELUT LOGISTICS 2008 17.4.2008 Tapio Orne PELIKENTTÄMME ON PUOLEN VUODEN KULUTTUA VUOSAARI TARJOAMME ASIAKKAILLEMME VUOSAARESSA SAMAT PALVELUT KUIN NYKYISISSÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Kooste Vuosaaren sataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä

Kooste Vuosaaren sataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä 1 21.4.2016 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 224/2014/1 (ESAVI/306/04.08/2012), annettu 10.11.2014 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16/0018/2, annettu 3.2.2016 Kooste Vuosaaren sataman toimintaa

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Martinlaakson kaupunginosan korttelin 17544 suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen melulta

Martinlaakson kaupunginosan korttelin 17544 suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen melulta 1(3) Tilaaja: SRV Westerlund Oy Sami Somero PL 515 02201 Espoo sami.somero@srv.fi Martinlaakson kaupunginosan korttelin 17544 suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI.

ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI. ULKOILMATAPAHTUMIEN MELUKYSYMYKSIÄ MALLINNUS, MITTAUKSET JA ARVIOINTI. Benoît Gouatarbès, Uli Jetzinger Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI benoit.gouatarbes@akukon.fi 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 193 1 UUS 2009-Y-101-111 LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUK- SESTA (KALASATAMA) Khs 2009-1263 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 97/2008/2 Dnro LSY 2008 Y 177

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 97/2008/2 Dnro LSY 2008 Y 177 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 97/2008/2 Dnro LSY 2008 Y 177 Annettu julkipanon jälkeen 23.12.2008 ASIA PVO Huippuvoima Oy:n Vaskiluodon voimalaitoksen ympäristöluvan (nro 4/2008/2,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/3 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/3 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Vp/3 1 a 3 ILMOITUSASIAT Kslk Kaupunkisuunnittelulautakunnalle on lähetetty tiedoksi seuraavat kaupunginhallituksen päätökset sekä yleissuunnitteluosaston ilmoitus: Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingissä, 5.3.2009. Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä

Helsingissä, 5.3.2009. Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä Helsingissä, 5.3.2009 Ympäristöministeriölle Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä Suomen luonnonsuojeluliitto ry. esittää, että ympäristöministeriö ryhtyisi valmistelemaan ohjetta laskennallisten

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Opas ja sen soveltaminen käytäntöön

MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Opas ja sen soveltaminen käytäntöön MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Opas ja sen soveltaminen käytäntöön 7.12.2013 Taustaksi Uudenmaan ELY-keskus on laatinut oppaan MELUN- JA TÄRINÄNTORJUNTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Perustuu

Lisätiedot

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447), Tampere Meluselvitys 2.5.2013 Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447),Tampere Rakennustoimisto Pohjola Oy Meluselvitys

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 621 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa- Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010) HEL 2014-004885 T 11 01 00 00 Lausunto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS.

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Timo Rasila ILMATIETEEN LAITOS - ILMANLAADUN TUTKIMUS Helsinki 18.06.2002

Lisätiedot