Vastaanottajaa. Päivämäärä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013"

Transkriptio

1 Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS

2 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaluonnoksen selostus, joka koskee päivättyä osayleiskaavakarttaa Kaavan laatija Ramboll Finland Oy, arkkitehti Marjut Ahponen (YKS 414) Viite Työ nro ( ) Kirjoittanut Marjut Ahponen Tarkastanut Petteri Laamanen Vireilletulo Kaupunginhallitus , kuulutus Ehdotus nähtävillä _._.-_._.2013 Kaavan Valtuusto _._.2013 hyväksyminen Lainvoimainen _._.-_._.2013 Ulvilassa _._.2013 Pauli Kekki kaavoituspäällikkö

3 SISÄLTÖ 1. Tunnistetiedot 1.1 Vireilletulo 1.2 Hyväksyminen 1.3 Kaava-alueen sijainti ja rajaus 2. Johdanto 2.1 Yleiskaavan tarkoitus 2.2 Yleiskaavan oikeusvaikutukset 2.3 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osalliset Kaavoituksesta tiedottaminenn 3. Tiivistelmä 3.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitusvaihe Valmisteluvaihe Luonnosvaihe Ensimmäinen kaavaluonnos Toinen kaavaluonnos Ehdotusvaihe Hyväksymisvaihe 3.2 Kaavan keskeinen sisältö Osayleiskaavaan perustuva rakentaminen 4. Lähtötiedot 4.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus 4.2 Luonnonympäristö Maisema Kasvillisuus ja eläimistö Topografia ja maaperä Vesistöt ja vesitalous Maa- ja metsätalous Suojelualueet ja -kohteet 4.3 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Väestö Asuminen Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut Virkistys Liikenne Tekninen huolto ja j erityistoiminnot 4.4 Rakennettu kulttuuriympäristö Arvokkaat maisema-alueet Kiinteät muinaisjäännökset Rakennusperintö 4.5 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 4.6 Maanomistus 4.7 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyt ttötavoitteett Ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta 4.8 Selvitykset Rakennusoikeuslaskelma Muut selvitykset ja suunnitelmat

4 4.9 Yleiskaavan sisältöä koskeviaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säädöksiä Yleiskaavan suhde muuhun lainsäädäntöön 5. Suunnittelun tavoitteet 5.1 Lähtökohdat Yleiset yleiskaavoitukselle asetetut tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Maankäytön kehityskuva 5.2 Suunnittelutilanteesta johtuvat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyt ttötavoitteett Ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Selvitykset Mitoitustarkasteluu 6. Osayleiskaavan kuvaus 6.1 Kaavan rakenne Mitoitus 6.2 Kaavamerkinnät Aluevaraukset 6.3 Kulttuuriympäristöä koskevatt kaavamääräykset ja merkinnät ja määräykset Yleismääräykset Luettelo rakennussuojelukohteista 6.4 Muut kaavamääräykset ja -merkinnät 6.5 Kaavan käsittelyvaiheet 7. Kaavan vaikutusten arviointi 7.1 Rakennettuun ympäristöön kohdistuvat vaikutukset 7.2 Maisemaan, luontoon ja luonnonympäristöön kohdistuvat vaikut 7.3 Talouteen kohdistuvat vaikutukset 7.4 Terveellisyyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset 7.5 Väestöön ja sosiaalisiin oloihin kohdistuvat vaikutukset 7.6 Suunnittelutilanteeseen kohdistuvat vaikutukset Valtakunnalliset alueidenkäyt ttötavoitteett Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys ja rakentamisen luvanvaraisuus 8. Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoistaa ja lähdemateriaalista ukset LIITTEET Liite 1 Kaavakartta Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 3 Rakennusoikeuslaskelma Liite 4 Maisemaselvityss

5 Liite 5 Arkeologinen inventointi Liite 6 Kooste rakennusinventoinnin tuloksista Liite 7 Viranomaisneuvotteluiden muistiot (täydennetään ehdotusvaiheessa) Liite 8 Palauteraportti (täydennetään ehdotusvaiheessa) Liite 9 Ote asemakaavayhdistelmästä OHEISMATERIAALI Kaasmarkun osayleiskaava-alueen luontoarvojen perusselvitys, Suomen Luontotieto Oy 2007 Kaasmarkunjoen luontoselvitys Kirkkosillan ja Tehtaansillan väliltä, Terhi Rajala 1998 Oheismateriaali on kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka nähtävillä Ulvilan kaupungin maankäyttöosastolla ja kaupungin internet-sivuilla. Tämän jälkeen aineistoa säilytetään Ulvilan kaupungin maankäyttöosastolta.

6 1. TUNNISTETIEDOT Vireilletulo Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu i julkisella kuulutuksella Hyväksyminen Ulvilan valtuusto on hyväksynyt osayleiskaavan ( ( ). Kaava-alueen sijainti ja rajaus Kaava-alueen muodostavat Kaasmarkun kylän keskusta sekä sitä ympäröivät maa- ja metsätalousalueet, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 630 ha. Idässä suunnittelualue rajautuu Solan ja Ojalan tiloihin, t etelässä Latomäkeen ja lännessä Kivimäkeen, Suolistontiehen ja valtatiehen 11. Pohjoisessa ja etelässä suunnittelualue ulottuu noin 0,5 1,5 km:n etäisyydelle valtatiestä. Kaava-alueen n pinta-ala on noin 630 ha. h Kaava-alueen sijainti ja rajaus 2. JOHDANTO 2.1 Yleiskaavan tarkoitus Yleiskaavan tarkoituksenaa on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinenn ohjaaminenn ja eri toimintojen (esim. asuminen, virkistys, palvelut, työpaikat, liikenne) yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisemman kaavoituksen perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia sen tarkoituksesta ja tavoitellusta ohjausvaikuto tuksesta riippuen joko oikeusvaikutuksettomana tai oikeusvaikutteisena. Kunnan osalle laadittuaa yleiskaavaa kutsutaan osayleiskaavaksi. 1

7 2.2 Yleiskaavan oikeusvaikutukset Kaasmarkun osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se s korvaa alueella voimassa olevan oikeusvaikutuksettoman Ulvilan yleiskaavan (1975). Kaasmarkun osayleiskaavaa voidaan käyttää MRL 44.2 :n mukaisesti m enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakennusluvann myöntämisen perusteena AO- ja AM-alueilla siltä osin, kuin ne sijoittuvat osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi osoitetun alueen ulkopuolelle. Määräys on voimassa 100 vuotta yleiskaavan voimaantulosta. Määräaikaa ei koske MRL 72 :n mukaista ranta-alueen rakentamista. Alueille, joilla rakennuslupia voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella, osoitetaan myös rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuden enimmäismäärä. Lisäksi osayleiskaavassa annetaan muita rakentamistapaa koskevia määräyksiä. Rakennusoikeus on mitoitettu mm. kaavan valmisteluvaiheessa laaditun emätilatarkasteluun perustuvan rakennusoikeuslaskelman, maisemaselvityksen ja jo toteutuneenn rakentamisen perusteella sekä viranomaisilta ja j maanomistajilta saatua palautetta soveltaen. Tarkemmin yleiskaavan oikeusvaikutuksia sekä maankäyttö- ja rakennuslain ja muun yleiskaavan laatimiseen vaikuttavan lainsäädännön huomioimista koskevia asioita on käsitelty kaavaselostuksen kohdassa 4.9, Yleiskaavan sisältöä koskevia maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säädöksiä. 2.3 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osalliset Osallisia ovat mm. suunnittelualueella sijaitsevien ja siihen rajautuvien kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja työntekijät, alueella toimivat yritykset ja yhdistykset, Ulvilan kaupungin ao. hallintokunnat, viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (mm. Varsinais- Suomen ELY-keskus, Satakuntaliit tto ja Satakunnan museo), sekä muut henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin o kaavaa saattaa huomattavasti vaikuttaa Kaavoituksesta tiedottaminen Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekää kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen julkisesta nähtävillee asettamisesta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä virallisissa tiedotuslehdissä (Ulvilan Seutu). Lisäksi kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa järjestetään avoimet yleisötilaisuudet. Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämien viranomaisneuvotteluiden ja asiakirjojen nähtävilläoloihin liittyvienn lausuntopyyntöjen ohella viranomaisille tiedotetaan kaavan etenemisestä myös mm. kaavan valmisteluun liittyvien työneuvotteluiden ja erillisselvitysten laatimisen yhteydessä. Asiakirjojen nähtävilläoloaikoina osallisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmaa koskevia mielipiteitä (aloitus- ja luonnosvaiheet) ja muistutuksia (ehdotusvaihe). Kirjallinen palaute toimitetaan osoitteeseen: Ulvilan kaupunki, Maankäyttöosasto, PL 77, Ulvila Palautetta voi toimittaa puhelimitse tai sähköpostitse seuraaville henkilöille, jotka myös antavat asian käsittelyyn liittyviä lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Pauli Kekki, puh , sähköposti fi Maanmittausteknikko Arto Ahokas, puh , sähköposti 2

8 3. TIIVISTELMÄ 3.1 Kaavaprosessin vaiheet Aloitusvaihe Aloitusvaiheessa koottiin kaavaprosessin käynnistämistä varten tarvittavat lähtötiedot ja laadittiin osallistumis- ja arviointisuun nnitelma, joka asetettiin julkisesti nähtäville alkaen. Palautetta ei jätetty. Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluu järjestettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaaa pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan ja j sen sisältöä päivitetään tarpeen mukaan kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa Valmisteluvaihe Valmisteluvaiheessa analysoitiin olemassa olevat lähtötiedot ja j laadittiin tarvittavat lisäselvitykset, sekä käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute. Näiden pohjalta laadittujen alustavien vaihtoehtotarkasteluiden myötä muodostettiin jatkotyöskentelyssä käytettävät suunnittelun periaatteet ja kaavan tavoitteet Luonnosvaihe Ensimmäinen kaavaluonnos Aloitus- ja valmisteluvaiheissa kootunn lähtötietoaineiston, viranomaisneuvottelun ja osallisilta saadun palautteen pohjalta laadittiin osayleiskaavaluonnos, joka asetettiin julkisesti nähtäville väliseksii ajaksi. Nähtävilläoloaikana osallisille varattiin mahdollisuuss jättää suunnitelmasta kirjallisia tai suullisia mielipiteitä. Luonnos esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa sekä järjestetyssä viranomaiskeskustelussa ja kyläyhdistyksen tapaamisessa. Luonnosvaiheen viranomaisla usunnot korvattiin viranomaisneuvottelulla, joka j pidettiinn Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana jätettiin 25 osallisten laatimaa mielipidettä, joista useimmissa esitettiin kaavaluonnoksen salliman uudisrakenta amisen määrää ja sijoittuvista koskevia huomautuksia. Rakentamism mahdollisuuksia pidettiin liian vähäisinä, vaikka uudisrakentamista oli osoitettu huomattavan runsaasti kylän väestöennusteeseen ja rakennuspaikkojen kysyntään nähden. Hallinnollistenn käsittelyiden lisäksi 1. kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen osallisille, kunnan luottamushenkilöille ja keskeisille viranomaisille järjestettiin useita u ylimääräisiä tiedotus- ja esittelytilaisuuksia ja neuvotteluita. Suunnitelmaa käsiteltiin mm. seuraavissa yhteyksissä: Kaupunginhallituksen kokoukset , , ja Maakuntamuseon ja rakennusvalvonnan työneuvottelu (elokuu 2011) ) ELY-keskuksen ja kaupungin välinen kehittämiskeskusteluu Valtuustoseminaari Yleisötilaisuus Viranomaistyöneuvottelu Työneuvottelu ELY-keskuksen kanssa Kooste 1. kaavaluonnoksesta saadusta palautteesta sekä siihen laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 8. Viranomaisten kanssa käytyjen neuvotteluiden muistiott ovat kaavaselostuksen liitteenä Toinen kaavaluonnos Ensimmäisen kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavaan liittyviä perusselvityksiä täydennettiin laatimalla rantavyöhykkeelle sijoittuvia tiloja koskeva emätilatarkastelu ja rakennusoikeuslaskelma (liite( 3), maisemaselvitys (liite 4), jossa maisemarakenteen analysoinnin lisäksi on annettu alueenn rakentamista koskevia maankäyttösuosituksia, sekä täydentävä arkeologinen inventointi (liite 5). 3

9 Ensimmäisestä luonnoksesta saadun palautteen ja kaupunginhallituksen tekemän linjauksen perusteella osayleiskaavaan perustuvien rakennuspaikkojen määrää päätettiin lisätä. Lisäksi uusia rakennuspaikkoja osoitettiin myös emätilatarkastelun ja rakennusoikeuslaskelman tulosten perusteella. Kaupunginhallituksen linjaukseen perustuvat uudet rakennuspaikat on valittu siten, että tilojen pinta-ala mahdollistaa vähintään 1 ha:n suuruisten rakennuspaikkojen muodostamisen. Lisäksi kohdealueiden tuli sijoittua vuonna 2012 laaditun maisemaselvityksen mukaan maiseman kannalta kohtalaisesti rakentamiseen soveltuville metsäalueille. Nämä kriteerit täyttävien tilojen omistajia on kuultu ennen uusien rakennuspaikkojen lisäämistä kaavaan. Tehtyjen lisäselvitysten sekä 1. luonnoksen nähtävilläoloaikana saadun osallis- ja viranomaispalautteen pohjalta laadittu 2. osayleiskaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville palautteen saamista varten. Nähtävilläoloaikana osallisille varataan mahdollisuus jättää suunnitelmasta mielipiteitä ja viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatu palaute käsitellään kunnassa ja siihen laaditaan tarvittavat vastineet. Ensimmäisen ja toisen kaavaluonnoksen välisiä merkittäviä muutoksia: MRL 137 :ään sisältyneen kylä- ja maaseutualueita koskevan 3. momentin poistamista seuranneen siirtymäajan päättyminen sekä MRL 44 :ään tehtyjen lisäysten vaikutukset osayleiskaavaan perustuvien rakennuslupien myöntämisedellytyksiin AO-, AM- ja TYalueilla. Em. säädösten nojalla osayleiskaavaa voidaan käyttää ainoastaan asuin- ja lomarakentamiseen liittyvien rakennuslupien perusteena. Lisäksi määräyksen voimassaolo on rajoitettu enintään 10 vuoteen kaavan voimaantulosta. MA- ja MY-alueiden kaavamääräystä on muutettu siten, että alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvien talousrakennusten rakentaminen. MY-aluetta koskenut avohakkuukielto on poistettu ja määräykseen on lisätty, että alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen toimenpiderajoitus. AM-alueella on sallittu maatalouden sukupolvenvaihdokseen liittyvän toisen samalle rakennuspaikalle sijoittuvan yksiasuntoisen asuinrakennuksen tai toisen olemassa olevaan rakennukseen sijoittuvan asunnon rakentaminen, kuitenkin edellyttäen, että kaavassa osoitettua kokonaisrakennusoikeutta ei ylitetä eikä rakennuspaikkaa jaeta kahdeksi erilliseksi kiinteistöksi. Paloaseman alue julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (mielipide nro 18). AT/s- alueen laajennukset Rukoushuoneenmäen pohjoispuolella ja Haukantien pohjoispäässä (mielipiteet nro 9, 18, 21, 22 ja 26). Leineperintien ja Kivialhontien liittymän viereisen peltoalueen aluevarausmerkintä M:stä MA:ksi (mielipide nro 26). Merkitykseltään vähäisiä, maanomistajien hyväksymiä ja/tai yksittäisiin kiinteistöihin kohdistuvia muutoksia: AM-alueen laajentaminen tilan Hietala alueella (mielipide nro 5). AO-alueen laajentaminen tilan Rotkus alueella (mielipide nro 9). AM-alueen laajentaminen tilan Kaukoranta alueella (mielipide nro 10). Ohjeellinen kevyen liikenteen reitti Fatiporin asuntoalueelta kyläkoululle (mielipide nro 13). Sr-2(17)-merkintä poistettu tilan Mikolanmäki kellarilta ja juuresvarastolta (mielipide nro 14). AM-alueen laajentaminen tiloilla ja (mielipide nro 16). AO-aluevaraus melualueen ulkopuolelle sijoittuvalle tilan osalle (mielipide nro 17). AT/s- alueen laajentaminen tilalla (mielipide nro 21 ja 26). AO/s- alueen laajentaminen tilalla (mielipide nro 23). Ulkoilureittimerkinnän sijainnin muutos MA-alueella Kaasmarkunjoen eteläpuolella (mielipide nro 25). 4

10 Uudet rakennuspaikat Ensimmäisen kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saadun osallispalautteen ja emätilatarkastelun sekä kaupunginhallituksen tekemän linjauksen johdosta kaavaan lisättiin uusia rakennuspaikkoja seuraaville tiloille: Kotomäki (2 rak.paikkaa) Koivuniemi (1 rak.paikka) Lehtonen (1 rak.paikka) Koskenniemi (1 rak.paikka, mielipide nro 14 ja kirjallinen kannanotto ) Keinumäki (1 rak.paikka) Kivikontti (1 rak.paikka) Kivikko (1 rak.paikka) Mikolanmäki (1 paikka, mielipide nro 14 ja kirjallinen kannanotto ) Mäkelä (1 rak.paikka, emätilatarkastelu ja mielipide nro 21) Alakoveli (1 rak.paikka, mielipide nro 14 ja kirjallinen kannanotto ) Anttila (AO-alueen laajennus asemakaavoitettavaksi tarkoitetulla rantaalueella, emätilatarkasteluun perustuva 1 rak.paikka) Rotkus (1 rak.paikka, emätilatarkastelu ja mielipide nro 9) (olemassa oleva AO-rakennuspaikka, mielipide nro 17) Uudet rakennuspaikat sijoittuvat pääasiassa ensimmäisen luonnoksen mukaisille metsäalueille, jotka vuonna 2012 laaditun maisemaselvityksen mukaan soveltuvat maiseman kannalta kohtalaisesti rakentamiseen. Emätilatarkastelun mukaan tiloilla ja on käyttämätöntä rantarakennusoikeutta vielä yhden uuden rakennuspaikan verran. Tila sijoittuu pääosin jo asemakaavoitetulle tai asemakaavoitettavaksi tarkoitetulle alueelle, jolloin lisärakentamisen sijoittuminen tullee ratkaistavaksi asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Tilan osalta lisärakentamisen sijoittumista tutkitaan osayleiskaavan jatkosuunnittelun yhteydessä Rakennettu kulttuuriympäristö: Arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden tiedot tarkastettiin RKY2009:n ja vuoden 2012 maisemaselvityksen mukaisiksi. Aiemmin tunnettujen kiinteiden muinaisjäännösten Pikatienvarsi (mj.rek.no ) ja Honkala (mj.rek.no ) kaavamerkinnät on tarkastettu arkeologisen inventoinnin mukaiseksi. Uusille rauhoitusluokkaan 2 kuuluville kohteille Fredriksbergin-Sollankosken vasarapaja (mj.rek.no ), Fatipori (mj.rek.no ) ja Tehtaankoski (mj.rek.no ) on lisätty kaavaan ao. suojelumerkinnät Ehdotusvaihe Luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta suunnitelma tarkistetaan osayleiskaavaehdotukseksi, jonka Ulvilan kaupunginhallitus hyväksyy julkisesti nähtäville asetettavaksi 30 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana ehdotus esitellään yleisötilaisuudessa ja osallisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmasta kirjallisia muistutuksia. Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatu palaute käsitellään kunnassa ja siihen laaditaan tarvittavat vastineet. Ehdotusvaiheessa voidaan tarvittaessa järjestää myös muita osallisille tarkoitettuja tilaisuuksia ja viranomaisneuvottelu. Ehdotusvaiheessa saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella suunnitelmaan voidaan tarvittaessa tehdä vähäisiä tarkastuksia ja muutoksia, jonka jälkeen se asetetaan Ulvilan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. 5

11 3.1.5 Hyväksymisvaihe Osayleiskaavan hyväksyy Ulvilan valtuusto. Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja j edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 3.2 Kaavan keskeinen sisältö Osayleiskaavassa osoitettava maankäyttö vastaa alue- ja maisemarakenteen näkökulmasta varsin pitkälti Kaasmarkun nykyistä kyläkuvaa. Alueiden pääkäyttötarkoituksen suhteen merkittävimmän ryhmän muodostavat maa- ja metsätalousa lueet (MA, M ja MY), joiden osuus koko kaava-alueen pinta-alasta on noin 75%. Maaseutumaisen asumisen sekä kylä-- on allee viidesosa (noin 18%). Suurin osa AO-, AT- ja AM- ja maatilojen talouskeskusten alueiden yhteenlaskettu osuus koko alueen pinta-alasta aluevarauksista on osoitettu jo rakentuneille alueille. Uusia AO-alueita onn osoitettu Kaasmarkuntien länsi- ja eteläpuolisille metsäsaarekkeille, Fatiporin itäpuolelle, Kivialhontien länsipuolelle sekä Alamäentien itäpuolelle. AO-1- ja AM-1- alueilla kaavamerkintään liittyvä suluissa oleva luku osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Yhteensä osayleiskaavaan perustuvien AO- 13 kpl. AM- rakennuspaikkoja on yhteensä 38 kpl, joista rakentamattomiaa on yksi. AM-alueilla sallitaan tietyin edellytyksin myös maataloudenn sukupolvenvaihdokseen liittyvän toisen samalle rakennuspaikalle sijoittuvan yksiasuntoisen asuinrakennuksenn tai toisen olemassa olevaan rakennukseenn sijoittuvan asunnon rakentaminen. Kulttuuriperinnön osalta kaavassa on osoitettu alueelle sijoittuvien arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maisema-alu ueiden rajaukset (ma), kiinteät k muinaisjäännökset (SM- rakennuspaikkojen määrää on 46 kpl, joista rakentamattomia on yhteensää aluevaraus- ja kohdemerkinnät), historialliset tielinjaukset (viivamerkintä) sekä useita suojeltavia tai säilytettäviä rakennuksia, rakennettuja ympäristökokonaisuuksia ja muita rakenteita (sr-1, sr-2). Maisemarakenteen säilymisen kannalta tärkeät viljelysaukeatt ja metsäsaarekkeet on osoitettu maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA) sekä maa- ja metsätalousalueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). MY-alueilla on voimassa MRL 128 :n mukainen toimenpidera ajoitus, joka tarkoittaa, että maisemaa muuttavia toimenpiteitä kuten maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta haettavaa lupaa. Kaasmarkun jokivarsi ja Keronpäänka allio on osoitettu luonnonsuojelualueiksi (SL) ja valtatien 111 pohjoispuolelle sijoittuva liito-oravan elinympäristö luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi (luo). Lähivirkistysa alueet (VL) sijoittuvat Rukoushuoneenmäen ja valtatien 111 väliselle alueelle sekä vanhan kivisillan kupeeseen Kaasmarkun uimarannalle. Fatiporin asuntoalueelta kyläkoululle on osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen reitti ja Kaasmarkuntien ja Kivialhontien välille ohjeellinen ulkoilureitti. Tieverkonn osalta ainoa muutos nykytilaan nähden on Kylänraitin ja valtatien 11 liittymän porrastus. Teknisen huollon verkostoista on osoitettu alueen pohjoisosaan sijoittuva voimansiirtolinja. Koko aluetta koskevissa yleismääräyk ksissä sekä kunkin aluevarauksen yhteydessä on annettu useita rakennusten sijoittamista, tulvasuojelua sekä maiseman ja kulttuuriympäristön huomioimista koskevia määräyksiä jaa ohjeita. Valtatien 11 melualueelle sijoittuvassaa rakentamisessa on huomioitava valtioneuvoston päätöksen mukaiset m melun ohjearvot (me- vyöhykkeeseen. Kylän keskustassa rakentamisen tulee perustua joko jo voimassa olevaan aluerajaus) Osayleiskaavaan perustuva rakentaminen Suoraan rakentamista ohjaavien oikeusvaikutusten osalta kaava-alue jakautuu kahteen tai 6

12 myöhemmin laadittavaan asemakaavaan (ak-aluerajaus). Kyläkeskuksen ulkopuolelle sijoittuvilla AO-1- ja AM-1-alueilla rakennuslupia voidaan myöntää suoraan MRL 44.2 :n nojalla. Erillispientalovaltaisille alueille (AO-1) saa sijoittaa enintään yksiasuntoisten asuin- ja niihin liittyvien talousrakennusten lisäksi myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman pienimuotoisen palvelu- tai tuotantotoiminnan tiloja. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 400 kem². Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Muodostettavan uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3000 m². Maatilojen talouskeskusten alueet (AM-1) varataan enintään yksiasuntoisille maatilan asuinrakennuksille sekä maa- ja metsätaloutta tai sivuelinkeinojen harjoittamista varten tarpeellisille talous-, palvelu-, tuotanto-, eläinsuoja- ym. rakennuksille. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 20% rakennuspaikan pinta-alasta. Muodostettavan uuden rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3000 m². Maatalouden sukupolvenvaihdokseen liittyvän toisen asunnon/asuinrakennuksen rakentaminen on sallittua edellyttäen, että kaavassa osoitettua kokonaisrakennusoikeutta ei ylitetä eikä rakennuspaikkaa jaeta kahdeksi erilliseksi kiinteistöksi. AO-1- ja AM-1- alueilla rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja uudisrakennusten etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä. Tulvasuojelun kannalta tarpeellinen alin rakentamiskorkeus (eli kastuessaan vaurioituvien rakennusosien alin sallittu korkeusasema) määritellään rakennusluvan yhteydessä. Olemassa olevissa rakennuksissa saa suorittaa luvanvaraisia korjaus- ja muutostöitä silloinkin, kun rakennuspaikka, asuntojen lukumäärä tai käytetty rakennusoikeus eivät täytä edellä annettuja määräyksiä. AO-1- ja AM-1-alueiden rakentamista koskeva määräys on voimassa 10 vuotta kaavan voimaantulosta lukien. Määräaika ei koske MRL 72 :n mukaista rantavyöhykkeelle sijoittuvaa rakentamista. Emätilatarkasteluun perustuvan rakennusoikeuslaskelman mukainen käyttämätön rakennusoikeus on siirretty rantavyöhykkeelle sijoittuvilta MA-, M- ja MY-alueilta AO- ja AMalueille. 7

13 4. LÄHTÖTIEDOT 4.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus Kaasmarkku on asukasluvultaan Ulvilan kolmanneksi suurin maaseutukylm lä, joka sijaitsee Pori- Tampere valtatien (VT 11, Tampereentie) varrella noin 8 kmm Ulvilan ja noin 15 km Porin keskustasta itään. Suunnittelualueen alustava rajaus ortokuvassa Suunnittelualuetta jonkin verran laajemmalla Kaasmarkun tilastoalueella on hieman alle 600 asukasta. Yrityksiä/yrittäjiä alueella toimii noin 30 ja erilaisia järjestöjä kymmenkunta. Kylän julkisia palveluita ovat mm. noin 70 oppilaan kyläkoulu (esikoulu ja ala-aste), terveydenhuollon toimipiste ja vanhustentalo. Kyläyhdistyksen toiminta on vireää ja sen tuloksena kylään on rakennettu mm. vanhan kivisillan kupeeseen sijoittuva uimaranta ja jokivartta myötäilevä luontopolku. Maisemallisesti Kaasmarkun asutus on jakautunut kolmeen paikkaan: Leineperintien ja Tampereentien väliselle alueelle sijoittuville Rukoushuoneenmäelle ja Fatiporiin, sekä Tehtaanmäellee Nakkila Anolaan johtavan Kivialhontien varteen. Alueita yhdistävä jokivarren viljelysmaisem ja laaja kyläympärist tö muodostavat osan laajemman alueen käsittävästä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden kivisillan ja sarjasta. Lehtomainen Kaasmarkunjoen varsi on luonnonsuojelualuetta vanhan Tehtaansillan välisellä alueella. Alueen sisäisen tieverkon rungon muodostavat valtatien 11 jaa kyläkeskustan välinen Kylänraitti, länteen Vanha-Ulvilaan johtava Kaasmarkuntie, Leineperin L ruukin kautta Kullaan keskustaan kulkeva Leineperintie sekää pohjoiseen Harjunpään suuntaan jatkuva Alamäentie (yt 2554). Alueelle ei rakennettu erillisiä kevyen liikenteen väyliä. 8

14 4.2 Luonnonympäristö Maisema Suunnittelualue kuuluu lähes kokonaan maakunnallisesti arvokkaisiin Harjunpäänjoen kulttuurimaisema-alueeseen, Kaasmarkun kylä- ja kulttuurimaisema-alueeseen sekä Leineperin ruukinalueeseen. Neljännen maakunnallisesti arvokkaan, mutta muita pienialaisemman maisema-alueen muodostavan Suoliston kartanoalueen luoteispuolelle sijoittuva Keronpäänkallio on arvokas perinnebiotooppikohde. Arvokkaiden maisema-alueiden kuvaukset on esitetty tarkemmin liitteenä 4 olevassa maisemaselvityksessä (WSP Finland Oy 2012) sekä kaavaselostuksen kohdassa 4.4., Rakennettu kulttuuriympäristö. Kaasmarkun kylä sijoittuuu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Lounaismaan maise- myöhäiskeskiajalta, ja sitä on kutsuttu varhaisimpina aikoina nimellä Karsmack, joka viittaa mamaakunnan alueelle ja Ala-Satakunnan viljelyseutuun. Kylä on peräisin todennäköisesti rajametsään. Viljavat savikot Harjunpäänjoen ympäristössä otettiin o viljelykäyttöön varhain. Ky luvun puolivälistä alkanut isojako hajotti monia Satakuntalaisia ryhmäkyliä, mutta Kaasmarkun kyläkeskusta säilyi tiiviinä. läasutus keskittyi selänteiden reunoille, missä maapohja oli rakentamisenn kannalta suotuisa. Ote vuoden 1904 venäläisestä topografikartasta (nk. Senaatin kartasto) Leineperin rautaruukin toiminnot levisivät myös Kullanjoen Solakoskelle vuonna Kaasmarkun villakehruu- ja kangastehdas perustettiin vuonna 1863, ja sen toiminta jatkui vuoteen 1926 tulipalon tuhottua tehtaan käytössää olleet rakennukset. Verkatehtaan työväestö asui pääasiassa joen toisella puolella Fatiporissa, jossa rakennuskanta onn säilynyt nykyisinkin pienimuotoisena ja tiheänä. Kyläkeskuksen ulkopuolinen haja-asutus on kuitenkin erityisesti 1900-luvun loppupuolella laajentunut t alavimmille maille, esimerkiksi joenrannan tuntumaan Suolistontien varteen. Maisemaselvityksen mukaan tyypillisiä piirteitä Kaasmarkun maisemakuvm valle ovat mm.: Maiseman hahmottuminen ja rajautuminen Kaasmarkunjoen rantapuuston ja metsäisten saarekkeiden ympäröiminä osakokonaisuuksina erityisesti kyläkeskustan kohdalla. Metsäsaarekkeiden välistä avautuvat näkymät viljelysmaisemaan. Kaasmarkun kyläkeskuksen säilyminen tiiviist rakennettuna. 9

15 Maiseman arvot (lähde: Maisemaselvitys, WSP Finland Oy 2012) Näkymä Rukoushuoneenmäen kupeesta kohti Fatiporia. Näkymä avoimeen viljelysmaisemaan Leineperintieltä länteen kohti Kaasmarkkua. Rakentamisen keskittyminen metsäisille saarekkeille. Maisemallisesti näyttävät nk. identiteettirakennukset, jotka toimivat maamerkkeinä alu- eella. Nykyisessä kyläkuvassa ja 1900-luvun vaihteen vilkkaasta kylätoiminnasta kertovat lukuisat rakennukset, mm. Kaasmarkun kansakoulu, rukoushuone, VPK:nn talo ja työvä- ja enyhdistyksenn talo. Kyläkokonaisuudessa on vahvasti nähtävillä myös sen teollinen menneisyys: joen rannallaa on säilynytt mm. palaneen verkatehtaan rakennusten perustuksia kivijalkoja ja joen rannan kiveyksiä. Lieviä uudisrakentamisesta aiheutuneita maisemavaurioita onn syntynyt Tampereentien, Kylänraitin, Kaasmarkuntien ja Leineperintien risteysten tuntumaan, joihin sijoittuvia perinteisestä rakentamistavasta poikkeavia rakennusmassojaa ei ole onnistuttu sopeuttamaan Kaasmarkun kylämaisemaan. Myös osa alueen maisemallisesti arvokkaista rakennuksista on jäänyt tyhjilleen ja ylläpidon puutteesta johtuen ne ovat vaarassa tuhoutua kokonaan. Polttoaineen kylmäjakeluasema valtatienn 11 ja Kylänraitin liittymässä Maisemaselvitykseen sisältyi myös maisema-analyysin pohjalta laaditut maisemalliset maankäyttösuositukset, joiden tavoitteena on osoittaa mitkä alueet olisivat maiseman kannalta lisärakentamiseen parhaiten soveltuvia. Selvityksessä suunnittelualue onn jaettu neljään luokkaan, joita ovat maiseman kannalta rakentamiseen hyvin, kohtalaisesti, heikosti ja erittäin huonosti soveltuvat alueet. Maankäyttösuositusten reunaehdoiksi on lisäksi otettu mukaan val- 10

16 tatien 11 melualue (noin 170 metriä tien keskilinjan molemmin puolin) sekä joen rantavyöhyke ( metriä). Maisemallisia maankäyttösuosituksia havainnollistavassa kartassa on esitetty lisäksi nykyiset rakennetut alueet. Rakentamiseenn hyvin tai kohtalaisesti k soveltuvien alueiden numerointi viittaa maisemaselvityksenn osa-aluekohtaisiin yleiskuvauksiin ja toimenpidesuosituksiin. Maisemaselvityksen mukaiset maisemalliset maankäyttösuositukset (WSP Finland Oy 2012) Kasvillisuus ja eläimistö Suunnittelualueella on tehty kaksi luontoselvitystä: Kaasmarkunjoen luontoselvitys Kirkkosillan ja Tehtaansillan väliltä (Terhi Rajala 1998) sekä Kaasmarkun osayleiskaava-alueen luontoselvitys (Suomen Luontotieto Oy 2007). Kasvimaantieteellisesti suunnittelualue sijaitsee boreaalisella eli pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, jolla j eri puulajeja esiintyy tyypillisesti vain vähän ja aluskasvillisuus on niukkaa. Kasvillisuutensa puolesta suunnittelualue jakautuu kahteen osaan. Tampereentien pohjoispuoleista aluetta hallitsee laajaa yhtenäinenn metsäkuvio, jossa on tehty suurialaisia avohakkuita. Varttunutta puustoa on vähän ja mm. luonnontilaiset, ojittamattomat suot s puuttuvat alueelta kokonaan. Metsät ovat pääosin kasvatusmännikköä jaa -kuusikkoa ja alueen eläimistö on tavanomaistaa talousmetsiin sopeutunutta lajistoa. Valtatien eteläpuolise peltoaukeat ovat viljelykäytössä, mutta niittyjä tai laidunalueita ei alueella käytännössä enää ole. Kaasmarkunjoen varrella kasvillisuustyyppi on paikoin kehittynyt lehdoksi, jonka puusto koostuu lähinnä kookkaista tuomista, harmaalepistä ja rauduskoivuista. Pensaskerros on joen reunamilla hyvin tiheää ja lajistoltaann melko monimuotoista. Keropäänkallioita reuna-alueineen on pidettävä merkittävänä perinnebiotooppikohteena, jolla havaittiin putkilokasvilajeista mm. kansallisessa uhanalaisluo kituksessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi luokiteltu ketoneilikka. Kaasmarkunjokivarressa saattaa esiintyä myös lahoon lehtipuuhun sidoksissa olevaa vaateliasta lajistoa. Alueella on havaittu neljä lintudirektiivin liitteessä I sekä viisi kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym 2001) mainittua pesimälajia. Kaasmarkunjokivarsi on lepakoille tärkeää saalistusympäristöää ja alueella esiintyy 3-44 luontodirektiivin liitteen IV lepakkolajia (pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa/ isoviiksisiippa). Luontoselvityksen yhteydessä suunnittelualueella havaittiin merkkejä m liito-oravasta kahdella alueella: Fatiporin kohdalla noin 100 metriä Tampereentiestä pohjoiseen on luonnonsuojelulain tarkoittama liito-oravan lisääntymis- tai levähdysalue, joka on huomioitava alueen 11

17 maankäyttöä suunniteltaessa. Toinen havainnoista tehtiin Ryöpäkinmäellä, mutta alue oli hakkuiden johdosta menettänyt luontoarvojaan siinä määrin, ettei se selvityksen mukaan enää täyttänyt luonnonsuojelulain mukaisiaa liito-oravan elinympäristölle asetettuja kriteereitä. Kokonaisuutena suunnittelualue on kulutuskestävyydeltään suurimmaksi osaksi melko kestävää, mutta Kaasmarkun jokivarren lehtoreunus ja Keropäänkallio ovat kasvillisuutensa puolesta haavoittuvia. Kaasmarkunjoella (Harjunpäänjoella) kalastetaan k jonkin verran ja tärkeimmät saalislajit ovat hauki, särki ja made. Jokikutuisten kalojen nousumahdollisuutta on parannettu suunnitelmallisesti ja jokeen on istutettu meritaimenta. Arvokkaiden luontokohteiden sijainti (lähde: Maisemaselvitys 2012, WSP Finland Oy. Pohjakartta Maanmittauslaitos) Topografia ja maaperä Suunnittelualue sijoittuu kahden moreeniselänteen väliselle tasangolle, joka on muinaista suistomaata. Alueen maanpinnan muodoille on ominaista tasankojen ja niitä reunustavien moreenimäkien suuntautuminen kaakosta luoteeseen viimeisen mannerjäätikön kulkusuunnan mukaisesti. Suunnittelualueen maanpinnan keskimääräinen korkeusasem ma vaihtelee metrin välillä. Alueen korkeimmat kohdat ovat Rukoushuoneenmäki ja Tehtaanmäki, joiden laet ulottuvat noinn +30 metriä merenpinnan yläpuolelle. Suunnittelualueen alavien osien maaperä koostuuu karkeasta tai hienosta hiedasta ja hiesusta. Muutamaa avoimen viljelymaiseman keskelle sijoittuvaa kalliokohoumaa lukuun ottamatta kovan maapohjan alueet ovat pääosinn irtainten maakerrosten n peittämää kasvullista metsämaata. 12

18 Maaperäkartta (lähde: Maisemaselvitys 2012, WSP Finland Oy. Pohjakartta Maanmittauslaitos) Vesistöt ja vesitalous Suunnittelualue kuuluu Kokemäenjoen päävesistöalueeseen ja Kokemäenjoen-Saaristomeren- soveltuvia pohjavesialueita. Lähimmät I-luokan pohjavesialue eet sijaitsevat noin 7 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta (Haistila-Ravani, Levanpelto,, Kirkonkylä ja Palus). Selkämeren vesienhoitoalueeseen. Suunnittelualueella ei ole tärkeitä tai vedenhankintaan Harjunpäänjoki (suunnittelualueen kohdalla Kaasmarkunjoki) laskee Kokemäenjokeen Ulvilan yläpuolella. Valuma-alueen pinta-ala on 503 km2 ja järvisyyss 4,7%:a. Harjunpäänjoen latvoilla on useita matalia humuspitoisia järviää kuten Joutsijärvi ja Palusjärvi. Järvet ovat säännösteltyjä, koska niitä käytetään Porin kaupungin tekopohjavesilaitoksen raakavesilähteinä. Vesistöjärjestelyjen seurauksena jokivedessä on havaittu alunamaailmiötä ja happamuuden vaihtelut ovat jatkossakin mahdollisia. Jokivesi on latvajärviinn kohdistuvista suovalumista johtuen voimakkaan ruskeaa ja peltoalueiden eroosiosta aiheutuva sameus voimakasta. Veden yleislaatu vaihtelee tyydyttävästä välttävään. Kaasmarkunjoen vesi nousee muutamia kertoja vuodessa etenkin Leineperin suunnalla jokea reunustaville peltoalueille. Miltei kaikki suunnittelualueen rakennukset sijoittuvat korkeiden rantapenkereiden päälle tai t niin kauass joesta, ettei tulvimisesta yleensä aiheudu merkittäviä omaisuusvahinkoja Maa- ja metsätalous Kaasmarkku on varsin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, vaikka näiden alojen osuus työpaikoista onkin viime vuosina pienentynyt voimakkaasti. Seudun S kasvupaikkatekijät ovat varsin edulliset sekä maanviljelylle että metsätalouden harjoittamiselle. Karjatalous on hävinnyt kyläkuvasta lähes kokonaan. Maatilatalous on keskittynyt perunan ja juurikkaiden tuotantoon, mutta kylällää harjoitetaan lisäksi erikoisviljelyä (mm. luomuvilja, tyrni, mansikat, parsa). Sivuelinkeinona maatiloilla on mm. kuljetus- ja maansiirtopalveluita sekä erilaisten käsitöiden, metalli- ja puutuotteiden valmistusta. 13

19 4.2.6 Suojelualueet ja -kohteet Luonnonsuojelualueeksi maakunta- jaa asemakaavatasoilla osoitettu Kaasmarkun jokivarren lehto muodostaa luonnonsuojelulain mukaisen kohteen, jolla esiintyy mm. luontodirektiivissä mainittuja erityisesti suojeltavia lajeja. Vuonna 2008 tehdyn selvityksen mukaan alueella on myös kaksi valtatien 11 pohjoispuolelle sijoittuvaa liito-oravaesiintymää. Keronpäänkallio on aiemmissa inventoinneissa määritettyy arvokkaaksi perinnebiotooppi- ja perinnemaisemakohteeksi. Muita luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain tarkoittamia suojeltavia s luontotyyppejä, pienvesiä tai erityisen tärkeitä elinympäristöjä ei selvitykseenn liittyvien maastotarkastusten yhteydessä havaittu. Lähiympäristöönn sijoittuvia luonnonsuojelualueita ovat noin 4000 metrin päässä suunnittelualueesta pohjoiseen sijaitseva Kaasmarkunmäki (Natura 2000, SCI FI ) sekä noin 3000 metriä Ojalan tilasta itään sijaitseva Puronnotkon luonnonsuojelualue (YSA024602). Muinaismuistolain nojalla suojellut kohteet on luetteloitu kaavaselostuksen kohdassa Niiden sekä muiden suojelualueiden jaa kohteiden sijainti ja tarkemmat t tiedot on esitetty kaavaselostuksen kohdissa ja Rakennettu ympäristö koko kaupunkia vastaavalla ikä- hlöä 103 rakenteellaa Yhdyskuntarakenne Ulvila kuuluu Satakunnan maakuntaan sekä Porin seutukuntaan ja työssäkäyntialueeseen. Porin seutukunta muodostuu nk. karhukunnista, joita ovat Porin ja Ulvilan lisäksi Merikarvia, Pomarkku, Luvia, Nakkila, Harjavalta,, Kokemäki, Huittinen jaa Vampula. Kaasmarkku on asukasluvultaan Ulvilan kaupungin kolmanneksi suurin maaseutukylä, joka sijaitsee Pori- Tampere valtatien (VT 11, Tampereentie) varrella noin 8 kmm Ulvilan ja noin 15 km Porin keskustasta itään. Muita tiiviisti t asuttuja alueita ovat Ulvilan keskustaajaman lisäksi mm. Kaasmarkun itä- ja länsipuolille sijoittuvat entisenn Kullaan kunnan keskusta sekä Leineperin, Kosken ja Suosmeren kylät Väestö Vuoden 2011 lopussa Ulvilan kaupungissa oli asukasta, Kaasmarkun taajama-alueella oli vuoden 249 asukasta ja Kaasmarkun postinumeroalueellaa 579 asukasta. Koko kaupungissa 2011 lopulla yhteensä 5986 asuntokuntaa, jolloin asuntokunnan keskikooksi tulee noin 2,22 henkilöä (lähde: Tilastokeskus). Kaasmarkussa asuvien vuotiaidenn osuus on jonkin j verran muuta kaupunkia suurempi s ja yli 65-vuotiaiden osuus huomattavasti muuta kaupunkia pienempi. Muissa ikäryhmissä Kaasmarkun väestön ikärakenne on melkoo pitkälti koko kaupungin ikärakennetta vastaava. Väestö iän mukaan 2012 lähde: Tilastokeskuksen StatFin/Px-W Web- tietokannat Ulvilan kaupunki Kaasmarkun taajama-alue Ikäryhmä yht. hlöä osuus 18 % 10 % 10 % 12 % 14 % 15 % 21 % hlöä osuus 18 % 12 % 12 % 15 % 14 % 14 % 15 % Kaasmarkun postinumeroalue (29310) taajama-aluetta vastaavalla ikä- hlöä rakenteella Ulvilan kaupungin ja Kaasmarkun taajama-alueen väestön ikärakenne (lähde: Tilastokeskus). Kaasmarkun postinumeroalueen ikärakennevaihtoehdot ovat laskennallisia ja perustuvat koko kaupungin sekä Kaasmarkun taajaman ikärakenteeseen. 14

20 Tilastokeskuksen väestöennusteen 2012 mukaan kaupungin väkiluku kehittyy vuoteen 2030 mennessä seuraavasti: Väestöennuste iän mukaan alueittain lähde: Tilastokeskuksen StatFin/Px-Web- tietokannat Muutos yhteensä Ikäryhmä 2012 osuus osuus hlöä % % % % % % % % % % % % 45 3 % % % % % % % % % % yht % Muutos edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna Ulvilan kaupungin väestöennuste (lähde: Tilastokeskus). Voimassa olevan Ulvilan keskustaajaman yleiskaavan yhteydessä hyväksytyn ja koko kaupungin kehittämistä ohjaavan mitoitusselvityksen mukaan väkiluvun ennustetaan vähenevän erityisesti keskustaajaman ulkopuolisilla alueilla. Koko kaupungin väkiluku on vähentynyt vv noin 490 henkilöllä ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan asukasluku laskee edelleen vuoteen 2030 mennessä vielä noin 420 henkilöllä (muutos vv %). Mikäli väestönkehitys on ennustetun mukainen, Kaasmarkun taajaman asukasluku laskee vuoteen 2030 mennessä noin 8 henkilöllä ja Kaasmarkun postinumeroalueen asukasluku noin 18 henkilöllä. Ulvilassa väestöllinen huoltosuhde (yli 64-vuotiaiden ja alle 17-vuotiaiden määrän suhde vuotiaiden määrään) nousee ennusteen mukaan vuoden 2011 tasosta 60,9%:a vuoteen 2030 mennessä 83%:iin, jonka jälkeen se alkaa hitaasti laskea. Koko maan huoltosuhteen on ennustettu nousevan korkeimmillaan noin 72 %:iin, eli Ulvilassa ikääntyvän väestön määrä on koko maahan verrattuna suuri Asuminen Kaasmarkun tilastoalueen asukkaista noin puolet asuu kylän keskustassa ja loput ympäröivällä maaseutualueella. Suunnittelualueella on noin 150 asuinrakennusta, 160 asuntoa ja seitsemän kesämökiksi luokiteltua rakennusta. Asuminen painottuu sekä keskusta- että maaseutualueella yksiasuntoisiin pientaloihin. Lisäksi Kirkkosillan ja Kylänraitin risteyksen välisellä alueella on yhteensä viisi rivitaloa. Leineperintien varrella Fatiporin tuntumassa on yksi kaksikerroksinen asuin-liikerakennus ja väestötietojen mukaan alueella on yhteensä seitsemän kerrostaloasunnoksi luokiteltavaa kotia (lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2007). Tilastokeskuksen mukaan asuntojen keskimääräinen pinta-ala oli koko kaupungin alueella vuoden 2011 lopussa noin 98 m2/asuntokunta ja noin 44 m2/henkilö Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut Ulvilan perus- ja kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Friitalaan ja Vanhakylään. Suurimmat työpaikka-alueet sijoittuvat VT 2:n (Helsinki-Mäntyluoto) varrelle. Suunnittelualueella toimii noin 30 yritystä/yrittäjää ja kymmenkunta erilaista järjestöä. Työpaikoista noin kolmannes oli 15

KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Vastaanottaja Ulvilan kaupunki Päivämäärä 21.11.2008 (tark. 19.1.2009, 14.4.2010, 23.3.2013 ja 2.4.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LIITE 2. Vastaanottajaa. Päivämäärä

LIITE 2. Vastaanottajaa. Päivämäärä Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä 21.11.2008 (päivitetty 19.1.2009, 14.4.2010 ja 23.3.2013) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.2014 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus, joka koskee 29.4.2014

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa 581-893-1-1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.10.2009

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE KOSKI TL KUNTA SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 Kosken Tl Sahatien alueen asemakaava / Sahatien alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos HUITTISTEN KAUPUNKI / Tekninen palvelukeskus / suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut / kaavoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.2.2015, tark. 21.9.2015

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot