Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET. Niina Kallio Milja Koponen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET. Niina Kallio Milja Koponen"

Transkriptio

1 Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET Niina Kallio Milja Koponen

2 SISÄLTÖ: 1. Yleistä Työturvallisuuslainsäädäntö ja kemikaaliriskien hallinta työpaikalla Stoffenmanager... 5 Soveltuvuus... 5 Perusriskinarviointi... 6 Altistumistasojen arviointi... 7 Nanomoduuli... 8 Stoffenmanager Premium... 8 Käyttäjäksi kirjautuminen STF -perustyökalun käyttäminen Perustietojen syöttäminen työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista Yleiset tuotetiedot Vaaran arviointi Työpaikan ohjekortti Riskinarviointi, hengitystiet Työtehtäväkohtainen hengitystiealtistumisen arviointi Tulosten tulkinta Riskinarviointi, iho Työtehtäväkohtainen ihoaltistumisen arviointi Tulosten tulkinta Riskinhallinta Riskinhallintatoimenpiteiden lisääminen Toimenpidesuunnitelma Info Raportit Kemikaaliluettelo Raportti, hengitystiealtistuminen CMR -aineet Altistumistasojen arviointi Ainesosiin liittyvien tietojen syöttäminen Tulosten tulkinta Työpäivän keskimääräinen altistumistaso Nano-osio Työterveyslaitoksen kemikaaliturvallisuuteen liittyvät palvelut Stoffenmanager Start & Go Asiantuntijapalvelut Analyysipalvelut Tilauskoulutus Tiedonlähteet Stoffenmanager kirjallisuutta Kemikaalitiedonlähteitä Työterveyslaitos Muut tiedonlähteet Liitteet Liite 1. Stoffenmanager riskinarviointilomake, hengitystiet

3 1. Yleistä 1.1 Työturvallisuuslainsäädäntö ja kemikaaliriskien hallinta työpaikalla Työpaikalla esiintyvien vaaratekijöiden tunnistamisesta ja niistä aiheutuvien riskien arvioinnista säädellään työturvallisuuslaissa (738/2002). Kemikaalien osalta tarkemmat ohjeet kemikaaliriskien hallitsemisesta työpaikalla on annettu kemialliset tekijät työssä asetuksessa (715/2001). Työpaikan velvoitteet: 1. Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista 2. Vaarojen tunnistaminen ja altistumisen selvittäminen kemiallisten tekijöiden vaaralliset ominaisuudet ja määrät sekä tekijöiden mahdolliset yhteisvaikutukset altistumisen taso, tyyppi ja kesto eri työtilanteet, joissa kemiallisia tekijöitä käytetään tai esiintyy, myös korjaus- ja kunnossapitotyöt tapaturma- ja onnettomuusvaarat ilman epäpuhtauksien raja-arvot tai biologiset raja-arvot 3. Riskien arviointi ja johtopäätökset 4. Kemikaalien turvallinen varastoinnin ja käsittelyn varmistaminen ennalta ehkäisevillä riskinhallintatoimenpiteillä 5. Seuranta 6. Työntekijöiden opastus ja ohjaus Lisätietoa riskinarvioinnista sekä hallinnasta löydät Työterveyslaitoksen Kemikaalivihi sivustolta: 4

4 1.2 Stoffenmanager Control Banding (CB) tarkoittaa vapaasti suomennettuna riskien jakamista riskinhallintaluokkiin. Tavoitteena CB lähestymistavassa on tunnistaa altistumiseen olennaisesti vaikuttavat tekijät ja muodostaa niistä malli, jonka avulla työpaikat voivat itsenäisesti arvioida ja hallita kemikaaliriskejä. CB -ajattelutapaan perustuva Stoffenmanager on Hollantilaisen Arbo Unie:n ylläpitämä riskinarviointi- ja riskinhallintamenetelmä. Stoffenmanager verkkotyökalu on maksuttomasti kaikkien käytettävissä osoitteessa: Työkalusta löytyy tällä hetkellä kolme eri kieliversiota: suomi, englanti sekä hollanti. Stoffenmanager -ohjelma perustuu riskien jakamiseen vaara-, altistumis- sekä riskiluokkiin. Vaaranarviointi perustuu käyttöturvallisuustiedotteen tietoihin mm. aineen vaaraluokituksesta ja fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista. Altistumisen arviointi taas perustuu työolosuhteiden havainnointiin työpaikalla. Ohjelma yhdistää vaaran- ja altistumisenarvioinnin riskiluokaksi tai altistumistasoiksi käytettävän osion mukaan. Altistumisen arviointi perustuu työtehtäväkohtaisiin algoritmeihin, jotka on kehitetty mittaustietokannan (STEAMbase) avulla. Tietokannan ansiosta mallin avulla voidaan tarvittaessa tuottaa myös numeerinen arvio altistumisesta. Soveltuvuus Koska kemikaalin vaaraluokka perustuu käyttöturvallisuustiedotteesta löytyviin tietoihin kemikaalin vaaraluokituksesta, ei Stoffenmanageria voi käyttää sellaisten tuotteiden tai aineiden osalta, joille ei ole käytettävissä käyttöturvallisuustiedotetta tai tuotteille, joille ei ole saatavilla R/H-lausekkeita (esim. lääkkeet tai kosmeettiset valmisteet). Jos kuitenkin haluat käyttää Stoffenmanageria myös luokittelemattomille yhdisteille, suosittelemme kääntymään asiantuntijan puoleen vaaralausekkeiden määrittämiseksi. Stoffenmanagerin altistumistasojen arviointi osion avulla voidaan arvioida altistumista pölyjen ja haihtuvien aineiden käsittelyn yhteydessä (Kuva 1.). Stoffenmanagerin hengitystiealtistumisosion osalta ei ole rajoituksia. Iho-osio ei sovellu 5

5 tuotteille, jotka sisältävät yhtä aikaa (erittäin) myrkyllisiksi ja syövyttäviksi luokiteltuja aineita. Stoffenmanager tunnistaa tällaiset aineet automaattisesti CAS - numeron perusteella ja antaa asiasta käyttäjälle ilmoituksen. Stoffenmanageria ei tule käyttää kuiduille, kaasuille tai aineille, jotka vapautuvat ilmaan kuumien prosessien tai työvaiheiden yhteydessä (kuten hitsaus- tai juotostyöt). Edellä mainitut aineryhmät on rajattu työkalun ulkopuolelle, koska olemassa oleva tutkimustieto ei vielä riitä altistumismallin laatimiseen näille aineille. Esimerkiksi aerosolituotteiden sisältämien ponnekaasujen (esim. butaani, propaani) osalta tulokset eivät ole luotettavia. Lisäksi aerosoleissa höyrynpaineena voidaan käyttää liuottimen höyrynpainetta koko tuotteen höyrynpaineen asemesta. Kuva 1. Stoffenmanager -työkalun (hengitystiet) soveltuminen eri työtehtäviin ja eri aineryhmille Perusriskinarviointi Perusriskinarvioinnin avulla pienet ja keskisuuret yritykset voivat arvioida käyttämiensä kemikaalien terveysriskit ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Lisäksi Stoffenmanager kannustaa oikein mitoitettuihin riskinhallintatoimiin. Kemikaali- 6

6 riskit arvioidaan työvaiheittain ja riski määräytyy kemikaalin vaarallisuuden sekä altistumisen suuruuden perusteella. Ohjelmassa tiedot kemikaalin terveyshaitoista (käyttöturvallisuustiedote) yhdistetään työpaikkahavaintoihin perustuvaan hengitystie- ja ihoaltistumisen arviointiin. Ohjelma yhdistää kemikaalin vaaraluokan sekä altistumisluokan riskiluokaksi. Perusriskinarvioinnissa riskiluokat havainnollistetaan liikennevalojen avulla (Kuva 2). Mikäli riskejä havaitaan, erilaisten riskinhallintakeinojen tehokkuutta voidaan arvioida ja valita oikea lähestymistapa. Tulostettava toimintasuunnitelma kokoaa yhteen riskinarvioinnin tulokset sekä valitut riskinhallintatoimet. Stoffenmanager perusriskinarviointi-osiossa työpaikalla käytössä olevat kemikaalit (seokset tai aineet) priorisoidaan 3 eri riskiluokkaan: vihreä, keltainen tai punainen. Vihreä = pieni riski, ei toimenpiteitä Keltainen = keskimääräinen riski, tarkista käytössä oleva riskinhallinta Punainen = korkea riski, riskinhallintatoimenpiteet tai lisäselvitykset välttämättömiä Kuva 2. Riskinarviointi, tulokset Altistumistasojen arviointi Stoffenmanager -työkalupakista löytyy kvantitatiivinen, validoitu ja mittaustietokantaan perustuva altistumismalli hengittyvälle pölylle ja höyryille altistumisen arviointiin. Tuloksia (mg/m 3 ) voidaan verrata esim. HTP-arvoon. Arvio voidaan tehdä ns. pahimmassa mahdollisessa tilanteessa (90-persentiili, oletusarvo) tai käyttäen jotain muuta arvoa jakaumasta. 7

7 Nanomoduuli Nanomoduulin avulla voidaan arvioida nanopartikkelien aiheuttamaa terveysriskiä ja tarkastella tarvittavaa riskinhallintaa. Stoffenmanager Premium Ohjelmasta on vuoden 2013 aikana julkaistu myös maksullinen hollanninkielinen Premium versio. Premium versio perustuu asiakkailta saatuun palautteeseen ja työkalun jatkuvaan kehittämiseen. Premium versio sisältää maksuttoman perusriskinarvioinnin sekä altistumistasojen arvioinnin lisäksi muun muassa: mahdollisuuden siirtää tiedot sähköisistä käyttöturvallisuustiedotteista suoraan ohjelmaan, mahdollisuuden erilaisiin käyttäjäprofiileihin sekä räätälöityyn organisaatiorakenteeseen, ATEX osion kemikaalien palo- ja räjähdysvaaran arviointiin, kemikaalien varastointiohjelman sekä REACH altistumisskenaario osion. Käyttäjäksi kirjautuminen Stoffenmanagerin käyttäjäksi pääset kirjautumalla ohjelmaan sähköpostiosoitteesi avulla (Kuva 3.). Ohjelma lähettää kirjautumisen jälkeen sähköpostiisi salasanan, joka suositellaan vaihdettavaksi ensimmäisen käynnin yhteydessä. Kirjautuneen käyttäjän syöttämät ja tallentamat tiedot ovat suojattu SSL -protokollan mukaisesti ja ovat nähtävissä ainoastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. On tärkeää huolehtia salasanan asianmukaisesta säilyttämisestä. Lisätietoa ohjelman tietoturvasta saat Stoffenmanager -helpdeskin kautta. Hyödyllistä voi olla valita käyttöön yritykselle yhteinen sähköpostiosoite esim. jolloin ohjelman käyttäminen tai esimerkiksi salasanan vaihto ei ole kenenkään henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen varassa. Ohjelmaan voi olla kirjautuneena samoilla tunnuksilla yhtäaikaisesti useampi kuin yksi henki- 8

8 lö. On kuitenkin tärkeää sopia yrityksessä, kenellä on oikeus tehdä muutoksia riskinarviointeihin, vaikka katseluoikeus olisikin useammalla henkilöllä. Sisään kirjautuessasi muista valita käyttötarkoitus (Perusriskinarviointi tai Altistumistasojen arviointi). Mikäli kirjautumisen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä Stoffenmanager -helpdeskiin. Stoffenmanager toimii kaikissa selaimissa, mutta suosittelemme käyttämään ohjelmaa Mozilla Firefox selaimella. Mikäli ohjelma ilmoittaa, että antamasi sähköpostiosoite on jo käytössä, pyydä sähköpostiisi uusi salasana etusivun Unohditko salasanan? kohdasta. Ohjelman eri kieliversioita pääset käyttämään oikean ylälaidan kielivalikon avulla. Tällä hetkellä Stoffenmanagerissa on kolme eri kieliversiota: suomi, englanti ja hollanti. Etusivulla voit myös kirjautua Stoffenmanager -uutiskirjeen tilaajaksi, jolloin saat tiedon ohjelmaan liittyvistä ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi. Huomaa, että uutiskirje on englanninkielinen. Kuva 3. Stoffenmanager käyttäjäksi rekisteröityminen sekä kirjautuminen 9

9 2. STF -perustyökalun käyttäminen 2.1 Perustietojen syöttäminen työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista Käytössä olevien kemikaalien perustiedot syötetään käsin, hyödyntäen kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen sisältämiä tietoja. Kemikaalin vaaranarviointi perustuu nimenomaan perustietojen yhteydessä syötettäviin tietoihin tuotteen ominaisuuksista sekä vaaraluokituksesta. Perustietojen yhteydessä voidaan syöttää tiedot myös kemikaalikohtaisiin tietokortteihin. Yleiset tuotetiedot Tuotetiedot pääset syöttämään kohdasta Perustiedot > Tuotteet > Uusi tuote Tuotteen kauppanimi löytyy käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 1. Tunnistetiedot (Kuva 4.). Käyttöturvallisuustiedotteen päiväys löytyy käyttöturvallisuustiedotteen 1. sivun ylälaidasta (Kuva 4.). Toimittaja kohtaan tulee lisätä kemikaalin toimittajan nimi. Kemikaalin toimittajan tiedot löytyvät kohdasta 1 (Kuva 4.). Toimittajan nimi on pakollinen tieto, muut toimittajaa koskevat tiedot voit syöttää halutessasi. Tarvittaessa Stoffenmanageriin voi syöttää toimittajan tietoja laajemminkin ja toimittajiin liittyviä tietoja voi hallinnoida kohdassa Perustiedot > Kemikaalin toimittajat. Tuotteen olomuoto löytyy käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Vaihtoehtoina ohjelmassa on nestemäinen tai kiinteä olomuoto. Kiinteällä aineella tarkoitetaan työtehtävän yhteydessä mahdollisesti pölyäviä tuotteita. 10

10 Kuva 4. Esimerkkejä käyttöturvallisuustiedotteesta poimittavista tuotetiedoista Vaaran arviointi Nestemäisille kemikaaleille tulee ensimmäiseksi syöttää tuotteen höyrynpaine, joka löytyy käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Höyrynpaine syötetään yksikössä: Pascal (Pa). Tarjolla on erilaisia muunnostyökaluja yksiköiden kääntämiseen: 11

11 Taulukko 1. Höyrynpaineen yksiköitä 1 Pascal (Pa) 1 Pascal (Pa) 1 Kilopascal (kpa) 1000 Pascalia (Pa) 1 Megapascal (MPa) Pascalia (Pa) 1 Baari (bar) Pascalia (Pa) 1 Millimetri elohopeapatsasta (mmhg) Pascalia (Pa) 1 Ilmakehä (atm) Pascalia (Pa) 1 Paunaa/neliötuuma (psi) 6895 Pascalia (Pa) Jos seokselle ei ole annettu höyrynpainetta, voidaan käyttää: 1. pääkomponentin höyrynpainetta, joka löytyy esimerkiksi kansainvälisistä kemikaalikorteista. tai esim. Echachem tietokannasta: Molemmista tietolähteistä voi hakea aineita nimen tai CAS numeron perusteella, lisää tietoa erilaisista kemikaalitiedonlähteistä löydät osoitteesta: tai Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet oppaasta 2. Jos taas pääkomponentin höyrynpainetta ei ole tiedossa, voidaan käyttää veden höyrynpainetta, joka on 2300 Pa. Kiinteille tuotteille tuotteen pölyävyys valitaan alasvetovalikon vaihtoehdoista. Käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet löytyy kuvaus tuotteen olomuodosta, valitse vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten tuotteen olomuotoa (Kuva 5.). Kuva 5. Kiinteiden tuotteiden olomuoto Terveys- ja turvallisuustiedot kohtaan syötetään tuotteen haitallisuudesta kertovat vaaralausekkeet (R tai H) sekä suojelutoimenpiteitä kuvaavat turvalausekkeet (S tai P). Lausekkeiden selitykset löytyvät laatikkojen alapuolelta klikkaamalla. R ja S -lausekkeet muuttuvat tulevina vuosina H ja P -lausekkeiksi (H - hazard/vaara. P-precautionary/turva). Muutos johtuu maailmanlaajuisesti yh- 12

12 denmukaistetusta kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmästä (GHS). Lisätietoa GHS järjestelmästä: Lausekkeet syötetään valitsemalla valikosta sopiva lauseke ja siirtämällä valitut lausekkeet viereiseen laatikkoon nuolipainikkeen avulla. Samalla tavalla valitut lausekkeet voi poistaa takaisin valikkoon nuolipainikkeen avulla. Tiedot koko tuotetta koskevista lausekkeista löytyvät vanhoista käyttöturvallisuustiedotteista kohdasta 15 ja uusista käyttöturvallisuustiedotteista joko kohdasta 2 tai kohdasta 15. Vinkki: Voit valita ja siirtää useampia lausekkeita kerralla Ctrl painikkeen avulla. Ohjelmassa on olemassa lisäksi CLP kääntäjä, jonka avulla lausekkeet voi kääntää uuden luokitus- ja merkintäjärjestelmän mukaisiksi (Taulukko 2.). Kuitenkin uudessa GHS järjestelmässä on joitain muutoksia myös luokituskriteerien osalta, joten CLP kääntäjää käytettäessä tulee olla tietoinen mahdollisista muutoksista. Suositus on, että tiedot syötetään niiden merkintöjen mukaan, jotka löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Mikäli tuotetta ei ole luokiteltu, eikä ole tietoa vaaralausekkeista, merkitse rasti kohtaan Ei sovellu. Taulukko 2. Vaaralausekkeiden mukaiset vaaraluokat Vaaralausekkeet (väistyvä järjestelmä) R36, R38, R65, R67 + muut listaamattomat R-lausekkeet R20, R21, R22, R68/20/21/22 R23, R24, R25, R34, R35, R37, R41, R43, R48/20/21/22, R39/23/24/25 R26, R27, R28, R40, (Carc. cat. 3), R60, R61, R62, R63, R64, R48/23/24/25, R39/26/27/28 R68 (Muta. cat. 3; aiemmin R40 Muta cat 3), R42, R45, R46, R49 Vaaralausekkeet (uusi CLP järjestelmä) H319, H315, H304, H336 + muut listaamattomat H-lausekkeet H332, H312, H302, H371 H331, H311, H301, H314, H335, H370, H318, H317, H373 H330, H310, H300, H370, H351, H372, H360F, H360D, H361f, H361d, H362 H341, H334, H350, H340, H350i Vaaraluokka A B C D E 13

13 Tuotteen koostumustiedot löytyvät ktt:n kohdasta 2 tai 3. Ainesosista syötetään ainesosan nimi, CAS numero sekä pitoisuus tuotteessa. Mikäli CAS numero ei ole tiedossa, voidaan numeron tilalle syöttää Uudet ainesosat syötetään klikkaamalla alasvetovalikon vierestä Lisää uusi (+) painiketta ja syöttämällä tiedot niille annettuihin kenttiin. Olemassa olevia ainesosia voi muokata valitsemalla ainesosan valikosta ja painamalla viereen ilmestyvää Muokkaa ainesosaa painiketta. Ohjelmaan jo kerran syötetyt ainesosat voidaan valita suoraan alasvetovalikosta. Vinkki! Jos ohjelma ilmoittaa, että syötetty CAS numero on jo käytössä, voit etsiä CAS numerolle syötetyn tuotteen nimen Altistumistasojen arviointi työkalun Perustiedot > Ainesosat kohdan hakutoiminnolla. Kun ainesosa on valittu, syötetään viereiseen kenttää (Kuva 6.) ainesosan pitoisuus tai pitoisuuden vaihteluvälin keskiarvo seuraavasti: Taulukko 3. Ainesosien pitoisuuden merkitseminen Käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitettu pitoisuus (%) Stoffenmanageriin pitoisuus (%) <0,5 0,25 (0-0,5) ,5 <35 17,5 (0-35) >50 75 (50-100) syötettävä Syötetty ainesosa ja pitoisuus kiinnitetään tuotteeseen klikkaamalla Yhdistä ainesosa tuotteeseen -nuolipainiketta. Kuva 6. Tuotteen koostumus Vinkki! Etkö pysty poistamaan ainesosaa? Tarkista ensin, oletko mahdollisesti tehnyt aineelle altistumistason arvioinnin. Käytitkö arviota mahdollisesti päivittäisen altistumistason laskemiseen? Poista ensin edellä mainitut, jotta voit poistaa ainesosan. 14

14 Työpaikan ohjekortti Kemikaalikohtaiset ohjekortit sisältävät erityisesti työntekijöiden kannalta olennaisia tietoja, kuten kemikaalin vaaramerkinnät sekä suojautumis- ja ensiapuohjeet kemikaaleja käsiteltäessä. Tuotekortti on hyvä sijoittaa lähelle työpistettä, jolloin esimerkiksi onnettomuustilanteessa voi nopeasti tarkistaa suositellut ensiaputoimenpiteet. Tuotekortteihin syötetyillä tiedoilla ei ole vaikutusta riskinarvioinnin lopputulokseen. Voit jatkaa vaaran arvioinnin jälkeen suoraan riskinarviointiin ja täyttää ohjekortin tiedot myöhemmin klikkaamalla Perustiedot > Tuotteet näkymässä muokattavaa tuotetta. Tiedot ohjekorttiin syötetään tuotetietojen yhteydessä, ohjelma neuvoo, mistä käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta kyseinen tieto löytyy. Syöttäminen onnistuu joko kirjoittamalla tai sähköisistä käyttöturvallisuustiedotteista kopioi + tallenna -toiminnolla. Ohjekortit ovat katseltavissa ja tulostettavissa joko suoraan Stoffenmanager ohjelmasta tai tallennettavissa MS word -muotoon, jolloin ohjekortteja voi muokata vapaasti työpaikan tarpeiden mukaisesti. Kuvassa 7 esimerkki HAPAN 10 tuotteen ohjekortista. 15

15 Kuva 7. HAPAN10 -tuotteen ohjekortti 16

16 Ohjekorttiin syötettävät tiedot: Valitse klikkaamalla vaaraa kuvaavat symbolit sekä tarvittaessa huomiosana. Tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta (kohta 2 tai 15) sekä pakkauksen etiketistä. Mikäli tuotetta ei ole merkitty vaarasymboleilla, valitse ei sovellu. Valitse yleis- ja kohdeilmanvaihto, mikäli käyttöturvallisuustiedotteessa tai muiden tietojen pohjalta on näin ohjeistettu. Valitse lisäksi työtehtävään soveltuvat oikeantyyppiset henkilönsuojaimet. Tiedot altistumisen ehkäisemisestä sekä henkilönsuojaimista löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. Syötä lisäksi ensiapua koskevat tiedot sekä tiedot tuotteen turvallista käsittelystä ja hävittämisestä. Osasto, jossa tuote on käytössä, tuotteen koostumustiedot sekä vaara- ja turvalausekkeet (R-/H-lausekkeet) siirtyvät ohjekorttiin suoraan aiemmin syötetyistä tiedoista. Voit muokata tuotetietoja sekä tietokortteja Tuotteet ikkunassa klikkaamalla tuotteen vieressä olevaa Muokkaa tätä tuotetta painiketta ja poistaa klikkaamalla Poista tämä tuote painiketta. Tuotteita, joille on tehty riskinarviointi ei voi poistaa, ennen kuin tuotetta koskevat riskinarvioinnit on poistettu. 17

17 2.2 Riskinarviointi, hengitystiet Työtehtäväkohtainen hengitystiealtistumisen arviointi Stoffenmanager -ohjelman avulla voit arvioida työtehtävän aikana tapahtuvaa työntekijöiden altistumista hengitysteiden ja/tai ihon välityksellä. Yhtä riskinarviointia kohti voit arvioida ainoastaan yhden tuotteen käytön yhdessä työtehtävässä. Jos käytät samaa tuotetta useisiin käyttötarkoituksiin, tee riskinarviointi erikseen kaikille työvaiheille. Arviointi tehdään vastaamalla esitettyihin kysymyksiin neljässä vaiheessa, jonka jälkeen ohjelma esittää arvioinnin tulokset. Altistumisenarviointi etenee seuraavasti: Vaihe 1/4. Riskinarvioinnille annetaan nimi ja lisätään (tai valitaan) osasto, johon riskinarviointi kuuluu. Muista, että riskinarvioinnit tehdään työtehtävittäin, kuten maalin ohennus, ruiskumaalaus, maaliruiskun pesu! Voit itse valita millaisen osastoinnin haluat tehdä. Osastoinnin avulla riskinarvioinnit voidaan ryhmitellä, jolloin ryhmittelyn avulla voidaan nopeasti tarkastaa tilanne osastokohtaisesti. Osastointi voidaan tehdä esim. tuotantotilojen eri osien mukaan tai erilaisissa panosprosesseissa esimerkiksi tuotteiden mukaan. Esimerkkejä osastoista: Maalaamo, Huolto- ja korjaus, Varasto, Kuljetus, Laboratorio. Vaihe 2/4. Valitaan kemikaalin olomuoto sekä arvioitava kemikaali alasvetovalikosta. Ohjelma näyttää alavetovalikossa kemikaalit sen mukaan, onko arvioitavaksi valittu aine kiinteä vai nestemäinen. Lisäksi ohjelma kysyy tuotteen laimentamisesta veteen. Mikäli tuotetta laimennetaan vedellä, valitaan alasvetovalikosta pitoisuusprosentti 0, %. Huom! Laimentaminen tarkoittaa tuotteen laimentamista nimenomaan vedellä, ei esimerkiksi tuotteen ohentamista liuottimella. Esimerkiksi maalauksen osalta sekä maaliosa, että ohenne tulee arvioida erikseen, jos tuotteilla on erilliset käyttöturvallisuustiedotteet. 18

18 Vaihe 3/4. Vaiheessa 3 Vastataan kysymyksiin koskien työntehtävän tyyppiä, toistuvuutta sekä työntekijän suojautumista ja etäisyyttä työtehtävästä. Riskinarvioinnin lopputulokseen vaikuttaa olennaisesti valittu työtehtävän kuvaus, jolla pyritään arvioimaan aineen leviämistä ympäröivään tilaan työtehtävän aikana. Työtehtävän kuvauksia on kahdeksan ja vähiten altistava työtehtävän kuvaus on ylimpänä ja altistavin alimpana luettelossa. Klikkaamalla alasvetovalikosta kuvauksia, saat näkyviin esimerkkejä työtehtävistä, joihin kyseinen kuvaus sopii (Kuva 8 ja 9.). Esimerkit auttavat työtehtävän tyypin valinnassa. Kuva 8. Työtehtävän kuvaukset kiinteille tuotteille 19

19 Kuva 9. Työtehtävän kuvaukset nestemäisille tuotteille Työtehtävän kesto sekä toistuvuus valitaan alasvetovalikoista. Huomaa, että työvaiheen kestolla tarkoitetaan työpäivän (8h) aikana kyseiseen työtehtävään käytettyä aikaa. Esim. jos työvaihe kestää 10 min ja se toistetaan 4 kertaa työpäivän aikana, tulee työvaiheen kestoksi 10 min * 4 = 40 minuuttia. Etäisyys työtehtävästä kohdassa valitaan tapahtuuko työ nk. lähikentässä eli työntekijän hengitysvyöhykkeellä (<1m päässä työntekijän kasvoista). Lisäksi 20

20 valitaan, suorittaako kyseistä työtehtävää yhtä aikaa useampi työntekijä ja liittyykö työtehtävään muuta haihtumista, kuten käsiteltävän kappaleen tai pinnan kuivausta tai kovettumista, jolloin työtilaan vapautuu edelleen haitallisia aineita. Työntekijän suojaaminen kohdassa voit valita työtehtävässä käytetyn hengityksensuojaimen tyypin. Jos työtehtävän aikana ei käytetä hengityksensuojainta, valitse Ei suojainta. Vaihe 4/4. Tässä vaiheessa arvioidaan työtilan yleis- ja kohdeilmanvaihtoa, riskinhallintaa sekä yleisiä työhygieenisiä toimintatapoja. Työtilan tilavuus ja yleisilmanvaihdon tyyppi voidaan valita alasvetovalikosta. Sekä yleisilmanvaihto että työtilan tilavuus kuvaavat työtehtävässä syntyneiden epäpuhtauksien laimenemista työtilassa. Yleisilmanvaihdolla tarkoitetaan ilmanvaihtoa, jonka tarkoitus on poistaa tilassa yleisesti esiintyvät ilman epäpuhtaudet. Huom! Maalauskammiolla tarkoitetaan tässä kohtaa todella tehokasta yleisilmanvaihtoa, jossa raitisilma tuodaan paineen avulla yläpuolelta ja poistetaan joko lattian tai seinän alaosien kautta. Kysymykset koskien työtilan siivoamista sekä työvälineiden huoltoa ja korjausta liittyvät työpaikan yleiseen työhygieeniseen tasoon. Riskinhallintatoimenpiteet koskevat prosessin kotelointia sekä kohdeilmanvaihtoa (Kuva 11.). Koteloinnilla tarkoitetaan päästöjen rajoittamista päästölähteen ympärille rakennettavan kotelon avulla. Kohdeilmanvaihdolla taas tarkoitetaan ilmanvaihtoa, jonka tarkoitus on poistaa tietystä päästölähteestä syntyvät ilman epäpuhtaudet. Esimerkkejä: Päästölähteen kotelointi ja kohdeilmanvaihto: Laite on koteloitu ja epäpuhtaudet poistetaan kotelon sisältä, esimerkiksi nykyaikaiset työstökeskukset. Päästölähteen kotelointi: Päästölähde on koteloitu, mutta epäpuhtauksia ei poisteta kotelon sisäpuolelta. Kohdeilmanvaihto: Päästölähdettä ei ole koteloitu, mutta epäpuhtaudet poistetaan syntypaikaltaan ilmanvaihdon avulla, esimerkiksi maalauskaappi sekä erilaiset kiinteät ja liikuteltavat imuhuuvat. Päästöjä vähentävän tuotteen käyttäminen: esimerkiksi pölyävän tuotteen kasteleminen pölyävyyden vähentämiseksi. 21

21 Kuva 10. Riskinhallintatoimenpiteet työpisteessä Lisäksi, tässä vaiheessa voidaan valita työntekijän eristäminen päästölähteestä valvomon avulla. Huom! Kohtaa ei voi valita, jos aiemmin on vastattu, että työ tehdään työntekijän hengitysvyöhykkeellä eli alle 1 m:n päässä työntekijän kasvoista. Viimeisessä vaiheessa ohjelma näyttää riskinarvioinnin tuloksena tuotteen vaaraluokan, altistumisluokan sekä riskitason (Kuva 12). Tämän jälkeen riskinarviointi voidaan tallentaa ja palata peruuta painikkeesta takaisin riskinarvioinnin yhteenveto näkymään. Kaikkien tehtyjen riskinarviointien tulokset ovat nähtävissä yhteenveto näkymässä. Tulokset voi suodattaa osastojen tai riskinarvioinnille annetun nimen mukaisesti. Kuva 11. Yhteenvetonäkymä, riskinarviointi, hengitystiealtistuminen 22

22 Tulosten tulkinta Vaaraluokka (vl) kuvaa kemikaalin terveysvaikutusten vakavuutta. Vaarallisilla kemikaaleilla voi olla useita erilaisia terveysvaikutuksia ja myös vaikutusten vakavuus vaihtelee. Stoffenmanager jakaa aineet vaaraluokkiin. Jako perustuu vaaralausekkeisiin (R/H) ja jako tapahtuu Brittiläisen COSHH Essentials -ohjelman mukaisesti. Vaaraluokka määräytyy aineen vaarallisinta ominaisuutta kuvaavan vaaralausekkeen mukaan. Luokan A aineet ovat vähiten vaarallisia ja taas luokan E aineet kaikkein vaarallisimpia. Altistumisluokka (al) arvioidaan laskumallilla, joka huomioi tuotteen käyttömäärän, työtehtävän tyypin sekä etäisyyden päästölähteestä. Altistumisluokka kuvaa työtehtävän aikana mahdollisesti tapahtuvan altistumisen määrää. Luokka 1 kuvaa alhaisinta altistumistasoa ja luokka 4 korkeinta. Riskiluokka (riski) on luku, joka kuvaa vaarallisten kemikaalien käytön yhteydessä esiintyvää (terveys)riskiä. Ohjelma laskee riskiluokan vaara- ja altistumisluokan perusteella. Riski arvioidaan perustuen kemikaalin vaaraluokitukseen (kemikaalin terveysvaikutukset) sekä altistumisen arviointiin. Vihreä riskiluokka kuvaa matalaa riskiä ja punainen korkeaa riskiä. Vihreä = pieni riski, ei toimenpiteitä Keltainen = keskimääräinen riski, tarkista käytössä oleva riskinhallinta Punainen = korkea riski, riskinhallintatoimenpiteet tai lisäselvitykset välttämättömiä. 23

23 2.3. Riskinarviointi, iho Työtehtäväkohtainen ihoaltistumisen arviointi Ihoaltistumisenarviointi etenee ohjelmassa kolmessa vaiheessa: 1/3 vaiheessa lisätään tai valitaan osasto ja tuote, jolle riskinarviointia ollaan tekemässä sekä annetaan riskinarvioinnille nimi. Lisäksi arvioidaan tuotteen laimennus veteen ja valitaan myös ihoaltistumisenarvioinnin kannalta olennainen työtehtävän kuvaus. Työtehtävän kuvauksia on yhteensä kuusi ja valitsemalla alasvetovalikosta eri kuvauksia, ohjelma näyttää valinnan helpottamiseksi valittuun kuvaukseen soveltuvia esimerkkejä työtehtävistä. 2/3 vaiheessa vastataan kysymyksiin koskien tuotteen olomuotoa, työntekijän sijaintia sekä riskinhallintaa. Tuotteen olomuoto valitaan alasvetovalikosta valitsemalla erilaisista kuvauksista tuotteeseen parhaiten sopiva. Lisäksi valitaan muun muassa tuotteen käyttömäärä sekä altistumisaika (työtehtävän kesto) ja kaikki suojaamattomat kehon osat. Huomioi, että valitset ainoastaan suojaamattomat kehon osat. Esim: jauhesäkin tyhjennyksen aikana työntekijä X käyttää t - paitaa, pitkiä housuja ja työkenkiä. Altistuvat kehon osat ovat silloin molemmat kädet, käsivarret sekä pää. 3/3. vaiheessa ohjelma näyttää ihoaltistumisen tyypin, vaaraluokan, altistumisluokan sekä riskitason. Voit tallentaa riskinarvioinnin ja peruuta painikkeen avulla siirtyä takaisin riskinarvioinnin yhteenvetonäkymään (Kuva 13). Kaikkien tehtyjen riskinarviointien tulokset ovat nähtävissä yhteenveto näkymässä. 24

24 Kuva 12. Yhteenvetonäkymä, riskinarviointi, ihoaltistuminen Tulosten tulkinta Vaaraluokka (vl) kuvaa kemikaalin terveysvaikutusten vakavuutta. Vaarallisilla kemikaaleilla voi olla useita erilaisia terveysvaikutuksia ja myös vaikutusten vakavuus vaihtelee. Stoffenmanager jakaa aineet vaaraluokkiin. Jako perustuu vaaralausekkeisiin (R/H) ja jako tapahtuu Englantilaisen COSHH Essentials -ohjelman mukaisesti. Vaaraluokka määräytyy aineen ihoaltistumisen osalta vaarallisinta ominaisuutta kuvaavan vaaralausekkeen mukaan. Luokan A aineet ovat vähiten vaarallisia ja taas luokan E aineet kaikkein vaarallisimpia. Altistumisluokka (al) perustuu sinulle esitettyihin kysymyksiin altistumisesta sekä RISKOFDERM -malliin, joka huomioi tuotteen käyttötavan, altistumisajan sekä käyttöolosuhteet. Stoffenmanager laskee ihon osalta kaksi eri altistumisluokkaa: 25

25 toisen paikallisille ihovaikutuksille, kuten ihottuma tai palovamma, ja toisen aineen imeytymisestä johtuen, esimerkiksi vaikutukset kohdeelimessä. Altistumisluokka kuvaa työtehtävän aikana mahdollisesti tapahtuvan altistumisen määrää. Luokka 1 kuvaa alhaisinta altistumistasoa ja luokka 6 äärimmäisen korkeaa. Riskiluokka (riski) on luku, joka kuvaa vaarallisten kemikaalien käytön yhteydessä esiintyvää (terveys)riskiä. Ohjelma laskee riskiluokat vaara- ja altistumisluokan perusteella. Ohjelma ilmoittaa riskin sekä paikallisten vaikutusten että ihon läpi imeytymisen osalta. Riski arvioidaan perustuen kemikaalin vaaraluokitukseen (kemikaalin terveysvaikutukset) sekä altistumisen arviointiin. Vihreä riskiluokka kuvaa matalaa riskiä ja punainen korkeaa riskiä. Vihreä = pieni riski, ei toimenpiteitä Keltainen = keskimääräinen riski, tarkista käytössä oleva riskinhallinta Punainen = korkea riski, riskinhallintatoimenpiteet tai lisäselvitykset välttämättömiä. 2.4 Riskinhallinta Stoffenmanager riskinhallintaosiossa voit kehittää yrityksesi riskinhallintaa lisäämällä työtehtävään soveltuvia toimenpiteitä ja näin alentaa riskitasoja. Stoffenmanagerin riskinhallintatoimenpiteiden osalta noudatetaan riskinhallinnan hierarkiaa: korvaaminen, eristäminen, leviämisen estäminen, altistumisen vähentäminen ja henkilönsuojaimet. Niiden toimenpiteiden osalta, joiden vaikutus voidaan osoittaa laskennallisesti Stoffenmanager näyttää riskinhallinnan yhteenvedossa riskitason ennen ja jälkeen riskinhallintatoimenpiteitä. Riskinhallintatoimenpiteiden lisääminen Riskinhallintatoimenpiteitä pääset lisäämään riskinhallinta yhteenvetonäkymässä klikkaamalla tehtyä riskinarviointia. Riskinhallintatoimenpiteet lisätään erikseen 26

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

Nanomateriaaleille altistumisen arviointi

Nanomateriaaleille altistumisen arviointi Nanomateriaaleille altistumisen arviointi Ohje altistumisen arviointiin ja torjuntateknisiin mittauksiin käsiteltäessä teollisesti tuotettuja nanomateriaaleja 1 NANOMATERIAALILLEALTISTUMISENARVIOINTIOhje

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

ZEF Arviointikone. Käyttöohje.

ZEF Arviointikone. Käyttöohje. SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1. JOHDANTO...4 2. MITEN OPIT KÄYTTÄMÄÄN ZEF EDITORIA...5 3. ALOITUS...7 4. KYSYMYKSET...10 4.1. Kysymysryhmien luominen...10 4.2. Kysymysten luominen...10 4.2.1 Jana...12 4.2.2.

Lisätiedot

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Bitumin turvallinen käsittely KÄYTTÖOPAS 2012 Nynas AB Suunnittelija ja tuottaja: Hesketh Design Limited, Iso-Britannia Nynasin terveys-, turvallisuus-,

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

LIITE 1 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI

LIITE 1 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI versio 1.3. sivu 1 / 33 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI 1. ALTISTUMISEN ARVIOINTI Altistumisskenaariot on jaettu neljään pääasialliseen luokkaan: Nestemäisen NaOH valmistus Kiinteän NaOH

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011 Käyttöohje CSI Professional Versio 2.0 Elokuu 2011 CSI Professional 2.0 Käyttöohje 2 (/129) SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 7 1.3

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Hiekkapöly poissa keuhkoista

Hiekkapöly poissa keuhkoista Hiekkapöly poissa keuhkoista Kvartsihiekan oikea käsittely Työturvallisuuskeskus Sisältö Lukijalle... 3 Kvartsipöly työterveysongelmana... 4 Mitä piidioksidi on?... 5 Mitä kvartsipöly on?... 7 Silikoosi

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot