Kiimakallion tuulivoimapuiston maisemavaikutusarviot Kuortaneenjärven kulttuurimaisemiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiimakallion tuulivoimapuiston maisemavaikutusarviot Kuortaneenjärven kulttuurimaisemiin"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 1 (12) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 2 (12) Riikka Ger Sisällysluettelo 1 Yleistä Käytetyt menetelmät Sijainti Maisema Maiseman yleispiirteet Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat Tuulivoimapuisto maisemassa Tuulivoimapuiston vaikutukset Kuortaneenjärven Yhteenveto Kuortaneenjärven kohdistuvista maisemavaikutuksista Havainnekuvat... 9 Liite Liite 1: Maiseman arvot ja maisemakuva -kartta Valokuvat: Riikka Ger Kartta-aineistot: Maanmittauslaitos 2015, OIVA/SYKE 2015, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2015 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 3 (12) 1 Yleistä 1.1 Käytetyt menetelmät maisemavaikutusten arviointi Kuortaneenjärven on laadittu Lagerwey Development Oy:n toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. Tilaajan yhteyshenkilönä on toiminut Jaakko Leppinen. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä maisemaselvityksestä on vastannut maisema-arkkitehti MARK Riikka Ger. Näkymäanalyysin ja havainnekuvat on laatinut ins. AMK Janne Märsylä. Liitekartan on laatinut maisema-arkkitehti Mari Antere. Maisemavaikutusten arviointi on laadittu Kiimakallion tuulivoimapuistohanketta varten. Vaikutusarviointia ei voi sellaisenaan hyödyntää ympäröivien alueiden kaavoituksessa. Se ei ole kaikilta osin riittävän tarkka. Maisemavaikutusten arviointi perustuu kartta- ja valokuvatarkasteluihin sekä Kuortaneenjärven kulttuurimaisema-alueelle suoritettuun maastokäyntiin. Muista lähteistä mainittakoon Museoviraston internet-sivuilta Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009; Ympäristöministeriön julkaisut: Maisemanhoito Maisema-aluetyörymän mietintö I (1993) ja Arvokkaat maisema-alueet - Maisema-aluetyörymän mietintö II (1993); Weckman, E Tuulivoimalat ja maisema. Suomen ympäristö 5/2006. Ympäristöministeriö; Kuoppala, Asunmaa & Purola Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ympäristöhallinnon Oivatietokantaa on myös hyödynnetty. Maisemakuvallinen tarkastelu on kohdistettu valtakunnallisesti arvokkaalle Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat alueelle, joka sijoittuu lähimmillään vajaan 4,5 kilometrin etäisyydelle tuulivoimaloista. Valtaosa arvoalueesta sijoittuu 5-12 kilometrin etäisyydelle voimaloista ja osa alueesta sijoittuu vielä tätäkin etäämmäksi. 0-5 kilometrin etäisyysvyöhyke on tavallisesti alue, jossa maisemakuvalliset haittavaikutukset ovat tuntuvimmat. On kuitenkin muistettava, että puustosta, rakennuksista ja rakenteista syntyvän katvevaikutuksen johdosta voimalat eivät suinkaan näy kyseisellä vyöhykkeellä kaikkialle ja näkyessäänkin ne näkyvät usein vain osittain. Yli viiden kilometrin etäisyydellä tuulivoimala näkyy edelleen hyvin ympäristöönsä, mutta sen kokoa tai etäisyyttä saattaa olla vaikea hahmottaa. Viimeistään noin kymmenen kilometrin etäisyydellä tuulivoimala sulautuu ympäristöönsä kilometrin etäisyydellä ja sitä kauempaa tuulivoimalat näyttävät pieniltä horisontissa ja voimalan hahmottaminen on vaikeaa maiseman muista elementeistä johtuen. Alueelta on laadittu näkymäalueanalyysi. Näkymäalueanalyysin tuloksia on hyödynnetty maisemavaikutusten arvioinnissa. Näkymäalueanalyysin tulokset osoittavat ne alueet, joilta voimalat ovat selkeimmin havaittavissa. Voimaloita voi siis todellisuudessa paikoin näkyä myös alueille, jotka eivät näy näkymäalueanalyysin tulostekartalla. Tämä johtuu käytettävästä 1.2 Sijainti lähtöaineistosta, jossa maaston peitteisyys on jaettu 50 x 5 metrin ruutuihin. Ruutujen suhteellisen suuresta koosta johtuen, voi laskenta analysoida alueen täysin peitteiseksi, vaikka sinne sijoittuisi pieniä avoimia alueita. Vastaavasti asutusalueilla lähtöaineisto voi olettaa pihapiirin avoimeksi alueeksi, vaikka todellisuudessa pihapuusto saattaa estää näkymiä tuulivoimaloille joko osittain tai kokonaan. Näin esimerkiksi asutusalueiden kohdalla virhemarginaali kasvaa. Näkymäalueanalyysi näyttää, kuinka monta voimalaa kullekin alueelle näkyy mutta sitä, kuinka paljon kustakin voimalasta näkyy, (lähes koko voimalatorni vai vain vähän voimalatornin huippua) se ei kerro. Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat alueelta on myös maisemavaikutusarviointien tueksi laadittu muutamia havainnekuvia eri katselusuunnista kohti tuulivoimapuistoa. Kuvat on pyritty laatimaan kohteista, jonne uudet suunnitellut voimalat näkyisivät ja jossa liikkuu ihmisiä. Kuvissa voimaloiden roottorit on suunnattu kohti katsojaa. Todellisuudessa roottorit kääntyvät tuulen mukana, joten roottorit voivat näkyä katselupisteeseen myös sivuttain, jolloin niistä näkyy pienempi osa kuin havainnekuvissa. Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat on esitetty myös erillisessä raportissa tässä raportissa esitettyjen poimintojen lisäksi. Suunnitteilla oleva Kiimakallion kahden voimalan tuulivoimapuisto sijaitsee Etelä- Pohjanmaalla Kuortaneen kunnassa, noin neljän kilometrin etäisyydellä Kuortaneen kunnan keskustasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella aluerajauksella.

5 4 (12) Näkymä Kuortaneenjärven länsirannalta kaavaillun tuulivoimapuiston suuntaan. Kuortaneen kirkko on vastarannalla. Näkymä Hynniläntieltä kaavaillun tuulivoimapuiston suuntaan Näkymä Kaupintieltä (arvoalueen pohjoisosasta) Nisosjärvelle Näkymä etelämpää Hynniläntieltä kaavaillun tuulivoimapuiston suuntaan

6 5 (12) 2 Maisema 2.1 Maiseman yleispiirteet Maisemamaakunnallisessa aluejaossa hankealue lähiympäristöineen kuuluu Pohjanmaahan ja tarkemmin määriteltynä Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutuun. Etelä-Pohjanmaalla jokivarsien maisema avautuu tasaisena lakeutena mutta jokilaaksojen välisillä selännealueilla pinnanmuodot saattavat yllättää vaihtelevalla kumpareisuudellaan. Etelä-Pohjanmaan tunnusomaisimmat elementit ovat jokilaaksojen ympäristöön keskittyneet tasaiset ja viljavat savikkoalueet. Joet ovat tyypillisimpiä vesistöjä ja niihin liittyy vuosittain runsas tulviminen. Järviä on Etelä-Pohjanmaalla vähän ja niistä suurimpia ovat Lappajärvi, joka on itse asiassa meteorikraateri sekä Evijärvi. Etelä-Pohjanmaalla raittikylien ja nauhamaisten joenvarsikylien asumusnauhat ovat perinteisesti sijainneet jokien töyräillä, tulvien ulottumattomissa. Tiiviimmät kylät sijaitsevat puolestaan loivilla kumpareilla. Täältä löytyvät maamme pohjoisimmat umpipihatalot. Jokilaaksojen ulkopuolella on lisäksi joitakin ryhmäkyliä. Lappajärven-Evijärven niin sanotulla järviseudulla on tyypillisiä järvikyliä. Päärakennukset ovat tyypillisesti olleet kookkaita, monet vähän ylöspäin leveneviä, joko kaksikerroksisia kaksfooninkisia tai korkealla vintillä ja matalilla haukkaikkunoilla varustettuja komeita rakennuksia. Listoituksessa on ollut haettavissa empirevaikutusta. Vähävarainen väestö on rakentanut vaatimattomammin mutta omaksunut rakennuksiinsa samoja tyylipiirteitä. Laaja peltoviljely on lähtenyt yleensä suonraivauksesta ja kytöviljelystä. Luonnontilaiset tai raivatut suot saattavat vielä nykyäänkin liittyä peltoaukioihin. Varsinaiset asumukset ja kylät eivät ole sijainneet peltoaukeilla, vaan niiden reunamilla. (Ympäristöministeriö 1993a) Kuortaneenjärven kulttuurimaisemien arvo perustuu Kuortaneenjärveä ja Lapuanjokilaaksoa ympäröivään tasapainoiseen viljelymaisemaan, jota hyvin hoidetut pohjalaistalot luonnehtivat. Kuortaneenjärvi ympäristöineen sijaitsee Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien reunalla, ja sen itäpuolella alkavat kohota kumpareiset Suomenselän maisemat. Järveä ja tasaista jokilaaksoa rajaa idässä katkeileva Kuortaneenharjun selkä ja lännessä melko yhtenäinen metsänreuna. Joen yläjuoksulla viljelyaukea loppuu Lahdenkankaan ja Ylisenkallion metsäisiin mäkiin, alajuoksulla loivempiin metsäsaarekkeisiin. Varsinkin järven länsipuolen asutus, kylätie ja kapeat rantapellot ovat tasapainoinen kokonaisuus, mutta edustavia asutusryhmiä on myös Kuortaneenjärven pohjoispuolella sekä alueen eteläosassa Kuhajärven ympäristössä. Kuortaneenjärven länsipuolen tieltä aukeaa näkymä järven yli kirkolle. (Ympäristöministeriö 1993b) Valtakunnallisesti arvokkaalle Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat -alueelle sijoittuu myös muutamia rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Aluerajauksen sisäpuolelle sijoittuu neljä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY2009). Ruonan kylä ja Haapaniemen pappila on rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteista laaja-alaisin ja sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan maisemaalueen pohjois- ja koillisosaan. Kuortaneenjärven länsipuolelle Länsirannantien varteen sijoittuu kaksi pienempää kokonaisuutta: Kuortaneen pohjalaistalot Nisula ja Viitala. 2.2 Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joita uhkaavat viljelyn loppuminen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan sopimaton uudisrakentaminen (Ympäristöministeriö, 1993 b). Kaavaillun näkökulmasta Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat on lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja sijoittuu vajaan 4,5 kilometrin päähän voimaloista länteen. Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa 2013 Kuortaneenjärven kulttuurimaisemien aluerajausta on esitetty muutettavaksi jonkin verran. Kuortaneenjärven itärannalta ja Mäyrystä on esitetty poistettavaksi alueita ja toisaalta aluerajausta on esitetty laajennettavaksi koillisessa Herojassa. Mikäli ehdotus toteutuu, etäisyys valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen kasvaa. Enää vain hyvin pieni osa alueesta jää alle viiden kilometrin etäisyydelle voimaloista. Seuraava teksti on lainaus Ympäristöministeriön julkaisusta Arvokkaat maisema-alueet - Maisema-aluetyörymän mietintö II. Kuortaneen pohjalaistalot Nisula

7 6 (12) Kuhajärven eteläpuolelle sijoittuu neljäs kohde: Kuortaneen pohjalaistalot Kuhajärvi. Seuraavat Ruonan kylää ja Haapaniemen pappilaa kuvaavat kaksi kappaletta on lainattu Museoviraston sivustolta Ruonan kylässä on useita kaksikerroksisia pohjalaistaloja pihapiireineen ja ne ovat erittäin edustava esimerkki eteläpohjalaisesta talonpoikaisarkkitehtuurista. Samaan Kuortaneenjärven kulttuurimaisemaan kuuluu Haapaniemen 1770-luvulla rakennettu pappila. Ruonan kylällä on myös sotahistoriallista merkitystä Suomen sodan taistelupaikkana. Ruonan kylä sijaitsee peltomaisemassa Kuortaneenjärven koillispohjukassa, missä etelästä tuleva vanha maantie on haarautunut Alajärvelle ja Vaasaan. Pohjukan kapeikkoon on jo 1600-luvulla rakennettu silta. Nykyinen, varsinaiselta liikenteeltä pois jäänyt Ruonaluoman ja tulvaniityn yli kulkeva 325 metriä pitkä kivisilta maavalleineen on rakennettu ullakkopäätyjen keltamultamaalaus. Muuten rakennukset ovat punamullattuja valkoisin nurkkalaudoin ja ikkunanpielin Kuortaneen komeista pohjalaistaloista kuuluisin ja tunnetuin on Länsirannalla sijaitseva Viitalan talo, Lakeuden lukko, aittoineen. Hallitsevalla paikalla kylän keskivaiheilla, vastapäätä Kuortaneen kirkkoa järven toisella puolella oleva kaksifooninkinen talo on rakennettu 1835 ja sen sekä kaksikerroksisen vilja-aitan arkkitehtuurissa näkyy uusklassismin arkkitehtuurin vaikutus Kuhajärven etelärannalla, Lapuanjoen ja vanhan mutkittelevan maantien välillä on Kuhan taloryhmä. Yli-Kuhan kaksifooninkinen punamullattu päärakennus vuodelta 1877 seisoo kivinavettoineen Ala- ja Keski-Kuhan tiiviin taloryhmän eteläpuolella. Edellä mainittujen kohteiden ohella valtakunnallisesti arvokkaalle maisemaalueelle sijoittuu useita muitakin maisemallisesti tärkeitä ja edustavia vanhoja pohjalaisia rakennuksia tai rakennusryhmiä, jotka muodostavat maiseman kiinnepisteitä. Ruonan kylän alueelta Knuuttila Seuraavat Kuortaneen pohjalaistaloja kuvaavat kolme kappaletta on lainattu Museoviraston sivustolta Kuortaneen kaksifooninkiset pohjalaistalot pihapiireineen muodostavat poikkeuksellisen komeita ja yhtenäisenä säilyneitä kokonaisuuksia kyläteiden varsilla. Kuortaneen pohjalaistalot muodostavat oman tyyppinsä, jolle on ominaista räystäiden koristelistoitus, kuistien ja haukkaikkunoiden vaihtelevat puitejaot sekä rakennuksen Kuortaneen komeista pohjalaistaloista kuuluisin on Länsirannalla sijaitseva Viitalan talo. Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat alueelta avautuu hienoja, laajoja ja levollisia näkyviä viljelylaaksoon sekä järville ja järvien yli. Vanhat rakennukset ja rakennusryhmät ovat tärkeä osa alueen maisemakuvaa.

8 7 (12) 3 Tuulivoimapuisto maisemassa Tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutukset liittyvät olennaisesti niiden aiheuttamiin näkyviin muutoksiin maisemassa. Tuulivoimalat voivat saada aikaan esteettisen haitan rikkomalla eheitä tai yhtenäisiä kulttuurihistoriallisia miljöitä tai aiheuttamalla häiriön maisemaan, yksittäisen kohteen läheisyyteen. Tuulivoimaloiden vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle niiden korkeudesta johtuen. Tuulivoimalan suuri koko voi aiheuttaa kilpailutilanteen voimalan ja olemassa olevien maisemaelementtien kesken. Lisäksi hämärän ja pimeän aikaan voimaloiden näkyvyyttä korostavat lentoestevalot. Tässä hankkeessa lentoestevaloina käytetään tosin uudenaikaisia automaattisesti himmennettäviä malleja, jolloin valoteho on normaalisti vain murto-osa vaaditusta enimmäistehosta. Tuulivoimapuistohankkeissa suoria maisemavaikutuksia aiheutuu tuulivoimaloiden lisäksi voimajohdoista ja niihin liittyvistä rakenteista, sähköasemista sekä uusista ja parannettavista alueelle johtavista tieyhteyksistä. Tässä hankkeessa olemassa oleva tiestö on tosin jo sellaisenaan käyttökelpoinen eikä uusia tieyhteyksiä tule. Myöskään uutta sähköasemaa ei tule. Tuulivoimaloiden koosta johtuen niiden laaja-alaisimmat ympäristövaikutukset ovat visuaalisia. Melun, varjostuksen, uusien tieyhteyksien ja voimajohtojen aiheuttamat vaikutukset ovat luonteeltaan paikallisia. Myös rakentamisen aikaiset vaikutukset luetaan paikallisiin vaikutuksiin. Maisemavaikutusten merkittävyys riippuu muun muassa siitä, miten laajasti tuulivoimalat hallitsevat maisemakuvaa tai miten merkittäviä yksittäiset elementit ovat. Vaikutuksen merkittävyys korostuu, jos maisema on arvokas tai herkkä ja muutosten sietokyky heikko. Vaikutuksen laajuuteen vaikuttavat osaltaan muun muassa voimaloiden lukumäärä sekä maisematilan ominaisuudet, kuten maaston, kasvillisuuden ja rakennusten aiheuttama katvevaikutus. Tuulivoimalat voivat aiheuttaa myös estevaikutuksia. Tietystä suunnasta katsottuna ne voivat peittää esimerkiksi tärkeäksi koetun maamerkin. Tuulivoimaloiden näkyvyyteen vaikuttavat muun muassa niiden korkeus, väritys ja rakenteiden koko. Havainnoinnin ajankohdalla, esimerkiksi vuodenajalla on myös merkitystä. Hetkelliseen näkyvyyteen vaikuttavat ilman selkeys ja valo-olosuhteet (Weckman 2006). Lisäksi on syytä muistaa, että maiseman muutoksen kokeminen on aina subjektiivista. Siihen vaikuttaa muun muassa havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoimaloihin. Tuulivoimapuiston toteuttamisen myötä hankealue muuttuu energiantuotantoalueeksi. Perustusten rakentamisesta aiheutuu paikallisia maisemavaikutuksia, samoin maakaapeleiden asentamisesta. Maakaapelireitti tosin seuraa olemassa olevan tien penkkaa, joten vaikutus jää siltä osin hyvin vähäiseksi. Tuulivoimaloiden osien kuljettaminen paikalle vaatii noin 4,5 metrin levyisen avoimen kulkuaukon. Kaarteissa tilaa vaaditaan vielä enemmän. Kunkin tuulivoimalan keskipisteen ympäristöstä puusto raivataan kokonaan ja pinta tasoitetaan noin 0,25 hehtaarin alueelta. Kullekin voimalaitokselle rakennetaan betoniperustus. Nosturipuomin kokoamista varten on puustoa lisäksi raivattava noin 140 x 5 metrin suuruiselta alueelta, mikäli ei pystytä hyödyntämään tähän tarkoitukseen olemassa olevaa tieosuutta. 4 Tuulivoimapuiston vaikutukset Kuortaneenjärven Eniten maisemakuvaan kohdistuvia vaikutuksia aiheutuu niin kutsutulla lähialue vyöhykkeellä eli 0-5 kilometrin säteellä kaavailluista tuulivoimaloista. Ne kohdistuvat lähinnä riittävän laajoihin avotiloihin, kuten esimerkiksi vesistöihin ja peltoihin sekä niiden kautta kulkeviin teihin tai tuulivoimapuiston suuntaisiin avonaisiin akseleihin. On kuitenkin muistettava, että puustosta, rakennuksista ja rakenteista syntyvän katvevaikutuksen johdosta voimalat eivät suinkaan näy kyseisellä etäisyysvyöhykkeellä kaikkialle ja näkyessäänkin ne näkyvät usein vain osittain. Toisaalta pakoin ne näkyvät todella suurina ja massiivisina vieden huomion kaikelta muulta. Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat alueesta ainoastaan pieni osa sijoittuu tähän etäisyysvyöhykkeeseen. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin yhteydessä on lisäksi ehdotettu, että tämä osa-alue lähes kauttaaltaan pudotettaisiin pois aluerajauksesta Lapuanjoen mutkaa lukuun ottamatta. Tällä hetkellä alle viiden kilometrin etäisyydelle kaavailluista tuulivoimaloista sijoittuvasta alueesta vain pieneen osaan näkyy näkymäalueanalyysin mukaan voimaloita. Alueet ovat peltoa, ei koko pelto, vaan osa sitä. Pelloille näkymistä ei voida pitää kovin merkityksellisenä, sillä peltoalueilla ei oleskella jatkuvasti, lähinnä maanviljelijä työkaudella. Välialue -vyöhykkeellä (5-12 km) riittävän suurissa tai tuulivoimapuistoa kohti suuntautuneissa avotiloissa tuulivoimalat erottuvat selvästi, mutta niiden kokoa tai etäisyyttä voi olla vaikea hahmottaa. Valtaosa Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat alueesta sijoittuu tähän etäisyysvyöhykkeeseen. Välialue vyöhykkeellä molemmat voimalat näkyvät näkymäalueanalyysin mukaan suurimpaan osaan Kuortanejärveä, Kuhajärven pohjoispuoliskolle, järvien väliin jäävälle Porkkuslammelle sekä arvoalueen länsipuoliskon pelloille ja niitä halkoville teille sekä arvoalueen pohjoisosaan Niemiskylän ja osin myös Ruonan alueille. Huomautettakoon tässä yhteydessä, että näkymäalueanalyysi ei huomioi kapeaa rantapuustovyöhykettä, tienvieruspuustoa eikä pihapuustoa, joista aiheutuu katvevaikutusta. Todellisuudessa voimalat eivät näin ollen näy aivan noin laajalle alueelle ja monin paikoin ne näkyvät vain osittain, kuten jäljempänä esitetyt havainnekuvatkin osoittavat. Kuortaneenjärven länsirannalla Länsirannantietä etelästä pohjoiseen päin liikuttaessa voimalat eivät juurikaan osu näköpiiriin. Katse kohdistuu viljelyalueille, tien varteen ja peltojen keskelle sijoittuvaan rakennuskantaan sekä järvelle. Länsirannantien eteläosassa rakennukset, pihapuusto ja metsäsaarekkeiden puusto estää näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan tehokkaasti. Järven kohdalla ei tule katsoneeksi takaviistoon. Monin paikoin kapea rantapuustovyöhyke lisäksi vaikeuttaa näkymistä. Länsirannantietä pohjoisesta etelään päin liikuttaessa avo-osuuksilla, erityisesti Seppälänniemestä ja Seppälästä etelään päin katse hakeutuu useammin Kuortaneenjärvelle ja järven yli kirkolle. Samassa yhteydessä tulevat voimalatkin usein näköpiiriin. Paikka paikoin rantapuusto tosin estää osin tai kokonaankin näkymiä voimaloille. Etäisyyttä Länsirannantieltä voimaloille kertyy noin 5,5-7,5 kilometriä. Varsinaista kilpa-asetelmaa kirkontornin ja kahden voimalan välille ei synny länsirannalta katsottaessa, sillä kirkontornin asema maamerkkinä ei ole kovin voimakas. Se peittyy melko lailla puuston lomaan. Toki voimalatornit ottavat selvemmän maamerkin roolin. Ne eivät ole tältä etäisyydeltä kuitenkaan erityisen dominoivia, eivätkä useinkaan näy koko pituudessaan. Vaikka tuulivoimalat Seppälän ja Kuortaneenjärven eteläosan välillä paikoin näkyvätkin osana tärkeitä näkymiä, eivät ne kuitenkaan alista ympäröivää, pienipiirteistä maisemaa. Pohjoisesta Niemiskylän ja osin myös Ruonan alueelta voimaloita näkyy lähinnä ranta-alueilta ja pelloilta, paikoin teiltä. Näkyvyys ei ole suinkaan niin hyvä kuin näkymäalueanalyysi antaa olettaa. Teiden ja ojien vierustoilla sekä

9 8 (12) rantavyöhykkeessä ja pihoilla on kasvillisuutta, joka estää näkymiä tuulivoimaloille. Esimerkiksi Niemiskyläntieltä ja Hiironniementieltä voimaloita näkynee vain muutamista kohdista, joissa on sopivasti suuntautunut avoin akseli voimaloiden suuntaan. Niemiskyläntieltä on tehty havainnekuva, jossa tieltä avautuu laajahko akseli järvelle. Voimalat eivät kuitenkaan osu tälle linjalle vaan vähän sivummaksi ja näin ollen ne jäävät rantapuuston taakse katveeseen. Lapuantien pohjoispuolelle jäävältä Kaupintieltä voimalat näkyvät myös paikoin. Kaupintieltä avautuu hienot näkymät Nisosjärven yli. Voimalat eivät sijoitu suoraan järven taakse avautuvalle linjalle vaan selvästi etelämmäksi ja näin ne jäävät vähän syrjään. Riippuu tietenkin katselupisteestä, tulevatko ne osaksi järvinäkymää vai eivät. Etäisyyttä lähempään voimalaan on runsaat 6,5 kilometriä. Kaupinteiltä vaikutukset ovat enimmillään korkeintaan kohtalaiset. Arvoalueen pohjoisosan osalta Kuortaneen kohdistuvat maisemalliset haittavaikutukset jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi tai melko vähäisiksi. arvoalueen pohjoisosasta voimalat näkyvät paikoin varsin hyvin. Vaikutukset ovat noilla kohdin etäisyydestä ja voimaloiden lukumäärästä johtuen enimmillään korkeintaan kohtalaisia. Länsirannantien eteläpuoliskolla vaikutukset ovat monin paikoin tätä vähäisempiä. Seinäjoentieltä arvoalueen länsireunalta katsottaessa voimalat vievät jonkin verran voimaa ympäröivältä maisemalta. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin todeta, etteivät voimalat alista ympäröivää arvomaisemaa. Seinäjoentien eteläpuolisilta alueilta voimaloiden näkyminen on olennaisinta Hynniläntieltä. Hynniläntien pohjoispäässä 6,5-7,5 kilometrin etäisyydellä lähemmästä voimalasta) voimaloita ei näy monestakaan kohtaa. Etäämpää voimalat erottuvat paremmin etelästä pohjoiseen päin liikuttaessa. Tosin rakennuskanta, pihapuusto, tienvieruskasvillisuus sekä Lapuanjoen ja Uitonluoman äärellä joenvarsipuusto estävät näkymiä paikoitellen. Etäisyyttä alkaa myös olla jo melko paljon. Vaikutukset jäävät tältäkin osin vähäisiksi tai melko vähäisiksi. Seinäjoentietä lännestä saavuttaessa viljelylaakson länsireunalta avautuu ensimmäisen kerran näkymä Kuortaneenjärven kulttuurimaisema-alueelle. Viljelymaiseman yli avautuva näkymä on nykyisellään varsin vaikuttava. Molemmat voimalatornit tulevat näkymään osana maisemaa selvästi ja lähes koko pituudessaan metsänreunan muodostaman silhuetin yläpuolella, kuten havainnekuva 4 osoittaa. Voimalat muuttavat alueen luonnetta teknologisempaan suuntaan. Runsaan seitsemän kilometrin etäisyydestä huolimatta niitä ei voi välttyä huomaamasta. Katse väistämättä kohdistuu niihin. Voimalat vievät jonkin verran voimaa ympäröivästä maisemasta mutta eivät kuitenkaan liiemmin alista sitä. Vaikutus on korkeintaan kohtalainen. Kaukoalueella (>12km) tuulivoimalat näkyvät laajoihin avotiloihin, mutta maiseman muut elementit vähentävät dominanssia etäisyyden kasvaessa. Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat -alue ulottuu jonkin verran tähän etäisyysvyöhykkeeseen. Etäisyyttä on kuitenkin sen verran paljon, että vaikka voimalat osittain näkyisivätkin, tuulivoimapuiston rakenteet ovat osa kaukomaisemaa ja niistä arvoalueelle aiheutuvat haittavaikutukset ovat hyvin vähäisiä. Näkymä tarkastelualueen pohjoislaidalta. Nisosjärvi jää rakennusryhmän taakse. 5 Yhteenveto Kuortaneenjärven kohdistuvista maisemavaikutuksista Kiimakallion kahden tuulivoimalan tuulivoimapuistosta Kuortaneenjärven kohdistuvat vaikutukset ovat pääsääntöisesti vähäisiä tai melko vähäisiä. Enimmät vaikutukset kohdistuvat arvoalueella Länsirannantien eteläpuoliskoon (Seppälästä etelään) pohjoisesta etelään päin liikuttaessa sekä Seinäjoentielle viljelylaakson länsireunalle kohtaan, josta avautuu ensimmäisen kerran näkymä Kuortaneenjärven kulttuurimaisema-alueelle. Myös Kaupintieltä,

10 9 (12) 6 Havainnekuvat Maisemavaikutuksia on myös havainnollistettu eri suunnista laadittujen havainnekuvien avulla. Havainnekuvat ovat arvioita tulevasta tilanteesta. Havainnekuvat on pääsääntöisesti tehty merkittävimmistä näkymäsuunnista, joista tuulivoimalat todennäköisimmin havaitaan ja alueilta, joilla liikkuu ihmisiä. Näkymäsektoreita muodostuu järvien ja peltojen ohella muun muassa kulkuväyliltä ja vesistöjen ääreltä käsin. Valokuvasovite nro 1 Valokuvasovite on Niemiskylästä (Niemiskyläntie 152) kohti tuulivoimaloita. Lähempään voimalaan on etäisyyttä noin 6,7 kilometriä. Molemmat voimalat jäävät lähes kauttaaltaan puuston muodostaman silhuetin taakse katveeseen. Edessä olevan männyn oksat peittävät latvuston yläpuolella vilkkuvan lavan kärjen. Ei vaikutuksia. Valokuvasovite nro 2 Valokuvasovite on Länsirannantieltä (662). Etäisyyttä lähempään voimalaan on noin 7,5 kilometriä. Voimaloista toinen jää rantapuuston oksiston taakse katveeseen. Toisen voimalatornin pituudesta näkyy noin puolet. Puuston muodostaman silhuetin takaa näkyisi valtaosa voimalatornin pituudesta mutta edessä oleva rantapuusto peittää taakseen voimalatornin tyviosaa. Etäisyyttä on sen verran, ettei voimalatorni enää erityisemmin hallitse maisemakuvassa ja vaikutus jää melko vähäiseksi. Valokuvasovite nro 3 Valokuvasovite on etelämpää Länsirannantieltä (240). Etäisyyttä lähempään voimalaan on noin 5,7 kilometriä. Molemmat voimalat näkyvät kuvassa. Oikeanpuolimmainen jää melko suurelta osin katveeseen metsän reunan taakse. Voimalatornin huippu ja roottori kuitenkin näkyvät. Toisen voimalatornin pituudesta näkyy yli puolet. Voimalat eivät erityisemmin häiritse maisemakuvassa. Vaikutus on melko vähäinen. Valokuvasovite nro 4 Valokuvasovite on Seinäjoentien varressa olevalta levähdyspaikalta (Seinäjoentie 233). Lähempään voimalaan on etäisyyttä noin 7,1 kilometriä. Seinäjoentietä lännestä saavuttaessa näillä paikkeilla avautuu ensimmäisen kerran näkymä Kuortaneenjärven kulttuurimaisema-alueelle. Molemmat voimalatornit erottuvat selvästi ja lähes koko pituudessaan metsänreunan muodostaman silhuetin yläpuolella. Vaikka etäisyyttä on yli seitsemän kilometriä, katse kohdistuu voimaloihin ja ne vievät jonkin verran huomiota ja voimaa hienolta maisemalta. Arvomaisemaan kohdistuvaa vaikutusta ei kuitenkaan voida pitää merkittävänä tällä kohtaa, sillä voimaloita on ainoastaan kaksi ja pitkähköstä etäisyydestä johtuen ne eivät liiemmin alista ympäröivää maisemaa. Vaikutus on korkeintaan kohtalainen. Komea maalaistalo Länsirannantien varresta

11 10 (12) Näkymäalueanalyysi sekä havainnekuvien kuvauspisteet numeroituina

12 11 (12) Valokuvasovite nro 1: Niemiskyläntie 152. Etäisyys lähempään voimalaan on noin 6,7 km. Valokuvasovite nro 2: Länsirannantie 662. Etäisyys lähempään voimalaan on noin 7,5 km.

13 12 (12) Valokuvasovite nro 3: Länsirannantie 240. Etäisyys lähempään voimalaan on noin 5,7 km. Valokuvasovite nro 4: Seinäjoentie 233. Etäisyys lähempään voimalaan on noin 7,1 km.

14 Liitekartta

15

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 21 voimalaa, napakorkeus 167 metriä, kokonaiskorkeus 230 metriä VE2: 26 voimalaa, napakorkeus 167 metriä,

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Valokuvasovitteet Vestas V136 x 6 x HH182m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24253 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Valokuvasovitteet

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 6 SUOMEN HYÖTYTUULI OY Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila Valokuvasovitteet Siemens SWT2,3MW x 21 x HH122,5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18059

Lisätiedot

Suolakankaan tuulivoimahanke

Suolakankaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet P27134 1 (15) 1 Maisema ja havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta hyödyntäen WindPROohjelmalla.

Lisätiedot

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVALUONNOS Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10 x HH140m 1

Lisätiedot

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT MUSTALAMMINMÄKI OyAb Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi P25023 1 (11) Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuisto

Annankankaan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVAEHDOTUS Annankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (päivitetty ) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21463 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10102013 P21463 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ristiniityn

Lisätiedot

LIITE 1

LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 2 PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Lumivaaran tuulivoimahanke, Hyrynsalmi Valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.10.2014

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON

IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON Näkymäalueanalyysit ja havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26344 Näkymäalueanalyysit ja havainnekuvat 1 (15) Salmeskari Elina Sisällysluettelo

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SASTAMALA Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke Valokuvasovitteet Nordex N131 x 3 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki Valokuvasovitteet Päivitys 9.2.2015, kuva 6 lisätty FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21293 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä

Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 OY Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä Nordex N131 x 6 x HH150m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.3.2015 P21610 1 (11) 3.3.2015 Rekolanvuoren tuulivoimahanke,

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY N117 x 12 x HH141 + G128 x 33

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO PUHURI OY HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat 1 (19) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

BILAGA 9. Fotomontage

BILAGA 9. Fotomontage BILAGA 9 Fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VindIn AB OY Pörtom tuulivoimahanke, Närpiö Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Havainnekuvat

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Havainnekuvat ja ZVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P27171 Havainnekuvat ja ZVI 1 (29) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1 Maisema ja havainnekuvat... 2 2

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN OY AB Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Valokuvasovitteet Vestas V126 x 22 x hh137m FCG

Lisätiedot

Liite A: Valokuvasovitteet

Liite A: Valokuvasovitteet Liite A: Valokuvasovitteet Kuvasovite on koostettu valokuva, johon suunniteltujen tuulivoimaloiden kuvat on sijoitettu tietokoneohjelman avulla hyödyntämällä tiettyjä koordinaatteja ja korkeusarvoja. Kyseessä

Lisätiedot

LIITE 11. Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava.

LIITE 11. Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 11 SIMON KUNTA Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.5.2014 P19456 1 (17) 1 Johdanto Havainnekuvat on laadittu WindPRO-ohjelmiston PHOTOMONTAGE modulilla.

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE: x V x HH VE: x V x HH VE: x V x HH Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23597 YMPÄRISTÖVAIKUTUST EN ARVIOINTISELOSTUS Liite 7. Havainnekuvat

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIITASAAREN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (10) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409

Lisätiedot

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NÄRPES STAD Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava Planförslag / Kaavaehdotus Bilaga 3 / Liite 3 Fotomontage och synlighetsanalys

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Ilosjoen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (12) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava 82127096 Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaehdotus 20.11.2012 Tuulivoimalamuodostelmien esteettiset ominaisuudet Tuulivoimaloiden keskittäminen usean

Lisätiedot

Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset matkailuun

Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset matkailuun Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset Timo Huhtinen 22.12.2016 2 (10) 22.12.2016 Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset SISÄLTÖ 1 SELVITYKSEN TARKOITUS... 3 2 LAPIN MATKAILUN MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2040...

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Hautakankaan tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KINNULAN KUNTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (11) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001,

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Fortum Power and Heat Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Havainnekuvat ja analyysikartat 4.1.2012 Kuva 1.

Lisätiedot

Sikamäen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Sikamäen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIITASAAREN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (10) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Hallakankaan tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KYYJÄRVEN KUNTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (11) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001,

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS 18.11.011 YLEISTÄ Kuva 1. Kaava-alue ilmakuvassa. Ilmakuvaan on yhdistetty maastomalli maaston korostamiseksi. Jokikylän yleiskaavan kaava-alue on

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241)

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 29. Untamovaaran lakialueen ikimetsä. Alkuperäinen kuva Jaakko Ojaniemi. Kuvassa

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

KOKKONEVAN TUULIVOIMAHANKE

KOKKONEVAN TUULIVOIMAHANKE KOKKONEVAN TUULIVOIMAHANKE MAISEMASELVITYS MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO VÄYRYNEN SISÄLLYS TEHTÄVÄN KUVAUS... 1 KULTTUURIHISTORIALLISESTI JA MAISEMALLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET... 2 VAIKUTUKSET KULTTUURIHISTORIALLISESTI

Lisätiedot

Koiramäen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Koiramäen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (11) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001,

Lisätiedot

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2 NÄKEMÄALUEANALYYSIT Liite 2 Näkemäalueanalyysin taustaa Näkemäalueanalyysi antaa tietoa siitä, mille alueille tuulivoimalat teoreettisen tarkastelun perusteella näkyisivät ja mille alueille eivät. Alueet,

Lisätiedot

Vihisuon tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Vihisuon tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (10) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001,

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet Liite 2 Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet 2 (33) SISÄLTÖ 1 NÄKEMÄALUEANALYYSIT... 3 2 KUVASOVITTEET... 12 3 (33) 1 Näkemäalueanalyysit Näkemäalueanalyysi

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaavojen yhteisvaikutusten maisemaselvitys

Ilosjoen ja Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaavojen yhteisvaikutusten maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (24) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Niinimäen tuulivoimahanke Näkemäalueanalyysi

Niinimäen tuulivoimahanke Näkemäalueanalyysi 5.4.2016 Asiakas Tornator Oyj Raino Kukkonen raino.kukkonen(at)tornator.fi Raportin laatija WSP Finland Oy Tuija Pakkanen tuija.pakkanen(at)wspgroup.fi Ilkka Oikarinen ilkka.oikarinen(at)wspgroup.fi 2/16

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Soidinmäen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (23) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001,

Lisätiedot

Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, lisähavainnekuvat

Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, lisähavainnekuvat Kuusamon Maaningan tuulivoimahanke Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, lisähavainnekuvat 4.9.2017 2 (17) SISÄLTÖ 1 KUVASOVITTEET... 3 2 SALMIJÄRVI... 5 3 MOURUJÄRVI - SUOMELA... 7 4 NOUKAVAARA...

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö seminaari 7.5.2013, Helsinki Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto Eteläpohjalaista maisemaa Etelä-Pohjanmaa jakautuu maisemamaantieteellisesti

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

INKOO. Inkoonportin maisemaselvitys

INKOO. Inkoonportin maisemaselvitys INKOO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26600 2 (10) Mari Antere Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Maisema... 3 2.1 Käytetyt menetelmät... 3 2.2 Alueen yleiskuvaus... 3 3 Maisemarakenne... 3 4 Maisemakuva...

Lisätiedot

Häiriöitä aiheuttavat muutokset maisemassa Selvitys maisemahäiriöistä. Uudenmaan liitto 2014 Jaakonaho Mari Muhonen Matleena

Häiriöitä aiheuttavat muutokset maisemassa Selvitys maisemahäiriöistä. Uudenmaan liitto 2014 Jaakonaho Mari Muhonen Matleena Häiriöitä aiheuttavat muutokset maisemassa Selvitys maisemahäiriöistä Uudenmaan liitto 2014 Jaakonaho Mari Muhonen Matleena ESITYKSEN SISÄLTÖ JOHDANTO MAISEMAHÄIRIÖ? MAA-AINESTEN OTTO METSIEN HAKKUU RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Valokuvasovite 1. VE1. Näkymä Nenäntieltä (~3), etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,1 km. Voimaloiden kokonaiskorkeus on noin 200 metriä.

Valokuvasovite 1. VE1. Näkymä Nenäntieltä (~3), etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,1 km. Voimaloiden kokonaiskorkeus on noin 200 metriä. FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY VE1, VE2 ja VE3 7 (38) 1. Valokuvasovite 1. VE1. Näkymä Nenäntieltä (~3), etäisyys lähimpään voimalaan noin 2,1 km. Voimaloiden kokonaiskorkeus 1. Valokuvasovite 1. VE2.

Lisätiedot

TERVEISIÄ TARVAALASTA

TERVEISIÄ TARVAALASTA TERVEISIÄ TARVAALASTA TIESITKÖ, ETTÄ TARVAALA ON MAAKUNNALLISESTI ARVOKASTA MAISEMA- ALUETTA. TARVAALASSA ON MYÖS VALTAKUNNALLISESTI ARVOKASTA RAKENNUSPERINNETTÄ. NO NIIN, ASIAAN! eli hieman taustaa Sotilasvirkata-losta

Lisätiedot

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE UPM-Kymmene Oyj (Otsotuuli Oy) suunnittelee Mikonkeitaan tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle Kristiinankaupungin

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

140 Lappfjärdin ja Lakikankaan tuulivoimapuistot CPC Finland Oy FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

140 Lappfjärdin ja Lakikankaan tuulivoimapuistot CPC Finland Oy FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 140 Lappfjärdin ja Lakikankaan tuulivoimapuistot CPC Finland Oy 12.4.2.2 Tuulivoimapuiston vaikutukset välittömällä lähialueella: etäisyys tuulivoimaloista noin 0 5 kilometriä Näkyvyysanalyysin mukaan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUISEVAN AISEASELVITYS KUISEVANTIE YLIPÄÄ AISEARAKENNE 1:20 000 LAAKSO VAIHETTUISVYÖHYKE SELÄNNE AISEALLISESTI ARVOKAS ALUE: - KALLIOT: PUUSTOINEN KALLIOALUE - KYLÄILJÖÖ: PUUSTOSAAREKKEISSA

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

LAMMELAN KYLÄ. Merikarvian kunta

LAMMELAN KYLÄ. Merikarvian kunta Merikarvian kunta Köörtilän tuulivoimapuiston osayleiskaava - Maisemaselvityksen täydennys Lammelan kylästä sekä maisemavaikutusten arviointi 20.8.2014 LAMMELAN KYLÄ Päivämäärä 20.8.2014 Laatija Kuvaus

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen

Ympäristövaikutusten arviointiselostus tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen Kuva 39. Näkyvyysalueanalyysi vaihtoehdon VE 2 napakorkeuden mukaan. Mukana Svalskullan olemassa olevat voimalat (mustat), sekä Bölen (violetti) ja Pjelaxin (keltainen) hankkeissa suunnitellut voimalat.

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Holingonvuoren tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAARIJÄRVEN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (16) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409

Lisätiedot

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi 23.12.2015 Pirkkalan Maankäyttö Kuvien tekijänoikeudet Ilmakuvat: Google maps, Paitsi dia 10 Pirkkalan kunta Dia 3, viistoilmakuva: Lentokuva Vallas Oy Katunäkymät: Google streetview Dia 2, Turrin asuinalue

Lisätiedot

KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS

KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20134 1 (9) Ger Riikka Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Maisema... 2 2.1

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö Kunnanhallitus 74 07.03.2016 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö 622/11.05.00/2016 Khall 74 Ympäristöministeriö pyytää Euran kunnan lausuntoa 15.1.2016 valtakunnallisesti

Lisätiedot

IMMERSBYN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

IMMERSBYN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA IMMERSBYN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Maisemaselvitys 1 (15) Ger Riikka FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus, maisemaselvitys

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus, maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus, maisemaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Nurmon maisemaselvitys 1 (20) Ger Riikka Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Näkemäalueanalyysi. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Näkemäalueanalyysi. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Sivu 1 / 7 Langmossa_Nakemaalue analyysi_ck180814-1jr Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA Näkemäalueanalyysi Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 1 2017-08-11

Lisätiedot

Simon tuulivoimapuistot Liite 6 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Laaditut havainnekuvat

Simon tuulivoimapuistot Liite 6 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Laaditut havainnekuvat Havainnekuvien ottopaikat. Havainnekuvissa on käytetty uusien voimaloiden napakorkeutena 140 metriä ja kokonaiskorkeutena 204 metriä. Kuvauspaikka 1 Putaankankaan voimalat kuvattuna nykytilanteessa Siirtolanaukiolta

Lisätiedot

KOKKONEVAN TUULIVOIMAHANKE

KOKKONEVAN TUULIVOIMAHANKE Liite 5 KOKKONEVAN TUULIVOIMAHANKE MAISEMASELVITYS MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO VÄYRYNEN 07.06.2017 Päivitys 17.11.2017 SISÄLLYS TEHTÄVÄN KUVAUS... 1 KULTTUURIHISTORIALLISESTI JA MAISEMALLISESTI ARVOKKAAT

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Varpu Mikola 2009 Sisältö Maisemanhoidon tavoitteet 3 Maisemanhoidon painopisteet 5 Maisemanhoitotoimenpiteet 6 Viljelymaisema 6 Avoimena

Lisätiedot

RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4

RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4 RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4 OHJEITA RAKENTAMISEEN JA MAISEMANHOITOON KYLÄALUEELLA Röölän taajamaosayleiskaavan alueella tulee noudattaa Rymättylän kunnan rakennusjärjestystä ellei osayleiskaavassa

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Havainnekuvien valokuvien ottopaikat.

Havainnekuvien valokuvien ottopaikat. Mäkikankaan tuulipuisto 1 Havainnekuvien valokuvien ottopaikat. Kuvasovitteiden pohjina olevat valokuvat on otettu maastokäynnin yhteydessä digitaalisella kameralla, jossa on GPS-paikannin. Valokuvien

Lisätiedot