Nyhetsposten ~ Uutisposti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nyhetsposten ~ Uutisposti"

Transkriptio

1 Nyheter från Österbottens förbund Uutisia Pohjanmaan liitosta Nyhetsposten ~ Uutisposti Nr. / Nro sida / sivu 1 (7) Vasa kunde vara huvudort för det nya Västra Finlands skatteverk Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund understödjer Skattestyrelsens förslag om att sammanslå Sydvästra Finlands skatteverk och Västra Finlands skatteverk till ett nytt Västra Finlands skatteverk från början av år Detta framgår av landskapsstyrelsens utlåtande till finansministeriet måndagen den 16 juni. Åbo föreslås bli huvudort för det nya Västra Finlands skatteverk. Landskapsstyrelsen anser dock att man i detta sammanhang bör beakta målen för regionaliseringen av statliga funktioner och utse Vasa till huvudort för det nya skatteverket. Största delen av regionaliseringsåtgärderna har hittills berört södra Finland, trots att man i enlighet med principerna i regionaliseringsprogrammet på ett jämbördigt sätt borde rikta in sig på samtliga regioncentra i landet. Även den svenskspråkiga servicen torde bäst kunna ordnas uttryckligen i Vasa. Av den svenskspråkiga befolkningen i landet bor över hälften inom området för det nya Västra Finlands skatteverk. Det är viktigt att svenskspråkig service kan ges såväl i Åbo som i Vasa, men tack vare sin starka tvåspråkighet torde Vasa vara ett naturligare alternativ som huvudort för den svenskspråkiga servicen. Landskapsstyrelsen anser det vara speciellt viktigt att genuint tvåspråkiga personer anställs inom skatteverkets hela område. Skatteverken både i sydvästra Finland och i västra Finland sköter redan nu riksomfattande uppgifter. Dessutom är det avgörande att säkerställa tillräckliga resurser för regionala servicefunktioner. Landskapsstyrelsen anser det vara viktigt att företagsskattebyrån och skatteinspektionsenheten fortsätter sin verksamhet i Vasa. Närmare uppgifter: landskapsdirektör Olav Jern, tfn (06) , e-post: Uuden Länsi-Suomen veroviraston pääpaikka voisi olla Vaasa Pohjanmaan liiton maakuntahallitus kannattaa Verohallituksen esitystä Lounais-Suomen veroviraston ja Länsi-Suomen veroviraston yhdistämisestä uudeksi Länsi-Suomen verovirastoksi vuoden 2010 alusta. Tämä käy ilmi maakuntahallituksen valtiovarainministeriölle maanantaina 16. kesäkuuta antamastaan lausunnosta. Uuden Länsi-Suomen veroviraston pääpaikaksi on ehdotettu Turkua. Maakuntahallituksen mielestä tässä yhteydessä tulisi kuitenkin ottaa huomioon valtion alueellistamistavoitteet ja valita Vaasa uuden veroviraston pääpaikaksi. Suurin osa alueellistamistoimenpiteistä on tähän mennessä kohdistunut Etelä-Suomeen, vaikkakin alueellistamisohjelman periaatteiden mukaisesti tulisi tasapuolisesti kohdentaa toimenpiteitä aluekeskuksiin kaikkialla maassa. Myös ruotsinkielisen palvelun tuottaminen voitaneen parhaiten turvata nimenomaan Vaasassa. Suomen ruotsinkielisestä väestöstä yli puolet sijoittuu uuden Länsi-Suomen veroviraston alueelle. Tärkeää on palvella ruotsinkielisiä asiakkaita niin Turussa kuin Vaasassa, mutta vahvan kaksikielisyytensä ansiosta Vaasa lienee luontevampi vaihtoehto ruotsinkielisten palvelujen keskuspaikkana. Maakuntahallitus pitää erityisen tärkeänä sitä, että koko Länsi-Suomen veroviraston alueelle palkataan aidosti kaksikielisiä henkilöitä. Sekä Lounais-Suomen verovirastoon että nykyiseen Länsi- Suomen verovirastoon on keskitetty valtakunnallisia tehtäviä. Sen lisäksi on tarpeen turvata riittävät resurssit alueellisten palvelutehtävien hoitamiseen. Maakuntahallitus pitääkin tärkeänä, että yritysverotoimisto ja verotarkastusyksikkö jatkavat toimintaansa Vaasassa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Olav Jern, puh. (06) , sähköposti: Österbotten och Mellersta Österbotten bör hålla ihop Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund diskuterade på sitt möte måndagen den 16 juni ministerarbetsgruppens för förvaltning och regional utveckling preliminära förslag till regionindelningar och samarbetsområden för landskapen. Österbottens förbund framhåller att att det inte finns något skäl att skilja åt Mellersta Österbotten och Österbotten i indelningen i 15 områden för Närings-, trafik- och naturresurscentralerna. De två landskapen har också en gemensam handelskammare, vars med- Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tulee pysyä yhdessä Pohjanmaan liiton maakuntahallitus keskusteli kokouksessaan maanantaina 16. kesäkuuta hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän alustavista ehdotuksista aluejaotuksiksi ja maakuntien yhteistoiminta-alueiksi. Pohjanmaan liitto korostaa, ettei ole mitään syytä erottaa Keski- Pohjanmaan maakuntaa Pohjanmaan maakunnasta Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskusten 15 toimialueen perusaluejaossa. Kahdella maakunnalla on myös yhteinen Pohjanmaan kauppakama-

2 Nr. / Nro sida / sivu 2 (7) lemmar motsätter sig en splittring. När det gäller Regionförvaltningsverket understöder Österbottens förbund det alternativ där Österbotten hör till samma område som Södra Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland, förutsatt att också Mellersta Österbotten hänförs till detta område. Dessutom vill Österbottens förbund betona Jakobstadsregionens och Karlebyregionens nära samarbete. En viktig faktor i detta är Kronoby flygfält, som har kunder från bägge regionerna. Landskapet Österbotten är den naturligaste och viktigaste samarbetsinriktningen för Karlebyregionen, anser landskapsstyrelsen. Närmare uppgifter: landskapsdirektör Olav Jern, tfn (06) , e-post: ri, jonka jäsenkenttä vastustaa maakuntien erottamista. Aluehallintoviraston perusaluejaossa Pohjanmaan liitto kannattaa vaihtoehtoa, jossa Pohjanmaa kuuluu samaan perusalueeseen Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen kanssa edellyttäen, että Keski- Pohjamaa myös liitetään tähän alueeseen. Pohjanmaan liitto haluaa lisäksi korostaa Pietarsaaren seudun ja Kokkolan seudun läheistä yhteistyötä, jonka eräs keskeinen tekijä on molempia seutuja palveleva Kruunupyyn lentoasema. Maakuntahallituksen mielestä Kokkolan seudun luonnollisin ja tärkein suuntautumisvaihtoehto on Pohjanmaan maakunta. Lisätietoja: maakuntajohtaja Olav Jern, puh. (06) , sähköposti: Arbets- och näringsministeriet: Sökandes rättsäkerhet tillgodoses I Nyhetsposten 5/2008 berättade vi att Österbottens förbund har skrivit till arbets- och näringsministeriet för att uttrycka sin oro över hur trögt EU:s strukturfondsperiod kommit igång. Ministeriet har nu svarat på förbundets brev. Ministeriet beklagar att datasystemet Eura 2007 inte till alla delar är klart. Datasystemet är stort och man har därför varit tvungen att ta ett steg i taget och ta i bruk delar av programmet allt eftersom de blivit färdiga. Från ministeriets sida lovar man att i fortsättningen fästa ännu större uppmärksamhet vid att få delarna i datasystemet översatta till svenska så snabbt som möjligt efter att de färdigställts. Arbets- och näringsministeriet tar sin skyldighet att trygga den svenskspråkiga befolkningens rättigheter på allvar. Såväl Europeiska unionens författningar som nationella lagar och förordningar har varit tillgängliga på svenska, och anvisningarna för tillämpning har skickats för översättning så snart det varit möjligt. Också anvisningar och Eura-dokument har skickats för översättning så snart som man kommit tillräckligt långt i beredningsprocessen. En del av översättningarna måste dock beställas utifrån, och sådant tar ofta tid. Som avslutning intygar arbets- och näringsministeriet att man gör sitt bästa för att med det snaraste kunna undanröja de faktorer som sinkat verkställandet av strukturfondsperioden. Työ- ja elinkeinoministeriö: Hakijan oikeusturvasta huolehditaan Uutispostissa 5/2008 kerrottiin, että Pohjanmaan liitto on kirjoittanut työ- ja elinkeinoministeriölle ilmaistakseen huolensa EU:n rakennerahastokauden käynnistymisen hitaudesta. Ministeriö on nyt vastannut liiton kirjeeseen. Ministeriöstä pahoitellaan, että Eura tietojärjestelmää ei ole saatu täydellisesti käyntiin. Tietojärjestelmä on laaja, joten työssä on jouduttu etenemään asteittain ja ottamaan käyttöön tietojärjestelmän osioita sitä mukaa kun ne ovat valmiina. Jatkossa luvataan kiinnittää entistäkin parempaa huomiota siihen, että tietojärjestelmän osiot käännetään niiden valmistuttua mahdollisimman nopeasti ruotsin kielelle. Työ- ja elinkeinoministeriössä suhtaudutaan ruotsinkielisen väestön oikeuksien turvaamiseen vakavasti. Niin Euroopan unionin tasoiset säädökset kuin kansalliset lait ja asetukset ovat olleet käytettävissä ruotsin kielellä, ja soveltamisohjeet on toimitettu käännettäviksi heti kun se on ollut mahdollista. Myös ohjeistusta ja Euraasiakirjoja on lähetetty käännettäväksi valmisteluprosessin edettyä riittävän pitkälle. Käännöksiä joudutaan kuitenkin hankkimaan tilaustöinä, jotka usein vievät aikaa. Lopuksi työ- ja elinkeinoministeriö vakuuttaa tekevänsä parhaansa saadakseen ensi tilassa rakennerahastokauden toimeenpanoa hidastaneet tekijät poistetuksi. Programarbete med sikte på åren På Österbottens förbund märks årens gång åtminstone på det att det årliga programarbetet startar om och om igen. Den här tiden på året riktas tankarna in på utarbetandet av landskapsprogrammets genomförandeplan Landskapsprogrammets genomförandeplan är kort sagt landskapets budgetförslag till statlig finansiering och allokering av anslag för regionutvecklingen. I genomförandeplanen gör landskapet sina förslag till anslag enligt förvaltningsområde för alla nationella statliga anslag och EU-anslag som det anser vara viktiga för genomförandet av landskapsprogrammet. Planen inklusive förslag och motiveringar ska tillställas arbets- och näringsministeriet senast den 24 oktober Före det kommer den att behandlas i landskapets samarbetsgrupp och i landskapsstyrelsen. Ett väsentligt inslag i uppgörandet av genomförandeplanen är Ohjelmatyötä vuosiksi Pohjanmaan liitossa vuosien kulun huomaa ainakin siitä, että jokavuotinen ohjelmatyö pyörähtää aina uudelleen käyntiin. Tähän aikaan vuodesta ajatuksia viritellään maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laatimiseen. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma toimii lyhyesti sanottuna maakunnan talousarvioesityksenä valtionrahoitukseksi ja rahoituksen suuntaamiseksi alueen kehittämistä varten. Toteuttamissuunnitelmassa maakunta tekee määrärahaesityksensä kaikista maakuntaohjelman toteuttamisen kannalta tärkeiksi katsomistaan valtion kansallisista ja EU:n määrärahoista hallinnonaloittain. Suunnitelma esityksineen ja perusteluineen on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 24. lokakuuta Ennen sitä se käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntahallituksessa. Toteuttamissuunnitelman työstämiseen kuuluu olennaisena osana

3 Nr. / Nro sida / sivu 3 (7) förhandlingar med olika parter. Förhandlingarna startar redan när dokumentet bereds i och med att de regionala myndigheterna, kommunerna och andra som deltar i utvecklingen av landskapet medverkar i programarbetet, och de fortsätter ännu efter att planen är färdig. Förbundet är en av parterna i de regionala myndigheternas och ministeriernas resultatförhandlingar, som förs vecka 48. Därefter förhandlar förbundet ännu om genomförandeplanen med ministerierna vecka 49. Statsrådet behandlar de samlade regionala anslagen i statsbudgeten under en enda session i februari Strukturfondsmedlen på kulramen Samtidigt med genomförandeplanen bereds också anslagsförslagen i landskapets samarbetsdokument. I det anges fördelningen av finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden samt den nationella offentliga finansieringen enligt förvaltningsområde. Dokumentet omfattar två år. Landskapets samarbetsdokument godkänns årligen av landskapets samarbetsgrupp. Närmare uppgifter: planeringschef Marja-Riitta Vest, tfn (06) , e-post: neuvotteleminen eri osapuolten kanssa. Neuvottelut alkavat jo asiakirjaa valmisteltaessa, jolloin ohjelmatyössä ovat mukana alueviranomaiset, kunnat ja muut alueen kehittämiseen osallistuvat tahot, ja ne jatkuvat toteuttamissuunnitelman valmistuttua. Pohjanmaan liitto on yhtenä osapuolena mukana viikolla 48 järjestettävissä ministeriöiden ja alueviranomaisten välisissä tulosneuvotteluissa. Sen jälkeen toteuttamissuunnitelmasta neuvotellaan vielä ministeriöiden kanssa viikolla 49. Valtioneuvosto käsittelee talousarvion alueellisesti jaettavat määrärahat kootusti yhdessä istunnossa helmikuussa Rakennerahastovarat punnittavana Samanaikaisesti toteuttamissuunnitelman kanssa valmistellaan myös maakunnan yhteistyöasiakirjan määrärahaesitykset, joissa esitetään Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen ja julkisen rahoituksen hallinnonaloittainen jakautuminen. Asiakirja käsittää kaksi vuotta. Maakunnan yhteistyöasiakirjan hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä vuosittain. Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Vest, puh. (06) , sähköposti: Händelserik sommar i Österbotten Evenemangsbroschyren Det händer i Österbotten har utkommit. I årets sommarnummer finns uppgifter om evenemang som ordnas i landskapet Österbotten samt staden Karleby under juni-augusti. Utbudet är brett: utställningar, rockfestivaler, sommarteatrar, danser, fotbollsmatcher. Om du vill ha flera alternativ kan du titta in på webben på och bläddra bland evenemangen i Österbottens evenemangskalender. Uppgifterna i broschyren är sammanställda ur evenemangskalendern, men efter det har ännu fler evenemang skrivits in i den elektroniska kalendern. Evenemangsbroschyren har delats ut till bland annat turistbyråer, kommunbibliotek, kulturbyråer och de största hotellen. Broschyren kan beställas från KulturÖsterbotten (se kontaktuppgifterna nedan). Det händer i Österbotten har producerats i samarbete mellan KulturÖsterbotten/SÖF och Österbottens förbund. Det är gratis för arrangörerna att marknadsföra sina evenemang i broschyren och på webben Beställning av evenemangsbroschyren: KulturÖsterbotten, tfn (06) eller , e-post: Tapahtumarikas kesä Pohjanmaalla Pohjanmaalla tapahtuu -kesäesite on ilmestynyt. Tämän vuoden numeroon on koottu tietoa Pohjanmaan maakunnassa ja Kokkolan kaupungissa kesä-elokuussa järjestettävistä tapahtumista. Tarjonta on mittava: näyttelyitä, rokkifestareita, kesäteatteria, tansseja, futismatseja. Jos kaipaat lisää vaihtoehtoja, kannattaa siirtyä nettiin osoitteeseen katsomaan Pohjanmaan tapahtumakalenterin tarjontaa. Esitteen tiedot on koottu Pohjanmaan tapahtumakalenterista, mutta sen jälkeen on kalenteriin kirjattu vielä lisää tapahtumia. Tapahtumaesite on jaettu muun muassa matkailutoimistoihin, kunnankirjastoihin, kulttuuritoimistoihin ja suurimpiin hotelleihin. Esitteen voi tilata KulturÖsterbottenista (ks. alla olevat yhteystiedot). Pohjanmaalla tapahtuu on tuotettu Pohjanmaan liiton ja KulturÖsterbotten/SÖF-kulttuuriyksikön yhteistyönä. Tapahtumien markkinointi esitteessä ja netissä on tapahtumanjärjestäjille ilmainen. Tapahtumaesitteen tilaukset: KulturÖsterbotten, puh. (06) tai , sähköposti: Ur landskapsstyrelsens protokoll den 16 juni 2008 Ann-Sofi Backgren, ledamot i landskapsstyrelsen, nominerades som kandidat till AEBR:s exekutiva kommitté. Det europeiska gränsregionförbundet AEBR sammanträder till sin följande generalförsamling i oktober i Plauen, Tyskland, och väljer då en exekutiv kommitté för åren Maakuntahallituksen pöytäkirjasta 16. kesäkuuta 2008 Maakuntahallituksen jäsen Ann-Sofi Backgren nimettiin ehdokkaaksi AEBR:n hallitukseen. Euroopan raja-alueiden liitto AEBR kokoontuu seuraavaan yleiskokoukseensa lokakuussa Saksan Plauenissa ja valitsee tuolloin itselleen hallituksen vuosiksi

4 Nr. / Nro sida / sivu 4 (7) Godkända finansieringsansökningar: Nationella projekt Projektet Utvecklingsplan för öppet fibernät i Korsholms kommun beviljades finansiering (landskapsutvecklingspengar högst euro) för tiden I projektet kartläggs behovet av ett stomnät av optisk fiber i kommunen. Därefter projekteras de mest aktuella sträckningarna. Även bya-/områdesnät ska kunna ansluta sig till fibernätet. Huvudman för projektet, som har Korsholms kommun som målområde, är Korsholms kommun. Projektet Öppet fiberkabelnät till Pedersöre kommun Bandbredd är glesbygdens motorväg beviljades finansiering (landskapsutvecklingspengar högst euro) för tiden Projektets syfte är att ta fram nödvändiga handlingar och underlag för byggande av ett framtidssäkert, konkurrensneutralt öppet fiberkabelnät i Pedersöre kommun. I planeringen beaktas behovet av ett sammanlänkande med kommunerna så att ett Österbottennät kan förverkligas. Huvudman för projektet, som har Pedersöre kommun som målområde, är Pedersöre kommun. Hyväksytyt rahoitushakemukset: Kansalliset hankkeet Mustasaaren kunnan avoimen kuituverkon kehittämissuunnitelma -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (maakunnan kehittämisrahaa enintään euroa) ajaksi Hankkeessa selvitetään optisella kuidulla toteutetun runkoverkon tarve kunnassa, minkä jälkeen kiireellisimmät välit hankkeistetaan. Myös kylä-/seutuverkkojen tulee voida liittyä kuituverkkoon. Hankkeen päämiehenä on Mustarsaaren kunta, ja kohdealueena on Mustasaaren kunta. Avoin kuitukaapeliverkko Pedersören kuntaan Kaistanleveys on haja-asutusalueen moottoritie -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (maakunnan kehittämisrahaa enintään euroa) ajaksi Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tarvittavat asiakirjat ja aineisto tulevaisuudenvarman, kilpailuneutraalin avoimen kuitukaapeliverkon rakentamiseksi Pedersören kuntaan. Suunnittelussa otetaan huomioon, että verkko aiotaan yhdistää naapurikuntien verkkoihin, jotta koko maakunnan käsittävä verkko voidaan toteuttaa. Hankkeen päämiehenä on Pedersören kunta, ja kohdealueena on Pedersören kunta. Godkända finansieringsansökningar: EU-projekt Botnia-Atlantica-projektet Erkännande av lärande i arbetet beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Syftet med projektet är att förbättra kompetensen hos personer i arbetslivet och särskilt ta fram metoder som kan synliggöra, identifiera och utnyttja kunskaper som har inhämtats i arbetslivet i synnerhet vid studier vid högskolor och universitet. Huvudman för projektet, som har Österbotten, Västerbotten och Helgeland som målområde, är Optima samkommun. Botnia-Atlantica-projektet FIELD-NIRce beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Målet med projektet är att ta fram fältboxar för spektroskopiska instrument. Fältboxarna är konstruerade för mobilt bruk och har trådlös kommunikation för kontakt med laboratoriet. Mätningarna görs i industrier, sjukhus, skog och på arkeologiska fyndplatser. Huvudman för projektet, som har programområdet för Botnia-Atlantica som målområde, är Umeå universitet. Botnia-Atlantica-projektet FYR Partnerskap inom Botnia- Atlanticaområdet beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Projektet mobiliserar och aktiverar intresset för samarbete mellan potentiella projektaktörer i målområdet. Målet är att identifiera nyckelpersonerna i området, kartlägga deras intresse för samarbete inom olika delområden och vidare att uppmuntra aktörer att ta fram nya gränsöverskridande samarbetsförslag. Huvudman för projektet, som har Mellersta Österbotten, Satakunta och Västernorrland som målområde, är Satakunta förbund. Projektet Kartläggning och utnyttjande av sedimentvärme i Österbotten beviljades finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden högst euro, statlig medfinansiering högst euro) för år Projektet undersöker förekomsten av sedimentvärme, dess lagringsmekanismer och möjligheterna till långsiktigt utnyttjande av sedimentvärme på olika ställen i Österbotten och Södra Österbotten. I pro- Hyväksytyt rahoitushakemukset: EU-hankkeet Työssä oppimisen tunnistaminen -nimiselle Botnia- Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeen tavoitteena on parantaa työelämässä olevien osaamista ja erityisesti kehittää menetelmiä, joiden avulla työelämässä hankittu osaaminen voidaan tuoda näkyväksi, tunnistaa ja hyödyntää eritoten korkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa. Hankkeen päämiehenä on Optima kuntayhtymä, ja kohdealueina ovat Pohjanmaa, Västerbotten ja Helgeland. FIELD-NIRce-nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeen tavoitteena on rakentaa kenttälaatikoita spektroskooppisille instrumenteille. Kenttälaatikot on suunniteltu liikkuvaan käyttöön, ja niissä on langaton viestintäyhteys laboratorioon. Mittaukset suoritetaan teollisuuslaitoksissa, sairaaloissa, metsässä ja arkeologisilla löydöspaikoilla. Hankkeen päämiehenä on Uumajan yliopisto, ja kohdealueena on Botnia-Atlantican ohjelma-alue. FYR Kumppanuus Botnia-Atlantica-alueella -nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hanke mobilisoi ja vireyttää kiinnostusta mahdollisten hanketoimijoiden välillä kohdealueella. Tavoitteena on tunnistaa alueiden avaintoimijat, kartoittaa näiden intressit yhteistyöhön eri osaalueilla ja edelleen kannustaa toimijoita kehittämään uusia rajat ylittäviä yhteistyöavauksia. Hankkeen päämiehenä on Satakuntaliitto, ja kohdealueina ovat Keski-Pohjanmaa, Satakunta ja Västernorrland. Sedimenttilämmön kartoittaminen ja hyödyntäminen Pohjanmaalla -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta enintään euroa, valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeessa tutkitaan sedimenttilämmön esiintymistä, varautumismekanismeja ja sedimenttilämmön pitkäaikaisia hyödyntämismahdollisuuksia erityyppisissä kohteissa Pohjanmaalla ja

5 Nr. / Nro sida / sivu 5 (7) jektet utvärderas och testas nya metoder för att utnyttja geotermisk värme och kyla. Huvudman för projektet, som har Vasaregionen som målområde, är Teknologicentrum Oy Merinova Ab. Botnia-Atlantica-projektet Kompetenscentrum Byggnad Luftkvalitet Hälsa 2 beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Syftet med projektet är att öka kompetensen i inomhusluftfrågor i Kvarkenregionen. Projektets viktigaste mål är att etablera ett kompentenscentrum som samlar personer med praktisk och forskningsmässig kompetens om byggnader, luftkvalitet och hälsa under samma tak. Kompetenscentrets viktigaste uppgift blir att bistå näringslivet och allmänheten med information, råd och utbildning inom området. Huvudman för projektet, som har Österbotten och Västerbotten som målområde, är Yrkeshögskolan Novia. Botnia-Atlantica-projektet Kvarken Short Cut System beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Projektets syfte är att utveckla Kvarken till en europeisk kommunikationsled. Projektet avser att 1) utarbeta en samordningsfunktion, 2) sprida kunskap om regionens infrastruktur och utarbeta kommunikationspaket, 3) utreda en fast förbindelses samhälls- och socioekonomiska betydelse för regionen, 4) utreda och kartlägga Kvarkentrafikens och andra transportstråks betydelse samt 5) förnya Kvarkens kommunikationsvision. Huvudman för projektet, som har ett internationellt målområde, är Kvarkenrådet rf. Botnia-Atlantica-projektet Nya modeller för regional mobilisering Jämförelse och lärande i Kvarkenregionen beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Projektet kommer att jämföra modeller på bägge sidor om Kvarken för att utveckla näringsliv och offentlig sektor med sikte på ekonomisk tillväxt. Projektet ska vidare utreda förutsättningarna för ett interregionalt institut inom området lokal och regional utveckling med baser i Vasa och Umeå. Huvudman för projektet, som har Österbotten och Västerbotten som målområde, är Samhälls- och vårdvetenskapliga faktulteten vid Åbo Akademi. Projektet Projektering av öppen digital infrastruktur i Sydösterbotten beviljades finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden högst euro, statlig medfinansiering högst euro) för tiden Projektet undersöker behovet av kommunikation inom och mellan kommuenerna i området Malax-Kristinestad. Därefter projekteras sådana sträckningar där näten måste byggas ut för att säkerställa kommunikationsmöjligheterna för att svara mot befintliga och kommande behov. Huvudman för projektet, som har Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes som målområde, är Närpes stad. Botnia-Atlantica-projektet Sikens yngelproduktion, sikbeståndets och sikfiskets tillstånd beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Projektets mål är att 1) göra användarvänliga kartmodeller över och bedöma den geografiska konnektiviteten mellan yngelproduktionsområden för havslekande sik i Bottniska viken, 2) kartlägga yngelproduktionen av vandringssik i älvar och åar, 3) göra ett program för bedömning av sikbeståndets och sikfiskets tillstånd och utveckling och 4) förmedla information om de ekosystem sikarnas yngelproduktionsområden finns med i. Huvudman för projektet, som har kusten från mellersta Bottenhavet till södra Bottenviken som målområde, är Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (Kvarkens forskningsstation). Botnia-Atlantica-projektet Skogens kulturarv i Kvarkenre- Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa arvioidaan ja testataan uusia ratkaisuja geotermisen lämmön ja kylmän hyödyntämiseksi. Hankkeen päämiehenä on Teknologiakeskus Oy Merinova Ab, ja kohdealueena on Vaasan seutukunta. Osaamiskeskus Rakennus Ilmanlaatu Terveys 2 - nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeen tarkoituksena on lisätä osaamista sisäilmakysymyksissä Merenkurkun alueella. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on perustaa osaamiskeskus, joka kerää saman katon alle henkilöt, joilla on käytännön osaamista ja tutkimusosaamista rakennus-, ilmanlaatu- ja terveysasioista Merenkurkun alueella. Osaamiskeskuksen tärkein tehtävä on tarjota elinkeinoelämälle ja suurelle yleisölle tietoa, neuvoja ja koulutusta. Hankkeen päämiehenä on Ammattikorkeakoulu Novia, ja kohdealueina ovat Pohjanmaa ja Västerbotten. Kvarken Short Cut System -nimiselle Botnia-Atlanticahankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeen tavoitteena on tehdä Merenkurkusta eurooppalainen liikenneväylä. Hankkeen tarkoituksena on 1) suunnitella koordinoiva toiminto, 2) levittää tietoa alueen infrastruktuurista ja laatia liikennepaketteja, 3) selvittää kiinteän yhdeyden kansantaloudellista ja sosioekonomista merkitystä alueelle, 4) selvittää ja kartoittaa Merenkurkun liikenteen ja muiden kuljetusväylien merkitys sekä 5) uudistaa Merenkurkun liikennevisio. Hankkeen päämiehenä on Merenkurkun neuvosto ry, ja kohdealue on kansainvälinen. Uusia alueellisen mobilisoinnin malleja Vertailu ja oppiminen Merenkurkun alueella -nimiselle Botnia-Atlanticahankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeessa aiotaan vertailla malleja Merenkurkun molemmin puolin elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämiseksi ja talouskasvun aikaansaamiseksi. Lisäksi selvitetään edellytykset luoda paikalliseen ja alueelliseen kehittämiseen keskittyvä alueiden välinen instituutti, joka sijaitsisi Vaasassa ja Uumajassa. Hankkeen päämiehenä on Åbo Akademin yhteiskunta- ja hoitotieteellinen tiedekunta, ja kohdealueina ovat Pohjanmaa ja Västerbotten. Avoimen digitaalisen infrastruktuurin hankkeistaminen Suupohjan rannikkoseudulla -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta enintään euroa, valtion rahoitusosuus enintään euroa) ajaksi Hankkeessa tutkitaan tiedonsiirron tarvetta kuntien sisällä ja välillä Maalahden-Kristiinankaupungin alueella. Sen jälkeen hankkeistetaan ne välit, joissa verkkoja on laajennettava, jotta voidaan turvata viestintämahdollisuudet ja vastata nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Hankkeen päämiehenä on Närpiön kaupunki, ja kohdealueina ovat Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti ja Närpiö. Siian poikastuotanto, siikakantojen ja siiankalastuksen tila -nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeen tavoitteena on laatia käyttäjäystävällisiä karttamalleja poikastuotantoalueista ja arvoida maantieteellistä kytkeytyneisyyttä merikutuisen siian poikastuotantoalueiden välillä Pohjanlahdessa, 2) kartoittaa vaellussiian poikastuotantoa joissa, 3) laatia siikakannan ja siiankalastuksen tilalle arviointi- ja kehittämisohjelma ja 4) välittää tietoa niistä ekosysteemeistä, joissa siikojen poikastuotantoalueet sijaitsevat. Hankkeen päämiehenä on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (Merenkurkun tutkimusasema), ja kohdealueena on rannikko keskiseltä Selkämereltä eteläiselle Perämerelle. Merenkurkun alueen metsien kulttuuriperintö -nimiselle

6 Nr. / Nro sida / sivu 6 (7) gionen beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år I projektet utvecklas en inventeringsoch undersökningsmetod med lokalisering och kartläggning av forn- och kulturlämningar från förhistorisk och historisk tid, anpassad för fältarbete i skogsområdena i Bottenvikens kustlandskap. Dessutom utvecklas rutiner för information och förmedling samt skötsel och vård av forn- och kulturlämningar. Metoderna och rutinerna planeras och testas på utvalda områden. Huvudman för projektet, som har Laihela och Lillkyro i Österbotten och Lövånger/Bygdeå socken i Västerbotten som målområde, är Västerbottens museum. Botnia-Atlantica-projektet ULTRA Utvecklig av LIDARbaserad terränganalys för regional användning beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för åren Målet med projektet är att utveckla och anpassa ny fjärrkarteringsteknik för kartläggning av Kvarkens undervattensområden. Projektet förbättrar förutsättningarna för gemensamma satsningar inom den europeiska och nationella havspolitiken och planeringen av havs- och skärgårdsområden. Huvudman för projektet, som har Västerbotten och Österbotten som målområde, är Forststyrelsen. Botnia-Atlantica-projektet Uniplatform beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för åren Målet med projektet är att intensifiera samarbetet i universiteten och högskolorna i området bland annat genom att inleda forskningssamarbete med tre utsedda teman: 1) Aktivering av forskning genom mentorering, 2) Universitetstjänster för små och medelstora företag och 3) Strategiska fördelar för små och medelstora företag genom bättre system för datahantering. Huvudman för projektet, som har Satakunta och Västernorrland som målområde, är Satakunnan ammattikorkeakoulu. Projektet Utvecklande av elektronisk handläggning av ärenden i specialsjukvårdens serviceprocess (SÄKE) beviljades finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden högst euro, statlig medfinansiering högst euro) för år Målet med projektet är att utveckla den elektroniska handläggningen av ärenden vid Vasa centralsjukhus till att bli en del av den service som klienterna får via olika kanaler. För de elektroniska tjänsterna skapas en gemensam webbplats, och målsättningen är att integrera klientens användargränssnitt i sjukhusets bassystem. Huvudman för projektet, som har Österbotten som målområde, är Vasa sjukvårdsdistrikt. Botnia-Atlantica-projektet Visit Kvarken beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Projektet tar fasta på havet som en gemensam resurs för att utveckla och marknadsföra turismprodukter på bägge sidor om Kvarken. Destinationsorter är städerna i Kvarken (Jakobstad, Kristinestad, Vasa). Projektet fokuserar på att göra destinationernas havsnära turistiska produkter kända och köpbara. För varje destination görs en detaljerad aktivitetsplan. Huvudman för projektet, som har Mellersta Österbotten, Västerbotten och Österbotten som målområde, är Umeå kommun. Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeessa kehitetään esihistoriallisten ja historiallisten ajan muinais- ja kulttuurijäännösten paikantamiseen ja kartoittamiseeen inventointi- ja tutkimusmenetelmä, joka soveltuu kenttätyöhön Perämeren rannikkon metsäalueilla. Lisäksi kehitetään rutiinit tiedottamiselle, tiedon välittämiselle sekä muinais- ja kulttuurijäännösten hoidolle. Suunnittelun jälkeen menetelmät ja rutiinit testataan valituilla alueilla. Hankkeen päämiehenä on Västerbottenin museo, ja kohdealueina ovat Laihia ja Vähäkyrö Pohjanmaalla ja Lövångerin/Bygdeån pitäjä Västerbottenissa. ULTRA LIDAR-pohjaisen maastoanalyysin kehittäminen alueiden käyttöön -nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuosiksi Hankkeen tavoitteena on kehittää ja mukauttaa uutta kaukokartoitustekniikkaa Merenkurkun vedenalaisten alueiden kartoittamiseen. Hanke parantaa edellytyksiä yhteisiin panostuksiin eurooppalaisessa ja kansallisessa meripolitiikassa ja meri- ja saaristoalueiden suunnittelussa. Hankkeen päämiehenä on Metsähallitus, ja kohdealueina ovat Västerbotten ja Pohjanmaa. Uniplatform-nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuosiksi Hankkeen tavoitteena on tiivistää yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyötä alueella muun muassa käynnistämällä tutkimusyhteistyö kolmen jo valitun teeman alla: 1) Tutkimuksen aktivointi mentoroinnin avulla, 2) Yliopistopalvelut pienille ja keskisuurille yrityksille ja 3) Paremman tietohallinnon strategiset strategiset edut pienille ja keskisuurille yrityksille. Hankkeen päämiehenä on Satakunnan ammattikorkeakoulu, ja kohdealueina ovat Satakunta ja Västernorrland. Sähköisen asioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon palveluprosessissa (SÄKE) -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta enintään euroa, valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeen tavoitteena on kehittää Vaasan keskussairaalassa sähköistä asiointia osaksi asiakkaiden monikanavaista palvelua. Sähköisille palveluille luodaan yhteinen alusta, ja tavoitteena on integroida asiakkaan käyttöliittymä sairaalan perusjärjestelmiin. Hankkeen päämiehenä on Vaasan sairaanhoitopiiri, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta. Visit Kvarken -nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hanke tarttuu mereen yhteisenä voimavarana kehittääkseen ja markkinoidakseen matkailutuotteita Merenkurkun molemmin puolin. Matkakohteita ovat Merenkurkun kaupungit (Pietarsaari, Vaasa, Kristiinankaupunki). Hankkeessa keskitytään kohteiden merellisten matkailutuotteiden tunnetuksi tekemiseen ja ostettavuuden lisäämiseen. Jokaiselle kohteelle laaditaan ykistyiskohtainen toimintasuunnitelma. Hankkeen päämiehenä on Uumajan kunta, ja kohdealueina ovat Keski- Pohjanmaa, Västerbotten ja Pohjanmaa.

7 Nr. / Nro sida / sivu 7 (7) Möten och evenemang Förbundets ämbetsverk håller semesterstängt , Jyväskylä WFA-förbundens gemensamma rekreationsdag kl. 9, Vasa (Österbottens förbund) Sekretariatet vid landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder kl. 9.30, Jakobstad Landskapsstyrelsen sammanträder kl. 9, Vasa Landskapets samarbetsgrupp (MYR) sammanträder kl. 13, Vasa (Österbottens förbund) Arbetsgruppen för integrerad förvaltning av skärgårdsoch kustområdena i Österbotten sammanträder kl. 9.30, Vasa (Österbottens förbund) Landskapsstyrelsen sammanträder kl. 15, Oravais (Kimo bruk) Kulturnämnden sammanträder , Vasa (Österbottens förbund) WFA:s Europakontor besöker Österbotten kl. 9.30, Vasa (Österbottens förbund) Landskapsstyrelsen sammanträder. Kokouksia ja tapahtumia Liiton virasto suljettuna kesälomien ajaksi , Jyväskylä WFA-liittojen yhteinen virkistyspäivä klo 9, Vaasa (Pohjanmaan liitto) Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristö kokoontuu klo 9.30, Pietarsaari Maakuntahallitus kokoontuu klo 9, Vaasa Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontuu klo 13, Vaasa (Pohjanmaan liitto) Pohjanmaan saaristo- ja rannikkoalueiden yhdennetyn hoidon ja käytön työryhmä kokoontuu klo 9.30, Vaasa (Pohjanmaan liitto) Maakuntahallitus kokoontuu klo 15, Oravainen (Kimon ruukki) Kulttuurilautakunta kokoontuu , Vaasa (Pohjanmaan liitto) WFA:n Eurooppa-toimisto vierailee Pohjanmaalla klo 9.30, Vaasa (Pohjanmaan liitto) Maakuntahallitus kokoontuu. Ämbetsverket semestrar Ämbetsverket vid Österbottens förbund håller i år semesterstängt vecka 29 och 30, dvs Vi är åter på plats måndagen den 28 juli. Nyhetsposten sätter nu lapp på luckan och drar ut på grönbete. Vi återkommer med nya tag i slutet av augusti. Ha en skön sommar! Virasto kesälomailee Pohjanmaan liiton virasto suljetaan tänä vuonna kesälomien ajaksi viikoiksi 29 ja 30, ts Olemme taas paikan päällä maanantaina 28. heinäkuuta. Uutisposti laittaa nyt lapun luukulle ja lähtee kesälaitumille. Palaamme jälleen asiaan elokuun loppupuolella. Hyvää kesää! Nyhetsposten ges ut av Österbottens förbund. Redaktör: Harriet Skog-Mandell, tfn (06) , fax (06) , e-post: Nyhetsposten kan läsas även på förbundets hemsida: Uutispostin julkaisee Pohjanmaan liitto. Toimittaja: Harriet Skog-Mandell, puh. (06) , faksi (06) , sähköposti: Uutispostin voi lukea myös liiton kotisivuilta:

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa/ Välmående och friska Österbotten 22.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan

Lisätiedot

Pohjanmaan liitto. Österbottens förbund www.obotnia.fi. Regional Council of Ostrobothnia

Pohjanmaan liitto. Österbottens förbund www.obotnia.fi. Regional Council of Ostrobothnia Österbotten i tillväxt Pohjanmaa kasvun uralla Olav Jern landskapsdirektör maakuntajohtaja Valtakunnallinen Geologian päivän seminaarin avaus 15.9.2012 Österbottens förbund Pohjanmaan liitto 28 v. maankohoamista

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Nyhetsposten ~ Uutisposti

Nyhetsposten ~ Uutisposti Nyheter från Österbottens förbund Uutisia Pohjanmaan liitosta Nyhetsposten ~ Uutisposti Nr. / Nro 10 2009 28.9.2009 sida / sivu 1 (6) Två etapplaner på gång Enheten för områdesplanering vid Österbottens

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 603/2012 vp Naisyrittäjyyden edistäminen Eduskunnan puhemiehelle Naisten osuus suomalaisista yrittäjistä on noin 30 prosenttia. Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n virallinen tavoite

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 798/2009 vp Ylä-Kainuun kuntien tukeminen vaikeassa työllisyystilanteessa Eduskunnan puhemiehelle Kainuussa on ollut monenlaisia haasteita kuluneiden vuosien aikana, eikä pienimpänä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 City of Helsinki 3 Helsinki-Uusimaa 4 Österbotten 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 472/2010 vp Reuman sairaalan hoitotoimenpiteiden seuranta Eduskunnan puhemiehelle Reumasäätiön sairaalan lopettamisen yhteydessä hallitus vakuutti, että reumapotilaat kyetään jatkossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Pohjanmaan hyvinvointistrategian. Projektet Beredning av välfärdsstrategi för Österbotten

Pohjanmaan hyvinvointistrategian. Projektet Beredning av välfärdsstrategi för Österbotten Pohjanmaan hyvinvointistrategian valmistelutyö -projekti Projektet Beredning av välfärdsstrategi för Österbotten Kristiina Strandman, HTT, projektipäällikkö Kristiina Strandman, FöD, projektchef 14.1.2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 852/2001 vp Aikuiskoulutuskeskusten rahoitus yrittäjäkoulutuksen Eduskunnan puhemiehelle Aikuiskoulutus ja sitä kautta myös aikuiskoulutuskeskukset ovat tulleet yhä tärkeämmäksi osaksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta/ Lag om ändring av lagen

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 99/2012 vp Sydänsairaiden hoito Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Tällä hetkellä ympärivuorokautinen kardiologinen päivystys on vain Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 610/2002 vp Hirvieläinvahinkojen vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Viime vuosina hirvieläinkannat ovat maassamme voimakkaasti kasvaneet. Yhteiskunnalle ja yksityisille ihmisille

Lisätiedot

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet och allmänheten med information, råd

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Rakastu palveluseteliin. Förälska dig i servicesedeln

Rakastu palveluseteliin. Förälska dig i servicesedeln Rakastu palveluseteliin Förälska dig i servicesedeln 28.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Energiskt samarbete som en resurs Energinen yhteistyö voimavarana Planeringssystemet

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 437/2013 vp Teräs/peltipiippujen paloturvallisuus Eduskunnan puhemiehelle Pelti/teräsrakenteiset hormit (piiput) ovat aiheuttaneet viime vuosina useita tulipaloja niin lomaasunnoissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 863/2010 vp Tukiopetuksen kehittäminen Eduskunnan puhemiehelle Erityisopetuksen tarve kouluissa on lisääntynyt huolestuttavasti. Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat pyritään yhä useammin

Lisätiedot

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke Saate Miten Palosaaren kampusalueesta saataisiin kaikkien yhteiseksi kokema alue? Tätä kysymystä pohdittiin kolme iltaa kestäneessä kansalaisraadissa, johon kuului myös opastettu kehittämiskävelykierros

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot