Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET. Niina Kallio Milja Koponen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET. Niina Kallio Milja Koponen"

Transkriptio

1 Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET Niina Kallio Milja Koponen

2 SISÄLTÖ: 1. Yleistä Työturvallisuuslainsäädäntö ja kemikaaliriskien hallinta työpaikalla Stoffenmanager... 5 Soveltuvuus... 5 Perusriskinarviointi... 6 Altistumistasojen arviointi... 7 Nanomoduuli... 8 Stoffenmanager Premium... 8 Käyttäjäksi kirjautuminen STF -perustyökalun käyttäminen Perustietojen syöttäminen työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista Yleiset tuotetiedot Vaaran arviointi Työpaikan ohjekortti Riskinarviointi, hengitystiet Työtehtäväkohtainen hengitystiealtistumisen arviointi Tulosten tulkinta Riskinarviointi, iho Työtehtäväkohtainen ihoaltistumisen arviointi Tulosten tulkinta Riskinhallinta Riskinhallintatoimenpiteiden lisääminen Toimenpidesuunnitelma Info Raportit Kemikaaliluettelo Raportti, hengitystiealtistuminen CMR -aineet Altistumistasojen arviointi Ainesosiin liittyvien tietojen syöttäminen Tulosten tulkinta Työpäivän keskimääräinen altistumistaso Nano-osio Työterveyslaitoksen kemikaaliturvallisuuteen liittyvät palvelut Stoffenmanager Start & Go Asiantuntijapalvelut Analyysipalvelut Tilauskoulutus Tiedonlähteet Stoffenmanager kirjallisuutta Kemikaalitiedonlähteitä Työterveyslaitos Muut tiedonlähteet Liitteet Liite 1. Stoffenmanager riskinarviointilomake, hengitystiet

3 1. Yleistä 1.1 Työturvallisuuslainsäädäntö ja kemikaaliriskien hallinta työpaikalla Työpaikalla esiintyvien vaaratekijöiden tunnistamisesta ja niistä aiheutuvien riskien arvioinnista säädellään työturvallisuuslaissa (738/2002). Kemikaalien osalta tarkemmat ohjeet kemikaaliriskien hallitsemisesta työpaikalla on annettu kemialliset tekijät työssä asetuksessa (715/2001). Työpaikan velvoitteet: 1. Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista 2. Vaarojen tunnistaminen ja altistumisen selvittäminen kemiallisten tekijöiden vaaralliset ominaisuudet ja määrät sekä tekijöiden mahdolliset yhteisvaikutukset altistumisen taso, tyyppi ja kesto eri työtilanteet, joissa kemiallisia tekijöitä käytetään tai esiintyy, myös korjaus- ja kunnossapitotyöt tapaturma- ja onnettomuusvaarat ilman epäpuhtauksien raja-arvot tai biologiset raja-arvot 3. Riskien arviointi ja johtopäätökset 4. Kemikaalien turvallinen varastoinnin ja käsittelyn varmistaminen ennalta ehkäisevillä riskinhallintatoimenpiteillä 5. Seuranta 6. Työntekijöiden opastus ja ohjaus Lisätietoa riskinarvioinnista sekä hallinnasta löydät Työterveyslaitoksen Kemikaalivihi sivustolta: 4

4 1.2 Stoffenmanager Control Banding (CB) tarkoittaa vapaasti suomennettuna riskien jakamista riskinhallintaluokkiin. Tavoitteena CB lähestymistavassa on tunnistaa altistumiseen olennaisesti vaikuttavat tekijät ja muodostaa niistä malli, jonka avulla työpaikat voivat itsenäisesti arvioida ja hallita kemikaaliriskejä. CB -ajattelutapaan perustuva Stoffenmanager on Hollantilaisen Arbo Unie:n ylläpitämä riskinarviointi- ja riskinhallintamenetelmä. Stoffenmanager verkkotyökalu on maksuttomasti kaikkien käytettävissä osoitteessa: Työkalusta löytyy tällä hetkellä kolme eri kieliversiota: suomi, englanti sekä hollanti. Stoffenmanager -ohjelma perustuu riskien jakamiseen vaara-, altistumis- sekä riskiluokkiin. Vaaranarviointi perustuu käyttöturvallisuustiedotteen tietoihin mm. aineen vaaraluokituksesta ja fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista. Altistumisen arviointi taas perustuu työolosuhteiden havainnointiin työpaikalla. Ohjelma yhdistää vaaran- ja altistumisenarvioinnin riskiluokaksi tai altistumistasoiksi käytettävän osion mukaan. Altistumisen arviointi perustuu työtehtäväkohtaisiin algoritmeihin, jotka on kehitetty mittaustietokannan (STEAMbase) avulla. Tietokannan ansiosta mallin avulla voidaan tarvittaessa tuottaa myös numeerinen arvio altistumisesta. Soveltuvuus Koska kemikaalin vaaraluokka perustuu käyttöturvallisuustiedotteesta löytyviin tietoihin kemikaalin vaaraluokituksesta, ei Stoffenmanageria voi käyttää sellaisten tuotteiden tai aineiden osalta, joille ei ole käytettävissä käyttöturvallisuustiedotetta tai tuotteille, joille ei ole saatavilla R/H-lausekkeita (esim. lääkkeet tai kosmeettiset valmisteet). Jos kuitenkin haluat käyttää Stoffenmanageria myös luokittelemattomille yhdisteille, suosittelemme kääntymään asiantuntijan puoleen vaaralausekkeiden määrittämiseksi. Stoffenmanagerin altistumistasojen arviointi osion avulla voidaan arvioida altistumista pölyjen ja haihtuvien aineiden käsittelyn yhteydessä (Kuva 1.). Stoffenmanagerin hengitystiealtistumisosion osalta ei ole rajoituksia. Iho-osio ei sovellu 5

5 tuotteille, jotka sisältävät yhtä aikaa (erittäin) myrkyllisiksi ja syövyttäviksi luokiteltuja aineita. Stoffenmanager tunnistaa tällaiset aineet automaattisesti CAS - numeron perusteella ja antaa asiasta käyttäjälle ilmoituksen. Stoffenmanageria ei tule käyttää kuiduille, kaasuille tai aineille, jotka vapautuvat ilmaan kuumien prosessien tai työvaiheiden yhteydessä (kuten hitsaus- tai juotostyöt). Edellä mainitut aineryhmät on rajattu työkalun ulkopuolelle, koska olemassa oleva tutkimustieto ei vielä riitä altistumismallin laatimiseen näille aineille. Esimerkiksi aerosolituotteiden sisältämien ponnekaasujen (esim. butaani, propaani) osalta tulokset eivät ole luotettavia. Lisäksi aerosoleissa höyrynpaineena voidaan käyttää liuottimen höyrynpainetta koko tuotteen höyrynpaineen asemesta. Kuva 1. Stoffenmanager -työkalun (hengitystiet) soveltuminen eri työtehtäviin ja eri aineryhmille Perusriskinarviointi Perusriskinarvioinnin avulla pienet ja keskisuuret yritykset voivat arvioida käyttämiensä kemikaalien terveysriskit ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Lisäksi Stoffenmanager kannustaa oikein mitoitettuihin riskinhallintatoimiin. Kemikaali- 6

6 riskit arvioidaan työvaiheittain ja riski määräytyy kemikaalin vaarallisuuden sekä altistumisen suuruuden perusteella. Ohjelmassa tiedot kemikaalin terveyshaitoista (käyttöturvallisuustiedote) yhdistetään työpaikkahavaintoihin perustuvaan hengitystie- ja ihoaltistumisen arviointiin. Ohjelma yhdistää kemikaalin vaaraluokan sekä altistumisluokan riskiluokaksi. Perusriskinarvioinnissa riskiluokat havainnollistetaan liikennevalojen avulla (Kuva 2). Mikäli riskejä havaitaan, erilaisten riskinhallintakeinojen tehokkuutta voidaan arvioida ja valita oikea lähestymistapa. Tulostettava toimintasuunnitelma kokoaa yhteen riskinarvioinnin tulokset sekä valitut riskinhallintatoimet. Stoffenmanager perusriskinarviointi-osiossa työpaikalla käytössä olevat kemikaalit (seokset tai aineet) priorisoidaan 3 eri riskiluokkaan: vihreä, keltainen tai punainen. Vihreä = pieni riski, ei toimenpiteitä Keltainen = keskimääräinen riski, tarkista käytössä oleva riskinhallinta Punainen = korkea riski, riskinhallintatoimenpiteet tai lisäselvitykset välttämättömiä Kuva 2. Riskinarviointi, tulokset Altistumistasojen arviointi Stoffenmanager -työkalupakista löytyy kvantitatiivinen, validoitu ja mittaustietokantaan perustuva altistumismalli hengittyvälle pölylle ja höyryille altistumisen arviointiin. Tuloksia (mg/m 3 ) voidaan verrata esim. HTP-arvoon. Arvio voidaan tehdä ns. pahimmassa mahdollisessa tilanteessa (90-persentiili, oletusarvo) tai käyttäen jotain muuta arvoa jakaumasta. 7

7 Nanomoduuli Nanomoduulin avulla voidaan arvioida nanopartikkelien aiheuttamaa terveysriskiä ja tarkastella tarvittavaa riskinhallintaa. Stoffenmanager Premium Ohjelmasta on vuoden 2013 aikana julkaistu myös maksullinen hollanninkielinen Premium versio. Premium versio perustuu asiakkailta saatuun palautteeseen ja työkalun jatkuvaan kehittämiseen. Premium versio sisältää maksuttoman perusriskinarvioinnin sekä altistumistasojen arvioinnin lisäksi muun muassa: mahdollisuuden siirtää tiedot sähköisistä käyttöturvallisuustiedotteista suoraan ohjelmaan, mahdollisuuden erilaisiin käyttäjäprofiileihin sekä räätälöityyn organisaatiorakenteeseen, ATEX osion kemikaalien palo- ja räjähdysvaaran arviointiin, kemikaalien varastointiohjelman sekä REACH altistumisskenaario osion. Käyttäjäksi kirjautuminen Stoffenmanagerin käyttäjäksi pääset kirjautumalla ohjelmaan sähköpostiosoitteesi avulla (Kuva 3.). Ohjelma lähettää kirjautumisen jälkeen sähköpostiisi salasanan, joka suositellaan vaihdettavaksi ensimmäisen käynnin yhteydessä. Kirjautuneen käyttäjän syöttämät ja tallentamat tiedot ovat suojattu SSL -protokollan mukaisesti ja ovat nähtävissä ainoastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. On tärkeää huolehtia salasanan asianmukaisesta säilyttämisestä. Lisätietoa ohjelman tietoturvasta saat Stoffenmanager -helpdeskin kautta. Hyödyllistä voi olla valita käyttöön yritykselle yhteinen sähköpostiosoite esim. jolloin ohjelman käyttäminen tai esimerkiksi salasanan vaihto ei ole kenenkään henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen varassa. Ohjelmaan voi olla kirjautuneena samoilla tunnuksilla yhtäaikaisesti useampi kuin yksi henki- 8

8 lö. On kuitenkin tärkeää sopia yrityksessä, kenellä on oikeus tehdä muutoksia riskinarviointeihin, vaikka katseluoikeus olisikin useammalla henkilöllä. Sisään kirjautuessasi muista valita käyttötarkoitus (Perusriskinarviointi tai Altistumistasojen arviointi). Mikäli kirjautumisen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä Stoffenmanager -helpdeskiin. Stoffenmanager toimii kaikissa selaimissa, mutta suosittelemme käyttämään ohjelmaa Mozilla Firefox selaimella. Mikäli ohjelma ilmoittaa, että antamasi sähköpostiosoite on jo käytössä, pyydä sähköpostiisi uusi salasana etusivun Unohditko salasanan? kohdasta. Ohjelman eri kieliversioita pääset käyttämään oikean ylälaidan kielivalikon avulla. Tällä hetkellä Stoffenmanagerissa on kolme eri kieliversiota: suomi, englanti ja hollanti. Etusivulla voit myös kirjautua Stoffenmanager -uutiskirjeen tilaajaksi, jolloin saat tiedon ohjelmaan liittyvistä ajankohtaisista asioista suoraan sähköpostiisi. Huomaa, että uutiskirje on englanninkielinen. Kuva 3. Stoffenmanager käyttäjäksi rekisteröityminen sekä kirjautuminen 9

9 2. STF -perustyökalun käyttäminen 2.1 Perustietojen syöttäminen työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista Käytössä olevien kemikaalien perustiedot syötetään käsin, hyödyntäen kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen sisältämiä tietoja. Kemikaalin vaaranarviointi perustuu nimenomaan perustietojen yhteydessä syötettäviin tietoihin tuotteen ominaisuuksista sekä vaaraluokituksesta. Perustietojen yhteydessä voidaan syöttää tiedot myös kemikaalikohtaisiin tietokortteihin. Yleiset tuotetiedot Tuotetiedot pääset syöttämään kohdasta Perustiedot > Tuotteet > Uusi tuote Tuotteen kauppanimi löytyy käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 1. Tunnistetiedot (Kuva 4.). Käyttöturvallisuustiedotteen päiväys löytyy käyttöturvallisuustiedotteen 1. sivun ylälaidasta (Kuva 4.). Toimittaja kohtaan tulee lisätä kemikaalin toimittajan nimi. Kemikaalin toimittajan tiedot löytyvät kohdasta 1 (Kuva 4.). Toimittajan nimi on pakollinen tieto, muut toimittajaa koskevat tiedot voit syöttää halutessasi. Tarvittaessa Stoffenmanageriin voi syöttää toimittajan tietoja laajemminkin ja toimittajiin liittyviä tietoja voi hallinnoida kohdassa Perustiedot > Kemikaalin toimittajat. Tuotteen olomuoto löytyy käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Vaihtoehtoina ohjelmassa on nestemäinen tai kiinteä olomuoto. Kiinteällä aineella tarkoitetaan työtehtävän yhteydessä mahdollisesti pölyäviä tuotteita. 10

10 Kuva 4. Esimerkkejä käyttöturvallisuustiedotteesta poimittavista tuotetiedoista Vaaran arviointi Nestemäisille kemikaaleille tulee ensimmäiseksi syöttää tuotteen höyrynpaine, joka löytyy käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Höyrynpaine syötetään yksikössä: Pascal (Pa). Tarjolla on erilaisia muunnostyökaluja yksiköiden kääntämiseen: 11

11 Taulukko 1. Höyrynpaineen yksiköitä 1 Pascal (Pa) 1 Pascal (Pa) 1 Kilopascal (kpa) 1000 Pascalia (Pa) 1 Megapascal (MPa) Pascalia (Pa) 1 Baari (bar) Pascalia (Pa) 1 Millimetri elohopeapatsasta (mmhg) Pascalia (Pa) 1 Ilmakehä (atm) Pascalia (Pa) 1 Paunaa/neliötuuma (psi) 6895 Pascalia (Pa) Jos seokselle ei ole annettu höyrynpainetta, voidaan käyttää: 1. pääkomponentin höyrynpainetta, joka löytyy esimerkiksi kansainvälisistä kemikaalikorteista. tai esim. Echachem tietokannasta: Molemmista tietolähteistä voi hakea aineita nimen tai CAS numeron perusteella, lisää tietoa erilaisista kemikaalitiedonlähteistä löydät osoitteesta: tai Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet oppaasta 2. Jos taas pääkomponentin höyrynpainetta ei ole tiedossa, voidaan käyttää veden höyrynpainetta, joka on 2300 Pa. Kiinteille tuotteille tuotteen pölyävyys valitaan alasvetovalikon vaihtoehdoista. Käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet löytyy kuvaus tuotteen olomuodosta, valitse vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten tuotteen olomuotoa (Kuva 5.). Kuva 5. Kiinteiden tuotteiden olomuoto Terveys- ja turvallisuustiedot kohtaan syötetään tuotteen haitallisuudesta kertovat vaaralausekkeet (R tai H) sekä suojelutoimenpiteitä kuvaavat turvalausekkeet (S tai P). Lausekkeiden selitykset löytyvät laatikkojen alapuolelta klikkaamalla. R ja S -lausekkeet muuttuvat tulevina vuosina H ja P -lausekkeiksi (H - hazard/vaara. P-precautionary/turva). Muutos johtuu maailmanlaajuisesti yh- 12

12 denmukaistetusta kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmästä (GHS). Lisätietoa GHS järjestelmästä: Lausekkeet syötetään valitsemalla valikosta sopiva lauseke ja siirtämällä valitut lausekkeet viereiseen laatikkoon nuolipainikkeen avulla. Samalla tavalla valitut lausekkeet voi poistaa takaisin valikkoon nuolipainikkeen avulla. Tiedot koko tuotetta koskevista lausekkeista löytyvät vanhoista käyttöturvallisuustiedotteista kohdasta 15 ja uusista käyttöturvallisuustiedotteista joko kohdasta 2 tai kohdasta 15. Vinkki: Voit valita ja siirtää useampia lausekkeita kerralla Ctrl painikkeen avulla. Ohjelmassa on olemassa lisäksi CLP kääntäjä, jonka avulla lausekkeet voi kääntää uuden luokitus- ja merkintäjärjestelmän mukaisiksi (Taulukko 2.). Kuitenkin uudessa GHS järjestelmässä on joitain muutoksia myös luokituskriteerien osalta, joten CLP kääntäjää käytettäessä tulee olla tietoinen mahdollisista muutoksista. Suositus on, että tiedot syötetään niiden merkintöjen mukaan, jotka löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Mikäli tuotetta ei ole luokiteltu, eikä ole tietoa vaaralausekkeista, merkitse rasti kohtaan Ei sovellu. Taulukko 2. Vaaralausekkeiden mukaiset vaaraluokat Vaaralausekkeet (väistyvä järjestelmä) R36, R38, R65, R67 + muut listaamattomat R-lausekkeet R20, R21, R22, R68/20/21/22 R23, R24, R25, R34, R35, R37, R41, R43, R48/20/21/22, R39/23/24/25 R26, R27, R28, R40, (Carc. cat. 3), R60, R61, R62, R63, R64, R48/23/24/25, R39/26/27/28 R68 (Muta. cat. 3; aiemmin R40 Muta cat 3), R42, R45, R46, R49 Vaaralausekkeet (uusi CLP järjestelmä) H319, H315, H304, H336 + muut listaamattomat H-lausekkeet H332, H312, H302, H371 H331, H311, H301, H314, H335, H370, H318, H317, H373 H330, H310, H300, H370, H351, H372, H360F, H360D, H361f, H361d, H362 H341, H334, H350, H340, H350i Vaaraluokka A B C D E 13

13 Tuotteen koostumustiedot löytyvät ktt:n kohdasta 2 tai 3. Ainesosista syötetään ainesosan nimi, CAS numero sekä pitoisuus tuotteessa. Mikäli CAS numero ei ole tiedossa, voidaan numeron tilalle syöttää Uudet ainesosat syötetään klikkaamalla alasvetovalikon vierestä Lisää uusi (+) painiketta ja syöttämällä tiedot niille annettuihin kenttiin. Olemassa olevia ainesosia voi muokata valitsemalla ainesosan valikosta ja painamalla viereen ilmestyvää Muokkaa ainesosaa painiketta. Ohjelmaan jo kerran syötetyt ainesosat voidaan valita suoraan alasvetovalikosta. Vinkki! Jos ohjelma ilmoittaa, että syötetty CAS numero on jo käytössä, voit etsiä CAS numerolle syötetyn tuotteen nimen Altistumistasojen arviointi työkalun Perustiedot > Ainesosat kohdan hakutoiminnolla. Kun ainesosa on valittu, syötetään viereiseen kenttää (Kuva 6.) ainesosan pitoisuus tai pitoisuuden vaihteluvälin keskiarvo seuraavasti: Taulukko 3. Ainesosien pitoisuuden merkitseminen Käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitettu pitoisuus (%) Stoffenmanageriin pitoisuus (%) <0,5 0,25 (0-0,5) ,5 <35 17,5 (0-35) >50 75 (50-100) syötettävä Syötetty ainesosa ja pitoisuus kiinnitetään tuotteeseen klikkaamalla Yhdistä ainesosa tuotteeseen -nuolipainiketta. Kuva 6. Tuotteen koostumus Vinkki! Etkö pysty poistamaan ainesosaa? Tarkista ensin, oletko mahdollisesti tehnyt aineelle altistumistason arvioinnin. Käytitkö arviota mahdollisesti päivittäisen altistumistason laskemiseen? Poista ensin edellä mainitut, jotta voit poistaa ainesosan. 14

14 Työpaikan ohjekortti Kemikaalikohtaiset ohjekortit sisältävät erityisesti työntekijöiden kannalta olennaisia tietoja, kuten kemikaalin vaaramerkinnät sekä suojautumis- ja ensiapuohjeet kemikaaleja käsiteltäessä. Tuotekortti on hyvä sijoittaa lähelle työpistettä, jolloin esimerkiksi onnettomuustilanteessa voi nopeasti tarkistaa suositellut ensiaputoimenpiteet. Tuotekortteihin syötetyillä tiedoilla ei ole vaikutusta riskinarvioinnin lopputulokseen. Voit jatkaa vaaran arvioinnin jälkeen suoraan riskinarviointiin ja täyttää ohjekortin tiedot myöhemmin klikkaamalla Perustiedot > Tuotteet näkymässä muokattavaa tuotetta. Tiedot ohjekorttiin syötetään tuotetietojen yhteydessä, ohjelma neuvoo, mistä käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta kyseinen tieto löytyy. Syöttäminen onnistuu joko kirjoittamalla tai sähköisistä käyttöturvallisuustiedotteista kopioi + tallenna -toiminnolla. Ohjekortit ovat katseltavissa ja tulostettavissa joko suoraan Stoffenmanager ohjelmasta tai tallennettavissa MS word -muotoon, jolloin ohjekortteja voi muokata vapaasti työpaikan tarpeiden mukaisesti. Kuvassa 7 esimerkki HAPAN 10 tuotteen ohjekortista. 15

15 Kuva 7. HAPAN10 -tuotteen ohjekortti 16

16 Ohjekorttiin syötettävät tiedot: Valitse klikkaamalla vaaraa kuvaavat symbolit sekä tarvittaessa huomiosana. Tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta (kohta 2 tai 15) sekä pakkauksen etiketistä. Mikäli tuotetta ei ole merkitty vaarasymboleilla, valitse ei sovellu. Valitse yleis- ja kohdeilmanvaihto, mikäli käyttöturvallisuustiedotteessa tai muiden tietojen pohjalta on näin ohjeistettu. Valitse lisäksi työtehtävään soveltuvat oikeantyyppiset henkilönsuojaimet. Tiedot altistumisen ehkäisemisestä sekä henkilönsuojaimista löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. Syötä lisäksi ensiapua koskevat tiedot sekä tiedot tuotteen turvallista käsittelystä ja hävittämisestä. Osasto, jossa tuote on käytössä, tuotteen koostumustiedot sekä vaara- ja turvalausekkeet (R-/H-lausekkeet) siirtyvät ohjekorttiin suoraan aiemmin syötetyistä tiedoista. Voit muokata tuotetietoja sekä tietokortteja Tuotteet ikkunassa klikkaamalla tuotteen vieressä olevaa Muokkaa tätä tuotetta painiketta ja poistaa klikkaamalla Poista tämä tuote painiketta. Tuotteita, joille on tehty riskinarviointi ei voi poistaa, ennen kuin tuotetta koskevat riskinarvioinnit on poistettu. 17

17 2.2 Riskinarviointi, hengitystiet Työtehtäväkohtainen hengitystiealtistumisen arviointi Stoffenmanager -ohjelman avulla voit arvioida työtehtävän aikana tapahtuvaa työntekijöiden altistumista hengitysteiden ja/tai ihon välityksellä. Yhtä riskinarviointia kohti voit arvioida ainoastaan yhden tuotteen käytön yhdessä työtehtävässä. Jos käytät samaa tuotetta useisiin käyttötarkoituksiin, tee riskinarviointi erikseen kaikille työvaiheille. Arviointi tehdään vastaamalla esitettyihin kysymyksiin neljässä vaiheessa, jonka jälkeen ohjelma esittää arvioinnin tulokset. Altistumisenarviointi etenee seuraavasti: Vaihe 1/4. Riskinarvioinnille annetaan nimi ja lisätään (tai valitaan) osasto, johon riskinarviointi kuuluu. Muista, että riskinarvioinnit tehdään työtehtävittäin, kuten maalin ohennus, ruiskumaalaus, maaliruiskun pesu! Voit itse valita millaisen osastoinnin haluat tehdä. Osastoinnin avulla riskinarvioinnit voidaan ryhmitellä, jolloin ryhmittelyn avulla voidaan nopeasti tarkastaa tilanne osastokohtaisesti. Osastointi voidaan tehdä esim. tuotantotilojen eri osien mukaan tai erilaisissa panosprosesseissa esimerkiksi tuotteiden mukaan. Esimerkkejä osastoista: Maalaamo, Huolto- ja korjaus, Varasto, Kuljetus, Laboratorio. Vaihe 2/4. Valitaan kemikaalin olomuoto sekä arvioitava kemikaali alasvetovalikosta. Ohjelma näyttää alavetovalikossa kemikaalit sen mukaan, onko arvioitavaksi valittu aine kiinteä vai nestemäinen. Lisäksi ohjelma kysyy tuotteen laimentamisesta veteen. Mikäli tuotetta laimennetaan vedellä, valitaan alasvetovalikosta pitoisuusprosentti 0, %. Huom! Laimentaminen tarkoittaa tuotteen laimentamista nimenomaan vedellä, ei esimerkiksi tuotteen ohentamista liuottimella. Esimerkiksi maalauksen osalta sekä maaliosa, että ohenne tulee arvioida erikseen, jos tuotteilla on erilliset käyttöturvallisuustiedotteet. 18

18 Vaihe 3/4. Vaiheessa 3 Vastataan kysymyksiin koskien työntehtävän tyyppiä, toistuvuutta sekä työntekijän suojautumista ja etäisyyttä työtehtävästä. Riskinarvioinnin lopputulokseen vaikuttaa olennaisesti valittu työtehtävän kuvaus, jolla pyritään arvioimaan aineen leviämistä ympäröivään tilaan työtehtävän aikana. Työtehtävän kuvauksia on kahdeksan ja vähiten altistava työtehtävän kuvaus on ylimpänä ja altistavin alimpana luettelossa. Klikkaamalla alasvetovalikosta kuvauksia, saat näkyviin esimerkkejä työtehtävistä, joihin kyseinen kuvaus sopii (Kuva 8 ja 9.). Esimerkit auttavat työtehtävän tyypin valinnassa. Kuva 8. Työtehtävän kuvaukset kiinteille tuotteille 19

19 Kuva 9. Työtehtävän kuvaukset nestemäisille tuotteille Työtehtävän kesto sekä toistuvuus valitaan alasvetovalikoista. Huomaa, että työvaiheen kestolla tarkoitetaan työpäivän (8h) aikana kyseiseen työtehtävään käytettyä aikaa. Esim. jos työvaihe kestää 10 min ja se toistetaan 4 kertaa työpäivän aikana, tulee työvaiheen kestoksi 10 min * 4 = 40 minuuttia. Etäisyys työtehtävästä kohdassa valitaan tapahtuuko työ nk. lähikentässä eli työntekijän hengitysvyöhykkeellä (<1m päässä työntekijän kasvoista). Lisäksi 20

20 valitaan, suorittaako kyseistä työtehtävää yhtä aikaa useampi työntekijä ja liittyykö työtehtävään muuta haihtumista, kuten käsiteltävän kappaleen tai pinnan kuivausta tai kovettumista, jolloin työtilaan vapautuu edelleen haitallisia aineita. Työntekijän suojaaminen kohdassa voit valita työtehtävässä käytetyn hengityksensuojaimen tyypin. Jos työtehtävän aikana ei käytetä hengityksensuojainta, valitse Ei suojainta. Vaihe 4/4. Tässä vaiheessa arvioidaan työtilan yleis- ja kohdeilmanvaihtoa, riskinhallintaa sekä yleisiä työhygieenisiä toimintatapoja. Työtilan tilavuus ja yleisilmanvaihdon tyyppi voidaan valita alasvetovalikosta. Sekä yleisilmanvaihto että työtilan tilavuus kuvaavat työtehtävässä syntyneiden epäpuhtauksien laimenemista työtilassa. Yleisilmanvaihdolla tarkoitetaan ilmanvaihtoa, jonka tarkoitus on poistaa tilassa yleisesti esiintyvät ilman epäpuhtaudet. Huom! Maalauskammiolla tarkoitetaan tässä kohtaa todella tehokasta yleisilmanvaihtoa, jossa raitisilma tuodaan paineen avulla yläpuolelta ja poistetaan joko lattian tai seinän alaosien kautta. Kysymykset koskien työtilan siivoamista sekä työvälineiden huoltoa ja korjausta liittyvät työpaikan yleiseen työhygieeniseen tasoon. Riskinhallintatoimenpiteet koskevat prosessin kotelointia sekä kohdeilmanvaihtoa (Kuva 11.). Koteloinnilla tarkoitetaan päästöjen rajoittamista päästölähteen ympärille rakennettavan kotelon avulla. Kohdeilmanvaihdolla taas tarkoitetaan ilmanvaihtoa, jonka tarkoitus on poistaa tietystä päästölähteestä syntyvät ilman epäpuhtaudet. Esimerkkejä: Päästölähteen kotelointi ja kohdeilmanvaihto: Laite on koteloitu ja epäpuhtaudet poistetaan kotelon sisältä, esimerkiksi nykyaikaiset työstökeskukset. Päästölähteen kotelointi: Päästölähde on koteloitu, mutta epäpuhtauksia ei poisteta kotelon sisäpuolelta. Kohdeilmanvaihto: Päästölähdettä ei ole koteloitu, mutta epäpuhtaudet poistetaan syntypaikaltaan ilmanvaihdon avulla, esimerkiksi maalauskaappi sekä erilaiset kiinteät ja liikuteltavat imuhuuvat. Päästöjä vähentävän tuotteen käyttäminen: esimerkiksi pölyävän tuotteen kasteleminen pölyävyyden vähentämiseksi. 21

21 Kuva 10. Riskinhallintatoimenpiteet työpisteessä Lisäksi, tässä vaiheessa voidaan valita työntekijän eristäminen päästölähteestä valvomon avulla. Huom! Kohtaa ei voi valita, jos aiemmin on vastattu, että työ tehdään työntekijän hengitysvyöhykkeellä eli alle 1 m:n päässä työntekijän kasvoista. Viimeisessä vaiheessa ohjelma näyttää riskinarvioinnin tuloksena tuotteen vaaraluokan, altistumisluokan sekä riskitason (Kuva 12). Tämän jälkeen riskinarviointi voidaan tallentaa ja palata peruuta painikkeesta takaisin riskinarvioinnin yhteenveto näkymään. Kaikkien tehtyjen riskinarviointien tulokset ovat nähtävissä yhteenveto näkymässä. Tulokset voi suodattaa osastojen tai riskinarvioinnille annetun nimen mukaisesti. Kuva 11. Yhteenvetonäkymä, riskinarviointi, hengitystiealtistuminen 22

22 Tulosten tulkinta Vaaraluokka (vl) kuvaa kemikaalin terveysvaikutusten vakavuutta. Vaarallisilla kemikaaleilla voi olla useita erilaisia terveysvaikutuksia ja myös vaikutusten vakavuus vaihtelee. Stoffenmanager jakaa aineet vaaraluokkiin. Jako perustuu vaaralausekkeisiin (R/H) ja jako tapahtuu Brittiläisen COSHH Essentials -ohjelman mukaisesti. Vaaraluokka määräytyy aineen vaarallisinta ominaisuutta kuvaavan vaaralausekkeen mukaan. Luokan A aineet ovat vähiten vaarallisia ja taas luokan E aineet kaikkein vaarallisimpia. Altistumisluokka (al) arvioidaan laskumallilla, joka huomioi tuotteen käyttömäärän, työtehtävän tyypin sekä etäisyyden päästölähteestä. Altistumisluokka kuvaa työtehtävän aikana mahdollisesti tapahtuvan altistumisen määrää. Luokka 1 kuvaa alhaisinta altistumistasoa ja luokka 4 korkeinta. Riskiluokka (riski) on luku, joka kuvaa vaarallisten kemikaalien käytön yhteydessä esiintyvää (terveys)riskiä. Ohjelma laskee riskiluokan vaara- ja altistumisluokan perusteella. Riski arvioidaan perustuen kemikaalin vaaraluokitukseen (kemikaalin terveysvaikutukset) sekä altistumisen arviointiin. Vihreä riskiluokka kuvaa matalaa riskiä ja punainen korkeaa riskiä. Vihreä = pieni riski, ei toimenpiteitä Keltainen = keskimääräinen riski, tarkista käytössä oleva riskinhallinta Punainen = korkea riski, riskinhallintatoimenpiteet tai lisäselvitykset välttämättömiä. 23

23 2.3. Riskinarviointi, iho Työtehtäväkohtainen ihoaltistumisen arviointi Ihoaltistumisenarviointi etenee ohjelmassa kolmessa vaiheessa: 1/3 vaiheessa lisätään tai valitaan osasto ja tuote, jolle riskinarviointia ollaan tekemässä sekä annetaan riskinarvioinnille nimi. Lisäksi arvioidaan tuotteen laimennus veteen ja valitaan myös ihoaltistumisenarvioinnin kannalta olennainen työtehtävän kuvaus. Työtehtävän kuvauksia on yhteensä kuusi ja valitsemalla alasvetovalikosta eri kuvauksia, ohjelma näyttää valinnan helpottamiseksi valittuun kuvaukseen soveltuvia esimerkkejä työtehtävistä. 2/3 vaiheessa vastataan kysymyksiin koskien tuotteen olomuotoa, työntekijän sijaintia sekä riskinhallintaa. Tuotteen olomuoto valitaan alasvetovalikosta valitsemalla erilaisista kuvauksista tuotteeseen parhaiten sopiva. Lisäksi valitaan muun muassa tuotteen käyttömäärä sekä altistumisaika (työtehtävän kesto) ja kaikki suojaamattomat kehon osat. Huomioi, että valitset ainoastaan suojaamattomat kehon osat. Esim: jauhesäkin tyhjennyksen aikana työntekijä X käyttää t - paitaa, pitkiä housuja ja työkenkiä. Altistuvat kehon osat ovat silloin molemmat kädet, käsivarret sekä pää. 3/3. vaiheessa ohjelma näyttää ihoaltistumisen tyypin, vaaraluokan, altistumisluokan sekä riskitason. Voit tallentaa riskinarvioinnin ja peruuta painikkeen avulla siirtyä takaisin riskinarvioinnin yhteenvetonäkymään (Kuva 13). Kaikkien tehtyjen riskinarviointien tulokset ovat nähtävissä yhteenveto näkymässä. 24

24 Kuva 12. Yhteenvetonäkymä, riskinarviointi, ihoaltistuminen Tulosten tulkinta Vaaraluokka (vl) kuvaa kemikaalin terveysvaikutusten vakavuutta. Vaarallisilla kemikaaleilla voi olla useita erilaisia terveysvaikutuksia ja myös vaikutusten vakavuus vaihtelee. Stoffenmanager jakaa aineet vaaraluokkiin. Jako perustuu vaaralausekkeisiin (R/H) ja jako tapahtuu Englantilaisen COSHH Essentials -ohjelman mukaisesti. Vaaraluokka määräytyy aineen ihoaltistumisen osalta vaarallisinta ominaisuutta kuvaavan vaaralausekkeen mukaan. Luokan A aineet ovat vähiten vaarallisia ja taas luokan E aineet kaikkein vaarallisimpia. Altistumisluokka (al) perustuu sinulle esitettyihin kysymyksiin altistumisesta sekä RISKOFDERM -malliin, joka huomioi tuotteen käyttötavan, altistumisajan sekä käyttöolosuhteet. Stoffenmanager laskee ihon osalta kaksi eri altistumisluokkaa: 25

25 toisen paikallisille ihovaikutuksille, kuten ihottuma tai palovamma, ja toisen aineen imeytymisestä johtuen, esimerkiksi vaikutukset kohdeelimessä. Altistumisluokka kuvaa työtehtävän aikana mahdollisesti tapahtuvan altistumisen määrää. Luokka 1 kuvaa alhaisinta altistumistasoa ja luokka 6 äärimmäisen korkeaa. Riskiluokka (riski) on luku, joka kuvaa vaarallisten kemikaalien käytön yhteydessä esiintyvää (terveys)riskiä. Ohjelma laskee riskiluokat vaara- ja altistumisluokan perusteella. Ohjelma ilmoittaa riskin sekä paikallisten vaikutusten että ihon läpi imeytymisen osalta. Riski arvioidaan perustuen kemikaalin vaaraluokitukseen (kemikaalin terveysvaikutukset) sekä altistumisen arviointiin. Vihreä riskiluokka kuvaa matalaa riskiä ja punainen korkeaa riskiä. Vihreä = pieni riski, ei toimenpiteitä Keltainen = keskimääräinen riski, tarkista käytössä oleva riskinhallinta Punainen = korkea riski, riskinhallintatoimenpiteet tai lisäselvitykset välttämättömiä. 2.4 Riskinhallinta Stoffenmanager riskinhallintaosiossa voit kehittää yrityksesi riskinhallintaa lisäämällä työtehtävään soveltuvia toimenpiteitä ja näin alentaa riskitasoja. Stoffenmanagerin riskinhallintatoimenpiteiden osalta noudatetaan riskinhallinnan hierarkiaa: korvaaminen, eristäminen, leviämisen estäminen, altistumisen vähentäminen ja henkilönsuojaimet. Niiden toimenpiteiden osalta, joiden vaikutus voidaan osoittaa laskennallisesti Stoffenmanager näyttää riskinhallinnan yhteenvedossa riskitason ennen ja jälkeen riskinhallintatoimenpiteitä. Riskinhallintatoimenpiteiden lisääminen Riskinhallintatoimenpiteitä pääset lisäämään riskinhallinta yhteenvetonäkymässä klikkaamalla tehtyä riskinarviointia. Riskinhallintatoimenpiteet lisätään erikseen 26

Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle?

Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle? Altistumisskenaariot Mitä, miksi, kuka ja kenelle? Jouni Räisänen Kaksi altistumisskenaariota 1 2 Kemikaaliturvallisuusarviointi altistumisskenaario Käyttöturvallisuustiedote, liitteenä altistumisskenaario

Lisätiedot

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Hyvinvointia työstä Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Tomi Kanerva 6.11.2015 Työterveyslaitos Tomi Kanerva www.ttl.fi 2 Sisältö Työpaikkojen nanot Altistuminen ja sen arviointi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Kemikaaliriskien hallinta työssä ja REACH Tiina Santonen, tiimipäällikkö, Kemikaaliturvallisuus Kemikaaliriskien hallinta työpaikoilla Työturvallisuuslaki (738/2002) ja VNa 715/2001

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KEMIALLISTEN RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA -TOIMINTA- MALLI

KEMIALLISTEN RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKALLA -TOIMINTA- MALLI 1(13) Pohjautuu toimintamalliin, jonka Tampereen aluetyöterveyslaitos laati sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden arviointia työpaikoilla. KEMIALLISTEN

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 740917.1 Kauppanimi Buffer AE (1000 ml) 1 x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun Työantajan ns. seurantahenkilönä - pääset verkkopalvelussa seuraamaan tehtyjä väli- ja päättöarviointeja ja koulutuskorvaushakemusten tilannetta sekä tulostamaan

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull Obrännbar stenull Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.01.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Obrännbar stenull

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Scania CV AB Postinumero/toimipaikka 151 87 Södertälje Maa Sweden Sähköposti safety_data_sheet@scania.com

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 532015 Kauppanimi FiFo MN 616 1/4, 15,0 cm 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Ambio Film Puhdistusaine Tuotenumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 07.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Terveystasku- palveluun kirjautuminen

Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palvelun käyttäminen edellyttää palveluun kirjautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 1. Mene osoitteeseen www.terveystasku.fi 2. Aloita

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Kemialliset tekijät. Toimenpiteet työpaikoilla. Valtakunnallinen kemikaalihanke

Kemialliset tekijät. Toimenpiteet työpaikoilla. Valtakunnallinen kemikaalihanke Kemialliset tekijät Toimenpiteet työpaikoilla Valtakunnallinen kemikaalihanke Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1 Laatimispäivä: 22/11/2012 Muutosnumero: 6 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetiedot Tuotteen nimi: Symbio PhytoGro 1.2. Olennaiset aineen tai seoksen tunnistetut käyttötarkoitukset ja sopimattomat käyttötarkoitukset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57214,57215 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PTFESPRAY KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PTFESPRAY 1.1.2 Tunnuskoodi 39455 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SUPERPISS 18 C Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SUPERPISS 18 C

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P262 P301+P310

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P262 P301+P310 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 CAR EVI Tuulilasinpesuneste 25 C 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi CAR EVI Tuulilasinpesuneste 25 C 1.2

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 06.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Ajanvaraus... 3 2.1 Varauksen luonti...

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE

PROPYLEN ZERO BS6580 JÄÄHDYTYSNESTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste

Plasmaflow -plasmapolttimen jäähdytysneste -plasmapolttimen jäähdytysneste 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUS Kauppanimi Toimittaja Plasmatech (UK) Ltd 5 Heather Court Shaw Wood Way Doncaster South Yorkshire DN2 5YL Puhelinnumero +44 (0)1302 556051

Lisätiedot

181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Käyttötarkoituskoodi

181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Käyttötarkoituskoodi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AGUM O Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2.1 Toimialakoodi Lääkeraaka-aine. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.02.2003 Edellinen päiväys: 27.12.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: LOXEAL 8233 Päiväys 27.11.2007 Edellinen päiväys 04.04.2000 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi, 1.2

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys:

Päiväys: Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AVALON LACTO PESUNESTE, hajustamaton Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2344, 2380, 5230 EAN 50204663 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot