Nyhetsposten ~ Uutisposti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nyhetsposten ~ Uutisposti"

Transkriptio

1 Nyheter från Österbottens förbund Uutisia Pohjanmaan liitosta Nyhetsposten ~ Uutisposti Nr. / Nro sida / sivu 1 (7) Vasa kunde vara huvudort för det nya Västra Finlands skatteverk Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund understödjer Skattestyrelsens förslag om att sammanslå Sydvästra Finlands skatteverk och Västra Finlands skatteverk till ett nytt Västra Finlands skatteverk från början av år Detta framgår av landskapsstyrelsens utlåtande till finansministeriet måndagen den 16 juni. Åbo föreslås bli huvudort för det nya Västra Finlands skatteverk. Landskapsstyrelsen anser dock att man i detta sammanhang bör beakta målen för regionaliseringen av statliga funktioner och utse Vasa till huvudort för det nya skatteverket. Största delen av regionaliseringsåtgärderna har hittills berört södra Finland, trots att man i enlighet med principerna i regionaliseringsprogrammet på ett jämbördigt sätt borde rikta in sig på samtliga regioncentra i landet. Även den svenskspråkiga servicen torde bäst kunna ordnas uttryckligen i Vasa. Av den svenskspråkiga befolkningen i landet bor över hälften inom området för det nya Västra Finlands skatteverk. Det är viktigt att svenskspråkig service kan ges såväl i Åbo som i Vasa, men tack vare sin starka tvåspråkighet torde Vasa vara ett naturligare alternativ som huvudort för den svenskspråkiga servicen. Landskapsstyrelsen anser det vara speciellt viktigt att genuint tvåspråkiga personer anställs inom skatteverkets hela område. Skatteverken både i sydvästra Finland och i västra Finland sköter redan nu riksomfattande uppgifter. Dessutom är det avgörande att säkerställa tillräckliga resurser för regionala servicefunktioner. Landskapsstyrelsen anser det vara viktigt att företagsskattebyrån och skatteinspektionsenheten fortsätter sin verksamhet i Vasa. Närmare uppgifter: landskapsdirektör Olav Jern, tfn (06) , e-post: Uuden Länsi-Suomen veroviraston pääpaikka voisi olla Vaasa Pohjanmaan liiton maakuntahallitus kannattaa Verohallituksen esitystä Lounais-Suomen veroviraston ja Länsi-Suomen veroviraston yhdistämisestä uudeksi Länsi-Suomen verovirastoksi vuoden 2010 alusta. Tämä käy ilmi maakuntahallituksen valtiovarainministeriölle maanantaina 16. kesäkuuta antamastaan lausunnosta. Uuden Länsi-Suomen veroviraston pääpaikaksi on ehdotettu Turkua. Maakuntahallituksen mielestä tässä yhteydessä tulisi kuitenkin ottaa huomioon valtion alueellistamistavoitteet ja valita Vaasa uuden veroviraston pääpaikaksi. Suurin osa alueellistamistoimenpiteistä on tähän mennessä kohdistunut Etelä-Suomeen, vaikkakin alueellistamisohjelman periaatteiden mukaisesti tulisi tasapuolisesti kohdentaa toimenpiteitä aluekeskuksiin kaikkialla maassa. Myös ruotsinkielisen palvelun tuottaminen voitaneen parhaiten turvata nimenomaan Vaasassa. Suomen ruotsinkielisestä väestöstä yli puolet sijoittuu uuden Länsi-Suomen veroviraston alueelle. Tärkeää on palvella ruotsinkielisiä asiakkaita niin Turussa kuin Vaasassa, mutta vahvan kaksikielisyytensä ansiosta Vaasa lienee luontevampi vaihtoehto ruotsinkielisten palvelujen keskuspaikkana. Maakuntahallitus pitää erityisen tärkeänä sitä, että koko Länsi-Suomen veroviraston alueelle palkataan aidosti kaksikielisiä henkilöitä. Sekä Lounais-Suomen verovirastoon että nykyiseen Länsi- Suomen verovirastoon on keskitetty valtakunnallisia tehtäviä. Sen lisäksi on tarpeen turvata riittävät resurssit alueellisten palvelutehtävien hoitamiseen. Maakuntahallitus pitääkin tärkeänä, että yritysverotoimisto ja verotarkastusyksikkö jatkavat toimintaansa Vaasassa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Olav Jern, puh. (06) , sähköposti: Österbotten och Mellersta Österbotten bör hålla ihop Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund diskuterade på sitt möte måndagen den 16 juni ministerarbetsgruppens för förvaltning och regional utveckling preliminära förslag till regionindelningar och samarbetsområden för landskapen. Österbottens förbund framhåller att att det inte finns något skäl att skilja åt Mellersta Österbotten och Österbotten i indelningen i 15 områden för Närings-, trafik- och naturresurscentralerna. De två landskapen har också en gemensam handelskammare, vars med- Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tulee pysyä yhdessä Pohjanmaan liiton maakuntahallitus keskusteli kokouksessaan maanantaina 16. kesäkuuta hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän alustavista ehdotuksista aluejaotuksiksi ja maakuntien yhteistoiminta-alueiksi. Pohjanmaan liitto korostaa, ettei ole mitään syytä erottaa Keski- Pohjanmaan maakuntaa Pohjanmaan maakunnasta Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskusten 15 toimialueen perusaluejaossa. Kahdella maakunnalla on myös yhteinen Pohjanmaan kauppakama-

2 Nr. / Nro sida / sivu 2 (7) lemmar motsätter sig en splittring. När det gäller Regionförvaltningsverket understöder Österbottens förbund det alternativ där Österbotten hör till samma område som Södra Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland, förutsatt att också Mellersta Österbotten hänförs till detta område. Dessutom vill Österbottens förbund betona Jakobstadsregionens och Karlebyregionens nära samarbete. En viktig faktor i detta är Kronoby flygfält, som har kunder från bägge regionerna. Landskapet Österbotten är den naturligaste och viktigaste samarbetsinriktningen för Karlebyregionen, anser landskapsstyrelsen. Närmare uppgifter: landskapsdirektör Olav Jern, tfn (06) , e-post: ri, jonka jäsenkenttä vastustaa maakuntien erottamista. Aluehallintoviraston perusaluejaossa Pohjanmaan liitto kannattaa vaihtoehtoa, jossa Pohjanmaa kuuluu samaan perusalueeseen Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen kanssa edellyttäen, että Keski- Pohjamaa myös liitetään tähän alueeseen. Pohjanmaan liitto haluaa lisäksi korostaa Pietarsaaren seudun ja Kokkolan seudun läheistä yhteistyötä, jonka eräs keskeinen tekijä on molempia seutuja palveleva Kruunupyyn lentoasema. Maakuntahallituksen mielestä Kokkolan seudun luonnollisin ja tärkein suuntautumisvaihtoehto on Pohjanmaan maakunta. Lisätietoja: maakuntajohtaja Olav Jern, puh. (06) , sähköposti: Arbets- och näringsministeriet: Sökandes rättsäkerhet tillgodoses I Nyhetsposten 5/2008 berättade vi att Österbottens förbund har skrivit till arbets- och näringsministeriet för att uttrycka sin oro över hur trögt EU:s strukturfondsperiod kommit igång. Ministeriet har nu svarat på förbundets brev. Ministeriet beklagar att datasystemet Eura 2007 inte till alla delar är klart. Datasystemet är stort och man har därför varit tvungen att ta ett steg i taget och ta i bruk delar av programmet allt eftersom de blivit färdiga. Från ministeriets sida lovar man att i fortsättningen fästa ännu större uppmärksamhet vid att få delarna i datasystemet översatta till svenska så snabbt som möjligt efter att de färdigställts. Arbets- och näringsministeriet tar sin skyldighet att trygga den svenskspråkiga befolkningens rättigheter på allvar. Såväl Europeiska unionens författningar som nationella lagar och förordningar har varit tillgängliga på svenska, och anvisningarna för tillämpning har skickats för översättning så snart det varit möjligt. Också anvisningar och Eura-dokument har skickats för översättning så snart som man kommit tillräckligt långt i beredningsprocessen. En del av översättningarna måste dock beställas utifrån, och sådant tar ofta tid. Som avslutning intygar arbets- och näringsministeriet att man gör sitt bästa för att med det snaraste kunna undanröja de faktorer som sinkat verkställandet av strukturfondsperioden. Työ- ja elinkeinoministeriö: Hakijan oikeusturvasta huolehditaan Uutispostissa 5/2008 kerrottiin, että Pohjanmaan liitto on kirjoittanut työ- ja elinkeinoministeriölle ilmaistakseen huolensa EU:n rakennerahastokauden käynnistymisen hitaudesta. Ministeriö on nyt vastannut liiton kirjeeseen. Ministeriöstä pahoitellaan, että Eura tietojärjestelmää ei ole saatu täydellisesti käyntiin. Tietojärjestelmä on laaja, joten työssä on jouduttu etenemään asteittain ja ottamaan käyttöön tietojärjestelmän osioita sitä mukaa kun ne ovat valmiina. Jatkossa luvataan kiinnittää entistäkin parempaa huomiota siihen, että tietojärjestelmän osiot käännetään niiden valmistuttua mahdollisimman nopeasti ruotsin kielelle. Työ- ja elinkeinoministeriössä suhtaudutaan ruotsinkielisen väestön oikeuksien turvaamiseen vakavasti. Niin Euroopan unionin tasoiset säädökset kuin kansalliset lait ja asetukset ovat olleet käytettävissä ruotsin kielellä, ja soveltamisohjeet on toimitettu käännettäviksi heti kun se on ollut mahdollista. Myös ohjeistusta ja Euraasiakirjoja on lähetetty käännettäväksi valmisteluprosessin edettyä riittävän pitkälle. Käännöksiä joudutaan kuitenkin hankkimaan tilaustöinä, jotka usein vievät aikaa. Lopuksi työ- ja elinkeinoministeriö vakuuttaa tekevänsä parhaansa saadakseen ensi tilassa rakennerahastokauden toimeenpanoa hidastaneet tekijät poistetuksi. Programarbete med sikte på åren På Österbottens förbund märks årens gång åtminstone på det att det årliga programarbetet startar om och om igen. Den här tiden på året riktas tankarna in på utarbetandet av landskapsprogrammets genomförandeplan Landskapsprogrammets genomförandeplan är kort sagt landskapets budgetförslag till statlig finansiering och allokering av anslag för regionutvecklingen. I genomförandeplanen gör landskapet sina förslag till anslag enligt förvaltningsområde för alla nationella statliga anslag och EU-anslag som det anser vara viktiga för genomförandet av landskapsprogrammet. Planen inklusive förslag och motiveringar ska tillställas arbets- och näringsministeriet senast den 24 oktober Före det kommer den att behandlas i landskapets samarbetsgrupp och i landskapsstyrelsen. Ett väsentligt inslag i uppgörandet av genomförandeplanen är Ohjelmatyötä vuosiksi Pohjanmaan liitossa vuosien kulun huomaa ainakin siitä, että jokavuotinen ohjelmatyö pyörähtää aina uudelleen käyntiin. Tähän aikaan vuodesta ajatuksia viritellään maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laatimiseen. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma toimii lyhyesti sanottuna maakunnan talousarvioesityksenä valtionrahoitukseksi ja rahoituksen suuntaamiseksi alueen kehittämistä varten. Toteuttamissuunnitelmassa maakunta tekee määrärahaesityksensä kaikista maakuntaohjelman toteuttamisen kannalta tärkeiksi katsomistaan valtion kansallisista ja EU:n määrärahoista hallinnonaloittain. Suunnitelma esityksineen ja perusteluineen on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 24. lokakuuta Ennen sitä se käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntahallituksessa. Toteuttamissuunnitelman työstämiseen kuuluu olennaisena osana

3 Nr. / Nro sida / sivu 3 (7) förhandlingar med olika parter. Förhandlingarna startar redan när dokumentet bereds i och med att de regionala myndigheterna, kommunerna och andra som deltar i utvecklingen av landskapet medverkar i programarbetet, och de fortsätter ännu efter att planen är färdig. Förbundet är en av parterna i de regionala myndigheternas och ministeriernas resultatförhandlingar, som förs vecka 48. Därefter förhandlar förbundet ännu om genomförandeplanen med ministerierna vecka 49. Statsrådet behandlar de samlade regionala anslagen i statsbudgeten under en enda session i februari Strukturfondsmedlen på kulramen Samtidigt med genomförandeplanen bereds också anslagsförslagen i landskapets samarbetsdokument. I det anges fördelningen av finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden samt den nationella offentliga finansieringen enligt förvaltningsområde. Dokumentet omfattar två år. Landskapets samarbetsdokument godkänns årligen av landskapets samarbetsgrupp. Närmare uppgifter: planeringschef Marja-Riitta Vest, tfn (06) , e-post: neuvotteleminen eri osapuolten kanssa. Neuvottelut alkavat jo asiakirjaa valmisteltaessa, jolloin ohjelmatyössä ovat mukana alueviranomaiset, kunnat ja muut alueen kehittämiseen osallistuvat tahot, ja ne jatkuvat toteuttamissuunnitelman valmistuttua. Pohjanmaan liitto on yhtenä osapuolena mukana viikolla 48 järjestettävissä ministeriöiden ja alueviranomaisten välisissä tulosneuvotteluissa. Sen jälkeen toteuttamissuunnitelmasta neuvotellaan vielä ministeriöiden kanssa viikolla 49. Valtioneuvosto käsittelee talousarvion alueellisesti jaettavat määrärahat kootusti yhdessä istunnossa helmikuussa Rakennerahastovarat punnittavana Samanaikaisesti toteuttamissuunnitelman kanssa valmistellaan myös maakunnan yhteistyöasiakirjan määrärahaesitykset, joissa esitetään Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen ja julkisen rahoituksen hallinnonaloittainen jakautuminen. Asiakirja käsittää kaksi vuotta. Maakunnan yhteistyöasiakirjan hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä vuosittain. Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Vest, puh. (06) , sähköposti: Händelserik sommar i Österbotten Evenemangsbroschyren Det händer i Österbotten har utkommit. I årets sommarnummer finns uppgifter om evenemang som ordnas i landskapet Österbotten samt staden Karleby under juni-augusti. Utbudet är brett: utställningar, rockfestivaler, sommarteatrar, danser, fotbollsmatcher. Om du vill ha flera alternativ kan du titta in på webben på och bläddra bland evenemangen i Österbottens evenemangskalender. Uppgifterna i broschyren är sammanställda ur evenemangskalendern, men efter det har ännu fler evenemang skrivits in i den elektroniska kalendern. Evenemangsbroschyren har delats ut till bland annat turistbyråer, kommunbibliotek, kulturbyråer och de största hotellen. Broschyren kan beställas från KulturÖsterbotten (se kontaktuppgifterna nedan). Det händer i Österbotten har producerats i samarbete mellan KulturÖsterbotten/SÖF och Österbottens förbund. Det är gratis för arrangörerna att marknadsföra sina evenemang i broschyren och på webben Beställning av evenemangsbroschyren: KulturÖsterbotten, tfn (06) eller , e-post: Tapahtumarikas kesä Pohjanmaalla Pohjanmaalla tapahtuu -kesäesite on ilmestynyt. Tämän vuoden numeroon on koottu tietoa Pohjanmaan maakunnassa ja Kokkolan kaupungissa kesä-elokuussa järjestettävistä tapahtumista. Tarjonta on mittava: näyttelyitä, rokkifestareita, kesäteatteria, tansseja, futismatseja. Jos kaipaat lisää vaihtoehtoja, kannattaa siirtyä nettiin osoitteeseen katsomaan Pohjanmaan tapahtumakalenterin tarjontaa. Esitteen tiedot on koottu Pohjanmaan tapahtumakalenterista, mutta sen jälkeen on kalenteriin kirjattu vielä lisää tapahtumia. Tapahtumaesite on jaettu muun muassa matkailutoimistoihin, kunnankirjastoihin, kulttuuritoimistoihin ja suurimpiin hotelleihin. Esitteen voi tilata KulturÖsterbottenista (ks. alla olevat yhteystiedot). Pohjanmaalla tapahtuu on tuotettu Pohjanmaan liiton ja KulturÖsterbotten/SÖF-kulttuuriyksikön yhteistyönä. Tapahtumien markkinointi esitteessä ja netissä on tapahtumanjärjestäjille ilmainen. Tapahtumaesitteen tilaukset: KulturÖsterbotten, puh. (06) tai , sähköposti: Ur landskapsstyrelsens protokoll den 16 juni 2008 Ann-Sofi Backgren, ledamot i landskapsstyrelsen, nominerades som kandidat till AEBR:s exekutiva kommitté. Det europeiska gränsregionförbundet AEBR sammanträder till sin följande generalförsamling i oktober i Plauen, Tyskland, och väljer då en exekutiv kommitté för åren Maakuntahallituksen pöytäkirjasta 16. kesäkuuta 2008 Maakuntahallituksen jäsen Ann-Sofi Backgren nimettiin ehdokkaaksi AEBR:n hallitukseen. Euroopan raja-alueiden liitto AEBR kokoontuu seuraavaan yleiskokoukseensa lokakuussa Saksan Plauenissa ja valitsee tuolloin itselleen hallituksen vuosiksi

4 Nr. / Nro sida / sivu 4 (7) Godkända finansieringsansökningar: Nationella projekt Projektet Utvecklingsplan för öppet fibernät i Korsholms kommun beviljades finansiering (landskapsutvecklingspengar högst euro) för tiden I projektet kartläggs behovet av ett stomnät av optisk fiber i kommunen. Därefter projekteras de mest aktuella sträckningarna. Även bya-/områdesnät ska kunna ansluta sig till fibernätet. Huvudman för projektet, som har Korsholms kommun som målområde, är Korsholms kommun. Projektet Öppet fiberkabelnät till Pedersöre kommun Bandbredd är glesbygdens motorväg beviljades finansiering (landskapsutvecklingspengar högst euro) för tiden Projektets syfte är att ta fram nödvändiga handlingar och underlag för byggande av ett framtidssäkert, konkurrensneutralt öppet fiberkabelnät i Pedersöre kommun. I planeringen beaktas behovet av ett sammanlänkande med kommunerna så att ett Österbottennät kan förverkligas. Huvudman för projektet, som har Pedersöre kommun som målområde, är Pedersöre kommun. Hyväksytyt rahoitushakemukset: Kansalliset hankkeet Mustasaaren kunnan avoimen kuituverkon kehittämissuunnitelma -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (maakunnan kehittämisrahaa enintään euroa) ajaksi Hankkeessa selvitetään optisella kuidulla toteutetun runkoverkon tarve kunnassa, minkä jälkeen kiireellisimmät välit hankkeistetaan. Myös kylä-/seutuverkkojen tulee voida liittyä kuituverkkoon. Hankkeen päämiehenä on Mustarsaaren kunta, ja kohdealueena on Mustasaaren kunta. Avoin kuitukaapeliverkko Pedersören kuntaan Kaistanleveys on haja-asutusalueen moottoritie -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (maakunnan kehittämisrahaa enintään euroa) ajaksi Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tarvittavat asiakirjat ja aineisto tulevaisuudenvarman, kilpailuneutraalin avoimen kuitukaapeliverkon rakentamiseksi Pedersören kuntaan. Suunnittelussa otetaan huomioon, että verkko aiotaan yhdistää naapurikuntien verkkoihin, jotta koko maakunnan käsittävä verkko voidaan toteuttaa. Hankkeen päämiehenä on Pedersören kunta, ja kohdealueena on Pedersören kunta. Godkända finansieringsansökningar: EU-projekt Botnia-Atlantica-projektet Erkännande av lärande i arbetet beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Syftet med projektet är att förbättra kompetensen hos personer i arbetslivet och särskilt ta fram metoder som kan synliggöra, identifiera och utnyttja kunskaper som har inhämtats i arbetslivet i synnerhet vid studier vid högskolor och universitet. Huvudman för projektet, som har Österbotten, Västerbotten och Helgeland som målområde, är Optima samkommun. Botnia-Atlantica-projektet FIELD-NIRce beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Målet med projektet är att ta fram fältboxar för spektroskopiska instrument. Fältboxarna är konstruerade för mobilt bruk och har trådlös kommunikation för kontakt med laboratoriet. Mätningarna görs i industrier, sjukhus, skog och på arkeologiska fyndplatser. Huvudman för projektet, som har programområdet för Botnia-Atlantica som målområde, är Umeå universitet. Botnia-Atlantica-projektet FYR Partnerskap inom Botnia- Atlanticaområdet beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Projektet mobiliserar och aktiverar intresset för samarbete mellan potentiella projektaktörer i målområdet. Målet är att identifiera nyckelpersonerna i området, kartlägga deras intresse för samarbete inom olika delområden och vidare att uppmuntra aktörer att ta fram nya gränsöverskridande samarbetsförslag. Huvudman för projektet, som har Mellersta Österbotten, Satakunta och Västernorrland som målområde, är Satakunta förbund. Projektet Kartläggning och utnyttjande av sedimentvärme i Österbotten beviljades finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden högst euro, statlig medfinansiering högst euro) för år Projektet undersöker förekomsten av sedimentvärme, dess lagringsmekanismer och möjligheterna till långsiktigt utnyttjande av sedimentvärme på olika ställen i Österbotten och Södra Österbotten. I pro- Hyväksytyt rahoitushakemukset: EU-hankkeet Työssä oppimisen tunnistaminen -nimiselle Botnia- Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeen tavoitteena on parantaa työelämässä olevien osaamista ja erityisesti kehittää menetelmiä, joiden avulla työelämässä hankittu osaaminen voidaan tuoda näkyväksi, tunnistaa ja hyödyntää eritoten korkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa. Hankkeen päämiehenä on Optima kuntayhtymä, ja kohdealueina ovat Pohjanmaa, Västerbotten ja Helgeland. FIELD-NIRce-nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeen tavoitteena on rakentaa kenttälaatikoita spektroskooppisille instrumenteille. Kenttälaatikot on suunniteltu liikkuvaan käyttöön, ja niissä on langaton viestintäyhteys laboratorioon. Mittaukset suoritetaan teollisuuslaitoksissa, sairaaloissa, metsässä ja arkeologisilla löydöspaikoilla. Hankkeen päämiehenä on Uumajan yliopisto, ja kohdealueena on Botnia-Atlantican ohjelma-alue. FYR Kumppanuus Botnia-Atlantica-alueella -nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hanke mobilisoi ja vireyttää kiinnostusta mahdollisten hanketoimijoiden välillä kohdealueella. Tavoitteena on tunnistaa alueiden avaintoimijat, kartoittaa näiden intressit yhteistyöhön eri osaalueilla ja edelleen kannustaa toimijoita kehittämään uusia rajat ylittäviä yhteistyöavauksia. Hankkeen päämiehenä on Satakuntaliitto, ja kohdealueina ovat Keski-Pohjanmaa, Satakunta ja Västernorrland. Sedimenttilämmön kartoittaminen ja hyödyntäminen Pohjanmaalla -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta enintään euroa, valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeessa tutkitaan sedimenttilämmön esiintymistä, varautumismekanismeja ja sedimenttilämmön pitkäaikaisia hyödyntämismahdollisuuksia erityyppisissä kohteissa Pohjanmaalla ja

5 Nr. / Nro sida / sivu 5 (7) jektet utvärderas och testas nya metoder för att utnyttja geotermisk värme och kyla. Huvudman för projektet, som har Vasaregionen som målområde, är Teknologicentrum Oy Merinova Ab. Botnia-Atlantica-projektet Kompetenscentrum Byggnad Luftkvalitet Hälsa 2 beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Syftet med projektet är att öka kompetensen i inomhusluftfrågor i Kvarkenregionen. Projektets viktigaste mål är att etablera ett kompentenscentrum som samlar personer med praktisk och forskningsmässig kompetens om byggnader, luftkvalitet och hälsa under samma tak. Kompetenscentrets viktigaste uppgift blir att bistå näringslivet och allmänheten med information, råd och utbildning inom området. Huvudman för projektet, som har Österbotten och Västerbotten som målområde, är Yrkeshögskolan Novia. Botnia-Atlantica-projektet Kvarken Short Cut System beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Projektets syfte är att utveckla Kvarken till en europeisk kommunikationsled. Projektet avser att 1) utarbeta en samordningsfunktion, 2) sprida kunskap om regionens infrastruktur och utarbeta kommunikationspaket, 3) utreda en fast förbindelses samhälls- och socioekonomiska betydelse för regionen, 4) utreda och kartlägga Kvarkentrafikens och andra transportstråks betydelse samt 5) förnya Kvarkens kommunikationsvision. Huvudman för projektet, som har ett internationellt målområde, är Kvarkenrådet rf. Botnia-Atlantica-projektet Nya modeller för regional mobilisering Jämförelse och lärande i Kvarkenregionen beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Projektet kommer att jämföra modeller på bägge sidor om Kvarken för att utveckla näringsliv och offentlig sektor med sikte på ekonomisk tillväxt. Projektet ska vidare utreda förutsättningarna för ett interregionalt institut inom området lokal och regional utveckling med baser i Vasa och Umeå. Huvudman för projektet, som har Österbotten och Västerbotten som målområde, är Samhälls- och vårdvetenskapliga faktulteten vid Åbo Akademi. Projektet Projektering av öppen digital infrastruktur i Sydösterbotten beviljades finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden högst euro, statlig medfinansiering högst euro) för tiden Projektet undersöker behovet av kommunikation inom och mellan kommuenerna i området Malax-Kristinestad. Därefter projekteras sådana sträckningar där näten måste byggas ut för att säkerställa kommunikationsmöjligheterna för att svara mot befintliga och kommande behov. Huvudman för projektet, som har Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes som målområde, är Närpes stad. Botnia-Atlantica-projektet Sikens yngelproduktion, sikbeståndets och sikfiskets tillstånd beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Projektets mål är att 1) göra användarvänliga kartmodeller över och bedöma den geografiska konnektiviteten mellan yngelproduktionsområden för havslekande sik i Bottniska viken, 2) kartlägga yngelproduktionen av vandringssik i älvar och åar, 3) göra ett program för bedömning av sikbeståndets och sikfiskets tillstånd och utveckling och 4) förmedla information om de ekosystem sikarnas yngelproduktionsområden finns med i. Huvudman för projektet, som har kusten från mellersta Bottenhavet till södra Bottenviken som målområde, är Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (Kvarkens forskningsstation). Botnia-Atlantica-projektet Skogens kulturarv i Kvarkenre- Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa arvioidaan ja testataan uusia ratkaisuja geotermisen lämmön ja kylmän hyödyntämiseksi. Hankkeen päämiehenä on Teknologiakeskus Oy Merinova Ab, ja kohdealueena on Vaasan seutukunta. Osaamiskeskus Rakennus Ilmanlaatu Terveys 2 - nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeen tarkoituksena on lisätä osaamista sisäilmakysymyksissä Merenkurkun alueella. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on perustaa osaamiskeskus, joka kerää saman katon alle henkilöt, joilla on käytännön osaamista ja tutkimusosaamista rakennus-, ilmanlaatu- ja terveysasioista Merenkurkun alueella. Osaamiskeskuksen tärkein tehtävä on tarjota elinkeinoelämälle ja suurelle yleisölle tietoa, neuvoja ja koulutusta. Hankkeen päämiehenä on Ammattikorkeakoulu Novia, ja kohdealueina ovat Pohjanmaa ja Västerbotten. Kvarken Short Cut System -nimiselle Botnia-Atlanticahankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeen tavoitteena on tehdä Merenkurkusta eurooppalainen liikenneväylä. Hankkeen tarkoituksena on 1) suunnitella koordinoiva toiminto, 2) levittää tietoa alueen infrastruktuurista ja laatia liikennepaketteja, 3) selvittää kiinteän yhdeyden kansantaloudellista ja sosioekonomista merkitystä alueelle, 4) selvittää ja kartoittaa Merenkurkun liikenteen ja muiden kuljetusväylien merkitys sekä 5) uudistaa Merenkurkun liikennevisio. Hankkeen päämiehenä on Merenkurkun neuvosto ry, ja kohdealue on kansainvälinen. Uusia alueellisen mobilisoinnin malleja Vertailu ja oppiminen Merenkurkun alueella -nimiselle Botnia-Atlanticahankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeessa aiotaan vertailla malleja Merenkurkun molemmin puolin elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämiseksi ja talouskasvun aikaansaamiseksi. Lisäksi selvitetään edellytykset luoda paikalliseen ja alueelliseen kehittämiseen keskittyvä alueiden välinen instituutti, joka sijaitsisi Vaasassa ja Uumajassa. Hankkeen päämiehenä on Åbo Akademin yhteiskunta- ja hoitotieteellinen tiedekunta, ja kohdealueina ovat Pohjanmaa ja Västerbotten. Avoimen digitaalisen infrastruktuurin hankkeistaminen Suupohjan rannikkoseudulla -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta enintään euroa, valtion rahoitusosuus enintään euroa) ajaksi Hankkeessa tutkitaan tiedonsiirron tarvetta kuntien sisällä ja välillä Maalahden-Kristiinankaupungin alueella. Sen jälkeen hankkeistetaan ne välit, joissa verkkoja on laajennettava, jotta voidaan turvata viestintämahdollisuudet ja vastata nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Hankkeen päämiehenä on Närpiön kaupunki, ja kohdealueina ovat Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti ja Närpiö. Siian poikastuotanto, siikakantojen ja siiankalastuksen tila -nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeen tavoitteena on laatia käyttäjäystävällisiä karttamalleja poikastuotantoalueista ja arvoida maantieteellistä kytkeytyneisyyttä merikutuisen siian poikastuotantoalueiden välillä Pohjanlahdessa, 2) kartoittaa vaellussiian poikastuotantoa joissa, 3) laatia siikakannan ja siiankalastuksen tilalle arviointi- ja kehittämisohjelma ja 4) välittää tietoa niistä ekosysteemeistä, joissa siikojen poikastuotantoalueet sijaitsevat. Hankkeen päämiehenä on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (Merenkurkun tutkimusasema), ja kohdealueena on rannikko keskiseltä Selkämereltä eteläiselle Perämerelle. Merenkurkun alueen metsien kulttuuriperintö -nimiselle

6 Nr. / Nro sida / sivu 6 (7) gionen beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år I projektet utvecklas en inventeringsoch undersökningsmetod med lokalisering och kartläggning av forn- och kulturlämningar från förhistorisk och historisk tid, anpassad för fältarbete i skogsområdena i Bottenvikens kustlandskap. Dessutom utvecklas rutiner för information och förmedling samt skötsel och vård av forn- och kulturlämningar. Metoderna och rutinerna planeras och testas på utvalda områden. Huvudman för projektet, som har Laihela och Lillkyro i Österbotten och Lövånger/Bygdeå socken i Västerbotten som målområde, är Västerbottens museum. Botnia-Atlantica-projektet ULTRA Utvecklig av LIDARbaserad terränganalys för regional användning beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för åren Målet med projektet är att utveckla och anpassa ny fjärrkarteringsteknik för kartläggning av Kvarkens undervattensområden. Projektet förbättrar förutsättningarna för gemensamma satsningar inom den europeiska och nationella havspolitiken och planeringen av havs- och skärgårdsområden. Huvudman för projektet, som har Västerbotten och Österbotten som målområde, är Forststyrelsen. Botnia-Atlantica-projektet Uniplatform beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för åren Målet med projektet är att intensifiera samarbetet i universiteten och högskolorna i området bland annat genom att inleda forskningssamarbete med tre utsedda teman: 1) Aktivering av forskning genom mentorering, 2) Universitetstjänster för små och medelstora företag och 3) Strategiska fördelar för små och medelstora företag genom bättre system för datahantering. Huvudman för projektet, som har Satakunta och Västernorrland som målområde, är Satakunnan ammattikorkeakoulu. Projektet Utvecklande av elektronisk handläggning av ärenden i specialsjukvårdens serviceprocess (SÄKE) beviljades finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden högst euro, statlig medfinansiering högst euro) för år Målet med projektet är att utveckla den elektroniska handläggningen av ärenden vid Vasa centralsjukhus till att bli en del av den service som klienterna får via olika kanaler. För de elektroniska tjänsterna skapas en gemensam webbplats, och målsättningen är att integrera klientens användargränssnitt i sjukhusets bassystem. Huvudman för projektet, som har Österbotten som målområde, är Vasa sjukvårdsdistrikt. Botnia-Atlantica-projektet Visit Kvarken beviljades finansiering (statlig medfinansiering högst euro) för år Projektet tar fasta på havet som en gemensam resurs för att utveckla och marknadsföra turismprodukter på bägge sidor om Kvarken. Destinationsorter är städerna i Kvarken (Jakobstad, Kristinestad, Vasa). Projektet fokuserar på att göra destinationernas havsnära turistiska produkter kända och köpbara. För varje destination görs en detaljerad aktivitetsplan. Huvudman för projektet, som har Mellersta Österbotten, Västerbotten och Österbotten som målområde, är Umeå kommun. Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeessa kehitetään esihistoriallisten ja historiallisten ajan muinais- ja kulttuurijäännösten paikantamiseen ja kartoittamiseeen inventointi- ja tutkimusmenetelmä, joka soveltuu kenttätyöhön Perämeren rannikkon metsäalueilla. Lisäksi kehitetään rutiinit tiedottamiselle, tiedon välittämiselle sekä muinais- ja kulttuurijäännösten hoidolle. Suunnittelun jälkeen menetelmät ja rutiinit testataan valituilla alueilla. Hankkeen päämiehenä on Västerbottenin museo, ja kohdealueina ovat Laihia ja Vähäkyrö Pohjanmaalla ja Lövångerin/Bygdeån pitäjä Västerbottenissa. ULTRA LIDAR-pohjaisen maastoanalyysin kehittäminen alueiden käyttöön -nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuosiksi Hankkeen tavoitteena on kehittää ja mukauttaa uutta kaukokartoitustekniikkaa Merenkurkun vedenalaisten alueiden kartoittamiseen. Hanke parantaa edellytyksiä yhteisiin panostuksiin eurooppalaisessa ja kansallisessa meripolitiikassa ja meri- ja saaristoalueiden suunnittelussa. Hankkeen päämiehenä on Metsähallitus, ja kohdealueina ovat Västerbotten ja Pohjanmaa. Uniplatform-nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuosiksi Hankkeen tavoitteena on tiivistää yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyötä alueella muun muassa käynnistämällä tutkimusyhteistyö kolmen jo valitun teeman alla: 1) Tutkimuksen aktivointi mentoroinnin avulla, 2) Yliopistopalvelut pienille ja keskisuurille yrityksille ja 3) Paremman tietohallinnon strategiset strategiset edut pienille ja keskisuurille yrityksille. Hankkeen päämiehenä on Satakunnan ammattikorkeakoulu, ja kohdealueina ovat Satakunta ja Västernorrland. Sähköisen asioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon palveluprosessissa (SÄKE) -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta enintään euroa, valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hankkeen tavoitteena on kehittää Vaasan keskussairaalassa sähköistä asiointia osaksi asiakkaiden monikanavaista palvelua. Sähköisille palveluille luodaan yhteinen alusta, ja tavoitteena on integroida asiakkaan käyttöliittymä sairaalan perusjärjestelmiin. Hankkeen päämiehenä on Vaasan sairaanhoitopiiri, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta. Visit Kvarken -nimiselle Botnia-Atlantica-hankkeelle myönnettiin rahoitusta (valtion rahoitusosuus enintään euroa) vuodeksi Hanke tarttuu mereen yhteisenä voimavarana kehittääkseen ja markkinoidakseen matkailutuotteita Merenkurkun molemmin puolin. Matkakohteita ovat Merenkurkun kaupungit (Pietarsaari, Vaasa, Kristiinankaupunki). Hankkeessa keskitytään kohteiden merellisten matkailutuotteiden tunnetuksi tekemiseen ja ostettavuuden lisäämiseen. Jokaiselle kohteelle laaditaan ykistyiskohtainen toimintasuunnitelma. Hankkeen päämiehenä on Uumajan kunta, ja kohdealueina ovat Keski- Pohjanmaa, Västerbotten ja Pohjanmaa.

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010 Kuvat/Bilder: Österbottens förbund / Pohjanmaan liitto, Staden Jakobstad / Pietarsaaren kaupunki, Vaasa Parks, Technobotnia, Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto 14.6.2010 Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Raportteja 84 2012 Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Pohjanmaan ja KESKI-POHJANMAAN maakunta LANDSKAPET österbotten OCH mellersta österbotten Maaseudun hanketuet 2007-2011

Lisätiedot

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica»Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv,

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s.

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s. FORUM1/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Elämää vaalien jälkeen

Elämää vaalien jälkeen nro 3/2008 LOKAKUU VARSINAIS-SUOMEN LIITON TIEDOTUSLEHTI INFORMATIONSBLAD FÖR EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND Maakuntajohtaja Juho Savo Elämää vaalien jälkeen Kuntavaalin tulos on laskettu ja sen vaikutukset

Lisätiedot

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA YHTEISHAUT OPPILAITOKSIIN GEMENSAM ANSÖKAN TILL SKOLOR

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde FORUM2/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde Möjligheternas världsnaturarv s. 12 s. 8

Lisätiedot

MEÄN VISIO VÅR VISION

MEÄN VISIO VÅR VISION MEÄN VÄYLÄ - ÄLVLANDET MEÄN VISIO VÅR VISION 6/2 2006 PAJALA KOLARI MUONIO Titel/Raportin nimi: Meän Väylä-Älvlandet, Meän Visio Författare/Tekijät: Peter Jönsson, ark. SAR/MSA Arkinova Arkitekter, Umeå

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnollisen taakan vähentäminen työryhmän selvitys

Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnollisen taakan vähentäminen työryhmän selvitys Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnollisen taakan vähentäminen työryhmän selvitys Helsinki 2009 Työryhmämuistio mmm 2009:12 Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnollisen taakan vähentäminen

Lisätiedot

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv Julkinen tiedote Offentligt meddelande Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv Sisällys Esipuhe 2 Maailmanperintöalue ja luonnonsuojelu 4 Merenkurkun saaristo ja Korkea Rannikko yksi maailmanperintökohde

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

Trafikförbindelserna förbättras Liikenneyhteydet paranevat

Trafikförbindelserna förbättras Liikenneyhteydet paranevat 2/2012 KOMMUNERNAS GEMENSAMMA TVÅSPRÅKIGA INFOTIDNING KUNTIEN YHTEINEN KAKSIKIELINEN TIEDOTUSLEHTI I N F O H A P A R A N D AT O R N 16000 st. T O R N I O H A P A R A N D A kpl Delas ut till varje hushåll

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen 1998 Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen Kuvat kertovat RAY:n 60-vuotiskiertueesta, joka vieraili kymmenessä kaupungissa. Bilder av RAY:s 60-årsturné, som besökte tio städer. Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot