LAHDEN PÄÄSTÖPOLUT ARVIOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN PÄÄSTÖPOLUT ARVIOINTI"

Transkriptio

1 LAHDEN PÄÄSTÖPOLUT ARVIOINTI

2 LAHDEN PÄÄSTÖPOLUT ARVIOINTI Tarkastus Raportti Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Marko Nurminen Kannen ja sivun14 kuva Minna Mujunen Suvi Holm Reetta Jänis Ramboll Pakkahuoneenaukio 2 PL TAMPERE P F

3 ARVIOINTI SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Päästöpolkuvaihtoehdot Polku 1: Energiatehokas Lahti 2.2 Polku 2: Kestävän liikkumisen Lahti Polku 3: Fossiiliton Lahti 3. Päästöpolkujen arviointi Päästöpolun 1 arviointi: Energiatehokas Lahti Päästöpolun 2 arviointi: Kestävän liikkumisen Lahti 3.3 Päästöpolun 3 arviointi: Fossiiliton Lahti Päästöpolkujen laskennallinen arviointi 5. Päästöpolkujen taloudellinen arviointi Päästöpolun 1 arviointi: Energiatehokas Lahti 5.2 Päästöpolun 2 arviointi: Kestävän liikkumisen Lahti Päästöpolun 3 arviointi: Fossiiliton Lahti Yhdistelmäpolku 14 LIITTEET Liite 1 Päästöpolkuvaihtoehtojen SWOT-kuviot Liite 2 Päästöpolkuvaihtoehtojen ennusteiden taustaoletukset

4 ARVIOINTI 1 1. JOHDANTO Lahden kaupungin strategisena tavoitteena on vähentää 50 prosenttia kaupungin asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2025 mennessä vertailuvuodesta IMMU-hankkeessa laadittiin vuoden 2011 aikana kolme vaihtoehtoista skenaariopolkua, joita seuraamalla Lahden kaupunki voisi saavuttaa päästötavoitteen. IMMU:n eli Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään -hankkeen tavoitteena on selvittää ja sopia konkreettiset keinot ilmastonmuutoksen hillintään Päijät-Hämeessä. Hanke on käynnissä vuosina ja sitä tukee Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanketta koordinoi Lahden ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskus ( alkaen). Hankeen kansallinen rahoittaja on Päijät-Hämeen liitto ja kumppaneina ovat Lahden kaupungin tekninen ja ympäristötoimiala, Lahti Energia Oy, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja Lahden kaupunkiseudun hankintatoimi. Hanke tukee Lahden seudullisen ilmasto-ohjelman tekemistä ja kehittämistä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan päättäjille, kuntalaisille ja yrityksille ajankohtaista tietoa ilmastonmuutokseen vaikuttavista toimista. IMMU-hankkeen päästöpolut arvioitiin vuoden 2011 lopussa. Lahden ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskuksen tilaaman arvioinnin toteuttivat Suvi Holm Ekokumppanit Oy:stä ja Marko Nurminen Ramboll Finland Oy:stä. 2. PÄÄSTÖPOLKUVAIHTOEHDOT Kaikilla kolmella Lahden kasvihuonekaasupäästöjen kehityspolulla on selkeät painopisteensä. Ensimmäinen polku on energiatehokkuuspainotteinen ja keskittyy rakennusten ja rakentamisen rooliin päästöjen puolitustavoitteen saavuttamisessa. Toinen päästöpolku painottuu liikenteeseen ja liikkujien yksilötason valintoihin. Kolmannessa polkuvaihtoehdossa on Lahti Energian ratkaisuihin nojautuva energiantuotantopainotus. Arvioinnit keskittyvät polkujen pääpainopisteisiin. Niiden rinnalla on myös tekijöitä, joiden oletetaan kehittyvät samalla tavoin kaikissa päästöpolkuvaihtoehdoissa (katso raportin liite 2). 2.1 Polku 1: Energiatehokas Lahti Ensimmäinen päästöpolkuvaihtoehto nojautuu vahvasti rakennuskannan energiatehokkuuden kehitykseen. Lahden kaupungin laaja toimintapaletti ulottuu omasta uudis- ja korjausrakentamisesta kaupunkirakenteen tiivistämiseen, innovatiivisiin pilottialueisiin ja rakennusten energiatehokkuuden laaja-alaiseen edistämiseen. Kaukolämmön rooli lämmönlähteenä vahvistuu. Lahti Energia vähentää fossiilisperäisten polttoaineiden käyttöä ja pienentää kaukolämmön ominaispäästöjä 40 prosenttia nykyisestä. Eheytyvä kaupunkirakenne auttaa pitämään Lahden alueen liikennemäärän nykytasolla samalla, kun kehittyvä ajoneuvoteknologia vähentää liikenteen päästöjä 10 prosenttia. 2.2 Polku 2: Kestävän liikkumisen Lahti Toisessa päästöpolussa edistetään voimakkaasti joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä. Linja-autoliikenteen palvelun laatutasoa nostetaan merkittävästi. Lahteen rakentuu erinomainen pyöräilyn infrastruktuuri. Autoilua rajoitetaan kaupungin keskustassa ja siitä tehdään kävelypainotteinen kohtaamispaikka kaikenikäisille lahtelaisille. Kestävää liikkumista tuetaan viestinnän ja liikkumisen ohjauksen keinoin. Kestävään liikkumiseen profiloituvaa polkua tukee lainsäädännön ohjaama uusien ja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantuminen. Lahti Energia panostaa puhtaampaan energiantuotantoon. Kaukolämmön ominaispäästöt pienenevät 40 prosenttia nykyisestä. 2.3 Polku 3: Fossiiliton Lahti Paikallinen energiantuotanto on avainroolissa kolmannessa päästöpolussa. Lahti Energia luopuu lähes kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Fossiilisia polttoaineita on tällöin ainoastaan 10 prosentin lähinnä varapolttoaineena käytettävää maakaasua. Kaukolämmön ominaispäästöt putoavat kymmenesosaan nykyisestä. Samanaikaisesti eri sektorien energiatehokkuus paranee ja auttaa pitämään lahtelaisen energiankulutuksen nykyisellä tasolla. Myös liikenteen päästöt pysyvät nykyisellään, kun teknologian kehitys ja biopohjaisten liikennepolttoaineiden osuuden kasvu kompensoivat liikennemäärän lisääntymisen vaikutusta.

5 ARVIOINTI 2 3. PÄÄSTÖPOLKUJEN ARVIOINTI Lahden kasvihuonekaasupäästöjen kehityspolut sisältävät skenaariotyön peruspiirteet. Ne pohjautuvat hypoteettisten tapahtumakulkujen hahmotelmiin, joilla kuvataan yhtä mahdollista tietä haluttuun tulevaisuuden tilaan. Vaihtoehdot havainnollistavat tavoitteen haasteellisuutta, mutta nostavat samalla esiin tulevaisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Vaikka päästöpolkujen kuvauksissa ei ole kirjoitettu auki niiden syy-seuraus-suhteita eikä kuvattu toimijoiden päätöksiä, polut palvelevat tarkoitustaan ruokkimalla keskenään vaihtoehtoisina skenaarioina keskustelua Lahden tiestä kohti haastavaa päästöjen puolitustavoitetta. Lahden päästöpolkujen tavoite on hyvin linjassa eritasoisten ilmastotavoitteiden kanssa. Kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä on tavoite, joka on proaktiivinen suhteessa kansainvälisiin ja kansallisiin ilmastosopimuksiin ja -strategioihin. Päästöpolut näyttäisivät myös olevan tavoitteiltaan ja toteutukseltaan linjassa kaupungin, Lahden seudun ja Päijät- Hämeen maakunnan strategioiden ja toimintalinjausten kanssa. Toteutuksen kannalta on erityisen tärkeää, että puolitustavoite sisältyy Lahden kaupunkistrategiaan. Päästöpoluista löytyvät myös selkeät kriittiset kohdat. Ensimmäisessä vaihtoehdossa voidaan uusien ja jo olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamisella vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Kipupisteenä on suhteellisen hintavien ratkaisujen ja niukkenevien taloudellisten resurssien välinen mahdollinen ristiriita. Koko ajan tiukkenevien energiatehokkuussäännösten perässä pysyminen on haastavaa. Pelkät kustannustehokkaat ratkaisut eivät riitä, vaan joudutaan turvautumaan yhä enemmän ratkaisuihin, jotka maksavat yhä enemmän säästettyä päästöyksikköä kohti. Resurssipula tulee näkymään myös muissa kuin taloudellisissa tekijöissä. Esimerkiksi laadukkaan rakentamisen ja korjaamisen osaajista tulee olemaan pulaa. Toisen päästöpolun kriittinen kohta piilee kestävien liikenneratkaisujen vaikuttavuudessa. Joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn panostaminen on näkyvää toimintaa ja voi olla koko Lahden ilmastotyötä eteenpäin työntävä voima. Päätoimenpidekokonaisuutena kestävä liikkuminen voi osoittautua päästötavoitteen saavuttamisen kannalta riittämättömäksi. Vaikuttavuusongelma kietoutuu lopulta lahtelaisten valintoihin, sillä liikkumiseen ja kulkutapajakaumaan liittyvät muiden päästöpolkuvaihtoehtojen painopisteitä vahvemmin yksilötason päätöksiin. Kaupungin omistamalla Lahti Energialla on tärkeä rooli kaikissa kolmessa päästöpolussa. Energiayhtiön tuotannon kehittämiseen nojautuvan kolmannen polkuvaihtoehdon kriittisiä kohtia ovat taloudellinen kannattavuus ja toimenpiteiden näkyvyys. Lähes fossiiliton energiantuotanto voi osoittautua liiketoiminnallisten reunaehtojen puitteissa toimivalle energiayhtiölle liian kalliiksi ratkaisuksi. Lisäksi muita toimijoita voi olla vaikea saada panostamaan ilmastotyöhön, jos valtaosa vähennystavoitteiden saavuttamisesta on ikään kuin ulkoistunut Lahti Energian vastuulle. Päästöpolkujen kriittisiä reunaehtoja ovat myös ulkopuoliset muutos- ja epävarmuustekijät. Maailmanlaajuinen taloudellinen integraatio ja Suomen kansantalouden kehittyminen aiheuttavat epävarmuutta päästöpolkujen moottorina toimivalle kaupungin kasvulle. Ilmastopolitiikka vaikuttaa paikalliseen ilmastotyöhönkin. Kansainväliset ilmastosopimukset voivat olla merkittäviä yhteiskunnallisen rakennemuutoksen ajureita. Päästöjä vähentävän teknologian kehitys voi olla odotettua hitaampaa tai nopeampaa. Energian saatavuus ja hinta ovat osittaisia kysymysmerkkejä. Ihmisten arvomaailma muuttuu ajan myötä. Arvot ja asenteet ovat päästöpolkujen kannalta kuitenkin tekijöitä, joihin Lahden kaupungilla on jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa viestinnän, neuvonnan ja ohjauksen keinoin. Lahden kasvihuonekaasupäästöjen kehityspolkuja arvioitiin erikseen SWOT-analyysina tunnetun nelikenttäkehikon avulla. Arvioinnissa eriteltiin kuhunkin polkuvaihtoehtoon liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Päästöpolkujen SWOT-tarkastelut on esitetty yhtenä kokonaisuutena raportin sivulla 8 olevassa taulukossa 1. Eri päästöpolkujen nelikenttäkuviot löytyvät puolestaan raportin liitteestä 1.

6 ARVIOINTI Päästöpolun 1 arviointi: Energiatehokas Lahti Kaupunki toiminnan moottorina Näkyvää toimintaa ja imagohyötyä Askeleen edellä säädöksiä käytön ja kestävän liikkumisen kysymysten kanssa. Tällöin energiatehokkuustyön, kaavoituksen ja liikennesuunnittelun toimintalinjat voivat syödä toistensa vaikuttavuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Heikkous Energiatehokkuustyön kustannukset Rakentamisen liiallinen kallistuminen Lahden kaupungilla on ensimmäisessä päästöpolkuvaihtoehdossa energiatehokkuuden eteenpäinviejän rooli. Laajamittainen panostus ja rohkeat uudis- ja korjausrakentamisen ratkaisut ovat näkyvää toimintaa ja tuovat kaupungille imagohyötyä. Kaupungin strateginen visio maamme ympäristötehokkaimpana alueena saa tukea. Samalla Lahti kykenee pysymään askeleen edellä kiristyviä energiatehokkuusmääräyksiä ja toimimaan ennakoiden niiden suhteen. Heikkous Näkymättömyys asukkaille Heikkoutena on, että rakennuksiin ja rakentamiseen liittyvä toiminta ei välttämättä kosketa kaikkia lahtelaisia. Energiatehokkuustyöpohjainen ilmastotyö jää siten osalle asukkaista etäiseksi ja vaille kosketuspintaa. Suunnittelun vahva integrointi Toimimaton suunnittelun integrointi Rakennusten energiatehokkuuden kehittäminen integroidaan Lahden kaupungin alueiden ja liikenteen suunnittelukokonaisuuteen. Rakennusten sijoittelulla ja massoittelulla voidaan vaikuttaa lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeeseen uudisrakentamisessa. Lisäksi voidaan selvittää optimaalisimmat alue- ja rakennustason energiantuotantotavat. Energianäkökulman huomioivalla kaavoituksella voidaan vähentää energiankäyttöä kaavaalueella prosenttia perusratkaisuun verrattuna. 1 na on, että energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyviä ohjauskeinoja ei välttämättä saada hitsattua tiiviisti yhteen maan- Energiatehokkuuspainotteisessa päästöpolussa joudutaan turvautumaan yhä korkeatasoisempiin ja kalliimpiin rakentamis- ja korjausratkaisuihin rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästötavoitteen saavuttamiseksi. Korjauskustannukset voivat muodostua suhteellisen suuriksi ja investointien takaisinmaksuajat kasvaa liian pitkiksi. Lahden kaupungin oman uuden ja vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen aiheuttaa sille taloudellista lisäkuormitusta samanaikaisesti, kun kuntatalouden resurssit niukkenevat niukkenemistaan. Kaupungin taloudellista painetta voi osin purkaa riskiä hajauttavilla ja yksityistä rahoitussektoria hyödyntävillä kiinteistökehitys-, rakentamis- ja omistusratkaisuilla. Tällöin on kuitenkin hyväksyttävä toiminnasta kohdistuva taloudellinen riski kaupungille. Liiallinen rakentamisen ja korjaamisen energiatehokkuuspainotus voi aiheuttaa liiallisia kustannuksia ja nostaa osaltaan etenkin asuntojen hintatason keskimääräisen lahtelaiskotitalouden ulottumattomiin. Kalliit uudet alueet ja korjattujen alueiden nousseet asumiskustannukset voivat aiheuttaa ongelmia taloudellisesti heikommassa asemassa oleville kotitalouksille ja pakottaa heidät muuttamaan edullisemmille alueille. Eri alueiden välinen sosioekonominen juopa voi tämän vuoksi lisääntyä. Kysynnälle liian tiiviit ratkaisut Riskinä on, että liian tiiviiksi katsotut kerrostalo- ja pientaloratkaisut eivät ole lahtelaisten ja paikkakunnalle muuttoa suunnittelevien näkökulmasta houkuttelevia. Seurauksena voi syntyä muuttoliikettä rakentamisen väljyyttä tarjoaviin naapurikuntiin. 1 Vehviläinen, Ilman, Kumpulainen, Lehti, Luoma, Oja, Pesola, Vanhanen, Virtanen, Metsäpuro, Liimatainen, Kalenoja ja Ahlroth. (2011). PEK Selvitys. Helsingin parhaat energiakäytännöt. Helsinki: Gaia Oy.

7 ARVIOINTI 3 Uudistamisen muut höydyt Korjausrakentamisen yhteydessä voidaan nostaa kiinteistöjen ja alueiden laatutasoa. Erityistapauksissa rakennusten purkaminen ja uudelleenrakentaminen voi olla varteenotettava vaihtoehto, jos edessä olisivat muutoin mittavat ja taloudellisesti kannattamattomat peruskorjaukset. Rakennusten purkamisen taloudellisuus riippuu tosin yleensä muista seikoista kuin energiatehokkuuden parantamisesta. Järkevästi ja näkemyksellisesti suunnitellut korjausrakennetut alueet lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Työllistävä vaikutus Rakentaminen ja korjaaminen työllistävät. Arvioiden mukaan jokaisella rakentamiseen käytetyllä miljoonalla eurolla synnytetään suoraan ja välillisesti rakennustyömaille, rakennustuoteteollisuuteen ja rakentamisen palveluihin työpaikkoja 17 henkilötyövuoden edestä. 2 Paikallisen rakennussektorin koko ja rakenne vaikuttaa siihen, miten hyvin työllisyysvaikutus näkyy Lahdessa ja kuinka paljon työpaikoista ja niiden verotuloista valuu alueen ulkopuolelle. Heikkous Vaatii osaavaa työvoimaa Osaavan työvoiman puute Koulutus ja tuotekehitys Energiatehokkaan suunnittelun ja rakentamisen laatuun ja tekninen tasoon liittyvät vaatimukset nousevat koko ajan. Osaavasta työvoimasta syntyy pulaa. voidaan toisaalta kääntää mahdollisuudeksi, jos Lahden alueelle pystytään kehittämään vahva energiatehokkuusrakentamisen koulutuksen ja tuotekehityksen keskittymä. Kasvu rakentamisen moottorina Päästöpoluissa oletetaan, että Lahden väkimäärä nousee vuoteen 2025 mennessä asukkaaseen. Kaupungin kasvu toimii uudis- ja korjausrakentamisen työntövoimana. Uudet kerrosneliöt ovat liiketoiminnallinen mahdollisuus energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiselle. Pelkkä väestön kasvu kuitenkaan riitä, vaan kaikkien kolmen päästöpolun toteutumiseen tarvitaan vahvaa Lahden seudun elinkeinoelämän ja aluetalouden kasvu-uraa. Energiatehokkuusmatkailukohde Onnistumiset ja vahva imago voivat kasvattaa Lahdesta yhden ympäristömyötäisten ratkaisujen mekoista Växsjöiden ja Freiburgien rinnalle. Lahteen tullaan ympäri maailmaa tutustumaan energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja kaupunki on haluttu yhteistyökumppani hankkeissa. Asumisväljyyden kasvu Asumiväljyyden kasvu hidastuu Asumisväljyyden kasvu lisää tilantarvetta ja lisäneliöt energiankulutusta. Haasteena on tasapainoilla pienemmän asuinpinta-alatavoitteen ja lapsiperheitä houkuttelevien tilavien asuntojen välillä. Asumisväljyyden kasvua on mahdollista hallita uusien asuntojen tarkemmalla suunnittelulla ja toteuttamalla niiden toiminnallisuus pienemmällä neliömäärällä. Nämä asumispreferensseihin ja niiden ohjaamisen liittyvät uhat ja mahdollisuudet koskevat myös muita päästöpolkuvaihtoehtoja. Lahtelaisten ja elinkeinoelämän rooli Toimijoita ei saada mukaan Energiatehokkuuteen painottuva ilmastotyö tarvitsee vetoapua ja positiivista asennetta. Työllä saa huomattavasti enemmän volyymia, jos siihen saadaan julkisen sektorin lisäksi mukaan lahtelaiset ja paikallinen elinkeinoelämä. Onnistuneella energiatehokkuuden edistämisellä on positiivinen vaikutus muuhun ilmastotyöhön. 2 Vainio, Lehtinen ja Nippala (2008). Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset rahavirrat ja työllistävyys. VTT-R Espoo: VTT.

8 ARVIOINTI 4 Tiedon ja asenteiden levittäminen Heikkous Tarvitsee pitkäjänteistä tukea Energiatehokkuuden edistämiseen tarvitaan resursseja ja pitkäjänteistä tukea. Eri toimenpiteet tarvitsevat tuekseen oman neuvontapalvelun ja kohdistetun kampanjoinnin. Lahti Energia ja Lahti Aqua tarjoavat kuluttajille kulutuspalautetta hyödyllisessä muodossa ja kertovat heille säästömahdollisuuksista. Rakennusvalvonta muuttuu valvontaviranomaisesta enemmän neuvojan suuntaan. Energiatehokkuusajattelu näkyy kerrannaisvaikutuksena muillakin päästösektoreilla kuin kiinteistöiden ja rakentamisen yhteydessä. Smart Building ja Smart Cities Energiatehokkaaseen uudisrakentamiseen ja korjaamiseen voidaan yhdistää Smart Building- ja Smart Cities -sisältöä. Näillä tarkoitetaan informaatio- ja tietotekniikkaa hyödyntäviä ja kestävään kehitykseen vahvasti pyrkiviä rakennus- ja yhdyskuntahankkeita. Smart-sisältöjen avulla päästöpolkuun tulee enemmän teknologista painotusta ja liiketoiminnan kehitys- ja kasvumahdollisuuksia lahtelaiselle ympäristö-ict:lle. Lahti Energian polkua tukeva rooli Lahti Energialla on tärkeä rooli kaikissa kolmessa päästöpolussa, erityisesti kolmannessa vaihtoehdossa. Lahden kaupungin omistama energiayhtiö varmistaa energiatehokkaan energiantuotannon ja kaukolämmön ominaispäästöjen merkittävän pienenemisen vuoteen 2025 mennessä. Matalaenergiatalot ja kaukolämpö Matalaenergiarakentamisen yleistyminen voi aiheuttaa ongelmia kaukolämmön kilpailukyvylle. Selkeistä hyödyistään huolimatta kaukolämpö voi muodostua hinnoittelultaan ja investoinneiltaan liian kalliiksi ratkaisuksi matalaenergiatalojen rakentajille. Tämä uhka liittyy myös muihin päästöpolkuvaihtoehtoihin. Energiatehokkuus ja investointitarve Rakennusten energiatehokkuuden parantuminen leikkaa kaukolämmön kulutusta. Tämä voi pienentää energiayhtiön investointipaineita, kun tuotantokapasiteetin kasvattamisen tarve vähenee. Lisä- ja täydennysrakentaminen merkitsee toisaalta, että lämmitysenergian säästyessä vapautuva kapasiteetti saadaan käyttöön. Kaiken kaikkiaan rakennusneliötä kohti lasketut ominaispäästöt voivat siten pienentyä. Kaukolämmön tuotannon kokonaispäästöt eivät kuitenkaan muutu, vaan niiden vähentämiseksi tarvitaan energialähteen vaihtamista. Tämä mahdollisuus koskee myös muita päästöpolkuja. Liikenteen määrän kasvu Liikenteen teknologinen kehitys Lahden alueen liikennemäärän vähentäminen tulee olemaan vaikeaa. Autottomien asuntokuntien määrä on koko ajan vähentynyt ja useamman auton talouksien määrä on kasvanut. Lahtelaisten työmatkat ovat keskimäärin pidentyneet ja erityisesti pääkaupunkiseudulle kohdistuvien matkojen määrä on lisääntynyt. Jopa toisen päästöpolun kattavalle kestävän liikkumisen kokonaisuudelle on haaste hillitä vääjäämättä kasvavia liikennemääriä. Lisäksi osa liikenteen päästösäästöistä nojautuu päästöskenaariossa Lahdesta riippumattomiin ulkopuolisiin tekijöihin eli ajoneuvojen teknologiseen kehitykseen ja vähäpäästöisempien polttoaineiden osuuden kasvuun. Se, miten kattavasti nämä kehityskulut ehtivät kääntää liikenteen päästöjen suuntaan vuoteen 2025 mennessä, on epävarmaa. Molemmat yllä mainitut liikenteen päästökehitykseen liittyvät uhkakuvat koskevat myös muita päästöpolkuvaihtoehtoja.

9 ARVIOINTI Päästöpolun 2 arviointi: Kestävän liikkumisen Lahti Näkyvää ja yhteistä toimintaa Tasa-arvoinen kestävä liikkuminen Selkeä imagohyöty kaupungille Kestävää liikkuminen muodostuu ympäristön ja yhteiskunnan kannalta edullisista liikkumistavoista. Se on kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä, mutta myös mm. autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä ja taloudellista ajotapaa. Kestävä liikkuminen on tasa-arvoistavaa. Siihen vaikuttaminen on kaikkia lahtelaisia koskettavaa ruohonjuuritason toimintaa. Parhaimmillaan kestävä liikkuminen osallistaa ja innostaa tehokkaasti asukkaita ja muita toimijoita mukaan laajempaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Onnistunut kestävän liikkumisen painotus tuo kattavaa ja näkyvää imagohyötyä Lahden kaupungille. ja mahdollisuus Yksilötason valinnat ja vaikuttavuus Heikkous Tarvitsee muuta ilmastotyötä tueksi Kaupungin toimenpiteistä ja kestävän liikkumisen mahdollisuuksien tarjoamisesta huolimatta on epävarmaa, muuttuvatko lahtelaisten toimintatavat ja kulkutapajakauma riittävästi kestävämpään suuntaan. Kestävä liikkuminen ei ole yksimielistä toimintaa, vaan esimerkiksi yksityisautoilijoiden keskuudessa voi syntyä hyvinkin voimakasta vastusta. Toisaalta uhka on tässä tapauksessa myös mahdollisuus, sillä muutos lähtee yksilöistä. Yhdistynyt liikenne ja maankäyttö Integroitu MALPE-toiminta Lahden kaupungin kasvun vuoksi tarvitaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, jotteivät toimintojen väliset etäisyydet kasva liian pitkiksi. Liikenteen ja maankäytön suunnittelua integroidaan toisessa päästöpolussa vahvasti toisiinsa. Laajempia mahdollisuuksia avautuu, kun maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelurakenne ja elinkeinot saadaan optimoiduksi MALPE-kokonaisuudeksi. Toimenpiteiden keskinäisellä positiivisella takaisinkytkennällä voidaan vahvistaa liikkumistarpeen ja autoilun pienentymistä Lahden alueella. Toimenpiteiden kustannustehokkuus Toinen päästöpolkuvaihtoehto sisältää liikkumisen ohjauksen kaltaisia kestävän liikkumisen toimenpiteitä, jotka voivat olla toteutuskustannuksiinsa nähden tehokkaita keinoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Liikkumisen ohjaus, opastus, kampanjat ja muut pehmeät keinot vaativat kuitenkin toimiakseen pitkäjänteistä satsausta ja resursointia. Heikkous Kustannukset Joukkoliikenne ja kestävän liikkumisen infrastruktuuri nielevät rahaa. Palvelutasoltaan erittäin laadukkaan joukkoliikenteen saaminen kannattavaksi toiminnaksi on Lahdessa haastavaa. Myös järjestelmien ja väylien kunnossapidosta ja kehittämisestä syntyy kustannuksia. Kestävän liikkumisen edistämisen kustannuksia on osittain vaikea erotella muutoinkin tehtävien sujuvaa liikennettä edistävien toimenpiteiden ja investointien aiheuttamista kustannuksista. Kestävän liikkumisen muut hyödyt Hyödyt ikääntyvälle väestölle Etätyöskentely Päästöttömyyden lisäksi jalan ja pyörällä liikkumisesta aiheutuu välillisesti yksilöille ja yhteiskunnalle muita positiivisia vaikutuksia. Ne liittyvät mm. terveyteen, viihtyvyyteen, turvallisuuden tunteeseen, ruuhkaisuuden vähentymiseen, keskustan kehittymiseen ja paikkakunnan liikuntaimagoon. Esteettömän ja toimivan kevyen liikenteen infrastruktuurin ja joukkoliikennesatsausten merkitys kasvaa väestön ikääntyessä.

10 ARVIOINTI 6 Logististen ratkaisujen merkitys Paikalliset energialähteet Logistisen näkökulman mukaan ottaminen kestävän liikkumisen tarkastelunäkökulmaan on hedelmällinen mahdollisuus päästöjen vähentämisen lisäksi elinkeinoelämän sujuvampien kuljetusten kehittämisen kannalta. 3.3 Päästöpolun 3 arviointi: Fossiiliton Lahti Yksinkertainen ja varma ratkaisu Liikkumavaraa muulle ilmastotyölle Lahti Energian päästöttömämpään energiantuotantoon perustuva päästöpolku on periaatteessa yksinkertainen ratkaisu. Suurimmasta osaa ilmastotyöstä vastaa yksi toimija teknisten ratkaisujen avulla. Kaupunki voi myös vaikuttaa omistajana energiayhtiönsä valintoihin. Päästöpolku on toteutukseltaan vaihtoehdoista varmin ja sen toimilla mennään todennäköisimmin kohti asetettua päästöjen puolitustavoitetta. Muiden ilmastotyökalujen osalta voidaan ainakin periaatteessa valita vapaammin kustannustehokkaimmat ratkaisut. Ei vaikuta yksilötason valintoihin Lahti Energian toimenpiteet luovat kaikissa kolmessa päästöpolkuvaihtoehdossa hyvän ja varman pohjan päästötavoitteen saavuttamiseksi. Päästöjen vähentämisen kannalta oikein ajoitetut ratkaisut ja laitosinvestoinnit vaikuttavat useampien vuosikymmenien aikajänteellä. Muiden polkuvaihtoehtojen epävarmemmat energiatehokkuus- ja liikkumispainotukset vaikuttavat kuitenkin lahtelaisten ja alueen toimijoiden valintoihin ja edistävät näin käyttäytymistä, jolla on myös kerrannaisvaikutuksia tavoitevuoden jälkeen. Vastuu siirtyy yksilötasolle ja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksen suunta alkaa kääntyä positiiviseen suuntaan. Vaikka polkujen tavoite on asetettu vuodelle 2025, koko ajan on muistettava, ettei kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistyö pääty siihen, vaan leikkauksia ja viisaiden valintojen tekoa on jatkettava vielä tulvaisuudessakin. Käyttämällä lähiseuduilta hankittuja jäte- ja biopolttoaineita ohjautuvat muutoin fossiilisten energialähteiden hankintaan kuluneet varat lähiseutujen paikallistalouteen. Näiden polttoaineiden hankintaketjuilla on myös työllistävä vaikutus, joka näkyy myös Lahden seudulla. Markkinaehtoinen ratkaisu Päästöpolku pohjautuu vahvasti markkinavetoisuuteen. Yhä päästöttömämmän ja ekologisemman energiatuotannon on oltava kilpailevilla markkinoilla toimivalle Lahti Energialle liiketoiminnan kannustin. Päästökauppajärjestelmän oletetaan toimivan markkinoita vahvasti ohjaavana tekijänä. Heikkous Kalliit investoinnit Heikkous Vaikutukset kaupungin tulovirtaan Lahti Energia on merkittävä tulonlähde kaupungille. Ominaispäästöjen pienentämiseksi tarvitaan laajoja investointeja ja kaupungin asettamista tuottotavoitteista tinkimistä. Tällä on lähitulevaisuudessa negatiivinen vaikutus Lahden kaupungin tulovirtaan. Omistajaohjauksen vaikuttavuus Lähes fossiiliton energiantuotanto voi olla Lahti Energialle mahdollinen vaihtoehto, mutta onko se liiketoiminnan näkökulmasta realistinen toimintalinja. Vaikka Lahden kaupunki asettaisikin päästötavoitteita omistamalleen energiayhtiölleen, voidaan kysyä, kuinka vahvasti kaupunki voi lopulta ohjata kilpailevilla markkinoilla toimivaa energiayhtiötä ja miten paljon kaupungin omassa vaakakupissa painavat liiketoiminnan kannalta optimaalisemman energiantuotannon tuomat osinkotulot ja niiden potentiaaliset käyttökohteet kuntataloudessa. Muut keinot täydentävät ja tukevat Rakennusten energiatehokkuuden kehittäminen ja kestävän liikkumisen ratkaisut tukevat ja täydentävät Lahti Energian ener-

11 ARVIOINTI 7 giantuotannon muutoksen vaikutusta. Muita päästöjä vähentäviä toimia tarvitaan, jotta asukkaat ja muut toimijat kokevat Lahden kaupungin asettaman kasvihuonekaasupäästöjen puolittamistavoitteen omakseen. Muiden keinojen resursointi Passivoittaa muita toimijoita Imagohyöty vain Lahti Energialle Kolmannen päästöpolkuvaihtoehdon dilemma on, että sen yksinkertaisuudesta huolimatta herää kysymys siitä, näkyykö toiminta ulospäin lainkaan. Muiden toimijoiden ratkaisujen rooli voi jäädä vähäiseksi. Lahtelaisia on tavallistakin vaikeampaa saada motivoitua ilmastotyöhön mukaan, jos joku muu taho tekee vähennykset ikään kuin heidän puolestaan. Parhaiten kokonaisuutena ja laajalla rintamalla toimiva paikallinen ilmastotyö voi jäädä tässä päästöpolussa muita polkuvaihtoehtoja epätasapainoisemmaksi kokonaisuudeksi. Imagohyöty saattaa valua pelkästään energiayhtiölle.

12 ARVIOINTI 8 Taulukko 1 Päästöpolkujen SWOT-arviointien yhteenveto Polku 1: Energiatehokas Lahti Polku 2: Kestävän liikkumisen Lahti Polku 3: Fossiiliton Lahti Vahvuudet Kaupunki toiminnan moottorina Näkyvää yhteistä toimintaa Yksinkertainen ja varma ratkaisu Näkyvää toimintaa ja Tasa-arvoinen kestävä Paikalliset energialähteet imagohyötyjä liikkuminen Edetään säädösten kehityksen Selkeä imagohyöty kau- Markkinaehtoinen ratkaisu edellä pungille Suunnittelutyön vahva integrointi Suunnittelutyön vahva integrointi Muut keinot täydentävät ja tukevat Korjausten ja uudistusten muut hyödyt Kestävän liikkumisen muut hyödyt Liikkumisvaraa Lahden ilmastotyölle Työllistävä vaikutus Hyödyt ikääntyvälle väestölle Lahti Energian polkua tukeva rooli Lahti Energian polkua tukeva rooli Heikkoudet Kustannukset Kustannukset Kalliit investoinnit Vaatii osaavaa työvoimaa Vaikuttavuus Vaikutukset kaupungin tulovirtaan Mahdollinen näkymättömyys asukkaille Tarvitsee muuta ilmastotyötä tuekseen Ilmastotyö periaatteessa yhden kortin varassa Tarvitsee pitkäjänteisiä tukitoimia Muita pienempi imagohyöty kaupungille Mahdollisuudet Asumisväljyyden kasvu hidastuu Yksilötason valinnat ja vaikuttavuus Energiatehokkuus ja laitosinvestointitarve Koulutus ja tuotekehitys Integroitu MALPEtoiminta Liikkumisvaraa muulle ilmastotyölle Lahtelaisten ja elinkeinoelämän rooli Logististen ratkaisujen merkitys Clean tech -kehitysmahdollisuudet Kasvu rakentamisen moottorina Toimenpiteiden kustannustehokkuus Tiedon ja asenteiden levittäminen Etätyöskentely Energiatehokkuusmatkailukohde Energiatehokkuus ja laitosinvestointitarve Smart Building ja Smart Cities Energiatehokkuus ja laitosinvestointitarve Uhat Toimimaton suunnittelun Yksilötason valinnat ja Lyhytjänteinen ratkaisu integrointi vaikuttavuus Rakentamisen liiallinen kallistuminen Toimimaton suunnittelun integrointi Omistajaohjauksen vaikuttavuus Kysynnälle liian tiiviit rakentamisratkaisut Liikenteen määrän kasvu Muiden keinojen resursointi Asumisväljyyden kasvu Liikenteen hidas teknologinen kehitys Passivoittaa muita toimijoita Osaavan työvoima puute Toimijoita ei saada mukaan Liikenteen määrän kasvu Liikenteen hidas teknologinen kehitys Matalaenergiatalojen yleistymisen vaikutus kaukolämmön kulutukseen Matalaenergiatalojen yleistymisen vaikutus kaukolämmön kulutukseen Imagohyöty vain Lahti Energialle Liikenteen määrän kasvu Liikenteen hidas teknologinen kehitys Matalaenergiatalojen yleistymisen vaikutus kaukolämmön kulutukseen

13 ARVIOINTI 9 4. PÄÄSTÖPOLKUJEN LASKENNALLINEN ARVIOINTI Laadullisen SWOT-pohjaisen tarkastelun lisäksi Lahden päästöpolkujen arvioinnin yhteydessä tehtiin myös karkeat ennusteet siitä, kuinka paljon polkuvaihtoehdot vähentävät Lahden kasvihuonekaasupäästöjä vuonna Arvioinnissa hyödynnettiin alun perin Keski-Uudenmaan KUUMA-kuntien päästöskenaariotyöhön kehitettyä räätälöitävää aluepohjaista päästöjen ennustelaskentakehikkoa. 3 Arviointilaskenta liittyy polkuvaihtoehtojen mielekkyyden tarkasteluun, eikä niitä voi käyttää itsenäisinä päästöennusteina. Kuvio 1 Lahden kasvihuonekaasupäästöt vuonna Laskennallisen arvioinnin lähtökohdaksi otettiin IMMU-hankkeen yhteydessä vuonna 2010 Kuntaliiton Kasvenermallilla lasketut Lahden vuoden 2008 kasvihuonekaasupäästöt. Vuoden 2008 lähtötietoja muokattiin siten, että kulutetun sähkön päästöt laskettiin Kasvenerin ostosähkömallin sijaan valtakunnan verkosta saatavan keskiarvosähkön avulla eikä paikallisen ja valtakunnallisen tuotannon yhdistelmänä. Vuoden 2008 kahdeksan ja puolen tonnin per capita -määräiset kasvihuonekaasupäästöt jakautuivat toiminnoittain kuvion 1 mukaisesti. Päästötavoitteen varsinaisen vertailuvuoden 1990 asukasta kohti lasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat samaa luokkaa vuoden 2008 päästöjen kanssa. Lahden päästöpolkujen sanalliset kuvaukset muunnettiin ennustelaskentaa varten numeeriseen muotoon. Päästöpolkujen laveiden määrittelyjen vuoksi laskentaan liittyy yleistäviä oletuksia ennakoitavissa olevasta lähitulevaisuudesta. Lisäksi osa tarkasteltavista toimenpiteistä on myös sellaisia, joille on erittäin hankalaa määritellä päästövähennysvaikutuksia. Tämän vuoksi lasketut ennusteet eivät ota kunnolla huomioon mm. neuvontaan ja maankäytön muutoksien vaikutuksia. Ennusteiden perusoletuksia on esitelty lyhyesti tämän raportin liitteessä 2. Mikään kolmesta Lahden päästöpolkuvaihtoehdosta ei näyttäisi saavuttavan asetettua vuoden 2025 kasvihuonekaasupäästöjen puolitustavoitetta. Energiatehokkuuspolulla voidaan laskelmien mukaan päästä 30±5 prosentin vähennykseen vuoteen 2025 mennessä, kun lähtövuotena on vuosi Laskennan virhemarginaali on viisi prosenttiyksikköä molempiin suuntiin. Toinen liikennepainotteinen päästöpolku yltäisi arviolta 25±5 prosentin päästöjen vähennykseen vuoteen 2008 verrattuna. Lahti Energian ratkaisuihin luottava vaihtoehto pääsee lähimmäksi tavoitetta, 40±5 prosenttia tämän hetkistä pienempiin päästöihin. Kuvio 2 Päästöpolkujen vuoden 2025 päästöennusteet 3 Nurminen (2009). KUUMA Keski-Uudenmaan päästöskenaariot vuodelle Tampere: Ekokumppanit Oy. 4 Kuvio 1 Muu polttoainekäyttö -ryhmä sisältää työkoneet ja teollisuuden polttoaineiden käytön. Muut päästölähteet muodostuvat jätteiden ja jätevesien käsittelyn sekä maatalouden ja teollisuuden prosessien muusta kuin energiankäytöstä johtuvista suorista kasvihuonekaasupäästöistä.

14 ARVIOINTI PÄÄSTÖPOLKUJEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Taulukko 2 Päästöpolkujen taloudellisten arviointien yhteenveto Päätoimenpiteen kustannustekijät Päätoimenpiteiden karkeasti arvioidut kustannukset Polku 1: Energiatehokas Lahti Määräystason ylittävä energiatehokas uudis- ja korjausrakentaminen miljoonaa euroa Polku 2: Kestävän liikkumisen Lahti Polku 3: Fossiiliton Lahti Joukko erilaisia kevyttä Päästötön energiantuotanto ja joukkoliikennettä edistäviä toimenpiteitä 100 miljoonaa euroa 100 miljoonaa Lahden päästöpolkujen taloudelliset vaikutukset näkyvät tuotantotoiminnassa, työllisyydessä, tulotasossa ja varallisuudessa. Positiiviset ja negatiiviset vaikutukset leviävät ja taloudellinen toiminta tukee ja synnyttää suoraan tai välillisesti muuta taloudellista toimintaa. Katalyyttisia kerrannaisvaikutuksia syntyy, kun toiminta käynnistää uusia tutkimus- ja tuotekehityshankkeita ja liiketoimintaa. Lahden päästöpolkujen taloudellisten vaikutusten arviointi on lähinnä suuntaaantavaa vaihtoehtojen lähtötietojen karkeuden vuoksi. Taloudellisessa tarkastelussa keskityttiin vain päästöpolkujen keskeisiin toimintalinjoihin. Arvioinnin ulkopuolelle pyrittiin jättämään toimenpiteet ja kustannukset, jotka toteutuisivat polusta riippumatta. Rakennusten energiatehokkuus kehittyy uudis- ja korjausrakentamisen määräysten tiukentuessa. Liikenteen infrastruktuuria on ylläpidettävä ja rakennettava koko ajan ja paikallinen joukkoliikenne on järjestettävä. Lahti Energialla on vuosikymmenen jälkipuoliskolla edessään investointeja Kymijärven voimalaitosalueen nykyisen höyrykattilan korvaamiseksi. 5.1 Päästöpolun 1 arviointi: Energiatehokas Lahti Rakennusten energiatehokkuutta parantavat investoinnit sitovat pääomaa osin melko tuottamattomiin kohteisiin suhteellisen pitkäksi aikaa. Energiatehokkuuspanostus aiheuttaa nettomääräisesti kustannuksia alueen toimijoille vielä vuoteen 2025 tultaessa. Merkittävä osa uudis- ja korjausrakentamisen kustannuksista ei ehdi maksaa tavoitevuoteen mennessä itseään takaisin vältettyinä energianhankintakustannuksina. Suurin osa energiatehokkuustyöstä aiheutuvista kustannuksista liittyy rakennusmääräysten kiristymiseen. Kovan päästötavoitteen ja energiatehokkuuspainotuksen vuoksi määräystaso täytyy kuitenkin ylittää. Joudutaan käyttämään tavanomaista kalliimpia ratkaisuja, joiden pitkä takaisinmaksuaika kyseenalaistaa investointien kannattavuuden. Investoinneista saatava rajahyöty pienenee siten, että energiatehokkuuteen panostetulla euroilla saadaan yhä pienempiä päästövähennyksiä aikaiseksi. Energiatehokkuuspanostuksen kustannuksia voidaan arvioida hyödyntämällä päästöpolun laskennallisen ennusteen tietoja. Määräyksiä energiatehokkaampaan korjausrakentamiseen tarvitaan nykyisellä kustannustasolla reilun kymmenen vuoden tarkastelujänteen aikana karkeasti miljoonaa euroa. Korjaamisen arvioidaan maksavan noin puolitoista euroa kerrosneliötä kohti jokaiselta säästetyltä kilowattitunnilta. 5 Korjaukset ovat rakennusten kuntotutkimuksiin ja energiakatselmuksiin perustuvaa suunnitelmallista korjaustoimintaa. Kustannuksia aiheutuu myös välittömästi toteutettavissa olevista suhteellisen edullisista ja nopeasti itsensä takaisinmaksavista pienemmistä energiatehokkuustoimista (mm. säätölaitteiden uusiminen ja helpot lisäeristämistoimenpiteet). Lahden rakennuskannan määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä. Rakentamismääräyksiä parempi energiatehokkuustaso maksaa ennustelaskelman mukaisella uudisrakentamisen määrällä miljoonaa euroa tarkasteluvuosien aikana. Karkea arvio perustuu oletukseen, että jokainen neliötä kohti säästetty kilowattitunti merkitsee 0,80 euroa suurempaa lisäinvestointia normitaloon 2008 verrattuna. 6 Ensimmäisen päästöpolun energiatehokkuuslisä uudis- ja korjausrakentamisessa olisi näin ollen karkeasti yhteensä miljoonaa euroa reilun kymmenen tarkasteluvuoden aikana. Arviointia hankaloittaa epätietoisuus rakentamisen ja korjaa- 5 Pesola, Vehviläinen ja Virtainen (2011). Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan. Loppuraportti. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja Helsinki: Edita Prima Oy. 6 Pesola ym. (2011)

15 ARVIOINTI 11 misen hintojen nousuvauhdista. Lisäksi korjaaminen ja laadukas rakentaminen nostavat kiinteistöjen arvoja ja lisäävät varallisuutta. Energiatehokkuuden parantuminen pienentää rakennusten energiankulutusta. Siitä syntyy kustannussäästöjä, jotka ohjautuvat muuhun käyttöön. Energiatehokkuusremontoitu rakennuskanta kuluttaisi ennustemallin mukaan lämpöenergiaa vuonna 2025 noin GWh nykyistä vähemmän. Nykyisellä hintatasolla tästä syntyisi usean miljoonan euron säästöt vuodessa. Rakentamisella ja korjaamisella on selkeä työllistävä vaikutus. Määräyksiä vaativampi uudisrakentaminen ja energiatehokkuuskorjaukset synnyttävät suoraan ja välillisesti jopa henkilötyövuoden edestä työpaikkoja koko tarkastelujänteen aikana. Oletuksena on, että miljoonan euron investointi synnyttää työpaikkoja 17 henkilötyövuoden verran. 7 Määrä on suhteellisen merkittävä, sillä esimerkiksi vuonna 2007 rakentaminen työllisti Lahdessa vajaa henkilöä. Suurin osa työllisyysvaikutuksen hyödyistä ja kunnallisverokertymästä valunee kuitenkin Lahden ulkopuolelle, osin kuitenkin Päijät-Hämeeseen. Korkean profiilin energiatehokkuustyö maksaa kaupungille. Omien rakennusten korjaaminen ja uudisrakentaminen on kallista. Myös neuvonta ja uuden toimintamallin juurruttaminen aiheuttaa kustannuksia. Tulovirtoja syntyy kuitenkin pienentyneistä energiakustannuksista ja kunnallisverokertymästä, joka riippuu siitä, kuinka paljon uusia työpaikkoja syntyy Lahteen. 5.2 Päästöpolun 2 arviointi: Kestävän liikkumisen Lahti Kävelyn ja pyöräilyn osuutta liikenneinvestoinneista on vaikea arvioida, koska kevyttä liikennettä edistetään myös muilla kuin sille korvamerkityillä rahoilla osana laajempia liikennehankkeita. Osa henkilöautoiluun kohdistuvista investoinneista pyrkii myös rajoittamaan autoliikennettä tai sen nopeutta esimerkiksi pihakatujen avulla. Ne ovat siten myös investointeja kestävämpien liikennemuotojen olosuhteiden parantamiseen. Uusilla kaava-alueilla kevyen liikenteen väylästön rakentaminen on itsestään selvä osa alueen infrastruktuurin rakentamista, eikä sitä budjetoida erikseen. Kestävän liikkumisen edistämiseen liittyvä kevyen liikenteen väylien kattavuuden, päällysteiden, valaistuksen, kunnossapidon ja muun laatutason selkeä nosto aiheut- 7 Pesola ym. (2011). taa kuitenkin lisäkustannuksia. Pelkästään nykyistä laadukkaampi väylien talvihoito, puhtaanapito ja rakenteellinen kunnossapito voi lisätä Lahden kaupungin kustannuksia noin miljoonalla eurolla vuosittain, josta muodostuu yli kymmenen vuoden tarkastelujänteellä vajaan kymmenen miljoonan euron lisäkustannukset. Myös selkeästi kestävän liikkumisen edistämiseen liittyvän Lahden keskustan kehittämissuunnitelman osalta on hankala erotella kestävän liikkumisen tavoitteiden osuutta muista näkökulmista, jotka liittyvät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin tai keskusta-asumisen houkuttelevuuteen ja elinvoimaisuuteen. Todennäköisesti toisen päästöpolun toteuttaminen vaatii vähintäänkin yhtä kattavia keskusta-alueen liikenneratkaisuja kuin mitä tullaan Lahden keskustan liikennesuunnitelmassa ehdottamaan. Tällöin ratkaisun rakentamis- ja kunnossapitokustannukset nousevat useisiin kymmeniin miljooniin euroihin vuoteen 2025 mennessä. Nykyisen laatutason säilyttäminen paikallisessa linja-autoliikenteessä ei varsinaisesti aiheuta lisäkustannuksia. Tason nosto Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman hahmottelemalle korkeammalle laatutasolle maksaisi perusvaihtoehtoon verrattuna vajaa kolme miljoonaa euroa enemmän. Reilun kymmenen vuoden aikana kustannukset liikkuisivat miljoonassa eurossa. Kustannukset kasvavat esteettömyyteen, terminaalien ja pysäkkien, ajoneuvokaluston ja matkustajainformaation laatuvaatimusten noustessa merkittävästi yli tavanomaisen tason. Vastatakseen yksilöllisempiin liikkumistottumuksiin ja muuttuvaan toimintaympäristöön on joukkoliikennejärjestelmän oltava tulevaisuudessa nykyistä joustavampi. Sitä voidaan edistää esimerkiksi reitiltään vapaammilla tilattavilla minibusseilla tai pienten kaupunkiautojen vuokrausmahdollisuudella. Kaupunkitalouden kannalta on myös olennaista, miten kannattavaa joukkoliikenne Lahdessa on ja kuinka paljon siihen tarvitaan julkista tukea. Kestävän liikkumisen edistäminen on moniulotteinen kokonaisuus ja siihen integroituu merkittäviä investointeja, jotka toteutettaisiin päästöpolun linjauksesta riippumatta. Hyvä esimerkki monisyisestä ja hankalasti hinnoiteltavasta toimenpiteestä on toimintojen sijoittelu kevyen ja joukkoliikenteen kannalta edullisesti. Liikenteen infrastruktuuriin liittyy kalliita investointeja, joiden avulla voidaan edesaut-

16 ARVIOINTI 12 taa multimodaalisuutta, liikenteen sujuvoitumista ja edelleen liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen supistumista Lahden kaupungin alueella. Tällaisista ovat esimerkkejä miljoonan euron matkakeskus tai 100 miljoonan euron Uudenmaan ja Saimaankadun välinen tunnelointi. Karkeastikin arvioiden kestävän liikkumisen kokonaisuuteen panostaminen maksanee lähemmäs sata miljoonaa euroa seuraavan reilun kymmenen vuoden aikana. Jos kustannuksiin lisätään keskustan kehittämisen, matkakeskuksen ja tunneliratkaisut, nousee liikennejärjestelyjen hintalappu lähemmäs 300 miljoonaa euroa. Kestävän liikenteen välilliset hyödyt esimerkiksi kansanterveydellisistä vaikutuksista ja ruuhkakustannusten pienenemisestä ovat merkittäviä, mutta samalla hankalasti mitattavia. Jos esimerkiksi arvioidaan tanskalaisselvityksen 8 perusteella, että jokainen pyöräilty kilometri tuo 0,70 euron hyödyn yhteiskunnalle pienentyneinä onnettomuusja terveydenhuoltokuluina ja sairauspoissaolojen aiheuttaman tuottavuuden vähentymisenä, niin jo kymmenenkin kilometrin keskimääräinen pyöräilymäärän lisäys jokaista lahtelaista kohti merkitsisi pyöreästi miljoonan euron yhteiskunnallisia säästöjä. 5.3 Päästöpolun 3 arviointi: Fossiiliton Lahti Kolmannessa päästöpolussa Lahti Energia investoi päästöttömään energiantuotantoon. Arvioinnin ennustelaskelmien mukaan kaukolämmön kulutus on vuonna 2025 suunnilleen nykytasolla energiatehokkaamman uudis- ja korjausrakentamisen vuoksi. Jätepohjaista kierrätyspolttoainetta hyödyntävän kaasutusvoimalaitoksen KYVO2:n rinnalle tarvitaan tuotantokapasiteettia korvaamaan nykyisen Kymijärven höyryvoimalaitoksen tuotantoa. Laitosinvestointien oletetaan mahdollistavan biopolttoaineiden laajamittaisen käytön sähkön ja kaukolämmön tuotannossa siten, että energiantuotanto perustuu kolmannen päästöpolun oletusten mukaisesti 90 prosenttisesti päästöttömiin energialähteisiin. Joustavasti eri polttoaineista korkealla hyötysuhteella sähköä ja lämpöä tuottava noin MW:n monipolttoainevoimalaitos on yksi ratkaisu. Osin vaihtoehtoisena ratkaisuna olisi nykyisen Kymijärven voimalaitoksen modernisointi. Tarvitaan myös investointeja Lahti Energian muiden energiantuotantolaitoksien uudistamiseen ja kaukolämmön jakelun kehittämiseen ja jakelun lämpöhäviöiden optimoimiseen. Lisäksi voi ilmetä tarvetta paikallisten polttoaineiden hankintaketju- ja terminaali-investointeihin. Kokonaisuudessaan investointitarve liikkunee yhteensä miljoonan euron kokoluokassa. Summa on suuri, mutta kannattaa muistaa, että suurin osa Lahti Energia voimalaitos-, lämpölaitos- ja lämpöverkkoinvestoinneista tarvitsee tehdä päästötavoitteista huolimatta. Suuntaa-antavasti voinee arvioida kuitenkin, että kolmannen päästöpolun vaatimat toimenpiteet tarvitsevat sata miljoonaa euroa kalliimmat voimalaitos- ja polttoaineiden hankintaketjuinvestoinnit kuin perustilanne". Lahti Energia on merkittävä tulonlähde kaupungille. Yhtiön investoinnit merkitsevät Lahden kaupungille vääjäämätöntä tuottotavoitteista tinkimistä. Kaupungin saamien useiden miljoonien eurojen tulojen supistuminen joudutaan kattamaan joko veroja kiristämällä ja maksuja lisäämällä, lainaamalla tai kunnallisia palveluja leikkaamalla. Päästöpolun investoinnit tehdään siten, että Lahti Energian tuotanto pysyy kannattavana ja kaukolämpö pysyy kilpailukykyisenä lämmönlähteenä. Uusiutuviin energialähteisiin siirtymistä vauhdittaa fossiilisiin polttoaineisiin kohdistuva yhä kovempi kustannuspaine. Tilannetta monimutkaistaa kuitenkin polttoaineiden suhteellisten hintojen muutokset, päästöoikeuksien hintataso ja energiaverotuksen muutokset. Päästötavoitteiden vuoksi tehtävät investoinnit saattavat aiheuttaa kaukolämmön tuotannon kiinteisiin kustannuksiin ja hintaan ainakin väliaikaisen nousupainetta. Hintojen nousu vaikuttaa lahtelaisten ja muiden alueen toimijoiden käytettävissä oleviin tuloihin. Uusien tuotantolaitosten rakentamisvaiheella ja paikallisten polttoaineiden hankinnalla on laitosten käyttövaihetta suurempi työllisyysvaikutus. Esimerkiksi arviolta 125 miljoonan euron monitoimivoimalaitoksen rakentaminen voisi rakentamisprojektin aikana suoraan ja välillisesti työpaikkoja yhteensä yli henkilötyövuoden edestä. Jos monitoimivoimalaitos käyttäisi reilun 600 GWh:n edestä puupohjaisia biopolttoaineita, niiden hankintaketju antaisi töitä arviolta 100 henkilölle 8 Jensen (2007). Cycling, sundhet og økonomi. Baggrundsnotat til Københavns Kommunens Cykelregnskab Lyngby: Trafitec.

17 ARVIOINTI 13 vuosittain Lahden lähialueilla. 9 Varsinaisen voimalaitoksen käyttövaihe työllistäisi korkeintaan 20 henkilöä vuodessa. 9 Ahonen (2004). Metsähakkeen energiakäytön työllisyys- ja tulovaikutukset Case-tutkimus. REDEC Kajaani, Working Papers 47. Oulun yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus, Aikuisja aluekehitysyksikkö. Kajaani: Oulun yliopisto.

18 ARVIOINTI YHDISTELMÄPOLKU Kuvio 3 Yhdistelmäpolku Päästöpolkujen arviointityön lopuksi hahmoteltiin vielä neljäs vaihtoehtoinen Lahden kaupungin kasvihuonekaasujen vähentämispolku. Se pohjautuu alkuperäisten päästöpolkujen painopistealueiden rakennusten energiatehokkuustyön, kestävän liikkumisen ja puhtaamman paikallisen energiantuotannon yhdistelmään. Yhdistelmäpolku on rakennettu siten, että sitä pitkin voidaan saavuttaa vuodelle 2025 asetettu kasvihuonekaasupäästöjen puolittamistavoite. Vaihtoehtoisen päästöpolun SWOT-tarkastelu löytyy raportin liitteestä 1 ja oletukset liitteestä 2. Kestävän liikkumisen edistäminen toteutetaan yhdistelmävaihtoehdossa toisen päästöpolun laajuudessa. Lahtelaisiin suoraan vaikuttavista liikenteen toimenpiteistä tulee näkyvä lippulaiva ja imagoveturi Lahden kaupungille. Vetovoimainen keskusta-alue nojautuu muutoinkin toimiviin kevyen liikenteen ratkaisuihin. Kaupungin kattaa laadukas pyöräilyverkosto ja Lahti on profiloitunut pyöräilykaupungiksi. Julkinen liikenne on myös varteenotettava vaihtoehto henkilöautolle arjen liikkumisessa. Matkakeskus on eri kulkumuotojen toimiva solmukohtana. Kyse ei ole vain kestävästä liikkumisesta, vaan myös ilmastomyötäisistä logistisista ratkaisuista, joita edesauttavat aluetason logistinen optimointi ja Lahden logistiikkakeskus. Yhdistelmäpolku ei painota yhtä vahvasti uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvän energiatehokkuuden edistämistä kuin ensimmäinen päästöpolkuvaihtoehto. Lahden kaupungin ja muiden paikallisten toimijoiden asettama tavoitetaso on kuitenkin asetettu tavoitteellisesti askeleen säädöstason kehityksen edelle. Kaupungin koordinoima rakennusten ja rakentamisen energiatehokkuustyö yhdistyy tiiviisti muiden sektorien energiansäästötyöhön. Erityisesti vääjäämättömältä näyttävää sähkönkulutuksen kasvua saadaan hidastettua teknisten ratkaisujen kautta ja ennen kaikkea kulutustottumuksiin vaikuttamalla. Muiden päästöpolkujen tavoin sähkön päästöosuutta vähentää valtakunnallisen sähkön ominaispäästöjen supistuminen. Lahti Energia on yhdistelmäpolkuvaihtoehdossakin avaintoimija lahtelaisessa ilmastotyössä. Energiayhtiön oletetaan vähentävän fossiilisperäisten polttoaineiden osuutta 60 prosentilla tavoitevuoteen 2025 mennessä. Kymijärven höyryvoimalaitoksen tuotannon väheneminen katetaan vahvasti biopoltto-

19 ARVIOINTI 15 ainepohjaisella kaukolämmön ja sähköntuotannolla. Rakennusten energiatehokkuuteen, kaukolämmön kilpailukykyyn ja kestävään liikkumiseen vaikuttaa se, kuinka eheänä yhdyskuntarakenne saadaan pidettyä. Rakentamisen, maankäytön ja liikenteen suunnittelu on yhdistelmävaihtoehdossa hitsattu kokonaisuudeksi ja aktiiviseksi vuorovaikutusprosessiksi. Nykyisen kaupunkirakenteen sisään tai viereen rakennetaan tiivistävää kerrostalo- ja kaupunkimaista matalatiivisrakentamista siten, että tarjonta vastaa asukkaiden kysyntää viihtyvyydellään ja houkuttelevuudellaan. Neuvontaan, koulutukseen kampanjointiin ja positiiviseen viestintään panostetaan. Laajalla rintamalla tapahtuva ilmastotyö on näkyvää ja Lahden imago vihreänä kaupunkina vankistuu. Lahti Energian tapauksessa ei ole oikeastaan kyse ylimääräisestä panostuksesta, vaan kilpailullisilla markkinoilla toimivan yrityksen rationaalisesta toiminnasta. Kestävään liikkumiseen ja energiatehokkuuteen sijoitetut eurot kantavat puolestaan satoa pidemmällä jänteellä kulutuksen ja yksilötason muutoksina. Ennustelaskelman perusteella yhdistelmäpäästöpolun avulla voidaan pienentää Lahden asukasmääräisiä kasvihuonekaasupäästöjä 45 prosenttia nykyisestä tavoitevuoteen 2025 mennessä. Kun huomioidaan päästöennusteisiin liittyvä viiden prosenttiyksikön virhemarginaali ylös- ja alaspäin, niin yhdistelmäpolulla on mahdollista saavuttaa Lahden kaupungin asettama kasvihuonekaasupäästöjen puolittamistavoite etenkin jos vielä hyödynnetään apuna edellä mainittuja joustomekanismeja. Lahden ilmastotyössä käytetään apuna nykyistä laajempaa toimintapalettia. Omien toimenpiteiden lisäksi voidaan hyödyntää kustannustehokkaita joustomekanismeja päästötavoitteen saavuttamisessa. Mahdolliset EU:n taakanjakopäätöksen sallimat ajalliset joustot 10 sekä vähiten kehittyviltä mailta ostettavat päästöyksiköt tukevat Lahden kaupungin ja lahtelaisten omaa ilmastotyötä ja osoittavat vastuunottoa asetetuista tavoitteista. Joustomekanismien avulla voidaan periaatteessa välttää saavutettujen päästösäästöjen suhteen liian kalliiksi ja liian riskialttiiksi muodostuvat paikalliset ratkaisut. Joustomekanismeja tarvitaan Lahdessakin, sillä energiatehokkuustyö, kestävän liikkumisen kehittäminen ja investoinnit puhtaampaan energiantuotantoon nielevät vaihtoehtoisessakin päästöpolussa rahaa. Kolmeen toimintalinjaan nojautuva yhdistelmäpolku on todennäköisesti peruspolkuja kalliimpi. Sen päätoimenpiteiden hintalappu voi liikkua miljoonan euron tasolla reilun kymmenen vuoden tarkastelujänteellä, kun kolmen muun päästöpolun hintalaput liikkuivat reilun sadan miljoonaan euron luokassa. Karkeasti arvioiden kestävän liikkumisen osuus on 100 miljoonaa. Säädöksiä energiatehokkaampi uudis- ja korjausrakentaminen maksaa miljoonaa kuten myös Lahti Energian lisäpanostus. Jos energiayhtiö tekee päästöttömämmät valinnat markkinoiden ja päästökaupan kaltaisten ohjausinstrumenttien paineessa, niin 10 Katso esim. Lindroos, Hast, Ekholm ja Savolainen (2011). Arvio ei-päästökauppasektorin päästövähennyskeinoista ja -kustannuksista Suomessa. VTT Tiedotteita Espoo: VTT.

20 1-16 LIITE 1 PÄÄSTÖPOLKUVAIHTOEHTOJEN SWOT-KUVIOT Vahvuudet Kaupunki toiminnan moottorina Näkyvää toimintaa ja imagohyötyjä Askeleen edellä säädöksiä Suunnittelun vahva integrointi Uudistamisen muut hyödyt Työllistävä vaikutus Lahti Energialla polkua tukeva rooli Heikkoudet Energiatehokkuustyön kustannukset Vaatii osaavaa työvoimaa Mahdollinen näkymättömyys asukkaille Tarvitsee pitkäjänteisiä tukitoimia Mahdollisuudet Koulutus ja tuotekehitys Kasvu rakentamisen moottorina Energiatehokkuusmatkailukohde Energiatehokkuuskoulutus Asumisväljyyden kasvun hidastuu Lahtelaisten ja yritysten rooli Tiedon ja asenteen levittäminen Smart Building ja Smart Cities Energiatehokkuus ja laitosinvestointitarve Uhat Toimimaton suunnittelun integrointi Rakentamisen liiallinen kallistuminen Kysynnälle liian tiiviit ratkaisut Osaavan työvoiman puute Asumisväljyyden kasvu Toimijoita ei saada mukaan Matalaenergiatalojen yleistymisen vaikutus kaukolämmön kysyntään Liikenteen määrän kasvu Liikenteen teknologinen kehitys Kuvio 4 Päästöpolkuvaihtoehdon 1 SWOT-nelikenttäkuvio

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet Petteri Huuska Sähkönkulutuksen vähentäminen -tavoitteet Tavoite 1. Kotitalouksien sähkönkulutus pienenee 10 prosenttia asukasta kohti verrattuna

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä?

Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä? Lahti kestävän kehityksen edelläkävijä? 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka, elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Oulun tulevaisuusfoorumi 20.4.2010 Tulevaisuusselonteon sisällöstä Miksi tulevaisuusselonteko? Tulevaisuusselonteko täydentää ilmasto- ja energiastrategiaa pitkän aikavälin

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

Kansallinen energiaja ilmastostrategia Kansallinen energiaja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Petteri Kuuva Tervetuloa Hiilitieto ry:n seminaariin 21.3.2013 Tekniska, Helsinki Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö 18.1.211 1 OKT 21 normi OKT 198-> OKT 196-1979 OKT RAT 196-1979 RAT LPR 196-1979 LPR

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet Pariisin

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Lahti uusiutuu energiatehokkaaksi Omistajarooli ja muut roolit 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km 2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka,

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta

Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Miksei maalle saisi muuttaa? - Hiilidioksidipäästöt

Miksei maalle saisi muuttaa? - Hiilidioksidipäästöt Miksei maalle saisi muuttaa? - Hiilidioksidipäästöt Jukka Heinonen, TkT, tutkija Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Maankäyttötieteiden laitos 25.4.2012 1 Aluerakenne vs. hiilijalanjälki tiivis

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010 Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta Ville Niinistö 17.5.2010 Ilmastonmuutoksen uhat Jo tähänastinen lämpeneminen on aiheuttanut lukuisia muutoksia

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Ilmastoviisas asuminen. Miliza Ryöti, HSY:n Seutu- ja ympäristötieto

Ilmastoviisas asuminen. Miliza Ryöti, HSY:n Seutu- ja ympäristötieto Ilmastoviisas asuminen Miliza Ryöti, HSY:n Seutu- ja ympäristötieto 30.11.2017 Tavoite: Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä Uuden rakentaminen ja vanhan korjaaminen Asuminen ja asukkaan valinnat Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi 10.11.2009 Ilmastonmuutos maksaa Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski 10.11.2009

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 EU:n päästövähennystavoitteet EU:n komissio antoi heinäkuussa 2016 ehdotuksensa eri EU-maiden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA

MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA TEM29020801 UUSIUTUVA ENERGIA ENERGIANSÄÄSTÖ ENERGIATEHOKKUUS MIKÄ TOIMII, MIKÄ EI, MITÄ UUTTA TARVITAAN, MITÄ EI HALUTA OLAVI TIKKA HKR- RAKENNUTTAJA HELSINGIN KAUPUNKI TEM29020808 YLEISESTI HUONOSTI

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian ohjelma Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian kolmiloikalla vauhtia kestävään kasvuun 1. 2. 3. Talous Tuontienergian vähentäminen tukee vaihtotasetta Työpaikat Kotimaan investoinneilla

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä

Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa, työpaja 25.8.2014 / Harri Kaisto Sisältö Kaukolämpö Oulussa 3 Kaukolämpöpotentiaali 8 Kaukolämmön näkymiä 14 Yhteenveto

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 12.2.2011 Pekka Seppälä Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42 % Osuus päästöistä 38 % Sitoumukset

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Oulun liikenneinvestointien vaikutus henkilöautoilun määrään

Oulun liikenneinvestointien vaikutus henkilöautoilun määrään Oulun liikenneinvestointien vaikutus henkilöautoilun määrään Oulun luonnonsuojeluyhdistys Liikenne ja ympäristö Liikenne on Oulun seudun pahin ympäristöongelma! terveysvaikutukset, pöly viihtyisyyden väheneminen,

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia lisääntyvät hakkuut Talousvaliokunnalle ja monimuotoisuus 30.11.2016 Suojeluasiantuntija 10.03.2017 Paloma Hannonen paloma.hannonen@sll.fi 050 5323 219 Suojeluasiantuntija

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 13.05.2014 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Kirkkonummen kunta kuuluu

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 14.10.2016 Johtava asiantuntija Ari Herrala,

Lisätiedot

Uudenmaan maankäytön kehityskuvavaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt asumisväljyyden herkkyystarkastelu

Uudenmaan maankäytön kehityskuvavaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt asumisväljyyden herkkyystarkastelu TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 986 8 27.1.28 ASUMISVÄLJYYDEN VAIKUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖIHIN PERUSVAIHTOEHDOT JA MUUTOKSET 26 24 22 2 18 1 CO2 ekvivalenttitonnia/a 16 14 12 1 8 6 4 2 Perus Muutos Yhteensä

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Avainindikaattorit 2013 Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja, HSY HSY:n ilmastoaamiainen 19.11.2014, Helsinki Avainindikaattorit 1. Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Etelä-Savon Energian polttoainevalintojen aluetaloudelliset vaikutukset. Juha Vanhanen, Maija Aho, Aki Pesola ja Ida Rönnlund 2.3.

Etelä-Savon Energian polttoainevalintojen aluetaloudelliset vaikutukset. Juha Vanhanen, Maija Aho, Aki Pesola ja Ida Rönnlund 2.3. Etelä-Savon Energian polttoainevalintojen aluetaloudelliset vaikutukset Juha Vanhanen, Maija Aho, Aki Pesola ja Ida Rönnlund 2.3.2015 1 Sisältö 1. Johdanto 2. Tarkasteltavat vaihtoehdot, vaikutukset ja

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Kouvolan hiilijalanjälki 2008. Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009

Kouvolan hiilijalanjälki 2008. Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009 Kouvolan hiilijalanjälki 2008 Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009 Johdanto Sisällysluettelo Laskentamenetelmä Kouvolan hiilijalanjälki Hiilijalanjäljen jakautuminen Tuotantoperusteisesti Kulutusperusteisesti

Lisätiedot

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari 10.11.2016 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010. Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT

Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010. Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010 Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT Suomen päästöt 90 80 70 Milj. tn CO 2 ekv. 60 50 40 30 20 Kioto 10 0 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi 4.11.2009 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä

Lisätiedot

Kunnat ja kaupungit toimivat

Kunnat ja kaupungit toimivat Kunnat ja kaupungit toimivat Vauhtia päästövähennyksiin! -seminaari 17.4.2013 Säätytalo Lotta Mattsson, Kuntaliitto Kaupungistuminen ja päästökehitys Tällä hetkellä puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa?

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Jyväskylän Liikenne ja ilmasto seminaari 22.9.2009 Kuinka liikenteen kysyntään / kulkumuotojakaumiin

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOKSEN KÄSITTEET IHMISTEN TOIMINNASTA JOHTUVA ILMASTON LÄMPENEMINEN, JOTA AIHEUTTAA ILMAKEHÄN LISÄÄNTYVÄ KASVIHUONEKAASUPITOISUUS. KASVAVIA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko

Kohti vähäpäästöistä Suomea. ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko Kohti vähäpäästöistä Suomea ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko Mikä tulevaisuusselonteko? Tulevaisuusselonteko hallituksen strateginen asiakirja luotaa pitkän aikavälin haasteita asettaa

Lisätiedot

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Keskeiset tulokset Vastaajien perustiedot Vastaajan rooli (voi valita useita) Rooli Määrä Asukasomistaja (asunto-osakeyhtiö) 1422 Asukasomistaja

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä Kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivitys Sidosryhmäseminaari 17.12.2012 Käsiteltäviä aihealueita mm. Kuluttajat ja kuluttajatoimien

Lisätiedot

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013

Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu. Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Hämeenlinnan Engelinrannan alueen energiakaavan valmistelu Julkinen tiivistelmä loppuraportista, 2.4.2013 Tavoitteena löytää energiakaavan avaintekijät Työssä pyrittiin tunnistamaan alueen kokonaisenergiankulutuksen

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka EK:n kannat

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka EK:n kannat EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 EK:n kannat Lähtökohdat Globaali toimintaympäristö on muuttunut 5 vuodessa rajusti; EU:n nykyisiä 2020-tavoitteita ei voi kopioida uudelle kaudelle. Vuoteen 2030

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän tehokkaimmat keinot ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Helsingin seudulla

Liikennejärjestelmän tehokkaimmat keinot ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Helsingin seudulla Liikennejärjestelmän tehokkaimmat keinot ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Helsingin seudulla Tiivistelmä Helsingin seudulla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 1,87 miljoonaa tonnia vuonna

Lisätiedot

VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008

VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008 VNS 6/2008 vp Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 4.3.2009 Ilmastovastaava Leo Stranius 1 Esityksen

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Tampereen tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Tampereen tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Tampereen tulevaisuusfoorumi 9.2.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Hinku esiselvitys, Eurajoki

Hinku esiselvitys, Eurajoki Hinku esiselvitys, Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 8 prosentin päästövähennystä vuoteen 23 mennessä vuoden 27 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN. Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN. Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi i Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42

Lisätiedot

Hajautetun energiatuotannon edistäminen

Hajautetun energiatuotannon edistäminen Hajautetun energiatuotannon edistäminen TkT Juha Vanhanen Gaia Group Oy 29.2.2008 Esityksen sisältö 1. Hajautettu energiantuotanto Mitä on hajautettu energiantuotanto? Mahdollisuudet Haasteet 2. Hajautettu

Lisätiedot