Sopimusehdot. 1 Sopijaosapuolet. 2 Autojen käyttö. 3 Vastuu. 4 Maksaminen. Voimassa alkaen (FI) 1/3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusehdot. 1 Sopijaosapuolet. 2 Autojen käyttö. 3 Vastuu. 4 Maksaminen. Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3"

Transkriptio

1 Voimassa alkaen (FI) 1/3 Sopimusehdot 1 Sopijaosapuolet 1.1 City Car Club on Suomen kaupunkiautot Oy:n tarjoaman autojen yhteiskäyttöpalvelun nimi. Näissä ehdoissa CCC:lla tarkoitetaan Suomen kaupunkiautot Oy:tä, jonka postiosoite on Museokatu 20-22, Helsinki, Y- tunnus ja kotipaikka Helsinki. 1.2 Näissä ehdoissa Klubilaisella tarkoitetaan palvelun käyttäjää, joka on hyväksynyt jäljempänä olevat Sopimusehdot CCC:n kanssa. Myös ne henkilöt, jotka Klubilainen rekisteröi käyttäjäryhmänsä (Perhesopimukset ja Yrityssopimukset) jäseneksi ovat velvollisia noudattamaan tätä sopimusta, muutoin kuin kohdassa 4. mainittua maksuvelvollisuutta, joka koskee Perhesopimuksen tai Yrityssopimuksen kyseessä ollessa palvelun pääkäyttäjää. 2 Autojen käyttö 2.1 Klubilainen on velvollinen huolehtimaan CCC:lta käyttöönsä saamista autoista sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Klubilainen sitoutuu käyttämään autoja vain tavanomaisella tavalla. 2.2 Klubilainen sitoutuu itse kuljettamaan autoja. Auton CCC:lta käyttöönsä ottanut Klubilainen saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos tämä on niin ikään Klubilainen. Klubilaisen tulee olla vähintään 21-vuotias ja ajokortin molemmat vaiheet tulee olla suoritettuna. 2.3 Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen (mukaan lukien virallisesti merkityt jäätiet) on kielletty. 2.4 Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi on auto ehdottomasti lukittava. 2.5 Klubilaisen tulee auton käyttöönoton yhteydessä tarkistettava auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Sama koskee sisätilojen siisteyttä. Mikäli autoa käyttöönotettaessa asiakas ei ilmoita CCC:lle CCC:n antamien ohjeiden mukaisesti sellaisista vaurioista tai puutteista, jotka eivät jo ole CCC:n tiedossa, siirtyy vastuu Klubilaiselle. 2.6 Tupakointi, syöminen ja juominen ovat ehdottomasti kiellettyjä kaikissa klubin autoissa. 2.7 Lemmikkieläimiä saa kuljettaa ainoastaan PET -tunnuksella varustetuissa autoissa auton tavaratilassa. 3 Vastuu 3.1 Klubilainen on velvollinen kulloinkin voimassa olevaan (tällä hetkellä 1250 ) omavastuun ylärajaan saakka a) korvaamaan autolle ja sen varusteille käyttöaikana sattuneet vahingot, myös ulkopuolisten aiheuttamat; b) korvaamaan autosta käyttöaikana kadonneet osat ja lisävarusteet; c) suorittamaan seisonta-ajalta kunkin ajoneuvon hinnaston mukaisen aikaveloituksen, kuitenkin enintään 7 vuorokaudelta ja korkeintaan kulloinkin voimassa olevan omavastuun 3.2 Jos autolle tai CCC:lle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Klubilaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että Klubilainen on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, Klubilainen on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan CCC:lle. 3.3 Klubilainen on velvollinen maksamaan kaikki auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti-, pysäköintivirhe-, ylikuorma- ja sakkomaksut. CCC veloittaa kaikista yllä mainituista maksamattomista maksuista asiakkaalta varsinaisen virhemaksun lisäksi hinnaston mukaisen lisämaksun. 4 Maksaminen Klubilainen on velvollinen maksamaan hinnastossa mainitun kuukausimaksun sekä autojen käytöstä aiheutuvat kustannukset erillisen hinnaston mukaisesti käyttöä seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä.

2 Voimassa alkaen (FI) 2/3 5 CCC:n velvollisuudet 5.1 CCC:n on luovutettava auto Klubilaiselle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. CCC:lla on oikeus vaihtaa noutopaikkaa pakottavasta syystä, esimerkiksi jos noutopaikka on poissa käytöstä siirtokehotuksesta, ulkopuolisesta autosta tai muusta syystä johtuen. 5.2 CCC on velvollinen antamaan Klubilaiselle riittävän opastuksen ja ohjeet palvelun käytöstä ennen ensimmäistä käyttökertaa. 5.3 Ellei Klubilainen saa autoja käyttöönsä vahvistetun varauksen mukaisesti, CCC on ensisijaisesti velvollinen järjestämään korvaavan auton mahdollisimman läheltä. Klubilainen on tässä tapauksessa halutessaan oikeutettu perumaan varauksen kuluitta. 5.4 CCC vastaa Klubilaisen käyttöön tarkoitettujen autojen huollosta, vakuutuksista, ajoneuvoveroista sekä muista autoihin suoranaisesti liittyvistä kuluista. 6 Matkamittari 6.1 Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon erikseen asennetulla laitteistolla tai ajoneuvon omalla matkamittarilla. 6.2 Klubilainen on velvollinen ilmoittamaan viipymättä CCC:lle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta. 7 Polttoaine ja auton hoito 7.1 CCC vastaa auton polttoainekustannuksista. 7.2 Klubilainen on velvollinen tankkaamaan auton autosta löytyvällä polttoainekortilla viimeistään, kun polttoainevalo on syttynyt varauksen aikana. Tankkaamattomasta autosta veloitetaan hinnaston mukainen lisämaksu. 7.3 Tankkaus tulee suorittaa automaatista CCC:lta saadun PIN-tunnuksen avulla. CCC:n on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Klubilainen vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. 7.4 Yli km:n yksittäisen käyttökerran aikana Klubilainen on velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. 8 Klubilaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa 8.1 Klubilaisen on välittömästi käyttöönoton yhteydessä ilmoitettava kohdassa 2.5 mainituista auton vikakirjaan merkitsemättömistä vioista CCC:n ohjeiden mukaisesti. 8.2 Vahingon sattuessa varauksen aikana Klubilainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen CCC:lle. Ilmoitus tehdään puhelimitse ja autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä Klubilaisen on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko tai hirvieläinvahinko. Poliisin antama kopio ilmoituksesta on toimitettava CCC:lle. 8.3 Klubilaisen on tehtävä viipymättä ilmoitus varkaudesta CCC:lle ja poliisille. CCC:n on tämän jälkeen ilmoitettava Klubilaisille, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. 8.4 Jos Klubilainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, vastaa hän siitä CCC:lle syntyneestä vahingosta. 9 CCC:n vastuu auton virheestä Jos autossa käyttöaikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, Klubilainen voi vaatia virheen oikaisua, virhettä vastaavaa alennusta tai, pääkaupunkiseudun alueella, vastaavaa korvaavaa autoa kohtuuajassa toimitettuna. 10 Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen käyttöajan päättyessä 10.1 Auto on palautettava varausta tehdessä sovittuun paikkaan viimeistään sovitun käyttöajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on sovittava CCC:n kanssa riittävän ajoissa ennen auton palauttamista. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun Klubilainen tekee sulkusoiton ja varmistaa, että auton ovet ovat sulkeutuneet. Auto tulee kaikissa tilanteissa jättää lailliselle parkkipaikalle Jos autoa ei ole palautettu käyttöajan päättyessä eikä käyttöajan pidentämisestä ole sovittu CCC:n kanssa, ilmoitetaan asiasta poliisille Jos Klubilainen laiminlyö kohdassa 10.1 sovitut velvoitteet, CCC:lla on oikeus periä hinnastossa mainitut lisämaksut.

3 Voimassa alkaen (FI) 3/3 11 Peruutukset ja varausten muutokset 11.1 Varaukseen voi tehdä muutoksia tai sen voi perua kuluitta varauksen pituuden mukaan määräytyvän peruutusajan puitteissa, esim. 12 tunnin varauksen viimeistään 12 tuntia ennen varauksen alkua. Myöhemmin tehdyt muutokset tai peruutukset laskutetaan alkuperäisen varauksen pituuden mukaisesti Jos Klubilainen palauttaa auton ennen sovitun käyttöajan päättymistä, laskutetaan varaus alkuperäisen varauksen pituuden mukaisesti Jos Klubilainen pidentää varaustaan, laskutetaan varaus pidennetyn varausajan mukaisesti. 12 Auton paikantaminen Klubilainen hyväksyy, että CCC voi tarvittaessa seurata auton liikkumista paikannusjärjestelmällä, mikäli CCC katsoo siihen olevan erityistä tarvetta. CCC:lla ei ole poliisiviranomaisia lukuun ottamatta oikeutta luovuttaa auton paikannustietoja kolmannelle osapuolelle. 13 Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman CCC:n kirjallista lupaa. CCC päättää luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti. 14 Markkinointiviestit CCC:lla on oikeus lähettää Klubilaiselle tähän sopimukseen liittyviä markkinointiviestejä. Viestivälineenä voidaan käyttää sähköpostia, tekstiviestiä, kirjettä ja/tai puhelua. 15 Sopimuksen voimassaolo 15.1 Tämä sopimus tulee molempia sopijaosapuolia sitovaksi, kun Klubilainen on hyväksynyt nämä Sopimusehdot täyttämällä sopimukseen liittyvän Hakemuksen sekä vahvistanut Hakemuksen vastaamalla CCC:n lähettämään tekstiviestiin. Hinnaston mukainen kuukausimaksu alkaa siitä päivästä, kun Klubilainen on hyväksytty CCC:n asiakkaaksi Molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti Klubilaisen tulee tämän sopimuksen voimassa ollessa välittömästi ilmoittaa CCC:lle mahdollisista yhteystietojen muutoksista. Klubilaisen tulee myös välittömästi ilmoittaa muista olennaisista muutoksista, esim. ajo-oikeuden menettämisestä CCC:lla on oikeus purkaa tämä sopimus ilman irtisanomisaikaa jos käy ilmi, että Klubilainen rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Klubilainen ei CCC:n arvion mukaan kykene käsittelemään autoja asianmukaisesti tai Klubilaisen maksukyvyssä tapahtuu olennaista heikkenemistä (esim. julkinen maksuhäiriömerkintä). 16 Sopimusta koskevat riidat 16.1 Jos sopimusta koskevia erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, Klubilainen voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava CCC:n kotipaikan (Helsinki) käräjäoikeudessa Jos sopimuksen eri kieliversioiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä sopimusehtoja. 17 Sopimuksen muuttaminen tai siirtäminen CCC:lla on oikeus muuttaa liitteiden ja näiden Sopimusehtojen sisältöä. Hinnaston ja Sopimusehtojen osalta ilmoitus on kuitenkin tehtävä Klubilaiselle vähintään kuukausi ennen muutosta tämän sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitus voidaan lähettää ainoastaan Klubilaisille, jotka eivät erikseen ole poistaneet osoitettaan CCC:n sähköpostilistalta. CCC:lla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa Klubilaiselle vähintään kuukausi ennen siirron toteutumista. 18 Liitteet Näiden sopimusehtojen liitteet ovat a) Hakemus (CCC:n Internet-sivuilla) b) Hinnasto (CCC:n Internet-sivuilla)

4 Effective as of November 3, 2012 (EN) 1/3 Terms of Contract 1 Parties to the Contract 1.1 City Car Club is the name of car sharing service provided by Suomen kaupunkiautot Oy. In these terms of contract, CCC means Suomen Kaupunkiautot Oy, located at Museokatu 20-22, Helsinki, registered with business ID in its home municipality of Helsinki. 1.2 In these terms Club Member means the service user, who has agreed to these Terms of Contract with CCC. Also persons registered by Club Members to their respective user group (Family and Company agreements) are required to abide by these Terms of Contract, except for what is agreed in article 4 regarding payment, which in case of Family and Company agreements only applies to the main user. 2 Use of Cars 2.1 Club Member is liable to take good care of cars provided by CCC and to exercise extreme care and caution while driving. Club Member agrees to use cars for only what can be deemed conventional use. 2.2 Club Member agrees to only drive the cars provided by CCC themselves or by another registered Club Member. All Club Members have to be at least of 21 years old and have a permanent driving license for a car (phase I and II of driving school completed). 2.3 Using cars for any unlawful purposes, towing, competitions or practices thereof, driving instruction and driving on ice (including officially marked ice roads) is expressly forbidden. 2.4 Cars must be locked at all times, even when parked for a short while. 2.5 Club Member has to check the external condition of the car when taking the car into use to avoid disputes concerning any damage to cars. Club Member also has to check the general cleanliness of car interiors. If Club Member fails to notify CCC of any previously unreported damages following the instructions provided by CCC, the liability for said damages is transferred to the Club Member. 2.6 Smoking, eating and drinking in all cars is expressly prohibited. 2.7 Pets can only be transported in the trunk of cars marked as PET cars. 3 Liability 3.1 Club Member is liable up to the self risk (currently 1250 ) to a) compensate any damage to the car and its equipment during the reservation, caused by themselves or by third parties; b) compensate any parts and equipment lost during the reservation; c) pay the normal hour price presented in the pricelist for idle time caused by damage to the car, however for maximum 7 days and no more than the self risk (currently 1250 ). 3.2 Should Club Member cause damage cars or CCC as a result of intention, gross neglicance, use of alcohol or other intoxicating substance, criminal intentions or otherwise having substantially broken these Terms of Contract, Club Member is liable to pay for any damages in full to CCC. 3.3 Club Member is liable to pay all parking fees, parking tickets, overload and penalty fees resulting from use of cars during a reservation. CCC reserves the right to charge extra fees presented in the price list in addition to the fees mentioned above if they are left unpaid. 4 Payment Club Member is liable to pay the monthly fee and usage fees according to the pricelist. Payments are due the 15 th day of the month following the reservation.

5 Effective as of November 3, 2012 (EN) 2/3 5 Obligations of CCC 5.1 CCC must hand over a reserved car to Club Member in working condition at the agreed time and location. CCC has the right to change the pick-up location due to unforeseen circumstances, e.g. if the pick-up location is not in use, is blocked or not available for any other reason. 5.2 CCC is responsible for providing each Club Member an adequate briefing and instructions for using the service before their first reservation. 5.3 Should CCC fail to hand over a reserved car according to the confirmation, CCC is primarily responsible for arranging a replacing car as close by as possible. Club Member can alternatively request the reservation to be cancelled without any charges. 5.4 CCC is responsible for service, insurance, taxes and other costs of cars used by Club Members. 6 Odometer 6.1 Mileage is measured either by special equipment or car s own odometer. 6.2 Club Member is responsible for notifying CCC with no delay if there is reason to suspect that the odometer is not working properly. 7 Fuel and Service 7.1 CCC is responsible for all fuel expenses. 7.2 Club Member is responsible for refuelling the car with the fuel card available in all cars at the latest when the signal for low fuel has been lit up during their reservation. If a car is left with lower fuel level, Club Member will be charged an extra fee presented in the pricelist. 7.3 Car must be refuelled from the automat with the PIN code provided by CCC. CCC must notify what type of fuel to use. Club Member is liable for any damage caused by using wrong type of fuel. 7.4 For reservations exceeding over km Club Member is responsible for taking care of normal checks, such as motor oil, cooling and battery liquids, tire pressure etc. 8 Obligations of Club Member in Case of Faults, Accidents and Theft 8.1 Club Member must immediately when taking the car into use report any unmarked damages outlined in article 2.5 following instructions provided by CCC. 8.2 In case of damage to the car during reservation Club Member is always responsible to file an accident report to CCC. Accident report must be done via phone and in writing, using the accident report form found in the car. If there is any doubt about the responsibility, Club Member has to always call the police. Police must always be notified in case of bodily injuries or deer damage and a copy of the police report delivered to CCC. 8.3 In case of theft, Club Member has to immediately report the theft to both CCC and to police. After this CCC will give Club Member instructions on how to proceed. 8.4 If Club Member neglects their responsibility for making above-mentioned reports, they are responsible for any damage caused to CCC. 9 Obligations of CCC in Case of Faults Should a technical fault occur during a reservation, Club member can request the fault to be corrected, a respective refund to be issued or, within Helsinki metropolitan area, a replacement car to be delivered within a reasonable time. 10 Returning Cars 10.1 Cars must be returned to the return location agreed at the time of making the reservation before the reservation time ends. Any changes to the return time or place have to be checked and confirmed with CCC in good time before the end of the reservation. Reservation time ends when Club Member makes the close call and checks that the car doors have been locked. Cars must always be returned to a legal parking space If a car has not been returned by the end of the reservation and reservation time has not been extended and confirmed by CCC, the car will be reported stolen to police Should Club Member neglect what has been agreed in article 10.1, CCC reserves the right to charge extra fees presented in the pricelist.

6 Effective as of November 3, 2012 (EN) 3/3 11 Cancellations and Changes to Reservations 11.1 A reservation can be changed or cancelled at no cost within the cancellation time determined by the length of the reservation, e.g. a 12-hour reservation at the latest 12 hours before the start of the reservation. Later changes or cancellations will be charged according to the length of original reservation Should Club Member return the car before the original reservation end time, reservation will be charged according to the length of the original reservation Should Club member extend their reservation, reservation will be charged according to the length of the extended reservation. 12 Locating the Cars Club Member agrees that CCC can locate the cars, if CCC deems it necessary. CCC has under no circumstances right to transfer the location data to a third party, except for police authorities. 13 Driving outside Finland It is forbidden to take cars outside Finnish border without a written permission from CCC. CCC makes a decision about giving such permission case by case. 14 Marketing CCC reserves the right to send Club Member marketing messages relevant to this contract via , SMS, postal mail and/or phone calls. 15 Validity 15.1 This contract becomes binding to both parties when Club Member has accepted these Terms of Contract by filling in the Application Form and confirmed the Application Form by replying to the confirmation SMS sent by CCC. Monthly fee specified in the pricelist starts from the moment that Club Member has been accepted as a CCC customer Mutual term of notice is one month. This contract can only be terminated in writing Club Member is liable to notify CCC of any changes in their contact details. Club Member is also liable to notify CCC of any other relevant changes, such as loss of the right to drive CCC reserves the right to terminate the contract with immediate effect if it finds that Club Member is substantially breaking these Terms of Contract, if it deems that Club Member is not capable of handling the cars with required care and caution or if there is substantial change in Club Member s ability to pay for the service (e.g. public payment default entry). 16 Disputes 16.1 If any disputes arising from this contract cannot be settled through negotiation between the parties to this contract, Club Member can make a complaint to the Consumer Disputes Board. Should the parties fail to reach agreement through negotiation, said disputes will be submitted to the District Court of CCC home municipality (Helsinki) Should any disagreement arise between different language versions of the Terms of Contract, the Finnish Terms of Contract shall apply. 17 Changes CCC reserves the right to make changes to these Terms of Contract and its attachments. Any changes to the pricelist and these Terms of Contract must be communicated to Club Member via at least one month in advance. Such message can only be sent to Club Members that have not specifically opted out from CCC mailing list. CCC reserves the right to transfer this contract to a third party. Such transfer of contract must be communicated to Club Member at least one month in advance. 18 Attachments Attachments to these Terms of Contract are a) Application Form (on CCC website) b) Pricelist (on CCC website)

Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013

Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013 Sopimusehdot, voimassa alkaen 19.1.2013 1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimusasiakirja sisältää ne sopimusehdot, joita noudatetaan ajoneuvon vertaisvuokrauspalvelua koskevissa jatkuvaluonteisissa sopimuksissa

Lisätiedot

AUTO VUOKRATTAVANA. Max. 200 km Max. 1000 km Ilman kilometrirajaa

AUTO VUOKRATTAVANA. Max. 200 km Max. 1000 km Ilman kilometrirajaa KUORMA-AUTO AUTO VUOKRATTAVANA MAN 14.224 LLC Täysilmajousinen Kantavuus 6400 kg Takalaitanostin 2 m / 2000 kg Kuormatilan lämmitin Kuormatila 7,5 x 2,5 x 2,5 m (46 m 3 ) Viikko Vuorokausi Vuorokausi Viikko

Lisätiedot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin Ehdot ) sovelletaan SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n (myöhemmin

Lisätiedot

Vuokrausehdot. Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

Vuokrausehdot. Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. Vuokrausehdot Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. 1. AUTON KÄYTTÖ - Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö

Lisätiedot

Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus

Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus 1 (6) Matkailuauton rekisterinumero FJR-644 vuokrasopimus Polttoaine Polttoaine ja kaasu eivät kuulu hintaan. Auto luovutetaan ja vastaanotetaan tankki täynnä. Vuokran maksu Arvioitu vuokra peritään etukäteen.

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Vuokrauksen sopimusehdot

Vuokrauksen sopimusehdot Vuokrauksen sopimusehdot 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN Vuokra-aika alkaa matkailuauton luovutushetkellä. 2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJALLE Vuokranantajan on luovutettava auto vuokraajalle vuokrasopimuksessa mainittuna

Lisätiedot

Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi

Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Terwaraitti T:mi Haminatie 4 91700 VAALA puh. 050-587 0814 terwaraitti@terwaraitti.fi www.terwaraitti.fi Vuokraaja: Vuokrakohde: Asuntovaunu Adria Classica 563 UL Vuokra-aika:

Lisätiedot

MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856

MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856 2013 Juha Laitala Y-tunnus: 1995421-8 Ahmantie 6, 85100 Kalajoki puh. 0400-680807 MATKAILUAUTON VUOKRASOPIMUS Dethleffs Advantage i 5841 / Fiat Ducato 2,8 JTD KBF-856 VUOKRAAJA: Henkilön/ Yrityksen nimi:

Lisätiedot

Max Rent vuokrasopimus

Max Rent vuokrasopimus Max Rent vuokrasopimus Sisällysluettelo 1. Matka-auto vuokrasopimuslomake...2 2. Yleiset vuokraehdot...4 3. Max Rent:n ohjeet ja säännöt...7 MATKA-AUTON VUOKRASOPIMUSLOMAKE VUOKRALLEANTAJA / VUOKRAAMO

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. GENERAL REMARKS a) Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu Euroopan valimoliiton CAEFin (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT Matkailuauto Ford Rimor Katamarano 12P 2,2 TDI vm. 2008 Rekisterinumero JHK-866 Rekisteröity 6 henkilölle, soveltuu hyvin 4:lle

VUOKRAUSEHDOT Matkailuauto Ford Rimor Katamarano 12P 2,2 TDI vm. 2008 Rekisterinumero JHK-866 Rekisteröity 6 henkilölle, soveltuu hyvin 4:lle VUOKRAUSEHDOT Matkailuauto Ford Rimor Katamarano 12P 2,2 TDI vm. 2008 Rekisterinumero JHK-866 Rekisteröity 6 henkilölle, soveltuu hyvin 4:lle aikuiselle. Lemmikkieläimet sallittuja. 1. VUOKRA-AJAN ALKAMINEN

Lisätiedot

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012 1/12 KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1. SOVELTAMINEN 1. SCOPE OF APPLICATION 1.1. Näitä Easmar Logistics Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

Corporate Card and American Express Travel Account

Corporate Card and American Express Travel Account American AMERICAN Express EXPRESS CORPORATE YRITYSMAKSUT Tämä This product tuoteseloste descripti ei ole vakuutussopimus, is a translati of vaan product kuvaus American descripti Express in Services Finnish

Lisätiedot

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT 1 SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Voimassa 01.01.2012 alkaen 1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon ( Vuokraamo

Lisätiedot

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17 Peruutusturva Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen - 1-2012-10-17 Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää AIG Europe Limited sivuliike. Olemme Isossa-Britanniassa

Lisätiedot

www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011

www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011 www.vuokrakamera.fi Välineiden vuokrausehdot - Get Good Glass Oy 5.10.2011 1. Sopijapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Get Good Glass Oy:n (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja asiakkaan

Lisätiedot

Tervetuloa Cannes Grand Parciin! Welcome to Cannes Grand Parc!

Tervetuloa Cannes Grand Parciin! Welcome to Cannes Grand Parc! Tervetuloa Cannes Grand Parciin! Toivomme, että viihdytte ja saatte mahdollisimman paljon irti Rivieran monipuolisesta tarjonnasta. Tässä kirjassa on ohjeet asunnon osalta sekä vinkkejä alueesta. Ystävällisin

Lisätiedot

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

Perhenetti. SaunalahtiPREPAID. Family Internet. Usealla laitteella nettiin missä vain!

Perhenetti. SaunalahtiPREPAID. Family Internet. Usealla laitteella nettiin missä vain! SaunalahtiPREPAID Perhenetti Family Internet Usealla laitteella nettiin missä vain! Käyttöopas/User instructions Sisältää erityisehdot/contains Saunalahti Prepaid special terms Yleiset sopimusehdot/general

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

Vuokraa kylpytynnyri Parikilta!

Vuokraa kylpytynnyri Parikilta! Vuokraa kylpytynnyri Parikilta! Saunaillat, polttarit, syntymäpäivät, pikkujoulut, illanvietot... 80 150 200 50 vrk; ma, ti, ke tai to (sis. alv) viikonloppu pe-ma (sis. alv) juhlapyhät (sis. alv) (joulu,

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Tervetuloa. yhteistyökumppaniksi. Partners Welcome pack

Tervetuloa. yhteistyökumppaniksi. Partners Welcome pack Tervetuloa yhteistyökumppaniksi Partners Welcome pack ATERIAPALVELUT MEAL SERVICES Sisältö Contents 1 Tervetuloa yhteistyökumppaniksi 2 Ohjeet lounasetu-maksuvälineiden hyväksymisestä 3 Toimintatavat 4

Lisätiedot

TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN.

TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN. TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN. Sähkön tuottaja voi saada alkuperätakuun jokaiselle uusiutuvalla energiamuodolla tuotetulle MWh:lle vuodessa. Alkuperätakuulla taataan sähkön alkuperä, eli millä tuotantomuodolla

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot