Nuorten hyvinvoinnin indikaattorit 2014 ja 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten hyvinvoinnin indikaattorit 2014 ja 2015"

Transkriptio

1 Nuorten hyvinvoinnin indikaattorit 2014 ja Indikaattorissa ei merkintöjä ehdotetaan säilytettäväksi Indikaattori punaisella ehdotetaan poistettavaksi Indikaattori sinisellä ehdotetaan uudeksi indikaattoriksi 1. ELÄMÄ JA TERVEYS ET 1a vuotiaiden määrä Helsingissä ET 1b. Äidinkieliosuudet vuotiaista ET 2. Muuttaneisuus ET 3. Elinajanodote 20-vuotiaille Helsingissä vuosissa -> poistetaan ja uudeksi indikaattoriksi Kuolleisuus nuorten ikäluokissa. Perustelut: Elinajanodote kuvaa enemmän vanhempia ikäluokkia, ja se nousee yleisesti kaikilla. Kuolleisuuden kehitys kiinnostavampaa seurata. ET 4. Perusterveydenhuollon kunnallisen ja yksityisellä lääkärillä käyneet nuoret, osuus väestöstä ET 5. Kouluterveydenhuollon tarkastuksiin osallistuminen ET 6. Nuoret työkyvyttömyyseläkkeensaajat ET 7. Erityiskorvattavia lääkkeitä saaneiden osuus nuorista Kesken peruskoulun Suomeen muuttaneiden osuus (väestötilastot/kouluterveyskysely) - Maahanmuuttajanäkökulma, riski pärjäämisestä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, kun tulee siihen kesken peruskoulun ET 8. Kokemus omasta terveydentilasta ET 9. Liikuntatottumukset ET 10. Nuorten kokema riittävä lepo ET 11. Nuorten kouluruokailutottumukset Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus (GAD-7 mittari)(kouluterveyskysely) - mielenterveydestä on toivottu mittaria, erityiskorvattavissa lääkkeissä ET7 on jo psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt Päihteiden käyttö (kouluterveyskysely) - päivittäinen tupakointi ja humalajuominen Kouluterveydenhoitoon pääsy (kouluterveyskysely) - hoitoon pääsyn helppous opiskelijoiden mielestä 1

2 2. ITSENSÄ KEHITTÄMINEN Osallistuminen harrastuksiin - miten suuri osa nuorista osallistuu kaupungin, seurojen ja järjestöjen harrastustoimintaan - tietojen saannissa ongelmia, selvitetään edelleen Nuorisoasiankeskuksen yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret vuotiaista - saa myös alueellisesti Lukeminen, kirjaston käyttö (kaupunginkirjasto) - kirjastokortit per nuori/lainat per nuori Kaupungin kesätyöpaikat (kaupunki, heke) - paikat ja hakijat; myöhemmin kesätyöseteli, jos tulee IK 1. Ruutuaika Oppimisvaikeudet (kouluterveyskysely) - haittaa itsensä kehittämistä; vaikeudet omatoimisuudessa, lukemisessa, jne. 3. TULEVAISUUDEN HALLINTA Koulutukseen pääsy (opetushallitus) - yhteishakutilastot, tiedot uudesta Vipunen -palvelusta vain viimeisimmästä hausta eli 2014 lähtien TH 1. Tutkinnon suorittaneiden nuorten osuus ikäluokasta TH 2. Toisen asteen koulutuksessa olevien osuus vuotiaista TH 3. Korkea-asteen koulutuksessa olevien osuus vuotiaista TH 4. Ylioppilaskirjoitusten tulokset, yhteisten aineiden arvosana TH 5. Toisen asteen ammatillisen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneet opiskelijat, osuus kaikista opiskelijoista TH 6. Koulutuksesta valmistuneiden siirtyminen jatkokoulutukseen ja työhön, osuus kaikista tutkinnon suorittaneista % TH 9. Työllisten osuus nuorista Työttömien osuus nuorista (Tilastokeskus/TEM) - löytyy jo alueellisista indikaattoreista TH 10. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat vuotiaat ikäluokastaan TH 11. Nuorten tulonsaajien osuus tuloluokittain Pienituloisten osuus alle 18-vuotiaista/lapsiköyhyys, tulot < 60 % mediaanitulosta (Tilastokeskus) - lasten pienituloisuus on kasvanut nopeasti Hgissä, kuten muuallakin maassa, lisäksi kehitys on ollut Hgin alueilla eriarvoistuvaa -> asiaa tulisi seurata 2

3 TH 12. Velallisten henkilöiden osuus nuorista pääkaupunkiseudulla TH 13. Toimeentulotukea saaneet nuoret TH 14. Itsenäisesti asuvien nuorten asumismuoto Opiskelija-asuntojen ja nuorisoasuntojen määrä ja osuus koko vuosittaisesta asuntotuotannosta Helsingissä (Facta) - erikseen ara ja vapaarahoitteinen tuotanto - tämä on kuitenkin suhdanneherkkä indikaattori eli seuraa paljon taloustilannetta. Tietoa opiskelijaasuntojen osuudesta koko asuntokannasta ei saada muutoksista ja kaupoista ei tietoa. Asunnottomien alle 25-vuotiaiden määrä Helsingissä (ara) / Asuntojonoissa olevien nuorten määrä (kaupunki, hoas) - nämä ovat selvityksessä TH 7. Koulunkäynnistä pitäminen TH 8. Työssäkäynti opiskelun ohessa 4. TURVALLISUUS TU 1. Nuorten osuus Helsingissä selvitettyihin rikoksiin syyllisiksi epäillyistä indikaattori on huono, kertoo vain selvitettyjen rikosten tilanteen vaihtelee siis poliisin resurssien mukaan. Lisäksi rikoksiin epäiltyjen kotikuntaa ei tiedetä eli ei voi suhteuttaa helsinkiläisiin nuoriin. TU vuotiaista tehdyt lastensuojeluilmoitukset, joiden syynä väkivalta indikaattorina huono, ei kuvaa toimintakykyä. Ehdotettu uudeksi indikaattoriksi kiireellisesti sijoitetut lapset (sote). Kiireellisten sijoitusten syyt ovat kaikki sellaisia, joissa lasten ja nuorten perusturvallisuus on horjunut. TU 3. Asuinalueensa ja keskustan turvalliseksi kokevien vuotiaiden osuus TU 4. Väkivaltaa tai uhkailua viimeisen vuoden aikana kokeneet vuotiaat TU 5. Nuorten kokema koulukiusaaminen Aikuisten puuttuminen koulukiusaamiseen (kouluterveyskysely) Nettikiusaaminen - selvitetään saako jotain poliisista, opevin tutkimuksista 5. TUNTEET JA VUOROVAIKUTUS TV 1. Nuorten perheasema, siirtyminen lapsuudenkodista omaan kotiin TV 2. Yhden huoltajan perheessä asuvat nuoret TV 3. Lastensuojelun asiakkaina olleiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 3

4 TV 4. Nuorten ystävyys TV 5. Nuorten suhde vanhempiinsa Koulussa viihtyminen tai luokan ilmapiiri (kouluterveyskysely) - luokan oppilaiden yhdessä viihtyminen - luokan ilmapiiri on sellainen, että uskaltaa vapaasti ilmaista mielipiteensä Nuorten perheasema (kouluterveyskysely) - nuorten perheiden monimuotoisuudesta on toivottu kuvaajaa, esim. vuoroasumisesta vanhemmilla 6. AKTIIVINEN KANSALAISUUS AK 1. Ruuti-vaaleissa äänestäneet Helsingin vaalipiirin ehdokkaat iän ja sukupuolen mukaan kunnallisvaaleissa, nuorten osuus kaikista ehdokkaista (TK) Kaupungin avustamat nuorten ryhmät (kaupungin tiedot) - selvityksessä, Kanuunamittari, avustettavien järjestöjen toimintaan osallistuneet aktiivit, alle 29- vuotiaat Osallistuminen koulun toimintaan (kouluterveyskysely) - Osuus oppilaista, jotka ovat osallistuneet koulun tukioppilas tai tutortoimintaan/ oppilaitoksen teemapäivien, juhlien ja retkien järjestäminen/jne. Vuoden 2015 Nuorisobarometrin kyselyssä Helsingin otosta kasvatetaan, ja näistä tiedoista saa tähän osaalueeseen tietoja vuoden 2015 lopussa. 7. YHDENVERTAISUUS Monikulttuurisessa ympäristössä asuvien nuorten osuuksien erot alueiden välillä (TK) - vieraskielisten nuorten osuus osa-alueittain/oppilaitoksittain ja erotus suurimman ja pienimmän välillä Tutkinnon suorittaneista opiskelijoista kieli ja sukupuoli-osuudet kaikista samana vuonna tutkinnon suorittaneista (TK) - lukio/ammat/amk/yliopisto tai toinen aste/korkea-aste - miten maahanmuuttajanuoret suorittavat koulutusta, sukupuolinen tasa-arvo koulutuksessa 9-luokan päättäneiden helsinkiläisten sijoittuminen jatkokoulutukseen äidinkielen mukaan (TK) - suomi, ruotsi, muu. Aikasarjaa vuodesta 2010 lähtien Työllisyysaste kielen ja sukupuolen mukaan Tulevaisuuden hallinta -osuudessa 4

5 Kuntoutuminen (kela, sote) - sisältää vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen, vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen, kuntoutuspsykoterapian ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen Perhevapaiden käyttö sukupuolen mukaan (kela) - vanhempainvapaan käyttö iän ja sukupuolen mukaan Seksuaalinen häirintä (kouluterveyskysely) - Seksuaalisuutta loukkaavaa nimittelyä esim. huorittelua tai homottelua tai kehon loukkaavaa arvostelua kokeneet 8. LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Vihreän lipun -koulut Helsingissä (Suomen ympäristökasvatuksen seura, ymk) - Koska Vihreä lippu on koko yhteisön yhteinen toimintamuoto, kaikki lapset, nuoret ja aikuiset ovat tavalla tai toisella mukana toiminnassa. - Periaatteet ovat osallisuus, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea, jatkuva parantaminen ja yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Kaupungin ympäristökasvatukseen osallistuneet nuoret (ymk) - vain osan saa ikäluokan mukaan Julkisen liikenteen käyttö (hsl)/ Ajokortillisten nuorten osuus (trafin tilastot) - vielä selvityksessä Nuorten helsinkiläisten ympäristöasenteet ja ympäristökäyttäytyminen (tieken ja ymk:n tekemä tutkimus 2000, 2005, 2011) - etenkin ympäristökäyttäytyminen, indikaattori vielä sopimatta ALUEELLISET INDIKAATTORIT Tiedot suur- ja peruspiireittäin. AI vuotiaiden määrä alueittain AI2. Tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaista AI3. Toisen asteen koulutuksessa olevien osuus vuotiaista AI4. Työllisten osuus vuotiaista AI vuotiaiden työttömyysaste AI6. Nuoret työkyvyttömyyseläkkeensaajat AI7. Toimeentulotukea saaneet nuoret (päämiehet ja osalliset) vuoden aikana, % ikäryhmästä 5

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 1 Kokkolan kaupunki Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 2 Esipuhe Nuorisolaki muuttui 1.1.2011 ja voimaan astuivat säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta. Lakimuutoksen

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma Keiteleen kunta Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja lastensuojelusuunnitelma 2010-2013 K e i t e l e e n k u n t a Ä y r ä p ä ä n t i e 2 7 2 6 0 0 K E I T E L E SISÄLLYSLUETTELO: OSA I YLÄ-SAVON SEUDULLINEN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011. Vakka-Suomen seutukunta. Vakka-Suomen sosiaalijaosto

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011. Vakka-Suomen seutukunta. Vakka-Suomen sosiaalijaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaalijaosto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VUODEN 2011 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖKSEN INDIKAATTORIT... 4 3. INDIKAATTORITAULUKOT VUOSILTA

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaalijaosto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VUODEN 2008 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖKSEN INDIKAATTORIT 5 3. INDIKAATTORITAULUKOT VUOSILTA

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 HYVOKE -projekti 2 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HYVÄN ELÄMÄN ELINKAAREN INDIKAATTORIMALLI 4 3 HYVINVOINTIA KUVAAVA TILASTOTIETO 5 3.1 Taustatiedot kunnasta...5 Väestökehitys...5

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on Terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA vuosille 2002 2004

PORIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA vuosille 2002 2004 PORIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA vuosille 2002 2004 Porin kaupunkisuunnittelusarja B 67/2001 Tärkeintä lapsena olemisessa on, että ylettyy pieniin paikkoihin 2 SISÄLLYSLUETTELO TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4 1 MEIDÄN PIETARSAARI LASTEN JA NUORTEN AJATUKSIA KAUPUNGISTA 8 2 TAUSTATIETOA PIETARSAARESTA 17

Sisällys. Esipuhe 4 1 MEIDÄN PIETARSAARI LASTEN JA NUORTEN AJATUKSIA KAUPUNGISTA 8 2 TAUSTATIETOA PIETARSAARESTA 17 Sisällys Esipuhe 4 1 MEIDÄN PIETARSAARI LASTEN JA NUORTEN AJATUKSIA KAUPUNGISTA 8 2 TAUSTATIETOA PIETARSAARESTA 17 2.1 SIJAINTI, PINTA-ALAT JA ASUKASTIHEYDET 17 2.2 VÄKILUVUN KEHITYS JA KIELISUHTEET 17

Lisätiedot

AKU-projekti Väliraportti

AKU-projekti Väliraportti AKU-projekti Väliraportti Peruskoulun päättäneiden, 15 17-vuotiaiden, ilman opiskelupaikkaa olevien sekä varhaisessa vaiheessa ammatillisen opiskelun keskeyttäneiden nuorten ohjaus- ja seurantaprojekti

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus = eri hallinnonalojen yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen laadinnan tarkoitus: Kertomuksen

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 310 1612 www.hel.fi/tietokeskus

Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 310 1612 www.hel.fi/tietokeskus Helsingin tila ja kehitys 213 Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 55, 99 Helsingin kaupunki p. 9 31 1612 www.hel.fi/tietokeskus Tiedustelut Timo Cantell, p. 9 31 73362 Ari Jaakola, p. 9 31 4368

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012. Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista:

Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012. Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista: HYVÄT EVÄÄT ELÄMÄLLE Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012 Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista: lasten ja nuorten koettu terveys ja

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Ohjelma-asiakirja hyväksytty seutuhallituksessa 18.4.2012 Ohjelma-asiakirja käsitellään seutuvaltuustossa 14.6.2012 Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Oulun seutu / TUKEVA -hanke

Lisätiedot