Lahti Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö Kaavarekisteri (5)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahti Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö Kaavarekisteri 04.11.2010 1 (5)"

Transkriptio

1 Lahti Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö Kaavarekisteri (5) YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Y L E I S K A A V A M E R K I N N Ä T JA - M Ä Ä R Ä Y K S E Y L E I S M Ä Ä R Ä Y K S E T ALUSTAVASSA YLEISKAAVALUONNOKSESSA VE0+ ON ESITETTY YHDISTELMÄ NYKYISEN YLEISKAAVAN Y-180, OSAYLEISKAAVOJEN JA KAAVARUNKOJEN TIEDOISTA. KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ESITETÄÄN YLEISKAAVATASOISESTI. ALUEILLE VOIDAAN KAAVOITTAA MUITAKIN KUIN PÄÄKÄYTTÖTAR- KOITUKSEN MUKAISIA TOIMINTOJA, MIKÄLI NE PÄÄASIASSA ON TARKOITETTU ALUEEN OMIIN TARPEISIIN, SOPIVAT SEN LUONTEESEEN EIKÄ NIISTÄ AIHEUDU HAITTAA PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISELLE KÄYTÖLLE. S U U N N I T T E L U S U O S I T U K S E T ALUEITA ASEMAKAAVOITETTAESSA TAI MUUTEN SUUNNITELTAESSA ON YLEISKAAVAN PÄÄKARTAN MERKINTÖJEN LISÄKSI KIINNITETTÄVÄ HUOMIOTA MYÖS SEKTORI- JA ALUEKOHTAISIIN SUOSITUKSIIN, JOTKA ON ESITETTY SELOSTUKSEN KUVISSA JA LIITTEISSÄ. A, AK, AKR, AO, AP, AT PÄÄOSIN ASUMISKÄYTTÖÖN TARKOITETTU ALUE. A/M, AM PÄÄOSIN ASUMISKÄYTTÖÖN JA TILALUVULTAAN ENINTÄÄN NYKYISELLE (1998) MÄÄRÄLLE TARKOITETTU ALUE, JOTA EI ASEMAKAAVOITETA YLEISKAAVAN TAVOITETILANTEESEEN MENNESSÄ. KAUPUNGIN PÄÄKESKUSTOIMINTOJEN ALUE. KAUPUNGIN MATKAKESKUSTOIMINTOJEN ALUE. P, PK, PL, K, KL, KTY PÄÄOSIN YKSITYISTEN ALUEELLISESTI MERKITTÄVIEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. PY, YO PÄÄOSIN JULKISTEN ALUEELLISESTI MERKITTÄVIEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. TYÖPAIKKA-ALUE. T, TL, TO/T, TY, TYL PÄÄOSIN TUOTANNOLLE JA VARASTOINNILLE TARKOITETTU TOIMITILA-ALUE. PÄÄOSIN PALVELUILLE TARKOITETTU TOIMITILA-ALUE. Alueelle ei tule sijoittaa sellaisia kaupallisia palveluja, joiden toiminta aiheuttaa uhan kaupungin pääkeskuksen ja asuntoalueiden lähikeskusten vastaavien palvelujen säilymiselle. Tämän vuoksi kaupallisia päivittäispalveluja sisältävien hankkeiden vaikutukset tulee tarvittaessa tutkia riittävän laajaalaisella selvityksellä. RAKENTAMATON ALUE, JONKA ASEMAKAAVA TARKISTETAAN OTTAEN HUOMIOON ALUEEN UUDET MAANKÄYTTÖTAVOITTEET

2 Lahti Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö Kaavarekisteri (5) NYKYINEN TOIMITILA-ALUE, JONKA PÄÄKÄYTÖN MUUTTAMINEN ASUNTOALUEEKSI SELVITETÄÄN NYKYINEN TOIMITILA-ALUE, JONKA PÄÄKÄYTÖN MUUTTAMINEN ASUNTO- JA TOIMITILOJEN SEKA-ALUEEKSI SELVITETÄÄN V, VL, VP VIRKISTYSALUE. ALUEELLISESTI JA KAUPUNKIRAKENTEELLISESTI TÄRKEÄ LÄHIVIRKISTYSALUE TAI VIHERYHTEYS. URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. RETKEILY- JA ULKOILUALUE. RETKEILY- JA ULKOILUALUE, JOTA HOIDETAAN JA KEHITETÄÄN SITEN, ETTÄ SEN MERKITTÄVÄT LUONNONARVOT SÄILYVÄT. LOMA-ASUNTOALUE. MATKAILUTOIMINTOJEN ALUE. SIIRTOLAPUUTARHA-/PALSTAVILJELYALUE. YLEISEN TIEN ALUE. HUOLTOASEMA-ALUE. RAUTATIELIIKENTEEN ALUE. VESILIIKENTEEN ALUE YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE. KAATOPAIKKA-ALUE. MAA-AINESTEN OTTOALUE. MAA-AINESTAN OTOLLE VARATUN ALUEEN OSAN RAJA. PUOLUSTUSVOIMIEN ALUE. PUOLUSTUSVOIMILLE VARATUN ALUEEN OSAN RAJA. HAUTAUSMAA-ALUE. SUOJAVIHERALUE. SUOJELUALUE.

3 Lahti Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö Kaavarekisteri (5) LUONNONSUOJELUALUE Alue on suojeltu tai tarkoitettu suojeltavaksi luonnonsuojelulain nojalla. MUINAISMUISTOALUE Alue on suojeltu tai tarkoitettu suojeltavaksi muinaismuistolain nojalla. MAA- JA METSÄTALOUSALUE. MAA- JA METSÄTALOUSALUE, JOKA VARATAAN PÄÄASIASSA ASUMISTOIMINTOJEN RESERVIALUEEKSI. Aluetta ei ilman erityisiä perusteita oteta käyttöön yleiskaavan tavoitetilanteeseen mennessä. Poikkeus- sekä rakennuslupia alueelle myönnettäessä tulee tarkistaa, ettei hanke aiheuta haittaa alueen myöhemmälle käytölle ja kaavoitukselle. M/TO, MT MAA- JA METSÄTALOUSALUE, JOKA VARATAAN PÄÄASIASSA YRITYSTOIMINTOJEN RESERVIALUEEKSI. Aluetta ei ilman erityisiä perusteita oteta käyttöön yleiskaavan tavoitetilanteeseen mennessä. Poikkeussekä rakennuslupia alueelle myönnettäessä tulee tarkistaa, ettei hanke aiheuta haittaa alueen myöhemmälle käytölle ja kaavoitukselle. MAA- JA METSÄTALOUSALUE, JONKA MAISEMALLISESTI, KULTTUURI- HISTORIALLISESTI TAI LUONNONOLOILTAAN ARVOKAS LUONNE SÄILYTETÄÄN MAA- JA METSÄTALOUSALUE, JOKA VARATAAN KAATOPAIKAN JA TOIMITILA-ALUEEN HAITTAVAIKUTUKSIA LIEVENTÄVÄKSI SUOJA-ALUEEKSI MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ YMPÄRISTÖARVOJA. VESIALUE. ALUEEN OSA, JOKA SISÄLTÄÄ MUINAISMUISTOLAIN TARKOITTAMIA KIINTEITÄ MUINAISMUISTOJÄÄNNÖKSIÄ. PÄÄOSIN RAKENNETTU ALUEEN OSA, JOKA YMPÄRISTÖKOKONAISUUTENA ON ARVOKAS KULTTUURIHISTORIALLISESTI TAI KAUPUNKIKUVALLISESTI. Asemakaavat, asemakaavan muutokset ja muut maankäyttösuunnitelmat on erityisesti näillä alueilla laadittava paikallisten olojen ehdoilla siten, että kaupunkiympäristön luonne säilyy ja mahdolliset puutteet korjaantuvat. Mikäli alueella on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaita rakennuksia tai rakenteita, niiden ulkoasu ja luonne ympäristönsä osana tulee säilyttää. PÄÄOSIN RAKENTAMATON ALUEEN OSA, JOKA YMPÄRISTÖKOKONAISUUTENA ON ARVOKAS MAISEMALLISESTI, LUONNONOLOILTAAN TAI KULTTUURIHISTORIALLISESTI Yleiskaavan käyttötarkoituksen mukaisesti rakennettava uusi alue tulee suunnitella siten, että se sopeutuu oleviin maisemallisiin, luonnonsuojelullisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Tämän vuoksi maankäyttösuunnitelmia laadittaessa on niiden vaikutukset erityisesti näillä alueilla selvitettävä riittävässä määrin ja otettava huomioon, että - maiseman mittakaava sekä visuaalisen maisematilan yleisluonne säilytetään - maisemallisesti merkittävä kasvillisuus säilytetään - mikäli alueella on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaita rakennuksia tai rakenteita, niiden ulkoasu ja luonne ympäristönsä osana säilytetään ja - mahdolliset ympäristövauriot korjataan.

4 Lahti Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö Kaavarekisteri (5) POHJAVEDENOTTAMO Alueella sallitaan vain vedenottoon liittyvät toiminnat, rakennukset ja rakenteet POHJAVEDENOTTAMON LÄHISUOJA-ALUEEN RAJA Pohjaveden suojelemiseksi alueella on kielletty mm.: - asutuksen ja tuotantotoimintojen laajentaminen - maa-ainesten otto ja maan täyttö sekä - muu toiminta, josta voi aiheutua pohjaveden likaantumista tai joka on kielletty pohjaveden muodostumisalueella. Pohjaveden lähisuoja-aluetta koskevia maankäyttösuunnitelmia laadittaessa on kuultava paikallista vesiviranomaista. POHJAVEDEN MUODOSTUMISALUEEN RAJA Pohjaveden suojelemiseksi alueella on erityisesti kielletty : -taaja-asutuksen laajentaminen luonnonmukaisille asemakaavottamattomille alueille, -sellaisen uuden laitoksen perustaminen, joka käyttää tai varastoi pohjaveden pilaantumista aiheuttavia kemikaaleja tai polttoaineita, sekä -maa-ainesten otto viisi(5) metriä lähempänä pohjaveden ylintä pintaa ja muiden maa-ainesten kuin puhtaan soran tai hiekan varastointi. Pohjaveden lähisuoja-aluetta koskevia maankäyttösuunnitelmia laadittaessa on kuultava paikallista vesiviranomaista. VESIVIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄ POHJAVESIALUEEN RAJA PV-merkinnän jäljessä vinoviivan oikealla puolella oleva numero osoittaa Suomen Ympäristökeskuksen hyväksymän pohjavesiluokituksen: -PV/1: vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue -PV/2: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue -PV/3: muu pohjavesialue Seuraavat yleiskaavamääräykset koskevat kaikkia pohjavesialueita: -Ilman suojatoimenpiteitä alueelle ei saa sijoittaa tuotanto- tai muita laitoksia, joissa tuotetaan, käytetään tai varastoidaan pitoisuuksiltaan pohjavedelle vaarallisia aineita. -Kiinteistöjen viemäröinti ja jätehuolto tulee järjestää siten, että jäteveden imeytyminen vettä läpäisevään maaperään ja pohjaveteen ei ole mahdollista. -Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloissa tai maan päällä vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn suurin todennäköinen määrä. Pohjavesialuetta koskevia maankäyttösuunnitelmia laadittaessa on kuultava paikallista vesiviranomaista. VESIALUEELLA OLEVA LUONNONSUOJELUALUEEN RAJA. KAUPUNGIN TAI KUNNAN RAJA. YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN VAHVISTAMAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. Osayleiskaava tarkistetaan yleiskaavan maankäyttöperiaatteiden mukaiseksi. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN VAHVISTAMAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. HÄMEEN LÄÄNINHALLITUKSEN VAHVISTAMAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. HÅMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN HYVÄKSYMÄN ENONSAAREN OSAYLEISKAAVA- ALUEEN RAJA. OKEROISTEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUSALUEEN RAJA. MIEKKIÖN, RENKOMÄEN JA ÄMMÄLÄN OSAYLEISKAAVAEHDOTUSALUEEN RAJA. OSAYLEISKAAVAALUEEN RAJA. VIUHAN KAAVARUNKOALUEEN RAJA.

5 Lahti Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö Kaavarekisteri (5) HOLMAN KAAVARUNKOALUEEN RAJA. METSÄ-PIETILÄN KAAVARUNKOALUEEN RAJA. HELSINGINTIEN LÄNSIPUOLEN KAAVARUNKOALUEEN RAJA. PIPPON KAAVARUNKOALUEEN RAJA. KAAVARUNKOALUEEN RAJA. ALUEEN RAJA. ERI YLEISKAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN ALUEENOSIEN VÄLISET RAJAT. LAIVAVÄYLÄ. 110 KV:N AVOJOHTOLINJA. MAAKAASUN PÄÄPUTKI. VALTAKUNNALLINEN PÄÄVÄYLÄ. SEUDULLINEN PÄÄVÄYLÄ. ALUEELLINEN PÄÄVÄYLÄ. ERITASOLIITTYMÄ. TASOLIITTYMÄ. RAUTATIE. TUNNELI. KEVYEN LIIKENTEEN PÄÄVÄYLÄ. ULKOILUREITISTÖN PÄÄVÄYLÄ.

7 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

7 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Merkinnät ja määräykset 59 7 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Yleiskaavan kaavamerkintöjä on tarkistettu kauttaaltaan, koska maankäyttö- ja rakennuslain myötä ympäristöministeriö on uusinut kaavamerkintäpäätöksensä.

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 20.01.2015 Kaavan nimi Yrittäjäntien asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm 02.01.2015 Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

MKL/14.1.2015 AT-1. Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset. Kyläalueet AT-1 a ja b

MKL/14.1.2015 AT-1. Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset. Kyläalueet AT-1 a ja b Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset MKL/14.1.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle ja asumiseen liittyvälle toiminnalle. Alueelle saa rakentaa

Lisätiedot

Oravikoski Paukarlahti Kotalahti osayleiskaava PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Oravikoski Paukarlahti Kotalahti osayleiskaava PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS LEPPÄVIRRAN KUNTA ORAVIKOSKI PAUKARLAHTI KOTALAHTI OSAYLEISKAAVA PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AO Erillispientalojen

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset Tarkistettu 14.4.2014 Korkein hallinto-oikeus 13.3.2013 Ympäristöministeriö 30.11.2011 Satakunnan maakuntavaltuusto 17.12.2009 Satakunnan

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AK AKR AP AR AO AOR AL AH AM P PL PV Y YL YH YO YS YY YM YK YU Asuinrakennusten korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

Kaavamerkinnät. Asemakaava

Kaavamerkinnät. Asemakaava Asemakaava 41 III. Asemakaavoissa käytettäviä merkintöjä: Merkintä: Merkinnän selitys: Väri-/piirtämisohje: 1 Asuinrakennusten korttelialue. ruskea, vaalea A 2 Asuinkerrostalojen korttelialue. ruskea AK

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 52 4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1. MENETTELY Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia on arvioitu viranomaisneuvotteluissa, maankäyttö- ja johtoryhmässä, työneuvotteluissa

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS ORIVEDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUPUNGINVALTUUSTON 22.4.2008 HYVÄKSYMÄ VOIMAANTULOPÄIVÄMÄÄRÄ 10.6.2008 Karttojen julkaisu-/kopiointilupa Copyright Maanmittauslaitos lupa PISA/077/2006 Aineiston kopiointi

Lisätiedot

SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVAN RATKAISUT / Luonnosvaihe

SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVAN RATKAISUT / Luonnosvaihe SÄLINKÄÄN JA SOUKKION OSAYLEISKAAVAN RATKAISUT / Luonnosvaihe Kaavaprosessista: Mäntsälän kunta laatii osayleiskaavaa (jäljempänä kaava) Sälinkään ja Soukkion maarekisterikylien alueelle. Kaavoitus kuuluu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (hyväksytty 13.11.2008, voimaantulo 1.3.2009)

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (hyväksytty 13.11.2008, voimaantulo 1.3.2009) LIITE 19. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (hyväksytty 13.11.2008, voimaantulo 1.3.2009) Arvio valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta Perttulan

Lisätiedot

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01. Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.2013 2 1. Yleistä 1. 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS Rakennusjärjestyksen valmistelutyöryhmän ehdotus 28.10.2010 Kaupunginhallitus muuttanut 21.12.2010 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.3.2011 Valtuusto hyväksynyt 23.3.2011

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SIUNTION KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: YLEISTÄ 1 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 2 Tavoite 3 Tehtävä 4 Rakentamistapaohjeet II LUKU: RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 5 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys

Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Sastamalan kaupungin rakennusjärjestys Luonnos 27.1.2014 Ehdotus 10.6.2014 Alkuperäinen luonnosteksti on kirjoitettu mustalla Luonnokseen tehdyt muutokset kirjoitetaan vihreällä. Sisällysluettelo 1. LUKU

Lisätiedot

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU O S A Y L E I S K A A V A 2 0 2 5 Selostus 12/2014 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@sweco.fi PUDASJÄRVI Hyväksytty

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tällä rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen

Lisätiedot