KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015"

Transkriptio

1 KASVATUSTI ETEIDEN TI EDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015 Kasvatustieteiden tiedekunnan valintaoppaassa julkaistut tiedot ovat alustavia eivätkä ne ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua K A S V A T U S T I E T E I D E N T I E D E K U N T A P u h P L O U L U N Y L I O P I S T O w w w. o u l u. f i / K T K

2 SISÄLTÖ 1. ALOITUSPAIKAT JA KOULUTUSTEN KUVAUS 3 2. HAKEMINEN Hakukelpoisuus Hakumenettely Hakemuksen liitteet ja toimitusosoite 6 3. VALINTA Valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto (VAKAVA) Kasvatustieteiden koulutus Luokanopettajan koulutus Intercultural Teacher Education (in English) Intercultural Teacher Education (suom.) Varhaiskasvatuksen koulutus Musiikkikasvatuksen koulutus Erityispedagogiikan koulutus EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanojen pisteitys VALINNAN TULOS JA OIKAISUN HAKEMINEN MUUTA Yleisiä ohjeita Erityisjärjestelyt SORA-lainsäädäntö opiskelijaksi ottamisen rajoituksista alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi

3 1. ALOITUSPAIKAT JA KOULUTUSTEN KUVAUS Kasvatustieteiden tiedekunnan päävalinnassa koulutuksiin hyväksytään opiskelijoita enintään: Kasvatustieteiden koulutus (A/B-kiintiö) 25 Luokanopettajan koulutus 100 Intercultural Teacher Education 20 Musiikkikasvatuksen koulutus 20 Varhaiskasvatuksen koulutus, Oulu 60 Etityispedagogiikka 20 Kasvatustieteiden koulutus antaa monipuoliset valmiudet koulutuksen suunnittelun, hallinnon ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa voi hankkia myös opettajakelpoisuuden aikuiskoulutuksen opetustehtäviin. Koulutuksen päätieteenalat ovat kasvatustiede, psykologia, kasvatuspsykologia ja sosiologia. Kasvatustieteiden koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kasvatusalan tehtävien hoitamisen edellyttämät yleiset tieteelliset ja ammatilliset valmiudet. Opiskelijan tulee: 1. omaksua tieteellinen ajattelutapa ammatillisen toimintansa lähtökohdaksi; 2. perehtyä kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden, erityisesti kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian, tieteenperinteisiin, tieteenteoreettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin, menetelmiin ja käsitteisiin sekä tieteenalojen keskeisiin tutkimustuloksiin; 3. saada valmiudet omakohtaiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä tutkimustulosten kriittiseen arviointiin ja soveltamiseen; 4. saada valmiudet opetus-, tutkimus-, suunnittelu- ja hallintotehtäviin sekä ohjauksen ja neuvonnan tehtäviin kasvatusalan eri tehtäväalueilla. Luokanopettajan koulutus Laaja-alainen luokanopettajan koulutus (LOKO) Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajan koulutus (TAIKA) Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus (TEKNO) Oulun yliopiston luokanopettajan koulutuksessa on opintojen aikana mahdollisuus suuntautua laaja-alaisen luokanopettajan koulutuksen ohella taide- ja taitopainotteisesti tai teknologiapainotteisesti. Em. koulutuksiin ei haeta erikseen, vaan kaikki koulutukset sisältyvät hakukohteeseen luokanopettajakoulutus. Lisäksi tiedekunnassa on englanninkielinen luokanopettajan koulutus, Intercultural Teacher Education (ITE). Laaja-alainen luokanopettajan koulutus (LOKO) tähtää erityisesti perusopetuksen 0 6 luokkien oppimis- ja kasvatusympäristössä toimimiseen. Koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset valmiudet kohdata kasvatuksellisia haasteita tulevaisuuden koulussa. Opinnoissa tarjotaan aineksia opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiselle ja ohjataan opiskelija tiedostamaan luokanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys. Taide- ja taitopainotteisuudessa (TAIKA) taiteet ja taidot ovat tärkeitä inhimillisen kasvun, ajattelun ja kokemisen alueita. Opinnoissa painotetaan perusopetuksen (luokat 0 6) taidekasvatuksen tarkastelua ja kehittämistä käytännön, teorian ja tutkimuksen näkökulmista. Koulutukseen valitaan taide- ja taitokasvatukseen suuntautuneita opiskelijoita. Koulutuksessa tuetaan opiskelijan omakohtaisen taidesuhteen sekä omien taiteellisten ja taidollisten valmiuksien pohjalta rakentuvan pedagogisen näkemyksen kehittymistä. Taidekasvatukseen suuntautuvissa painotteisissa opinnoissa filosofinen ja teoreettinen pohdinta ja omat merkitykselliset taidekokemukset liit

4 tyvät toisiinsa. Opintojen aikana kasvaa ymmärrys taiteen keinoin tapahtuvasta maailman kokemista ja sen merkityksestä oppimisen ja kasvun kannalta. Teknologiapainotteisuus (TEKNO) on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita teknologiasta ja sen soveltamisesta yleissivistävässä koulutuksessa. Keskeinen teema koulutuksessa on teknologiakasvatus, jolla tarkoitetaan kasvattamista teknologiseen maailmaan. Teknologiaa opitaan samalla tavalla kuin teknologia on syntynyt eli tekemällä teknologiaa. Tällöin teknologiakasvatus yhdistää teknologian tiedot ja taidot kasvatukseen ja kasvatustieteelliseen tutkimukseen. Teknologian tiedoissa painottuvat fysiikka, kemia, matematiikka ja tietotekniikan sovellukset. Taidoissa painottuu ongelmanratkaisuun perustuva konkreetti tuottaminen, kuten tekninen työ. Keskeisinä osaamistavoitteina teknologiapainotteisessa luokanopettaj a- koulutuksessa on oppia ohjaamaan yleissivistävän koulun oppilaita ymmärtämään teknologisen maailman toimintoja ja tutkimaan teknologiakasvatusta kasvatustieteellisesti. Intercultural Teacher Education -koulutus (ITE) vastaa monikulttuurisuuden asettamiin haasteisiin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja antaa valmiuksia kansainvälisiin kasvatusalan tehtäviin. Koulutus antaa luokanopettajan kelpoisuuden. Koulutuksen pääkieli on englanti. Ohjelmassa valmennetaan opiskelijoita kansainvälisiin koulutus- ja kasvatustehtäviin. Ohjelman joustavuus mahdollistaa erikoistumisen monenlaisiin tehtäviin. Monikulttuuristen luokkien opettaminen, projektien johtaminen ja hallinnointi, kansainvälinen konsultointi, koulutuspolitiikka ja -hallinto ja monialaisiin tutkimusprojekteihin osallistuminen ovat esimerkkejä tällaisista tehtävistä. Muiden opettajankoulutusohjelmien tapaan koulutukseen kuuluu kasvatustieteiden ja eri opetettavien aineiden opiskelua opetusharjoitteluineen, josta osa voidaan suorittaa ulkomailla. Varhaiskasvatuksen koulutus on laaja-alainen pedagoginen koulutus, joka pyrkii edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Maisterin koulutus antaa valmiudet toimia varhaiskasvatuksen, opetuksen, tutkimuksen, hallinnon ja kehittämisen asiantuntijatehtävissä. Varhaiskasvatuksen koulutuksen perustana ovat varhaiskasvatuksen monialaiset tehtävät. Varhaiskasvatuksen monialaisuus kattaa mm. seuraavat alueet: lastentarhanopettajan tehtävät, varhaiskasvatuksen koulutus ja suunnittelu, varhaiskasvatustutkimus ja varhaislapsuutta koskevan tiedon välitys sekä eri varhaiskasvatusorganisaatioiden ohjaus ja johtaminen. Varhaiskasvatuksen koulutuksessa suoritetaan ensin 180 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, joka antaa pätevyyden lastentarhanopettajan tehtäviin. Sen jälkeen suoritetaan 120 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen maisterin tutkinto. Musiikkikasvatuksen koulutus tähtää ensisijaisesti perusopetuksen ja lukion musiikinopettajan tehtäviin. Kouluttamamme opettajat toimivat laaja-alaisesti musiikin koulutussektoreilla, ymmärtävät musiikkikulttuurien moninaisuutta ja kehittävät omaa työtään hyödyntäen monipuolisesti myös uutta mediaa ja teknologiaa. Opetuksen painoalueita ovat afro-amerikkalainen musiikki, musiikkiteknologia ja vapaa säestys. Opetussuunnitelmassa korostuvat yhteys koulutodellisuuteen, joustavuus ja projektikeskeisyys sekä opiskelijan itseohjautuvuus ja tutkiva asenne. Musiikkikasvatuksen koulutuksen ja tutkimuksen taustalla on yhteisesti hyväksytty näkemys musiikin oppimisesta kokonaisvaltaisena elämyksiä tuottavana toimintana. Koulutuksessa korostuu taiteiden merkitys ihmisen kasvussa ja nähdään musiikin opetus osana taidekasvatusta. Erityispedagogiikan koulutuksen perustana ovat erityispedagogisen kentän monialaiset, jatkuvasti kehittyvät ja eri ikävaiheisiin kohdistuvat tehtävät sekä alan tieteellinen tutkimus. Erityispedagogiikan koulutus antaa monipuoliset valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa voi hankkia erityisopettajan kelpoisuuden joko varhaiskasvatukseen tai ala- ja yläkouluihin, lukioon sekä myös ammatillisiin oppilaitoksiin. Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin, monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityispedagogiseen johtajuuteen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kuntoutus ja laitoshuolto sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät

5 2. HAKEMINEN 2.1 Hakukelpoisuus Yleisenä hakuedellytyksenä on suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto International Baccalaureate -tutkinto (IB-tutkinto) European Baccalaureate -tutkinto (EB-tutkinto) Reifeprüfung-tutkinto vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin Keväällä 2015 ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat osallistua hakuun. Ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Myös IB-tutkintoa suorittavat voivat osallistua hakuun. Jos hakija osallistuu vuoden 2015 IB-tutkintoon, hänellä on kesä-elokuun aikana ehdollinen korkeakoulukelpoisuus. Mahdolliset todistuspisteet lasketaan Predicted Grade -todistuksesta. Kesäkuussa tehtävä valintapäätös on ehdollinen. Lopullinen valintapäätös tehdään lopullisten arvosanojen mukaan hakijan esitettyä tiedekunnalle IB-diplomin viimeistään mennessä. 2.2 Hakumenettely Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa, osoitteessa Yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen (6) koulutukseen. Yhteishaun hakulomakkeen voi täyttää vain kerran, joten muista valita kaikki haluamasi koulutukset samalle lomakkeelle. Oulun yliopistossa hakuaika on vain kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2015 alkaviin opintoihin on Jos haet hakuajan viimeisenä päivänä, sähköisen hakulomakkeesi tulee olla tallennettuna viimeistään klo Jos sinulla ei ole mahdollisuutta hakea yhteishaussa sähköisesti, voit tilata paperisen hakulomakkeen hakuaikana arkisin klo 9 15 Oulun yliopiston hakijapalveluista (puh ). Lomaketta tilatessasi ilmoita kaikki koulutukset, joihin haet (yliopisto ja koulutuksen nimi) sekä postiosoitteesi. Hakulomakkeita ei lähetetä sähköpostipyyntöjen perusteella. Postitse lähetettävän paperisen hakulomakkeen tulee olla perillä yliopistossa viimeistään klo Järjestä koulutukset hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on ensimmäinen hakutoiveesi. Hakutoivejärjestystä voi muuttaa hakuajan päättymiseen saakka. Voit tehdä tämän itse kirjautumalla ja tunnistautumalla Opintopolun sähköiseen hakijapalveluun. Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Hakuaikana tekemäsi hakutoivejärjestys on siis tärkeä! Hakemus on syytä lähettää hyvissä ajoin, sillä viimeisenä hakupäivänä järjestelmässä voi olla ruuhkaa

6 Lähetettyäsi sähköisen hakemuksen, varmista, että saat hakemuksen perillemenosta kuittauksen sähköpostiisi. Säilytä saamasi viesti tai tallenna hakemus PDF-versiona itsellesi. Hakija on itse vastuussa hakemuksen perillemenosta. Uudistuvan yhteishaun yhteydessä korkeakouluille annetaan mahdollisuus varata osa aloituspaikoista henkilöille, joilla ei ole jo korkeakoulupaikkaa tai jotka eivät ole jo valmistuneet aikaisemmin suomalaisesta korkeakoulusta. Oulun yliopisto ei varaa aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville vuoden 2015 opiskelijavalinnoissa. Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksissa ei ole käytössä erivapausmenettelyä. 2.3 Hakemuksen liitteet ja toimitusosoite Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet: Yliopisto saa ylioppilastutkinnon arvosanatiedot, myös kevään 2015 ylioppilastutkintotiedot, suoraan ylioppilastutkintolautakunnasta. Seuraavissa tapauksissa hakijan tulee kuitenkin toimittaa todistusjäljennöksiä yliopistoon: Ei-ylioppilaiden tulee lähettää hakemuksen perusteena olevasta tutkintotodistuksesta; Ulkomailla yliopistokelpoisuuden saavuttaneiden tulee lähettää kelpoisuutta osoittavasta tutkintotodistuksesta; Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneiden tulee lähettää ylioppilastutkintotodistuksesta; IB-, EB- tai RP -tutkinnon suorittaneiden tulee lähettää tutkintotodistuksesta. Vuonna 2015 IBtutkintoon osallistuvien tulee toimittaa hakemuksen mukana ennakkoarvio kokeen tuloksesta (Predicted Grade -todistus). Oulun yliopistoon toimitettavien liitteiden tulee olla oikeaksi todistettuja. Liitteet voi oikeaksi todistaa kaksi henkilöä allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellään. Allekirjoituksellaan henkilöt todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä todistuksesta. Henkilöiden tulee nähdä alkuperäinen todistus ja sen kopio rinnakkain. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, tulee jokainen sivu olla oikeaksi todistettu. Oulun yliopiston Hakijapalvelut ei todista oikeaksi muista oppilaitoksista annettuja todistuksia. Kun korkeakoulukelpoisuus on hankittu ennen hakuajan päättymistä, tulee hakemuksen liitteet toimittaa Oulun yliopiston hakijapalveluihin klo mennessä osoitteeseen Oulun yliopisto/opiskelijakeskus, Hakijapalvelut, PL 8100, Oulun yliopisto. Mikäli hakija saa lopullisen IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkintotodistuksensa vasta hakuajan päättymisen jälkeen, tulee hänen toimittaa koulun antama ennakkoarvostelu Oulun yliopiston koulutuspalveluihin klo mennessä. Hakijan tulee toimittaa jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksesta heti sen saatuaan, mutta viimeistään klo mennessä. Myös ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon tutkintotodistuksen hakuajan päättymisen jälkeen saavien hakijoiden tulee toimittaa jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksesta Oulun yliopiston koulutuspalveluihin heti sen saatuaan, kuitenkin viimeistään klo Jos haet lastentarhanopettajan tai luokanopettajan koulutukseen, toimita liitteet siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti. Muut liitteet: Tiedekunnan eri koulutuksiin vaadittavat muut kuin hakukelpoisuuden osoittavat liitteet vaihtelevat koulutuksittain. Noudata tarkasti hakemasi koulutuksen kohdalla ohjeita vaadituista liitteistä! - 6 -

7 Alla lueteltuihin kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksiin haettaessa todistusjäljennökset ja muut liitteet lähetetään Oulun yliopistoon (osoite: Koulutuspalvelut/Opiskelijakeskus, Hakijapalvelut, PL 8100, Oulun yliopisto): Kasvatustieteiden koulutus Intercultural Teacher Education Musiikkikasvatuksen koulutus Erityispedagogiikan koulutus HUOM! LIITTEITÄ LÄHETTÄESSÄSI MUISTA KIRJOITTAA NIIHIN NIMESI JA HAKUKOHDE, JOHON KYSEISET LIITTEET KUULUVAT. Jos haet Oulun yliopiston muihinkin tiedekuntiin, sinun on toimitettava jäljennökset näihin hakuihin erikseen. Seuraaviin valtakunnallisessa kasvatusalan valintayhteistyöverkostossa (VAKAVA) mukana oleviin koulutuksiin hakiessasi lähetä liitteet siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti: Luokanopettajan koulutus, Oulu (luokanopettajakoulutuksen yhteisvalinta) Varhaiskasvatuksen koulutus (lastentarhanopettajakoulutus), Oulu (lastentarhanopettajien yhteisvalinta) - 7 -

8 3. VALINTA 3.1 Valtakunnallinen kasvatusalojen valintayhteistyöverkosto (VAKAVA) VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVAkokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Hakuaika koulutuksiin alkaa ja päättyy klo Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa (Huom. erillisvalinnoissa on käytössä erilliset hakulomakkeet). Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden VAKAVAan osallistuvien koulutusten osalta ei ole valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä rajoituksia voi olla. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutusten yhteisvalinnoissa hakulomakkeen liitteet postitetaan siihen yliopistoon, johon hakija hakee ensisijaisesti. Muiden koulutusten osalta liitteet postitetaan siihen yliopistoon, jonka hakukohde on kyseessä. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVAkokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina klo Aineisto, josta VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) lähtien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin on hakenut. Valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa (soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa tiedekuntien hakuoppaista ja verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVAkokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella. Esivalinnan tulokset julkistetaan keskiviikkona Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen lastentarhanopettajakoulutusyksikköön. Tarkempia ohjeita saa hakulomakkeista ja yliopistojen hakuoppaista

9 VAKAVAssa vuonna 2015 mukana olevat yliopistot ja koulutukset: Helsingin yliopisto Erityispedagogiikan koulutus Erityispedagogiikan koulutus, avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinta (erillisvalinta) Erityispedagogiikan koulutus, suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinta (erillisvalinta) Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Kotitalousopettajan koulutus Käsityönopettajan koulutus Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Erityisopettajien koulutus Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus Opinto-ohjaajan koulutus Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna Kotitalousopettajan koulutus Käsityönopettajan koulutus Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikan koulutus Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Lapin yliopisto Kasvatusalan koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus) Luokanopettajan koulutus Oulun yliopisto, Oulu Erityispedagogiikan koulutus Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan maisteriohjelma Varhaiskasvatuksen koulutus Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma Tampereen yliopisto, Tampere Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Turun yliopisto, Turku Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka) Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus, erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon Turun yliopisto, Rauma Käsityön aineenopettajan koulutus Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus - 9 -

10 3.2 Kasvatustieteiden koulutus Kasvatustieteiden koulutus ei ole mukana VAKAVA-kokeessa. Valinta tapahtuu kiintiöittäin (A- ja B-kiintiö). A- ja B-kiintiö: Normaalissa valinnassa (A- ja B-kiintiö) hakemuksen klo mennessä toimittaneet hakijat osallistuvat ilman eri kutsua kirjalliseen pääsykokeeseen, joka järjestetään klo saleissa L4, L5, PR104 ja PR105. Valintakokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi. Koe koostuu ennakkomateriaalista ja kokeessa jaettavasta aineistosta. Ennakkomateriaali julkistetaan verkossa osoitteessa A-kiintiö: Kirjallisen valintakokeen (0 24 p) perusteella valitaan 10 eniten pisteitä saanutta hakijaa. Ylioppilastutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka A-kiintiön mukaisessa valinnassa eivät tule valituiksi, käsitellään B-kiintiön valintaperusteiden mukaisesti. B-kiintiö: Ylioppilastutkintotodistuksen (0 24 p) ja kirjallisen valintakokeen (0 24 p) yhteispistemäärän (0 48 p) perusteella valitaan 15 eniten pisteitä saanutta hakijaa. Yhteispistemäärä muodostuu siten, että ylioppilastutkintotodistuksesta saatavaan pistemäärään lisätään kirjallisesta kokeesta saatu pistemäärä. Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon äidinkieli ja kolme parasta muuta ainetta (yhteensä enintään 24 pistettä). Jos hakija on kirjoittanut useita reaaliaineiden kokeita, otetaan huomioon paras. Arvosanat muutetaan pisteiksi seuraavasti: a = 2, b = 3, c = 4, m = 5, e ja l = 6. EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanat rinnastetaan yo-tutkintoon (ks. taulukko kpl:ssa 3.10). Jos hakija on ennen hakuajan päättymistä korottanut yo-tutkinnon arvosanoja, nämä otetaan huomioon korotettuina. Tasapisteisiin päädyttäessä ratkaisee hakijan aineistokokeesta saama kokonaispistemäärä (0-24 p.). Mikäli B-kiintiö (15) ei täyty, voidaan vapaaksi jääneet paikat käyttää A-kiintiön hyväksi. Mikäli kasvatustieteiden koulutuksen avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden erillisvalinnan aloituspaikat (10) eivät täyty, voidaan vapaaksi jääneet paikat käyttää A-kiintiön hyväksi. HUOM! Aikaisempi C-kiintiö (avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden kiintiö) on muuttunut erillisvalinnaksi, josta tarkempia tietoja löytyy verkosta sivulta linkistä erillisvalintojen valintaperusteet

11 3.3 Luokanopettajan koulutus Oulun yliopiston luokanopettajan koulutuksessa on opintojen aikana mahdollisuus suuntautua laaja-alaisen luokanopettajan koulutuksen lisäksi taide- ja taitopainotteiseen tai teknologiapainotteiseen luokanopettajan koulutukseen. Em. koulutuksiin ei haeta erikseen, vaan kaikki koulutukset sisältyvät hakukohteeseen luokanopettajakoulutus. Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (VAKAVA-koe), johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe perustuu aineistoon, joka on lähtien nähtävillä verkossa osoitteessa Kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Koe järjestetään klo samanaikaisesti kaikissa valtakunnalliseen kasvatusalan valintahankkeeseen osallistuvissa yliopistoissa. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere tai Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. VAKAVA-kokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi. Valinnan toisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, johon kutsutaan VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella 250 hakijaa. Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien luettelo julkaistaan Oulun yksikön ilmoitustaululla viimeistään Kokeeseen kutsuttaville lähetetään tieto myös postitse. Hakijan on noudatettava kutsussa annettuja ohjeita ja määräaikoja. Soveltuvuuskoe järjestetään Soveltuvuuskokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi. Soveltuvuuskoe muodostuu haastattelusta (15 minuuttia) ja osaamisnäytteestä (10 minuuttia), jotka arvioi sama valintalautakunta. Hakija ilmoittaa soveltuvuuskokeen ilmoittautumislomakkeella, mille alueelle hänen näytteensä sijoittuu (näytealue 1-4). Kokeen tarkoituksena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta koulutukseen ja opettajan työhön. Kokeessa tarkastellaan mm. hakijan sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä jäsentää omia motiivejaan, tavoitteitaan ja kykyjään. Kokeeseen kutsutut pyrkijät laativat haastattelua varten yhden sivun (A4) mittaisen kirjoitelman, jossa hakija selvittää mm. koulutukseen hakeutumisensa perusteita, odotuksiaan koulutukselta, työkokemuksensa, luonnontieteellisen, taiteellisen, teknologisen tai yhteiskunnallisen harrastuneisuutensa sekä mahdolliset aikaisemmat opinnot. Kirjoitelma palautetaan yksikköön kahtena kappaleena viimeistään Tarkemmat ohjeet lähetetään soveltuvuuskoekutsun yhteydessä. Soveltavassa osiossa (enintään 10 min.) hakija tuo esiin tiedollista, taidollista tai taiteellista osaamistaan. Soveltavan osion suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana voi olla joko hakijan itsensä valitsema aihepiiri tai teema, jonka pohjalta hakija tekee valintalautakunnalle suunnatun esityksen. Osion tavoitteena on saada käsitys hakijan osaamisesta, kyvystä jäsentää omaa esitystään, arvioida sitä ja tehdä esityksestä sekä tekijälle että näytteen vastaanottajalle vuorovaikutuksellinen ja merkityksellinen kokonaisuus. Näytteen suunnittelun lähtökohtana voi olla jo olemassa oleva materiaali, kuten ylioppilasdiplomi, portfolio, toteutettu projekti, näyttely, artikkeli tms. Näytteen tulee sisältää kasvatuksellisen ja opettamiseen liittyvän näkökulman. Pääsykokeen toiseen vaiheeseen kutsutuille lähetetään erillinen ohjeistus näytteeseen valmistautumista varten. Näytealue 1 Näytealue 2 Kuvataide, mediakasvatus, muotoilu, käsityö, teatteri, draama, kirjallisuus, sanataide, musiikki, tanssi ja liikeilmaisu, liikunta, sirkustaide Fysiikka, kemia, matematiikka, tekninen työ, teknologiakasvatus, tietotekniikka ja viestintä

12 Näytealue 3 Näytealue 4 Jokin muu koulussa opetettava aine tai aihekokonaisuus Filosofia ja yhteiskunta Valinnan lopullinen tulos Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon VAKAVA-kokeen asteikolle 0-5 skaalattu arvosana, ylioppilastutkinnon matematiikan ja äidinkielen arvosanat sekä osaamisnäytteen ja haastattelun pistemäärä. Yo-tutkinnon matematiikan ja äidinkielen arvosanat pisteytetään seuraavasti: A B C M E L Laaja matematiikka 0,5 0,5 0, Yleinen matematiikka/äidinkieli ,5 1 1 Pisteytys: VAKAVA-koe 0-5 p. Ylioppilastutkinnon laajan matematiikan arvosana 0,5-1p. Ylioppilastutkinnon yleisen matematiikan arvosana 0-1p. Ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosana 0-1 p. Osaamisnäyte 0-5 p. Haastattelu 0-10p. Yhteensä 0-22 p. Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän heidän sijoittumisensa ratkaistaan seuraavien kriteereiden perusteella: 1. haastattelun pistemäärä, 2. osaamisnäytteen pistemäärä, 3. valintojen ensimmäisen vaiheen VAKAVA-kokeen kokonaispistemäärä (skaalattu asteikolle 0 5). Kiintiöt: Saamenkielisten opiskelijoiden kiintiö on viisi, jos hyväksyttäviä hakijoita on näin paljon. Tullakseen kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen Oulun yliopistoon saamenkielisen hakijan on saatava 70 % VAKAVA-kokeen empiirisestä maksimipistemäärästä. Lopullinen valinta suoritetaan osaamisnäytteen, haastattelun, ylioppilastutkinnon matematiikan ja äidinkielen arvosanojen sekä VAKAVA-kokeen asteikolle 0-5 skaalatun yhteispistemäärän perusteella

13 3.4 Intercultural Teacher Education (in English) A Degree Programme Preparing for Intercultural/International Educational Tasks leading to the Primary School Teacher Qualification. The programme examines the Finnish educational system in the European and global contexts, responding to the challenges posed by increasing internationalisation and multiculturalism. The training provides a qualification for the post of primary teacher. The main language of instruction is English. General introduction to the programme The Intercultural Teacher Education (ITE) programme is a 5-year degree programme leading first to a 3- year Bachelor s degree and then a further 2 years to the Master s degree. The programme aims at preparing students for international educational tasks and provides the students with a teacher qualification. The extensive flexibility of the programme allows for specialization in a variety of educational tasks. Teaching multicultural classes in different countries, project leading and coordinating duties, international consultancy work, educational policy and administration duties, and taking part in multidisciplinary research projects are some examples of such tasks. As in any teacher education, the programme includes studies in educational sciences and various school subjects, including teaching practice periods, some of which can be done abroad. In order to direct students towards international perspectives many special courses are offered: Orientation towards international education International communication and negotiation skills (ICONS) Educational policy and leadership Global education (peace and conflict research, equity and human rights, environment) Educational philosophy and ethics Comparative education, focusing on education in various countries Development and education The programme includes studies abroad for at least one semester. The language of instruction being largely English, the programme is also suitable for students from other countries provided their English skills are good enough. Non-Finnish speaking students should be prepared to carry out independent work to compensate some lectures that may be delivered in Finnish. Period of Application and Selection Process Finnish universities use a joint online application system. All applications to the ITE programme shall be submitted by filling in an application at If you do not have an opportunity to submit an electronic application, you may order a printed application form during the application period from University of Oulu Admission Services (tel ). When you are ordering the form, you should indicate all the programmes (name of university and programme) that you are applying for, as well as your mailing address. Application forms will not be sent in response to messages. The universities joint application period starts on March 17, 2015 and ends at 3.00 p.m. on April 9, You must save and submit your online form not later than 3.00 p.m. on April 9. A printed application form sent by mail shall arrive in the University by 3.00 p.m. on April 9, 2015 at the latest. If eligibility for higher education has been acquired before the expiry of the application period on April 9, 2015, the required supplements to the application must be delivered to the University of Oulu Admission Services (P.O. Box 8100, University of Oulu, Finland), no later than 3 p.m. on April 23, Likewise, a motivation essay (c.f. below) must also be submitted latest by 3 p.m. April 23,

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1. Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteet... 2 1.1. Korkeakoulujen yhteishaku... 2 1.2. Erillisvalinnat...

Lisätiedot

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen Sisällys Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 8 Humanistinen 12 Kasvatustieteellinen 24 Kauppatieteellinen 30 Luonnontieteellinen 34 Lääketieteellinen

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen SISÄLLYS Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 6 Humanistinen 10 Kasvatustieteellinen 22 Kauppatieteellinen 28 Luonnontieteellinen 32 Lääketieteellinen

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 27.1.2014 SISÄLLYS 1. ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT... 3 2. HAKUMENETTELY VUODEN 2014 OPISKELIJAVALINNOISSA... 3 2.1. YHTEISHAKU SÄHKÖISESSÄ HAKUJÄRJESTELMÄSSÄ...3

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTö LÄÄKETIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja...84 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...84 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...88 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2010. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2009

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2010. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2009 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2010 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2009 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2010 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi Eximia Oy:n koostama kevään valintakokeisiin suuntaaville hakijoille suunnattu tietopaketti.

Lisätiedot

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS

Tampereen yliopisto HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Tampereen yliopisto Valintaopas 2014 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi Paperisten hakulomakkeiden tilaaminen, ks. s. 14. Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2011 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2011 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot