SF-CARAVAN TURKU RY:N SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SF-CARAVAN TURKU RY:N SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 SF-CARAVAN TURKU RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Turku ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:hyn, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Yhdistyksen toiminta-alueen määrää tarvittaessa liiton liittokokous. Yhdistys voi kuulua jäsenenä liiton sääntöjen 4 :ssä tarkoitettuun piiriyhdistykseen. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään olevien matkailuajoneuvon käyttäjien yhteisiä pyrkimyksiä sekä toimia yhteistoiminnan ylläpitäjänä jäsentensä ja heidän perheittensä kesken. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys a. pyrkii tässä pykälässä mainitulla tavalla kehittämään toiminta-alueellaan matkailuajoneuvojen turvallista, taloudellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä omalta osaltaan edistämään liikenneturvallisuutta, b. pyrkii hankkimaan jäsentensä käyttöön sopivia matkailuajoneuvoalueita sekä vaikuttamaan sellaisten alueiden varustetasoon, käyttöehtoihin yms. seikkoihin, c. harjoittaa jäsentensä opastusta ja neuvontaa sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa, d. järjestää kokouksia, leirejä ja retkiä jäsenilleen sekä illanviettoja, näyttelyjä, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, sekä e. tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään paikallisella tasolla suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin, yhteisöihin ja yksityisiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja varainkeräyksiä, harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. 4 Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää "SF- Caravan". Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää "SF-Caravan" tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.

2 5 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja hyväksyvänsä yhdistyksen säännöt sekä suorittaa säädetyn jäsenmaksun. Perhejäseneksi, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä toinen tai useampi samaan perheeseen kuuluva 18 vuotta täyttänyt henkilö. Nuorisojäseneksi, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun, voidaan hyväksyä alle 18- vuotias toinen tai useampi samaan perheeseen kuuluva henkilö. Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä liiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja maksaa säädetyn jäsenmaksun. Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja hyväksyy yhdistyksen säännöt. Ainaisjäseniä ovat sellaiset varsinaiset jäsenet, jotka ovat maksaneet 20 vuoden jäsenmaksun kertasuorituksena. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 6 Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa sen pöytäkirjaan. Jäsen, joka jättää yhdistykselle tulevan jäsenmaksunsa annetun määräajan kuluessa suorittamatta tai joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä taikka jonka jäsenyys yhdistyksessä jostakin muusta syystä vahingoittaa yhdistystä, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Erotetulla on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. 7 Yhdistykseen liittyvä uusi jäsen suorittaa liiton määräämän kirjaamis- ja jäsenmaksun. Jäsen suorittaa liiton jäsenmaksun lisäksi yhdistykselle syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsen- tai ainaisjäsenmaksun määräaikaan mennessä. 8 Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset, joita ovat varsinaiset kokoukset ja ylimääräiset kokoukset. Toimeenpanovalta on johtokunnalla. Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään syys-lokakuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa, molemmat johtokunnan lähemmin määräämänä aikana ja paikassa. Ylimääräinen

3 kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi 20 osa (1/20) yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kokouksistaan ja muista tilaisuuksistaan yhdistys ilmoittaa jäsenilleen vähintään neljätoista (14) päivää ennen asianomaista tilaisuutta postitse lähetetyillä kutsuilla tai yhdistyksen syyskokouksen määräämissä sanomalehdissä. Kokouskutsussa on mainittava, jos yhdistys ostaa, myy tai kiinnittää kiinteistöä, taikka kysymyksessä on yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden ostaminen tai luovuttaminen. 9 Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella saapuvilla olevalla varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä ja perhejäsenellä ja 15 vuotta täyttäneellä nuorisojäsenellä, joka on suorittanut vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksessa ulkojäsenellä eikä yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Lukuunottamatta 15 :ssä mainittuja tapauksia tehdään päätökset yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 10 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat. 2. Valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja sekä vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle. 3. Valitaan kaksi (2) tilintarkistajaa ja kaksi (2) varatilintarkistajaa. 4. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta seuraavalle vuodelle. 5. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta. 6. Päätetään, miten kutsu yhdistyksen kokouksiin saatetaan yhdistyksen jäsenten tietoon, ottaen huomioon sääntöjen 8 :n määräykset. 7. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä liiton kokouksiin. 8. Valitaan jäsenet mahdollisesti tarvittaviin toimikuntiin. 9. Käsitellään muut johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa sekä ääntenlaskijat. 2. Esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkistajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus ehkä antaa aihetta. 4. Käsitellään muut johtokunnan ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

4 11 Yhdistyksen johtokunnan muodostavat puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä kahdeksan (8) jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Jos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulevat pysyvästi estyneiksi hoitamaan heille sääntöjen mukaan kuuluvia tehtäviä, valitsee jäljellä oleva johtokunta keskuudestaan varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi tai kutsuu yhdistyksen koolle puheenjohtajan ja johtokunnan täydennysvaalia varten. 12 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on paikalla. 13 Yhdistyksen nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen, tai kaksi (2) johtokunnan jäsentä yhdessä, tai se taikka ne, jotka johtokunta siihen määrää. 14 Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne sekä johtokunnan laatima toimintakertomus ja muut hallintoa koskevat asiakirjat jätettävä tilintarkastajille kunkin vuoden helmikuun 15 päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee helmikuun loppuun mennessä antaa johtokunnalle kertomus tilintarkastuksesta sekä lausunto tilija vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 15 Milloin yhdistyksen kokouksessa äänestetään näiden sääntöjen muuttamisesta, vaaditaan päätöksen tekemiseen, että kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa ehdotusta. Päätöksen tekemiseen yhdistyksen purkamisesta vaaditaan, että kahdessa perättäisessä, vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. 16 Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkautumisesta päättävässä viimeisessä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.

5 17 Näille säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on saatava liiton hallituksen suostumus. 18 Muutoin toiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kuopion Seutu ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Tikkurilan Naisvoimistelijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Naisvoimistelijat ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä TNV. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY NIMI JA KOTIPAIKKA

SÄÄNNÖT PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY NIMI JA KOTIPAIKKA PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT Sääntömuutos hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 28.9.2014, joka myös valtuutti johtokunnan tekemään kokouksessa hyväksyttyihin sääntöihin (patentti- ja

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. ja kotipaikka Riihimäen kaupunki sekä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2011. Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut säännöt 22.3.2011. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Uudistetut säännöt. Japsistarat ry rek.no 208.644

Uudistetut säännöt. Japsistarat ry rek.no 208.644 Uudistetut säännöt Säännöt on hyväksytty Japsistarat ry:n vuosikokouksessa Kuopion Rauhanlahdessa 15.6.2013. Sekä lisäykset Japsistarat ry ylimääräisessä jäsenkokouksessa 15.3.2014. Akaassa. 1 NIMI JA

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Paikallisyhdistyksen (1 kokous/vuosi) Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet...

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot