Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi"

Transkriptio

1 Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen työkalu. Rakennusautomaatiojärjestelmällä ohjataan ja valvotaan kiinteistön talotekniikkaan toimintaa niin, että, asetetut työskentelyolosuhteet saavutetaan mahdollisimman pienellä energiankulutuksella. Valitettavasti vain asennettu kiinteistöautomaatio ei useinkaan riitä takaamaan kiinteistön energiatehokkuutta (energiansäästöä), vaan se vaatii myös jatkuvaa olosuhteiden ja energiankulutusten seurantaa ja automaatiojärjestelmän kehittämistä. On myös tärkeää varmistaa, että järjestelmä toimii jatkuvasti moitteettomasti. Kiinteistön ylläpitäjien tulisi tehostaa automaation käyttöä ottamalla käyttöön erilaisten automaattisesitoimivien mittaustrendien ja energian kulutuksen seurannan sekä tarkastella kerättyjä tietoja säännöllisesti dokumentoiden ja parantaen rakennuksen käyttöä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Kiinteistöön liittyvän automaation suunnittelun tehtävänä on määritellä miten sen talotekniset järjestelmät (LVISA) toimivat, jotta halutut olosuhteet tilojen loppukäyttäjille toteutuvat. Automaatiosuunnittelijan on myös määriteltävä mitä olosuhde- ja kulutustietoja automaatio kerää, jotta varmistetaan kiinteistön työskentelyolosuhteet ja energiatehokas käyttö. Pelkkä energiakulutusten seuranta ei tähän riitä. Tämä korostaa ammattitaidon merkitystä suunniteltaessa energiatehokkaita, toimivia ja helppokäyttöisiä talotekniikan ohjaus-, säätö- ja valvontajärjestelmiä. Mutta kiinteistöautomaation tarkoitus ei perustaltaan ole vain säästää energiaa, vaan se mahdollistaa tehokkaasti myös sen. Rakennus ovat automaation ansiosta myös terveellisempi ja turvallisempia, niissä on mukavampia liikkua, oleskella sekä työskennellä. Todellinen kulutus, laskettu tai arvioitu energiamäärä tarvitaan kattamaan erilaiset vaatimukset, jotka liittyvät rakennuksen toiminnan yhdenmukaiseen käyttöön energiatehokkuuden mittaukseen. EU-direktiivissä, "Rakennuksen Energiatehokkuus direktiivi (EPBD; Energy Performance of Building Directive)", lämpöön ja sähköön liittyvät energiamuodot on otettava huomioon määritettäessä seuraavia toimintoja rakennuksen energiatehokkuuden kannalta:

2 Lämmitys Käyttöveden (lämmitys) Jäähdytys Ilmanvaihto Valaistus Ylimääräinen energia Merkittävä parhaillaan toteutettavana oleva EU-direktiivi on v voimaan tullut energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluja koskeva ns. energiapalveludirektiivi, joka edellyttää kaikissa jäsenmaissa mm. tiukkojen säästötavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista tukevien energiapalvelujen ja säästötoimien aikaansaamista sekä myös saavutettujen säästöjen säännöllistä raportointia. Direktiivin mukaan (artikla 13.2) energialaskun tulee perustua todelliseen kulutukseen ja se on tehtävä riittävän usein, jotta kuluttajilla on mahdollisuus säädellä omaa kulutustaan. Lisäksi laskuissa tulisi esittää todelliset energian hinnat, todellinen kulutus, vertailutietoa edellisen vuoden tietoihin ja saman käyttäjäryhmän tietoihin sekä yhteystietoja yms. (artikla 13.2) Energiankuluttajille tulee myös tarjota mittareita, jotka näyttävät todellisen kulutuksen sekä antavat tietoa kulutuksen ajoittumisesta (ns. älykäs mittaus). /VTT, GreenPlat/ CO 2 -päästöt ja maapallon ilmasto Energian maailmanlaajuinen kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenen aikana ja todennäköisesti jatkuu ennusteiden mukaan. Sisällä osuus fossiilisten polttoaineiden, öljyn todennäköisesti pysähtyvän tai jopa laskevan tulevaisuudessa, kun maakaasua ja kivihiiltä ennustetaan kasvavan huomattavasti.

3 Globaalit CO 2 -päästöt kehittyvät synkronoituen lisääntyvään fossiilisten polttoaineiden kulutukseen. Ne ovat lisääntyneet voimakkaasti vuodesta 1970, ja jatkossakin tapahtuu niin. CO 2 -päästöjen vaikutus ovat jo päivänselvä: Ilman keskilämpötila kasvaa jatkuvasti ja pitkällä aikavälillä sään dynamiikka on lisääntynyt dramaattisesti. Kiinteistöautomaation energiatehokkuuteen on laadittu standardi SFS-EN 15232, joka luokittelee rakennusautomaation tehokkuuden mukaan luokkiin A, B, C ja D. D-luokassa oleva kiinteistö on käytännöllisesti katsoen ilman automaatiota. A-luokassa kiinteistössä on jo automaation lisäksi tehokasta kulutusten ja olosuhteiden seurantaa. Ympäristöministeriön toimesta on laadittu ja julkaistu maaliskuussa 2012 tämän standardin soveltamiseen opas Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen. Perusteet ja opas. Tämä opas on tarkoitettu rakennusautomaatiosuunnittelijoille ja kiinteistön omistajille avuksi rakennuksen automaation toiminnallisuuden määrittelyyn. Oppaalla pyritään helpottamaan kiinteistön omistajan ja suunnittelijan välistä keskustelua rakennuksen automaatiotasosta. /Ympäristöministeriö, Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen, 2012/ Automaatioastetta ovat vahvistaneet myös monet kysyntä- ja tarjontatekijät. Molemmat liittyvät parempiin sisäilmaolosuhteisiin ja energiatehokkuuteen ja sitä kautta myös säästettyihin euroihin. Suurissa kohteissa etenkin kansainväliset sijoittajat edellyttävät rakennuksilta hyvää luokitusta.

4 Kiinteistön huollon ja ylläpidon kehittäminen on yksi keskeisistä tarpeista tehokkuuden lisäämiseen. Tämä tarkoittaa ei vain järjestelmien ja ohjelmien kehittämistä, vaan myös henkilökunnan koulutuksen lisäämistä, arvostuksen ja palkkauksen parantamista. Vain motivoitunut ja kouluttautunut henkilöstö yhdessä hyvin suunnitellun ja toteutetun kiinteistöautomaation kanssa mahdollistaa energiatehokkaan ja kannattavan kiinteistöpidon. Energiatodistus ei ole jatkuvasti ajan tasalla, mutta kun se sidotaan kiinteistöä ohjaavaan ja valvovaan automaatiojärjestelmään siirrytään reaaliaikaisuuteen. Jos esimerkiksi energian kulutusta ja olosuhteita sekä laatua seurataan ja kehitetään jatkuvasti ja se liittyy reaaliajassa esimerkiksi edellä mainittuun energiatodistukseen, antaa se todellisen kuvan kiinteistöstä ja sen kulutustasosta. Tätä kautta voitaisiin myös ohjata käyttäjiä tekemään oikeita toimenpiteitä ja korjauksia omassa toiminnassaan. Tulevaisuudessa on entistä enemmän saatavissa erilaista mittaus ja tilatietoa kiinteistöstä ja vääjäämättä energiatehokkuus lisää kiinteistöautomaation merkitystä. Tämä puolestaan edellyttää entistä laajempaa integraatiota kiinteistön eri järjestelmien välillä, kuten esimerkiksi valaistus, kulunvalvonta, palo- ja murtojärjestelmien sekä LVI-järjestelmien välillä. Toimintaympäristö ja mahdollisuudet Osa kiinteistöjen omistajista ei näe kiinteistöä tuotannon välineenä, josta voidaan saada suurempi kate parantamalla käytettävyyttä, tehokkuutta ja laatua. Tällä hetkellä löytyy jo tehokkaita työkaluja mittaroida ja seurata kiinteistön toimintaa eri tarpeiden mukaan. Voidaan kohdentaa seuranta oikeaan kohtaan prosessia. Ei tarvita erityistä ammattimaisuutta huomaamaan tarvittavat toimenpiteet, vaan indikointi tulee automaattisesti havainnollistavassa muodossa vaikka nopeusmittarina. tarvitaan siis järjestelmä joka kerää, muokkaa, jalostaa ja kertoo vaikka erilaisilla trendeillä laadullisia ja tehokkuuteen liittyviä tietoja. Seuraavassa kuvassa esimerkki Helsingin RAUnet rakennusautomaation periaatteesta.

5 Kuva 1. Helsigin RAUnet rakennusautomaatio. Datan jalostaminen tulee kehittymään entisestään. Raakadata pitää jalostaa jo ennen talletusta jalostetumpaan muotoon. Pelkän datan keräämisellä ei ole merkitystä, jos ei ole selvää visiota mihin sitä tuullaan tarvitsemaan. Varsinainen trendin keruu pystytään tekemään työkalussa. Järjestelmän tulee käsitellä kerättyä dataa annettujen kriteereiden perustella jatkuvasti ja tuoda esille prosessit joissa on ongelmia. Näin voidaan korjaustoimenpiteet kohdistaa heti niihin kohteisiin joissa on ongelmia. Näin pystytään hyödyntämään järjestelmien keräämiä tietoja tehokkaasta säästämään energia sekä myös ihmistyötä. Kaikkea kerättyä dataa ei kannata sillä silloin massa laajenee liian suureksi ja menettää merkityksensä. Datan keruussa pitäisikin keskittyä jalostamaan siitä poikkeamat, jolloin esimerkiksi historiatiedoista saadaan turha tieto pois. Otetaan tarpeen mukaan esimerkiksi lämpötila-arvot ja sen poikkeamat sekä esitetään ne käyttäjälle havainnollisesti ja ohjaten. Tällaisia toimintoja voisi olla esimerkiksi kuinka hyvin on onnistuttu pysymään annetuissa tavoitteissa niin olosuhteiden, kuin kulutustenkin osalta. Kuten edellä mainittiin, kiinteistöjen ja niiden energiankulutusta sekä mm. sisäolosuhteita ja käyttöä kuvaavien tietomassojen analysointiin tarvitaan lisäksi tiedonlouhintaa ja jalostamista tukevia laskenta, analyysi- ja diagnostiikkamoduuleja (ohjelmakomponentteja), joilla voidaan pureutua em. tietovarastojen sisältämään dataan ja tuottaa siitä nopeasti päätöksentekoa tukevaa informaatiota, jota omistajat, palveluntuottajat ym. partnerit voivat käyttää energiatehokkuuden arvioinnissa ja erilaisten tehostamistoimenpiteiden suunnittelussa. /VTT, GreenPlat/

6 Ei ole samantekevää, millaista sisäilmaa hengitämme. Suomalaiset oleskelevat sisätiloissa noin 90 % ajastaan ja hengittävät vuorokaudessa keskimäärin litraa ilmaa keuhkojensa kautta. Sisäilman laadun määrittelyyn on luotu kolme luokkaa, S1, S2 ja S3. Luokka S1 on paras. Esimerkiksi luokassa S2 sisäilma on vedoton ja laadultaan hyvä ja tähän sallitaan vähäiset poikkeamat esimerkiksi lämpötilan nousu kesäaikaan. On mahdollista määritellä indikointi siitä ollaanko pysytty vaikka 90 %:sti sallitulla alueella. Jos poikkeamaa esiintyy, ei ole välttämätöntä tehdä hälytystä vaan selvitetään mistä ongelmat johtuvat ja korjataan toiminta vastaamaan tavoitteita. Suunnitellusti toimivien prosessien dataa ei tarvitse tallentaa, vaan ne voidaan poistaa, näin talletettava data ei kasva kohtuuttoman suureksi. S3 luokassa ilma on tyydyttävää (mitä tämä tarkoittaa!!). S3 luokassa ei ole määritelty sisäilman laadulle raja-arvoja, mutta esim. Helsingin kaupungilla on niillekin määrätty raja-arvot. Sisätilojen ilma täyttää silloin minimivaatimukset laadun ja lämpöolojen suhteen. Yleisimmät hetkelliset poikkeamat sallitaan, esimerkiksi kesäkuumuus ja järjestelmässä ei ole jäähdytystä. Tällöin järjestelmässä on paljon muuttujia säätöehdoissa. Energiapalveludirektiivin vaatimuksia ei kaikilta osin ole vielä Suomessa viety kansalliseen lainsäädäntöön, mutta vuoden 2009 alkupuolella tuli voimaan uusi asetus mittauksesta ja taseselvityksestä, jonka mukaan viiden vuoden kuluttua ( ) lähes kaikki sähkön kuluttajat tulee olla varustettu älykkäillä etäluettavilla vähintään tuntikulutuksia rekisteröivillä mittareilla. Asetuksessa lähdetään myös siitä, että asiakkaalla on oikeus ilman korvausta ko. mittareiden keräämiin kulutustietoihin ja ko. tieto on saatettava asiakkaan käyttöön samanaikaisesti kuin se on verkonhaltijan käytettävissä. Asiakkaan suostumuksella tiedot ovat myös kolmannen osapuolen (esim. palveluntarjoajan) käytettävissä. /VTT, GreenPlat/ Mikä ratkaisuksi? Edellä mainittujen tarpeiden ratkaisuksi on löydettävä universaali työkalu. Näitä työkaluja on kehitetty vuosien varrella useita. Heikki Ihasalo on väitöskirjassaan Transforming building automation data into building performance metrics design, implementation and evaluation of use of a performance monitoring and management system (Aalto Yliopisto, 2012) tutkinut tällaisia työkaluja. Helsingin Kaupunkin Rakennusviraston HKR-Rakennuttaja on yhteistyössä VTT:n kanssa käynnistänyt projektin GreenICT Platform and Applications for Energy Performance Services in Existing Building Stocks. Tämän projektin suunnitelmassa on tiivistetty tavoitteeksi: Hankkeen tavoitteena on kehittää ICTpohjainen tietoja sovellusympäristö (platform), joilla rakennuksissa tapahtuva energiankulutus ja sisäilmaolosuhteet saadaan näkyväksi ja luodaan edellytykset siihen vaikuttavien eri tekijöiden nykyistä paremmalle ymmärtämiselle ja hallitsemiselle. Samalla kehitetään sovel-

7 luksia ja työkaluja smart meter/smart gridja AMR (automated meter reading) teknologian tuottaman tiedon sekä muun mittaus ym. tiedon laajapohjaiselle hyödyntämiselle rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Näin luodaan perustaa GreenICT-tyyppisten uusien palvelujen kehittämiselle ja pilotoidaan niitä potentiaalisissa vientikohteissa yhteistyössä kv. partnereiden kanssa. Kehitystyö liitetään myös osaksi IEA:n puitteissa tehtävää laajapohjaista kv. yhteistyötä. Em. projektissa VTT toteuttaa yhdessä kotimaisten yritys- ym. partnereiden kanssa uuteen ICTteknologiaan perustuvat alusta (platform) ja sovelluksia, joita hyödynnetään käytännössä rakennusten energiatehokkuuden arvioinnissa ja monitoroinnissa (oheinen kuva). Kuva 2. Palvelualustan ylätason alustava rakenne. /VTT, GreenPlat/ MMEA Toinen esimerkki on Mittaus, monitorointi ja ympäristöarviointi (MMEA) tutkimusohjelma: WP2 Ympäristötehokkuuden hallintajärjestelmä. Projektissa tutkitaan ympäristötehokkuuden määritelmää ja sen arviointimenetelmiä. Tutkimusohjelman konkreettisina tavoitteina on kehittää: yhteensopivia ja toimivia mittausjärjestelmiä ympäristötehokkuuden arvioinnin hallintajärjestelmiä uusia on line- ja kaukokartoitusmenetelmiä

8 demonstroida näiden käyttöä ja niistä saatavien uusien tuotteiden esittämistä MMEA Testbed- järjestelmässä toteuttaa pilotteja, jotka koordinoivat monitorointiin ja ympäristötehokkuuden arviointiin liittyviä aktiviteetteja eri työpakettien, CLEENin eri ohjelmien ja eri Strategisten huippuosaamisen keskittymien (SHOK) välillä. Tässä ympäristössä rajapinnat ovat avoimia ja voidaan vertailla erilaisten kiinteistöjen arvoja keskenään. Platformi tarjoaa mahdollisuuden jolla voidaan laskea esimerkiksi 100 kiinteistön keskiarvon ja tarkastaa samalla tuleeko data vai ei kaikista kiinteistöistä. Tämän lisäksi on mahdollista saada muuten piilossa olevaa anturitietoa. Näin esimerkiksi huolto ja muu toiminto yksinkertaistuu. Luonnollisesti kiinteistön omistajilla on oltava jokin syy luovuttaa omia tietoja muiden käyttöön. Tällainen syy voi olla esimerkiksi saada itse vertailutietoa ominaisuuksista vastaavista kiinteistöistä ja kehittää omaa ympäristöä tämän tiedon pohjalta. avaa myös mahdollisuuden osittaa tehokkaat olosuhteet, joka voi vaikka korreloida kiinteistön arvoon. Mitä tietoa kiinteistöstä - kiinteistöön? Suomessa luontevana lähtökohtana koko maan rakennuskantaa ajatellen on valtakunnallinen rakennus- ja huoneistorekisteri, joka sisältää runsaasti ominaisuus ym. tietoja kaikista maan rakennuksista sekä myös niiden käytöstä (esim. asuinrakennuksista asukastiedot). Se on kansainvälisestikin ainutlaatuinen julkisin varoin ylläpidetty tietovarasto, jonka käyttö on toistaiseksi painottunut erilaisiin viranomaistarpeisiin ja sitä on hyödynnetty verraten huonosti esim. rakennusalan yrityksissä ja T&K-toiminnassa. Em. laajaan olemassa olevaan tietovarastoon on kehitteillä sen ylläpitäjän (Väestörekisterikeskus) toimesta webservice-tyyppisiä rajapintoja, joita hyödyntäen sen tiedot (yksittäisestä rakennuksesta tai vapaasti valittavasta rakennusjoukosta) saadaan erilaisten palvelutuottajien ja muiden tarvitsijoiden käyttöön. /VTT, GreenPlat/ Em. yleisen tietopohjan lisäksi hyödynnetään omistajakohtaisia tietojärjestelmiä ja selvitetään niiden sisältämän tiedon hyödyllisyyttä. Keskeisinä tiedonhallintajärjestelmiä tulevat kysymykseen mm. erilaiset tilojen hallintaa ja kiinteistönhoitoa palvelevat sovellukset ja esim. sähköiset huoltokirjat. Haasteena on rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien tietojen ohella erityisesti rakennusten käyttöön sekä hoidon ja ylläpidon laatuun liittyvien tietojen käyttöön saanti. Tähän liittyen pyritään löytämään myös uusia tietolähteitä (kulunvalvonta, tietoverkot, uudet sensorit jne), joiden avulla voitaisiin saada uutta tietämystä erityisesti inhimillisen toiminnan/käyttäytymisen ja energiankäytön

9 välisistä riippuvuuksista/vaikutuksista. Tällöin törmätään väistämättä myös yksilön tietosuojaan liittyviin kysymyksiin, joihin on etsittävä eri osapuolia tyydyttävät ratkaisut. /VTT, GreenPlat/ Säätietojen käyttö ennakoimaan tilanteita, on mahdollista Ilmatieteen laitoksen 500 säähavaintoaseman kautta ympäri Suomenniemeä. Tämän tiedon käyttöön ottaminen on helppo ymmärtää tärkeäksi osaksi energiatehokkuuden mittaamista ja em. tiedot palvelevatkin energiankäytön tilastoinnissa, suunnitteluvaiheen laskennassa yms. ilmeneviä tarpeita. Paikallisten ilmiöiden havainnointia ajatellen Ilmatieteen laitoksen sääasemat ovat kuitenkin verrattain harvassa ja niiden säätiedotus uusitaan useimmilla asemille vain muutaman kerran päivässä. Tiheästi luettavien energiamittareiden yleistyessä myös rakennuskohtaiset sääasemat ovat yleistymässä osana rakennusten automaatioratkaisuja. /VTT, GreenPlat/ Energiahallinnan optimointia ajatellen on tärkeää, että käyttäjä saa realiljassa käyttöönsä energialaitosten kiinteistön kulutusmittareiden tiedot, kiinteistön automaatiojärjestelmään jolloin niiden perustella on mahdollista tehdä esim. kulutuksen rajoitusta kiinteistössä kun se uhkaa mennä yli sovittujen huippuarvojen. Myös uuden mittariteknologian tuottamaa tietoa voidaan täydentää muilla automaattisilla mittauksilla, joilla voidaan selvittää esim. sähkönkäytön jakautumista rakennuksessa (prosessissa), jonkin järjestelmän/laitteen toimintaa, vallitsevia sisäolosuhteita jne. Kun kulutustiedot ostoenergiasta saadaan realiljassa niin rakennuksen energiankulutusta ja sen vaihtelua voidaan seurata esim. minuuttiaikataululla vuorokauden ympäri. Tämä mahdollistaa myös energiankulutukseen vaikuttavien muutosten (esim. ilmastoinnin ohjaus, lämpötilojen vuorokausisäätö) tehokkaan optimoinnin sekä kulutuksen ohjauksen esim. dynaamisten energiatariffien yleistyessä smart meterteknologian myötä. Optimointi ja kysyntäjoustopalveluista yhdistettynä tähän kokonaisuuteen voi näin syntyä myös merkittävä liiketoimintaa. /VTT, GreenPlat/ Yksi keskeinen asia on tietysti nimetä automaatiosta saatavat mittauspisteet yhtenäisesti tiedonsiirron automaattista analysointia varten. Tämä siksi, että olisi mahdollista syöttää tiedot useisiin tai useista kiinteistöautomaatiotoimittajien järjestelmistä loogisesti. Tällöin on tarpeellista sopia yhtenevästä käytännöstä kuinka järjestelmään syötettävät mittauspisteet nimetään. Tulevaisuuden visiot Kiinteistöautomaatiosta voidaan kerätä paljon tietoa ja ottaa tarpeellinen käsiteltäväksi. Tällöin erilaisten palvelun tarjoajia voivat olla pienistä yrityksistä kansainvälisiin yrityksiin. Tällöin voi olla esimerkiksi, että suuremmilla toimijoilla palveluun liittyy erilaisia lisenssimaksuja.

ENERGIATEHOKKAAN KIINTEISTÖN OHJAUS, VALVONTA JA RAPORTOINTI

ENERGIATEHOKKAAN KIINTEISTÖN OHJAUS, VALVONTA JA RAPORTOINTI ENERGIATEHOKKAAN KIINTEISTÖN OHJAUS, VALVONTA JA RAPORTOINTI Avoin Automaatio ry 2015 Avoin Automaatio ry Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Kustantaja Avoin Automaatio ry, www.avoinautomaatio.fi

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat. Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu

Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat. Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu Sähköpäivä 23.4.2015 - Kiinteistöautomaatio; Kysynnän jousto - Rajapinnat Veijo Piikkilä Tampereen ammattikorkeakoulu Kiinteistöautomaatio on rakennuksen aivot Lähde: Siemens 29.4.2015 TALOTEKNIIKKA/VPi

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön uudet ohjeet Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen. Juhani Hyvärinen, VTT Expert Services Oy

Ympäristöministeriön uudet ohjeet Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen. Juhani Hyvärinen, VTT Expert Services Oy Ympäristöministeriön uudet ohjeet Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Juhani Hyvärinen, 28.9.2012 VTT Expert Services Oy 18.10.2012 2 Rakennusten automaation vaikutusta energiankulutukseen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus 2.0

Rakennusten energiatehokkuus 2.0 Rakennusten energiatehokkuus 2.0 Rakennusten energiaseminaari 4.10.2017 Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen, VTT Johtava tutkija, Pekka Tuomaala, VTT Rakennukset ovat keskeisessä roolissa Ihmiset viettävät

Lisätiedot

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty

Lisätiedot

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Osallistumishakemukseen liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan 15.11.2014 klo 12.00 mennessä 18 kappaletta. Ohessa on yhteenveto

Lisätiedot

Automaation toiminnallisuus ja energiatehokkuus. Johan Stigzelius, hallituksen puheenjohtaja, KNX Finland ry

Automaation toiminnallisuus ja energiatehokkuus. Johan Stigzelius, hallituksen puheenjohtaja, KNX Finland ry Automaation toiminnallisuus ja energiatehokkuus Johan Stigzelius, hallituksen puheenjohtaja, KNX Finland ry Veijo Piikkilä, lehtori, TAMK Rakennusautomaatio ja ohjaus IHC Rajapinnat ja yhteistoiminnallisuus

Lisätiedot

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset

Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Aleksanterinkaarin kaaren sisäkehä, tarjouskilpailu tontinluovutus- ja yhteistyömallista - hiilijalanjälkitulokset Bionova Consulting, Tytti Bruce 3. kesäkuuta 2014 1. Kohteiden Bionova Consulting arviointimenetelmä

Lisätiedot

Etelä Suomen ja Viron Interreg III A ohjelma:

Etelä Suomen ja Viron Interreg III A ohjelma: Etelä Suomen ja Viron Interreg III A ohjelma: "Internetpalvelusta apua ilmastokamppailuun (e3portaali)" Kuresaari 14.9.2007 Jorma Pietiläinen Copyright VTT Lähtökohta: 2 3 4 IPCC:n skenaatiot: 5 6 Tulevaisuus?

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Asiakkaan energiatalouden optimointi

Asiakkaan energiatalouden optimointi Asiakkaan energiatalouden optimointi Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen - teemapäivä 4.6.2009 YIT Kiinteistötekniikka Oy, Kimmo Liukkonen 1 Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen Sisältö 1. YIT

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1

Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1 Kohti nollaenergiarakentamista Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia haasteita rakennusalalle Kehittyvä rakentaminen 2014 seminaari ASTA-messut Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut

xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut Vakioratkaisut kiinteistöjen toimintojen ohjaukseen Tehokas energianhallinta Schneider KNX -vakioratkaisujen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ

ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ ENERGIATODISTUKSET JA MERKIT TYÖKALUINA ENERGIATEHOKKUUSVIESTINNÄSSÄ Helsingin erilainen Display Miksi tämä lähestymistapa? 28.5.2010 Ulla Soitinaho HKR-Rakennuttaja Miksi ihmeessä Display? Miksi ihmeessä

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö on energiatehokas

Älykäs kiinteistö on energiatehokas Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Korjausrakentaminen ja päästöjen vähentäminen Miimu Airaksinen, RIL

Korjausrakentaminen ja päästöjen vähentäminen Miimu Airaksinen, RIL Korjausrakentaminen ja päästöjen vähentäminen Miimu Airaksinen, RIL 78% Eurooppalaisista asuu kaupungeissa 85% BKT:sta syntyy kaupungeissa 90% kaikista innovaatioista syntyy kaupungeissa Samanaikaisesti

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Talotekniikan palvelualusta varmistaa tuottavan ja viihtyisän kiinteistön

Talotekniikan palvelualusta varmistaa tuottavan ja viihtyisän kiinteistön Ville Stenius, palveluliiketoimintajohtaja Talotekniikan palvelualusta varmistaa tuottavan ja viihtyisän kiinteistön Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Rakennuksen

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

MX6 Energia - Energiatehokkuus

MX6 Energia - Energiatehokkuus - Energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden kehitys, suunnittelu ja analysointi MX6 Energia on energiatehokkuuden suunnitteluohjelma, joka tuottaa virallisen energiatodistuksen sekä muita analysointiraportteja.

Lisätiedot

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät 23.10.2015 Kemi Jussi Rönty, VTT Sisältö: 1. Taustaa - miksi uimahalliportaali? 2. Portaalin sisältö

Lisätiedot

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia)

Lisätiedot

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE

Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi TAPRE Teuvo Aro, AX-Suunnittelu AX-SUUNNITTELU Perustettu 1993 LVI TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Nollaenergiakorjauksen tiekartta

Nollaenergiakorjauksen tiekartta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Nollaenergiakorjauksen tiekartta Rakennusfoorumi 13.12.2016 Korjaamalla nollaenergiatasolle? Riikka Holopainen, TkT, tiimipäällikkö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Taustaa

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA 2013 -SEMINAARIN YHTEENVETO

RAKENNUSFYSIIKKA 2013 -SEMINAARIN YHTEENVETO RAKENNUSFYSIIKKA 2013 -SEMINAARIN YHTEENVETO 24.10.2013 Prof. TTY, Rakennustekniikan laitos Kosteus- ja homeongelmien vähentäminen 2 Aikataulut Valvonta Vastuut Asiantuntemus Koulutus ja tiedotus Asenteet

Lisätiedot

Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut. Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4.

Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut. Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4. Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4.2014 Kauppakeskus Sello Asiakaskäynnit 2013 22,6 miljoonaa Kokonaismyynti 2013

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 1 2 IPCC = The Intergovernmental Panel on Climate Change 3 Energiaskenaariot, määräykset

Lisätiedot

GES-verkostotilaisuus Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla

GES-verkostotilaisuus Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla GES-verkostotilaisuus 15.11.2017 Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla 16.11.2017 1 IVH Kampus, Skinnarila Monimuotoinen kokonaisuus, 24.000 m2, 11

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Laatujärjestelmä. sisäilmaston ja energiatehokkuuden parantamiseksi asuinkerrostalojen peruskorjauksen yhteydessä

Laatujärjestelmä. sisäilmaston ja energiatehokkuuden parantamiseksi asuinkerrostalojen peruskorjauksen yhteydessä Laatujärjestelmä sisäilmaston ja energiatehokkuuden parantamiseksi asuinkerrostalojen peruskorjauksen yhteydessä 1 Asuinkerrostalon peruskorjaus Laatujärjestelmää hyväksikäyttäen 2 Laatujärjestelmän osat

Lisätiedot

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennussimulointi tänään Simuloinnin käyttö suunnittelussa lisääntyy Olosuhdevaatimukset

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö 18.1.211 1 OKT 21 normi OKT 198-> OKT 196-1979 OKT RAT 196-1979 RAT LPR 196-1979 LPR

Lisätiedot

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia)

Lisätiedot

MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU

MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU MITTAUSJÄRJESTELMÄ Verkon valvontaan Laskutukseen Sarjaliitäntä RS-485 Modbus RTU www.hedtec.fi Mittarit Teollisuuden ja kiinteistöjen energianmittauksiin ja sähköverkon analysointiin. Täydellinen etäkäyttö.

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry

Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Apua hälyttävä WC ja itsestään sammuva liesi? Talotekniikka turvallisen asumisen edistäjänä. KIRA mediatapaaminen Harri Liukku, ABB Oy KNX Finland ry Kiinteistö- ja rakennusfoorumin media-aamiainen 6.9.2012

Lisätiedot

Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska

Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014 Pellervo Matilainen, Skanska Alueiden energiatehokkuus Kruunuvuori, Helsinki Finnoo, Espoo Kivistö, Vantaa Härmälänranta, Tampere Energiatehokkuus Energiantuotanto

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen?

Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen? Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen? Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy!"#$%&'%(')*+,-.)/0)$1)%$1'&2134)5$%")."25$"")"'3"1.(1,5"6"#7&#(3.")5")$+5S'.$5")

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä.

Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä. Viite: HE Energiatodistuslaki (HE 161/ 2012 vp) 7.12.2012 Energiatodistusten edellyttämät toimenpiteet, kustannukset ja vaikutukset todistusten tarvitsijoiden näkökulmasta Energiatodistukset: tarvittavat

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Rakentamismääräykset 2012

Rakentamismääräykset 2012 Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut

Lisätiedot

Kiinteistö- ja toimitilapalveluverkoston kokoontuminen 6.4.2011

Kiinteistö- ja toimitilapalveluverkoston kokoontuminen 6.4.2011 Kiinteistö- ja toimitilapalveluverkoston kokoontuminen 6.4.2011 ENERGIAKOLMIO OY Energia-alan asiantuntijayritys Henkilökunta 69 Perustettu 1995 Toimipaikka Jyväskylä Emoyhtiö Alpiq Group Yrityssektorilta

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Kiinteistöautomaatio energiatehokkuuden edistämisessä. Copyright Siemens Osakeyhtiö 2009. All rights reserved

Kiinteistöautomaatio energiatehokkuuden edistämisessä. Copyright Siemens Osakeyhtiö 2009. All rights reserved Kiinteistöautomaatio energiatehokkuuden edistämisessä Copyright Siemens Osakeyhtiö 2009. All rights reserved istä säästöt syntyvät? Automaattinen LVIS-järjestelmien ohjaus, säätö ja valvonta -Ajallisesti

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010 Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat Jan Mattsson 18.03.2010 on nyt Samat ihmiset, samat palvelut, samat arvot Maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija 120 000 työntekijää sekä toimipaikkoja

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa. Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja

Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa. Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja Rakennetun ympäristön merkitys Suomessa Energiatehokkuuspotentiaali on pääosin hyödyntämättä

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

ESCO-palvelu. Investointi maksuun sen tuottamalla energiansäästöllä Potentiaalia myös maataloustuotannossa

ESCO-palvelu. Investointi maksuun sen tuottamalla energiansäästöllä Potentiaalia myös maataloustuotannossa Maatilan energiahuolto -hanke 1 (4) /energiahuolto ESCO-palvelu Investointi maksuun sen tuottamalla energiansäästöllä Potentiaalia myös maataloustuotannossa Maatilan energiahuolto -hanke 2 (4) /energiahuolto

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015 Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että

Lisätiedot

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Rakentamisen uudet energiamääräykset Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way.

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way. TAC - Finland Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin We help the best buildings in the world get that way. TAC:n tuotteiden ja palvelujen jakauma TAC:lla me: Kehitämme ja valmistamme

Lisätiedot

KIINTEISTÖPILVI.FI Olosuhteiden helpompaa ja tehokkaampaa säätämistä

KIINTEISTÖPILVI.FI Olosuhteiden helpompaa ja tehokkaampaa säätämistä KIINTEISTÖPILVI.FI Olosuhteiden helpompaa ja tehokkaampaa säätämistä Koska asunto on kallis sekä rahalliselta että tunnearvoltaan, siitä kannattaa pitää erittäin hyvää huolta tavalla, josta nauttivat sekä

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusautomaation, säädön vaikutus energiatehokkuuteen BAFF 2013, 30.5.2013 SFS-EN15232 Johan Stigzelius KNX Finland ry sivu No. 1 KNX Finland ry Toimimme Suomessa KNX toimialaa

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisen kuulemistilaisuus - Rakennusautomaation kommenttipuheenvuoro - STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen 1 Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2015 talousarvion liitteeksi 11.12.2014 1 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

Kauppakeskuksen energiatehokkuusratkaisut, case Kauppakeskus Sello. Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 22.1.

Kauppakeskuksen energiatehokkuusratkaisut, case Kauppakeskus Sello. Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 22.1. Kauppakeskuksen energiatehokkuusratkaisut, case Kauppakeskus Sello Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 22.1.2013 Kauppakeskus Sello Asiakaskäynnit 2012 23 miljoonaa Kokonaismyynti

Lisätiedot

Tavoitteellinen energianhallinta. taloyhtiössä. Matti Hellgrén. Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija

Tavoitteellinen energianhallinta. taloyhtiössä. Matti Hellgrén. Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Tavoitteellinen energianhallinta ja ylläpito taloyhtiössä Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy Talokeskus Yhtiöt Oy on konserni, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa Fidelix 2015 Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI MITTAROINTI- OHJE VERSIO 21.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -TUOTE: Kuka tekee: Kenelle ja mihin tarkoitettu: Käyttäjävaatimukset: Resurssitarve: Valmistelija:

Lisätiedot

STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy

STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy STOK - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy 4.5.2009 Posintra Oy Perustettu 1998 29 omistajaa, joista suurimmat: Porvoon kaupunki, Neste Oil Oyj, Osuuskauppa Osla, EM Group

Lisätiedot

Kaupungin rakennusten energiankulutusdata. Katri Kuusinen 26.2.2015

Kaupungin rakennusten energiankulutusdata. Katri Kuusinen 26.2.2015 Kaupungin rakennusten energiankulutusdata Katri Kuusinen 26.2.2015 Nykyisiä tietokantoja kaupungin omista rakennuksista Vuosikulutukset Noin 3500 kohteen tiedot (palvelu- ja asuinrakennuksia) Kaukolämmönkulutus

Lisätiedot

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari INTELLIGENT ENERGY ANAGEENT seminaari Tervetuloa BuildingEQ projektin esittely Toimitusjohtaja Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Helsinki, HTC Center, Tammasaarenkatu 5 Ke 22.4.2009 1 Seminaariohjelma 09.00

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot