OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI LIITE 6 HÄMMÄRÖN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osalle Naantalin Airismaata ja Sakoluotoa sekä Katteenluodolle laaditaan rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee kaavoituksen lähtökohtia, sisältöä ja tavoitteita sekä sisältää suunnitelman siitä, miten kaavanlaadinnan aikana kuullaan maanomistajia, asukkaita ja muita osallisia sekä suunnitelman siitä, miten kaavan vaikutuksia tullaan arvioimaan. 1 Alue ja suunnittelun kohde Kaava koskee Naantalin kaupungin Hämmärön kylän tiloja Haudonpää , Kotiranta ja Länsitalo Alue on moniosainen. Osa alueesta on Airismaan länsiosassa ja osa tämän länsipuolisessa Sakoluodossa. Kaava-alueeseen kuuluu myös Katteenluoto edellisten välissä. Alueen sijainti 2 Suunnittelun lähtökohdat 2.1 Kaavoitustilanne Maakuntakaavoitus (seutukaavoitus) Naantalin alueella maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Naantalissa ovat tällä hetkellä maakuntakaavana voimassa vaiheittain vuosina vahvistetut seutukaavat. Niissä osa suunnittelualueesta on osoitettu virkistysalueeksi VI merkinnällä. Airismaan alue kuuluu loma-asuntorakentamisen mitoitusvyöhykkeeseen Sen lomaasuntorakentamisen mitoitusnormi on 7-10 loma-asuntoyksikköä rantaviivakilometriä kohden. Vapaan rannan osuus tulee olla 40 %. Sakoluoto kuuluu vyöhykkeeseen 15-6, jossa normit ovat 5-7 lay/km ja 40 %.

2 Turun seudun kehyskuntien ym. alueen kattava maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä viimeksi vuonna Tämä edelliset korvaava maakuntakaava on tarkoitus hyväksyä loppuvuodesta 2010 ja vahvistaa Maakuntakaavaehdotuksessa em. virkistysaluevarauksia ei ole. Hämmärön veneranta on osoitettu vene- tai palvelusatamana. Airismaa kuuluu saariston rengastiehen tukeutuvaa kehittämisvyöhykkeeseen (punainen katkoviiva). Yleiskaavoitus Ranta-asemakaava-alueet ovat reikinä Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaavassa, joka on hyväksytty kahdessa vaiheessa alueelle: - länsiosa (Sakoluoto): Rymättylä, eteläisen saariston osayleiskaava, väli- ja sisäsaaristo, hyväksytty ( 49). - itäpuolisko (Airismaa, Katteenluoto): Rymättylä, eteläisen saariston osayleiskaava, Airismaa-Aasla, hyväksytty ( 25). Sakoluodossa rantarakentamisen mitoitusnormi on 6 loma-asuntoyksikköä rantaviivakilometriä kohden. Sakoluoto kuuluu sisäsaariston mitoitusvyöhykkeeseen II. Airismaan ja Katteenluodon mitoitusnormi on 8,5 lay/km. Liite 1: Ote osayleiskaavayhdistelmästä Ranta-asemakaavoitus Alueelle on laadittu ranta-asemakaavoja ja niiden muutoksia kolmessa vaiheessa. Lännestä päin lueteltuna: - Sakoluodon itäpäässä on voimassa (nro 322) vahvistettu Rymättylän Hämmärön rantakaava - em. kaavaa on muutettu Airismaan länsikärjen osalta, muutos on vahvistettu (nro 1214KK) - Hämmärön kylän länsipuoli ja etelä/kaakkoispuoli on samaa kaavaa kuin ensin mainittu - tuon alueen kaavaa on osin muutettu: Rymättylä, Hämmärö, Myllyniemi rantakaava ja rantakaavan muutos on vahvistettu (nro 588KK) Liite 2: Ranta-asemakaavojen yhdistelmä 2.2 Maanomistus Ranta-asemakaava laaditaan maanomistajien aloitteesta. Maanomistajat ovat: Haudonpää Kotiranta Länsitalo Kai Ahvas, Turku Erkki Väisänen, Turku Turun Yliopistosäätiö, Turku 2.3 Luonnonympäristö ja maisema Kaava-alueen rannat ovat suurimmaksi osaksi länsi-itäsuuntaisia. Alueen ja sen lähistön kalliomäet, saaret ja rannat ovat niin ikään tuossa suunnassa ja tämä luo alueelle oman rakenteen ja maisemallisen ilmeen. Sakoluodossa on etelärannalla pieni pelto. Metsä on kallioista. Valtapuuna on mänty. Pohjoisranta on melko tasaista metsämaata. Katteenluoto on kallioinen pienehkö saari, jonka korkein kallio on +15 m. Rannat ovat paikoin jyrkät. Valtapuuna on mänty. Airismaan rannat ovat pääosin jyrkkärinteisiä kallioita, jotka nousevat 40 metriin. Valtapuuna on mänty. Etelärannalla on myös peltomaata. Myös pohjoisranta on jyrkkä-

3 rinteinen. Pohjoisrannalla kasvaa varsin tiheä sekametsä. Läntisin niemi on niin ikään tiheää metsää. Alueesta laaditaan luontoselvitys ja maisemaselvitys. 2.4 Rakennettu ympäristö Haudonpään ja Kotirannan tilat ovat rakennettuja loma-asuntorakennuspaikkoja. 3 Alustavat tavoitteet Eri puolilla Länsitalon tilaa on vuokratonteilla yhteensä kahdeksan loma-asuntoa: - Sakoluodon etelärannalla yksi ja pohjoisrannalla yksi - Katteenluodossa yksi - Airismaan läntisessä niemessä yksi loma-asunto sekä erillinen erittäin pieni sauna - Airismaan länsipään kalliorannalla yksi - Airismaan etelärannalla neljä Loma-asunnot on rakennettu luvuilla ja ne ovat tavanomaisia. Haudonpään tilalla on vanha rakennus, joka mainitaan Rymättylän kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta -kirjassa. Rakennus on peruskorjattu eikä ole 1880-luvun asussaan. Rakennussuojelukohteita ei ole tiedossa. Kotirannan tilalle laaditaan ensimmäinen ranta-asemakaava. Tilat osoitetaan nykykäytön mukaisesti loma-asunnon rakennuspaikkoina. Länsitalon tilalle aiemmissa ranta-asemakaavoissa osoitettuja loma-asunnon rakennuspaikkoja osin siirretään ja yhdistetään. Sakoluodossa ja Katteenluodossa olevia rakennuspaikkoja vähennetään. Yhdistetyille rakennuspaikoille osoitetaan isompi rakennusoikeus. Jo rakennetut rakennuspaikat osoitetaan edelleen rakennuspaikkoina. Mitoitus perustuu voimassa olevien ranta-asemakaavojen mitoitukseen sekä ympäröivän osayleiskaavan rantarakennusoikeuden mitoitukseen. Rakennuspaikat osoitetaan rakennusten ja teiden rakentamisen, kiinteistökohtaisen vesihuollon kannalta sekä maaston ja maiseman kannalta katsottuna sopiviin paikkoihin. Vapaa-alueet osoitetaan pääosin maa- ja metsätalousalueena. Maisemallisesti merkittävät rantakalliot osoitetaan tarkemmalla kaavamääräyksellä. Alueelle osoitetaan mahdollisesti myös virkistys- ja retkeilyalue. Tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa kaavan laadinnan aikana. Haudonpään tilan käyttötarkoituksen muutos lomarakennuspaikasta (RA) ympärivuotisen asumisen rakennuspaikaksi (AO) selvitetään. 4. Selvitykset ja arvioitavat vaikutukset Alueen luontoarvojen perusselvitys tehdään koko kaava-alueesta. Tehtävän maisemaselvityksen avulla arvioidaan rakennuspaikkojen sijoittamista. Tehtäviä muutoksia arvioidaan suhteessa tehtyihin selvityksiin. Suunnittelualueelta on laadittu mitoituslaskelma muunnetun rantaviivan periaatteen mukaisesti.

4 Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan suunnitelmasta aiheutuvat - ympäristövaikutukset - maisemakuvalliset vaikutukset - vaikutukset vesistöihin ja ilman laatuun - liikenteelliset vaikutukset - taloudelliset vaikutukset 5. Osalliset Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat Maanomistajat ja asukkaat - kaava-alueen ja naapurialueiden maanomistajat - muut lähialueiden asukkaat ja maanomistajat Kaupungin hallintokunnat ja viranhaltijat - kaavoitus- ja ympäristölautakunta - tekninen lautakunta - saaristolautakunta - rakennustarkastaja Viranomaiset - Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (maankäyttö, luonnonsuojelu, maantiet) - Varsinais-Suomen liitto (maakuntakaavoitus) Yhdyskuntatekniikka - puhelinyhtiöt - sähköyhtiöt Paikalliset yhteisöt ja yhdistykset Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa. 6. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Aloitus - työ aloitettiin syksyllä 2009 Turun Yliopistosäätiön maiden osalta tavoiteasettelulla ja perustietojen kokoamisella - alustava mitoitusluonnos valmistui marraskuussa talvella 2010 selvitettiin Hämmärön kylän alueen liittämistä ranta-asemakaavaalueeseen vähintään Yliopistosäätiön omistamien maiden osalta. Lisäksi ko. alueelle laadittiin vesihuollon yleissuunnitelma kaikille aiemman ranta-asemakaavoitetun alueen ja lähitilojen maanomistajille (yhteensä 21:lle) lähetettiin kaavan laatijan toimesta kirje, jossa tiedotettiin hankkeesta ja tarjottiin mahdollisuutta kaavamuutoksen laadituttamiseen - vastausten perusteella aloitettiin kaavan valmistelu myös Haudonpään ja Kotirannan tilalle - aloitusneuvottelu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (Rauhala), kaupungin (Lehikoinen), Turun Yliopistosäätiön (Kanervisto) ja kaavan laatijan (Liikari) kesken pidettiin alustava kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui kaupunginhallitus käsitteli ranta-asemakaavan laadinnan käynnistämisen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman

5 7. Lisätiedot Luonnosvaihe ja selvitykset - kaavaluonnos valmistui selvitysten valmistumisen jälkeen. - kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin Turun Sanomissa, Rannikkoseudussa, Kaupunkiuutisissa ja kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi kaava-alueeseen rajoittuvien naapuritilojen maanomistajia kuultiin kirjeitse. Kaavan laatija hoiti em. vaiheet. - luonnosvaiheen kuuleminen hoidettiin asettamalla kaavaluonnos nähtäville 30 päivän ajaksi Kaavan laatija lähetti kaikille kaava-alueeseen rajoittuvien naapuritilojen omistajille kirjeen, jossa tiedotettiin nähtävilläolosta. Kaavaluonnos oli nähtävillä AIRIX Ympäristö Oy:ssä Turussa ja Naantalin kaupungintalolla. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä. - lausuntojen ja mahdollisten mielipiteiden käsittely Ehdotusvaihe - kaavaehdotus valmistui maanomistajat hyväksyvät kaavaehdotuksen - ranta-asemakaavaehdotus asetetaan nähtävillä 30 päivän ajaksi arviolta helmimaaliskuussa 2011, jolloin osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus - lausunnot pyydetään Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta ja Varsinais-Suomen maakuntamuseolta - lausuntojen ja mahdollisten muistutusten käsittely sekä tarkennukset Hyväksyminen - kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ranta-asemakaavan ja rantaasemakaavan muutoksen hyväksymistä arviolta keväällä kaupunginvaltuusto hyväksyy ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen arviolta keväällä kuulutus kaavan voimaantulosta arviolta keväällä Lisätietoja asemakaavan laatimiseen liittyvistä asioista antavat Kaavan laativa konsultti AIRIX Ympäristö Oy, DI Jukka Liikari puhelin faksi osoite PL 669, Turku s-posti Naantalin kaupunki: Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen Maanmittausinsinööri Birit Keva puhelin (02) faksi (02) osoite Käsityöläiskatu 2, Naantali s-posti Turun Yliopistosäätiössä kaavoitushankkeesta vastaa asiamies Pekka Kanervisto. Turku, , AIRIX Ympäristö Oy Jukka Liikari DI, SNIL, YKS-121 Liite 1: Liite 2: Ote osayleiskaavayhdistelmästä Ranta-asemakaavojen yhdistelmä

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOKKOLAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Herrankukkaron asemakaava

Herrankukkaron asemakaava NAANTALIN KAUPUNKI Herrankukkaron asemakaava P23098P001 1 (16) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelun lähtökohdat... 2 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet...

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA

HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA SYSMÄ RAPALA TILAT KUUSIKKO RN:o 1:233, KOIVIKKO RN:o 1:234 JA HEVOSHIEKKA RN:o 1:235 ISO SÄRKIJÄRVI PÄIJÄNNE HEVOSHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.9.2014 1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7 PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIA RN:o 2:7 Kukkia KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kukkiasaaren ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KIERINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAUTALAMMIN KUNTA KIERINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RAUTALAMMIN KUNTA KIERINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 26.10.2014 RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kierinniemen ranta-asemakaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnassa Rautalammin kylässä Etelä- Konneveden Kurkilahden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE Kaupunkisuunnittelu 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Vartsalan asemakaava-alueen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Virolahden kunta Tekninen toimi VIROLAHDEN MERENRANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.10.2010, 20.4.2015 1 1. Suunnittelualue Osayleiskaavan muutostyössä tarkastellaan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY täyd. 22.4.2015 10.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-TENHETYN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Koskien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot