OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite"

Transkriptio

1 OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Cash Manager -sijoitusrahasto, ruotsiksi Placeringsfonden OP-Cash Manager ja englanniksi OP-Cash Manager Fund (jäljempänä Rahasto). Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on kasvattaa rahasto-osuuden arvoa, mihin Rahasto pyrkii sijoittamalla varansa euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahaston korkoriski voi olla modifioidulla duraatiolla mitattuna enintään 1. Rahaston on tehtävä sijoituksensa korkoinstrumentteihin, joissa velallisena tai takaajana on Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluva valtio, Ahvenanmaan maakunta tai sellainen kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenistä ainakin yksi on ETA-valtio, ETA-valtiossa sijaitseva sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu sellainen näihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus, ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai muu sellainen yhteisö, jonka asianomainen ministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön taikka, ETAvaltiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen muu luottolaitos kuin edellä tarkoitettu talletuspankki tai muu sellainen yhteisö, jonka asianomainen ministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin taikka joissa velallisena on yhteisö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jonka osakkeilla tai osuuksilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa taikka joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa ja jossa velallisena on muu kuin edellä mainittu yhteisö. Jos edellä mainitun yhteisön kotipaikka ei ole Suomessa, on yhteisön oltava luottokelpoisuusluokitukseltaan lyhytaikaisten velkojen osalta Moody s P-2 tai S&P A-2 tai pitkäaikaisten velkojen osalta Moody s Baa3 tai S&P BBB-. 2 Rahastoyhtiö Rahaston hallinnosta vastaa OP-Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. 3 Asiamiehen käyttö Rahastoyhtiö voi käyttää toimintansa hoitamisessa apunaan asiamiehiä. Rahastoesitteessä ja yksinkertaistetussa rahastoesitteessä (jäljempänä Rahastoesite) on ilmoitettu tarkemmin, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin näitä käyttää. 4 Säilytysyhteisö Rahaston säilytysyhteisö on OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Säilytysyhteisö voi käyttää tehtäviensä hoitamisessa apunaan säilytyspalvelutehtäviin erikoistuneita Rahoitustarkastuksen tai sitä vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevia yhteisöjä. 5 Sijoitusrahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahastolain mukaan varoja voidaan sijoittaa: 1) Joukkovelkakirjalainoihin. 2) Rahamarkkinavälineisiin. Rahamarkkinavälineellä tarkoitetaan velkasitoumusta, jolla tavallisesti käydään kauppaa rahamarkkinoilla, joka voidaan helposti muuttaa rahaksi ja jonka arvo voidaan tarkasti määritellä koska tahansa. 3) Vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin, joiden kohde-etuutena voi olla rahoitusväline, korko, johdannaissopimus, rahoitusindeksi, valuuttakurssi tai valuutta. Vakioimattoman johdannaissopimuksen vastapuolena voi olla luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, jonka kotipaikka on Euroopan Talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 % sijoitusrahaston varoista, jos vastapuoli on kohdassa 5 tarkoitettu luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 % sijoitusrahaston varoista. Kohdissa 1-3 tarkoitetut arvopaperit, rahamarkkinavälineet sekä vakioidut johdannaissopimukset ovat julkisen kaupan-käynnin kohteena arvopaperipörssin pörssilistalla tai niillä käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla. Markkinapaikan sijaintia ei ole rajattu maantieteellisesti. Lista kulloinkin käytettävistä markkinapaikoista on saatavissa Rahastoyhtiöstä. 4) Muihin kuin kohdassa 2 tarkoitettuihin rahamarkkinavälineisiin mikäli niiden liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskijaa koskee sijoittajien ja säästöjen suojaamiseksi annettu sääntely, ja edellyttäen, että niiden: a) liikkeeseenlaskija tai takaaja on Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion keskus-, alue- tai paikallisviranomainen tai keskuspankki, Euroopan keskuspankki, Euroopan unioni tai Euroopan investointipankki, muu kuin Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio tai tällaisen valtion osavaltio, taikka kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, tai

2 b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kohdassa 4 d tarkoitetulla markkinapaikalla, tai c) liikkeeseenlaskija tai takaaja on yhteisö, jonka toiminnan vakautta valvotaan yhteisön lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti, tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat yhteisön lainsäädäntöä. d) liikkeeseenlaskija on muu yhteisö, jonka liikkeeseen laskemiin rahamarkkinavälineisiin tehtyihin sijoituksiin sovelletaan sijoittajansuojaa, joka vastaa edellä kohdassa a, b tai c säädettyä, ja liikkeeseenlaskijan oma pääoma on vähintään 10 miljoonaa euroa ja joka laatii ja julkaisee tilinpäätöksensä neuvoston direktiivin 78/660/ETY mukaisesti, tai yhteisö, joka kuuluu konserniin, jossa on yksi tai useampia yhtiöitä, joiden liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupan-käynnin kohteena sijoitusrahastolain 69 :n 1 momentin kohdassa 1 tarkoitetulla markkinapaikalla, ja joka on erikoistunut konsernin rahoitukseen, tai yhteisö, joka on erikoistunut sellaisten arvopaperistamisvälineiden rahoituk-seen, joissa hyödynnetään luottolaitoksen maksuvalmius-limiittiä. 5) Talletuksiin luottolaitoksissa, edellyttäen että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Sveitsissä, Yhdysvalloissa tai Japanissa. Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 20 % saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin. 6) Arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi sijoitusrahastolain 69 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla markkinapaikalla, yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellyttäen, että kaupankäynti voi kaikella todennäköisyydellä alkaa viimeistään sanotun ajan kuluttua umpeen. 7) Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden ja kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. 8) Suomalaisten erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin, muiden kuin edellä kohdassa 7 tarkoitettujen Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Yhdysvalloissa toimiluvan saaneiden yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Tässä kohdassa tarkoitetun sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen on oltava kotivaltionsa lainsäädännön mukaan sellaisen valvonnan alainen, joka vastaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä ja lisäksi sitä valvovan viranomaisen ja Rahoitustarkastuksen välisen yhteistyön on oltava riittävässä määrin varmistettu. Myös osuudenomistajien suojan on vastattava sijoitusrahastodirektiivin mukaisen sijoitusrahaston ja yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajien suojaa. Erityisesti varojen erillään pidon, lainaksi oton, lainaksi annon ja arvo-papereiden sekä rahamarkkinavälineiden ilman katetta tapahtuvan luovutuksen on vastattava sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia. 9) Muihin kuin edellä kohdissa 1-2, 4 ja 6 tarkoitettuihin arvo-papereihin ja rahamarkkinavälineisiin enintään 10 % Rahaston arvosta. Rahaston varojen hajauttaminen Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 10 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, mutta kuitenkin yhteensä enintään 20 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, tai sellaisiin vakioimattomiin johdannaissopimuksiin, joista sijoitusrahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 5 % Rahaston arvosta saa olla enintään 40 % Rahaston arvosta. Tätä rajoitusta ei sovelleta talletuksiin eikä sellaisiin vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamiseen, joissa vastapuolena on edellä kohdassa 5 tarkoitettu luottolaitos. Rajoitus ei myöskään koske sijoituksia edellä kohdissa 7 ja 8 tarkoitettujen sijoitus-rahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Edellä mainitusta poiketen Rahasto saa sijoittaa arvostaan 100 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, joissa liikkeeseenlaskijana tai takaajana on Suomen valtio, suomalainen kunta tai kuntayhtymä tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluva valtio, tällaisen valtion osavaltio tai muu paikallinen julkisyhteisö, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n jäsenvaltio taikka kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi (1) Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio. Kyseisten sijoitusten tulee olla peräisin vähintään kuudesta (6) eri liikkeeseenlaskusta, eikä samaan liikkeeseenlaskuun saa sijoittaa yli 30 % rahaston arvosta. Euroopan talousalueeseen (ETA) kuulumattomia OECD-maita ovat: Australia, Kanada, Japani, Etelä-Korea, Meksiko, Uusi Seelanti, Turkki ja Yhdysvallat. Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa edellä kohdissa 7 ja 8 mainituissa sijoitusrahastoissa, erikoissijoitusrahastoissa ja yhteissijoitusyrityksissä, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin 10 % varoistaan toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston arvosta enintään 10 % voidaan sijoittaa toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisten sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on yhteensä enintään 2,5 % sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusrahastosta tai yhteissijoitusyrityksestä voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita.

3 Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahastoyhtiö perii hallinnointipalkkion myös näistä sijoituskohteista, mutta Rahastolta ei peritä näiden sijoituskohteiden osalta merkintä- eikä lunastuspalkkioita. Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. Rahoitustarkastuksen luvalla Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % Rahaston arvosta. Osto- ja myyntioptioiden preemioiden hankintahinta ei saa ylittää 15 % rahaston arvosta. Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi rahaston varoihin kuuluvista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä voidaan tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia edellyttäen, että ne selvitetään laissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä tai vastaavassa ulkomaisessa yhteisössä. Jos selvitys tapahtuu muualla, sopimuksen vastapuolena tulee olla laissa tarkoitettu arvopaperinvälittäjä ja sopimusehtojen tulee olla markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut. Lainaksi annettujen arvopaperien markkina-arvo ei saa ylittää 25 % rahaston arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden arvosta. Rajoitus ei koske lainaussopimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada välittömästi vaadittaessa takaisin. Johdannaissopimusten, takaisinostosopimusten ja lainaksi otettujen arvopapereiden yhteenlaskettu vakuusvaatimus voi olla enintään 25 % rahaston arvosta. Rahaston korkoriskiä seurataan modifioitu duraatio-luvun avulla, jonka tulee olla välillä Rahaston riskiasemaa säännellään Rahastoyhtiön vallitsevan markkinanäkemyksen perusteella, eikä johdannaistiliasemalle ole säädetty erityisiä sulkemisrajoja. 6 Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Yksi rahasto-osuus muodostuu kymmenestätuhannesta (10000) yhtä suuresta murto-osasta, mikä tarkoittaa sitä, että rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan neljän (4) desimaalin tarkkuudella. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia osuussarjoja. Kussakin osuussarjassa voi olla sekä tuotto- että kasvuosuuksia (osuuslaji). Osuudenomistaja voi vaihtaa tuotto-osuuden kasvuosuudeksi tai päinvastoin. Osuussarjojen hallinnointipalkkiot voivat poiketa toisistaan seuraavista syistä: 1) rahasto-osuuden merkitsijä on toinen OP- Rahastoyhtiön hallinnoima rahasto, 2) rahasto-osuuksien minimimerkintämäärät poikkeavat toisistaan, 3) rahasto-osuuksia markkinoidaan Suomen lisäksi johonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon tai 4) asiakkaalla on kokonaisasiakkuus OPryhmässä. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin osuussarjan merkinnän edellytyksistä ja ne ilmoitetaan kulloinkin voimassaolevassa Rahastoesitteessä. Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston arvosta ottaen huomioon eri osuussarjojen ja eri osuuslajien suhteelliset arvot. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana uuden merkinnän tai rahastovaihtojen johdosta nousee yksittäisessä osuussarjassa yli toisen osuussarjan minimimerkintämäärän, Rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä vastaa. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana lunastusten tai rahastovaihtojen johdosta laskee yksittäisessä osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintöjen minimimerkintämäärän, on Rahastoyhtiöllä oikeus muuntaa omistus osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen koskemaan sitä osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa. Rahastoyhtiö antaa osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen rahasto-osuuksien omistuksesta. Osuustodistus voi koskea useita osuuksia tai niiden murto-osia ja voidaan antaa vain nimetylle osuudenomistajalle. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassaolevassa Rahastoesitteessä ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta. 7 Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus Rahasto-osuudet ovat merkittävissä ja lunastettavissa Rahastoyhtiössä sekä muissa Rahastoesitteessä määritellyissä merkintäpaikoissa. Tiedot rahasto-osuuksien arvoista sekä 8 :n tarkoittamasta merkintäpalkkiosta ja lunastuspalkkiosta ovat yleisön saatavilla jokaisena pankkipäivänä Rahastoyhtiössä ja muissa Rahaston merkintäpaikoissa. Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, minkä osuussarjan ja osuuslajin osuuksia hän merkitsee. Osuudenomistajaa sitova ilmoitus merkinnästä tapahtuu maksamalla merkintämaksu. Merkintätoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä, kun merkintäsumma on Rahastoyhtiön käytettävissä ja Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä ennen kello 17.00, toteutetaan merkintä saman pankkipäivän arvoon. Mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu kello jälkeen, on merkintäpäivä seuraava pankkipäivä ja merkintä toteutetaan seuraavan pankkipäivän arvoon. Edellä mainituista kellonajoista poiketaan niiden merkintöjen osalta, jotka muodostetaan asiakkaalta suoraveloitettavista maksueristä perustuen asiakkaalla olevaan jatkuvaan rahastosijoitussopimukseen. Nämä merkinnät toteutetaan sen pankkipäivän arvoon, jona raha on veloitettu asiakkaalta. Mikäli suorituksen viitenumero puuttuu tai se on virheellinen, toteutetaan merkintä sen päivän arvoon, jona viite on saatu selvitettyä.

4 Rahastoyhtiöllä on oikeus hyväksyä tai hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto. Merkinnän hylkäyksen perusteena voi olla vain se, että Rahastoyhtiölle ei ole annettu riittäviä tietoja merkinnän toteuttamiseksi. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla osuuksia kerralla on vähintään merkittävä tai lunastettava. Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan Rahastoyhtiössä jakamalla saatu merkintämaksu (josta on vähennettynä 8 :ssä mainittu merkintäpalkkio) osuuden arvolla. Merkittyjen osuuksien määrä lasketaan osuuden kymmenestuhannesosan (1/10000) tarkkuudella pyöristäen osuuksien määrä alaspäin. Jakojäännös lisätään rahastopääomaan. Rahasto-osuuden omistajalla on oikeus saada Rahastoyhtiöltä lunastus rahasto-osuudestaan. Rahastoyhtiöllä on vastaavasti velvollisuus lunastaa kyseinen rahasto-osuus. Tällöin mahdollisesti merkinnästä annettu osuustodistus on luovutettava. Lunastaminen tapahtuu Rahaston varoista. Mikäli lunastustoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen kello 17.00, toteutuu lunastus saman pankkipäivän arvoon. Mikäli lunastustoimeksianto on vastaanotettu kello jälkeen, toteutuu lunastus seuraavan pankkipäivän arvoon. Maksu lunastuksesta suoritetaan pääasiallisesti lunastustoimeksiannon toteutumispäivää seuraavana pankkipäivänä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita. Mikäli varat lunastamiseen on hankittava myymällä rahaston sijoituksia, tulee myymisen tapahtua ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin aina kahden viikon kuluessa lunastustoimeksiannon vastaanottamisesta. Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää edellä mainittu määräaika. Lunastamisen tulee tällöin tapahtua sen päivän arvonlaskennan mukaan, jona varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Maksu suoritetaan tätä päivää seuraavana pankkipäivänä. 8 Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot Rahasto-osuuden merkintähintaa määrättäessä Rahastoyhtiö saa lisätä rahasto-osuuden arvoon enintään kaksi (2) prosenttia rahastoosuuden arvosta (merkintäpalkkio). Rahasto-osuuden lunastushintaa määrättäessä Rahastoyhtiö saa vähentää enintään kaksi (2) prosenttia rahasto-osuuden arvosta (lunastuspalkkio). Rahastoyhtiö voi edellisten momenttien estämättä kuitenkin asettaa merkintä- ja lunastuspalkkioille tapahtumakohtaisen vähimmäispalkkion, joka voi olla enintään kahdeksan (8) euroa merkintä- tai lunastustapahtumaa kohden. Edellä tässä kohdassa mainittujen korvausten määrästä päättää Rahastoyhtiön hallitus. Kulloinkin perittävien korvausten määrät ovat nähtävillä ja saatavissa Rahastoyhtiössä ja muissa Rahaston merkintäpaikoissa sekä kulloinkin voimassa olevassa Rahastoesitteessä. 9 Rahaston arvon laskeminen Rahaston arvo lasketaan siten, että Rahaston varoista vähennetään Rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina. Rahastoon kuuluvat osakkeet ja vakioidut johdannaissopimukset arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on viimeinen saatavilla oleva kaupankäyntikurssi kello Jollei arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käytetään ostonoteerausta. Joukkovelkakirjat ja rahamarkkinavälineet, joille on saatavissa julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä luotettava markkinahintanoteeraus, arvostetaan klo Suomen aikaa julkisen hinnanseurantajärjestelmän välityksellä saatavien osto- ja myyntinoteerauksen keskiarvoon. Sijoitusrahasto-osuudet arvostetaan kunkin rahaston sääntöjen mukaan julkaistuun arvonlaskentapäivän rahasto-osuuden arvoon. Arvopapereiden lainaussopimukset arvostetaan kohde-etuutena olevien arvopapereiden markkina-arvoon. Jos Rahaston käyttämälle sijoituskohteelle ei ole saatavissa edellä mainittua arvoa tai kyse on jostain muusta kuin edellä mainitusta sijoituskohteesta, jolle ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa, arvostetaan sellainen sijoituskohde Rahastoyhtiön hallituksen määräämien objektiivisten periaatteiden mukaan. Tilisaataviin pankeilta lisätään niille edellisen arvonlaskenta-päivän jälkeen kertynyt korko. Rahaston valuuttamääräisten varojen ja velkojen arvo muutetaan euroiksi käyttäen kansainvälisten valuuttapankkien julkiseen hinnanseurantajärjestelmään kello Suomen aikaa ilmoittamien valuuttanoteerausten osto- ja myynti-kurssien keskiarvoa. 10 Rahasto-osuuden arvon laskeminen Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna (pankkipäivä=arvonlaskentapäivä). Rahasto-osuuden arvo on saatavissa Rahastoyhtiöstä ja kaikista merkintäpaikoista. Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeellä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä, kuitenkin niin, että eri osuussarjojen arvossa otetaan huomioon eri osuussarjojen poikkeavat hallinnointipalkkiot ja rahasto-osuuksille maksetut tuotto-osuudet, jotka muuttavat eri osuuslajien suhteellista osuutta Rahaston arvosta. Eri osuussarjojen eri osuuslajien suhteelliset arvot määräytyvät kunakin arvonlaskentapäivänä laskettavan hallinnointipalkkion ja vuosittain maksettavan tuotto-osuuden mukaan.

5 Kunkin osuussarjan kunkin osuuslajin arvo lasketaan jakamalla rahaston arvo kyseisen osuuslajin ja suhdeluvulla kerrottujen toisten osuuslajien lukumäärien yhteenlasketulla määrällä. Nämä suhdeluvut muuttuvat kunakin arvonlaskentapäivänä. 11 Rahaston tuotonjako Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää tuotto-osuuksien omistajille jaettavasta tuotosta ja sen maksamisesta. Tuotto-osuutena pyritään jakamaan kunkin osuussarjan tuotto-osuuksille vähintään kolme (2) prosenttia edellisen vuoden viimeisenä pankkipäivänä lasketusta kyseisen osuussarjan tuotto-osuuden arvosta. Tuotto-osuus maksetaan Rahastoyhtiön pitämään rekisteriin yhtiökokouksen määräämänä päivänä merkitylle tuotto-osuuden omistajalle hänen ilmoittamalleen pankkitilille viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Rahastoyhtiön yhtiökokouksesta. Tieto yhtiökokouspäivästä on osuuden-omistajien saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina. Mikäli tuotto-osuuden omistaja ei ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitiliä, jolle tuotto-osuus voidaan maksaa, siirretään tuotto-osuus, jota ei ole nostettu viiden vuoden kuluessa sen ensimmäisestä nostopäivästä lukien, takaisin Rahaston omistukseen. 12 Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilikausi Rahastoyhtiön ja Rahaston tilikausi on kalenterivuosi. 13 Rahasto-osuuden omistajien kokous Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastajat taikka rahasto-osuuden omistajat, joilla on yhteensä vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Rahasto-osuuden omistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu rahasto-osuuden omistajien kokoukseen on toimitettava rahasto-osuuden omistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä Helsingin kaupungissa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Muut tiedonannot rahasto-osuuden omistajille toimitetaan samoin kuin ilmoitukset rahaston sääntöjen muutoksista (15 ). Rahasto-osuuden omistajan on, saadakseen osallistua kokoukseen, ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään siinä mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta. Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity tai hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella. Varsinaisen rahasto-osuuden omistajien kokouksen avaa Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai Rahastoyhtiön hallituksen nimeämä muu henkilö. Varsinaisessa rahasto-osuuden omistajien kokouksessa on: 1 valittava kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäkirjanpitäjän 2 laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo 3 valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa 4 todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyt Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset 6 valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Rahaston rahasto-osuudenomistajien edustaja sekä varamies Rahastoyhtiön hallitukseen. 7 valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Rahaston rahasto-osuudenomistajien edustaja sekä varamies Rahastoyhtiön tilintarkastajaksi. 8 käsiteltävä muut mahdolliset asiat. Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa rahasto-osuuden omistajien kokouksessa yhden äänen. Myös rahastoosuuden murto-osat tuottavat äänioikeuden omistettujen murto-osien suhteessa. Rahasto-osuuden omistajien kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai, äänten mennessä tasan, mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

6 14 Rahastoa ja Rahastoyhtiötä koskeva informaatio Rahaston Rahastoesite, puolivuosikatsaus, neljännesvuosikatsaus (vain erikoissijoitusrahastot) ja Rahastoyhtiön ja Rahaston vuosikertomukset sekä Rahastoyhtiön ylläpitämä luettelo sen hallinnoimien rahastojen käytettävissä olevista markkinapaikoista ovat yleisön nähtävillä ja saatavissa Rahastoyhtiöstä ja muista Rahaston merkintäpaikoista niiden aukioloaikoina. Sekä puolivuosikatsaus että neljännesvuosikatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden ja Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 15 Sijoitusrahaston sääntöjen muuttaminen Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntömuutokselle on haettava Rahoitustarkastuksen vahvistus. Jollei Rahoitustarkastus toisin määrää, tulee Rahaston sääntöjen muutos voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Rahoitustarkastus on vahvistanut muutoksen ja sääntömuutos on saatettu rahasto-osuuden omistajien tietoon. Muutosten katsotaan tulleen osuudenomistajien tietoon viidentenä päivänä siitä, kun ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi tai sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähetetty osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia osuudenomistajia ja sitä noudatetaan myös ennen sääntömuutosta tehtyjen sijoitusten osalta. 16 Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen Rahastoyhtiö voi osuudenomistajien edun sitä vaatiessa tai muusta erityisen painavasta syystä Rahoitustarkastuksen luvalla keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät. Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää osuuksien lunastukset, jos markkinapaikka, jota voidaan Rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen pitää päämarkkinapaikkana, on muusta kuin ennalta arvattavasta syystä suljettu tai kaupankäyntiä on sanotulla markkinalla rajoitettu tai normaali tiedonvälitys on häiriintynyt. 17 Tietojen luovuttaminen Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Luottolaitoslain mukaan luottolaitoksella ja luottolaitoksen konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä on oikeus antaa asiakastietoja samaan konserniin, konsolidointi-ryhmään tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä konsernin, konsolidointiryhmän tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymän riskienhallintaa varten, jos tietojen vastaanottajaa koskee luottolaitoslaissa säädetty tai vastaava salassapitovelvollisuus. 18 Perusteet korvauksesta, jonka rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö saavat toiminnastaan Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointi-palkkion, joka voi vaihdella osuussarjoittain ja on enintään 0,6 prosenttia vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan päivittäin (palkkioprosentti vuodessa/365) saman laskentapäivän mukaisesta Rahaston arvosta ja suoritetaan Rahastoyhtiölle kerran kuukaudessa jälkikäteen. Maksettavaksi tuleva hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Rahastolta ei peritä erillistä säilytys-palkkiota. Tieto kulloinkin sovellettavista palkkioista on saatavilla Rahastoesitteestä ja Rahastoyhtiöstä. 19 Sovellettava laki Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 27.1.2014 alkaen. OP-POHJOISMAAT PLUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen myös korkosijoituksia.

Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan ja varallisuuden väliaikaiseen sijoittamiseen myös korkosijoituksia. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 25.02.2014. Säännöt ovat voimassa 30.05.2014 alkaen. OP-VUOKRATUOTTO -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahaston nimi on OP-Vuokratuotto

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen Aktie placeringsfond.

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Trend specialplaceringsfond. Säästöpankki

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto AURTUA+ (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond AURTUA+ ja englanniksi AURTUA+

Lisätiedot

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Black, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Black ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB View (alla Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden UB View ja englanniksi UB View Fund (non-ucits). Rahasto

Lisätiedot

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen.

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR nimisen rahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Rahaston

Lisätiedot

Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 15.6.2012.

Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 15.6.2012. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAL REIT nimisen rahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 15.6.2012. 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Real REIT (jäljempänä Rahasto),

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). Erikoissijoitusrahasto Aventum Summa Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki ja osoite Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI, Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Quant, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Quant ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Osake Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Aktie Placeringsfond.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto,

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite JOM Rahastoyhtiö Oy Virallinen Rahastoesite JOM Silkkitie -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 9 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO - RAHASTOESITE 12.8.2015 JOM SILKKITIE

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos 11. kesäkuuta 2015 Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan 4.6.2015 hyväksynyt Erikoissijoitusrahasto Eliten ( PYN Elite ) sääntömuutokset. Uudet liitteenä

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO HEX25 INDEKSIOSUUSRAHASTON SÄÄNNÖT

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO HEX25 INDEKSIOSUUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 (9) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO HEX25 INDEKSIOSUUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Rahasto Säännöt hyväksytty valtionvarainministeriössä 1.2.2002 Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto (jäljempänä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ, SÄILYTYS- YHTEISÖSTÄ JA MUISTA PALVELUN- TARJOAJISTA Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot