Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloskortit TA Osallisuus ja päätöksenteko; Kriittiset menestystekijät; 1. Kuntaliitosselvityksen onnistuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloskortit TA 2015. Osallisuus ja päätöksenteko; Kriittiset menestystekijät; 1. Kuntaliitosselvityksen onnistuminen"

Transkriptio

1 Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloskortit TA 2015 Osallisuus ja päätöksenteko; 1. Kuntaliitosselvityksen onnistuminen asukas Kuntalaiskyselyt Asiakaskyselyt/yhteispalvelu Sähköisen palautejärjestelmän aktiivinen käyttö Hyvinvointikertomuksen aktiivinen käyttö Kunnan aktiivinen tuki työnantajille rekrytointi tilanteissa Kysely yrittäjille ja järjestöille kerran vuodessa Kumppanuusfoorumi kerran vuodessa Prosessi Talouden Palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien turvaaminen. Paikallisen päätösvallan säilyttäminen - kehittämishanke. Nopea reagointi muuttuviin kuntalaisten ja yritysten tarpeisiin Yrittäjien ja järjestöjen kumppanuusverkostojen toimivuus Talous ja palvelut ovat tasapainossa. Kohtuulliset asumiskustannukset suhteessa muihin kuntiin Kh:n järjestämät kyläkierrokset kaksi kertaa. Kuntalaiskysely Nuorisokysely Asukastiedottamisen kehittäminen Vero- ja kiinteistöveroprosentit ovat seutukunnan keskimääräisellä tasolla Harkittu kustannustason tarkistaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa 2. Yhteispalvelun ja hallintoprosessien toimivuus asukas Yhteispalvelupisteen kumppanien määrä on vähintään neljä Luottamushenkilöiden verkkopalvelu varmistaa tiedonsaannin päätöksenteossa Perusosaaminen kunnan asiakas/yhteispalveluun on koko hallintotiimillä Tietotekninen osaaminen kunkin työntekijän tehtävien mukaan Yhteispalveluita käytetään tarvittaessa seudullisesti Kumppanikysely/yhteispalvelu Laaditaan suunnitelma verkkopalveluun tallennettavista asiakirjoista Kootaan luottamushenkilöitä palautetta verkkopalvelun toimivuudesta Yhteispalvelukumppanien palvelujen tuntemuksen ja käytön lisääminen Ajantasaiset nettisivut Henkilöstökoulutus tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tehokkaaseen käyttöön/sisäiset kouluttajat, kansalaisopiston hyödyntäminen

2 Prosessi Talouden Palveluyhteistyö naapurikuntien kanssa Yhteispalvelun käyttölaskurin kehittäminen Kunnan toimialojen välinen toimiva yhteistyö Työajan tehokas käyttö Henkilöstömäärä suhteutetaan väkilukuun Ostopalvelujen kehitys Osallistutaan seudullisiin työpaja- ja kehittämistilaisuuksiin tehokkaammin erityisesti palvelusihteereiden osuudelta Asiahallinta- ja sopimusjärjestelmä otetaan tehokkaasti käyttöön. Sähköisen tiedonkulun tehokas käyttö (Lync, asiakirjojen tallennuskäytännöt) ja yhteissuunnittelun kehittäminen toimialojen välillä Etäyhteyksien käyttö seudullisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa kokouksissa ja koulutuksissa aina kun se on mahdollista Yhteisen matkustussuunnitteluohjelman käyttöönottoa tutkitaan Palvelu- ja työprosessien jatkuva kehittäminen Palvelujen hinnoitteluperusteet, hintatietoisuus Elinvoimaisuuden kehittäminen; 1.Yritystoiminnan alueiden kehittäminen asukas Prosessi Talouden Työpaikkojen lisäys, ml. osa-aikaiset työpaikat Yritys- ja osuuskuntamuotoiseen yrittämiseen kannustaminen Yritysten ja yhteiskoulun yhteistyö yrittäjyyskoulutuksessa. Kaksi uutta yritystoiminnan kehittämishanketta. Monipuolinen yhteistyö yritysten ja järjestöjen kanssa Kysely yrittäjille ja järjestöille kerran vuodessa Kumppanuusfoorumi kerran vuodessa Järjestetään yritys- ja osuuskuntamuotoisen toiminnan valmennustilaisuus kiinnostuneille/kehy Yhteistoiminta Kehyn ja yrittäjäjärjestön kanssa. Änkilänmäen ja Asemanseudun yritysalueiden tehokas markkinointi. Rautjärven alueen markkinointisuunnitelman toimeenpanohanke 2.Vetovoimaiset asuntoalueet asukas Prosessi Viihtyisät, esteettömät ja turvalliset asuinalueet turvataan kaavoituksella Vetovoimaiset tontit, mitkä ovat kooltaan vähintään m 2. Hyvä ja nopea asiakaspalvelu yhteispalvelussa Asemanseudun osayleiskaavan laadinta Simpeleen taajama- ja puistorakentamisen kehittäminen Asemanseudun vetovoimasuunnitelmahankkeen asukasyhteistyön tulosten hyödyntäminen Tiiliruukin tonttien luovutuksen aloittaminen. Asemanseudun asemakaavan uudistaminen Tonttimarkkinoinnin uudet kanavat otetaan käyttöön

3 Talouden Omakotitalotonttien myyntitavoite on viisi myytyä tonttia Kohdistetaan tonttimarkkinointi isoja ja rauhallisia omakotitalotontteja etsiville henkilöille ja perheille 3. Matkailupalveluiden kehittäminen asukas Prosessi Talouden Erilaisten kulttuuri- ja matkailupalvelujen toteuttamismahdollisuuksien kehittäminen. Tehokas markkinointi Englannin ja venäjän kieltä hallitsevat ja käyttävät työntekijät etenkin palvelualoilla Lomakeskus Simpeleelle ja kauppakeskus Änkilään Matkailu- ja muiden palvelualojen koko- ja osaaikaisten työpaikat lisääntyvät kymmenellä työpaikalla Tiivistetään yhteistyötä kulttuuri- ja muiden järjestöjen kanssa hankekehittämisessä siten, että toteutetaan vähintään kaksi tapaamista vuoden aikana. Imatran seudun sähköisen infojärjestelmän hyödyntäminen Rautjärven alueen markkinointisuunnitelman toimeenpano Järjestetään lyhyt- ja pitkäkestoisia kielikursseja kohdennetusti kansalaisopistossa eri palvelujen tarjoajille Kaavoituksen onnistuminen ja investoijien löytäminen Kunnan sisäinen, seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö yrittäjien ja investoijien hankinnassa 4. Työvoiman saatavuus asukas Eri alojen työantajat saavat riittävästi osaavaa työvoimaa. Nuorisotyöttömyyden alentaminen Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen kustannukset vuonna 2015 ovat enintään euroa Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen Osaavaa työvoimaa on kaikilla kunnan toimialoilla Palveluprosessien toimivuus varmistetaan osaamista kehittämällä Kohdistetaan rekrytointia ja markkinointia aiemmin paikkakunnalla asuneisiin tai täältä kotoisin oleviin lapsiperheisiin Nuorten työllistymisen tukeminen työllisyyden hoidossa ja etsivässä nuorisotyössä. Kunnan määräraha Työn Vuokselle nuorten työllistämisen edelleensijoitustoimintaan Kunnan vastuulle uutena tehtävänä tuleva yli 300 päivää työttömänä olleiden aktivointi/työllistäminen hoidetaan Työn Vuoksen sopimuksen kautta Pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan, työllistämisjaksojen ja edelleensijoittamisen yrityksiin ja yhteisöjen työhön tehostaminen Työn Vuoksen toiminnoissa Jatkuva kouluttautuminen Varahenkilöjärjestelmä palvelu- ja työprosesseissa, sisäinen koulutus ja tehtäväkierto Hyödynnetään etäopiskelumahdollisuuksia

4 Prosessi Talouden Kunnan henkilöstörekrytoinnit onnistuvat Yritysten toimintaedellytykset on turvattu Puolet Rautjärvelle työllistyvistä muuttaa kuntaan asukkaiksi. KuntaRekryn käyttö Systemaattinen perehdytysohjelma ja sen seuranta Hyvät kehityskeskustelut Yritysvaikutusten arviointi kunnan päätöksenteossa Markkinointi ja tiedon jakaminen työnantajien kautta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen; 1. Kunnan lähipalveluiden turvaaminen asukas Prosessi Talouden Asukkaat kokevat Rautjärven turvalliseksi paikaksi asua ja elää Sote-palvelujen saatavuus ja saavutettavuus turvataan asiakaslähtöisesti Lähi- ja seudullisten sotepalvelujen yhteiskehittäminen asukkaiden, Eksoten ja kunnan kesken Yhteistoiminta Eksoten eri toimijoiden kanssa on saumatonta Asukkaat omaksuvat uudet toimintamuodot vaiheittain Alalla toimivien yritysten ja yhteisöjen toiminnan osuus palvelutuotannossa lisääntyy Vuosittaisessa talousarviossa käyttötalousmenoista Eksoten kustannusten osuus on enintään 55 %. Hyvinvointikertomuksen ja turvallisuuskyselyn tietoja käytetään kunnan toiminnan kehittämisen ja Eksoten palvelusopimusneuvottelujen pohjana Eksoten palvelujen arviointi asiakastyytyväisyyskyselyn avulla Ensihoitotoiminnan vasteaika toteutuu palvelusopimuksen mukaisesti Kuntalaisten kannustaminen ja rohkaiseminen sähköisten ja muiden uudistuvien sotepalvelujen tehokkaaseen käyttöön Hyvinvointiasemahanke Eksoten omistajaohjaus, toimintaa suuntaavat neuvottelut ja tehtävät toimenpiteet ovat aikataulutettuja ja asiakaslähtöisiä Asukkaita valmennetaan sähköisten palvelujen käyttöön yhteistyössä EKSOTEn kanssa Eksoten edustajat kutsutaan mukaan kumppanuusfoorumiin. Kunnan edustajat osallistuvat Eksoten järjestämiin kumppanitapaamisiin. Talous- ja palvelujen käyttötilastojen seuranta on jatkuvaa Toteutetaan tiivistä yhteistyötä ja toiminnan ohjausta eri tilanteissa ja neuvotteluissa 2. Hyvinvointistrategian toimeenpano asukas Asukkaiden hyvinvoinnin taso on riittävän hyvä Käytettävät indikaattorit kuvaavat tilannetta todenmukaisesti Vuosittain laaditaan hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa

5 Prosessi Talouden Hyvinvointivaikutusten arviointi ovat olennainen osa kunnallista päätöksentekoa sen kaikilla tasoilla Kehitetään asukas- ja asiakasvaikuttamisen muotoja kunnan toiminnoissa Tehostetaan toimivaa ja sovittuihin tavoitteisiin pyrkivää yhteistyötä yhdistysten ja kylätoimikuntien kanssa Sote-palvelujen ja työttömyyden hoidon hallittu kustannuskehitys Hyvinvointivaikutusten kokonaisvaltainen arviointi Hyvinvointitiimissä Järjestetään vaikutusten arvioinnin koulutuksen kertaus Asemanseudun vetovoimasuunnitelmahankkeessa kehitettyjen asukkaiden ja paikallisten toimijoiden osallistumismuotojen tuotteistaminen ja käyttöönotto kunnan palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa Hyvinvointitiimin ja järjestöjen tiivis yhteistoiminta Järjestöavustusten hyvinvointivaikutusten arviointi Vanhusneuvoston aktiivinen paikallinen ja seudullinen toiminta turvataan erillisellä määrärahan turvin Seudullisesti toimivan vammaisneuvoston toiminta turvataan Nuorten kuulemisjärjestelmä otetaan aktiiviseen käyttöön Palvelusopimuksissa sovitaan hyvinvointivaikutusten arviointiin perustuvista sote- ja työttömyyden hoidon palveluista ja kustannusten tasosta Eri toimijoiden kesken sovitaan tarkoituksenmukainen työnjako

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014 Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 RAUTJÄRVEN KUNTA 2 Sisällys 1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle... 4 1.1. Rautjärven

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut)

Hailuodon kunta. Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Hailuodon kunta Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma (Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, vaalit, kunnanhallitus ja hallintopalvelut) Käsittely Kunnanhallitus 25.5.2015 113 2 Sisällys Talousarvion rakenne

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUS JA JOHTAMINEN ELINVOIMAINEN KEHITYS JA TYÖPAIKAT HYVINVOINTIPALVELUT YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS LIIKELAITOKSET KUNTAYHTYMÄT,

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI

KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Sisällys TALOUSKATSAUS... 1 RAHOITUSLASKELMA... 3 YLEISHALLINTO... 4 KONSERNIHALLINTO... 4 ELINKEINOT... 8 TYÖLLISTÄMINEN... 12 MAASEUTU- JA

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2020, TOIMENPIDEOHJELMA VUOSILLE 2015-2018 KH 23.2.2015 64. Työpaikkojen lisääminen. Markkinointi

KEMIJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2020, TOIMENPIDEOHJELMA VUOSILLE 2015-2018 KH 23.2.2015 64. Työpaikkojen lisääminen. Markkinointi 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2020, TOIMENPIDEOHJELMA VUOSILLE 2015-2018 KH 23.2.2015 64 KV xx 1. Tasapainoinen väestörakenne Väestömäärän kasvu ja Väestötilastot Työpaikkojen lisääminen väestörakenteen

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät... 4 1.4 Kuntauudistus...

Lisätiedot

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2.2.2009 päätöksellä käynnistettiin kuntaliitoksen kautta maantieteellisesti laajentuneen ja organisaatioltaan uudistuneen Hämeenlinnan kaupunkitason

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012

TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012 1 TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012 Tuusniemen kunnanvaltuusto 26.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUUSNIEMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS 3 1.1 Elinkeinopolitiikan tavoitetila...3 1.2 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017. Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017. Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6. Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN Toiminnan kehittämisohjelma 2015-2017 Valtuustoseminaari 7.5.2015 Kaupunginhallitus 9.6.2015 Valtuusto 16.6.2015 Pudasjärven kaupungin toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Khall 18.11.2013 Kvalt 25.11.2013 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015 Hailuodon kunta HAILUOTO Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 2 Kannen kuva: 2014 3 Hailuodon kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Käsittely Talousarvioesittely kunnanhallituksen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot