Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS"

Transkriptio

1 Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS (tark ) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS

2 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus, joka koskee päivättyä ja tarkastettua osayleiskaavakarttaa Kaavan laatija Ramboll Finland Oy, arkkitehti Marjut Ahponen (YKS 414) Viite Työ nro (vanha nro ) Kirjoittanut Marjut Ahponen Tarkastanut Mikko Nurminen Vireilletulo Kaupunginhallitus , kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavaluonnos nähtävillä 2. kaavaluonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Kaavan hyväksyminen Valtuusto _._.2014 _ Lainvoimainen _._.-_._.2014 Ulvilassa _._.2014 Mikko Nurminen kaavoituspäällikkö

3 SISÄLTÖ 1. Tunnistetiedot 1.1 Vireilletulo 1.2 Hyväksyminen 1.3 Kaava-alueen sijainti ja rajaus 2. Johdanto 2.1 Yleiskaavan tarkoitus 2.2 Yleiskaavan oikeusvaikutukset 2.3 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osalliset Kaavoituksesta tiedottaminenn 3. Tiivistelmä 3.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitusvaihe Valmisteluvaihe Luonnosvaihe Ensimmäinen kaavaluonnos Toinen kaavaluonnos Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe 3.2 Kaavan keskeinen sisältö Osayleiskaavaan perustuva rakentaminen 4. Lähtötiedot 4.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus 4.2 Luonnonympäristö Maisema Kasvillisuus ja eläimistö Topografia ja maaperä Vesistöt ja vesitalous Maa- ja metsätalous Suojelualueet ja -kohteet 4.3 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Väestö Asuminen ja tonttitarjonta Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut Virkistys Liikenne Tekninen huolto ja j erityistoiminnot 4.4 Rakennettu kulttuuriympäristö Arvokkaat maisema-alueet Kiinteät muinaisjäännökset Rakennusperintö 4.5 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 4.6 Maanomistus 4.7 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyt ttötavoitteett Ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta 4.8 Selvitykset Rakennusoikeuslaskelma Muut selvitykset ja suunnitelmat

4 4.9 Yleiskaavan sisältöä koskeviaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säädöksiä Yleiskaavan suhde muuhun lainsäädäntöön 5. Suunnittelun tavoitteet 5.1 Lähtökohdat Yleiset yleiskaavoitukselle asetetut tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Maankäytön kehityskuva 5.2 Suunnittelutilanteesta johtuvat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyt ttötavoitteett Ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Selvitykset Mitoitustarkasteluu 6. Osayleiskaavan kuvaus 6.1 Kaavan rakenne Mitoitus 6.2 Kaavamerkinnät Aluevaraukset 6.3 Kulttuuriympäristöä koskevatt kaavamääräykset ja merkinnät ja määräykset Yleismääräykset Luettelo rakennussuojelukohteista 6.4 Muut kaavamääräykset ja -merkinnät 6.5 Kaavan käsittelyvaiheet 7. Kaavan vaikutusten arviointi 7.1 Rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset 7.2 Maisemaan, luontoon ja luonnonympäristöön kohdistuvat vaikut 7.3 Talouteen kohdistuvat vaikutukset 7.4 Terveellisyyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset 7.5 Väestöön ja sosiaalisiin oloihin kohdistuvat vaikutukset 7.6 Suunnittelutilanteeseen kohdistuvat vaikutukset Valtakunnalliset alueidenkäyt ttötavoitteett Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys ja rakentamisen luvanvaraisuus 8. Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoistaa ja lähdemateriaalista ukset LIITTEET Liite 1 Kaavakartta Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 3 Rakennusoikeuslaskelma Liite 4 Maisemaselvitys

5 Liite 5 Arkeologinen inventointi Liite 6 Kooste rakennusinventoinnin tuloksista Liite 7 Viranomaisneuvotteluiden muistiot Liite 8a Palauteraportti, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 1. osayleiskaavaluonnos Liite 8b Palauteraportti, 2. osayleiskaavaluonnos Liite 8c Palauteraportti, osayleiskaavaehdotus Liite 9 Ote asemakaavayhdistelmästä Liite 10 Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 Liite 11 Meluselvitys 2014 Liite 12 Luettelo osayleiskaavan AO-1-, AO-2-, AM-1- ja AM-2- alueille sijoittuvista rakennuspaikoista OHEISMATERIAALI Kaasmarkun osayleiskaava-alueen luontoarvojen perusselvitys, Suomen Luontotieto Oy 2007 Kaasmarkunjoen luontoselvitys Kirkkosillan ja Tehtaansillan väliltä, Terhi Rajala 1998 Oheismateriaali on kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka nähtävillä Ulvilan kaupungin maankäyttöosastolla ja kaupungin internet-sivuilla. Tämän jälkeen aineistoa säilytetään Ulvilan kaupungin maankäyttöosastolla.

6 1. TUNNISTETIEDOT Vireilletulo Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu i julkisella kuulutuksella Hyväksyminen Ulvilan valtuusto on hyväksynyt osayleiskaavan ( ( ). Kaava-alueen sijainti ja rajaus Kaava-alueen muodostavat Kaasmarkun kylän keskusta sekä sitä ympäröivät maa- ja metsäta- So- lousalueet, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 630 ha. Idässä suunnittelualue rajautuu lan ja Ojalan tiloihin, etelässä Latomäkeen ja lännessä Kivimäkeen, Suolistontiehen ja valtaval- tiehen 11. Pohjoisessa ja etelässä suunnittelualuee ulottuu noin 0,5 1,5 km:n etäisyydelle tatiestä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 630 ha. Kaava-alueen sijainti ja rajaus 1

7 2. JOHDANTO 2.1 Yleiskaavan tarkoitus Yleiskaavan tarkoituksenaa on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleis- liiken- piirteinen ohjaaminen ja eri toimintojen (esim. asuminen, virkistys, palvelut, työpaikat, ne) yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja j osoite- taan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisemman kaavoituksen perustaksi. p Yleiskaava voidaan laatia sen tarkoituksesta ja tavoitellusta ohjausvaikuto tuksesta riippuen joko oikeusvaikutuksettomana tai oikeusvaikutteisena. Kunnan osalle laadittuaa yleiskaavaa kutsu- taan osayleiskaavaksi. 2.2 Yleiskaavan oikeusvaikutukset Kaasmarkun osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se s korvaa alueella voimassa olevan oikeusvaikutuksettoman Ulvilan yleiskaavan (1975). Kaasmarkun osayleiskaavaa voidaan käyttää MRL 44.2 :n mukaisesti m enintään kaksiasuntoi- osin, sen asuinrakennuksen rakennusluvann myöntämisen perusteena AO ja AM-alueilla siltä kuin ne sijoittuvat osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi osoitetun o alueen ulkopuolelle. Määräys on voimassa 10 vuotta yleiskaavan voimaantulosta. Määräaika ei koske MRL 72 :n mu- kaista ranta-alueen rakentamista. Alueille, joilla rakennuslupia voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella, osoitetaan myös rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuden enimmäismäärä. Lisäksi osayleiskaavassa anne- kaavan taan muita rakentamistapaa koskeviaa määräyksiä. Rakennusoikeus on mitoitettu mm. valmisteluvaiheessa laaditun emätilatarkasteluun perustuvan rakennusoikeuslaskelman, mai- semaselvityksen ja jo toteutuneen rakentamisen perusteella sekä viranomaisilta ja maanomis- tajilta saatua palautetta soveltaen. Tarkemmin yleiskaavan oikeusvaikutuksia sekä maankäyttö- ja rakennuslain ja muun yleiskaa- kaa- van laatimiseen vaikuttavan lainsäädännön huomioimista koskevia asioitaa on käsitelty vaselostuksen kohdassa 4.9, Yleiskaavan sisältöä koskevia maankäyttö- m ja rakennuslain (MRL) säädöksiä. 2.3 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osalliset Osallisia ovat mm. suunnittelualueella sijaitsevien ja siihen rajautuvien kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja työntekijät, alueella toimivat yritykset ja yhdistykset, Ulvilan kaupungin ao. hallintokunnat, viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (mm. Varsinais- Suomen ELY-keskus, Satakuntaliit tto ja Satakunnan museo), sekä muut henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin o kaavaa saattaa huomatta- vasti vaikuttaa Kaavoituksesta tiedottaminen Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekää kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen julkisesta nähtävillee asettamisesta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, interja ehdo- net-sivuilla sekä virallisissa tiedotuslehdissä (Ulvilan Seutu). Lisäksi kaavan luonnos- tusvaiheissa järjestetään avoimet yleisötilaisuudet. Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämien viranomaisneuvotteluiden ja asiakirjo- jen nähtävilläoloihin liittyvien lausuntopyyntöjen ohella viranomaisille tiedotetaan kaavan ete- 2

8 nemisestä myös mm. kaavan valmisteluun liittyvien työneuvotteluiden ja erillisselvitysten laatimisen yhteydessä. Asiakirjojen nähtävilläoloaikoina osallisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmaa koskevia mielipiteitä (aloitus- ja luonnosvaiheet) ja muistutuksia (ehdotusvaihe). Kirjallinen palaute toimitetaan osoitteeseen: Ulvilan kaupunki, Maankäyttöosasto, PL 77, Ulvila Palautetta voi toimittaa puhelimitse tai sähköpostitse seuraaville henkilöille, jotka myös antavat asian käsittelyyn liittyviä lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, puh , sähköposti Kaavoitusinsinööri Pauli Kekki, puh , sähköposti Maanmittausteknikko Arto Ahokas, puh , sähköposti 3

9 3. TIIVISTELMÄ 3.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitusvaihe Aloitusvaiheessa koottiin kaavaprosessin käynnistämistä varten tarvittavat lähtötiedot ja laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetettiin julkisesti nähtäville alkaen. Palautetta ei jätetty. Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaaa pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan ja j sen si- sältöä päivitetään tarpeen mukaan kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheessa analysoitiin olemassa olevat lähtötiedot ja j laadittiin tarvittavat lisäselvityk- laa- set, sekä käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute. Näiden pohjalta dittujen alustavien vaihtoehtotarkasteluiden myötä muodostettiin jatkotyöskentelyssä käytettä- vät suunnittelun periaatteet ja kaavann tavoitteet Luonnosvaihe Ensimmäinen kaavaluonnos Aloitus- ja valmisteluvaiheissa kootunn lähtötietoaineiston, viranomaisneuvottelun ja osallisilta saadun palautteen pohjalta laadittiin osayleiskaavaluonnos, joka asetettiin julkisesti nähtäville väliseksii ajaksi. Nähtävilläoloaikana osallisille varattiin mahdollisuuss jättää suunnitelmasta kirjallisia tai suullisia mielipiteitä. Luonnos esiteltiin avoimessa yleisötilaisuu- ta- dessa sekä järjestetyssä viranomaiskeskustelussa jaa kyläyhdistyksen paamisessa. Viranomaislausunnot korvattiin viranomaisneuvottelulla, joka pidettiin Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana jätettiin 25 osallisten laatimaa mielipidettä, joista useim- missa esitettiin kaavaluonnoksen salliman uudisrakentamisenn määrää ja sijoittumista koskevia huomautuksia. Rakentamismahdollisuuksia pidettiin liian vähäisinä, vaikka uudisrakentamista oli osoitettu huomattavan runsaasti kylän väestöennusteeseen ja rakennuspaikkojen kysyntään nähden. Hallinnollistenn käsittelyiden lisäksi 1. kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen osallisille, kunnan luottamushenkilöille ja keskeisille viranomaisille järjestettiin useita u ylimääräisiä tiedotus- ja esittelytilaisuuksia ja neuvotteluita. Suunnitelmaa käsiteltiin mm. seuraavissa yhteyksissä: Kaupunginhallituksen kokoukset , , ja Maakuntamuseon ja rakennusvalvonnan työneuvottelu (elokuu 2011) ) ELY-keskuksen ja kaupungin välinen kehittämiskeskusteluu Valtuustoseminaari Yleisötilaisuus Viranomaistyöneuvottelu Työneuvottelu ELY-keskuksen kanssa Kooste 1. kaavaluonnoksesta saadusta palautteesta sekä siihen laaditut vastineet ovat kaa- kaa- vaselostuksen liitteenä 8a. Viranomaisten kanssa käytyjen neuvotteluidenn muistiot ovat vaselostuksen liitteenä Toinen kaavaluonnos Ensimmäisen kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavaan liittyviä perusselvityksiä täyden- nettiin laatimalla rantavyöhykkeelle sijoittuvia tiloja koskeva emätilatarkastelu ja rakennusoi- lisäksi keuslaskelma (liite 3), maisemaselvitys (liite 4), jossa maisemarakenteenn analysoinnin on annettu alueen rakentamista koskevia maankäyttösuosituksia, sekä täydentävä arkeologi- nen inventointi (liite 5). 4

10 Ensimmäisestä luonnoksesta saadun palautteen ja kaupunginhallituksen tekemän linjauksen perusteella osayleiskaavaan perustuvien rakennuspaikkojen määrää päätettiin lisätä. Lisäksi uusia rakennuspaikkoja osoitettiin myös emätilatarkastelun ja rakennusoikeuslaskelman tulosten perusteella. Kaupunginhallituksen linjaukseen perustuvat uudet rakennuspaikat on valittu siten, että tilojen pinta-ala mahdollistaa vähintään 1 ha:n suuruisten rakennuspaikkojen muodostamisen. Lisäksi kohdealueiden tuli sijoittua vuonna 2012 laaditun maisemaselvityksen mukaan maiseman kannalta kohtalaisesti rakentamiseen soveltuville metsäalueille. Nämä kriteerit täyttävien tilojen omistajia on kuultu ennen uusien rakennuspaikkojen lisäämistä kaavaan. Ensimmäisen ja toisen kaavaluonnoksen välisiä merkittäviä muutoksia: MRL 137 :ään sisältyneen kylä- ja maaseutualueita koskevan 3. momentin poistamista seuranneen siirtymäajan päättyminen sekä MRL 44 :ään tehtyjen lisäysten vaikutukset osayleiskaavaan perustuvien rakennuslupien myöntämisedellytyksiin AO-, AM- ja TYalueilla. Em. säädösten nojalla osayleiskaavaa voidaan käyttää ainoastaan asuin- ja lomarakentamiseen liittyvien rakennuslupien perusteena. Lisäksi määräyksen voimassaolo on rajoitettu enintään 10 vuoteen kaavan voimaantulosta. MA- ja MY-alueiden kaavamääräystä on muutettu siten, että alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvien talousrakennusten rakentaminen. MY-aluetta koskenut avohakkuukielto on poistettu ja määräykseen on lisätty, että alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen toimenpiderajoitus. AM-alueella on sallittu maatalouden sukupolvenvaihdokseen liittyvän toisen samalle rakennuspaikalle sijoittuvan yksiasuntoisen asuinrakennuksen tai toisen olemassa olevaan rakennukseen sijoittuvan asunnon rakentaminen, kuitenkin edellyttäen, että kaavassa osoitettua kokonaisrakennusoikeutta ei ylitetä eikä rakennuspaikkaa jaeta kahdeksi erilliseksi kiinteistöksi. Paloaseman alue julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (mielipide nro 18). AT/s- alueen laajennukset Rukoushuoneenmäen pohjoispuolella ja Haukantien pohjoispäässä (mielipiteet nro 9, 18, 21, 22 ja 26). Leineperintien ja Kivialhontien liittymän viereisen peltoalueen aluevarausmerkintä M:stä MA:ksi (mielipide nro 26). Merkitykseltään vähäisiä, maanomistajien hyväksymiä ja/tai yksittäisiin kiinteistöihin kohdistuvia muutoksia: AM-alueen laajentaminen tilan Hietala alueella (mielipide nro 5). AO-alueen laajentaminen tilan Rotkus alueella (mielipide nro 9). AM-alueen laajentaminen tilan Kaukoranta alueella (mielipide nro 10). Ohjeellinen kevyen liikenteen reitti Fatiporin asuntoalueelta kyläkoululle (mielipide nro 13). Sr-2(17)-merkintä poistettu tilan Mikolanmäki kellarilta ja juuresvarastolta (mielipide nro 14). AM-alueen laajentaminen tiloilla ja (mielipide nro 16). AO-aluevaraus melualueen ulkopuolelle sijoittuvalle tilan osalle (mielipide nro 17). AT/s- alueen laajentaminen tilalla (mielipide nro 21 ja 26). AO/s- alueen laajentaminen tilalla (mielipide nro 23). Ulkoilureittimerkinnän sijainnin muutos MA-alueella Kaasmarkunjoen eteläpuolella (mielipide nro 25). Uudet rakennuspaikat Ensimmäisen kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saadun osallispalautteen ja emätilatarkastelun sekä kaupunginhallituksen tekemän linjauksen johdosta kaavaan lisättiin uusia rakennuspaikkoja seuraaville tiloille: Kotomäki (2 rak.paikkaa) Koivuniemi (1 rak.paikka) Lehtonen (1 rak.paikka) 5

11 Koskenniemi (1 rak.paikka, mielipide nro 14 ja kirjallinen kannanotto ) Keinumäki (1 rak.paikka) Kivikontti (1 rak.paikka) Kivikko (1 rak.paikka) Mikolanmäki (1 paikka, mielipide nro 14 ja kirjallinen kannanotto ) Mäkelä (1 rak.paikka, emätilatarkastelu ja mielipide nro 21) Alakoveli (1 rak.paikka, mielipide nro 14 ja kirjallinen kannanotto ) Anttila (AO-alueen laajennus asemakaavoitettavaksi tarkoitetulla rantaalueella, emätilatarkasteluun perustuva 1 rak.paikka) Rotkus (1 rak.paikka, emätilatarkastelu ja mielipide nro 9) (olemassa oleva AO-rakennuspaikka, mielipide nro 17) Uudet rakennuspaikat sijoittuvat pääasiassa ensimmäisen luonnoksen mukaisille metsäalueille, jotka vuonna 2012 laaditun maisemaselvityksen mukaan soveltuvat maiseman kannalta kohtalaisesti rakentamiseen. Emätilatarkastelun mukaan tiloilla ja on käyttämätöntä rantarakennusoikeutta vielä yhden uuden rakennuspaikan verran. Tila sijoittuu pääosin jo asemakaavoitetulle tai asemakaavoitettavaksi tarkoitetulle alueelle, jolloin lisärakentamisen sijoittuminen tullee ratkaistavaksi asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Tilan osalta lisärakentamisen sijoittumista tutkitaan osayleiskaavan jatkosuunnittelun yhteydessä Rakennettu kulttuuriympäristö: Arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden tiedot tarkastettiin RKY2009:n ja vuoden 2012 maisemaselvityksen mukaisiksi. Aiemmin tunnettujen kiinteiden muinaisjäännösten Pikatienvarsi (mj.rek.no ) ja Honkala (mj.rek.no ) kaavamerkinnät on tarkastettu arkeologisen inventoinnin mukaiseksi. Uusille rauhoitusluokkaan 2 kuuluville kohteille Fredriksbergin-Solakosken vasarapaja (mj.rek.no ), Fatipori (mj.rek.no ) ja Tehtaankoski (mj.rek.no ) on lisätty kaavaan ao. suojelumerkinnät. Tehtyjen lisäselvitysten sekä 1. luonnoksen nähtävilläoloaikana saadun osallis- ja viranomaispalautteen pohjalta laadittu 2. osayleiskaavaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi palautteen saamista varten. Nähtävilläoloaikana osallisille varattiin mahdollisuus jättää suunnitelmasta mielipiteitä ja viranomaisilta pyydettiin tarvittavat lausunnot. 2. osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saatiin yksi viranomaislausunto sekä 13 osallisten laatimaa kirjallista mielipidettä, joissa esitettiin mm. Kaasmarkunjoen luonnonsuojelualueeseen (SL), eri käyttötarkoitusalueilla sallittujen rakennuspaikkojen lukumääriin, maatilojen sukupolvenvaihdoksiin sekä erityisiä ympäristöarvoja omaavien metsäalueiden (MY) käyttöön ja maisematyölupaan liittyviä huomautuksia. ELY-keskuksen, Satakuntaliiton ja Satakunnan museon viranomaislausunnot/kommentit annettiin järjestetyssä viranomaisneuvottelussa. Kooste 2. kaavaluonnoksesta saadusta palautteesta sekä siihen laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 8b. Viranomaisneuvottelun muistio sisältyy kaavaselostuksen liitteeseen Ehdotusvaihe Toisen kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavaan liittyviä perusselvityksiä täydennettiin Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoisosan liito-oravaselvityksellä (liite 10) sekä meluselvityksellä (liite 11). Saadusta palautteesta aiheutuneet kaavamerkintöjen ja määräysten muutostarpeet 6

12 on pääosin kirjattu myös viranomaisneuvottelun muistioon, jota käsiteltiin rakennuskiellon jatkamista koskevan päätöksenteon yhteydessä kaupunginhallituksen kokouksessa ( 219). Selvitysten tulosten sekä luonnosvaiheessa saadun viranomais- ja osallispalautteen pohjalta suunnitelma on täydennetty nähtäville asetettavaksi osayleiskaavaehdotukseksi. 2. osayleiskaavaluonnoksen ja osayleiskaavaehdotuksen välisiä merkittäviä muutoksia: Rantavyöhykkeen ulkopuolelle sijoittuvat rakennuspaikat on osoitettu merkinnällä AM-1(x) ja AO-1(x). Rantavyöhykkeelle sijoittuvat rakennuspaikat on osoitettu merkinnällä AM-2(x) ja AO-2(x). Maatilojen talouskeskuksiksi (AM-1(x), AM-2(x)) on osoitettu ainoastaan maatalouden viljelijätukia saavat toimivat tilakeskukset. Rakennuspaikkojen pääasialliset käyttötarkoitukset tarkastettiin syksyllä 2013 Ulvilan maaseutusihteerin toimesta. AM-1(x)- ja AM-2(x)- alueilla kullakin rakennuspaikalla sallitaan yksi kaksiasuntoinen ja yksi yksiasuntoinen asuinrakennus. Kaavamääräyksiin on lisätty kokonaan uusille rakennuspaikoille sijoittuvien asuinrakennusten ohjeellista sijaintia osoittava merkintä. (Maatilojen talouskeskusten rakennuspaikoilla mahdollisen toisen asuinrakennuksen ohjeellista sijaintia ei ole osoitettu.) Maatilojen talouskeskusten alueiden kaavamääräykseen sisältynyt sukupolvenvaihdosta koskeva kohta on poistettu. Maatilojen talouskeskusten alueiden kaavamääräykseen sisältynyt rakennuspaikan jakamisen kieltänyt kohta on poistettu. Maatilojen talouskeskusten ja erillispientalovaltaisten alueiden kaavamääräyksestä on poistettu rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa koskenut kohta. /s- alueen kaavamääräykseen on lisätty museoviranomaisen kuulemista edellyttävä kohta. Rukoushuoneenmäen ja valtatien 11 välinen alue on muutettu meluselvityksen tulosten perusteella lähivirkistysalueesta (VL) maa- ja metsätalousalueeksi (M). Merkitykseltään vähäisiä, viranomaisten ja maanomistajien hyväksymiä ja/tai yksittäisiin kiinteistöihin kohdistuvia muutoksia: Kaava-alueen länsikulmassa Suolistontien varrella sijaitsevien rakennuspaikkojen lukumäärä on korjattu toteutuneen nykytilanteen mukaiseksi. Tilan eteläosaan osoitettu AO-1(x)- aluevaraus liitettiin sen koillispuolelle sijoittuneeseen AM-1(x)- alueeseen. Lisäksi aluevarausta laajennettiin pohjoiseen tilan metsäiselle osalle. Pikatienvarren muinaisjäännösalueen pääkäyttötarkoitus on korjattu maa- ja metsätalousalueeksi (M), ja alueelle sijoittuvat muinaisjäännökset on osoitettu alueen osa- ja kohdemerkinnöillä. Keronpäänkallio ja Kaarmarkun jokivarsi on osoitettu toisistaan eroavilla pääkäyttötarkoitusmerkinnöillä (SL-1 ja SL-2). Kaarmarkun jokivarren SL-2- alueen kaavamääräykseen on tehty viranomaispalautteessa esitettyjä lisäyksiä. Pieni osa tilalle Seppälä RN:o 2:66 sijoittuvasta Kaasmarkun jokivarren luonnonsuojelualueesta on liitetty maisemallisesti arvokkaaseen peltoalueeseen (MA). Fatiporin pohjoisosaan sijoittuvan liito-oravien elinympäristön luo- merkintä on vaihdettu my- merkinnäksi. Jo toteutunut osa Fatiporin ja Kaasmarkunmäen välisestä kevyen liikenteen reitistä on osoitettu ohjeelliseksi ulkoilureitiksi. Edellä kuvattujen muutosten jälkeen suoraan osayleiskaavaan perustuvan rakentamisen määrä vastaa aiempaa paremmin kaava-alueen väestönkehitysarvioita. AO- ja AM- rakennuspaikkoja kaavaehdotuksessa on osoitettu yhteensä 86 kappaletta, joista 71 on olemassa olevia ja 15 uusia. Nykyisten 71 asuinrakennuksen lisäksi alueelle on mahdollista rakentaa suoraan osayleiskaavaan perustuen 21 uutta asuinrakennusta, joista kuusi on maatilojen talouskeskusten alueilla sallittua lisärakentamista (toinen asuinrakennus samalle rakennuspaikalle). 7

13 2. osayleiskaavaluonnokseen verrattuna suoraan osayleiskaavaan perustuvien uusien AO- ja AM- rakennuspaikkojen enimmäismäärä laski koko alueella 48:sta 15:een ja rantavyöhykkeellä 14:stä yhteen. Maatilojen talouskeskusten alueilla sallittujen toisten asuinrakennusten määrä laski 33:sta kuuteen. Erillispientalojen rantavyöhykkeelle sijoittuvista rakennuspaikoista 26 on olemassa olevia ja yksi mitoituslaskelmaan perustuva uusi rakennuspaikka. Rantavyöhykkeelle sijoittuu vain yksi maatilan talouskeskusten alue (AM-2(x)), jolle on mahdollista rakentaa toinen asuinrakennus. Suoraan osayleiskaavaan perustuvan asuinrakentamisen enimmäismäärä AO-1(x) AO-2(x) AM-1(x) AM-2(x) kaikki aluevaraukset yhteensä Rakennuspaikkoja yhteensä joista olemassa olevia joista uusia Asuirakennusten enimmäismäärä yht. - joista olemassa olevia joista uusia *Asuntojen enimmäismäärä yht * Yhdelle AM-rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen ja yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen eli yhteensä kolme asuntoa. Ulvilan kaupunginhallitus hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville asetettavaksi väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää kirjallisia muistutuksia ja viranomaisilta pyydettiin tarvittavat lausunnot. Suunnitelma esiteltiin Kaasmarkun koululla järjestetyssä avoimessa yleisötilaisuudessa Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana saatiin 13 viranomaislausuntoa/kommenttia sekä kaksi osallisten laatimaa kirjallista muistutusta, joissa esitettiin mm. rakennuspaikkojen määrää ja sijoittumista, alueen teknisiä verkostoja sekä kaavamääräysten sisältöä koskevia huomautuksia. MRA 18 :n mukainen kaavan ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin ELYkeskuksen pyynnöstä Ehdotusvaiheessa saadun palautteen ja viranomaisneuvottelun perusteella kaavaselostusta on täydennetty mm. kulttuuriympäristöä ja asemakaava-alueen pientalotontteja koskevien tietojen osalta. Kaavakartalle on lisätty Kaasmarkun kylätontin huomioimista koskeva uusi kaavamääräys (/s-1), ja sähköjohto tai linja - merkintää on täydennetty nykyisten johtoalueiden laajuutta osoittavalla pistekatkoviivamerkinnällä. Lisäksi selostukseen lisättiin kiinteistökohtainen luettelo rakennuspaikkojen/asuinrakennusten lukumääristä osayleiskaavan AO-1(x)- ja AM- 2(x)- alueilla (liite nro 12). Kaavakarttaan tehdyt tarkastukset luonteeltaan teknisiä korjauksia, joiden johdosta kaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Täydennysten jälkeen suunnitelma asetetaan Ulvilan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kooste osayleiskaavaehdotuksesta saadusta palautteesta sekä siihen laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 8c. Viranomaisneuvotteluiden muistiot sisältyvät kaavaselostuksen liitteeseen Hyväksymisvaihe Osayleiskaavan hyväksyy Ulvilan valtuusto. Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 8

14 3.2 Kaavan keskeinen sisältö Osayleiskaavassa osoitettava maankäyttö vastaa alue- ja maisemarakenteen näkökulmasta varsin pitkälti Kaasmarkun nykyistä kyläkuvaa. Alueiden pääkäyttötarkoituksen suhteen merosuus koko kittävimmän ryhmän muodostavat maa- ja metsätalousalueet (MA, M ja MY), joiden kaava-alueen pinta-alastaa on noin 77%. Maaseutumaisen asumisen sekä kylä-- on allee viidesosa (noin 18%). Suurin osa AO-, AT- ja AM- alue- ja maatilojen talouskeskusten alueiden yhteenlaskettu osuus koko alueen pinta-alasta varauksista on osoitettu jo rakentuneille alueille. Uusia AO-alueita on osoitettu Kaasmarkuntien varren metsäsaarekkeille,, Fatiporin itäpuolelle, Kivialhontien länsipuolellee sekä Alamäentien itäpuolelle. Osayleiskaavan perusteella on mahdollista myöntää MRL 72 ja 44.2 :n mukaisia rakennuslupia kaavassa osoitetuilla AM-1(x)-, tai asemakaavoitetuksi tarkoitetun alueen ulkopuolelle. Suoraan osayleiskaavaan perustuvia jo rakentuneita ja uusia rakennuspaikkoja on osoitettu yh- AM-2( (x)-, AO-1(x)- ja AO-2(x)- alueilla, jotka sijoittuvat jo asemakaavoitetun teensä 86 kpl. Näistä maatilojen talouskeskusten alueille sijoittuvia olemassa olevia rakennus- paikkoja on yhteensä kuusi, joista yksi on uusi ja yksi sijoittuu rantavyöhykkeelle. Erillispienta- lojen yhteensä 80 rakennuspaikasta olemassa olevia rakennuspaikkoja onn yhteensä 66 ja uusia 14, joista yksi sijoittuu rantavyöhykkeelle. Rakennusoikeutta ja rakentamistapaa koskevia määräyksiä on kuvattu tiivistetysti kaavaselostuksen kohdassa Kulttuuriperinnön osalta kaavassa on osoitettu alueelle sijoittuvien arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maisema-alu ueiden rajaukset (ma), kiinteät k muinaisjäännökset (SM- suojelta- aluevaraus- ja kohdemerkinnät), historialliset tielinjaukset (viivamerkintä) sekä useita via tai säilytettäviä rakennuksia, rakennettuja ympäristökokonaisuuksia ja muita rakenteita (srkulttuuri- tai rakennushistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita rakennetun ympäristön muodostamia kokonaisuuksia sekä alue, jolle Kaasmarkun vanhan kylätontin arvioidaann sijoittuneen. Maise- 1, sr-2). Käyttötarkoitusmerkintöihin liittyvillä /s- ja /s-1- merkinnöillä onn osoitettu marakenteen säilymisen kannalta tärkeät viljelysaukeat ja metsäsaarekkeet on osoitettu mai- semallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA) sekä maa- ja metsätalousalueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). MY-alueilla on voimassa MRL 128 :n mukainen toimenpidera ajoitus, joka tarkoittaa, että mai- näihin semaa muuttavia toimenpiteitä kutenn maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta haettavaa lupaa. Kaasmarkun jokivarsi ja Keronpäänka allio on osoitettu luonnonsuojelualueiksi (SL-1, SL-2) ja valtatien 11 pohjoispuolelle sijoittuva mahdollinenn liito-oravan elinympäristö erityisiä ympäris- kivisillan töarvoja omaavaksi alueen osaksi (my). Lähivirkistysaluetta (VL)( on osoitettu vanhann kupeeseen Kaasmarkun uimarannalle e. Kaasmarkuntien ja Kivialhontien välille sekä Fatiporin asuntoalueelta kyläkoululle on osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen reitti ja ohjeellinen ulkoilureitti. Tieverkon osalta ainoa muutos nykytilaan nähden on Kylänraitin ja valtatien 11 liittymän porrastus. Teknisen huollon verkos- toista on osoitettu alueen pohjoisosaan sijoittuva voimansiirtolinja. Koko aluetta koskevissa yleismääräyk ksissä sekä kunkin aluevarauksen yhteydessä on annettu useita rakennusten sijoittamista, tulvasuojelua sekä maiseman ja kulttuuriympäristön huomi- on huomioitava valtioneuvoston päätöksen mukaiset melun ohjearvot o (me-aluerajaus). oimista koskevia määräyksiä ja ohjeita. Valtatien 11 melualueelle sijoittuvassa rakentamisessa 9

15 3.2.1 Osayleiskaavaan perustuva rakentaminen Suoraan rakentamista ohjaavien oikeusvaikutusten osalta kaava-alue jakautuu kahteen vyöhykkeeseen. Kylän keskustassa rakentamisen tulee perustua joko jo voimassa olevaan tai myöhemmin laadittavaan asemakaavaan (ak-aluerajaus). Kyläkeskuksen ulkopuolelle sijoittuvilla AO-1(x)- ja AM-1(x)-alueilla rakennuslupia voidaan myöntää suoraan MRL 44.2 :n nojalla. Määräys on voimassa 10 vuotta kaavan voimaantulosta lukien. AO-2(x)- ja AM-2(x)- alueilla rakennuslupia voidaan myöntää suoraan MRL 72 :n nojalla. Määräyksen voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Olemassa olevissa rakennuksissa saa suorittaa luvanvaraisia korjaus- ja muutostöitä silloinkin, kun rakennuspaikka, asuntojen lukumäärä tai käytetty rakennusoikeus eivät täytä osayleiskaavassa annettuja määräyksiä. Erillispientalovaltaisille alueille (AO-1(x), AO-2(x)) saa sijoittaa enintään yksiasuntoisten asuinrakennusten ja niihin liittyvien talousrakennusten lisäksi myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman pienimuotoisen palvelu- tai tuotantotoiminnan tiloja. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 400 kem². Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Maatilojen talouskeskusten alueet (AM-1(x), AM-2(x)) varataan enintään kaksiasuntoisille maatilan asuinrakennuksille sekä maa- ja metsätaloutta tai sivuelinkeinojen harjoittamista varten tarpeellisille talous-, palvelu-, tuotanto-, eläinsuoja- ym. rakennuksille. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 20% rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Olemassa olevan asuinrakennuksen lisäksi kullakin AO-2(x)- ja AM-2(x)- rakennuspaikalla sallitaan toisen yksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentaminen samaan pihapiiriin edellyttäen, että kaavassa osoitettua kokonaisrakennusoikeutta ei ylitetä. Rantavyöhykkeelle sijoittuvilla AO-2(x)- ja AM-2(x)- alueilla uudisrakennusten etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä. Tulvasuojelun kannalta tarpeellinen alin rakentamiskorkeus (eli kastuessaan vaurioituvien rakennusosien alin sallittu korkeusasema) määritellään rakennusluvan yhteydessä. Emätilatarkasteluun perustuvan rakennusoikeuslaskelman mukainen käyttämätön rakennusoikeus on siirretty rantavyöhykkeelle sijoittuvilta MA-, M- ja MY-alueilta AO-1(x), AO-2(x), AM- 1(x)- ja AM-2(x)-alueille. 10

16 4. LÄHTÖTIEDOT 4.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus Kaasmarkku on asukasluvultaan Ulvilan kolmanneksi suurin maaseutukylm lä, joka sijaitsee Pori- Tampere valtatien (VT 11, Tampereentie) varrella noin 8 kmm Ulvilan ja noin 15 km Porin kes- kustasta itään. Suunnittelualueen alustava rajaus ortokuvassa Suunnittelualuetta jonkin verran laajemmalla Kaasmarkun tilastoalueella on hieman alle 600 asukasta. Yrityksiä/yrittäjiä alueella toimii noin 30 ja erilaisia järjestöjä kymmenkunta. Kylän julkisia palveluita ovat mm. noin 70 oppilaan kyläkoulu (esikoulu ja ala-aste), terveydenhuollon toimipiste ja vanhustentalo. Kyläyhdistyksen toiminta on vireää ja sen tuloksena kylään on ra- luonto- kennettu mm. vanhan kivisillan kupeeseen sijoittuva uimaranta ja jokivartta myötäilevä polku. Maisemallisesti Kaasmarkun asutus on jakautunut kolmeen paikkaan: Leineperintien ja Tampe- Nakkilan Anolaan johtavan Kivialhontien varteen. Alueita yhdistävä jokivarren viljelysmaisema ja laaja kyläympäristö muodostavat osan laajemman alueen käsittävästää valtakunnallisesti ja reentien väliselle alueelle sijoittuville Rukoushuoneenmäelle ja Fatiporiin,, sekä Tehtaanmäelle maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueidenn sarjasta. Lehtomai- välisellä nen Kaasmarkunjoen varsi on luonnonsuojelualuetta vanhan kivisillan ja Tehtaansillan alueella. Alueen sisäisen tieverkon rungon muodostavat valtatien 11 jaa kyläkeskustan välinen Kylänraitkeskustaan kulkeva Leineperintie sekä pohjoiseenn Harjunpään suuntaan jatkuva j Alamäentie (yt 2554). Alu- ti, länteen Vanha-Ulvilaann johtava Kaasmarkuntie, Leineperinn ruukin kautta Kullaan eelle ei rakennettu erillisiä kevyen liikenteen väyliä. 11

17 4.2 Luonnonympäristö Maisema Suunnittelualue kuuluu lähes kokonaan maakunnallisesti arvokkaisiin Harjunpäänjoen kulttuu- ruu- rimaisema-alueeseen, Kaasmarkun kylä- ja kulttuurimaisema-alueeseen sekä Leineperin kinalueeseen. Neljännen maakunnallis sesti arvokkaan, mutta muita pienialaisemman maisema- on ar- alueen muodostavan Suoliston kartanoalueen luoteispuolelle sijoittuva Keronpäänkallio vokas perinnebiotooppikohde. Arvokkaiden maisema-alueidenn kuvaukset on esitetty tarkemmin liitteenä 4 olevassa maisemaselvityksessä (WSP Finland Oy 2012) 2 sekä kaavaselostuksen koh- dassa 4.4., Rakennettu kulttuuriympäristö. Kaasmarkun kylä sijoittuuu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Lounaismaan maise- myöhäiskeskiajalta, ja sitä on kutsuttu varhaisimpina aikoina nimellä Karsmack, joka viittaa ra- mamaakunnan alueelle ja Ala-Satakunnan viljelyseutuun. Kylä on peräisin todennäköisesti jametsään. Viljavat savikot Harjunpäänjoen ympäristössä otettiin viljelykäyttöön varhain. Ky luvun puolivälistä alkanut isojako hajotti monia Satakuntalaisia ryhmäkyliä, mutta Kaas- läasutus keskittyi selänteiden reunoille, missä maapohja oli rakentamisenn kannalta suotuisa. markun kyläkeskusta säilyi tiiviinä. Ote vuoden 1904 venäläisestä topografikartasta (nk. Senaatin kartasto) Leineperin rautaruukin toiminnot levisivät myös Kullaanjoen SolakoskelleS e vuonna Kaasmarkun villakehruu- ja kangastehdas perustettiin vuonna 1863, ja sen toiminta jatkui vuo- asui teen 1926 tulipalon tuhottua tehtaan käytössä olleet rakennukset. Verkatehtaan työväestö pääasiassa joen toisella puolella Fatiporissa, jossa rakennuskanta on säilynyt nykyisinkin pie nimuotoisena ja tiheänä. Kyläkeskuksen ulkopuolinen haja-asutus on kuitenkin erityisesti luvun loppupuolella laajentunut alavimmille maille, esimerkiksi joenrannan tuntumaan Suolis- tontien varteen. Maisemaselvityksen mukaan tyypillisiä piirteitä Kaasmarkun maisemakuvm valle ovat mm.: Maiseman hahmottuminen ja rajautuminen Kaasmarkunjoen rantapuuston ja metsäisten saarekkeiden ympäröiminä osakokonaisuuksina erityisesti kyläkeskustan kohdalla. Metsäsaarekkeiden välistä avautuvat näkymät viljelysmaisemaan. 12

18 Kaasmarkun kyläkeskuksen säilyminen tiiviist rakennettuna. Näkymä Rukoushuoneenmäen kupeesta kohti Fatiporia. Näkymä avoimeen viljelysmaisemaan Leineperintieltä länteen kohti Kaasmarkkua. Rakentamisen keskittyminen metsäisille saarekkeille. Maisemallisesti näyttävät nk. identiteettirakennukset, jotka toimivat maamerkkeinä alu- eella. Maiseman arvot (lähde: Maisemaselvitys, WSP Finland Oy 2012) Nykyisessä kyläkuvassa ja 1900-luvun vaihteen vilkkaasta kylätoiminnasta kertovat lu- enyhdistyksenn talo. Kyläkokonaisuudessa on vahvasti nähtävillä myös sen teollinen mennei- syys: joen rannalla on säilynyt mm. palaneen verkatehtaan rakennusten perustuksia ja kivijal- kuisat rakennukset, mm. Kaasmarkunn kansakoulu, rukoushuone, VPK:n talo ja työvä- koja ja joen rannan kiveyksiä. Lieviä uudisrakentamisesta aiheutuneita maisemavaurioita onn syntynyt Tampereentien, Kylän- rakentamistavasta poikkeavia rakennusmassoja ei ole onnistuttu sopeuttamaan Kaasmarkun kylämaisemaan. Myös osa alueen maisemallisestii arvokkaistaa rakennuksista on jäänyt tyhjilleen raitin, Kaasmarkuntien ja Leineperintien risteysten tuntumaan, joihin sijoittuvia perinteisestä ja ylläpidon puutteesta johtuen ne ovat vaarassa tuhoutua kokonaan. Polttoaineen kylmäjakeluasema valtatienn 11 ja Kylänraitin liittymässä Maisemaselvitykseen sisältyi myös maisema-analyysin pohjalta laaditut maisemalliset maan- lisä- käyttösuositukset, joiden tavoitteena on osoittaa mitkä alueet olisivat maiseman kannalta rakentamiseen parhaiten soveltuvia. Selvityksessä suunnittelualue on jaettu neljään luokkaan, 13

19 joita ovat maiseman kannalta rakentamiseen hyvin, kohtalaisesti, heikosti ja erittäin huonosti soveltuvat alueet. Maankäyttösuositusten reunaehdoiksi on lisäksi otettu mukaan valtatien 11 melualue (noin 170 metriä tien keskilinjan molemmin puolin) sekä joen rantavyöhyke ( metriä). Maisemallisia maankäyttösuosituksia havainnollistavassa kartassa on esitetty lisäksi nykyiset rakennetut alueet. Rakentamiseen hyvin tai kohtalaisesti soveltuvien alueiden nume- rointi viittaa maisemaselvityksen osa-aluekohtaisiin yleiskuvauksiin ja toimenpidesuosituksiin. Maisemaselvityksen mukaiset maisemalliset maankäyttösuositukset (WSP Finland Oy 2012) Kasvillisuus ja eläimistö Suunnittelualueella on tehty kolme alueen luontoon ja eläimistöön liittyvää selvitystä: Kaasmarkunjoen luontoselvitys Kirkkosillan ja Tehtaansillan väliltä (Terhi Rajala 1998) Kaasmarkun osayleiskaava-alueenn luontoselvitys (Suomen Luontotieto Oy 2007) Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäe en ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 (Ahlman Group Oy). Lisäksi 2. osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen pyydettiin erillinen lausunto eräistä kaavassa osoitetuista luontokohteistaa Ahlman Group Oy:ltä. Kasvimaantieteellisesti suunnittelualue sijaitsee boreaalisella eli pohjoisella havumetsävyöhyk- Kasvillisuutensa puolesta suunnittelualue jakautuu kahteen osaan. Tampereentien pohjoispuo- leista aluetta hallitsee laaja yhtenäinen metsäkuvio, jossa on tehty suurialaisia avohakkuita. Varttunutta puustoa on vähän ja mm. luonnontilaiset, ojittamattomat suot puuttuvatt alueelta keellä, jolla eri puulajeja esiintyy tyypillisesti vain vähän ja aluskasvillisuus on niukkaa. kokonaan. Metsät ovat pääosin kasvatusmännikköä ja -kuusikkoa ja alueen eläimistö on tavan- omaista talousmetsiin sopeutunutta lajistoa. Valtatien eteläpuoliset peltoaukeat ovat viljelykäy- varrel- tössä, mutta niittyjä tai laidunalueita ei alueella käytännössä enää ole. Kaasmarkunjoen la kasvillisuustyyppi on paikoin kehittynyt lehdoksi, jonka puusto koostuuu lähinnä kookkaista tuomista, harmaalepistä ja rauduskoivuista. Pensaskerros on joen reunamilla hyvin tiheää t ja la- jistoltaan melko monimuotoista. Keropäänkallioita reuna-alueineen on pidettävä merkittävänä perinnebiotooppikohteena, jolla havaittiin putkilokasvilajeista mm. kansallisessa uhanalaisluo kituksessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi luokiteltu ketoneilikka. Kaasmarkunjokivarressa saattaa esiintyä myös lahoon lehti- puuhun sidoksissa olevaa vaateliasta lajistoa. Kokonaisuutena suunnittelualue on kulutuskestävyydeltään suurimmaksi osaksi melko kestä- puolesta vää, mutta Kaasmarkun jokivarren lehtoreunus ja Keropäänkallio ovat kasvillisuutensa haavoittuvia. Kaasmarkunjoella (Harjunpäänjoella) kalastetaan jonkin verran ja tärkeimmät 14

20 saalislajit ovat hauki, särki ja made. Jokikutuisten kalojen nousumahdollisuutta on parannettu suunnitelmallisesti ja jokeen on istutettu meritaimenta. Alueella on havaittu neljä lintudirektiivin liitteessä I sekä viisi kansallisessa uhanalaisluokituk- saalis- sessa (Rassi ym 2001) mainittua pesimälajia. Kaasmarkunjokivarsi on lepakoille tärkeää tusympäristöää ja alueella esiintyy 3-44 luontodirektiivin liitteenn IV lepakkolajia (pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa/ isoviiksisiippa) ). Vuoden 2007 luontoselvityksen yhteydessä suunnittelualueella havaittiin merkkejä liito- to- oravasta kahdella alueella. Fatiporin kohdalla noinn 100 metriää Tampereentiestä pohjoiseen dettiin luonnonsuojelulain 49 :n tarkoittama liito-oravan lisääntymis- tai levähdysalue, joka on huomioitava alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Lisäksi liito-oravan papanoita löydettiin myös Ryöpäkinmäenn alueelta noin kymmenen puun tyveltä. Vuoden 2007 luontoselvityksessä todettujen arvokkaiden luontokohteiden sijainti (lähde: Maisemasel- vitys 2012/ WSP Finland Oy. Pohjakarttaa Maanmittauslaitos) Vuonna 2014 laaditussa täydentävässä liito-oravaselvityksessä todettiin, että Ryöpäkinmäellä havaittu ydinreviiri on tuhoutunut alueella suoritettujen hakkuiden vuoksi eikä aluetta voida enää tulkita liito-oravan elinympäristö öksi. Huomattava kuitenkin on, että alueen metsänhoidos- ja le- sa on näin ollen rikottu luonnonsuojelulain 49 :ssä säädettyä direktiivilajien lisääntymisvähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä koskevaa kieltoa. Fatiporin pohjoispuolen vanhalta reviiriltä ei vuoden 2014 tarkastuksessaa löydetty liito-oravan jätöksiä, mutta alue todettiin edelleenn soveliaaksi lajin elinympäristöksi. Kuvassa 4 esitetään laettä kaikki jille suotuisa metsäalue, jossa on melko paljon haapoja. Liito-oravalle on tyypillistä, reviirit eivät ole asuttuja vuosittain, minkä vuoksi metsälohkoo tulee edelleen säilyttäää lajille so- veliaana. Metsään ei kuitenkaan johdaa selviä puustoisia liikkumisreittejä, joten yhden inven- edel- tointivuoden tulosten perusteella ei voida päätellää luotettavasti onko reviirin asuttamiseen leen edellytyksiä. On mahdollista, ettää liito-oravat pystyvät liitämään Tampereentien eteläpuo- 5 len metsästä tien yli, mutta se lienee epätodennäköistä leveän tielinjan vuoksi. Kuvassa esi- 15

KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.2014 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus, joka koskee 29.4.2014

Lisätiedot

KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Vastaanottaja Ulvilan kaupunki Päivämäärä 21.11.2008 (tark. 19.1.2009, 14.4.2010, 23.3.2013 ja 2.4.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LIITE 2. Vastaanottajaa. Päivämäärä

LIITE 2. Vastaanottajaa. Päivämäärä Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä 21.11.2008 (päivitetty 19.1.2009, 14.4.2010 ja 23.3.2013) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013 Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä 20.4.2013 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaluonnoksen selostus, joka koskee 20.4.2013 päivättyä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos HUITTISTEN KAUPUNKI / Tekninen palvelukeskus / suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut / kaavoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.2.2015, tark. 21.9.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot