Puiteohjelman lyhenteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puiteohjelman lyhenteet"

Transkriptio

1 Puiteohjelman lyhenteet EU puiteohjelmiin liittyviä dokumentteja lukiessa kohtaa tuon tuostakin lyhenteitä, joita voi olla vaikea muistaa. Oheinen lyhennelista auttaa. AG Artemis Artikla 169 Artikla 185 Artikla 187 AS CIP Clean Sky COMAv Cordis Coreper CA COST CP CSA CSF DG DG AGRI DG CLIMA Advisory Group. Neuvonantajaryhmiä, joita komissio käyttää tarvittessaan mielipiteitä erilaisiin puiteohjelma-asioihin. Embedded Computing Systems JU. Sulautetun tietojenkäsittelyn JU (kts. JU). Nykyisin artikla 185, kts. alla. Antaa mahdollisuuden toteuttaa EU:n (osa)rahoituksella muun muassa sellaisia tutkimuskokonaisuuksia, joihin osallistuu vain osa EU-maista. Esimerkkeinä tutkimusohjelmat BONUS, AAL ja Eurostars. Entinen artikla 169. Antaa mahdollisuuden toteuttaa EU:n (osa)rahoituksella muun muassa sellaisia tutkimuskokonaisuuksia, joihin osallistuu myös EU:n ulkopuolisia maita. Toteuttajana on EU:n toimielin, jonka muotona nykyisin useimmiten Joint Undertaking, JU. Esimerkkeinä yhteisyritykset ITER, Galileo, IMI, ARTEMIS ja ENIAC. Associated states. Valtioita, jotka voivat osallistua puiteohjelmaan jokseenkin samoin ehdoin kuin EU:n jäsenvaltiot. Competitiveness and Innovation Programme. Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma. Clean Sky JU. Ilmailualan JU (kts JU). Certification on the methodology for average personnel costs. Community Research and Development Information Service. Euroopan unionin rahoittama ja ylläpitämä elektroninen tietopalvelu. Cordis löytyy Internetistä osoitteesta Cordiksen kautta voi mm. etsiä itselleen tutkimuskumppaneita, tutustua EU:n aikaisemmin rahoittamaan tutkimukseen, seurata EU-tutkimukseen liittyvää päätöksentekoa ja saada tutkimusohjelmien hakupaketit. Pysyvien edustajien komitea. Committee of Permanent Representatives = Coreper II. Committee of Deputy Permanent Representatives = Coreper I. Coordination Actions. Koordinointitoimet. Hankemuoto, joka edistää tutkimus- ja innovointitoimien verkottamista. Koordinointitoimi voi olla mm. konferenssien ja tapaamisten järjestämistä, selvityksiä, työryhmien perustamista tai tiedottamista. European Cooperation in Science and Technology. Eurooppalaisen tutkimusyhteistyön muoto. COST-yhteistyössä tutkimus rahoitetaan kansallisesti, mutta COST korvaa matka-, kokous- ja seminaarikuluja. COST-yhteistyöhön otetaan mukaan soveltavan ja etupäässä esikilpailullisen tutkimuksen hankkeita. Ennalta määriteltyjä tutkimustavoitteita ei ole. Collaborative Project. Yhteistutkimushanke. Hanke, jossa tuotetaan uutta tietoa, teknologiaa tai tuotteita. Tavoitteena on tukea tutkimus- ja kehitystoimia, joilla parannetaan eurooppalaista kilpailukykyä. Yhteistutkimushankkeella on siis selkeästi ennalta määritellyt tieteelliset ja teknologiset tavoitteet. Hankemuotoa käytetään yhteistyö- ja valmiudetohjelmissa. Koordinointi- ja tukitoimet. Puiteohjelman hankemuoto (vrt. CA), jolla koordinoidaan, tuetaan ja aktivoidaan tutkimusta. Certificate on Financial Statements. Directorate-general. Komission pääosastot. DG for Agriculture and Rural development DG for Climate Action 1

2 DG CNECT DG COMP DG EAC DG ENER DG ENV DG ENTR DG MARE DG MARKT DG MOVE DG REGIO DG RTD DG SANCO DG TREN DOW EACI EAKR EC EC ECAS ECB ECGA ECSC ECTP EEIG EEN EIB EIP EIP EIP EIT EKP DG for Communications Networks, Content & Technology DG for Competition DG for Education and Culture DG for Energy DG for the Environment DG for Enterprise and Industry. DG for Maritime Affairs and Fisheries DG for the Internal Market and Services DG for Mobility and Transport DG for Regional Policy DG for Research and Innovation. Euroopan komission tutkimuksen pääosasto. Hallinnoi suurinta osaa 7. puiteohjelmasta. DG for Health and Consumers DG for Energy and Transport Description of Work. Työsuunnitelma. Hankkeessa tehtävän työn yksityiskohtainen kuvaus, josta käy ilmi osallistujien keskinäinen työnjako, työn aikataulu, välietapit ja tulokset. Executive Agency for Competitiveness and Innovation. Komission organisaatio, joka hallinnoi mm. Enterprise Europe verkostoa. Euroopan aluekehitysrahasto European Communities. Suomeksi EY. Euroopan yhteisöt, joka lakkautettiin Lissabonin sopimuksella jolloin tilalle tuli EU eli Euroopan unioni. Nykyisin EC = European Commission eli Euroopan komissio. Puiteohjelmassa monin paikoin ja erityisesti avustussopimuksen yleisissä ehdoissa oleva lyhenne viittaa vanhaan eli Euroopan yhteisöihin. European Commission. EU komissio. Katso myös yllä EC, European Communities. European Commission Authentication Service. Järjestelmä, johon kirjautumalla puiteohjelmaosallistuja saa käyttöönsä komission sähköiset palvelut. ECAS-tunnus toimii lähes kaikissa komission tietojärjestelmissä, mm. Cordiksen kirjautumista edellyttävissä palveluissa ja osallistujaportaalissa. European Central Bank. Euroopan keskuspankki, EKP. EC Grant Agreement. Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. European Coal and Steel Community. ECSC on lopettanut toimintansa Toimintaa jatkaa RFSC, Research Fund for Coal and Steel, Hiili- ja terästutkimussäätiö. European Construction Technology Platform. European Economic Interest Grouping. Eurooppalainen toimintamuoto rajat ylittävälle yhteistyölle. Enterprise Europe Network. Komission perustama Euroopan laajuinen verkosto yritysten liiketoiminnan kehittämisen tueksi. European Investment Bank. Euroopan investointipankki. Euroopan investointipankki. European Innovation Partnership. Innovaatiokumppanuudet. Politiikkainstrumentti tutkimuksen ja innovoinnin yhteistoimintojen vahvistamiseksi EU:ssa. Tärkeä väline mm. yhteisen ohjelmatoiminnan vahvistamisen tiellä (joint programming, JP). Entrepreneurship and Innovation Programme. Yksi CIP-ohjelman osa-alue. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti. European Institute of Innovation and Technology. Toimii tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan vuorovaikutteinen vahvistamiseksi. Euroopan keskuspankki. European Central Bank, ECB. 2

3 ENIAC EMRP EP EPSS ERA ERAC ERA-NET Erasmus ERIC ERC ERCEA ERDF ESA ESF ESFRI ESR ETA-maat ETP EU EUE EURAB Euratom EUREKA Eurostat EUTI Nanoelektroniikan JU (kts JU). European Metrology Research Programme. Metrologian alan tutkimusohjelma. European Parliament, Euroopan parlamentti. Electronic Proposal Submission System. Sähköinen hakemusjärjestelmä. Seitsemännen puiteohjelman hanke-ehdotus tulee toimittaa Euroopan komissioon sähköisesti. Electronic Proposal Submission System (EPSS) on ohjelmisto, jonka avulla hakija laatiihakemuksen suoraan internetissä. Se löytyy kunkin haun hakusivulta hakuasiakirjojen jälkeen kohdasta Preparation and Submission of Proposals. European Research Area. Eurooppalainen tutkimusalue. European Research Area Committee. (ent. CREST, Scientific and Technical Research Committee). Tärkeä poliittinen vaikuttajaelin eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan alueella. ERA-NET-hankkeet verkottavat eri Euroopan maiden tutkimus- ja kehitysohjelmia. ERA-Netit järjestävät yhteisiä rahoitushakuja omin alojensa tutkimusryhmille ja yrityksille. Toimivat samalla kansallisten ja alueellisten rahoittajien välisen yhteistyön harjoitteluplatformeina edettäessä kohti syvempää eurooppalaista tutkimusyhteistyötä ja ohjelmasuunnittelua. Action Scheme for the mobility of university students. European Research Infrastructure Consortium. Työkalu eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen. Artiklan 187 mukainen toimi. Euroopan tutkimusneuvosto, European Research Council. Hallinnoi Ideat-erityisohjelman rahoitusta. European research Council Executive Agency. ERC:n toimeenpaneva organisaatio (vrt. REA). European Regional Development Fund. Suomeksi EAKR, Euroopan aluekehitysrahasto. European Space Agency. Euroopan avaruusjärjestö. European Science Foundation. Euroopan tiedesäätiö. Järjestö, joka rahoittaa ja edistää eurooppalaista tiedettä ja perustutkimusta. European Strategy Forum on Research Infrastructures. Väline, jolla edistetään eurooppalaisen tieteen yhdentymistä infrastruktuurien kehittämisen keinoin. Euroopan sosiaalirahasto. Euroopan talousalueen maat. Näitä ovat Euroopan unionin jäsenmaat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein. European Technology Platforms. Teknologiayhteisöt. Eri teknologiayhteisöt kokoavat tärkeimmät eurooppalaiset vaikuttajat yhteen tutkimus- ja teknologia-aloillaan. Teollisuus vetää, mutta verkostoon kuuluu lisäksi edustajia tutkimuslaitoksista, julkiselta sektorilta ja järjestöistä. Yhteisöissä myös valmistellaan aktiivisesti puiteohjelma-hankkeita. Euroopan Unioni. Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa. European Research Advisory Board. Tärkeä eurooppalaiseen tutkimuspolitiikkaan vaikuttava neuvonantajaelin. European Atomic Energy Community. Euroopan atomienergiajärjestö. Pieni osa seitsemännestä puiteohjelmasta pohjautuu Euratom-sopimukseen. EUREKA on eurooppalainen verkosto, jonka ydin ovat markkinalähtöiset tutkimus- ja kehityshankkeet. Tavoitteena on parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. EUREKAyhteistyötä voi tehdä kaikilla teknologia-aloilla eikä aiheita ole ennalta määrätty. Projektien rahoitus hoidetaan kansallisesti, eli Suomessa Tekesistä. The statistical office of the European Union. Tekesissä toimiva valtakunnallinen Euroopan unionin tutkimus- ja kehitysohjelmien tiedotus- ja neuvontapiste. Järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia, ylläpitää www- 3

4 sivuja (http://www.tekes.fi/eu) sekä julkaisee sähköistä uutiskoostetta ja oppaita. FCH Fuel Cells and Hydrogen JU (kts. JU). FP R&D Framework Programme. Tutkimuksen puiteohjelma. EU:n rahoitusohjelma, joka tukee eurooppalaisia tutkimus- ja kehityshankkeita ja tutkijaliikkuvuutta. Suomeksi käytetään usein lyhennettä PO. FP7, 7PO The Seventh Framework Programme, eli tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma. Kattaa vuodet GA Grant Agreement. Avustussopimus. Tutkimusrahoitusta saaneen konsortion ja komission välinen sopimus jossa sovitaan mm. projektin rahoituksesta, toteutuksesta ja IPR-asioista. GMES Global Monitoring for Environment and Safety JTI. Satelliittikaukokartoituksen JTI (kts. JTI). GPC High level group for Joint Programming (Groupe de haut niveau pour la Programmation Conjointe). IA Innovation Action. Horisontti 2020 rahoitusinstrumentti markkinaläheisille toimille. ICPC-maat Kansainvälisen yhteistyön maat (International Cooperation Partner Countries). EU:n ulkopuoliset, kehittyvät maat ja taloudet, kuten Venäjä, Itä-Eurooppa, Länsi-Balkan, Välimeren kumppanimaat, Kiina, Intia, Brasilia, Etelä-Amerikka, Keski-Aasian maat, Afrikka, Aasia ja Etelä-Amerikka. Kun EU-tutkimusprojektin normaalit kelpoisuusvaatimukset täyttyvät, voidaan myös näiden maiden osallistujia liittää projektiin. IMI Innovative Medicines initiative. Innovatiivisten lääkkeiden JU (kts. JU). IMS Intelligent Manufacturing Systems. Maailmanlaajuinen ohjelma, jossa kehitetään tulevaisuuden valmistustekniikoita ja yritysten toimintatapoja. IP Integrated project. Puiteohjelman suuria tutkimusprojekteja. Kestoltaan tyypillisesti 3-5 vuotta ja kooltaan useita miljoonia, jopa kymmeniä miljoonia euroja. IP Intellectual Property. Suomeksi henkinen omaisuus. Tarkoittaa tuotoksia kuten keksinnöt, kirjalliset ja taiteelliset työt, symbolit, nimet, logot ja mallit, joita käytetään liiketoiminnassa. IPR Intellectual Property Rights. Immateriaalioikeudet. Määritellään usein IP:n kahdenlaisena oikeudellisena muotona eli teollis- ja tekijänoikeuksina. JP Joint Programming. Yhteinen ohjelmasuunnittelu. JPI Joint Programming Initiative. Tutkimuspainotteisia kansallisten rahoittajien yhteisohjelmia (rahoitus kansallisesti). JRC Joint Research Center. Yhteinen tutkimuskeskus. Yksi komission pääosastoista. Euroopan komission tutkimuskeskus, jolla on seitsemän eri alan tutkimusyksikköä viidessä jäsenmaassa. JRU Joint Research Unit. JTI Joint Technology Initiative. Yhteinen teknologia-aloite, yhteinen tutkimusaloite. Rahoitusjärjestelmä vaativien tutkimus- ja teknologiaohjelmien toteuttamiselle julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Sisältö pohjautuu paljolti teknologiayhteisöissä tehtyyn työhön. Toteutusvaihe kts. JU. JU Joint undertaking. Yhteisyritys. JTI sen jälkeen, kun se on siirtynyt aloitteesta toimivaksi juridiseksi organisaatioksi. Toteuttavat vaativia tutkimus- ja teknologiaohjelmia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä alueilla, joilla suuret riskit ja rahoituksen niukkuus rajoittavat tutkimusta ja kehitystä. Tutkimusta PPP periaatteella. KBBE Knowledge-based bioeconomy. Puiteohjelman biotalousosio. Yhteistyö-erityisohjelman yksi teema. KIC Knowledge and Innovation Communities, EIT:n työkalu. LEAR Legal Entity Appointed Representative. Jokaisella puiteohjelmaan osallistuvalla organisaatiolla tulee olla nimettynä yksi yhteyshenkilö, LEAR, joka vastaa siitä, että komissiolla on tarvittavat tiedot organisaatiosta ja että tiedot ovat ajan tasalla. 4

5 LMI Lead Market Initiative. Tarkoitettu uusien liiketoimintojen vahvistaminen regulaation, lainsäädännön, julkisten hankintojen ja muiden tukitoimien avulla. MEP Member of European Parliament. Europarlamentin jäsen, europarlamentaarikko. NCP National Contact Point. Kansallinen yhteyshenkilö. Suomalainen henkilö, joka on perehtynyt puiteohjelman tiettyyn aihealueeseen. Yhteyshenkilö neuvoo hakijoita aihealueensa sisältöön liittyvissä kysymyksissä. NMP Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production. Puiteohjelman nanoteknologiaan, materiaaleihin ja tuotantotekniikoihin keskittyvä osio. Yhteistyöerityisohjelman yksi teema. NoE Network of Excellence. Huippuosaamisen verkosto. Huippuosaamisen verkoston tavoitteena on koota tietyn alan huippuosaajat Euroopasta ja vahvistaa alan eurooppalaista asiantuntemusta ja yhteistyötä. Jatkavat toimintaansa EU-rahoituksen päätyttyäkin. OJ Official Journal. Euroopan unionin virallinen lehti, lyhenne suomeksi EUVL. OLAF European Anti-Fraud Office. Euroopan petostentorjuntavirasto OMC Open method of coordination. Euroopan neuvoston Lissabonin kokouksessa vuonna 2000 lanseeraama yhteisen toiminnansuunnittelun tapa. PCP Pre-Commercial Public Procurement. Horisontti 2020 rahoitusinstrumentti, jonka avulla valmistellaan ratkaisuja (tuotteita tai palveluita) erityisesti julkisen hankinnan tarpeita ajatellen. PIC-koodi Participant Identification Code. Osallistujakohtainen tunnistenumero, jonka avulla komissio voi seurata yksittäisen osallistujaorganisaation kaikkia hankkeita, ja jonka avulla organisaatio voi pitää yhteyttä komissioon ja hallinnoida komission tietokannoissa olevia tietojaan. PC Programme committee. Ohjelmakomitea. Mm. puiteohjelman työohjelman sisällön valmisteluun vaikuttava elin, jossa on edustaja jokaisesta jäsenmaasta. PO EU:n tutkimuksen puiteohjelma. Kts. FP. PoC Proof of Concept. Policy DGs Ne komission direktoraatit, joilla ei ole omaa tutkimusbudjettia. PPI Public Procurement of Innovative Solutions. Horisontti 2020 rahoitusinstrumentti innovatiivisten ratkaisujen julkiseen hankintaan. PPP Public Private Partnership. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyömuoto. PREST Eurooppaneuvoston työryhmä, jossa käsitellään tutkimus- ja teknologiapolitiikkaan liittyviä asioita. REA Research Executive Agency. DG RTD:n alaisuuteen kuuluva virasto, joka vastaa monien puiteohjelman osien käytännön hallinnoinnista. RFSC Research Fund for Coal and Steel. Hiili- ja terästutkimussäätiö. ECSC:n jatkaja (kts. ECSC) RfP Rules for Participation. Osallistumissäännöt. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1906/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä ( ) eli laki, johon puiteohjelman säännöstö perustuu. RIA Research and Innovation Action. Horisontti 2020 rahoitusinstrumentti tutkimuspainotteisille T&I hankkeille. RSFF Risk Sharing Finance Facility. EU komission ja Euroopan investointipankin yhteinen tutkimusrahoituksen instrumentti. R&D, RTD, Research and development, Research and technological development R&TD SA Support Actions. Tukitoimet. Vrt. CA ja CSA. SET Plan Strategic Energy Technology Plan. 5

6 SHOK SICA SME SP SRA SSH STOA STREP Tekes NEF TFEU TPT VAT WP WP Strategisen huippuosaamisen keskittymä. Suomalainen esimerkki PPP:stä. Specific International Cooperation Actions. Puiteohjelman tarjoama keino ICPC-maiden osallistumisen lisäämiseksi valituilla teema-alueilla. Small or Medium Enterprise. pk-yritys, pieni tai keskisuuri yritys. EU:n määritelmän mukaan pk-yritykseksi luetaan yritys, jonka henkilöstön määrä on alle 250 henkeä ja vuotuinen liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase enintään 43 milj. euroa laskettuna suosituksen edellyttämällä tavalla. Specific Programme, eritysohjelma. Puiteohjelman erityisohjelmia ovat Yhteistyö; Ideat; Ihmiset; Valmiudet. Strategic Research Agenda. Strateginen tutkimusagenda, yhteinen tutkimusstrategia. Teknologiayhteisöjen laatimia asiakirjoja, joissa hahmotellaan alan toimijoiden tärkeimmät tutkimuksen painopisteet tuleviksi vuosiksi. Tutkimusagendat toimivat usein pohjana EU:n tutkimusohjelmia suunniteltaessa. Social Sciences and Humanities. Yhteistyö-erityisohjelman yksi teema. Europarlamentin tutkimuspolitiikoita työstävä yksikkö, Parliament s Scientific and Technological Options Assessment Unit. Specific targeted research project (6. PO) tai Small or medium scale focused research project (7. PO). 6. puiteohjelmassa lanseerattu termi, joka on käytössä myös 7. puiteohjelman ICTosiossa. Pieniä/keskikokoisia tutkimusprojekteja. Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus. Tekes ja Suomen Akatemia ovat useimpien seitsemännen puiteohjelman tutkimusohjelmien suomalaiset vastuutahot. Negotiation Facility. Sähköinen neuvotteluohjelma. Seitsemännessä puiteohjelmassa sopimusneuvottelujen apuna on sähköinen ohjelma, johon komissio lataa hakemuksen perusteella järjestelmään projektin perustiedot. Neuvottelujen edetessä koordinaattori voi muokata hankekuvausta ja muita yksityiskohtia tarpeen mukaan Treaty on the Functioning of the European Union. Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT). Tässä lyhennelistassa mainitut artiklat 169, 185 ja 187 ovat tästä sopimuksesta ja löytyvät myös virallisesta lehdestä EUVL 2008/C 115/01). Transport Programme. 7 PO:n liikenneosio. Yhteistyö-erityisohjelman yksi teema. Value added tax. Arvonlisävero, alv. Work Package. Työpaketti. Work Programme. Työohjelma. Tutkimusohjelman tai temaattisen kokonaisuuden sisältö. Työohjelmaan on kirjattu tutkimusohjelman tai aihealueen tavoitteet ja tutkimustehtävät. Esitetyn projektin tulee vastata työohjelmassa kuvattuja tavoitteita ja ratkaista yksi tai useampi siinä esitetty tutkimustehtävä. Työohjelmaa päivitetään puiteohjelman edetessä, yleensä vuosittain. 6

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT Opas rakennus- ja kiinteistöklusterille. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI, Brussels BE

EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT Opas rakennus- ja kiinteistöklusterille. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI, Brussels BE EUROOPPALAISET TEKNOLOGIAOHJELMAT OPAS rakennus- ja kiinteistöklusterille Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA Villa Real Ltd/SA ALKUSANAT Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL:n aloitteesta alkoi syksyllä

Lisätiedot

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Rakennerahastot Puiteohjelma CIP-ohjelma EU-ohjelmien erot? Puiteohjelma ja CIP: rahoitus haetaan suoraan

Lisätiedot

Horisontti 2020 ohjelmavalmistelun tilanne ja kansallinen organisoituminen

Horisontti 2020 ohjelmavalmistelun tilanne ja kansallinen organisoituminen Horisontti 2020 ohjelmavalmistelun tilanne ja kansallinen organisoituminen Yliopistojen tutkimuspalvelupäivät Vaasa, 22 23.8.2013 Mai Tolonen, TEM ja Tekes Horisontti 2020 ohjelman valmisteluvaihe Irlannin

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 EUTI, Tekes 6/2014 DM # EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. Rakennerahastot EAKR, maatalouden tuki EU:n budjetti Hallinnoidaan

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

Tuleva EU-ohjelmakausi ja mahdollisuudet kv-hanketoiminnalle. Sointu Räisänen ja Janika Luukinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Tuleva EU-ohjelmakausi ja mahdollisuudet kv-hanketoiminnalle. Sointu Räisänen ja Janika Luukinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Tuleva EU-ohjelmakausi ja mahdollisuudet kv-hanketoiminnalle Sointu Räisänen ja Janika Luukinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto ÄLYKÄS ERIKOISTUMINEN MAHDOLLISUUDET ALUEILLE Älykästä erikoistumista

Lisätiedot

Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä

Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä JULKAISU 2/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti tiistaina

Lisätiedot

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:14

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:14 Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:14 Tuomo Suhonen Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tie de Teknologia. Lähtölaukaus. 7. puiteohjelmaan. Eu roo pan. ja 5/2006. Ilmakehän ilmiöt paljastuvat Sodankylässä

Tie de Teknologia. Lähtölaukaus. 7. puiteohjelmaan. Eu roo pan. ja 5/2006. Ilmakehän ilmiöt paljastuvat Sodankylässä Eu roo pan Tie de Teknologia ja 5/2006 Lähtölaukaus 7. puiteohjelmaan Palveluja parempaan arkeen Ubiikki yhteiskunta on askeleen päässä Ilmakehän ilmiöt paljastuvat Sodankylässä Pk-yrityksille kotipesä

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare

JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare JAP Joint Action Plan 26.5.2015 READi for Health hanke Regional Digital Agendas for Healthcare CHT, Oulun Yliopisto: Jarmo Pääkkönen, Maritta Perälä-Heape, Anna Sachinopoulou, Veera Virta, Kalevi Virta

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868

Sopimuskoulutus. 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868 Sopimuskoulutus 7.5.2014 Tekes - EUTI Outi Kauppinen Liisa Ewart DM# 1278868 DM 02-2014 Annotated Model Grant Agreement 492 s. Kommentoitu avustussopimus DM 02-2014 Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor MIKSI? Hyviä syitä Pääsy osaksi suurempia kokonaisuuksia ja markkinoita - reitit, klusterit Yrityksille

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178

Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178 Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178 TMO Lahtinen Päivi(TEM) 18.05.2015 JULKINEN Viite Asia Kilpailukykyneuvosto 28.-29.5.2015 Bryssel Kilpailukykyneuvoston kokouksessa käsitellään sisämarkkina-,

Lisätiedot

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS)

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) LIMITE RECH 137 ATO 104 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes 16.4.2015

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. pk-yrityksille. Elina Holmberg EUTI, Tekes 16.4.2015 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma pk-yrityksille Elina Holmberg EUTI, Tekes 16.4.2015 Mitä Horisontista rahoitetaan? Tutkimusta ja innovointia kehitetään uutta tietoa ja uusia

Lisätiedot

EU:n rahoitusinstrumentit. Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015

EU:n rahoitusinstrumentit. Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015 EU:n rahoitusinstrumentit Elina Holmberg, Tekes EU:n Horisontti 2020 -rahoitusmahdollisuudet meriteollisuudelle 21.8.2015 Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Rahoitus perustuu kilpailuun: vain parhaat

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Analyysi suomalaisten osallistujien kokemuksista ja Suomen asemasta Euroopan Unionin 7. puiteohjelmassa

Analyysi suomalaisten osallistujien kokemuksista ja Suomen asemasta Euroopan Unionin 7. puiteohjelmassa Analyysi suomalaisten osallistujien kokemuksista ja Suomen asemasta Euroopan Unionin 7. puiteohjelmassa Sisältö Mitä nämä luvut kertovat? 3 Vaikka Suomi saa osansa, Euroopan suuret maat näyttävät projekteissa

Lisätiedot