TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011"

Transkriptio

1 Kokkolan Energia TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Liikelaitos Kokkolan Energia on kunnallinen liikelaitos, joka huolehtii Kokkolan energiahuollosta ja harjoittaa energia-alan liiketoimintaa. Kokkolan Energia hankkii energiaa omista tuotantolaitoksistaan, hallitsemistaan osuuksista tuotantolaitoksissa ja muista lähteistä sekä toimittaa energiaa edelleen loppukäyttäjille ja tukkumarkkinoille. Liikelaitos Kokkolan Energian strategiset päämäärät johdetaan Kokkolan kaupungin strategisista tavoitteista ja energialiiketoimintojen strategiasta. Liikelaitos Kokkolan Energia omistaa sähkön jakeluverkoston, jossa Kokkolan kaupungin kokonaan omistama sähköverkkoyhtiö KENET Oy harjoittaa vuokrasopimuksen perusteella sähköverkkotoimintaa. Liikelaitoksen ja verkkoyhtiön lisäksi Kokkolan kaupungin energialiiketoimintojen kokonaisuuteen kuuluu vuonna 2009 toimintansa aloittanut voimalaitosyhtiö Oy Kokkola Power Ab. Koska Liikelaitos, verkkoyhtiö ja voimalaitosyhtiö eivät muodosta juridista konsernia, ei tässä toimintakertomuksessa esitetä tietoja yhtiöiden taloudesta. Kokkolan Energia julkaisee erillisen tilintarkastamattoman yhteenvedon energialiiketoimintojen yhteisestä taloudellisesta tuloksesta. TOIMINNAN KEHITYS Sähköenergian loppukäyttäjämyynti oli 326 gigawattituntia (vuonna GWh, muutosta - 2,4 %). Vuoden 2011 keskimääräinen sähkön tukkumarkkinahinta oli 49,39 euroa megawattitunnilta (56,64 /MWh, - 12,8 %). Sähköenergian kokonaishankinta, joka sisältää myös sähkön toimituksen tukkumarkkinoille, oli 476 gigawattituntia (585 GWh, - 18,8 %). Vuoden 2011 keskilämpötila Kokkolassa oli + 5,5 C (+ 2,7 C), mikä oli olennaisesti edellistä vuotta korkeampi ja myös pitkäaikaista keskiarvoa (+ 4,1 C) korkeampi. Toteutunut kaukolämmön hankinta oli Kokkolassa 297 gigawattituntia (344 GWh, - 13,7 %). Sääkorjattu kasvu oli 1,7 % (3,0 %). Laskutettu myynti oli Kokkolassa 259 gigawattituntia (302 GWh, - 14,2 %). Uusia kuluttajia liitettiin verkostoon 125 (106 kpl) ja vuoden lopussa asiakkaiden kokonaismäärä oli 2649 kpl. Liittymisteho kasvoi 3,6 megawattia (4,2 MW). Vuoden lopussa liittymisteho oli 155,6 megawattia (152,0 MW).

2 2 Kälviän kirkonkylän alueella lämmönhankinta oli 7,2 gigawattituntia (8,2 GWh, - 12,3 %) ja myynti 6,6 gigawattituntia (7,5 GWh, - 12,1 %). Kuluttajien lukumäärä oli 33 kpl (32). Liittymisteho oli vuoden lopussa 3,32 megawattia (3,31 MW). Vuoden lopussa aloitettiin kaukolämpötoiminta Lohtajan kirkonkylässä. Kaukolämpöverkoston johtopituuden nettolisäys oli 11,2 kilometriä (5,5 km) ja verkoston pituus vuoden lopussa 197,8 kilometriä (186,6 km, + 6,0 %). Verkkoyhtiön vuokraamassa sähköverkostossa siirrettiin tilivuoden aikana sähköenergiaa 424 gigawattituntia (438 GWh, - 3,1 %). Siirron volyymin lasku johtuu pääosin säätilasta. Sääkorjattu kasvu oli + 0,9 % (+ 4,4 %). LIIKEVAIHDON KEHITYS Liikevaihto oli 43,6 miljoonaa euroa (vuonna ,6 milj., muutos - 13,9 %). Liikevaihdon lasku johtui pääosin alemmasta lämmön kulutuksesta ja sähkön tukkumarkkinahinnan alenemisesta. Voimatalouden ja sähköenergian loppukuluttajamyynnin myyntituotot olivat 25,8 miljoonaa euroa (32,2 milj., - 19,8 %). Lämmön myyntituotot olivat 12,7 miljoonaa euroa (12,8 milj., - 1,0 %). Pääosin asennustoiminnasta koostuva muu myynti oli 1,7 miljoonaa euroa (2,4 milj., - 27,2 %). Vertailuvuoden muu myynti sisältää voimalaitosyhtiön investointeihin myytyjä rakentamispalveluita. Verkon vuokratuloja saatiin verkkoyhtiöltä 3,4 miljoonaa euroa (3,3 milj., + 2,2 %). KÄYTTÖTALOUDEN KULUT JA TULOS Energianhankintakulut olivat yhteensä 30,2 miljoonaa euroa (33,9 milj., - 10,8 %). Muut käyttökulut ja liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 5,4 miljoonaa euroa (5,5 milj., - 2,1 %). Liiketoiminnan käyttökulut yhteensä alenivat 9,6 prosenttia. Käyttökate laski 8,7 miljoonaan euroon (12,0 milj., - 27,1 %). POISTOT Kirjanpidollisten poistojen määrä liikelaitoksen kirjanpidossa oli 3,1 miljoonaa euroa (2,9 milj., + 7,5 %). Energiajohtokunnan käsityksen mukaan liikelaitoksen kirjanpidossa noudatettavat aineellisten hyödykkeiden poistoajat eivät vastaa hyödykkeiden taloudellista pitoaikaa eivätkä siten anna oikeaa kuvaa toiminnan taloudellisesta tuloksesta ja kaupungin taseasemasta, minkä johdosta johtokunta teki vuoden 2010 aikana esityksen kaupunginhallitukselle poistosuunnitelman muuttamiseksi. Tilivuoden alussa kaupunginhallitus hylkäsi esityksen.

3 3 RAHOITUSKULUT Rahoitustuotot olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,2 milj., + 348,4 %) ja rahoituskulut 0,3 miljoonaa euroa (0,2 milj., + 56,4 %). Rahoitustuotot sisältävät kertaluontoisia osinkotuottoja 0,4 miljoonaa euroa. TULOSKEHITYS Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja peruspääoman tuottoa oli noudatetuilla poistoilla 6,1 miljoonaa euroa (9,0 milj., - 32,6 %) ja peruspääoman tuotto 4,7 miljoonaa euroa (4,5 milj., + 3,3 %) sekä tilikauden voitto 1,5 miljoonaa euroa (4,5 milj. ). Tunnusluvut Liikevaihto milj. 43,6 50,6 Liikevoitto milj. 5,6 9,1 Liikevoitto-% 13,0 18,0 Oman pääoman tuotto-% 12,4 18,7 Omavaraisuusaste-% 53,7 55,8 INVESTOINNIT JA RAHOITUS Tilikaudella Liikelaitoksen aineelliset investoinnit sähkö- ja kaukolämpöverkkojen rakentamiseen, rakennuksiin sekä kalustohankintoihin olivat 8,5 miljoonaa euroa (3,6 milj. ). Tilivuoden aikana toteutettiin Kemirantien sähköaseman ensimmäinen rakennusvaihe ja kaukolämmön siirtoyhteys Ykspihlajan teollisuusalueelta Koivuhakaan sekä aloitettiin kaukolämpötoiminta Lohtajan kirkonkylässä. Liittymismaksujen lisäys oli 0,4 miljoonaa euroa, joten nettoinvestoinnit olivat 8,1 miljoonaa euroa (3,1 milj. ). Liittymismaksujen lisäyksen, poistojen ja tilikauden voiton summa oli 5,0 miljoonaa euroa (7,9 milj. ). TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Taloudelliset tavoitteet Talousarviossa esitetty liikevaihto saavutettiin ja tilikauden voitto ylittyi hieman. Toiminnalliset tavoitteet Asiakastoiminnoissa sähkön kulutuksen mukaiseen laskutukseen siirtyminen alkoi vähentää laskutuksen yksityiskohtiin liittyvää asiakastyötä ja vapautti resursseja muuhun, asiakaslähtöisempään palveluun, saatavien perintään kohdistettiin enemmän resursseja ja kaukolämmön tarjonnan lisäämisen seurauksena uusien lampöasiakkaiden lukumäärää kyettiin lisäämään huoli-

4 4 matta uudisrakentamisen hidastumisesta. Siirtoverkostoinvestoinnit käynnistettiin ja budjetoidut tavoitteet saavutettiin. HENKILÖSTÖ Henkilöstön rakenteessa ja lukumäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoden lopussa liikelaitoksen palveluksessa (toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa) oli 57 henkilöä (54). Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (2,4 milj., + 5,7 %). Tuloslaskelmaan kirjatut henkilöstökulut olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,5 milj., - 3,1 %). Nimellinen kokonaistyöaika oli yhteensä 122,4 tuhatta työtuntia (119,8) ja nettotyöaika oli 99,7 tuhatta tuntia (100,1). Sairauspoissaolojen osuus nimellisestä työajasta oli 4,28 prosenttia (4,58 %). YMPÄRISTÖ Kokkolan Energian energiantuotantolaitoksilla on voimassaolevat ympäristöluvat. Toiminta vuoden aikana oli lupaehtojen mukaista. OIKEUDELLISET ASIAT Kokkolan Energian paikallinen energiajärjestelmä, joka muodostuu sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksista sekä kaukolämpöjärjestelmästä muodostaa energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen kokonaisuuden. Järjestelmä kykenee käyttämään useita eri raakaenergian lähteitä kulloisestakin tilanteesta riippuen. Vuoden 2011 aikana hiilidioksidipäästöttömien energialähteiden osuus paikallisessa energianhankinnassa oli 40 prosenttia. Toimintavuoden aikana Kokkolan Energia oli edelleen osallisena useissa eri uusiutuvan energian kehityshankkeissa voimaosuusyhtiöidensä kautta. Vuoden 2011 asuntomessualueelle Kokkolaan rakennettiin koko alueen ulkovalaistuksen kattava uutta tekniikkaa edustava Led-valaistus. Kokkolan Energialla ei ole vireillä olevia ympäristölupaprosesseja. Liikelaitoksella ei ollut vireillä olevia oikeusprosesseja. RISKIEN HALLINTA JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Kokkolan Energian toiminta altistuu poikkeuksellisten olosuhteiden tai ennakoimattomien vahinkojen aiheuttamille tuotantolaitosten ja siirtoverkostojen vaurioriskeille. Useiden vaihtoehtoisten hankintalähteiden ja voimaosuuksien hajautuksen johdosta yhden epätoivottavan tapahtuman vaikutus jää kuitenkin rajalliseksi. Oy Kokkola Power Ab:n tulo elimelliseksi osaksi energialiiketoimintoja parantaa edelleen energiajärjestelmän toimintavarmuutta poikkeuksellisissa vikatilanteissa. Osuusvoimalaitokset suojaavat omaisuus- ja keskeytysriskinsä vakuutuksilla. Poikkeuksellisten olosuhteiden aiheuttamaan riskiin Kokkolan Energia varautuu mm.

5 5 valmiussuunnittelun avulla sekä ylläpitämällä henkilöstön varallaolojärjestelmää. Tilivuoden aikana aloitettiin käyttökeskustoimintojen kehittäminen siirtämällä sähköverkon kaukokäyttö toimitalossa olevaan käyttökeskustilaan ja uusittiin laitoksen sisäisiä viestijärjestelmiä. Kokkolan Energian liiketoiminnan taloudellinen tulos altistuu yleiselle energiatoimialan toimintaedellytyksiä rajoittavalle säätelylle sekä useille eri markkina- ja satunnaistekijöistä johtuville taloudellisille riskeille, joiden kunkin yksittäinen vaikutus on kuitenkin rajallinen johtuen hankinnan ja myynnin rakenteen hajautuksesta. Liikelaitoksen talouden toteutumaa seurataan kuukausittain kiinnittäen erityistä huomiota seurannan suoriteperusteisuuteen. Kuukausitasolla laadituista tuloslaskelmista johdetaan raportit johtokunnalle ja kaupungin osavuosikatsauksiin. Eri liiketoimintojen taloudellista toteutumaa seurataan laitoksen sisäisen kannattavuuslaskennan avulla. ORGANISAATIO JA TILINTARKASTAJAT Kokkolan Energian toimintaa kehittää ja valvoo energiajohtokunta, johon tilivuoden loppuun kuuluivat Veikko Laitila puheenjohtajana, Esko Hyyppä varapuheenjohtajana sekä muina varsinaisina jäseninä Tomi Hirvinen, Jouni Huhtala, Riitta Kalliokoski alkaen, Minna Korkiakoski, Tuomas Luoma-aho, Kaarina Niemi, Anneli Palosaari saakka, Lillemor Sarin ja Touko Virkkala. Energiajohtajana on toiminut dipl.ins. Petri Kokko. Tilintarkastusyhteisönä on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy vastuunalaisena tarkastajanaan JHTT Aatos Mäkelä. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA NÄKYMÄT VUODELLE 2012 Vuoden 2012 alussa sääolosuhteet ovat olleet tavanomaiset. Kaukolämmön sääkorjattu kulutus on ylittänyt hieman budjetoidun. Polttoöljyn hinta on vuoden alussa noussut selvästi ennakoitua korkeammalle. Sähkön tukkuhinta on ollut ennakoitua alempi ja jatkuu markkinoiden käsityksen mukaan edellistä vuotta olennaisesti alemmalla tasolla, mikä saa aikaan paineita sähköenergian loppukuluttajamyynnin hintaan ja menekkiin. Sähkön hankinta tukkumyyntiin jäänee budjetoitua alemmalle tasolle. Edellä kuvatuista syistä liikevaihto ja tulos voivat jäädä ennakoitua alemmalle tasolle.

6 6 Investoinnit sähkö- ja lämpöverkostoihin jatkuvat edellisen vuoden tasolla. ENERGIAJOHTOKUNNAN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Energiajohtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on että tilikauden ylijäämä ,47 euroa siirretään taseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien ylijäämä.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus 17.3.2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta 002000645 70101 KUOPIO 25.2.2014 Johtokunta

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia Vuosikertomus 211 Vuosikertomus 211 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 KITEEN LÄMPÖ OY TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6)... 3 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 5 ARVIO

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1 2012 Rakentajapalvelut keskitetysti 4 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta 6 Laadukkaita palveluita kuluttajille

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Tilinpäätösmerkintä 18 Tunnusluvut 19 Tunnuslukujen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELSINGIN ENERGIA Tilinpäätös 2013 00090 HELEN (09) 6171 Y-tunnus: 0201256-6 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki 2009 VUOSIKERTOMUS Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW 1 000 kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu VUOSIkertomus 2014 Tilikausi 1.10.2013-31.12.2014 (Poikkeava tilikausi) IMATRAN LÄMPÖ OY VUOSIKERTOMUS 2014 1. Toimitusjohtajan katsaus 4 2. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS men hotelleissa kirjattiin 14,8 miljoonaa yöpymistä marraskuun loppuun mennessä. Yöpymisten määrä kasvoi 4,2 prosenttia. Anniskeluravintoloiden

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kaupan yleinen toimintaympäristö 2011 Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuonna

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14.

Toimitusjohtajan katsaus 2. Johtokunta 4. Organisaatio 5. Sähkön myynti 6. Sähköverkko 8. Kaukolämpö 10. Tuotanto 12. Tunnuslukuja 14. 2006 Vuosikertomus Toimitusjohtajan katsaus 2 Johtokunta 4 Organisaatio 5 Sähkön myynti 6 Sähköverkko 8 Kaukolämpö 10 Tuotanto 12 Tunnuslukuja 14 Energiatase 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Rahoituslaskelma

Lisätiedot