EU-rahoitus kaudelle Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-rahoitus kaudelle 2014-2020. Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region"

Transkriptio

1 EU-rahoitus kaudelle

2 Euroopan Unioni (960 MRD ) Rakennerahastot Suomi Erillisohjelmat KolArctic ENI CBC Suomi- Venäjä 60 M Karelia Kaakkois-Suomi EAKR EAYohjelmat Interreg 101 M Central Baltic 122,5 M * Baltic Sea Region 264 M * Interreg Europe 359 M * Etelä- ja Länsi-Suomi 157 M Kansalliset ohjelmat 763M Itä- ja Pohjois-Suomi 522M Valtakunnallinen 45M Kaupunki ITI ** 39M ESR Kansalliset ohjelmat 497M Etelä- ja Länsi-Suomi 127M Itä- ja Pohjois-Suomi 248M Valtakunnallinen 122M Maaseuturahasto 42 M Koheesiorahasto (0 ) Meri- ja kalatalousrahasto EMKR M Verkkojen Eurooppa CEF (33200M ) LIFE (3460M ) Erasmus+ (1470 M ) Kansalaisten Eurooppa (229M ) Horisontti 2020 (80 000M ) COSME (2300M ) Luova Eurooppa (1460M ) Kansanterveys kasvun tukena (449M ) Rahoitusjako avoinna *Ohjelmien kokonaisrahoitus **Kaupunki-ITI, Integrated, territorial investment Maakunnan kehittämisraha 0,67 M (2014) Markus Liikkanen & Heli Halla-aho Uudenmaan liitto 2014

3 Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat (EAY, Interreg) Alueellisen yhteistyön piirissä n. 70 eri ohjelmaa. EAY-ohjelmat jaetaan kolmeen eri tyyppiin: Rajat ylittävä yhteistyö Valtioiden välinen yhteistyö Koko EU:n kattava alueiden välinen yhteistyö Matkailu- ja kulttuuriperintöhankkeille löytyy rajapintoja EAY-ohjelmien temaattisista tavoitteista, ja ne ovatkin olleet edellisten ohjelmakausien suosituimpia hanketeemoja.

4 Central Baltic Programme Faktat Kokonaisbudjetti: 122 M Tukikelpoinen alue: Keskinen Itämeri Tukikelpoiset organisaatiot: julkisyhteisöt, kansalaisjärjestöt, yksityisen sektorin toimijat Avoimet haut: Vuodenvaihteessa Osarahoitusosuus: 75% Ruotsi & Suomi; 85% Latvia & Viro Kansalliset kontaktipisteet: Suomessa Uudenmaan liitto Tulevat tapahtumat: Launch Event Helsinki Taloudellisen kilpailukyvyn vahvistaminen Yhteisten varojen kestävä hyödyntäminen Saavutettavuuden parantaminen Osaava ja sosiaalisesti osallistava keskisen Itämeren alue Lisää innovatiivisia ja tietointensiivisiä yrityksiä Lisää yrittäjähenkisiä nuoria Pk-yritysten uusille markkinoille kohdentuvan viennin lisääminen Luonnon ja kulttuurivarojen kehittäminen kestäviksi matkailukohteiksi Kestävä meri- ja rannikkoaluesuunnittelu Kaupunkisuunnittelun kehittäminen Itämereen päätyvien ravinteiden, haitallisten aineiden sekä myrkkyjen vähentäminen Ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantaminen Piensatamien palveluiden kehittäminen liikkuvuuden ja matkailun edistämiseksi Yhteisöllisyyden lisääminen Kohdennetun ammattikoulutuksen ja - ohjelmien lisääminen keskisen Itämeren alueella

5 Central Baltic Programme Ohjelma-alue

6 Baltic Sea Region Programme Faktat Kokonaisbudjetti: 250 M Tukikelpoinen alue: Itämeren alue Tukikelpoiset organisaatiot: julkisyhteisöt, kansalaisjärjestöt, yksityisen sektorin toimijat Avoimet haut: Loppuvuodesta 2014 Osarahoitusosuus: 75%-85% Innovointikyky Luonnonvarojen tehokas hallinta Kestävä liikenne Institutionaalisten valmiuksien kehittäminen T&K infrastruktuurin vahvistaminen Älykäs erikoistuminen Ei-teknologiset innovaatiot Puhtaat vedet Uusiutuva energia Energiatehokkuus Resurssitehokas sininen kasvu Saavutettavuus Meriturvalisuus Ympäristöystävällinen laivaliikenne Ympäristöystävällinen kaupunkiliikenne Siemenraha Makroalueyhteistyön koordinointi

7 Baltic Sea Region Programme Ohjelma-alue

8 Interreg Europe Faktat Kokonaisbudjetti: 359 M Tukikelpoinen alue: EU ml. Norja ja Sveitsi. Tukikelpoiset organisaatiot: julkisen sektorin toimijat, elinkeinoyhtiöt, korkeakoulut Avoimet haut: Helmikuu 2015 Osarahoitusosuus: 75%-85%, Suomi 75% TKI-toiminnan vahvistaminen PK-yritysten kilpailukyvyn lisääminen Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen Ympäristön suojelu ja resurssitehokkuuden edistäminen TKI-infrastruktuurin vahvistaminen T&K, yritykset & koulutusorganisaatioiden yhteistyö alueiden älykästä erikoistumista tukevaksi Pk-yritysten kasvumahdollisuuksien tukeminen Vähähiilisyyteen liittyvien strategioiden edistäminen etenkin kaupunkialueilla Luonnon ja kulttuuriperinnön suojelemisen edistäminen Vihreän kasvun, ekoinnovaatioiden edistäminen sekä ympäristönhallintajärjestelmien käyttöönoton tukeminen julkisella ja yksityisellä sektorilla

9 Interreg Europe Alueiden väliset yhteistyöhankkeet Julkisten organisaatioiden toimijoiden kokemustenvaihto aluekehitykseen liittyvästä politiikkalohkosta Hankerahoituksesta 95 % Hankkeiden kesto 3-5 vuotta Kaksi vaihetta: 1. vaihe max 3 vuotta: kokemustenvaihto, jonka tuloksena toimintasuunnitelmat 2. vaihe max 2 vuotta: toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon seuranta + mahdolliset täytäntöönpanoa tukevat pilottihankkeet Osaamisalustat Tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen Euroopassa toteutettavasta alueellisesta kehittämistyöstä ratkaisujen löytäminen oman alueen kehittämistyöhön Hankerahoituksesta 5 % Toiminta perustuu sähköisten työkalujen käyttöön (on-line collaborative tool) Kullekin osaamisalustalle (4) valitaan asiantuntijatiimi (5-10 asiantuntijaa, josta yksi toimii johtavana asiantuntijana) Osaamisalustat voivat toimia myös alueiden välisten yhteistyöhankkeiden alullepanijoina

10 ENI CBC Kaakkois-Suomi-Venäjä ENI CBC (European Neighbourhood Instrument Cross-Border Cooperation) ulkosuhdeinstrumentti, strategiset päätavoitteet: Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen raja-alueilla Yhteisiin haasteisiin vastaaminen (esim. ympäristökysymykset, terveys, rikollisuuden torjunta) Ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden turvaaminen ja edistäminen Ihmisten väliset suorat yhteydet horisontaalisena tavoitteena Kauden tapaan laadittaneen kolme ohjelmaa KolArctic (Suomi, Ruotsi, Venäjä, Norja) Karelia (Suomi, Venäjä) Kaakkois-Suomi Venäjä (Suomi, Venäjä) Kaakkois-Suomi Venäjä ohjelman tavoitteet (alustava): Yrityselämän ja PK-yritystoiminnan edistäminen Osaamisen, t&k- ja innovaatiotoiminnan kehittämisen tukeminen Luonnonsuojelu ja ilmastonmuutos Rajaturvallisuus ja rajojen hallinta

11 EAKR ja ESR Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmassa viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin erityistavoitetta. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) Tukiprosentti näissä pääosin 75 %, hakukohtainen ohjeistus Rahoitusta myös yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin, jotka liittyvät esim. tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen. Tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Hanketoimijat esim. oppilaitokset, järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Rahoitus ELY-keskusten ja maakuntien liittojen kautta.

12 Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) Rahaston tarkoituksena on: edistää sektorin siirtymistä kestävään kalastukseen edistää rannikkoseutujen elinkeinojen monipuolistamista rahoittaa hankkeita, jotka luovat työpaikkoja ja lisäävät elämänlaatua rannikkoalueilla hyödyntää kalastajien tietotaitoa sinisen kasvun edistämiseen mm. matkailualalla Tukea myönnetään esim. paikallisille kalastusalan toimintaryhmille (FLAG), jotka toteuttavat paikallisia kehittämisstrategioita tukevia hankkeita. Paikalliset strategiat keskittyvät esim. matkailuun elinkeinotoiminnan uudistajana. Ravintolat, torit, kaupat ja vapaa-ajan toiminnat paikallisen kalatalouden täydentäjinä. Mahdollisuuksia mm. eko- ja kalastusmatkailuun, ruokakulttuuriin, perinteisiin, tuotteisiin ja kalastusalusten matkailukäyttöön liittyvät hankkeet.

13 LIFE Faktat Kokonaisbudjetti: 35 mrd Tukikelpoinen alue: EU ml. kolmannet maat ja tahot Tukikelpoiset organisaatiot: julkisyhteisöt, kansalaisjärjestöt, yksityisyritykset Avoimet haut: Käynnissä Osarahoitusosuus: 60 %, 100 % Kapasiteetin rakentamishankkeille Ympäristö Ilmasto Ympäristö ja resurssitehokkuus Luonto ja monimuotoisuus Hallinta ja tiedotus Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Ilmastonmuutoksen hillitseminen Hallinta ja tiedotus

14 LIFE Life ohjelman tavoitteena tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän kehityksen mukaisesti ja hidastaa ilmastonmuutosta. Ohjelma mahdollistaa testauksen ja hyvien käytänteiden vaihtoa, ei tue tutkimus- ja markkinareplikaatiotoimia. Hanketoimijoita mm. ympäristön ja ilmaston suojelun parissa toimivat pk-yritykset, järjestöt tai julkishallinnon edustajat. Integroidut hankkeet suuren kokoluokan hankkeita, tavoitteena unionin ympäristö- ja ilmastostrategioiden toimeenpano. Matkailuun liittyvät hankkeet esim. luontomatkailua tukevia toimia (kansallispuiston ennallistamista tms.).

15 Faktat Kokonaisbudjetti 74 mrd Tukikelpoinen alue: EU, Norja ja Sveitsi, ohjelmakohtaisesti myös tietyt EU:n ulkopuoliset maat (ei Venäjä) Tukikelpoiset organisaatiot: Korkeakoulut, tutkimuslaitokset, pkyritykset, julkisen sektorin toimijat, 3. sektorin toimijat, yksittäiset tutkijat, T&Iprojektien henkilöstö Avoimet haut: Käynnissä Osarahoitusosuus: -Tutkimusprojektit 100% -Innovaatiohankkeet voittoa tuottamattomille organisaatioille 100%, yrityksille 70% Horisontti 2020 I Huipputason tiede ERC - Euroopan tutkimusneuvosto FET - Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat Marie Skłodowska- Curie (tutkijaliikkuvuus) Tutkimusinfrastruktuurit II Teollisuuden johtoasema Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa Riskirahoituksen saatavuus Innovointi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) III Yhteiskunnalliset haasteet Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi Euroopan biotalouden haasteet Turvallinen, puhdas ja tehokas energia Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet Eurooppa muuttuvassa maailmassa osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat Turvalliset yhteiskunnat Tiede ja yhteiskunta Komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) EURATOM

16 Horisontti 2020 Haut keskittyvät haasteisiin hakemusten tulee tarjota ratkaisuja. Matkailuun/kulttuuriperintöön liittyvät haut yhteiskunnallisten haasteiden pilarista osiosta Eurooppa muuttuvassa maailmassa: Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat. Osion hakukuulutukset liittyvät mm. kulttuuriperintöön ja kulttuurivarantoihin. Matkailusektorin toimijat myös osana esim.: Turvallinen, puhdas ja tehokas energia - hakuja (muistomerkkien energiatehokkaat ratkaisut) Turvalliset yhteiskunnat -hakuja (kulttuurikohteiden turvallisuusratkaisut).

17 COSME Faktat Kokonaisbudjetti: 2.3 mrd Tukikelpoinen alue: EU, Norja ja Sveitsi, EU:n naapuruusohjelmaan kuuluvat maat Tukikelpoiset organisaatiot: oikeushenkilöt, pkyritykset, aloittavat yrittäjät Avoimet haut: Käynnissä Osarahoitusosuus: Voittoa tuottamattomat organisaatiot: 100% pk-yritykset: 70% tai könttäsumma Myös hakukohtaiset osarahoitusosuudet. Pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen Markkinoille pääsy Yrittäjien tukeminen Paremmat olosuhteet yritysten perustamiselle ja kasvulle Lainantakausväline Kasvuvaiheessa oleville, erityisesti rajan yli toimiville pk-yrityksille Enterprise Europe Network:n paikalliset EU:n pk-yritysten tukea koskevat tietopalvelut Yrittäjyyskoulutus Yrittäjyyden olosuhteiden parantaminen Roolimallit ja tiettyjen ryhmien tavoittaminen (nuoret, naiset, seniorit) Hallinnollisten esteiden vähentäminen Parhaiden kansallisten pk-yrityksiä koskevien politiikkakäytäntöjen tunnistaminen ja vaihtaminen Analyyttiset työkalut politiikkakäytäntöihin Eri toimialoja, kuten matkailua, koskevat käytännöt

18 COSME Ainoa EU-ohjelma, jossa matkailusektorille korvamerkittyä rahoitusta. Ohjelma pyrkii: kasvattamaan matkailusektorin kilpailukykyä edistämään kestävän, vastuullisen ja laadukkaan matkailun kehittämistä vahvistamaan Euroopan profiilia ja mielikuvaa Euroopasta kestävänä ja laadukkaaana matkailukohteena maksimoimaan EU-aloitteiden ja -rahoitusinstrumenttien hyödyntämispotentiaalin Ohjelmassa noin 8,7 miljoonaa euroa matkailusektoria tukevaa rahoitusta, joka on tarkoitettu matkailuhankkeiden rahoitukseen, joille ei löydy rahoituskanavaa muista ohjelmista. COSME:n vuoden 2014 työohjelmassa matkailuhakujen (4kpl) tavoitteena on kasvattaa matkailun kysyntää, monipuolistaa tarjontaa, lisätä kestävyyttä, esteettömyyttä sekä sektoriin liittyvää osaamista ja taitoja.

19 Erasmus + koulutus-, nuoriso- ja liikunnan ohjelma Faktat Kokonaisbudjetti: 14.7 mrd (40 % 7. puiteohjelmaan) Tukikelpoinen alue: Ohjelmamaat: EU-maat ja muut Euroopan maat. Kumppanimaat: naapurimaat, esim. Venäjä, Länsi-Balkan, Eteläisen Välimeren maat Tukikelpoiset organisaatiot: Julkiset ja yksityiset koulutuksen tai liikunnan alan toimijat: korkeakoulut, toisen asteen koulut, yleissivistävä koulutus Avoimet haut: Käynnissä Osarahoitusosuus: Vaihtelee toimintalinjasta ja alaohjelmasta riippuen Liikkuvuus Henkilöstön liikkuvuus ja opiskelu ulkomailla sekä harjoittelut Yhteiset maisteriohjelmat Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet koulutus- ja muiden organisaatioiden välillä Tietoyhteenliittymät Alakohtaiset tietoyhteenliittymät Kapasiteetin vahvistamishankkeet Tuki toimintapolitiikan uudistamiselle Nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua edistävät hankkeet Viranomaisten yhteistyö Europpalaiset verkostot ja työkalut (esim. Euroguidance, Europass, Eurodesk ja ECVET) Suuret viranomaisille tarkoitetut kehittämishankkeet Jean Monnet -ohjelma Moduulit, professuurit ja osaamiskeskukset Urheilu Yhteistyökumppanuudet Voittoa tuottamattomat urheilutapahtumat

20 Erasmus + Matkailusektorille mahdollisuuksia mm. tietoyhteenliittymissä (korkeakoulusektori) ja alakohtaisissa osaamisyhteenliittymissä (ammatillinen koulutus) laaja-alainen elinkeinoelämän ja koulutussektorin yhteistyö. Tietoyhteenliittymien tavoitteena kehittää innovatiivisia oppimistapoja, opettamista ja hallinnointia, sekä stimuloida opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjyyttä ja yrittäjyystaitoja. Alakohtaisissa osaamisyhteenliittymissä tavoitteena tarkastella osaamistarpeita ja vahvistaa työelämävastaavuutta ammatillisessa koulutuksessa.

21 Luova Eurooppa Faktat Kokonaisbudjetti: 1.46 mrd Tukikelpoinen alue: EU-maat, lisäksi Norja ja Sveitsi, EU:n naapuruusohjelman maat Tukikelpoiset organisaatiot: julkiset ja yksityiset yhteisöt, luovan alan ammattilaiset, taiteilijat jne. Avoimet haut: Käynnissä Osarahoitusosuus: Kulttuurin alaohjelma: 50%-60% Median alaohjelma: apuraha Kulttuurin alaohjelma Median alaohjelma Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet Kirjallisuuden käännöshankkeet Eurooppalaiset verkostot Eurooppalaiset foorumit Hankekehittelytuki fiktioille, animaatiolle ja dokumenteille Hankekehittelytuki peleille Televisiolevitystuki Tuki yhteistuotantorahastoille Koulutustuki Festivaalituki Automaattinen levitystuki teatterielokuvien levittäjille Harkinnanvarainen levitystuki teatterielokuvien levittäjille Tuki myyntiagenteille Tuki elokuvateatteriverkostoille Yleisötyö/elokuvakasvatus Myynninedistäminen (Access to Markets) Video on Demand -tuki Monialainen toimintalinja EU:n kulttuurialan palkinnot (5 kpl), Euroopan kulttuuripääkaupungit (2 kpl/vuosi) Euroopan kulttuuriperintötunnus

22 Luova Eurooppa Kulttuuri-alaohjelma matkailutoimille olennainen esim. kulttuuriperintöön, museoihin, arkistoihin ja festivaaleihin liittyvien hankkeiden kautta. Eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa vuosittainen haku. Toimesta rahoitetaan n. 100 hanketta/vuosi. Matkailuun liittyviä hankkeita mm. matkailureitistö (yhdistää eri maissa sijaitsevia arkeologisia kohteita) ja kiertävä eurooppalainen valoteosfestivaali. Euroopan kulttuuripääkaupunki statuksella merkittävä rooli alueen matkailulle teemavuoden aikana: kaupungin turismi lisääntynyt keskimäärin 12 %. Symboliset tunnus- ja palkintotoimet (ei rahoitusta): Euroopan kulttuuriperintötunnus, arkkitehtuurin ja kulttuuriperinnön palkinnot.

23 Uudenmaan liiton EU-palvelu Tavoitteet Lisätä aluekehittämisen resursseja EU-rahoitusta Uusimaaohjelman toteuttamiseen (kansallisen ohella) Vähentää toimijoiden EUhankevalmistelun kustannuksia Parantaa osaamista ja valmiuksia EU-hankkeiden toteuttamisessa Vahvistaa uusmaalaisten toimijoiden kansainvälisiä ja keskinäisiä yhteyksiä Palvelut Hankeajatustyöpajat Toimijoiden tukeminen EUhankkeiden valmistelussa Autetaan hankekonsortioiden rakentamisessa Kytketään Helsinki EU-toimiston palvelut tiivisti aluekehittämiseen Tuotetaan hakijoille tietoa alueesta hakemusten tueksi Seuranta

24 KIITOS! TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region UUDENMAANLIITTO.FI

25 TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor MIKSI? Hyviä syitä Pääsy osaksi suurempia kokonaisuuksia ja markkinoita - reitit, klusterit Yrityksille

Lisätiedot

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 MUISTIPAPERI OSALLISTUJILLE CEO, rahoitusasiantuntija Päivi Korhonen PDGE 00120 Helsinki www.pdge.eu Mten haen rahoitusta? EU- ja pohjoismaista rahoitusta voivat

Lisätiedot

Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto

Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto Mitä ohjelmia uusmaalaisten tulisi hyödyntää? Rogaciano Cavadas Kaipainen Helsinki EU-toimisto Helsinki EU-toimisto Helsinki, Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa

Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa Horisontti 2020 Kohti seuraavaa puiteohjelmaa Perustuu komission ehdotukseen 30.11.2011, EU:n neuvoston osittaisiin yleisnäkemyksiin sekä kesällä 2013 saavutettuun neuvottelutulokseen komission, jäsenmaiden

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja Botnia-Atlantica 2014 2020 1 Sisältö 1. Strategia, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan

Lisätiedot

YRITYSNEUVONTAPALVELUT

YRITYSNEUVONTAPALVELUT YRITYSNEUVONTAPALVELUT Toimivat yritykset, maksuton perusneuvonta Aloittavat yritykset, aina maksuton Toimipiste Porvoossa: Rihkamatu 4 A Toimipiste Loviisassa: Brandensteininkatu 11 Aina ajanvarauksella:

Lisätiedot

Tuleva EU-ohjelmakausi ja mahdollisuudet kv-hanketoiminnalle. Sointu Räisänen ja Janika Luukinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Tuleva EU-ohjelmakausi ja mahdollisuudet kv-hanketoiminnalle. Sointu Räisänen ja Janika Luukinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Tuleva EU-ohjelmakausi ja mahdollisuudet kv-hanketoiminnalle Sointu Räisänen ja Janika Luukinen Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto ÄLYKÄS ERIKOISTUMINEN MAHDOLLISUUDET ALUEILLE Älykästä erikoistumista

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma ja INTERREG EUROPE ohjelma 2014-2020

Itämeren alueen ohjelma ja INTERREG EUROPE ohjelma 2014-2020 Itämeren alueen ohjelma ja INTERREG EUROPE ohjelma 2014-2020 Kasvua ja työllisyyttä uusista EU:n kansainvälisistä rahoitusohjelmista 2014-2020 Lahti, 20.5.2014 Petri Haapalainen, TEM Itämeren alueen ohjelma

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 Ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet Hanna Vuorinen 14.5.2014 Ammattikorkeakoulujen osallistuminen EU:n 7. puiteohjelmassa 2007-2013

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Kunta elinvoiman johtajana

Kunta elinvoiman johtajana Kunta elinvoiman johtajana Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2013 Jaakko Joensuu johtava konsultti FCG konsultointi Oy 24.9.2013 Page 1 Toimintaympäristö muuttuu Elinkeinorakenteen muutos kiihtyy mm. Euroopan

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Päivitys 2014 Hyväksytty maakuntahallituksessa 16.6.2014 Julkaisu B:63 ISBN 978-951-766-233-8

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5.

Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5. Horisontti 2020 ohjelma ja Teollisuuden johtoasema vv. 2014-2020 Avainteknologiat ja älykäs erikoistuminen seminaari Lahti, Fellmannia, 20.5.2015 Jarmo Raittila - Teknologia-asiantuntija, Tekes - Kansallinen

Lisätiedot