Vastaanottajaa. Päivämäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013"

Transkriptio

1 Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS

2 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaluonnoksen selostus, joka koskee päivättyä osayleiskaavakarttaa Kaavan laatija Ramboll Finland Oy, arkkitehti Marjut Ahponen (YKS 414) Viite Työ nro ( ) Kirjoittanut Marjut Ahponen Tarkastanut Petteri Laamanen Vireilletulo Kaupunginhallitus , kuulutus Ehdotus nähtävillä _._.-_._.2013 Kaavan Valtuusto _._.2013 hyväksyminen Lainvoimainen _._.-_._.2013 Ulvilassa _._.2013 Pauli Kekki kaavoituspäällikkö

3 SISÄLTÖ 1. Tunnistetiedot 1.1 Vireilletulo 1.2 Hyväksyminen 1.3 Kaava-alueen sijainti ja rajaus 2. Johdanto 2.1 Yleiskaavan tarkoitus 2.2 Yleiskaavan oikeusvaikutukset 2.3 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osalliset Kaavoituksesta tiedottaminenn 3. Tiivistelmä 3.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitusvaihe Valmisteluvaihe Luonnosvaihe Ensimmäinen kaavaluonnos Toinen kaavaluonnos Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe 3.2 Kaavan keskeinen sisältö Osayleiskaavaan perustuva rakentaminen 4. Lähtötiedot 4.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus 4.2 Luonnonympäristö Maisema Kasvillisuus ja eläimistö Topografia ja maaperä Vesistöt ja vesitalous Maa- ja metsätalous Suojelualueet ja -kohteet 4.3 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Väestö Asuminen Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut Virkistys Liikenne Tekninen huolto ja j erityistoiminnot 4.4 Rakennettu kulttuuriympäristö Arvokkaat maisema-alueet Kiinteät muinaisjäännökset Rakennusperintö 4.5 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 4.6 Maanomistus 4.7 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyt ttötavoitteett Ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta 4.8 Selvitykset Rakennusoikeuslaskelma Muut selvitykset ja suunnitelmat

4 4.9 Yleiskaavan sisältöä koskeviaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säädöksiä Yleiskaavan suhde muuhun lainsäädäntöön 5. Suunnittelun tavoitteet 5.1 Lähtökohdat Yleiset yleiskaavoitukselle asetetut tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Maankäytön kehityskuva 5.2 Suunnittelutilanteesta johtuvat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyt ttötavoitteett Ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Selvitykset Mitoitustarkasteluu 6. Osayleiskaavan kuvaus 6.1 Kaavan rakenne Mitoitus 6.2 Kaavamerkinnät Aluevaraukset 6.3 Kulttuuriympäristöä koskevatt kaavamääräykset ja merkinnät ja määräykset Yleismääräykset Luettelo rakennussuojelukohteista 6.4 Muut kaavamääräykset ja -merkinnät 6.5 Kaavan käsittelyvaiheet 7. Kaavan vaikutusten arviointi 7.1 Rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset 7.2 Maisemaan, luontoon ja luonnonympäristöön kohdistuvat vaikut 7.3 Talouteen kohdistuvat vaikutukset 7.4 Terveellisyyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset 7.5 Väestöön ja sosiaalisiin oloihin kohdistuvat vaikutukset 7.6 Suunnittelutilanteeseen kohdistuvat vaikutukset Valtakunnalliset alueidenkäyt ttötavoitteett Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys ja rakentamisen luvanvaraisuus 8. Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoistaa ja lähdemateriaalista ukset LIITTEET Liite 1 Kaavakartta Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 3 Rakennusoikeuslaskelma Liite 4 Maisemaselvityss

5 Liite 5 Arkeologinen inventointi Liite 6 Kooste rakennusinventoinnin tuloksista Liite 7 Viranomaisneuvotteluiden muistiot (täydennetään ehdotusvaiheessa) Liite 8 Palauteraportti (täydennetään ehdotusvaiheessa) Liite 9 Ote asemakaavayhdistelmästä OHEISMATERIAALI Kaasmarkun osayleiskaava-alueen luontoarvojen perusselvitys, Suomen Luontotieto Oy 2007 Kaasmarkunjoen luontoselvitys Kirkkosillan ja Tehtaansillan väliltä, Terhi Rajala 1998 Oheismateriaali on kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka nähtävillä Ulvilan kaupungin maankäyttöosastolla ja kaupungin internet-sivuilla. Tämän jälkeen aineistoa säilytetään Ulvilan kaupungin maankäyttöosastolta.

6 1. TUNNISTETIEDOT Vireilletulo Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu i julkisella kuulutuksella Hyväksyminen Ulvilan valtuusto on hyväksynyt osayleiskaavan ( ( ). Kaava-alueen sijainti ja rajaus Kaava-alueen muodostavat Kaasmarkun kylän keskusta sekä sitä ympäröivät maa- ja metsätalousalueet, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 630 ha. Idässä suunnittelualue rajautuu Solan ja Ojalan tiloihin, t etelässä Latomäkeen ja lännessä Kivimäkeen, Suolistontiehen ja valtatiehen 11. Pohjoisessa ja etelässä suunnittelualue ulottuu noin 0,5 1,5 km:n etäisyydelle valtatiestä. Kaava-alueen n pinta-ala on noin 630 ha. h Kaava-alueen sijainti ja rajaus 2. JOHDANTO 2.1 Yleiskaavan tarkoitus Yleiskaavan tarkoituksenaa on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinenn ohjaaminenn ja eri toimintojen (esim. asuminen, virkistys, palvelut, työpaikat, liikenne) yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisemman kaavoituksen perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia sen tarkoituksesta ja tavoitellusta ohjausvaikuto tuksesta riippuen joko oikeusvaikutuksettomana tai oikeusvaikutteisena. Kunnan osalle laadittuaa yleiskaavaa kutsutaan osayleiskaavaksi. 1

7 2.2 Yleiskaavan oikeusvaikutukset Kaasmarkun osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se s korvaa alueella voimassa olevan oikeusvaikutuksettoman Ulvilan yleiskaavan (1975). Kaasmarkun osayleiskaavaa voidaan käyttää MRL 44.2 :n mukaisesti m enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakennusluvann myöntämisen perusteena AO- ja AM-alueilla siltä osin, kuin ne sijoittuvat osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi osoitetun alueen ulkopuolelle. Määräys on voimassa 100 vuotta yleiskaavan voimaantulosta. Määräaikaa ei koske MRL 72 :n mukaista ranta-alueen rakentamista. Alueille, joilla rakennuslupia voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella, osoitetaan myös rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuden enimmäismäärä. Lisäksi osayleiskaavassa annetaan muita rakentamistapaa koskevia määräyksiä. Rakennusoikeus on mitoitettu mm. kaavan valmisteluvaiheessa laaditun emätilatarkasteluun perustuvan rakennusoikeuslaskelman, maisemaselvityksen ja jo toteutuneenn rakentamisen perusteella sekä viranomaisilta ja j maanomistajilta saatua palautetta soveltaen. Tarkemmin yleiskaavan oikeusvaikutuksia sekä maankäyttö- ja rakennuslain ja muun yleiskaavan laatimiseen vaikuttavan lainsäädännön huomioimista koskevia asioita on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 4.9, Yleiskaavan sisältöä koskevia maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säädöksiä. 2.3 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osalliset Osallisia ovat mm. suunnittelualueella sijaitsevien ja siihen rajautuvien kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja työntekijät, alueella toimivat yritykset ja yhdistykset, Ulvilan kaupungin ao. hallintokunnat, viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (mm. Varsinais- Suomen ELY-keskus, Satakuntaliit tto ja Satakunnan museo), sekä muut henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin o kaavaa saattaa huomattavasti vaikuttaa Kaavoituksesta tiedottaminen Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekää kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen julkisesta nähtävillee asettamisesta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä virallisissa tiedotuslehdissä (Ulvilan Seutu). Lisäksi kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa järjestetään avoimet yleisötilaisuudet. Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämien viranomaisneuvotteluiden ja asiakirjojen nähtävilläoloihin liittyvienn lausuntopyyntöjen ohella viranomaisille tiedotetaan kaavan etenemisestä myös mm. kaavan valmisteluun liittyvien työneuvotteluiden ja erillisselvitysten laatimisen yhteydessä. Asiakirjojen nähtävilläoloaikoina osallisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmaa koskevia mielipiteitä (aloitus- ja luonnosvaiheet) ja muistutuksia (ehdotusvaihe). Kirjallinen palaute toimitetaan osoitteeseen: Ulvilan kaupunki, Maankäyttöosasto, PL 77, Ulvila Palautetta voi toimittaa puhelimitse tai sähköpostitse seuraaville henkilöille, jotka myös antavat asian käsittelyyn liittyviä lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki, puh , sähköposti fi Maanmittausteknikko Arto Ahokas, puh , sähköposti 2

8 3. TIIVISTELMÄ 3.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitusvaihe Aloitusvaiheessa koottiin kaavaprosessin käynnistämistä varten tarvittavat lähtötiedot ja laadittiin osallistumis- ja arviointisuun nnitelma, joka asetettiin julkisesti nähtäville alkaen. Palautetta ei jätetty. Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluu järjestettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaaa pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan ja j sen sisältöä päivitetään tarpeen mukaan kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheessa analysoitiin olemassa olevat lähtötiedot ja j laadittiin tarvittavat lisäselvitykset, sekä käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute. Näiden pohjalta laadittujen alustavien vaihtoehtotarkasteluiden myötä muodostettiin jatkotyöskentelyssä käytettävät suunnittelun periaatteet ja kaavan tavoitteet Luonnosvaihe Ensimmäinen kaavaluonnos Aloitus- ja valmisteluvaiheissa kootunn lähtötietoaineiston, viranomaisneuvottelun ja osallisilta saadun palautteen pohjalta laadittiin osayleiskaavaluonnos, joka asetettiin julkisesti nähtäville väliseksii ajaksi. Nähtävilläoloaikana osallisille varattiin mahdollisuuss jättää suunnitelmasta kirjallisia tai suullisia mielipiteitä. Luonnos esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa sekä järjestetyssä viranomaiskeskustelussa ja kyläyhdistyksen tapaamisessa. Luonnosvaiheen viranomaisla usunnot korvattiin viranomaisneuvottelulla, joka j pidettiinn Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana jätettiin 25 osallisten laatimaa mielipidettä, joista useimmissa esitettiin kaavaluonnoksen salliman uudisrakenta amisen määrää ja sijoittuvista koskevia huomautuksia. Rakentamism mahdollisuuksia pidettiin liian vähäisinä, vaikka uudisrakentamista oli osoitettu huomattavan runsaasti kylän väestöennusteeseen ja rakennuspaikkojen kysyntään nähden. Hallinnollistenn käsittelyiden lisäksi 1. kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen osallisille, kunnan luottamushenkilöille ja keskeisille viranomaisille järjestettiin useita u ylimääräisiä tiedotus- ja esittelytilaisuuksia ja neuvotteluita. Suunnitelmaa käsiteltiin mm. seuraavissa yhteyksissä: Kaupunginhallituksen kokoukset , , ja Maakuntamuseon ja rakennusvalvonnan työneuvottelu (elokuu 2011) ) ELY-keskuksen ja kaupungin välinen kehittämiskeskusteluu Valtuustoseminaari Yleisötilaisuus Viranomaistyöneuvottelu Työneuvottelu ELY-keskuksen kanssa Kooste 1. kaavaluonnoksesta saadusta palautteesta sekä siihen laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 8. Viranomaisten kanssa käytyjen neuvotteluiden muistiott ovat kaavaselostuksen liitteenä Toinen kaavaluonnos Ensimmäisen kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavaan liittyviä perusselvityksiä täydennettiin laatimalla rantavyöhykkeelle sijoittuvia tiloja koskeva emätilatarkastelu ja rakennusoikeuslaskelma (liite( 3), maisemaselvitys (liite 4), jossa maisemarakenteen analysoinnin lisäksi on annettu alueenn rakentamista koskevia maankäyttösuosituksia, sekä täydentävä arkeologinen inventointi (liite 5). 3

9 Ensimmäisestä luonnoksesta saadun palautteen ja kaupunginhallituksen tekemän linjauksen perusteella osayleiskaavaan perustuvien rakennuspaikkojen määrää päätettiin lisätä. Lisäksi uusia rakennuspaikkoja osoitettiin myös emätilatarkastelun ja rakennusoikeuslaskelman tulosten perusteella. Kaupunginhallituksen linjaukseen perustuvat uudet rakennuspaikat on valittu siten, että tilojen pinta-ala mahdollistaa vähintään 1 ha:n suuruisten rakennuspaikkojen muodostamisen. Lisäksi kohdealueiden tuli sijoittua vuonna 2012 laaditun maisemaselvityksen mukaan maiseman kannalta kohtalaisesti rakentamiseen soveltuville metsäalueille. Nämä kriteerit täyttävien tilojen omistajia on kuultu ennen uusien rakennuspaikkojen lisäämistä kaavaan. Tehtyjen lisäselvitysten sekä 1. luonnoksen nähtävilläoloaikana saadun osallis- ja viranomaispalautteen pohjalta laadittu 2. osayleiskaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville palautteen saamista varten. Nähtävilläoloaikana osallisille varataan mahdollisuus jättää suunnitelmasta mielipiteitä ja viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatu palaute käsitellään kunnassa ja siihen laaditaan tarvittavat vastineet. Ensimmäisen ja toisen kaavaluonnoksen välisiä merkittäviä muutoksia: MRL 137 :ään sisältyneen kylä- ja maaseutualueita koskevan 3. momentin poistamista seuranneen siirtymäajan päättyminen sekä MRL 44 :ään tehtyjen lisäysten vaikutukset osayleiskaavaan perustuvien rakennuslupien myöntämisedellytyksiin AO-, AM- ja TYalueilla. Em. säädösten nojalla osayleiskaavaa voidaan käyttää ainoastaan asuin- ja lomarakentamiseen liittyvien rakennuslupien perusteena. Lisäksi määräyksen voimassaolo on rajoitettu enintään 10 vuoteen kaavan voimaantulosta. MA- ja MY-alueiden kaavamääräystä on muutettu siten, että alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvien talousrakennusten rakentaminen. MY-aluetta koskenut avohakkuukielto on poistettu ja määräykseen on lisätty, että alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen toimenpiderajoitus. AM-alueella on sallittu maatalouden sukupolvenvaihdokseen liittyvän toisen samalle rakennuspaikalle sijoittuvan yksiasuntoisen asuinrakennuksen tai toisen olemassa olevaan rakennukseen sijoittuvan asunnon rakentaminen, kuitenkin edellyttäen, että kaavassa osoitettua kokonaisrakennusoikeutta ei ylitetä eikä rakennuspaikkaa jaeta kahdeksi erilliseksi kiinteistöksi. Paloaseman alue julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (mielipide nro 18). AT/s- alueen laajennukset Rukoushuoneenmäen pohjoispuolella ja Haukantien pohjoispäässä (mielipiteet nro 9, 18, 21, 22 ja 26). Leineperintien ja Kivialhontien liittymän viereisen peltoalueen aluevarausmerkintä M:stä MA:ksi (mielipide nro 26). Merkitykseltään vähäisiä, maanomistajien hyväksymiä ja/tai yksittäisiin kiinteistöihin kohdistuvia muutoksia: AM-alueen laajentaminen tilan Hietala alueella (mielipide nro 5). AO-alueen laajentaminen tilan Rotkus alueella (mielipide nro 9). AM-alueen laajentaminen tilan Kaukoranta alueella (mielipide nro 10). Ohjeellinen kevyen liikenteen reitti Fatiporin asuntoalueelta kyläkoululle (mielipide nro 13). Sr-2(17)-merkintä poistettu tilan Mikolanmäki kellarilta ja juuresvarastolta (mielipide nro 14). AM-alueen laajentaminen tiloilla ja (mielipide nro 16). AO-aluevaraus melualueen ulkopuolelle sijoittuvalle tilan osalle (mielipide nro 17). AT/s- alueen laajentaminen tilalla (mielipide nro 21 ja 26). AO/s- alueen laajentaminen tilalla (mielipide nro 23). Ulkoilureittimerkinnän sijainnin muutos MA-alueella Kaasmarkunjoen eteläpuolella (mielipide nro 25). 4

10 Uudet rakennuspaikat Ensimmäisen kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saadun osallispalautteen ja emätilatarkastelun sekä kaupunginhallituksen tekemän linjauksen johdosta kaavaan lisättiin uusia rakennuspaikkoja seuraaville tiloille: Kotomäki (2 rak.paikkaa) Koivuniemi (1 rak.paikka) Lehtonen (1 rak.paikka) Koskenniemi (1 rak.paikka, mielipide nro 14 ja kirjallinen kannanotto ) Keinumäki (1 rak.paikka) Kivikontti (1 rak.paikka) Kivikko (1 rak.paikka) Mikolanmäki (1 paikka, mielipide nro 14 ja kirjallinen kannanotto ) Mäkelä (1 rak.paikka, emätilatarkastelu ja mielipide nro 21) Alakoveli (1 rak.paikka, mielipide nro 14 ja kirjallinen kannanotto ) Anttila (AO-alueen laajennus asemakaavoitettavaksi tarkoitetulla rantaalueella, emätilatarkasteluun perustuva 1 rak.paikka) Rotkus (1 rak.paikka, emätilatarkastelu ja mielipide nro 9) (olemassa oleva AO-rakennuspaikka, mielipide nro 17) Uudet rakennuspaikat sijoittuvat pääasiassa ensimmäisen luonnoksen mukaisille metsäalueille, jotka vuonna 2012 laaditun maisemaselvityksen mukaan soveltuvat maiseman kannalta kohtalaisesti rakentamiseen. Emätilatarkastelun mukaan tiloilla ja on käyttämätöntä rantarakennusoikeutta vielä yhden uuden rakennuspaikan verran. Tila sijoittuu pääosin jo asemakaavoitetulle tai asemakaavoitettavaksi tarkoitetulle alueelle, jolloin lisärakentamisen sijoittuminen tullee ratkaistavaksi asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Tilan osalta lisärakentamisen sijoittumista tutkitaan osayleiskaavan jatkosuunnittelun yhteydessä Rakennettu kulttuuriympäristö: Arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden tiedot tarkastettiin RKY2009:n ja vuoden 2012 maisemaselvityksen mukaisiksi. Aiemmin tunnettujen kiinteiden muinaisjäännösten Pikatienvarsi (mj.rek.no ) ja Honkala (mj.rek.no ) kaavamerkinnät on tarkastettu arkeologisen inventoinnin mukaiseksi. Uusille rauhoitusluokkaan 2 kuuluville kohteille Fredriksbergin-Sollankosken vasarapaja (mj.rek.no ), Fatipori (mj.rek.no ) ja Tehtaankoski (mj.rek.no ) on lisätty kaavaan ao. suojelumerkinnät Ehdotusvaihe Luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta suunnitelma tarkistetaan osayleiskaavaehdotukseksi, jonka Ulvilan kaupunginhallitus hyväksyy julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana ehdotus esitellään yleisötilaisuudessa ja osallisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmasta kirjallisia muistutuksia. Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatu palaute käsitellään kunnassa ja siihen laaditaan tarvittavat vastineet. Ehdotusvaiheessa voidaan tarvittaessa järjestää myös muita osallisille tarkoitettuja tilaisuuksia ja viranomaisneuvottelu. Ehdotusvaiheessa saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella suunnitelmaan voidaan tarvittaessa tehdä vähäisiä tarkastuksia ja muutoksia, jonka jälkeen se asetetaan Ulvilan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. 5

11 3.1.5 Hyväksymisvaihe Osayleiskaavan hyväksyy Ulvilan valtuusto. Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja j edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 3.2 Kaavan keskeinen sisältö Osayleiskaavassa osoitettava maankäyttö vastaa alue- ja maisemarakenteen näkökulmasta varsin pitkälti Kaasmarkun nykyistä kyläkuvaa. Alueiden pääkäyttötarkoituksen suhteen merkittävimmän ryhmän muodostavat maa- ja metsätalousa lueet (MA, M ja MY), joiden osuus koko kaava-alueen pinta-alasta on noin 75%. Maaseutumaisen asumisen sekä kylä-- on allee viidesosa (noin 18%). Suurin osa AO-, AT- ja AM- ja maatilojen talouskeskusten alueiden yhteenlaskettu osuus koko alueen pinta-alasta aluevarauksista on osoitettu jo rakentuneille alueille. Uusia AO-alueita onn osoitettu Kaasmarkuntien länsi- ja eteläpuolisille metsäsaarekkeille, Fatiporin itäpuolelle, Kivialhontien länsipuolelle sekä Alamäentien itäpuolelle. AO-1- ja AM-1- alueilla kaavamerkintään liittyvä suluissa oleva luku osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Yhteensä osayleiskaavaan perustuvien AO- 13 kpl. AM- rakennuspaikkoja on yhteensä 38 kpl, joista rakentamattomiaa on yksi. AM-alueilla sallitaan tietyin edellytyksin myös maataloudenn sukupolvenvaihdokseen liittyvän toisen samalle rakennuspaikalle sijoittuvan yksiasuntoisen asuinrakennuksenn tai toisen olemassa olevaan rakennukseenn sijoittuvan asunnon rakentaminen. Kulttuuriperinnön osalta kaavassa on osoitettu alueelle sijoittuvien arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maisema-alu ueiden rajaukset (ma), kiinteät k muinaisjäännökset (SM- rakennuspaikkojen määrää on 46 kpl, joista rakentamattomia on yhteensää aluevaraus- ja kohdemerkinnät), historialliset tielinjaukset (viivamerkintä) sekä useita suojeltavia tai säilytettäviä rakennuksia, rakennettuja ympäristökokonaisuuksia ja muita rakenteita (sr-1, sr-2). Maisemarakenteen säilymisen kannalta tärkeät viljelysaukeatt ja metsäsaarekkeet on osoitettu maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA) sekä maa- ja metsätalousalueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). MY-alueilla on voimassa MRL 128 :n mukainen toimenpidera ajoitus, joka tarkoittaa, että maisemaa muuttavia toimenpiteitä kuten maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta haettavaa lupaa. Kaasmarkun jokivarsi ja Keronpäänka allio on osoitettu luonnonsuojelualueiksi (SL) ja valtatien 111 pohjoispuolelle sijoittuva liito-oravan elinympäristö luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi (luo). Lähivirkistysa alueet (VL) sijoittuvat Rukoushuoneenmäen ja valtatien 111 väliselle alueelle sekä vanhan kivisillan kupeeseen Kaasmarkun uimarannalle. Fatiporin asuntoalueelta kyläkoululle on osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen reitti ja Kaasmarkuntien ja Kivialhontien välille ohjeellinen ulkoilureitti. Tieverkonn osalta ainoa muutos nykytilaan nähden on Kylänraitin ja valtatien 11 liittymän porrastus. Teknisen huollon verkostoista on osoitettu alueen pohjoisosaan sijoittuva voimansiirtolinja. Koko aluetta koskevissa yleismääräyk ksissä sekä kunkin aluevarauksen yhteydessä on annettu useita rakennusten sijoittamista, tulvasuojelua sekä maiseman ja kulttuuriympäristön huomioimista koskevia määräyksiä jaa ohjeita. Valtatien 11 melualueelle sijoittuvassaa rakentamisessa on huomioitava valtioneuvoston päätöksen mukaiset m melun ohjearvot (me- vyöhykkeeseen. Kylän keskustassa rakentamisen tulee perustua joko jo voimassa olevaan aluerajaus) Osayleiskaavaan perustuva rakentaminen Suoraan rakentamista ohjaavien oikeusvaikutusten osalta kaava-alue jakautuu kahteen tai 6

12 myöhemmin laadittavaan asemakaavaan (ak-aluerajaus). Kyläkeskuksen ulkopuolelle sijoittuvilla AO-1- ja AM-1-alueilla rakennuslupia voidaan myöntää suoraan MRL 44.2 :n nojalla. Erillispientalovaltaisille alueille (AO-1) saa sijoittaa enintään yksiasuntoisten asuin- ja niihin liittyvien talousrakennusten lisäksi myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman pienimuotoisen palvelu- tai tuotantotoiminnan tiloja. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 400 kem². Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Muodostettavan uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3000 m². Maatilojen talouskeskusten alueet (AM-1) varataan enintään yksiasuntoisille maatilan asuinrakennuksille sekä maa- ja metsätaloutta tai sivuelinkeinojen harjoittamista varten tarpeellisille talous-, palvelu-, tuotanto-, eläinsuoja- ym. rakennuksille. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 20% rakennuspaikan pinta-alasta. Muodostettavan uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3000 m². Maatalouden sukupolvenvaihdokseen liittyvän toisen asunnon/asuinrakennuksen rakentaminen on sallittua edellyttäen, että kaavassa osoitettua kokonaisrakennusoikeutta ei ylitetä eikä rakennuspaikkaa jaeta kahdeksi erilliseksi kiinteistöksi. AO-1- ja AM-1- alueilla rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja uudisrakennusten etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä. Tulvasuojelun kannalta tarpeellinen alin rakentamiskorkeus (eli kastuessaan vaurioituvien rakennusosien alin sallittu korkeusasema) määritellään rakennusluvan yhteydessä. Olemassa olevissa rakennuksissa saa suorittaa luvanvaraisia korjaus- ja muutostöitä silloinkin, kun rakennuspaikka, asuntojen lukumäärä tai käytetty rakennusoikeus eivät täytä edellä annettuja määräyksiä. AO-1- ja AM-1-alueiden rakentamista koskeva määräys on voimassa 10 vuotta kaavan voimaantulosta lukien. Määräaika ei koske MRL 72 :n mukaista rantavyöhykkeelle sijoittuvaa rakentamista. Emätilatarkasteluun perustuvan rakennusoikeuslaskelman mukainen käyttämätön rakennusoikeus on siirretty rantavyöhykkeelle sijoittuvilta MA-, M- ja MY-alueilta AO- ja AMalueille. 7

13 4. LÄHTÖTIEDOT 4.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus Kaasmarkku on asukasluvultaan Ulvilan kolmanneksi suurin maaseutukylm lä, joka sijaitsee Pori- Tampere valtatien (VT 11, Tampereentie) varrella noin 8 kmm Ulvilan ja noin 15 km Porin keskustasta itään. Suunnittelualueen alustava rajaus ortokuvassa Suunnittelualuetta jonkin verran laajemmalla Kaasmarkun tilastoalueella on hieman alle 600 asukasta. Yrityksiä/yrittäjiä alueella toimii noin 30 ja erilaisia järjestöjä kymmenkunta. Kylän julkisia palveluita ovat mm. noin 70 oppilaan kyläkoulu (esikoulu ja ala-aste), terveydenhuollon toimipiste ja vanhustentalo. Kyläyhdistyksen toiminta on vireää ja sen tuloksena kylään on rakennettu mm. vanhan kivisillan kupeeseen sijoittuva uimaranta ja jokivartta myötäilevä luontopolku. Maisemallisesti Kaasmarkun asutus on jakautunut kolmeen paikkaan: Leineperintien ja Tampereentien väliselle alueelle sijoittuville Rukoushuoneenmäelle ja Fatiporiin, sekä Tehtaanmäellee Nakkila Anolaan johtavan Kivialhontien varteen. Alueita yhdistävä jokivarren viljelysmaisem ja laaja kyläympärist tö muodostavat osan laajemman alueen käsittävästä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden kivisillan ja sarjasta. Lehtomainen Kaasmarkunjoen varsi on luonnonsuojelualuetta vanhan Tehtaansillan välisellä alueella. Alueen sisäisen tieverkon rungon muodostavat valtatien 11 jaa kyläkeskustan välinen Kylänraitti, länteen Vanha-Ulvilaan johtava Kaasmarkuntie, Leineperin L ruukin kautta Kullaan keskustaan kulkeva Leineperintie sekää pohjoiseen Harjunpään suuntaan jatkuva Alamäentie (yt 2554). Alueelle ei rakennettu erillisiä kevyen liikenteen väyliä. 8

14 4.2 Luonnonympäristö Maisema Suunnittelualue kuuluu lähes kokonaan maakunnallisesti arvokkaisiin Harjunpäänjoen kulttuurimaisema-alueeseen, Kaasmarkun kylä- ja kulttuurimaisema-alueeseen sekä Leineperin ruukinalueeseen. Neljännen maakunnallisesti arvokkaan, mutta muita pienialaisemman maisema-alueen muodostavan Suoliston kartanoalueen luoteispuolelle sijoittuva Keronpäänkallio on arvokas perinnebiotooppikohde. Arvokkaiden maisema-alueiden kuvaukset on esitetty tarkemmin liitteenä 4 olevassa maisemaselvityksessä (WSP Finland Oy 2012) sekä kaavaselostuksen kohdassa 4.4., Rakennettu kulttuuriympäristö. Kaasmarkun kylä sijoittuuu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Lounaismaan maise- myöhäiskeskiajalta, ja sitä on kutsuttu varhaisimpina aikoina nimellä Karsmack, joka viittaa mamaakunnan alueelle ja Ala-Satakunnan viljelyseutuun. Kylä on peräisin todennäköisesti rajametsään. Viljavat savikot Harjunpäänjoen ympäristössä otettiin o viljelykäyttöön varhain. Ky luvun puolivälistä alkanut isojako hajotti monia Satakuntalaisia ryhmäkyliä, mutta Kaasmarkun kyläkeskusta säilyi tiiviinä. läasutus keskittyi selänteiden reunoille, missä maapohja oli rakentamisenn kannalta suotuisa. Ote vuoden 1904 venäläisestä topografikartasta (nk. Senaatin kartasto) Leineperin rautaruukin toiminnot levisivät myös Kullanjoen Solakoskelle vuonna Kaasmarkun villakehruu- ja kangastehdas perustettiin vuonna 1863, ja sen toiminta jatkui vuoteen 1926 tulipalon tuhottua tehtaan käytössää olleet rakennukset. Verkatehtaan työväestö asui pääasiassa joen toisella puolella Fatiporissa, jossa rakennuskanta onn säilynyt nykyisinkin pienimuotoisena ja tiheänä. Kyläkeskuksen ulkopuolinen haja-asutus on kuitenkin erityisesti 1900-luvun loppupuolella laajentunut t alavimmille maille, esimerkiksi joenrannan tuntumaan Suolistontien varteen. Maisemaselvityksen mukaan tyypillisiä piirteitä Kaasmarkun maisemakuvm valle ovat mm.: Maiseman hahmottuminen ja rajautuminen Kaasmarkunjoen rantapuuston ja metsäisten saarekkeiden ympäröiminä osakokonaisuuksina erityisesti kyläkeskustan kohdalla. Metsäsaarekkeiden välistä avautuvat näkymät viljelysmaisemaan. Kaasmarkun kyläkeskuksen säilyminen tiiviist rakennettuna. 9

15 Maiseman arvot (lähde: Maisemaselvitys, WSP Finland Oy 2012) Näkymä Rukoushuoneenmäen kupeesta kohti Fatiporia. Näkymä avoimeen viljelysmaisemaan Leineperintieltä länteen kohti Kaasmarkkua. Rakentamisen keskittyminen metsäisille saarekkeille. Maisemallisesti näyttävät nk. identiteettirakennukset, jotka toimivat maamerkkeinä alu- eella. Nykyisessä kyläkuvassa ja 1900-luvun vaihteen vilkkaasta kylätoiminnasta kertovat lukuisat rakennukset, mm. Kaasmarkun kansakoulu, rukoushuone, VPK:nn talo ja työvä- ja enyhdistyksenn talo. Kyläkokonaisuudessa on vahvasti nähtävillä myös sen teollinen menneisyys: joen rannallaa on säilynytt mm. palaneen verkatehtaan rakennusten perustuksia kivijalkoja ja joen rannan kiveyksiä. Lieviä uudisrakentamisesta aiheutuneita maisemavaurioita onn syntynyt Tampereentien, Kylänraitin, Kaasmarkuntien ja Leineperintien risteysten tuntumaan, joihin sijoittuvia perinteisestä rakentamistavasta poikkeavia rakennusmassojaa ei ole onnistuttu sopeuttamaan Kaasmarkun kylämaisemaan. Myös osa alueen maisemallisesti arvokkaista rakennuksista on jäänyt tyhjilleen ja ylläpidon puutteesta johtuen ne ovat vaarassa tuhoutua kokonaan. Polttoaineen kylmäjakeluasema valtatienn 11 ja Kylänraitin liittymässä Maisemaselvitykseen sisältyi myös maisema-analyysin pohjalta laaditut maisemalliset maankäyttösuositukset, joiden tavoitteena on osoittaa mitkä alueet olisivat maiseman kannalta lisärakentamiseen parhaiten soveltuvia. Selvityksessä suunnittelualue onn jaettu neljään luokkaan, joita ovat maiseman kannalta rakentamiseen hyvin, kohtalaisesti, heikosti ja erittäin huonosti soveltuvat alueet. Maankäyttösuositusten reunaehdoiksi on lisäksi otettu mukaan val- 10

16 tatien 11 melualue (noin 170 metriä tien keskilinjan molemmin puolin) sekä joen rantavyöhyke ( metriä). Maisemallisia maankäyttösuosituksia havainnollistavassa kartassa on esitetty lisäksi nykyiset rakennetut alueet. Rakentamiseenn hyvin tai kohtalaisesti k soveltuvien alueiden numerointi viittaa maisemaselvityksenn osa-aluekohtaisiin yleiskuvauksiin ja toimenpidesuosituksiin. Maisemaselvityksen mukaiset maisemalliset maankäyttösuositukset (WSP Finland Oy 2012) Kasvillisuus ja eläimistö Suunnittelualueella on tehty kaksi luontoselvitystä: Kaasmarkunjoen luontoselvitys Kirkkosillan ja Tehtaansillan väliltä (Terhi Rajala 1998) sekä Kaasmarkun osayleiskaava-alueen luontoselvitys (Suomen Luontotieto Oy 2007). Kasvimaantieteellisesti suunnittelualue sijaitsee boreaalisella eli pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, jolla j eri puulajeja esiintyy tyypillisesti vain vähän ja aluskasvillisuus on niukkaa. Kasvillisuutensa puolesta suunnittelualue jakautuu kahteen osaan. Tampereentien pohjoispuoleista aluetta hallitsee laajaa yhtenäinenn metsäkuvio, jossa on tehty suurialaisia avohakkuita. Varttunutta puustoa on vähän ja mm. luonnontilaiset, ojittamattomat suot s puuttuvat alueelta kokonaan. Metsät ovat pääosin kasvatusmännikköä jaa -kuusikkoa ja alueen eläimistö on tavanomaistaa talousmetsiin sopeutunutta lajistoa. Valtatien eteläpuolise peltoaukeat ovat viljelykäytössä, mutta niittyjä tai laidunalueita ei alueella käytännössä enää ole. Kaasmarkunjoen varrella kasvillisuustyyppi on paikoin kehittynyt lehdoksi, jonka puusto koostuu lähinnä kookkaista tuomista, harmaalepistä ja rauduskoivuista. Pensaskerros on joen reunamilla hyvin tiheää ja lajistoltaann melko monimuotoista. Keropäänkallioita reuna-alueineen on pidettävä merkittävänä perinnebiotooppikohteena, jolla havaittiin putkilokasvilajeista mm. kansallisessa uhanalaisluo kituksessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi luokiteltu ketoneilikka. Kaasmarkunjokivarressa saattaa esiintyä myös lahoon lehtipuuhun sidoksissa olevaa vaateliasta lajistoa. Alueella on havaittu neljä lintudirektiivin liitteessä I sekä viisi kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym 2001) mainittua pesimälajia. Kaasmarkunjokivarsi on lepakoille tärkeää saalistusympäristöää ja alueella esiintyy 3-44 luontodirektiivin liitteen IV lepakkolajia (pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa/ isoviiksisiippa). Luontoselvityksen yhteydessä suunnittelualueella havaittiin merkkejä m liito-oravasta kahdella alueella: Fatiporin kohdalla noin 100 metriä Tampereentiestä pohjoiseen on luonnonsuojelulain tarkoittama liito-oravan lisääntymis- tai levähdysalue, joka on huomioitava alueen 11

17 maankäyttöä suunniteltaessa. Toinen havainnoista tehtiin Ryöpäkinmäellä, mutta alue oli hakkuiden johdosta menettänyt luontoarvojaan siinä määrin, ettei se selvityksen mukaan enää täyttänyt luonnonsuojelulain mukaisiaa liito-oravan elinympäristölle asetettuja kriteereitä. Kokonaisuutena suunnittelualue on kulutuskestävyydeltään suurimmaksi osaksi melko kestävää, mutta Kaasmarkun jokivarren lehtoreunus ja Keropäänkallio ovat kasvillisuutensa puolesta haavoittuvia. Kaasmarkunjoella (Harjunpäänjoella) kalastetaan k jonkin verran ja tärkeimmät saalislajit ovat hauki, särki ja made. Jokikutuisten kalojen nousumahdollisuutta on parannettu suunnitelmallisesti ja jokeen on istutettu meritaimenta. Arvokkaiden luontokohteiden sijainti (lähde: Maisemaselvitys 2012, WSP Finland Oy. Pohjakartta Maanmittauslaitos) Topografia ja maaperä Suunnittelualue sijoittuu kahden moreeniselänteen väliselle tasangolle, joka on muinaista suistomaata. Alueen maanpinnan muodoille on ominaista tasankojen ja niitä reunustavien moreenimäkien suuntautuminen kaakosta luoteeseen viimeisen mannerjäätikön kulkusuunnan mukaisesti. Suunnittelualueen maanpinnan keskimääräinen korkeusasem ma vaihtelee metrin välillä. Alueen korkeimmat kohdat ovat Rukoushuoneenmäki ja Tehtaanmäki, joiden laet ulottuvat noinn +30 metriä merenpinnan yläpuolelle. Suunnittelualueen alavien osien maaperä koostuuu karkeasta tai hienosta hiedasta ja hiesusta. Muutamaa avoimen viljelymaiseman keskelle sijoittuvaa kalliokohoumaa lukuun ottamatta kovan maapohjan alueet ovat pääosinn irtainten maakerrosten n peittämää kasvullista metsämaata. 12

18 Maaperäkartta (lähde: Maisemaselvitys 2012, WSP Finland Oy. Pohjakartta Maanmittauslaitos) Vesistöt ja vesitalous Suunnittelualue kuuluu Kokemäenjoen päävesistöalueeseen ja Kokemäenjoen-Saaristomeren- soveltuvia pohjavesialueita. Lähimmät I-luokan pohjavesialue eet sijaitsevat noin 7 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta (Haistila-Ravani, Levanpelto,, Kirkonkylä ja Palus). Selkämeren vesienhoitoalueeseen. Suunnittelualueella ei ole tärkeitä tai vedenhankintaan Harjunpäänjoki (suunnittelualueen kohdalla Kaasmarkunjoki) laskee Kokemäenjokeen Ulvilan yläpuolella. Valuma-alueen pinta-ala on 503 km2 ja järvisyyss 4,7%:a. Harjunpäänjoen latvoilla on useita matalia humuspitoisia järviää kuten Joutsijärvi ja Palusjärvi. Järvet ovat säännösteltyjä, koska niitä käytetään Porin kaupungin tekopohjavesilaitoksen raakavesilähteinä. Vesistöjärjestelyjen seurauksena jokivedessä on havaittu alunamaailmiötä ja happamuuden vaihtelut ovat jatkossakin mahdollisia. Jokivesi on latvajärviinn kohdistuvista suovalumista johtuen voimakkaan ruskeaa ja peltoalueiden eroosiosta aiheutuva sameus voimakasta. Veden yleislaatu vaihtelee tyydyttävästä välttävään. Kaasmarkunjoen vesi nousee muutamia kertoja vuodessa etenkin Leineperin suunnalla jokea reunustaville peltoalueille. Miltei kaikki suunnittelualueen rakennukset sijoittuvat korkeiden rantapenkereiden päälle tai t niin kauass joesta, ettei tulvimisesta yleensä aiheudu merkittäviä omaisuusvahinkoja Maa- ja metsätalous Kaasmarkku on varsin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, vaikka näiden alojen osuus työpaikoista onkin viime vuosina pienentynyt voimakkaasti. Seudun S kasvupaikkatekijät ovat varsin edulliset sekä maanviljelylle että metsätalouden harjoittamiselle. Karjatalous on hävinnyt kyläkuvasta lähes kokonaan. Maatilatalous on keskittynyt perunan ja juurikkaiden tuotantoon, mutta kylällää harjoitetaan lisäksi erikoisviljelyä (mm. luomuvilja, tyrni, mansikat, parsa). Sivuelinkeinona maatiloilla on mm. kuljetus- ja maansiirtopalveluita sekä erilaisten käsitöiden, metalli- ja puutuotteiden valmistusta. 13

19 4.2.6 Suojelualueet ja -kohteet Luonnonsuojelualueeksi maakunta- jaa asemakaavatasoilla osoitettu Kaasmarkun jokivarren lehto muodostaa luonnonsuojelulain mukaisen kohteen, jolla esiintyy mm. luontodirektiivissä mainittuja erityisesti suojeltavia lajeja. Vuonna 2008 tehdyn selvityksen mukaan alueella on myös kaksi valtatien 11 pohjoispuolelle sijoittuvaa liito-oravaesiintymää. Keronpäänkallio on aiemmissa inventoinneissa määritettyy arvokkaaksi perinnebiotooppi- ja perinnemaisemakohteeksi. Muita luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain tarkoittamia suojeltavia s luontotyyppejä, pienvesiä tai erityisen tärkeitä elinympäristöjä ei selvitykseenn liittyvien maastotarkastusten yhteydessä havaittu. Lähiympäristöönn sijoittuvia luonnonsuojelualueita ovat noin 4000 metrin päässä suunnittelualueesta pohjoiseen sijaitseva Kaasmarkunmäki (Natura 2000, SCI FI ) sekä noin 3000 metriä Ojalan tilasta itään sijaitseva Puronnotkon luonnonsuojelualue (YSA024602). Muinaismuistolain nojalla suojellut kohteet on luetteloitu kaavaselostuksen kohdassa Niiden sekä muiden suojelualueiden jaa kohteiden sijainti ja tarkemmat t tiedot on esitetty kaavaselostuksen kohdissa ja Rakennettu ympäristö koko kaupunkia vastaavalla ikä- hlöä 103 rakenteellaa Yhdyskuntarakenne Ulvila kuuluu Satakunnan maakuntaan sekä Porin seutukuntaan ja työssäkäyntialueeseen. Porin seutukunta muodostuu nk. karhukunnista, joita ovat Porin ja Ulvilan lisäksi Merikarvia, Pomarkku, Luvia, Nakkila, Harjavalta,, Kokemäki, Huittinen jaa Vampula. Kaasmarkku on asukasluvultaan Ulvilan kaupungin kolmanneksi suurin maaseutukylä, joka sijaitsee Pori- Tampere valtatien (VT 11, Tampereentie) varrella noin 8 kmm Ulvilan ja noin 15 km Porin keskustasta itään. Muita tiiviisti t asuttuja alueita ovat Ulvilan keskustaajaman lisäksi mm. Kaasmarkun itä- ja länsipuolille sijoittuvat entisenn Kullaan kunnan keskusta sekä Leineperin, Kosken ja Suosmeren kylät Väestö Vuoden 2011 lopussa Ulvilan kaupungissa oli asukasta, Kaasmarkun taajama-alueella oli vuoden 249 asukasta ja Kaasmarkun postinumeroalueellaa 579 asukasta. Koko kaupungissa 2011 lopulla yhteensä 5986 asuntokuntaa, jolloin asuntokunnan keskikooksi tulee noin 2,22 henkilöä (lähde: Tilastokeskus). Kaasmarkussa asuvien vuotiaidenn osuus on jonkin j verran muuta kaupunkia suurempi s ja yli 65-vuotiaiden osuus huomattavasti muuta kaupunkia pienempi. Muissa ikäryhmissä Kaasmarkun väestön ikärakenne on melkoo pitkälti koko kaupungin ikärakennetta vastaava. Väestö iän mukaan 2012 lähde: Tilastokeskuksen StatFin/Px-W Web- tietokannat Ulvilan kaupunki Kaasmarkun taajama-alue Ikäryhmä yht. hlöä osuus 18 % 10 % 10 % 12 % 14 % 15 % 21 % hlöä osuus 18 % 12 % 12 % 15 % 14 % 14 % 15 % Kaasmarkun postinumeroalue (29310) taajama-aluetta vastaavalla ikä- hlöä rakenteella Ulvilan kaupungin ja Kaasmarkun taajama-alueen väestön ikärakenne (lähde: Tilastokeskus). Kaasmarkun postinumeroalueen ikärakennevaihtoehdot ovat laskennallisia ja perustuvat koko kaupungin sekä Kaasmarkun taajaman ikärakenteeseen. 14

20 Tilastokeskuksen väestöennusteen 2012 mukaan kaupungin väkiluku kehittyy vuoteen 2030 mennessä seuraavasti: Väestöennuste iän mukaan alueittain lähde: Tilastokeskuksen StatFin/Px-Web- tietokannat Muutos yhteensä Ikäryhmä 2012 osuus osuus hlöä % % % % % % % % % % % % 45 3 % % % % % % % % % % yht % Muutos edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna Ulvilan kaupungin väestöennuste (lähde: Tilastokeskus). Voimassa olevan Ulvilan keskustaajaman yleiskaavan yhteydessä hyväksytyn ja koko kaupungin kehittämistä ohjaavan mitoitusselvityksen mukaan väkiluvun ennustetaan vähenevän erityisesti keskustaajaman ulkopuolisilla alueilla. Koko kaupungin väkiluku on vähentynyt vv noin 490 henkilöllä ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan asukasluku laskee edelleen vuoteen 2030 mennessä vielä noin 420 henkilöllä (muutos vv %). Mikäli väestönkehitys on ennustetun mukainen, Kaasmarkun taajaman asukasluku laskee vuoteen 2030 mennessä noin 8 henkilöllä ja Kaasmarkun postinumeroalueen asukasluku noin 18 henkilöllä. Ulvilassa väestöllinen huoltosuhde (yli 64-vuotiaiden ja alle 17-vuotiaiden määrän suhde vuotiaiden määrään) nousee ennusteen mukaan vuoden 2011 tasosta 60,9%:a vuoteen 2030 mennessä 83%:iin, jonka jälkeen se alkaa hitaasti laskea. Koko maan huoltosuhteen on ennustettu nousevan korkeimmillaan noin 72 %:iin, eli Ulvilassa ikääntyvän väestön määrä on koko maahan verrattuna suuri Asuminen Kaasmarkun tilastoalueen asukkaista noin puolet asuu kylän keskustassa ja loput ympäröivällä maaseutualueella. Suunnittelualueella on noin 150 asuinrakennusta, 160 asuntoa ja seitsemän kesämökiksi luokiteltua rakennusta. Asuminen painottuu sekä keskusta- että maaseutualueella yksiasuntoisiin pientaloihin. Lisäksi Kirkkosillan ja Kylänraitin risteyksen välisellä alueella on yhteensä viisi rivitaloa. Leineperintien varrella Fatiporin tuntumassa on yksi kaksikerroksinen asuin-liikerakennus ja väestötietojen mukaan alueella on yhteensä seitsemän kerrostaloasunnoksi luokiteltavaa kotia (lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2007). Tilastokeskuksen mukaan asuntojen keskimääräinen pinta-ala oli koko kaupungin alueella vuoden 2011 lopussa noin 98 m2/asuntokunta ja noin 44 m2/henkilö Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut Ulvilan perus- ja kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Friitalaan ja Vanhakylään. Suurimmat työpaikka-alueet sijoittuvat VT 2:n (Helsinki-Mäntyluoto) varrelle. Suunnittelualueella toimii noin 30 yritystä/yrittäjää ja kymmenkunta erilaista järjestöä. Työpaikoista noin kolmannes oli 15

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus

Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus 82120665 Hattulan kunta Hattulan kunnan asemakaavan ajantasaistaminen ja asemakaavan laajennus 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 15. päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus LAITILAN KAUPUNKI Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava Kaavaselostus Kaarinassa 15.10. 2007, tark. 9.11. 2007, 24.9. 2008, 11.11. 2008 ja 6.4. 2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 KAARINA Puhelin 010

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot