eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013"

Transkriptio

1 eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite, joka sisältää rahastojen säännöt sekä myös kuluttajasuojalain mukaiset rahoituspalvelun etämyynnissä esitettävät tiedot. Sen lisäksi jokaiseta rahastosta julkaistaan avaintietoesite, joka sisältää sijoittajille tärkeimmät avainkohdat rahastosta. Säännöissä mainittua yksinkertaistettua rahastoesitettä ei enää julkaista, mutta vastaavat tiedot ovat tässä rahastoesitteessä.

2 Perustietoa ICECAPITAL-sijoitusrahastoista Sijoitusrahaston hallinto Sijoitusrahaston hallinnosta vastaa eq Rahastoyhtiö Oy, joka on perustettu suomalainen osakeyhtiö (y-tunnus , kotipaikka Helsinki). Rahaston toimintaa valvoo ja niiden säännöt on vahvistanut Finanssivalvona Suomessa. Rahasto on perustettu toimimaan toistaiseksi. Rahastoyhtiö harjoittaa ainoastaan sijoitusrahastotoimintaa ja siihen olennaisesti liittyvää toimintaa. Rahastoon liittyvät tiedot ja palvelu annetaan Suomessa suomen ja ruotsin kielellä. Sijoitusrahaston säilytysyhteisönä toimii Pohjola Pankki Oyj. Rahastoyhtiön osakepääoma on euroa. Yhtiö käyttää toiminnassaan asiamiehiä sijoitusrahaston salkunhoidossa, myynnissä ja markkinoinnissa. Sijoitusrahastoa markkinoi rahastoyhtiön ohella eq Varainhoito Oy:n muodostama konserni, jonka tytäryhtiö rahastoyhtiö on. Sijoitusrahaston tilintarkastajina toimivat PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja Eero Suomela, KHT) varatilintarkastajanaan Juha Wahlroos, KHT sekä Jari Häkkinen, KHT (osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja) varatilintarkastajanaan Juha Tuomala, KHT. Rahastoyhtiön hallinnoimat sijoitusrahastot eq Rahastoyhtiö Oy hallinnoi seuraavia sijoitusrahastoja: eq-rahastot Sijoitusrahasto eq Clean Energy Sijoitusrahasto eq Consumer Sijoitusrahasto eq Eurobond Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko Sijoitusrahasto eq Financial Sijoitusrahasto eq Healthcare Sijoitusrahasto eq Industrial Sijoitusrahasto eq Kasvava Aasia Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko Sijoitusrahasto eq Materials Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina Sijoitusrahasto eq Suomiliiga Sijoitusrahasto eq Technology Sijoitusrahasto eq Telecom Sijoitusrahasto eq Valtiokorko Sijoitusrahasto eq Venäjä Plus Erikoissijoitusrahasto eq Active Hedge Erikoissijoitusrahasto eq Emerging Markets Corporate Bond Erikoissijoitusrahasto eq Emerging Markets Local Currency Credit Erikoissijoitusrahasto eq High Yield Bond Erikoissijoitusrahasto eq Pikkujättiläiset Erikoissijoitusrahasto eq Sectors ICECAPITAL-rahastot Sijoitusrahasto ICECAPITAL Finland Equity Sijoitusrahasto ICECAPITAL European Property Sijoitusrahasto ICECAPITAL Global Utilities & Energy Sijoitusrahasto ICECAPITAL Euro Floating Rate Sijoitusrahasto ICECAPITAL Qualifying Money Market Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL European Stock Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL US Stock Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Japan Stock Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Emerging Markets Stock Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Euro Investment Grade Bond Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Euro Government Bond Index Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Commodity Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Alternative Beta Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Global Tactical Asset Allocation Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Africa Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL High Yield Beta Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Frontier Markets ICECAPITAL-rahastoja hoiti aiemmin ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy solmitulla yrityskaupalla ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy myi varainhoitoliiketoimintansa eq Oyj:lle. Rahastot siirrettiin eq Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiksi alkaen. Rahastojen nimet on tarkoitus muuttaa eq-nimiksiksi vuoden 2013 aikana. Rahastoyhtiön johto Hallitus Janne Larma (puheenjohtaja) Toimitusjohtaja, eq Oyj Lauri Lundström Hallintojohtaja, eq Varainhoito Oy Annamaija Peltonen Toimitusjohtaja, eq Rahastoyhtiö Oy Mats Söderström Sijoitusjohtaja, Thominvest Oy Teijo Heikkilä (osuudenomistajien edustaja) Hallituksen puheenjohtaja, Tamrock Oy:n eläkesäätiö Aarni Pursiainen (osuudenomistajien edustaja) Sijoitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Toimitusjohtaja Annamaija Peltonen Toimitusjohtajalle ei ole valittu varamiestä. Tietoa säilytysyhteisöstä Pohjola Pankki Oyj, kotipaikka Helsinki Postiosoite: PL 308, POHJOLA Käyntiosoite: Teollisuuskatu 1 b, Helsinki Puh Säilytysyhteisö on luottolaitos, joka toimii yrityspankkina suurille ja keskisuurille yrityksille. Sen muodostaman Pohjola-konsernin liiketoiminnot ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutustoiminta ja varainhoito. Tilikausi ICECAPITAL-sijoitusrahastojen tilikausi on kalenterivuosi. Kaikkien toimintansa aloittaneiden ICECAPITAL-sijoitusrahastojen ensimmäinen tilikausi päättyi tai päättyy aloitusvuoden viimeisenä päivänä. Tärkeää tietoa tuotto- ja riskihistoriasta Tässä esitteessä ja muussa rahastoja koskevassa materiaalissa on esitetty rahastojen ja niiden vertailuindeksien tuottohistoriaa. Aiempi tuotto- ja riskikehitys ei kuitenkaan osoita sijoitusrahaston tulevaa kehitystä. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin sijoitti. Tässä esitteessä esitetyissä historiallisissa tuotoissa ei ole huomioitu merkintä- ja lunastuspalkkioiden vaikutusta. Rahaston ensimmäinen toimintavuoden tuotto on tuotto toiminnan alusta vuoden loppuun. Volatiliteetti on riskitunnusluku, joka kuvaa rahaston tuoton vaihtelua. Se on laskettu päivätuottojen keskihajonnasta kolmen vuoden ajalta tai toiminnan alusta seuraavalla kaavalla: volat. = Stdev[r i] 250 = [n Σr i 2 Σ(r i) 2 ]/[n (n 1)] 250, r i = Ln[P i] - Ln[P i-1] missä P i on rahaston yhden kasvuosuuden arvo päivänä i, n on päivien lukumäärä ja Ln[] on luonnollinen logaritmifunktio. Kaavassa oletetaan vuodessa olevan 250 tuottohavaintoa (pankkipäivää) kalenterivuoden aikana. Volatiliteetti voi vaihdella suurestikin ajankohdasta toiseen. Eräissä rahastoissa volatiliteetti on laskettu viikkotuotoista, jolloin em. kaavassa luku 250 korvataan 52:lla. Rahastot jaetaan toteutuneen volatiliteetin perusteella volatiliteettiluokkiin R1 (<2%), R2 (2-5%), R3 (5-10%) ja R4 (>10%). Osuuslajit ja tuotonjako Useimmissa rahastoissa on tällä hetkellä käytössä kaksi osuuslajia, B- ja A-osuudet (poikkeukset mainittu rahastokohtaisissa tiedoissa). B- osuuksille ei makseta erityistä vuotuista tuottoa vaan se sisältyy osuuden arvoon. Osuuslajit eivät eroa palkkioiltaan tai merkintäedellytyksiltään. Tuotto-osuuksille (A-osuudet) jaetaan kultakin tilikaudelta tuottoa sääntöjen mukaisesti. Oletusarvoisesti maksettavalla tuotolla merkitään (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) uusia vastaavia tuotto-osuuksia tuotonmaksupäivän osuusarvoon.

3 Sijoittajan niin pyytäessä maksetaan tuotto kuitenkin rahana rahastoosuusrekisterissä olevalle tilille. Rahasto-osuuden arvon laskeminen ja julkaiseminen eq Rahastoyhtiö Oy laskee ja julkaisee sijoitusrahastojen ja niiden rahasto-osuuksien arvot kunakin päivänä, jolloin rahasto on avoinna merkinnöille ja lunastuksille. Osalle kerran viikossa avoinna oleville erikoissijoitusrahastoille julkaistaan arvo myös muille pankkipäiville. Arvo lasketaan rahaston perusvaluutassa noudattaen pääsääntöisesti seuraavia arvostusmenetelmiä: Osakkeet ja osakesidonnaiset sijoituskohteet arvostetaan viimeisiin kaupantekokursseihin. Korkosijoituskohteet arvostetaan kello Valuuttakursseina käytetään kello kursseja. Hyödykesijoitukset arvostetaan viimeisiin kaupankäyntikursseihin. Eräissä rahastoissa suojaavat instrumentit voidaan pääsäännöstä poiketen arvostaa samanaikaisesti suojattavan kohteen kanssa. Hintalähteenä käytetään rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytettyjä hinnanseurantajärjestelmiä (esim. Bloomberg), tai ko. sijoituskohdetta aktiivisesti kauppakäyvien markkinaosapuolten parasta tarjousta. Arvostussäännöistä voidaan poiketa eräissä sääntöjen mukaisissa tilanteissa. Jos käypää arvoa ei ole saatavilla, sijoituskohde arvostetaan hallituksen päättämin objektiivisin kriteerein. Rahasto-osuudet arvostetaan viimeisimpään tiedossa olevaan osuuden arvoon. Tällöin rahaston arvonlaskennassa alarahaston kurssina käytetään sitä kurssia, millä rahasto tekee tai tekisi määräaikojen puitteissa tehtyä merkintää tai lunastusta vastaavan toimeksiannon alarahastoon. ICECAPITAL Index -rahastojen määräajat on mitoitettu niin, että alarahaston kurssi vastaa yleensä saman päivän päärahaston arvoa. Tästä on kuitenkin poikkeuksia mm. arkipyhien vuoksi. Näistä pyritään tiedottamaan etukäteen mm. rahastoyhtiön internet-sivuilla. Arvo julkaistaan yleensä seuraavana pankkipäivänä aamupäivällä. Tieto rahasto-osuuden arvosta on yleisön saatavilla rahastoyhtiöstä ja sen internetsivuilta. Osuuden arvot toimitetaan myös Finanssialan keskusliiton yhdessä Suomen Sijoitustutkimus Oy:n kanssa ylläpitämään rahastoluetteloon ja sen välityksellä rahastotietoja julkaiseville tiedotusvälineille. Arvonlaskennassa mahdollisesti ilmenevät olennaiset virheet korjataan Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti. Olennaisena pidetään virhettä, joka on suurempi kuin 0.10% (volatiliteettiluokassa R1), 0.20% (R2), 0.30% (R3) tai 0.50% (R4). Kaikista ilmenneistä arvonlaskentavirheistä ylläpidetään pyydettäessä näytettävää luetteloa. Esitteet Sijoitusrahastoista julkaistaan varsinainen rahastoesite sekä avaintietoesite,,johon on koottu sijoittajille merkityksellisimmät avaintiedot rahastosta tiivistetysti. Sijoitusrahastoista laadittu varsinainen rahastoesite, avaintietoesite sekä rahastojen säännöt, vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset ovat saatavilla maksutta ennen rahasto-osuuden merkintää ja sen jälkeen rahastoyhtiöstä. Palkkiot, kulut ja tunnusluvut Rahastosijoituksiin liittyvät kuluja ovat merkintä- ja lunastuspalkkio, hallinnointipalkkio sekä rahaston muut kulut, esim. pankkikulut ja kaupankäyntikulut. Palkkiot, kulut ja eräitä muita niihin liittyviä tunnuslukuja on esitetty rahastokohtaisissa tiedoissa. Merkintäpalkkio peritään siitä summasta, jonka asiakas on maksanut rahaston tilille ja lopuilla varoilla merkitään rahasto-osuuksia. Lunastuspalkkio peritään lunastettavan summan mukaan. Hallinnointipalkkio vähennetään päivittäin (1/365) rahasto-osuuden arvosta, joten palkkio sisältyy rahaston tuottoon eikä sitä veloiteta sijoittajalta erikseen. ICECAPITAL Index -rahastojen alarahastojen perimät hallinnointipalkkiot vähennetään rahastolta peritystä palkkiosta ja huomioidaan määräajoin. Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston säilytysyhteisölle maksettavan korvauksen. Rahastoyhtiö voi saada korvausta rahaston sijoituskohteena olevilta rahastoilta ja niiden taustayhteisöiltä. Palkkioista ja minimimerkinnöistä voidaan neuvotella ottaen huomioon kokonaisasiakkuus. Hinnasto on voimassa toistaiseksi ja sen vahvistaa rahastoyhtiön hallitus sääntöjen puitteissa. Juoksevat kulut -tunnusluku kuvaa sijoitusrahastosta vuoden aikana veloitettavia maksuja yhtenä lukuna. Luku sisältää vuotuiset palkkiot ja muut maksut edellisvuoden lukuihin perustuen. Juoksevat kulut -luku ei sisällä kaupankäyntikuluja. Kiertonopeus kuvaa, kuinka paljon rahaston arvopaperit ovat keskimäärin vaihtuneet raportointijakson aikana. Kiertonopeus lasketaan vähentämällä rahastossa tehtyjen ostojen ja myyntien yhteismäärästä merkintöjen ja lunastusten yhteismäärä. Tämä erotus jaetaan rahaston keskimääräisellä pääomalla. Esimerkiksi kiertonopeus 2,0 tarkoittaa, että jokainen arvopaperi vaihtuu keskimäärin kerran vuodessa toiseen (yksi myynti+yksi osto). Laskentatapa voi johtaa jossain tapauksissa negatiiviseen kiertonopeuteen. Sijoitusrahastojen aiemmat tunnusluvut ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Verotuksen pääpiirteet Seuraavassa on kerrottu pääkohdat rahastosijoitusten verokohtelusta sijoitusrahaston sekä Suomessa verovelvollisen yksityishenkilön näkökulmasta vuonna 2012 voimassa olleiden säädösten perusteella. Tarkempia tietoja verotuksesta kehotetaan hankkimaan veroviranomaisilta tai -asiantuntijoilta tai esim. internet-osoitteesta Verotuksen lisäksi rahastosijoitukset voivat vaikuttaa joihinkin etuisuuksiin kuten opinto- ja asumistukeen. Tarkempia tietoja näistä vaikutuksista tulee pyytää etuisuuden myöntäjältä. Sijoitusrahasto on Suomessa tuloverosta vapaa yhteisö. Se maksaa kuitenkin eräistä ulkomailta saaduista osingoista lähdeveroa kyseisen maan veroviranomaisille. Tuotto-osuuksille kertyvä vuotuinen tuotto ja lunastuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvä luovutusvoitto ovat osuudenomistajan pääomatuloa, josta maksetaan prosentin vero riippuen pääomatulon määrästä. Sijoittaja voi vähentää lunastuksen yhteydessä syntyneen mahdollisen luovutustappion saman verovuoden ja sitä seuraavan kolmen verovuoden aikana saaduista luovutusvoitoista. Kuitenkin jos henkilöllä on luovutuksia vuoden aikana vain vähän, luovutusvoitot ovat verovapaita ja luovutustappiot vähennyskelvottomia (luovutus- / hankinta-arvot yhteensä alle 1000 euroa). eq Rahastoyhtiö Oy perii vuosittaisesta tuotonjaosta ennakonpidätyksen ja ilmoittaa rahasto-osuuksien omistustiedot, lunastustapahtumat ja tiedot myyntivoittojen ja -tappioiden laskemiseksi veroviranomaisille, joka kirjaa ne esitäytettyyn veroilmoitukseen. Verovelvollisen tulee tarkistaa esitäytettyyn veroilmoitukseen kirjatut myyntivoitot ja -tappiot sekä tuotonjako- ja omistustiedot. Julkinen kaupankäynti Rahasto-osuudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Omistajaohjauksen tavoitteet Sijoitusrahastot sijoittavat varansa hajautetusti. Tämän johdosta käytännössä kaikissa yhtiöissä sijoitusrahastojen omistusosuus yhtiöistä on pieni tai jopa täysin merkityksetön. Sijoitukset ovat luonteeltaan portfoliosijoituksia, joihin ei liity omistajaohjausta. Rahastot osallistuvat omistamiensa yhtiöiden yhtiökokouksiin ja omistajien äänestyksiin ainoastaan poikkeustapauksissa. Rahastoyhtiö ei ohjeista rahaston omistamia alarahastoja omistajaohjauksen osalta. Sijoitukset toisiin sijoitusrahastoihin Rahasto voi sijoittaa toisiin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Sijoituskohteiksi valittujen sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten omat kiinteät hallinnointipalkkiot, jotka kohdistuvat rahaston tekemiin sijoituksiin, on rajattu siten, että näin lasketut välilliset palkkiot eivät saa yhteensä ylittää kahta prosenttia vuodessa sijoituksen tekevän rahaston kokonaisarvosta (poikkeus: ICECAPITAL Africa, jossa raja on kolme prosenttia). Eräitä julkisyhteisöjä koskevat sijoitukset Sijoitusrahastolain 76 2 momentin ja rahastojen yhteisten sääntökohtien 9 mukaan sijoitusrahasto voi sijoittaa enemmän kuin 35 % rahaston varoista EU-valtioiden tai eräiden muiden julkisyhteisöjen arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin. eq Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimissa sijoitusrahastoissa ei ole tarkoitus käyttää tätä mahdollisuutta, ellei rahaston riskit -kohdassa ole toisin erikseen mainittu. Perumisoikeus Rahastomerkintää ei voi kuluttajansuojalain etämyyntisäädösten perusteella peruuttaa, koska sijoituksen arvo riippuu rahoitusmarkkinoiden muutoksista, joihin rahastoyhtiö ei voi vaikuttaa. Osuudenomistaja voi kuitenkin aina lunastaa osuutensa normaalien määräaikojen ja hinnaston puitteissa. Sovellettava laki ja erimielisyydet Rahastoyhtiön ja sijoitusrahastojen toimintaan sovelletaan Suomen lakia. Jos rahastoyhtiön ja ei-ammattimaisen asiakkaan välille syntyy rahastosijoitukseen perustuvia erimielisyyksiä, jotka eivät ratkea neuvotteluilla, voi osuudenomistaja saattaa asian Arvopaperi-

4 lautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoja menettelytavoista saa Vakuutusja rahoitusneuvonnasta, Porkkalankatu 1, Helsinki, Rahastosijoituksesta aiheutuvat riitaisuudet voidaan aina käsitellä myös sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä osuudenomistajalla on asuinpaikka. Jos osuudenomistajalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Lisätietoja eq Rahastoyhtiö Oy Mikonkatu 9, Helsinki Puhelin (09) ,

5 Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Alternative Beta Rahastokohtaiset tiedot Rahaston perustiedot Aloituspäivä Vertailuindeksi (Ei vertailuindeksiä) Perusvaluutta Euro Minimimerkintä e Rahastoyhtiö eq Rahastoyhtiö Oy Salkunhoitaja eq Varainhoito Oy Sijoitustoiminnan tavoitteet Rahasto on absoluuttisen tuoton rahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti muutellen sijoitusten painopistettä markkinatilanteen mukaan. Rahasto pyrkii aktiivisella salkunhoidolla maksimoimaan sijoittajan tuoton pitkällä aikavälillä sijoittamalla sellaisiin yleisestä osakemarkkinoista poikkeaviin riskitekijöihin, joiden tuottoodotus salkunhoitajan käsityksen mukaan kompensoi niiden riskin (ns. vaihtoehtoiset riskipreemiot). Lisätavoitteena on pitää rahaston korrelaatio yleisen osakemarkkinan liikkeisiin matalana ja ylläpitää rahaston arvonvaihtelua (volatiliteettia) vakaana markkinaliikkeistä huolimatta. Keskeisimmät riskit Rahasto sijoittaa hyvin monipuolisesti erilaisiin riskipreemioihin. Näitä riskejä voivat olla esimerkiksi eri osake-, korko-, raaka-aine-, kiinteistö-, luotto- tai muiden markkinoiden tai markkinasegmenttien tuotto tai tuottoerot. Sijoitukset voivat myös olla sidottuja esimerkiksi yhtiöiden tulevaan osingonjakoon, osakemarkkinoiden päiväliikkeiden suuruuteen eli volatiliteettiin tai erityyppisten osakkeiden liikkeiden yhteneväisyyteen. Näiden sijoitusten liikkeet ylös- ja alaspäin voivat ajoittain olla huomattavia. Sijoitusrahasto voi sijoittaa johdannaissopimuksiin sekä riskeiltä suojautuakseen että muuten osana sijoitustoimintaa. Kaikkiin kohdeetuuksiin voidaan sijoittaa joko positiivisella tai negatiivisella positiolla. Negatiivisella positiolla tarkoitetaan sitä, että position arvo laskee kohde-etuuden arvon noustessa ja päinvastoin. Rahaston salkunhoitaja pyrkii riskienhallinnassaan, että rahaston pitkän aikavälin volatiliteetti eli rahaston tuoton keskihajonta olisi vuositasolla keskimäärin noin 6-11%. Toteutuva riskitaso voi kuitenkin olla suurempi tai pienempi. Rahaston johdannaisten vakuusvaatimusten ylittävä osa, joka voi olla suurin osa rahaston arvosta, sijoitetaan tyypillisesti korkoinstrumentteihin. Tätä kautta rahaston arvo on riippuvainen myös näiden velkakirjojen luottoriskistä. Rahaston varat voidaan sijoittaa yhden yksittäisen julkisyhteisön arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Julkisyhteisöjä joiden sijoituskohteisiin sijoitetaan enemmän kuin 35% rahaston varoista voivat olla euroalueen, Britannian, Ruotsin ja Sveitsin valtiot ja keskuspankit sekä vähintään AA+/Aa1 -luokituksen saaneet julkisyhteisöt. Poikkeamat sijoitusrahastodirektiivin mukaisista (ns. tavallisista) sijoitusrahastoista 1) Rahasto voi myydä arvopapereita ja rahamarkkinavälineitä lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta tai hankkimalla ne takaisinostosopimuksin. 2) Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 20 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 10 % rahaston varoista voi olla enintään 40 % rahaston varoista. 3) Muihin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin voidaan yhteensä sijoittaa enimmillään 10 % rahaston arvosta. 4) Rahaston johdannaisten, takaisinostosopimusten ja lainaksiotettujen arvopaperien vakuusvaatimus voi olla korkeimmillaan 50% rahaston arvosta. 5) Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 50% saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa yhteensä enintään 50% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin tai sellaisiin vakioimattomiin johdannaissopimuksiin, joista rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski. Tätä rajoitusta sovellettaessa otetaan huomioon vakuuden omistusoikeuden siirrosta rahastolle aiheutuva vastapuoliriski. 6) Rahaston johdannaisten kohde-etuutena voi olla yhteisissä sääntökohdissa mainittujen kohde-etuuksien lisäksi fyysinen hyödyke, kuten maatalous-, elintarvike-, energia-, sähkö-, kaasu-, öljy-, metalli-, kaivos-, jalokivi-, elektroniikkakomponentti-, keräysmateriaali- tai kuitutuote; muu määrämuotoinen teollisuusraaka-aine (esim. kumi-, paperi-, kemikaali- tai kaasutuote); määrämuotoinen palvelu (esim. rahtikuljetus tai tietoliikennekapasiteetti) tai oikeus (esim. päästöoikeus); taloudellinen indeksi (kuten inflaatio, myyntimäärät) taikka säätila tai muu luonnonilmiö (esim. vedenkorkeus). Kohdeetuutena voi myös olla em. kohde-etuuksista muodostettu indeksi ja toinen johdannainen. Rahasto voi tarvittaessa saada omistukseensa myös fyysisiä hyödyketoimituksia edellyttäen, että niiden varastointi on järjestetty ja että fyysisten hyödykkeiden osuus rahaston varoista on alle 50%. Hyödykejohdannaisten riskiä seurataan johdannaisen kohdeetuutena olevan hyödykkeen tai indeksin markkina-arvon mukaan. Rahaston hyödykepositioiden sijoitusaste voi ylittää rahaston arvon (vipuvaikutus). Vipuastetta rajoitetaan edellä mainitun vakuusvaatimuksen perusteella. 7) Lainaus-, takaisinosto- ja johdannaissopimusten vakuudeksi voidaan rahaston varoista antaa vakuuksia siten, että vakuuden omistusoikeus siirtyy vakuudenhaltijalle. Rahaston vastapuolina tällaisissa sopimuksissa voivat olla markkinoilla aktiivisesti toimivat, riittävän luottokelpoisuuden omaavat luottolaitokset, rahoituslaitokset ja sijoituspalveluyritykset, jotka ovat tunnustetun valvontaviranomaisen valvonnan alaisia. Omistusoikeus rahaston varoihin voi olla siirtyneenä ainoastaan vastapuolen lainaus-, takaisinosto- ja johdannaissopimuksiin liittyviä vakuusvaatimuksia vastaavaan määrään kuitenkin siten, että siirrosta rahastolle aiheutuva vastapuoliriski voi olla enintään 10% vastapuolen saamisten määrästä. Kohderyhmä Rahasto sopii ammattimaiselle sijoittajalle, joka hakee lisätuottoa osalle portfoliotaan usean vaihtoehtoisten riskipreemioiden tuotosta. Eiammattimaisia sijoittajia kehotetaan ottamaan yhteyttä sijoitusneuvojaan tai salkunhoitajaan ennen sijoituksen tekemistä. Sijoitukset suositellaan tehtäväksi vähintään 5 vuodeksi. Tuotto- ja riskihistoria 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -3.0% -8.9% 21.3% -4.9% Volatiliteetti 12 kk 17.4% Kiertonopeus 1.0% Tracking error 12 kk - Kulusuhde (TER) - Sharpen mittari Volat. luokka R4 Rahaston volatiliteetti on laskettu viikkohavainnoista. Palkkiot ja tunnusluvut Merkintäpalkkio 1% Lunastuspalkkio 1% Hallinnointipalkkio (pa.) 1% - lisäksi tuottosidonnainen palkkio, ks. "tuottopalkkio ja sen laskenta" -7.7% -9.4% ICECAPITAL Alternative Beta (ei vertailuindeksiä) Merkintäpalkkio peritään siitä summasta, jonka asiakas on maksanut rahaston tilille ja lopuilla varoilla merkitään rahasto-osuuksia. Lunastuspalkkio peritään lunastettavan summan mukaan. Kiinteä hallinnointipalkkio vähennetään päivittäin (1/365) rahasto-osuuden arvosta, joten se sisältyy rahaston tuottoon eikä sitä veloiteta sijoittajalta erikseen. Palkkioista ja minimimerkinnöistä voidaan neuvotella ottaen huomioon kokonaisasiakkuus. Hinnasto on voimassa toistaiseksi ja sen vahvistaa rahastoyhtiön hallitus sääntöjen puitteissa.

6 Merkintä ja lunastus Merkintä tapahtuu siirtämällä sijoitettavat varat ICECAPITAL-rahastojen merkintätilille ja ilmoittamalla merkinnästä yhtiölle faksilla ( ) tai puhelimitse ( ). Lunastus tapahtuu vastaavalla ilmoituksella. Toimeksiannon voi lähettää myös sähköpostilla, mutta tällöin toimeksianto sitoo rahastoyhtiötä vain jos siitä on lähetetty vahvistus asiakkaalle. ICECAPITAL-rahastojen merkintätilit OP-Pohjola FI Nordea FI Sampo FI Saman päivän arvoon tehtävissä merkinnöissä ja lunastuksissa noudatetaan alla esitettyjä määräaikoja. Määräajan jälkeen tehdyt toimeksiannot suoritetaan seuraavan merkintä- ja lunastuspäivän arvoon. Merkintätoimeksianto rahastoyhtiölle: Kello 16:00 Merkintäsumma rahaston tilillä: Kello 17:30 Lunastustoimeksianto rahastoyhtiölle: Kello 12:00 Lunastuksen maksu normaalisti: Seuraavana pankkipäivänä Lunastus voi viivästyä, jos varat lunastamiseen on hankittava myymällä sijoitusrahaston arvopapereita. Rahastoyhtiö voi kieltäytyä merkinnästä, jos sillä ei ole merkinnästä tai asiakkaasta riittäviä tietoja. Merkinnät ja lunastukset voidaan väliaikaisesti keskeyttää eräissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Rahastomerkintää ei voi kuluttajasuojalain perusteella peruuttaa, koska sijoituksen arvo riippuu rahoitusmarkkinoiden muutoksista, joihin rahastoyhtiö ei voi vaikuttaa. Osuudenomistaja voi kuitenkin aina lunastaa osuutensa tässä esitteessä määräaikojen puitteissa. Merkinnästä ja lunastuksesta peritään hinnaston (ks. "Palkkiot ja kulut") mukainen palkkio. Osuudet ja osuuslajin voi myös vaihtaa toiseen sijoitusrahastoon tai -lajiin, jolloin vaihto suoritetaan pääsääntöisesti samalla tavalla kuin lunastus ja merkintä. Tuottopalkkio ja sen laskenta Tuottopalkkio on 10 % siitä tuotosta, mikä ylittää vertailutuoton tuoton. Vertailutuotto on 3 kk rahamarkkinatuotto, joka lasketaan Merrill Lynchin 3 kk Euro Libor indeksiä käyttäen. Palkkio maksetaan vasta sen jälkeen, kun edellisen palkkionmaksun jälkeinen alituotto suhteessa vertailutuottoon on kokonaan voitettu takaisin (ns. high-water-mark - periaate). Menetelmä varmistaa, että tuottopalkkio peritään vain niiltä, jotka ovat tuotosta hyötyneet. Tehdessään merkinnän sijoittaja ei tässä menetelmässä joudu maksamaan aiemmin tapahtuneesta hyvästä tuotosta. On huomattava, että jos sijoittaja merkitsee osuuksia tilanteessa, jossa rahasto on tilapäisesti jäänyt vertailutuotosta, sijoittaja ei maksa tuottopalkkiota lainkaan, kunnes kaikki vertailutuotto on saavutettu. Laskentakaavat Veloitettava tuottopalkkio euroina (F perf) lasketaan seuraavasti F perf = 0, jos P diff P diff n, jos P diff > 0 P diff = (P * t - B t ) (tuottoero) P * t = rahasto-osuuden arvo laskentahetkellä, ennen tuottopalkkion veloittamista B t = I t / I t-1 P t-1 (osuuden vertailuarvo) I t, I t-1 = vertailutuoton laskentaindeksin pisteluku tarkastelujakson lopussa (t) ja alussa (t-1) P t-1 = rahasto-osuuden arvo tarkastelujakson alussa, tuottopalkkion veloittamisen jälkeen Jos tuotto-osuussarjalle on jaettu tuottoa tarkastelujakson aikana, korvataan tuotto-osuuden arvo laskentahetkellä (P * t) tuotto-osuuden laskennallisella arvolla seuraavasti: P * t = PK * t / PK t-1 P t-1, missä PK on kasvuosuuden arvo. Tarkastelujakson alkupäivä on edellinen päivä, jolloin rahastolta veloitettiin tuottopalkkiota (tai toiminnan aloituspäivä, jos palkkiota ei aiemmin ole peritty). Havainnoiva kuva F9 5B 1D 3E Kuva: Tuottopalkkio maksetaan, kun rahaston arvo ylittää vertailuarvon. Jos rahaston arvo on jäänyt edellisestä tuottopalkkion maksusta, ei palkkiota veloiteta, ennen kuin koko tuottoero on saatu kiinni. Huom. kuvion mittasuhteita on muutettu, jotta palkkiolaskennan periaate käy selvemmin ilmi. Kuvio ei myöskään anna kuvaa rahastosijoituksen tuotto-odotuksesta tai riskistä. Havainnoiva kuva F9 5B 1D 3E Rahasto-osuuden arvo Osuuden vertailuarvo Väli, josta maksetaan palkkiota Rahasto-osuuden arvo Osuuden vertailuarvo Väli, josta maksetaan palkkiota Kuva: Tuottopalkkio maksetaan, kun rahaston arvo ylittää vertailuarvon. Jos rahaston arvo on jäänyt edellisestä tuottopalkkion maksusta, ei palkkiota veloiteta, ennen kuin koko tuottoero on saatu kiinni. n = rahaston kyseisen osuussarjan osuuksien lukumäärä (ennen merkintöjä ja lunastuksia)

7 RAHASTON SÄÄNNÖT

8 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ICECAPITAL ALTERNATIVE BETA (Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt ) 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahaston (jäljempänä "rahasto") nimi on Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL Alternative Beta, ruotsiksi Special Placeringsfond ICECAPITAL Alternative Beta ja englanniksi Mutual Fund ICECAPITAL Alternative Beta (Non-UCITS) 2 Sijoitustoiminnan luonne ja tavoitteet Rahasto on absoluuttisen tuoton rahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti muutellen sijoitusten painopistettä markkinatilanteen mukaan. Rahasto pyrkii aktiivisella salkunhoidolla maksimoimaan sijoittajan tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto voi toteuttaa sijoitustoimintaansa sijoittamalla kaikkiin ICECAPITAL-sijoitusrahastojen yhteisissä säännöissä mainittuihin sijoituskohteisiin sekä jäljempänä tässä pykälässä mainittuihin sijoituskohteisiin. Osakesijoitusten keskimääräistä sijoitusastetta tai korkosijoitusten keskimääräistä duraatiota ei ole rajoitettu ja ne voivat olla myös negatiivisia. Riskiastetta rajoitetaan jäljempänä mainitun vakuusvaatimusrajan perustella. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Poikkeukset sijoitusrahastodirektiiviin ja yhteisiin sääntökohtiin Rahaston sijoitustoiminta poikkeaa sijoitusrahastodirektiivin ja ICECAPITAL-sijoitusrahastojen yhteisten sääntökohtien sijoituspolitiikasta seuraavasti: 1) Rahasto voi myydä arvopapereita ja rahamarkkinavälineitä lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta tai hankkimalla ne takaisinostosopimuksin. 2) Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 20 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 10 % rahaston varoista voi olla enintään 40 % rahaston varoista. 3) Muihin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin voidaan yhteensä sijoittaa enimmillään 10 % rahaston arvosta. 4) Rahaston johdannaisten, takaisinostosopimusten ja lainaksiotettujen arvopaperien vakuusvaatimus voi ylittää yhteisissä sääntökohdissa mainitun ylärajan (30%) ja olla korkeimmillaan 50% rahaston arvosta. 5) Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 50% saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa yhteensä enintään 50% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin tai sellaisiin vakioimattomiin johdannaissopimuksiin, joista rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski. Tätä rajoitusta sovellettaessa otetaan huomioon vakuuden omistusoikeuden siirrosta rahastolle aiheutuva vastapuoliriski. 6) Rahaston johdannaisten kohde-etuutena voi olla yhteisissä sääntökohdissa mainittujen kohde-etuuksien lisäksi fyysinen hyödyke, kuten maatalous-, elintarvike-, energia-, sähkö-, kaasu-, öljy-, metalli-, kaivos-, jalokivi-, elektroniikkakomponentti-, keräysmateriaali- tai kuitutuote; muu määrämuotoinen teollisuusraaka-aine (esim. kumi-, paperi-, kemikaali- tai kaasutuote); määrämuotoinen palvelu (esim. rahtikuljetus tai tietoliikennekapasiteetti) tai oikeus (esim. päästöoikeus); taloudellinen indeksi (kuten inflaatio, myyntimäärät) taikka säätila tai muu luonnonilmiö (esim. vedenkorkeus). Kohdeetuutena voi myös olla em. kohde-etuuksista muodostettu indeksi ja toinen johdannainen. Rahasto voi tarvittaessa saada omistukseensa myös fyysisiä hyödyketoimituksia edellyttäen, että niiden varastointi on järjestetty ja että fyysisten hyödykkeiden osuus rahaston varoista on alle 50%. Hyödykejohdannaisten riskiä seurataan johdannaisen kohdeetuutena olevan hyödykkeen tai indeksin markkina-arvon mukaan. Rahaston hyödykepositioiden sijoitusaste voi ylittää rahaston arvon (vipuvaikutus). Vipuastetta rajoitetaan edellä mainitun vakuusvaatimuksen perusteella. 7) Lainaus-, takaisinosto- ja johdannaissopimusten vakuudeksi voidaan rahaston varoista antaa vakuuksia siten, että vakuuden omistusoikeus siirtyy vakuudenhaltijalle. Rahaston vastapuolina tällaisissa sopimuksissa voivat olla markkinoilla aktiivisesti toimivat, riittävän luottokelpoisuuden omaavat luottolaitokset, rahoituslaitokset ja sijoituspalveluyritykset, jotka ovat tunnustetun valvontaviranomaisen valvonnan alaisia. Omistusoikeus rahaston varoihin voi olla siirtyneenä ainoastaan vastapuolen lainaus-, takaisinosto- ja johdannaissopimuksiin liittyviä vakuusvaatimuksia vastaavaan määrään kuitenkin siten, että siirrosta rahastolle aiheutuva vastapuoliriski voi olla enintään 10% vastapuolen saamisten määrästä. 3 Hallinnointipalkkion enimmäismäärä Rahaston kiinteä hallinnointipalkkio ei saa ylittää 3,0 % vuodessa laskettuna rahaston arvosta. Lisäksi rahastoyhtiö voi periä rahastolta tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota, joka on enintään 20 % rahaston tuoton ja Merrill Lynchin kolmen kuukauden Euro-Libor-koron noteerauksista laskettu indeksin tuoton erosta. Rahaston tuotolla tarkoitetaan kasvuosuuden arvonnousua ennen tuottopalkkion veloittamista. Tuottosidonnaisen palkkion määrää tarkastellaan jokaisena arvonlaskentapäivänä. Tuottoero lasketaan alkaen siitä tarkasteluhetkestä, jolloin palkkiota viimeksi perittiin (tai toiminnan alusta, jos palkkiota ei ole aiemmin veloitettu). Jos tuottoero on positiivinen, peritään sen perusteella laskettu tuottosidonnainen palkkio. Jos tuottoero on negatiivinen, palkkiota ei peritä. Tarkemmat tiedot ja kuvaus tuottosidonnaisesta hallinnointipalkkiosta esitetään kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä. 4 Rahasto-osuuksien merkintöjen ja lunastusten määräajat Päivän arvoon tehtävissä merkinnöissä ja lunastuksissa noudatetaan alla esitettyjä määräaikoja. Merkintä- ja lunastusmenettely on kuvattu tarkemmin ICECAPITAL-sijoitusrahastojen yhteisten sääntökohtien 11 :ssä. Merkintätoimeksianto rahastoyhtiölle: Kello 16:00 Merkintäsumma rahaston tilillä: Kello 17:30 Lunastustoimeksianto rahastoyhtiölle: Kello 12:00 5 Yhteiset sääntökohdat Muilta osin rahasto noudattaa ICECAPITAL-sijoitusrahastojen yhteisten sääntöjen kohtia 6 22.

9 ICECAPITAL-SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEISET SÄÄNTÖKOHDAT RAHASTON HALLINTO 6 Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö Rahaston hallinnosta vastaa eq Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä rahastoyhtiö). Rahaston säilytysyhteisö on Pohjola Pankki Oyj, ellei rahastokohtaisissa säännöissä toisin mainita. Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. Rahastoesitteessä ja yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä. Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 7 Tilikausi Rahaston ja rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Rahaston ensimmäisen tilikauden päättymispäivä kerrotaan rahastoesitteessä. SIJOITUSPOLITIIKKA 8 Sijoitusrahastolain mukaiset sijoituskohteet Rahaston varoja voidaan sijoittaa seuraaviin sijoituskohteisiin rahastokohtaisissa säännöissä ja sijoitusrahastolaissa mainituin rajoituksin. Jos rahasto on erikoissijoitusrahasto, sen rahastokohtaisissa säännöissä voidaan säätää sijoituksista muihinkin sijoituskohteisiin. A. Listatut ja niihin rinnastettavat sijoituskohteet 1) arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla. 2) arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta 1 kohdassa tarkoitetussa vaihdantajärjestelmässä edellyttäen, että kaupankäynti voi kaikella todennäköisyydellä alkaa viimeistään sanotun ajan kuluttua umpeen. 3) rahamarkkinavälineet, jotka eivät ole kaupankäynnin kohteena 1 kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla edellyttäen, että niiden liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskijaa koskee sijoittajien ja säästöjen suojaamiseksi annettu sääntely, ja edellyttäen, että niiden: a) liikkeeseenlaskija tai takaaja on Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion keskus-, alue- tai paikallisviranomainen tai keskuspankki, Euroopan keskuspankki, Euroopan unioni tai Euroopan investointipankki, muu kuin Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio tai tällaisen valtion osavaltio, taikka kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio; tai b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena 1 kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla; tai c) liikkeeseenlaskija tai takaaja on yhteisö, jonka toiminnan vakautta valvotaan Euroopan yhteisön lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti, tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä; tai d) liikkeeseenlaskija on muu yhteisö, jonka liikkeeseen laskemiin rahamarkkinavälineisiin tehtyihin sijoituksiin sovelletaan sijoittajansuojaa, joka vastaa edellä a,b tai c kohdassa säädettyä, ja liikkeeseenlaskijan oma pääoma on vähintään 10 miljoonaa euroa ja joka laatii ja julkaisee tilinpäätöksensä neuvoston direktiivin 78/660/ETY mukaisesti, tai yhteisö, joka kuuluu konserniin, jossa on yksi tai useampia yhtiöitä, joiden liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena edellä 1 kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla, ja joka on erikoistunut konsernin rahoitukseen, tai yhteisö, joka on erikoistunut sellaisten arvopaperistamisvälineiden rahoitukseen, joissa hyödynnetään luottolaitoksen maksuvalmiuslimiittiä. B. Talletukset 1) talletukset luottolaitoksissa, edellyttäen että: a) talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa; ja b) luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa taikka Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Koreassa, Meksikossa, Singaporessa, Sveitsissä, Turkissa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa C. Sijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset 1) Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden ja kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen rahasto-osuudet tai yhteissijoitusyritysten osuudet. 2) Suomalaisten erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuudet ja muiden kuin edellä kohdassa 1 tarkoitettujen sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuudet, edellyttäen että: a) kotivaltion lainsäädännön mukaan se on sellaisen valvonnan alainen, joka vastaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä, ja sitä valvovan viranomaisen sekä Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on riittävässä määrin varmistettu; ja b) osuudenomistajien suoja sekä varojen erilläänpidon, lainaksioton ja -annon sekä arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden ilman katetta tapahtuvan luovutuksen sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia D. Johdannaiset Vakioidut ja vakioimattomat johdannaissopimukset, joiden kohdeetuutena voi olla arvopaperi, rahamarkkinaväline, sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuus, talletus luottolaitoksessa, toinen johdannaissopimus, rahoitusindeksi, korko, valuuttakurssi tai valuutta. Johdannaisia voidaan käyttää sekä suojaustarkoituksiin että sijoitustoiminnan tehostamiseksi. Vakioimattoman johdannaissopimuksen vastapuolena voi olla luottolaitos, vakuutusyhtiö tai sijoituspalveluyritys, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai luottolaitos, jonka kotipaikka on Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Koreassa, Meksikossa, Singaporessa, Sveitsissä, Turkissa, Uudessa- Seelannissa tai Yhdysvalloissa. E. Lainaussopimukset Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi rahaston varoihin kuuluvista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä voidaan tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia. Ne selvitetään arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitetussa optioyhteisössä tai niitä vastaavassa ulkomaisessa yhteisössä. Selvitys voi tapahtua myös muualla edellyttäen, että sopimuksen vastapuolena tulee olla arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu arvopaperinvälittäjä ja sopimusehtojen tulee olla markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut. F. Muut sijoituskohteet Lisäksi rahasto voi jäljempänä mainituin rajoituksin sijoittaa myös muihin kuin edellä kohdassa A mainittuihin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. 9 Sijoitusrahastolakiin perustuvat sijoitusrajoitukset Sijoitusrahastojen 8 mukaisissa sijoituksissa noudatetaan sijoitusrahastolakiin perustuvia sijoitusrajoituksia, jotka on pääkohdiltaan lueteltu tässä pykälässä. Rahastokohtaisissa säännöissä säädetään lisäksi tarkempia sijoitusrajoituksia. Jos rahasto on erikoissijoitusrahasto, sen rahastokohtaisissa säännöissä voidaan säätää väljennyksistä näihin rajoituksiin. Yleiset enimmäismäärät Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään: 1) 10 % yhteensä kohdassa F mainittuihin muihin sijoituskohteisiin. 2) 30 % yhteensä kohdassa C.2 mainittuihin muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin. Hajautusmääräykset Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään: 1) 10 % saman kohdassa A mainitun liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin 2) 20 % saman kohdassa B mainitun luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin 3) 20 % saman kohdassa C mainitun sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin Kohdan D mukaisiin vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen

10 osalta ylittää 10 % rahaston varoista, jos vastapuoli on edellä kohdassa B tarkoitettu luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 % rahaston varoista. Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 5 % rahaston varoista saa olla enintään 40 % rahaston varoista. Tätä rajoitusta ei sovelleta talletuksiin eikä sellaisiin vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamiseen, joissa vastapuolena on edellä kohdassa B tarkoitettu luottolaitos. Rajoitus ei myöskään koske sijoituksia edellä kohdassa C tarkoitettujen sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa yhteensä enintään 20 % saman liikkeeseenlaskijan kohdan A arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kohdan B talletuksiin sekä sellaisiin kohdan D vakioimattomiin johdannaissopimuksiin, joista rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski. Hajautusrajoituksia laskettaessa yhtenä kokonaisuutena on pidettävä samaan konserniin kuuluvia yhteisöjä. Tämän estämättä samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin saadaan kuitenkin sijoittaa yhteensä enintään 20 % rahaston varoista. Jos rahastokohtaisissa säännöissä mainittu sijoitustoiminnan tavoite on seurata tiettyä indeksiä, voidaan hajautusvaatimuksista poiketa sijoitusrahastolain mukaisella tavalla. Julkisyhteisöjä koskevat poikkeukset Seuraaviin liikkeeseenlaskijoihin tai takaajiin sovelletaan edellä mainitusta poiketen väljempiä hajautusvaatimuksia: 1) Suomen valtio, suomalainen kunta ja kuntayhtymä 2) Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio ja sen osavaltio tai muu paikallinen julkisyhteisö 3) kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio 4) seuraavat valtiot: Australia, Kanada, Japani, Korea, Meksiko, Uusi- Seelanti, Sveitsi, Turkki, Yhdysvallat Kun liikkeeseenlaskija tai takaaja on jokin edellä mainituista, rahasto saa sijoittaa enintään 35 % rahaston varoista saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin. Edelleen rahasto saa riskinhajauttamisen periaatetta soveltaen sijoittaa myös enemmän kuin 35 % rahaston varoista edellä tarkoitettuihin saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin. Edellytyksenä on, että arvopaperit tai rahamarkkinavälineet ovat peräisin vähintään kuudesta eri liikkeeseenlaskusta, eikä samaan liikkeeseenlaskuun ole tarkoitus sijoittaa määrää, joka ylittää 30 % rahaston varoista. Eräitä valvottuja luottolaitoksia koskevat poikkeukset Seuraavat ehdot täyttäviin liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan edellä mainitusta poiketen väljempiä hajautusvaatimuksia: 1) liikkeeseenlaskija on lain mukaan velkakirjan haltijoiden suojaamiseksi asetetun julkisen tarkastuksen alainen luottolaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja 2) niiden liikkeeseenlaskusta saadut varat on lain mukaan sijoitettava pääoman sekä korkojen suorittamisen turvaavalla tavalla edellyttäen, että sanotut varat voidaan etuoikeudella käyttää tähän tarkoitukseen, jos liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan maksuvelvoitteestaan. Kun liikkeeseenlaskija täyttää nämä ehdot, rahasto saa sijoittaa enintään 25 % rahaston varoista saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin. Sellaisia sijoituksia tässä mainittuihin saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin, jotka ylittävät 5 % rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 80 % rahaston varoista. Muut sijoitussäännöt Sijoitusrajoituksia laskettaessa ei oteta huomioon niiden muiden sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten varoja, joihin rahaston varoja on sijoitettu. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös rahastoyhtiön hallinnoimien muiden sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin. Rahastoyhtiö perii Hallinnointipalkkion myös näistä sijoituskohteista, mutta rahastoyhtiö ei peri sijoituksen tekevältä rahastolta näiden sijoituskohteiden osalta merkintä- eikä lunastuspalkkioita. Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa edellä kohdissa C mainituissa sijoitusrahastoissa, erikoissijoitusrahastoissa ja yhteissijoitusyrityksissä, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin 10 % varoistaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Johdannais-, lainaus-, ja takaisinostosopimusten vakuudeksi voidaan asettaa yhteensä enintään 30 % rahaston arvosta. Rahaston arvopapereiden, rahamarkkinavälineiden ja johdannaissopimusten yhteenlaskettua riskiä seurataan päivittäin vakuusvaateen, osakeposition delta-luvun sekä korkoposition duraatio-tunnusluvun avulla. Finanssivalvonnan luvalla rahastoyhtiö saa ottaa rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka yhdessä takaisinostosopimusten kanssa vastaa enintään 10 % rahaston varoista. Lainaksiannettujen arvopaperien markkina-arvo ei saa ylittää 25 % rahaston arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden arvosta. Rajoitus ei koske lainaussopimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada välittömästi vaadittaessa takaisin. Rahastoyhtiön tulee ylläpitää luetteloa rahaston käyttämistä markkinapaikoista. Luettelo on yleisön saatavilla rahastoyhtiöstä. Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. Poikkeukset sijoitusrajoituksiin Sijoitusrajoituksia ei tarvitse noudattaa käytettäessä rahaston varoihin kuuluviin arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin liittyviä merkintäoikeuksia. Jos rajoitukset on ylitetty rahastoyhtiöstä riippumattomista syistä tai merkintäoikeuksien käyttämisen takia, rahastoyhtiön on pidettävä sijoitusrahastotoiminnan ensisijaisena tavoitteena tilanteen korjaamista rahasto-osuudenomistajien edun mukaisella tavalla. Rahastoyhtiö saa sijoittaessaan rahaston varoja huolehtien riskin hajauttamisen periaatteen soveltamisesta poiketa sijoitusrajoituksista enintään kuuden kuukauden ajan rahaston toiminnan aloittamisesta. Sijoitusrahastolain säätämin rajoituksin rahaston varoja voidaan sijoittaa sellaisen Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevan yhtiön osakkeisiin tai muihin pääomaosuuksiin, joka sijoittaa varansa pääasiallisesti sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka sijaitsee yhtiön kotivaltiossa, mikäli tämä on kysymyksessä olevan valtion lainsäädännön mukaan ainoa tapa sijoittaa sanotussa valtiossa liikkeeseenlaskettuihin arvopapereihin. RAHASTO-OSUUDET 10 Rahasto-osuudet ja rahasto-osuusrekisteri Rahastoon sijoittaminen perustuu rahasto-osuuksiin. Kukin rahastoosuus oikeuttaa yhtäläiseen osuuteen rahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja osuuslajien suhteelliset arvot. Yksi rahasto-osuus jakautuu tuhanteen (1000) yhtäläiseen murto-osaan. Rahastoyhtiö pitää rekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja niiden omistajista sekä rekisteröi rahasto-osuuksien omistusmuutokset. Rahastoyhtiö antaa osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen, joka voi koskea useita osuuksia tai niiden murto-osia, ja se voidaan antaa vain nimetylle osuudenomistajalle. Rahastoyhtiön hallitus voi perustaa rahastoon erilaisia osuuslajeja seuraavasti: 1) Kussakin rahasto-osuussarjassa voi olla tuotto-osuuksia ja kasvuosuuksia. Tuotto-osuuksille voidaan jakaa vuotuista tuottoa, joka vähennetään osuuden arvosta. Kasvuosuuksille vuotuinen tuotto pääomitetaan ja hyvitetään osuuden arvossa. Osuudenomistaja voi vaihtaa saman sarjan tuotto-osuuden kasvuosuudeksi tai päinvastoin. 2) Rahastossa voi olla hallinnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahastoosuussarjan merkintäedellytykset ja ne ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä ja yksinkertaistetussa rahastoesitteessä. Merkintäedellytyksien pitää perustua sijoittajan sijoittaman varallisuuden määrään, sijoittajan kotivaltioon sekä sijoittajan ja häneen läheisessä yhteydessä olevien muiden sijoittajien kokonaisasiakkuuteen ICECAPITAL-konsernissa. Jos osuudenomistaja saavuttaa omistusaikanaan jonkun toisen rahasto-osuussarjan merkintäedellytykset, rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan tätä rahasto-

11 osuussarjaa. Jos osuudenomistaja omien toimenpiteidensä johdosta ei enää täytä omistamansa osuussarjan merkintähetken mukaisia merkintäedellytyksiä, rahastoyhtiöllä on oikeus muuntaa omistus osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka merkintäedellytykset sijoittaja täyttää. Jos osuudenomistaja omien toimenpiteidensä johdosta ei enää täytä minkään osuussarjan merkintäedellytyksiä, rahastoyhtiö voi muuntaa omistuksen johonkin muuhun osuussarjaan, mutta ei vaatia sijoittajaa lunastamaan osuutensa. 11 Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto Rahasto-osuuksia tarjotaan merkittäväksi ja lunastetaan rahastoyhtiössä ja muissa rahastoyhtiön hallituksen päättämissä merkintäpaikoissa pankkipäivinä. Merkintä ja lunastus tapahtuvat euroissa. Rahastoyhtiön hallitus voi kuitenkin päättää menettelystä, jolla osuudenomistajat voivat tehdä merkintöjä ja lunastuksia myös muussa valuutassa kuin euroissa. Merkintä Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, minkä osuussarjan osuuksia merkitään sekä koskeeko merkintä tuotto- vai kasvuosuuksia. Jos ilmoitusta ei tehdä, merkintä tapahtuu osuudenomistajalle edullisimman osuussarjan kasvuosuuksiin rahastoesitteessä ja yksinkertaistetussa rahastoesitteessä mainitulla tavalla. Merkinnän edellytyksenä on, että rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnästä, merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Muussa tapauksessa rahastoyhtiöllä on oikeus hyväksyä tai hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto taikka siirtää sen toteuttamisajankohtaa. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla osuuksia kerralla on vähintään ostettava tai myytävä. Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan rahastoyhtiössä jakamalla merkintämaksu osuuden arvolla. Jos merkintätoimeksianto on saapunut rahastoyhtiöön ja merkintäsumma on nähtävissä rahaston pankkitilillä tai muuten rahastoyhtiön tai sen asiamiehen käytettävissä ennen rahastokohtaisissa säännöissä mainittuja määräaikoja, rahastoosuuksien merkintä toteutetaan samalle päivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon. Muussa tapauksessa merkintä toteutetaan seuraavana mahdollisena merkintäpäivänä laskettavaan rahastoosuuden arvoon. Merkittyjen osuuksien määrä lasketaan osuuden tuhannesosan tarkkuudella. Vahvistuksena merkinnästä sijoittaja saa postitse ostolaskelman ja halutessaan osuustodistuksen. Lunastus Rahasto-osuuden omistajalla on oikeus vaatia rahastoyhtiöltä osuuden lunastamista. Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä. Jos rahasto-osuudesta on annettu osuustodistus, on osuustodistus luovutettava lunastuspyynnön yhteydessä rahastoyhtiölle. Jos lunastusta varten ei tarvitse myydä rahaston arvopapereita, lunastushinta on toimeksiantopäivän osuuden arvo, jos lunastustoimeksianto on saapunut rahastoyhtiöön ennen rahastokohtaisissa säännöissä mainittua määräaikaa. Tämän jälkeen saapuneet lunastustoimeksiannot toteutetaan seuraavan mahdollisen lunastuspäivän osuuden arvolla. Jos varat lunastamiseen on hankittava myymällä rahaston arvopapereita, tulee myynnin tapahtua ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun lunastusta vaadittiin rahastoyhtiöltä. Lunastaminen tulee tällöin toteuttaa heti, kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää edellä mainittu kahden viikon määräaika. Rahastoyhtiö ja rahasto-osuuden omistaja voivat sopia, että rahastoosuudet voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa kokonaan tai osittain antamalla rahasto-osuuden-omistajalle lunastushintaa vastaava määrä rahaston arvopapereita ja raha-markkinavälineitä. Rahastoyhtiön on lunastussopimusta tehdessään huolehdittava siitä, ettei toimenpide vaaranna rahaston muiden osuudenomistajien etua. Vaihto Rahasto-osuudenomistajan vaihtaessa rahasto-osuuksia rahastoyhtiön hallinnoimien muiden rahastojen rahasto-osuuksiin määräytyy vaihtohinta kuten merkinnässä ja lunastuksessa. Rahastoyhtiön hallitus voi kuitenkin päättää, että vaihdon yhteydessä sovelletaan nopeutettua aikataulua siten, että merkintä voi tapahtua samana päivänä kuin lunastus. Yleistä Tarkemmat tiedot merkintä-, lunastus ja vaihtotoimeksiantojen menettelytavoista sekä niistä perittävistä palkkioista ilmenee rahastoesitteestä ja yksinkertaistetussa rahastoesitteestä. 12 Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen Rahastoyhtiö voi osuudenomistajien edun sitä vaatiessa tai muusta erityisen painavasta syystä Finanssivalvonnan luvalla keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät. Rahastoyhtiö voi keskeyttää rahasto-osuuksien lunastamisen väliaikaisesti poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun rahastoosuudenomistajien etu sitä vaatii, esimerkiksi silloin kun rahaston pääasiallisilta markkinapaikoilta tai olennaiselta osalta niistä ei ole saatavissa luotettavaa markkina- ja hintainformaatiota. Finanssivalvonta voi myös määrätä merkinnät, lunastukset tai molemmat keskeytettäväksi, jos se on välttämätöntä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen varmistamiseksi, rahastoosuudenomistajien edun turvaamiseksi tai muusta erityisen painavasta syystä. ARVONLASKENTA JA TUOTONJAKO 13 Rahaston arvon laskeminen Rahaston arvo lasketaan vähentämällä rahaston varoista rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina. Rahastoon kuuluvat osakkeet, osakesidonnaiset arvopaperit sekä osake- ja hyödykesidonnaiset johdannaissopimukset arvostetaan kyseisen markkinapaikan viimeisiin kaupantekokursseihin. Muut arvopaperit, rahamarkkinavälineet ja johdannaissopimukset arvostetaan käypään markkina-arvoon kello rahastoesitteessä esitetyllä tavalla. Rahaston omistamien muiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet arvostetaan viimeisimpään tiedossa olevaan osuuden arvoon. Jos rahasto-osuus on julkisen kaupankäynnin kohteena, osuudet voidaan vaihtoehtoisesti arvostaa kyseisen markkinapaikan viimeisiin kaupantekokursseihin, edellyttäen, että osuudella on riittävä hinnanmuodostus. Rahaston tekemät talletukset arvostetaan nimellisarvoon ja niissä huomioidaan myös kertynyt korko. Lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaan lainattujen arvopaperien arvon perusteella. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi kello julkisen hinnanseurantajärjestelmän valuuttanoteerausten keskihintoihin. Jos sijoituskohteelle ei ole edellä mainitulla tavalla saatavissa käypää markkina-arvoa, ne arvostetaan rahastoyhtiön hallituksen määräämien objektiivisten periaatteiden mukaan. Valittua menettelyä on sovellettava johdonmukaisesti. Mikäli on ilmeistä, että rahaston arvostus merkittävältä osin perustuu markkinatilanteeseen ennen tähän arvoon tehtävien merkintä- ja lunastustoimeksiantojen aikarajaa, rahastoyhtiön hallitus voi osuudenomistajien edun turvaamiseksi päättää muusta menettelystä rahaston arvon määräämiseksi. Valittua menettelyä on sovellettava johdonmukaisesti. 14 Rahasto-osuuksien arvon laskeminen Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuksien arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Rahasto-osuuden arvo on normaalisti saatavissa rahastoyhtiöstä viimeistään arvonlaskentaa seuraavana päivänä kello Rahasto-osuuden arvo lasketaan rahasto-osuuslajeittain jakamalla kuhunkin osuuslajiin kohdistuva osuus rahaston arvosta, josta on vähennetty osuuslajin hallinnointipalkkio sekä mahdollisesti osuuslajille laskentapäivänä jaettu tuotto, kyseisen rahasto-osuuslajin rahastoosuuksien lukumäärällä.

eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013

eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013 eq Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 1.1.2013 Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite, joka sisältää rahastojen säännöt sekä myös kuluttajasuojalain mukaiset rahoituspalvelun etämyynnissä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 27.1.2014 alkaen. OP-POHJOISMAAT PLUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahasto sijoittaa varansa pääosin Euroopan osakemarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75-100 %.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin Euroopan osakemarkkinoille. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75-100 %. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-EUROOPPA OSAKE -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä.

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-SUOMI ARVO -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä (1-2

Lisätiedot

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä.

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 5 ja 6 :ssä. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-EUROOPPA PIENYHTIÖT -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä. Seligson & Co rahastojen yhteiset säännöt 1 / 10 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä. Seligson & Co rahastojen yhteiset säännöt 1 / 10 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). 1 Sijoitusrahasto Aventum Pension Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut

Lisätiedot

OKO-EQUITY HEDGE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite

OKO-EQUITY HEDGE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite OKO-EQUITY HEDGE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OKO-Equity Hedge -erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI TAKTINEN ALFA-KORKO

SIJOITUSRAHASTO EVLI TAKTINEN ALFA-KORKO SIJOITUSRAHASTO EVLI TAKTINEN ALFA-KORKO RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot

OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite

OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Cash Manager -sijoitusrahasto, ruotsiksi Placeringsfonden OP-Cash Manager ja englanniksi

Lisätiedot

Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto

Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kortränta placeringsfond (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto AURTUA+ (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond AURTUA+ ja englanniksi AURTUA+

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 12.7.2015 ja ne ovat tulleet voimaan 24.9.2015. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Smart,

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA

SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA SIJOITUSRAHASTO EVLI HIGH YIELD YRITYSLAINA RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä.

Lisätiedot

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen.

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO EM MULTI STRATEGY Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB View (alla Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden UB View ja englanniksi UB View Fund (non-ucits). Rahasto

Lisätiedot

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen.

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR nimisen rahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Rahaston

Lisätiedot

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä. Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 1 / 10 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA säännöt Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto QUORUM SYSTEMATICA Säännöt 4.10.2013

Sijoitusrahasto QUORUM SYSTEMATICA Säännöt 4.10.2013 Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 20.9.2013. 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Sijoitusrahasto QUORUM SYSTEMATICA (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Placeringsfond QUORUM SYSTEMATICA

Lisätiedot

Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto

Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Ränta Plus placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). 1 Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus UB Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 HELSINKI Y-tunnus 2118101-5 Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT RAHASTOJEN SÄÄNNÖT ALKAEN 23.12.2011 Yksinkertainen on tehokasta. Seligson & Rahastoyhtiö Oyj RAHASTOJEN SÄÄNNÖT Tässä julkaisussa on Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

RAHASTOESITE 2.1.2013

RAHASTOESITE 2.1.2013 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 2.1.2013 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 N HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.9.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SISÄLLYS RAHASTOESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT JA LUNASTUKSET

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 18.6.2012. Yksinkertainen on tehokasta!

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 18.6.2012. Yksinkertainen on tehokasta! SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 18.6.2012 Yksinkertainen on tehokasta! SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT JA LUNASTUKSET 4 SIJOITTAMISEN

Lisätiedot