SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET"

Transkriptio

1 1 (36) Tarjouspyynnön liite numero 1 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Y-tunnus (myöhemmin ostaja/tilaaja/asiakas/tilapalvelut/toimeksiantaja) Sopimuksen kohde KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Käikälä ja Tarvasmäki Sopimuskausi optio SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET Tämä sopimus liitteineen perustuu ostajan tarjouspyyntöön x.x.20xx (liite 7), myyjän antamaan tarjoukseen, joka on päivätty x.x.20xx (liite 8), sekä näiden pohjalta käytyihin sopimusosapuolten välisiin hankintaneuvotteluihin. Sopimuskauden aikana tiloissa ja niiden toiminnassa saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat sopimukseen johtaneen tarjouspyynnön kohteena olevan hankinnan/toiminnan järjestämiseen, laajentamiseen tai supistamiseen (esimerkiksi Tarvasmäen päiväkodin toiminta saattaa muuttua sopimuskauden aikana). Tällöin tätä sopimusta tarkistetaan tarvittavin osin, eikä myyjällä ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen. Palveluntuottaja vastaa sopimuksen sisällön vaatimasta tuotannostaan ja alihankkijoistaan sekä näiden aiheuttamista vahingoista ja niiden korvaamisesta. Palveluntuottaja on velvollinen laatimaan alihankkijoidensa kanssa sopimuksen, joka takaa tilaajalle tämän sopimuksen ehtojen mukaisen palvelun. [Palveluntuottajan alihankkijat ovat ] 2. SOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAT PALVELUT Hankinnan piiriin kuuluvat: - kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut sopimuskaudella seuraavissa kiinteistöissä/kohteissa: o [Kohde, kohteen osoite] o [Kohde, kohteen osoite] o [Kohde, kohteen osoite] o [Kohde, kohteen osoite] o [Kohde, kohteen osoite] o [Kohde, kohteen osoite] Kiinteistönhoitopalvelujen määritelmä/palvelukuvaus ja niiden hinnoittelu on tämän sopimuksen liitteessä numero 1. Siivouspalvelujen määritelmä/palvelukuvaus ja niiden hinnoittelu on tämän sopimuksen liitteessä numero 2.

2 2 (36) 3. MAKSUEHTO JA LASKUTUS Pidätetään oikeus käyttää palveluntuottajaa myös muihin kuin tässä sopimuksessa eriteltyihin kiinteistönhoitopalveluihin ja siivouspalveluihin sekä näihin kiinteästi liittyviin palveluihin lisätyönä ilman eri kilpailutusta. Tästä sovitaan erikseen neuvotellen tarpeen ilmaantuessa. Maksuehdosta ja laskutuksesta on sovittu tämän sopimuksen liitteessä numero HINNAT JA HINNOITTELUMEKANISMI SEKÄ HINNANTARKISTUKSET Kiinteistönhoitopalvelujen hinnat ovat tämän sopimuksen liitteessä numero 1. Siivouspalvelujen hinnat ovat tämän sopimuksen liitteessä numero 2. Hinnat ovat euroina ( ) ilman arvonlisäveroa, eivätkä ne sisällä valuuttasidonnaisuuksia, eli valuuttariskiä ostajalle. Hinnat ovat alv 0 %, ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hinnoittelun on kaikilta osin sisällettävä sopimuksessa liitteineen (sekä tarjouspyynnössä liitteineen) esitetyt ehdot, ominaisuudet ja kustannukset. Mitään muita kuin sopimuksen liitteissä 1 ja 2 mainittuja maksuja ja veloituksia ei sopimuskaudella hyväksytä. Jos palvelua ei ole suoritettu sovitulla tavalla, ei tilaajalla ole velvollisuutta maksaa laskua. Hintojen (myös tunti- ja muiden hintojen) on sisällettävä kaikki kustannukset, kuten palkat sivukuluineen, matkakulut ja päivärahat. Tuntihinnoissa tuntien laskeminen alkaa siitä, kun työntekijä saapuu kohteeseen, ja päättyy siihen, kun työntekijä lähtee pois kohteesta (toisin sanoen matkoihin käytettyjä aikoja ei ole oikeus laskuttaa). Hinnat ovat kiinteät saakka, minkä jälkeen hinnat ovat kiinteät kalenterivuoden kerrallaan. Ehdotus seuraavan kalenterivuoden hinnoiksi on esitettävä toiselle sopimusosapuolelle kirjallisesti viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua eli mennessä. Hintaa ei voi sitoa indeksiehtoon. Hinnanmuutosta seuraavalle kalenterivuodelle voi esittää sekä myyjä että ostaja. Ostajan esittämien hinnanmuutosten/muiden muutosten käsittelyaika voi olla korkeintaan kaksi (2) kuukautta. Ostaja pyrkii käsittelemään myyjän esittämät hinnanmuutokset/muut muutokset viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa. Esittäessään hinnankorotusta seuraavalle kalenterivuodelle tulee myyjän esittää perusteltu analyysi (vertailutiedot on esitettävä tarjoushetken tilanteesta lähtien) ja selvitys markkinahinnoittelun muutoksista sekä muista hinnanmuutosperusteista. Hinnankorotusesitys voidaan hyväksyä vain siten, että muutos perustuu markkinan ja toimialan yleiseen muutospaineeseen, joka on markkina- ja toimialalähtöistä. Hinnankorotus (sen sijaan hinnanalennus voi) ei voi täten esimerkiksi perustua käytetyn tuotantoteknologian tai toimintamallin muutoksiin. Pidätetään oikeus hyväksyä tai hylätä muutosesitys tai neuvotella esitetyistä hinnanmuutoksista/muista muutoksista. Muutoksista tulee ilmoittaa postitse tai sähköpostitse ja muutos voi astua voimaan vasta Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen kiinteistöpäällikön tai toimitusjohtajan hyväksymisen jälkeen. Ostaja pidättää oikeuden irtisanoa hankintasopimus päättymään toimittajan esittämän hylätyn hinnankorotuksen esitettynä voimaantulopäivänä tai esittämänsä hinnanalennuksen hylättynä voimaantulopäivänä, ellei asiaa saada sopimusosapuolten välisin neuvotteluin päätökseen.

3 3 (36) 5. LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ LAATU JA YMPÄRISTÖ Myyjän on toimittava voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Myyjä vastaa tältä osin koko toiminnastaan, mukaan lukien mahdollisista alihankkijoistaan. 6. SOPIMUSINFORMAATIO SEKÄ TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Sopimusosapuolet tiedottavat sopimuksen piiriin kuuluvien toimintojen muutoksista välittömästi niistä tiedon saatuaan toiselle osapuolelle. Kummallakin sopimusosapuolella on velvollisuus tehdä aloitteita ja esityksiä molempia sopimusosapuolia palvelevien kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Kumpikin sopimusosapuoli tiedottaa ja kouluttaa oman henkilökuntansa sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Kumpikin sopimusosapuoli käsittelee tämän sopimuksen ja siihen liittyvien toimintojen tietoja luottamuksellisina, eikä luovuta niitä kolmannelle osapuolelle ilman molempien sopimusosapuolten nimenomaista kirjallista suostumusta. 7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN TAI PURKAMINEN JA VAHINGONKORVA- UKSET SEKÄ SOPIMUSERIMIELISYYDET Sopimus tulee voimaan ja päättyy aikaisintaan ja viimeistään Jos optiovuosia ei haluta käyttää, on siitä ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle kirjallisesti viimeistään Ostaja pidättää oikeuden jatkaa sopimuskautta aina siihen asti, kunnes tämän hankinnan seuraavan julkisen tarjouskilpailun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Asiakirjojen pätevyysjärjestys: 1. Sopimukseen tehty kirjallinen, kummankin sopimusosapuolen toimesta kirjallisesti hyväksytty, muutos (esimerkiksi liite numero 9) 2. Sopimus 3. Sopimuksen liitteet (lukuun ottamatta kiinteistöpalvelualan yleisiä sopimusehtoja, julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja, tarjouspyyntöä ja tarjousta sekä liitettä numero 9) 4. Tarjouspyyntö liitteineen 5. Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot (lukuun ottamatta vapauttamisperustetta (force majeure)) 6. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 7. Tarjous liitteineen Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot ovat tämän sopimuksen liitteenä numero 5. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot ovat tämän sopimuksen liitteenä numero 6. Sopimusvelvoitteiden täyttämisessä todetut puutteet ratkaistaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisin neuvotteluin, joissa pyritään sopimaan välittömästä virheen oikaisemisesta, yhteisesti hyväksytystä sopimuksen tulkinnasta sekä osoitetun vahingon täysimääräisestä korvaamisesta toiselle sopimusosapuolelle, korvausvastuu on kuitenkin korkeintaan euroa per kalenterivuosi. Sopimusosapuolet eivät kuitenkaan vastaa välillisistä vahingoista.

4 4 (36) Jos edellä mainituilla puutteellisuuksilla on niiden kohteeksi joutuneelle osapuolelle oleellinen merkitys, eikä edellä mainituissa neuvotteluissa päästä sopimukseen, on puutteellisuuksien kohteeksi joutunut sopimusosapuoli oikeutettu purkamaan sopimuksen välittömästi sekä saamaan toiselta sopimusosapuolelta täysimääräisen korvauksen sopimuksen purkautumisesta aiheutuneesta vahingosta enintään kuuden (6) kuukauden ajalta, korvausvastuu on kuitenkin korkeintaan euroa per kalenterivuosi. Sopimusosapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopimusosapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan, eikä kohtuullisessa ajassa (14 päivää) korjaa laiminlyöntejään reklamaatiosta huolimatta. Osapuolella on oikeus purkaa sopimus myös, jos sopimuksen jatkamista on sopimusrikkomuksen luonne huomioon ottaen pidettävä toisen osapuolen kannalta kohtuuttomana. Olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan ohjeiden noudattamatta jättäminen, toistuvat perustellut valitukset toimittajan toiminnasta tai toimittajan henkilökunnan tai alihankkijan suomen kielen taidon puute sellaisessa kohteessa, jossa se katsotaan turvallisuuden vuoksi tarpeelliseksi. Lisäksi olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan turvallisuus- ja salassapito-ohjeiden laiminlyönti. Kummallakin sopimusosapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen esteen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti. Jos toimittaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet. Edellä mainittuihin vahinkojen korvaamisiin ei ole velvollisuutta, mikäli julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen mukainen vapauttamisperuste (force majeure) on estänyt sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Riitatilanteissa oikeuspaikkana on ostajan kotipaikkaa lähinnä oleva käräjäoikeus. 8. ERITYISMÄÄRÄYKSET SOPIMUKSEN LIITTEIDEN TARKISTAMISEN MENETTELYTAVOISTA Mahdollisista sopimusmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken ja niistä sovitaan kirjallisesti. Lisäys tai muutos sopimukseen on sitova vain, jos siitä on sovittu kirjallisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että sähköpostitse tehty sopimusmuutos on pätevä. Sopimus ja sen liitteet voidaan tarkistaa sopimuksen voimassaoloaikana ilman koko sopimuksen irtisanomista ja sopimusta muilta osin muuttamatta. Tarkistaminen edellyttää kahta (2) kuukautta aiemmin kirjallisena tehtyä ilmoitusta tai esitystä, jonka toinen sopimusosapuoli hyväksyy joko sellaisenaan tai asiasta käytyjen neuvottelujen tuloksena. Sovitut tarkistukset tulevat voimaan sopimusosapuolten sopimasta ajankohdasta lukien. Sopimuksen liitteet voidaan kukin erikseen kumota sopimusosapuolten yhteisellä kirjallisella päätöksellä tämän vaikuttamatta muilta osin sopimuksen sisältöön. 9. SOPIMUKSEN SEURANTA JA VALVONTA Sopimusosapuolet sitoutuvat järjestelmällisesti seuraamaan ja mittaamaan sopimuksen ja sen tavoitteiden toteutumista sekä yhteistoiminnassa kehittämiään sopimuksen piiriin kuuluvia toimintoja.

5 5 (36) Toimittaja vastaa siitä, että tuotetut palvelut ovat laadukkaita sekä sopimuksen liitteineen mukaisia. Palvelun on koko sopimuskauden ajan vastattava sitä, mitä on sovittu. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Toimittaja tuottaa palvelut huolellisesti, harkiten ja sellaisella ammattitaidolla, mitä voidaan kohtuudella olettaa ammattitaitoiselta ja kokeneelta palvelun toimittajalta. Jos palvelu poikkeaa sopimuksessa liitteineen esitetystä, siinä on virhe. Jos palvelussa on virhe, tilaajan tulee ilmoittaa virheestä toimittajalle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun virhe olisi tullut havaita. Jos palvelussa on virhe, toimittajan tulee korjata se viivytyksettä. Toimittaja voi vapautua vastuusta osoittamalla, ettei virhe johdu toimittajan vastuulla olevasta seikasta. Tilaajalla on oikeus korjaamisen sijasta vaatia hinnanalennusta. Toimittaja sitoutuu vähintään kaksi (2) kertaa kalenterivuodessa (puolivuosittain) osallistumaan ilman eri veloitusta seurantapalaveriin, johon osallistuvat Linnan Tilapalvelut -liikelaitos, kohteen käyttäjien edustajat sekä toimittajalta ainakin vastuunalainen myyjä ja palvelusta vastaava esimies. 10. TIETOTURVA JA SALASSAPITOVELVOLLISUUS Palveluntuottaja ja sen alihankkijat käsittelevät sopimussuhteen alaisia asioita luottamuksellisesti. Tilaaja noudattaa toiminnassaan aina lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Toimittaja huolehtii siitä, että sen henkilökunta noudattaa sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä voimassa olevia salassapidosta ja tietosuojasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Sopimusosapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopimusosapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopimusosapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopimusosapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Tilaajalla on oikeus luovuttaa aineisto sille, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät. Kummallakin sopimusosapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot. Mikäli on epäselvää, onko jokin sopimusosapuolten tietoonsa saama seikka luottamuksellinen, on tieto katsottava luottamukselliseksi. Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan määräyksen vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaisille tai muulle taholle. 11. ALIHANKINNAT JA SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Myyjällä ei ole oikeutta ilman ostajan kirjallista suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Tämä ei kuitenkaan estä myyjää käyttämästä alihankkijoita. Alihankkijoiden käyttö on kuitenkin aina hyväksytettävä ostajalla etukäteen kirjallisesti.

6 6 (36) 12. MUUT SOPIMUSEHDOT Palveluntuottaja sitoutuu allekirjoituksellaan siihen, että se laatii tämän sopimuksen ehtojen ja luonteen mukaisen palvelun takaamiseksi erillissopimukset alihankkijoidensa kanssa. Näissä sopimuksissa tulee erityisesti sopia palveluntuottajan ja alihankkijoiden välisistä vastuista mahdollisten vahingonkorvausten osalta. 13. VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT Sopimusosapuolet nimeävät vastuu- ja yhteyshenkilöt hoitamaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvia asioita. Heidän yhteystietonsa, vastuualueensa sekä toimivaltuutensa on lueteltu tämän sopimuksen liitteessä numero 4. Jos palveluntuottajan yhteyshenkilöissä tapahtuu muutos, on siitä viipymättä ilmoitettava tilaajalle sekä samalla vakuuttavasti osoitettava sopimuksen täyttämisen edellytysten jatkuva voimassaolo. 14. SOPIMUSKAPPALEET, ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUKSEN LIITTEET Tätä sopimusta liitteineen on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle. Sopimusosapuolilla on oikeus ottaa asiakirjoista toimintansa tarvitsema määrä jäljennöksiä tai otteita. Hämeenlinnassa x.x.20xx HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOS puolesta [TARJOAJAYHTEISÖN NIMI] puolesta Petri Ylämurto kiinteistöpäällikkö [Henkilön nimi] [Titteli] LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 LIITE 8 LIITE 9 Kiinteistönhoitopalvelut Siivouspalvelut Maksuehto ja laskutus Yhteystiedot ja vastuuhenkilöt Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelumuistiot

7 7 (36) LIITE 1 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Y-tunnus (myöhemmin ostaja/tilaaja/asiakas/tilapalvelut/toimeksiantaja) Sopimuksen kohde KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Käikälä ja Tarvasmäki Sopimuskausi optio KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT Hinnat [Hinnat tarjous- ja hinnoittelulomakkeesta] Kiinteistönhoitopalvelujen hintoihin sisältyvät kaikki kiinteistönhoitopalvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut, kuten koneet, työpalkat sivukuluineen, vakuutukset ja hallinnolliset kulut sekä muut kiinteistönhoidosta aiheutuvat kulut. Jos kohteen pinta-alassa tai tilojen käyttötarkoituksessa tapahtuu olennaisia muutoksia sopimuskauden aikana, sopimusosapuolet sopivat yhdessä hintojen muutoksista. Tilaajalla on oikeus olla maksamatta laskua tai osaa siitä, mikäli palvelu on todettu tekemättömäksi tai se on tehty puutteellisesti, laiminlyönnistä on reklamoitu ajoissa, eikä toimittaja ole reklamoinnista huolimatta korjannut tilannetta sovittuun päivämäärään mennessä. Tilaaja ja toimittaja neuvottelevat hintojen muutoksista, jos yksittäisen kohteen kiinteistönhoitotarve muuttuu tai loppuu kokonaan. Palvelukuvaus [Tarjouspyynnön liite numero 5] Toimittajalla ei ole oikeutta käyttää kiinteistönhoidon kohteena olevissa tiloissa olevia kodinkoneita, tavaroita tai henkilökunnan välineitä. Toimittajalla ei ole myöskään oikeutta käyttää tilaajan/henkilökunnan puhelimia tai tietokoneita. Kiinteistönhoitajien mahdollisen taukotilan ja sen välineistön käytöstä sovitaan kohdekohtaisesti. Mikäli toimittaja ei pysty hoitamaan kiinteistönhoitoa tilaajan edellyttämänä aikana tai muusta perustellusta syystä, tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää tällöin sopimuksen ulkopuolisia palveluntuottajia. Edellä mainittu ei rajoita tilaajan oikeuksia muun muassa päättää sopimus tai vaatia vahingonkorvausta. Lisätöiden tarkat valmistumis- ja tarkistusajankohdat sovitaan erikseen. Lisätöistä voi laskuttaa vain, jos niistä on sovittu ostajan kanssa erikseen. Jos tilaaja ja toimittaja sopivat keskenään sopimuskauden aikana siitä, että toimittajalla on oikeus laskuttaa erikseen joitain tiettyjä palvelun mukana toimitettavia materiaaleja (jotka eivät ole tavanomaisia kiinteistönhoidon aineita tai tarvikkeita), niin tällöin toimittajalla on oikeus laskuttaa kyseiset materiaalit tilaajalta siten, että toimittajan kate kyseisten materiaalien osalta on korkeintaan kymmenen (10) prosenttia.

8 8 (36) Toimittaja vastaa seuraavista asioista (sisältyen hintoihin): - toimittaja huolehtii kohteiden kiinteistönhoitopalveluista sopimuksen liitteineen mukaisesti - toimittaja suorittaa tilaajan yhteyshenkilön/-henkilöiden tilaamat lisätyöt sovittuna ajankohtana ja sovitussa laajuudessa (muut kuin tilaajan toimesta nimetyt yhteyshenkilöt eivät voi tilata lisätöitä) - toimittajan työnjohto johtaa ja valvoo työtä kohteessa - yhteisille laadunarviointikäynneille osallistuu toimittajan kohteesta vastaava esimies - toimittaja tai sen edustaja on tavoitettavissa kiinteistönhoitotyön aikana - kohteissa on riittävästi henkilökuntaa - toimittajan henkilökunnan käytös on korrektia, toimittajan henkilökunta toimii esimerkillisinä aikuisina kohteissa - toimittaja ilmoittaa sekä vakinaisten että sijaistavien työntekijöiden nimet tilaajan yhteyshenkilölle/- henkilöille - mikäli nimetty esimies ei sopimusosapuolista riippumattomista syistä voi enää osallistua palvelutuotantoon, toimittaja pyrkii ensitilassa löytämään hänen tilalleen tarjouspyynnön liitteessä numero 7 mainitun riittävän ammattitaidon omaavan uuden henkilön - työntekijät pitävät esillä kuvallista henkilökorttia, josta käy ilmi henkilön nimi ja sopimustoimittajana toimivan yrityksen nimi (koskien myös mahdollisia alihankkijoita ja niiden työntekijöitä) - kaikista työntekijöistä (myös mahdollisten alihankkijoiden työntekijöistä) on toimitettava rikostaustaselvitys (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002) - ulkopuolisia henkilöitä ei liiku työntekijöiden mukana kohteessa - kiinteistön ovet ja ikkunat suljetaan ja valot sammutetaan, mikäli toimittaja lähtee kiinteistöstä viimeisenä, eikä muuta ole sovittu - toimittaja perehdyttää työntekijänsä kiinteistönhoidon kohteena oleviin tiloihin, toimittaja vastaa työnjohtovelvollisuuksista ja toimittaja perehdyttää itse myös uudet työntekijänsä - toimittaja palauttaa avaimet välittömästi sopimuksen päätyttyä kohteen yhteyshenkilölle - mikäli kaikki avaimet eivät ole palautuneet määräajassa tai avaimia katoaa sopimuskauden aikana, on toimittaja velvollinen korvaamaan lukkojen uudesta sarjoituksesta aiheutuneet kustannukset - toimittaja ilmoittaa kirjallisesti sopimuksen piiriin kuuluvissa tiloissa, omaisuudessa tai rakennuksen kunnossa havaituista viallisuuksista tai huollon tarpeesta, jotka eivät kuulu kiinteistönhoidon piiriin - toimittaja noudattaa työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä, -asetuksia ja -ohjeita (tilaaja ja toimittaja tekevät yhteistyötä lain ja asetuksien mukaisissa työsuojelukysymyksissä) - toimittajan työntekijöillä on kohteen turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen riittävä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito - toimittaja vastaa työntekijöiden työnantajana henkilöstönsä palvelussuhteen ehdoista, työehtosopimusten noudattamisesta, työntekijöiden palkoista, lakisääteisistä vakuutuksista ja kaikkien lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta - tilaajan ottaessa käyttöön sähköisen huoltokirjan toimittajan velvollisuutena on täyttää sähköiseen huoltokirjaan tarvittavat tiedot, kuten tehtävien kuittaaminen suoritetuiksi (toimittajan on itse järjestettävä tietokone, esimerkiksi kannettava tietokone tietoliikenneyhteyksineen, kohteeseen sähköisen huoltokirjan täyttämistä varten) - toimittaja tekee kaikki kuittaukset sähköiseen huoltokirjaan (Haahtela RES) ja suodattimien osalta toimittaja tekee kuittaukset lisäksi koneen kylkeen Tilaaja vastaa seuraavista asioista: - tilaaja luovuttaa korvauksetta toimittajan käyttöön kylmän ja lämpimän veden sekä sähkön (ei koske kiinteistönhoitajien ajoneuvojen lämmittämistä) - tilaaja luovuttaa toimittajalle tarpeellisen määrän avaimia kuittausta vastaan - tilaaja luovuttaa toimittajalle riittävän määrän säilytys-, sosiaali- ja huoltotilaa (tilat ovat toimittajan käytössä ja vastuulla) - tilaajan yhteyshenkilö ilmoittaa toimittajalle kohteen käytössä tapahtuvista poikkeustilanteista, joilla on vaikutusta kohteen kiinteistönhoitoon - tilaajan ottaessa käyttöön sähköisen huoltokirjan tilaaja opastaa toimittajaa sähköisen huoltokirjan käytössä

9 9 (36) Käyttäjäpalvelujen (OPTIO) tulee käsittää vähintään seuraavat tehtävät (sisältyen käyttäjäpalvelujen tuntihintaan), käyttäjäpalvelut tilataan aina erikseen käyttäjän (asiakkaan) toimesta: HUOM! Seuraavat tehtävät ja muut mahdolliset käyttäjäpalvelujen tehtävät ovat optiona, eli ostajalla on oikeus hankkia palvelu myös muualta kuin sopimustoimittajalta. - ovet auki ja kiinni (yhteydet valvomoon poikkeuksellisista aukioloajoista) - tavaralähetykset postiin ja koululla oikeisiin paikkoihin - posti (kuljetuksia edestakaisin kohteen ja lähimmän postin välillä): nouto, purku ja lähetys - kalustosta huolehtiminen: pienimuotoinen kalusteiden kokoaminen, korjaus, säätö ja kiinnitys - kalusteiden siirto: tuolit ja pöydät juhlasaliin tarvittaessa sekä muu vastaava kalustonsiirtotyö - koneiden huolehtiminen paikoilleen: kiinteä yhteistyö koulun AV-vastaavan ja ATK-vastaavan kanssa - monistuksen seuranta: kopiopapereiden ja väriaineiden tilaaminen ja lisääminen koneisiin ja koneiden toimintakunnon tarkastus/varmistus päivittäin - järjestyksen valvonta ja kiinteistön jälkitarkastus päivittäin - tarvittavat huoltotilaukset ja ilmoitukset vioista, joita ei heti voi korjata - apu siistijöiden ulottumattomissa olevissa asioissa - kouluturvallisuus: mukanaolo poistumisharjoituksissa ja niiden suunnittelussa sekä toteutuksessa - avainten luovutus, luovutettujen ja palautettujen avaimien kirjaaminen sekä avainten käyttäjistä pidettävän luettelon päivitys (henkilökunta- ja iltakäyttäjät), ajantasainen luettelo luovutettava tilaajalle sopimuksen päättyessä - pienet lähettitehtävät kaupunkialueella - tavoitettavuus välttämätön koko päivän aikana - koko henkilöstön auttaminen mahdollisuuksien mukaan ja päiväkodin johtajan/rehtorin erikseen määräämät työt - tarviketilausten tekeminen tarvittaessa/tilattavista tarvikkeista ilmoittaminen yksikölle tarvittaessa - kesätyöajan tehtävät (sisältyen hintaan) määritellään erikseen aina kunkin vuoden keväällä - muina kuin arkipäivinä (maanantai-perjantai) suoritettavat käyttäjäpalvelujen tehtävät - käyttäjäpalvelujen päivystyksen (koulujen iltajuhlat, vanhempainillat, jne.) osalta hinnoitteluna on käyttäjäpalvelujen muina kuin arkipäivinä tuntihinta Arvio käyttäjäpalveluista Kirkonkulman koulun osalta on 3-4 tuntia per koulupäivä. Seuraavat tehtävät ja muut mahdolliset kiinteistönhoidon tehtävät (OPTIO) tilataan aina erikseen ostajan toimesta: HUOM! Seuraavat tehtävät ja muut mahdolliset kiinteistönhoidon tehtävät ovat optiona, eli ostajalla on oikeus hankkia palvelu myös muualta kuin sopimustoimittajalta. - lumen ajo tontilta - lumen poisto katoilta - istutustyöt - nurmikon kastelu ja peruskorjaus - ylimääräinen liputus - leikkihiekan toimitus (hinnoittelu sovitaan tapauskohtaisesti) - nostolava-auton käyttöä vaativien vesikourujen ja -syöksyjen puhdistus (hinnoittelu sovitaan tapauskohtaisesti)

10 10 (36) Kustannusvastuujako VASTUUALUE VASTATTAVAT ASIAT TILAAJA Tilat Henkilöstö Prosessit Työvälineet, tarvikkeet, varaosat ja muut asiat KÄYTTÄJÄ (ASIAKAS) PALVELUN- TUOTTAJA Työ- ja sosiaalitilat Sähkö ja vesi Jätehuolto Avaimet ja kulkuluvat Kiinteistönhoidon ajankohta Työnjohto Työntekijät Varahenkilöstö Rekrytointi Palkanlaskenta ja laskutus Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut Vastuuvakuutukset Koulutus Työturvallisuus Työterveyshuolto Työasut ja henkilökohtaiset suojaimet Turvavälineet Tila- ja käyttötarkoitusmuutoksista ilmoittaminen Sopimusaikainen yhteydenpito Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät Palvelutuotteen arviointi ja kehittäminen Koneet, välineet ja aineet nurmikon leikkausta ja muita viheraluetöitä varten Koneet, välineet ja aineet lumitöitä varten Koneet, välineet ja aineet hiekoitusta varten Koneet, välineet ja aineet alueiden, käytävien ja tilojen puhtaanapitoa varten Muut tavanomaiset kiinteistönhoidon koneet, välineet, aineet ja tarvikkeet Käyttäjäpalvelut, laskun käyttäjäpalveluista maksaa käyttäjä (asiakas) Ilmastointikoneiden hihnat (palveluntuottajan tilattava tai tarvittaessa haettava tilaajan osoittamasta paikasta kanta-hämeenlinnassa) Ilmansuodattimet (palveluntuottajan tilattava tai tarvittaessa haettava tilaajan osoittamasta paikasta kanta- Hämeenlinnassa) LVI-tarvikkeet (palveluntuottajan tilattava tai tarvittaessa haettava tilaajan osoittamasta paikasta kanta- Hämeenlinnassa) Lamput, lampunkuvut ja sulakkeet (palveluntuottajan tilattava tai tarvittaessa haettava tilaajan osoittamasta paikasta kanta-hämeenlinnassa)

11 11 (36) LIITE 2 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Y-tunnus (myöhemmin ostaja/tilaaja/asiakas/tilapalvelut/toimeksiantaja) Sopimuksen kohde KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Käikälä ja Tarvasmäki Sopimuskausi optio SIIVOUSPALVELUT Hinnat [Hinnat tarjous- ja hinnoittelulomakkeesta] Siivouspalvelujen hintoihin sisältyvät kaikki siivouspalvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut, kuten siivousaineet, -välineet ja -koneet, työpalkat sivukuluineen, vakuutukset ja hallinnolliset kulut sekä muut siivouksesta aiheutuvat kulut. Jos siivottavassa pinta-alassa tai tilojen käyttötarkoituksessa tapahtuu olennaisia muutoksia sopimuskauden aikana, sopimusosapuolet sopivat yhdessä hintojen muutoksista. Tilaajalla on oikeus olla maksamatta laskua tai osaa siitä, mikäli palvelu on todettu tekemättömäksi tai se on tehty puutteellisesti, laiminlyönnistä on reklamoitu ajoissa, eikä toimittaja ole reklamoinnista huolimatta korjannut tilannetta sovittuun päivämäärään mennessä. Tilaaja ja toimittaja neuvottelevat hintojen muutoksista, jos yksittäisen siivouskohteen siivoustarve muuttuu tai loppuu kokonaan. Loma-ajoista ja mahdollisista muista sulkuajoista johtuvien taukojen osalta on käytössä hyvityshinta. Tarkat loma-ajat ja muut mahdolliset sulkuajat käydään sopimuskauden aikana vuosittain läpi ostajan ja palveluntuottajan kesken. Palvelukuvaus [Tarjouspyynnön liite numero 6] Ylläpitosiivoukset suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivisin klo välisenä aikana. Perussiivoukset suoritetaan pääsääntöisesti kesäaikaan tai muuhun sellaiseen aikaan, jolloin niistä on mahdollisimman vähän häiriötä tiloissa tapahtuvalle toiminnalle. Tilaajan omistamat (siivouspalveluiden käyttöön tarkoitetut) pyykinpesukoneet, jos kohteessa sellaisia on, luovutetaan toimittajan käyttöön. Toimittaja vastaa sopimusaikana koneiden kunnosta (toimittaja maksaa huoltolaskut). Koneiden rikkoonnuttua uusien hankinnasta neuvotellaan erikseen. Toimittajalla ei ole oikeutta käyttää siivottavassa tilassa olevia kodinkoneita, tavaroita tai henkilökunnan välineitä. Toimittajalla ei ole myöskään oikeutta käyttää tilaajan/henkilökunnan puhelimia tai tietokoneita. Siivoojien mahdollisen taukotilan ja sen välineistön käytöstä sovitaan siivouskohdekohtaisesti. Toimittaja vastaa jätteiden lajittelusta sen mukaan, miten sitä kussakin kiinteistössä kerätään. Toimittaja hankkii ja maksaa lajittelun mukaiset biojätepussit, roskapussit ja jätesäkit. Toimittaja huolehtii jätteiden toimittamisesta asianmukaisiin jäteastioihin. Mahdollisesta lajittelusta ja erilliskeräilystä aiheutuvat kustannukset on otettu huomioon hinnoittelussa, sillä ne eivät saa aiheuttaa muutoksia hintoihin sopimuskauden aikana.

12 12 (36) Mikäli toimittaja ei pysty hoitamaan siivousta tilaajan edellyttämänä aikana tai muusta perustellusta syystä, tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää tällöin sopimuksen ulkopuolisia palveluntuottajia. Edellä mainittu ei rajoita tilaajan oikeuksia muun muassa päättää sopimus tai vaatia vahingonkorvausta. Lisäsiivousten tarkat valmistumis- ja tarkistusajankohdat sovitaan erikseen. Jos tilaaja ja toimittaja sopivat keskenään sopimuskauden aikana siitä, että toimittajalla on oikeus laskuttaa erikseen joitain tiettyjä palvelun mukana toimitettavia materiaaleja (jotka eivät ole tavanomaisia siivouspalvelujen aineita tai tarvikkeita), niin tällöin toimittajalla on oikeus laskuttaa kyseiset materiaalit tilaajalta siten, että toimittajan kate kyseisten materiaalien osalta on korkeintaan kymmenen (10) prosenttia. Vapaiden tasopintojen pyyhinnässä ei saa koskea ja järjestellä papereita, mutta jonkin verran muuta tavaraa nostellaan pyyhittäessä pintoja. Erikseen sovitaan tilojen käyttäjien kanssa, koska he keräävät tavaransa tasoilta, jolloin voidaan pyyhkiä tasot kokonaisuudessaan. Tarviketäydennykset tiloissa tarkoittaa: tekstiilipyyherullat, käsipyyheliuskat, WC-paperit, kertakäyttömukit, vararoskapussit. Roskapussien täytyy olla hyvin laitettuna roska-astiaan. Tarkistussiivous: roska-astioiden tyhjennys, osittainen kosketuskohtien ja lattioiden pyyhintä, tarviketäydennykset, tila on yleisilmeeltään siisti. Mahdolliset eritetahrat (esimerkiksi veri, oksennus, uloste, virtsa, lima, tms.) siivotaan tarkoitukseen sopivilla aineilla ja välineillä. Jätteiden lajittelu ja tiloista pois vienti tapahtuu jokaisen kiinteistön ohjeistuksen mukaan. Käsihygieniaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Siivoustyön tekeminen ja aikatauluttaminen sovitaan tilojen käyttäjien kanssa, miten se parhaiten pystytään muun toiminnan kannalta tekemään. Parhaimmat ajat ovat yleensä ennen toiminnan alkua tai sen loppumisen jälkeen. Mikäli jotain tilaa ei ole tässä sopimuksessa liitteineen erikseen mainittu, ei se tarkoita sitä, ettei ko. tilaa tule silti siivota. Mahdolliset tällaiset tilat on siivottava siten, että niissä puhtaustaso on siisti. Toisin sanoen palveluntuottajan on siivottava kaikki tämän sopimuksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen/kohteiden kaikki tilat ja niiden kaikki pinnat, ellei tässä sopimuksessa liitteineen ole jostain tilasta/pinnasta erikseen yksiselitteisesti muuta mainittu, tämän sopimuksen liitteineen mukaisilla hinnoilla (eli ilman mitään lisäkustannuksia ostajalle). Toimittaja vastaa seuraavista asioista (sisältyen hintoihin): - toimittaja huolehtii kohteiden ylläpito- ja perussiivouspalveluista sopimuksen liitteineen mukaisesti - toimittaja suorittaa tilaajan yhteyshenkilön/-henkilöiden tilaamat lisäsiivouspalvelutyöt sovittuna ajankohtana ja sovitussa laajuudessa (muut kuin tilaajan toimesta nimetyt yhteyshenkilöt eivät voi tilata lisäsiivouspalvelutöitä) - toimittajan työnjohto johtaa ja valvoo työtä siivouskohteessa - yhteisille laadunarviointikäynneille osallistuu toimittajan kohteesta vastaava esimies - toimittaja tai sen edustaja on tavoitettavissa siivoustyön aikana - toimittaja hankkii siivousaineet ja käyttää vain mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja siivottavan tilan ja pinnan puhdistukseen soveltuvia siivousaineita - toimittaja hankkii siivouskoneet, -laitteet ja -välineet sekä niiden huollon - toimittaja hankkii biojätepussit, roskapussit ja jätesäkit - siivouskoneet ovat asianmukaisia, nykyaikaisia ja niitä on riittävästi - siivouskohteissa on riittävästi henkilökuntaa - toimittajan henkilökunnan käytös on korrektia, toimittajan henkilökunta toimii esimerkillisinä aikuisina kohteissa - siivousvälineet ovat puhtaat ja niitä on riittävästi kohteen kokoon nähden

13 13 (36) - toimittaja ilmoittaa sekä vakinaisten että sijaistavien työntekijöiden nimet tilaajan yhteyshenkilölle/- henkilöille - mikäli nimetty esimies ei sopimusosapuolista riippumattomista syistä voi enää osallistua palvelutuotantoon, toimittaja pyrkii ensitilassa löytämään hänen tilalleen tarjouspyynnön liitteessä numero 7 mainitun riittävän ammattitaidon omaavan uuden henkilön - työntekijät pitävät esillä kuvallista henkilökorttia, josta käy ilmi henkilön nimi ja sopimustoimittajana toimivan yrityksen nimi (koskien myös mahdollisia alihankkijoita ja niiden työntekijöitä) - kaikista työntekijöistä (myös mahdollisten alihankkijoiden työntekijöistä) on toimitettava rikostaustaselvitys (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002) - ulkopuolisia henkilöitä ei liiku työntekijöiden mukana siivouskohteessa - kiinteistön ovet ja ikkunat suljetaan ja valot sammutetaan, mikäli toimittaja lähtee kiinteistöstä viimeisenä, eikä muuta ole sovittu - toimittaja perehdyttää työntekijänsä siivottaviin tiloihin, toimittaja vastaa työnjohtovelvollisuuksista ja toimittaja perehdyttää itse myös uudet työntekijänsä - toimittaja palauttaa avaimet välittömästi sopimuksen päätyttyä siivouskohteen yhteyshenkilölle - mikäli kaikki avaimet eivät ole palautuneet määräajassa tai avaimia katoaa sopimuskauden aikana, on toimittaja velvollinen korvaamaan lukkojen uudesta sarjoituksesta aiheutuneet kustannukset - toimittaja ilmoittaa sopimuksen piiriin kuuluvissa tiloissa, omaisuudessa tai rakennuksen kunnossa havaituista viallisuuksista tai huollon tarpeesta - toimittaja noudattaa työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä, -asetuksia ja -ohjeita (tilaaja ja toimittaja tekevät yhteistyötä lain ja asetuksien mukaisissa työsuojelukysymyksissä) - toimittajan työntekijöillä on siivottavan kohteen turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen riittävä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito - toimittaja vastaa työntekijöiden työnantajana henkilöstönsä palvelussuhteen ehdoista, työehtosopimusten noudattamisesta, työntekijöiden palkoista, lakisääteisistä vakuutuksista ja kaikkien lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta - tarviketilausten tekeminen tarvittaessa/tilattavista tarvikkeista ilmoittaminen yksikölle tarvittaessa Tilaaja vastaa seuraavista asioista: - tilaaja luovuttaa korvauksetta toimittajan käyttöön kylmän ja lämpimän veden sekä sähkön - tilaaja luovuttaa toimittajalle tarpeellisen määrän avaimia kuittausta vastaan - tilaaja luovuttaa toimittajalle riittävän määrän säilytys-, sosiaali- ja huoltotilaa (tilat ovat toimittajan käytössä ja vastuulla) - tilaajan yhteyshenkilö ilmoittaa toimittajalle kohteen käytössä tapahtuvista poikkeustilanteista, kuten juhlat ja muu käyttö, joilla on vaikutusta kohteen siivottavuuteen Siivouspalvelujen osalta seuraavat tehtävät ja muut mahdolliset siivouspalvelujen tehtävät (OPTIO) tilataan aina erikseen ostajan toimesta: HUOM! Seuraavat tehtävät ja muut mahdolliset siivouspalvelujen tehtävät ovat optiona, eli ostajalla on oikeus hankkia palvelu myös muualta kuin sopimustoimittajalta. - telineiden/nostolava-auton käyttöä vaativa ikkunoiden pesu (hinnoittelu sovitaan tapauskohtaisesti) - telineiden/nostolava-auton käyttöä vaativat muut siivoustyöt (hinnoittelu sovitaan tapauskohtaisesti) - yli kolmen (3) metrin korkeudessa olevat siivottavat pinnat (hinnoittelu sovitaan tapauskohtaisesti)

14 14 (36) Kustannusvastuujako VASTUUALUE VASTATTAVAT ASIAT TILAAJA Tilat Henkilöstö Prosessit Työvälineet, siivousaineet ja muut asiat KÄYTTÄJÄ (ASIAKAS) PALVELUN- TUOTTAJA Työ- ja sosiaalitilat Sähkö ja vesi Jätehuolto Avaimet ja kulkuluvat Siivouksen ajankohta Sisääntulomatot Työnjohto Työntekijät Varahenkilöstö Rekrytointi Palkanlaskenta ja laskutus Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut Vastuuvakuutukset Koulutus Työturvallisuus Työterveyshuolto Työasut ja henkilökohtaiset suojaimet Turvavälineet Puhtaustasotavoitteen määritys Tila- ja käyttötarkoitusmuutoksista ilmoittaminen Sopimusaikainen yhteydenpito Aloitteellisuus perussiivoustöissä Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät Palvelutuotteen arviointi ja kehittäminen Siivouskoneet ja niiden huolto Siivousvälineet ja puhdistusaineet Pintojen suoja- ja hoitoaineet Muut tavanomaiset siivouspalvelujen koneet, välineet, aineet ja tarvikkeet Käsipyyhe- ja WC-paperit sekä saippuat (palveluntuottajan tilattava tai tarvittaessa haettava tilaajan osoittamasta paikasta kanta-hämeenlinnassa), palveluntuottaja vastaa paperien laittamisesta telineisiin ja saippuan laittamisesta annostelijoihin Biojätepussit, roskapussit ja jätesäkit, palveluntuottaja vastaa pussien ja säkkien laittamisesta roska-astioihin tms.

15 15 (36) Puhtaustasoluokitus PUHTAUSTASOT Puhtaustaso määrittää sallitun lian laadun ja määrän. Puhtaustaso määritellään sekä ylläpitosiivouskertojen välissä että ylläpitosiivouskertojen jälkeen niin, että ostaja ja palveluntuottaja ymmärtävät sen samalla tavalla. Lika ryhmitellään seuraavasti: Irtolika: roska, mm. kasvien lehdet, paperisilppu, käsin poimittavissa oleva lika. Kuiva irtolika: mm. pöly, leivänmurut, kumin muruset; voidaan poistaa lakaisemalla, harjaamalla, imuroimalla tai pyyhkimällä. Märkä irtolika: mm. kostea kura, hiekka, lumisohjo, eritteet, voidaan poistaa koneellisesti tai käsimenetelmin käyttäen kostea- tai märkäpuhdistusta. Eritetahrojen poistoon on oma erillinen ohje. Kiinnittynyt lika: mm. kuivunut tai nihkeä kura, joka on kiinnittynyt tai tunkeutunut pintaan; voidaan poistaa koneellisesti tai käsimenetelmin käyttäen kostea- tai märkäpuhdistusta. Tahra: pienellä alalla oleva kiinnittynyt lika, mm. sormenjäljet, purukumit, tussinjäljet; poistetaan raaputtamalla, imeyttämällä, pyyhkimällä tai pesemällä. Pinttynyt lika: laajalle alueelle tiukasti kiinnittynyt lika, mm. vaha-/likakerrostumat, kalkkisaostumat; ylläpitosiivousmenetelmät eivät riitä, tarvitsee käyttää perussiivousmenetelmiä tilanteen mukaan. Mikrobilika: (näkymätöntä likaa) mm. bakteerit, homeet, hiivat ja virukset. Kulkujälki on tilan tavanomaisilla kulkureiteillä esiintyvää satunnaista irtolikaa ja/tai kiinnittynyttä likaa. Vesiliukoiset kulkujäljet voidaan poistaa ylläpitosiivousmenetelmin. Kulkuväylä on tilan tavanomaisilla kulkureiteillä esiintyvää yhtenäistä pinttynyttä likaa tai suojapinnan kulumista, jonka poistamiseen tarvitaan perussiivousmenetelmiä. PUHTAUSTASO 1; RIITTÄVÄ Tasoon kuuluvia tiloja esimerkiksi: autotallit, kellarit, ullakot, ulkovarastot. Vaatimus siivouskertojen välillä Siivottavilla pinnoilla voi olla runsaasti likaa, mutta ei niin paljon, että toiminta vaikeutuu. Lika voi olla irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla kulkujälkiä ja kulkuväyliä. Vaatimus ylläpitosiivouksen jälkeen Pinnoilla saa olla kiinnittynyttä ja pinttynyttä likaa. Lattioissa saa olla kulkuväyliä. PUHTAUSTASO 2; TOIMIVA Tasoon kuuluvia tiloja esimerkiksi: arkistot, asuinkiinteistöjen porrashuoneet, tekniset tilat (esimerkiksi ilmastointi ja hissien konehuoneet), varastot, erilaiset työtilat (esimerkiksi metalli- ja puutyöhuoneet), koulujen teknisen työn tilat, korjaamot. Vaatimus siivouskertojen välillä Siivottavilla pinnoilla voi olla runsaasti likaa, mutta ei niin paljon, että toiminta vaikeutuu. Lika voi olla irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai pinttynyttä likaa. Tasopinnoilla ja istuimilla lika voi olla irtolikaa tai kiinnittynyttä likaa. Pystysuorilla pinnoilla lika voi olla irtolikaa tai kiinnittynyttä likaa. Kosketuspinnoilla lika voi olla irtolikaa tai kiinnittynyttä likaa. Lattioissa lika voi olla irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla kulkujälkiä ja kulkuväyliä. Vaatimus ylläpitosiivouksen jälkeen Tasopinnoilla ja istuimilla saa olla vähän kiinnittynyttä likaa Pystysuorilla pinnoilla saa olla vähän kiinnittynyttä likaa.

16 16 (36) Kosketuspinnoilla ei saa olla likaa. Lattiapinnoilla saa olla jonkin verran kiinnittynyttä tai pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla jonkin verran kulkuväyliä. PUHTAUSTASO 3; SIISTI Tasoon kuuluvia tiloja esimerkiksi: toimistot, taukotilat, majoitustilat, opetustilat, liikuntasalit, ruokasalit, juhlasalit, pukuhuonetilat, aulat, käytävät, elektroniikkavarastot, kirjastojen lainaus- ja lukusalit; päiväkotien märkäeteiset, leikki-, nukkuma- ja ryhmätilat. Vaatimus siivouskertojen välillä Siivottavilla pinnoilla voi olla jonkin verran likaa. Lika voi olla irtolikaa, tahroja tai kiinnittynyttä likaa. Tasopinnoilla, sisustuspinnoilla ja istuimilla lika voi olla irtolikaa, tahroja tai kiinnittynyttä likaa. Pystysuorilla pinnoilla lika voi olla irtolikaa, tahroja tai kiinnittynyttä likaa. Kosketuspinnoilla lika voi olla irtolikaa, tahroja tai kiinnittynyttä likaa. Lattiapinnoilla lika voi olla irtolikaa, tahroja tai kiinnittynyttä likaa. Lattioissa voi olla jonkin verran kulkujälkiä ja kulkuväyliä. Vaatimus ylläpitosiivouksen jälkeen Taso-, sisustus- ja pystypinnoilla ja istuimilla saa olla vähän kiinnittynyttä likaa. Kosketuspinnoilla ei saa olla likaa. Lattiapinnoilla saa olla vähän kiinnittynyttä likaa. Lattioissa voi olla vähän kulkuväyliä esimerkiksi pöytien, pulpettien ja tuolien edustalla ja ympärillä. PUHTAUSTASO 4; PUHDAS Tasoon kuuluvia tiloja esimerkiksi: edustustilat, saunat, kylpyhuoneet, suihkutilat, WC-tilat, terveyskeskusvuodeosaston potilastilat, koulun terveydenhoitajan tilat. Vaatimus siivouskertojen välillä Siivottavilla pinnoilla voi olla vähän likaa. Lika voi olla irtolikaa, tahroja tai kiinnittynyttä likaa. Tasopinnoilla, sisustuspinnoilla, pystysuorilla pinnoilla ja istuimilla lika voi olla irtolikaa, tahroja tai kiinnittynyttä likaa. Kosketuspinnoilla lika voi olla irtolikaa, tahroja tai kiinnittynyttä likaa. Lattiapinnoilla lika voi olla irtolikaa, tahroja tai kiinnittynyttä likaa. Lattiapinnoilla voi olla vähäisiä kulkujälkiä. Vaatimus ylläpitosiivouksen jälkeen Tasopinnoilla, sisustuspinnoilla, pystysuorilla pinnoilla ja istuimilla ei saa olla likaa. Kosketuspinnoilla ei saa olla likaa. Lattiapinnoilla ei saa olla likaa. PUHTAUSTASO 5; PUHDAS JA HYGIEENINEN Tasoon kuuluvia tiloja esimerkiksi: elintarviketilat, kotitalousluokat, terveydenhuollon vastaanotto- /toimenpidetilat, laboratoriot. Vaatimus siivouskertojen välillä Jos tilaan ei ole määritelty hygieniaraja-arvoja, pinnoilla ja istuimilla voi olla vähän irtolikaa, tahroja tai mikrobilikaa. Tuotantotiloissa voi olla myös muita likatyyppejä tuotannon mukaan. Vaatimus ylläpitosiivouksen jälkeen Likaa ei saa olla pinnoilla. Pinnat ja istuimet ovat puhtaat ja hygieeniset. Voidaan myös ottaa laadun varmistamiseksi pintanäytteitä ja määritetään kunkin tilan hygieniaraja-arvot.

17 17 (36) PERUSSIIVOUS IKKUNOIDEN PESU PATTERIT JA VENTTIILIT SISÄKATOT SEINÄT JA OVET KALUSTEET LATTIAT Lopputulos Lopputulos Lopputulos Lopputulos Lopputulos Lopputulos - ikkunat ovat puhtaat ja tahrattomat - ikkunat on suljettu oikein - ilmoitukset mahdollisista vioista on tehty - sälekaihtimissa on mahdollisimman vähän pölyä - ikkunoiden ulko- ja sisäpinnat sekä välipinnat ovat puhtaat - pattereiden taustat ovat pölyttömät - patterit ja venttiilit sekä niiden ympäristö ovat puhtaat - sisäkatot ovat pölyttömät - kattovalaisimet ovat pölyttömät - seinät ja ovet ovat pölyttömät ja tahrattomat (tahrat, jotka eivät lähde pesemällä, todetaan yhdessä) - katkaisimet ovat puhtaat - seinillä olevat esineet ovat pölyttömät - jääkaapit ja pakastimet on sulatettu - jääkaapit ja pakastimet ovat puhtaat - saniteettikalusteet ovat puhtaat ja hygieeniset, eikä niissä ole saostumia - lattiat ovat puhtaat - lattioiden suojakerros on riittävä

18 18 (36) LIITE 3 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Y-tunnus (myöhemmin ostaja/tilaaja/asiakas/tilapalvelut/toimeksiantaja) Sopimuksen kohde KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Käikälä ja Tarvasmäki Sopimuskausi optio MAKSUEHTO JA LASKUTUS Maksuehto Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko saa olla korkeintaan korkolain mukainen viivästyskorko. Laskutus Laskutus suoraan Linnan Tilapalvelut -liikelaitokselta kuukausittain jälkikäteen mielellään verkkolaskutuksena. Laskujen on sisällöltään täytettävä voimassa olevan arvonlisäverolain vaatimukset. Jos palvelua ei ole suoritettu sovitulla tavalla, ei tilaajalla ole velvollisuutta maksaa laskua. Kaikki laskutettavat kustannukset perustuvat sopimukseen liitteineen. Laskutuslisiä, toimistokuluja yms. kustannuksia ei hyväksytä.

19 19 (36) LIITE 4 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Y-tunnus (myöhemmin ostaja/tilaaja/asiakas/tilapalvelut/toimeksiantaja) Sopimuksen kohde KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Käikälä ja Tarvasmäki Sopimuskausi optio YHTEYSTIEDOT JA VASTUUHENKILÖT MYYJÄN TIEDOT [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] [Valitun tarjoajayhteisön yhteystiedot] SOPIMUSASIAT [Henkilön nimi] Puhelin Sähköposti [Henkilön nimi] Puhelin Sähköposti vastuunalainen myyjä, sopimuksen yhteyshenkilö [puhelinnumero] [sähköpostiosoite] vastuunalaisen myyjän varahenkilö, sopimuksen yhteyshenkilön varahenkilö [puhelinnumero] [sähköpostiosoite] KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT [Henkilön nimi] Puhelin Sähköposti [Henkilön nimi] Puhelin Sähköposti palvelusta vastaava esimies [puhelinnumero] [sähköpostiosoite] palvelusta vastaavan esimiehen varahenkilö [puhelinnumero] [sähköpostiosoite] SIIVOUSPALVELUT [Henkilön nimi] Puhelin Sähköposti [Henkilön nimi] Puhelin Sähköposti palvelusta vastaava esimies [puhelinnumero] [sähköpostiosoite] palvelusta vastaavan esimiehen varahenkilö [puhelinnumero] [sähköpostiosoite]

20 20 (36) OSTAJAN TIEDOT Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Y-tunnus SOPIMUSASIAT Petri Ylämurto sopimuksen yhteyshenkilö Puhelin (03) Sähköposti Raili Salminen sopimuksen yhteyshenkilön varahenkilö Puhelin (03) Sähköposti KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT [Henkilön nimi] Puhelin Sähköposti [Henkilön nimi] Puhelin Sähköposti yhteyshenkilö [puhelinnumero] [sähköpostiosoite] yhteyshenkilön varahenkilö [puhelinnumero] [sähköpostiosoite] SIIVOUSPALVELUT [Henkilön nimi] Puhelin Sähköposti [Henkilön nimi] Puhelin Sähköposti yhteyshenkilö [puhelinnumero] [sähköpostiosoite] yhteyshenkilön varahenkilö [puhelinnumero] [sähköpostiosoite]

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 7. Sopimuksen keskeisiä ehtoja. Sopijaosapuolten vastuut

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 7. Sopimuksen keskeisiä ehtoja. Sopijaosapuolten vastuut Sopimuksen keskeisiä ehtoja Sopijaosapuolten vastuut Tilaaja vastaa siitä, että - se luovuttaa korvauksetta Palveluntuottajan käyttöön kylmän ja lämpimän veden sekä sähkön. - se luovuttaa Palveluntuottajalle

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Kuuluuko ylläpitosiivous suorittaa myös koulujen ja lukion kesäloma-aikana?

Kuuluuko ylläpitosiivous suorittaa myös koulujen ja lukion kesäloma-aikana? 1 (5) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 9.5.2011 KYSYMYS 1 Kuuluuko ylläpitosiivous suorittaa myös koulujen ja lukion kesäloma-aikana?

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Y-tunnus 0676518-6 (myöhemmin ostaja/tilaaja/asiakas/toimeksiantaja)

Hämeenlinnan Asunnot Oy Y-tunnus 0676518-6 (myöhemmin ostaja/tilaaja/asiakas/toimeksiantaja) 1 (28) Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja Hämeenlinnan Asunnot Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET 1 (37) Tarjouspyynnön liite numero 2 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: nn (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. SOPIMUSLUONNOS 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sipoon kunta (jäljempänä tilaaja ) Y-tunnus: 0203533-8 PL 7, 04131 Sipoo Palveluntuottaja: xxx (jäljempänä myös palveluntuottaja ) Y-tunnus osoite 2. Vastuu- ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistöpalvelualalla toimeksisaajan ja tilaajan välillä tehtyyn sopimukseen. Yleisistä sopimusehdoista

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. 3. Sopimuskausi. 4. Hankintapäätös. 5. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

HANKINTASOPIMUS Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. 3. Sopimuskausi. 4. Hankintapäätös. 5. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet .,:flr.lii. tj 1IIfl MikkeHn kaupunki 1/6 Hankintasopimus Päiväys 01.03.2016 Kaupunginhallitus 26.9.2016 Liite 1 350 HANKINTASOPIMUS 45493 1. Sopijapuolet Asiakasltilaaja Mikkelin kaupunki 50100 Mikkeli

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät.

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät. 1 (5) LUONNOS SOPIMUS KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUISTA Sopijaosapuolet Mikkelin kaupunki, jäljempänä kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Maaherrankatu 9 11 50100 Mikkeli Y-tunnus 0165116-3 Kaupungin

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

4070/ /2012 ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN HANKINTA

4070/ /2012 ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN HANKINTA 1. Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. SIIVOUSPALVELUJEN TARJOUSPYYNNÖN LIITE NUMERO 5 1 (12) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Siivouspalvelut (Hämeenlinnan Asunnot Oy) Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous-

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

RUOKA- JA ATERIAPALVELUIDEN HANKINTA

RUOKA- JA ATERIAPALVELUIDEN HANKINTA RUOKA- JA ATERIAPALVELUIDEN HANKINTA Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja Taivassalon kunta jäljempänä Asiakas Sopimuksen yhteyshenkilöt Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata

Lisätiedot

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET 1 (32) Tarjouspyynnön liite numero 3 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 LIITE 3 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi

SOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi SOPIMUS 1/5 LuonnoS Oppilaskuljetuspalvelut 1. Sopijapuolet Tilaaja Palveluntuottaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Tuire Hatakka Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Laura Inkinen Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU

TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU L I I T E 2 1 (10) TEKNISTALOUDELLISET TUTKIMUKSET JA SUUNNITTELU PUITESOPIMUSLUONNOS xx.xx.201x xx.xx.201x.. Oy L I I T E 2 2 (10) KONSULTTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus:

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (7) Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: 0101263-6 ja Yritys jäljempänä

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: SOPIMUS Toimintakeskus Palokin kuljetus 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Perusturvakeskus Savikontie 15 82500 Kitee xxxx Liikennöitsijä: xxx osoite puh. sähköposti: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Espoon kaupunki osoite Vantaan kaupunki osoite Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimeävät yhteyshenkilöt

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT

I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT 1 SOPIMUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRALLISISTA LEHTI-ILMOITUKSISTA JA KUULUTUKSISTA I SOPIMUKSEN PÄÄKOHDAT 1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin kaupungin virasto, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Hammaslääkärityövoiman vuokraaminen 1 (9) PUITESOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRIVUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA KAUNIAISTEN KAUPUNGILLE

Kauniaisten kaupunki Hammaslääkärityövoiman vuokraaminen 1 (9) PUITESOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRIVUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA KAUNIAISTEN KAUPUNGILLE Kauniaisten kaupunki Hammaslääkärityövoiman vuokraaminen 1 (9) PUITESOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRIVUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA KAUNIAISTEN KAUPUNGILLE 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. YHTEYSHENKILÖT XXX jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

SOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA YÖVALVONTAAN Dementiakoti Toiska ja Pentinlamminkoti

SOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA YÖVALVONTAAN Dementiakoti Toiska ja Pentinlamminkoti Sopimusnro x/2013 SOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA YÖVALVONTAAN Dementiakoti Toiska ja Pentinlamminkoti 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1.1 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, 60800 ILMAJOKI Y-tunnus

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Palveluntuottaja hyväksyy esitetyt vaatimukset tarjouspyynnön liitteellä 3, Hankinnan kohteisiin ja tarjoukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset.

Palveluntuottaja hyväksyy esitetyt vaatimukset tarjouspyynnön liitteellä 3, Hankinnan kohteisiin ja tarjoukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset. PALVELUN KUVAUS JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tällä liitteellä annetaan tietoja hankinnan kohteesta sekä määritellään palvelun vähimmäisvaatimukset, jotka palveluntuottajan on täytettävä koko sopimuskauden ajan.

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki ja Kirkkonummen kunta tekevät omat saman sisältöiset sopimukset.

Espoon kaupunki ja Kirkkonummen kunta tekevät omat saman sisältöiset sopimukset. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (9) Espoon kaupunki ja Kirkkonummen kunta tekevät omat saman sisältöiset sopimukset. Haavanhoito-, ensiapu-/ensihoitotarvikkeiden hankinta Espoon kaupungille Sopijaosapuolet Espoon

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot