KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015"

Transkriptio

1 KASVATUSTI ETEIDEN TI EDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015 Kasvatustieteiden tiedekunnan valintaoppaassa julkaistut tiedot ovat alustavia eivätkä ne ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua K A S V A T U S T I E T E I D E N T I E D E K U N T A P u h P L O U L U N Y L I O P I S T O w w w. o u l u. f i / K T K

2 SISÄLTÖ 1. ALOITUSPAIKAT JA KOULUTUSTEN KUVAUS 3 2. HAKEMINEN Hakukelpoisuus Hakumenettely Hakemuksen liitteet ja toimitusosoite 6 3. VALINTA Valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto (VAKAVA) Kasvatustieteiden koulutus Luokanopettajan koulutus Intercultural Teacher Education (in English) Intercultural Teacher Education (suom.) Varhaiskasvatuksen koulutus Musiikkikasvatuksen koulutus Erityispedagogiikan koulutus EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanojen pisteitys VALINNAN TULOS JA OIKAISUN HAKEMINEN MUUTA Yleisiä ohjeita Erityisjärjestelyt SORA-lainsäädäntö opiskelijaksi ottamisen rajoituksista alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi

3 1. ALOITUSPAIKAT JA KOULUTUSTEN KUVAUS Kasvatustieteiden tiedekunnan päävalinnassa koulutuksiin hyväksytään opiskelijoita enintään: Kasvatustieteiden koulutus (A/B-kiintiö) 25 Luokanopettajan koulutus 100 Intercultural Teacher Education 20 Musiikkikasvatuksen koulutus 20 Varhaiskasvatuksen koulutus, Oulu 60 Etityispedagogiikka 20 Kasvatustieteiden koulutus antaa monipuoliset valmiudet koulutuksen suunnittelun, hallinnon ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa voi hankkia myös opettajakelpoisuuden aikuiskoulutuksen opetustehtäviin. Koulutuksen päätieteenalat ovat kasvatustiede, psykologia, kasvatuspsykologia ja sosiologia. Kasvatustieteiden koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kasvatusalan tehtävien hoitamisen edellyttämät yleiset tieteelliset ja ammatilliset valmiudet. Opiskelijan tulee: 1. omaksua tieteellinen ajattelutapa ammatillisen toimintansa lähtökohdaksi; 2. perehtyä kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden, erityisesti kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian, tieteenperinteisiin, tieteenteoreettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin, menetelmiin ja käsitteisiin sekä tieteenalojen keskeisiin tutkimustuloksiin; 3. saada valmiudet omakohtaiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä tutkimustulosten kriittiseen arviointiin ja soveltamiseen; 4. saada valmiudet opetus-, tutkimus-, suunnittelu- ja hallintotehtäviin sekä ohjauksen ja neuvonnan tehtäviin kasvatusalan eri tehtäväalueilla. Luokanopettajan koulutus Laaja-alainen luokanopettajan koulutus (LOKO) Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajan koulutus (TAIKA) Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus (TEKNO) Oulun yliopiston luokanopettajan koulutuksessa on opintojen aikana mahdollisuus suuntautua laaja-alaisen luokanopettajan koulutuksen ohella taide- ja taitopainotteisesti tai teknologiapainotteisesti. Em. koulutuksiin ei haeta erikseen, vaan kaikki koulutukset sisältyvät hakukohteeseen luokanopettajakoulutus. Lisäksi tiedekunnassa on englanninkielinen luokanopettajan koulutus, Intercultural Teacher Education (ITE). Laaja-alainen luokanopettajan koulutus (LOKO) tähtää erityisesti perusopetuksen 0 6 luokkien oppimis- ja kasvatusympäristössä toimimiseen. Koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset valmiudet kohdata kasvatuksellisia haasteita tulevaisuuden koulussa. Opinnoissa tarjotaan aineksia opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiselle ja ohjataan opiskelija tiedostamaan luokanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys. Taide- ja taitopainotteisuudessa (TAIKA) taiteet ja taidot ovat tärkeitä inhimillisen kasvun, ajattelun ja kokemisen alueita. Opinnoissa painotetaan perusopetuksen (luokat 0 6) taidekasvatuksen tarkastelua ja kehittämistä käytännön, teorian ja tutkimuksen näkökulmista. Koulutukseen valitaan taide- ja taitokasvatukseen suuntautuneita opiskelijoita. Koulutuksessa tuetaan opiskelijan omakohtaisen taidesuhteen sekä omien taiteellisten ja taidollisten valmiuksien pohjalta rakentuvan pedagogisen näkemyksen kehittymistä. Taidekasvatukseen suuntautuvissa painotteisissa opinnoissa filosofinen ja teoreettinen pohdinta ja omat merkitykselliset taidekokemukset liit

4 tyvät toisiinsa. Opintojen aikana kasvaa ymmärrys taiteen keinoin tapahtuvasta maailman kokemista ja sen merkityksestä oppimisen ja kasvun kannalta. Teknologiapainotteisuus (TEKNO) on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita teknologiasta ja sen soveltamisesta yleissivistävässä koulutuksessa. Keskeinen teema koulutuksessa on teknologiakasvatus, jolla tarkoitetaan kasvattamista teknologiseen maailmaan. Teknologiaa opitaan samalla tavalla kuin teknologia on syntynyt eli tekemällä teknologiaa. Tällöin teknologiakasvatus yhdistää teknologian tiedot ja taidot kasvatukseen ja kasvatustieteelliseen tutkimukseen. Teknologian tiedoissa painottuvat fysiikka, kemia, matematiikka ja tietotekniikan sovellukset. Taidoissa painottuu ongelmanratkaisuun perustuva konkreetti tuottaminen, kuten tekninen työ. Keskeisinä osaamistavoitteina teknologiapainotteisessa luokanopettaj a- koulutuksessa on oppia ohjaamaan yleissivistävän koulun oppilaita ymmärtämään teknologisen maailman toimintoja ja tutkimaan teknologiakasvatusta kasvatustieteellisesti. Intercultural Teacher Education -koulutus (ITE) vastaa monikulttuurisuuden asettamiin haasteisiin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja antaa valmiuksia kansainvälisiin kasvatusalan tehtäviin. Koulutus antaa luokanopettajan kelpoisuuden. Koulutuksen pääkieli on englanti. Ohjelmassa valmennetaan opiskelijoita kansainvälisiin koulutus- ja kasvatustehtäviin. Ohjelman joustavuus mahdollistaa erikoistumisen monenlaisiin tehtäviin. Monikulttuuristen luokkien opettaminen, projektien johtaminen ja hallinnointi, kansainvälinen konsultointi, koulutuspolitiikka ja -hallinto ja monialaisiin tutkimusprojekteihin osallistuminen ovat esimerkkejä tällaisista tehtävistä. Muiden opettajankoulutusohjelmien tapaan koulutukseen kuuluu kasvatustieteiden ja eri opetettavien aineiden opiskelua opetusharjoitteluineen, josta osa voidaan suorittaa ulkomailla. Varhaiskasvatuksen koulutus on laaja-alainen pedagoginen koulutus, joka pyrkii edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Maisterin koulutus antaa valmiudet toimia varhaiskasvatuksen, opetuksen, tutkimuksen, hallinnon ja kehittämisen asiantuntijatehtävissä. Varhaiskasvatuksen koulutuksen perustana ovat varhaiskasvatuksen monialaiset tehtävät. Varhaiskasvatuksen monialaisuus kattaa mm. seuraavat alueet: lastentarhanopettajan tehtävät, varhaiskasvatuksen koulutus ja suunnittelu, varhaiskasvatustutkimus ja varhaislapsuutta koskevan tiedon välitys sekä eri varhaiskasvatusorganisaatioiden ohjaus ja johtaminen. Varhaiskasvatuksen koulutuksessa suoritetaan ensin 180 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, joka antaa pätevyyden lastentarhanopettajan tehtäviin. Sen jälkeen suoritetaan 120 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen maisterin tutkinto. Musiikkikasvatuksen koulutus tähtää ensisijaisesti perusopetuksen ja lukion musiikinopettajan tehtäviin. Kouluttamamme opettajat toimivat laaja-alaisesti musiikin koulutussektoreilla, ymmärtävät musiikkikulttuurien moninaisuutta ja kehittävät omaa työtään hyödyntäen monipuolisesti myös uutta mediaa ja teknologiaa. Opetuksen painoalueita ovat afro-amerikkalainen musiikki, musiikkiteknologia ja vapaa säestys. Opetussuunnitelmassa korostuvat yhteys koulutodellisuuteen, joustavuus ja projektikeskeisyys sekä opiskelijan itseohjautuvuus ja tutkiva asenne. Musiikkikasvatuksen koulutuksen ja tutkimuksen taustalla on yhteisesti hyväksytty näkemys musiikin oppimisesta kokonaisvaltaisena elämyksiä tuottavana toimintana. Koulutuksessa korostuu taiteiden merkitys ihmisen kasvussa ja nähdään musiikin opetus osana taidekasvatusta. Erityispedagogiikan koulutuksen perustana ovat erityispedagogisen kentän monialaiset, jatkuvasti kehittyvät ja eri ikävaiheisiin kohdistuvat tehtävät sekä alan tieteellinen tutkimus. Erityispedagogiikan koulutus antaa monipuoliset valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa voi hankkia erityisopettajan kelpoisuuden joko varhaiskasvatukseen tai ala- ja yläkouluihin, lukioon sekä myös ammatillisiin oppilaitoksiin. Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin, monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityispedagogiseen johtajuuteen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kuntoutus ja laitoshuolto sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät

5 2. HAKEMINEN 2.1 Hakukelpoisuus Yleisenä hakuedellytyksenä on suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto International Baccalaureate -tutkinto (IB-tutkinto) European Baccalaureate -tutkinto (EB-tutkinto) Reifeprüfung-tutkinto vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin Keväällä 2015 ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat osallistua hakuun. Ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Myös IB-tutkintoa suorittavat voivat osallistua hakuun. Jos hakija osallistuu vuoden 2015 IB-tutkintoon, hänellä on kesä-elokuun aikana ehdollinen korkeakoulukelpoisuus. Mahdolliset todistuspisteet lasketaan Predicted Grade -todistuksesta. Kesäkuussa tehtävä valintapäätös on ehdollinen. Lopullinen valintapäätös tehdään lopullisten arvosanojen mukaan hakijan esitettyä tiedekunnalle IB-diplomin viimeistään mennessä. 2.2 Hakumenettely Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa, osoitteessa Yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen (6) koulutukseen. Yhteishaun hakulomakkeen voi täyttää vain kerran, joten muista valita kaikki haluamasi koulutukset samalle lomakkeelle. Oulun yliopistossa hakuaika on vain kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2015 alkaviin opintoihin on Jos haet hakuajan viimeisenä päivänä, sähköisen hakulomakkeesi tulee olla tallennettuna viimeistään klo Jos sinulla ei ole mahdollisuutta hakea yhteishaussa sähköisesti, voit tilata paperisen hakulomakkeen hakuaikana arkisin klo 9 15 Oulun yliopiston hakijapalveluista (puh ). Lomaketta tilatessasi ilmoita kaikki koulutukset, joihin haet (yliopisto ja koulutuksen nimi) sekä postiosoitteesi. Hakulomakkeita ei lähetetä sähköpostipyyntöjen perusteella. Postitse lähetettävän paperisen hakulomakkeen tulee olla perillä yliopistossa viimeistään klo Järjestä koulutukset hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on ensimmäinen hakutoiveesi. Hakutoivejärjestystä voi muuttaa hakuajan päättymiseen saakka. Voit tehdä tämän itse kirjautumalla ja tunnistautumalla Opintopolun sähköiseen hakijapalveluun. Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Hakuaikana tekemäsi hakutoivejärjestys on siis tärkeä! Hakemus on syytä lähettää hyvissä ajoin, sillä viimeisenä hakupäivänä järjestelmässä voi olla ruuhkaa

6 Lähetettyäsi sähköisen hakemuksen, varmista, että saat hakemuksen perillemenosta kuittauksen sähköpostiisi. Säilytä saamasi viesti tai tallenna hakemus PDF-versiona itsellesi. Hakija on itse vastuussa hakemuksen perillemenosta. Uudistuvan yhteishaun yhteydessä korkeakouluille annetaan mahdollisuus varata osa aloituspaikoista henkilöille, joilla ei ole jo korkeakoulupaikkaa tai jotka eivät ole jo valmistuneet aikaisemmin suomalaisesta korkeakoulusta. Oulun yliopisto ei varaa aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville vuoden 2015 opiskelijavalinnoissa. Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksissa ei ole käytössä erivapausmenettelyä. 2.3 Hakemuksen liitteet ja toimitusosoite Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet: Yliopisto saa ylioppilastutkinnon arvosanatiedot, myös kevään 2015 ylioppilastutkintotiedot, suoraan ylioppilastutkintolautakunnasta. Seuraavissa tapauksissa hakijan tulee kuitenkin toimittaa todistusjäljennöksiä yliopistoon: Ei-ylioppilaiden tulee lähettää hakemuksen perusteena olevasta tutkintotodistuksesta; Ulkomailla yliopistokelpoisuuden saavuttaneiden tulee lähettää kelpoisuutta osoittavasta tutkintotodistuksesta; Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneiden tulee lähettää ylioppilastutkintotodistuksesta; IB-, EB- tai RP -tutkinnon suorittaneiden tulee lähettää tutkintotodistuksesta. Vuonna 2015 IBtutkintoon osallistuvien tulee toimittaa hakemuksen mukana ennakkoarvio kokeen tuloksesta (Predicted Grade -todistus). Oulun yliopistoon toimitettavien liitteiden tulee olla oikeaksi todistettuja. Liitteet voi oikeaksi todistaa kaksi henkilöä allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellään. Allekirjoituksellaan henkilöt todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä todistuksesta. Henkilöiden tulee nähdä alkuperäinen todistus ja sen kopio rinnakkain. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, tulee jokainen sivu olla oikeaksi todistettu. Oulun yliopiston Hakijapalvelut ei todista oikeaksi muista oppilaitoksista annettuja todistuksia. Kun korkeakoulukelpoisuus on hankittu ennen hakuajan päättymistä, tulee hakemuksen liitteet toimittaa Oulun yliopiston hakijapalveluihin klo mennessä osoitteeseen Oulun yliopisto/opiskelijakeskus, Hakijapalvelut, PL 8100, Oulun yliopisto. Mikäli hakija saa lopullisen IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkintotodistuksensa vasta hakuajan päättymisen jälkeen, tulee hänen toimittaa koulun antama ennakkoarvostelu Oulun yliopiston koulutuspalveluihin klo mennessä. Hakijan tulee toimittaa jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksesta heti sen saatuaan, mutta viimeistään klo mennessä. Myös ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon tutkintotodistuksen hakuajan päättymisen jälkeen saavien hakijoiden tulee toimittaa jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksesta Oulun yliopiston koulutuspalveluihin heti sen saatuaan, kuitenkin viimeistään klo Jos haet lastentarhanopettajan tai luokanopettajan koulutukseen, toimita liitteet siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti. Muut liitteet: Tiedekunnan eri koulutuksiin vaadittavat muut kuin hakukelpoisuuden osoittavat liitteet vaihtelevat koulutuksittain. Noudata tarkasti hakemasi koulutuksen kohdalla ohjeita vaadituista liitteistä! - 6 -

7 Alla lueteltuihin kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksiin haettaessa todistusjäljennökset ja muut liitteet lähetetään Oulun yliopistoon (osoite: Koulutuspalvelut/Opiskelijakeskus, Hakijapalvelut, PL 8100, Oulun yliopisto): Kasvatustieteiden koulutus Intercultural Teacher Education Musiikkikasvatuksen koulutus Erityispedagogiikan koulutus HUOM! LIITTEITÄ LÄHETTÄESSÄSI MUISTA KIRJOITTAA NIIHIN NIMESI JA HAKUKOHDE, JOHON KYSEISET LIITTEET KUULUVAT. Jos haet Oulun yliopiston muihinkin tiedekuntiin, sinun on toimitettava jäljennökset näihin hakuihin erikseen. Seuraaviin valtakunnallisessa kasvatusalan valintayhteistyöverkostossa (VAKAVA) mukana oleviin koulutuksiin hakiessasi lähetä liitteet siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti: Luokanopettajan koulutus, Oulu (luokanopettajakoulutuksen yhteisvalinta) Varhaiskasvatuksen koulutus (lastentarhanopettajakoulutus), Oulu (lastentarhanopettajien yhteisvalinta) - 7 -

8 3. VALINTA 3.1 Valtakunnallinen kasvatusalojen valintayhteistyöverkosto (VAKAVA) VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVAkokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Hakuaika koulutuksiin alkaa ja päättyy klo Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa (Huom. erillisvalinnoissa on käytössä erilliset hakulomakkeet). Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden VAKAVAan osallistuvien koulutusten osalta ei ole valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä rajoituksia voi olla. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutusten yhteisvalinnoissa hakulomakkeen liitteet postitetaan siihen yliopistoon, johon hakija hakee ensisijaisesti. Muiden koulutusten osalta liitteet postitetaan siihen yliopistoon, jonka hakukohde on kyseessä. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVAkokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina klo Aineisto, josta VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) lähtien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin on hakenut. Valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa (soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa tiedekuntien hakuoppaista ja verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVAkokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella. Esivalinnan tulokset julkistetaan keskiviikkona Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen lastentarhanopettajakoulutusyksikköön. Tarkempia ohjeita saa hakulomakkeista ja yliopistojen hakuoppaista

9 VAKAVAssa vuonna 2015 mukana olevat yliopistot ja koulutukset: Helsingin yliopisto Erityispedagogiikan koulutus Erityispedagogiikan koulutus, avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinta (erillisvalinta) Erityispedagogiikan koulutus, suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinta (erillisvalinta) Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Kotitalousopettajan koulutus Käsityönopettajan koulutus Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Erityisopettajien koulutus Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus Opinto-ohjaajan koulutus Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna Kotitalousopettajan koulutus Käsityönopettajan koulutus Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikan koulutus Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Lapin yliopisto Kasvatusalan koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus) Luokanopettajan koulutus Oulun yliopisto, Oulu Erityispedagogiikan koulutus Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan maisteriohjelma Varhaiskasvatuksen koulutus Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma Tampereen yliopisto, Tampere Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Turun yliopisto, Turku Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka) Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus, erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon Turun yliopisto, Rauma Käsityön aineenopettajan koulutus Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus - 9 -

10 3.2 Kasvatustieteiden koulutus Kasvatustieteiden koulutus ei ole mukana VAKAVA-kokeessa. Valinta tapahtuu kiintiöittäin (A- ja B-kiintiö). A- ja B-kiintiö: Normaalissa valinnassa (A- ja B-kiintiö) hakemuksen klo mennessä toimittaneet hakijat osallistuvat ilman eri kutsua kirjalliseen pääsykokeeseen, joka järjestetään klo saleissa L4, L5, PR104 ja PR105. Valintakokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi. Koe koostuu ennakkomateriaalista ja kokeessa jaettavasta aineistosta. Ennakkomateriaali julkistetaan verkossa osoitteessa A-kiintiö: Kirjallisen valintakokeen (0 24 p) perusteella valitaan 10 eniten pisteitä saanutta hakijaa. Ylioppilastutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka A-kiintiön mukaisessa valinnassa eivät tule valituiksi, käsitellään B-kiintiön valintaperusteiden mukaisesti. B-kiintiö: Ylioppilastutkintotodistuksen (0 24 p) ja kirjallisen valintakokeen (0 24 p) yhteispistemäärän (0 48 p) perusteella valitaan 15 eniten pisteitä saanutta hakijaa. Yhteispistemäärä muodostuu siten, että ylioppilastutkintotodistuksesta saatavaan pistemäärään lisätään kirjallisesta kokeesta saatu pistemäärä. Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon äidinkieli ja kolme parasta muuta ainetta (yhteensä enintään 24 pistettä). Jos hakija on kirjoittanut useita reaaliaineiden kokeita, otetaan huomioon paras. Arvosanat muutetaan pisteiksi seuraavasti: a = 2, b = 3, c = 4, m = 5, e ja l = 6. EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanat rinnastetaan yo-tutkintoon (ks. taulukko kpl:ssa 3.10). Jos hakija on ennen hakuajan päättymistä korottanut yo-tutkinnon arvosanoja, nämä otetaan huomioon korotettuina. Tasapisteisiin päädyttäessä ratkaisee hakijan aineistokokeesta saama kokonaispistemäärä (0-24 p.). Mikäli B-kiintiö (15) ei täyty, voidaan vapaaksi jääneet paikat käyttää A-kiintiön hyväksi. Mikäli kasvatustieteiden koulutuksen avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden erillisvalinnan aloituspaikat (10) eivät täyty, voidaan vapaaksi jääneet paikat käyttää A-kiintiön hyväksi. HUOM! Aikaisempi C-kiintiö (avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden kiintiö) on muuttunut erillisvalinnaksi, josta tarkempia tietoja löytyy verkosta sivulta linkistä erillisvalintojen valintaperusteet

11 3.3 Luokanopettajan koulutus Oulun yliopiston luokanopettajan koulutuksessa on opintojen aikana mahdollisuus suuntautua laaja-alaisen luokanopettajan koulutuksen lisäksi taide- ja taitopainotteiseen tai teknologiapainotteiseen luokanopettajan koulutukseen. Em. koulutuksiin ei haeta erikseen, vaan kaikki koulutukset sisältyvät hakukohteeseen luokanopettajakoulutus. Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (VAKAVA-koe), johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe perustuu aineistoon, joka on lähtien nähtävillä verkossa osoitteessa Kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Koe järjestetään klo samanaikaisesti kaikissa valtakunnalliseen kasvatusalan valintahankkeeseen osallistuvissa yliopistoissa. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere tai Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. VAKAVA-kokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi. Valinnan toisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, johon kutsutaan VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella 250 hakijaa. Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien luettelo julkaistaan Oulun yksikön ilmoitustaululla viimeistään Kokeeseen kutsuttaville lähetetään tieto myös postitse. Hakijan on noudatettava kutsussa annettuja ohjeita ja määräaikoja. Soveltuvuuskoe järjestetään Soveltuvuuskokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi. Soveltuvuuskoe muodostuu haastattelusta (15 minuuttia) ja osaamisnäytteestä (10 minuuttia), jotka arvioi sama valintalautakunta. Hakija ilmoittaa soveltuvuuskokeen ilmoittautumislomakkeella, mille alueelle hänen näytteensä sijoittuu (näytealue 1-4). Kokeen tarkoituksena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta koulutukseen ja opettajan työhön. Kokeessa tarkastellaan mm. hakijan sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä jäsentää omia motiivejaan, tavoitteitaan ja kykyjään. Kokeeseen kutsutut pyrkijät laativat haastattelua varten yhden sivun (A4) mittaisen kirjoitelman, jossa hakija selvittää mm. koulutukseen hakeutumisensa perusteita, odotuksiaan koulutukselta, työkokemuksensa, luonnontieteellisen, taiteellisen, teknologisen tai yhteiskunnallisen harrastuneisuutensa sekä mahdolliset aikaisemmat opinnot. Kirjoitelma palautetaan yksikköön kahtena kappaleena viimeistään Tarkemmat ohjeet lähetetään soveltuvuuskoekutsun yhteydessä. Soveltavassa osiossa (enintään 10 min.) hakija tuo esiin tiedollista, taidollista tai taiteellista osaamistaan. Soveltavan osion suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana voi olla joko hakijan itsensä valitsema aihepiiri tai teema, jonka pohjalta hakija tekee valintalautakunnalle suunnatun esityksen. Osion tavoitteena on saada käsitys hakijan osaamisesta, kyvystä jäsentää omaa esitystään, arvioida sitä ja tehdä esityksestä sekä tekijälle että näytteen vastaanottajalle vuorovaikutuksellinen ja merkityksellinen kokonaisuus. Näytteen suunnittelun lähtökohtana voi olla jo olemassa oleva materiaali, kuten ylioppilasdiplomi, portfolio, toteutettu projekti, näyttely, artikkeli tms. Näytteen tulee sisältää kasvatuksellisen ja opettamiseen liittyvän näkökulman. Pääsykokeen toiseen vaiheeseen kutsutuille lähetetään erillinen ohjeistus näytteeseen valmistautumista varten. Näytealue 1 Näytealue 2 Kuvataide, mediakasvatus, muotoilu, käsityö, teatteri, draama, kirjallisuus, sanataide, musiikki, tanssi ja liikeilmaisu, liikunta, sirkustaide Fysiikka, kemia, matematiikka, tekninen työ, teknologiakasvatus, tietotekniikka ja viestintä

12 Näytealue 3 Näytealue 4 Jokin muu koulussa opetettava aine tai aihekokonaisuus Filosofia ja yhteiskunta Valinnan lopullinen tulos Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon VAKAVA-kokeen asteikolle 0-5 skaalattu arvosana, ylioppilastutkinnon matematiikan ja äidinkielen arvosanat sekä osaamisnäytteen ja haastattelun pistemäärä. Yo-tutkinnon matematiikan ja äidinkielen arvosanat pisteytetään seuraavasti: A B C M E L Laaja matematiikka 0,5 0,5 0, Yleinen matematiikka/äidinkieli ,5 1 1 Pisteytys: VAKAVA-koe 0-5 p. Ylioppilastutkinnon laajan matematiikan arvosana 0,5-1p. Ylioppilastutkinnon yleisen matematiikan arvosana 0-1p. Ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosana 0-1 p. Osaamisnäyte 0-5 p. Haastattelu 0-10p. Yhteensä 0-22 p. Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän heidän sijoittumisensa ratkaistaan seuraavien kriteereiden perusteella: 1. haastattelun pistemäärä, 2. osaamisnäytteen pistemäärä, 3. valintojen ensimmäisen vaiheen VAKAVA-kokeen kokonaispistemäärä (skaalattu asteikolle 0 5). Kiintiöt: Saamenkielisten opiskelijoiden kiintiö on viisi, jos hyväksyttäviä hakijoita on näin paljon. Tullakseen kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen Oulun yliopistoon saamenkielisen hakijan on saatava 70 % VAKAVA-kokeen empiirisestä maksimipistemäärästä. Lopullinen valinta suoritetaan osaamisnäytteen, haastattelun, ylioppilastutkinnon matematiikan ja äidinkielen arvosanojen sekä VAKAVA-kokeen asteikolle 0-5 skaalatun yhteispistemäärän perusteella

13 3.4 Intercultural Teacher Education (in English) A Degree Programme Preparing for Intercultural/International Educational Tasks leading to the Primary School Teacher Qualification. The programme examines the Finnish educational system in the European and global contexts, responding to the challenges posed by increasing internationalisation and multiculturalism. The training provides a qualification for the post of primary teacher. The main language of instruction is English. General introduction to the programme The Intercultural Teacher Education (ITE) programme is a 5-year degree programme leading first to a 3- year Bachelor s degree and then a further 2 years to the Master s degree. The programme aims at preparing students for international educational tasks and provides the students with a teacher qualification. The extensive flexibility of the programme allows for specialization in a variety of educational tasks. Teaching multicultural classes in different countries, project leading and coordinating duties, international consultancy work, educational policy and administration duties, and taking part in multidisciplinary research projects are some examples of such tasks. As in any teacher education, the programme includes studies in educational sciences and various school subjects, including teaching practice periods, some of which can be done abroad. In order to direct students towards international perspectives many special courses are offered: Orientation towards international education International communication and negotiation skills (ICONS) Educational policy and leadership Global education (peace and conflict research, equity and human rights, environment) Educational philosophy and ethics Comparative education, focusing on education in various countries Development and education The programme includes studies abroad for at least one semester. The language of instruction being largely English, the programme is also suitable for students from other countries provided their English skills are good enough. Non-Finnish speaking students should be prepared to carry out independent work to compensate some lectures that may be delivered in Finnish. Period of Application and Selection Process Finnish universities use a joint online application system. All applications to the ITE programme shall be submitted by filling in an application at If you do not have an opportunity to submit an electronic application, you may order a printed application form during the application period from University of Oulu Admission Services (tel ). When you are ordering the form, you should indicate all the programmes (name of university and programme) that you are applying for, as well as your mailing address. Application forms will not be sent in response to messages. The universities joint application period starts on March 17, 2015 and ends at 3.00 p.m. on April 9, You must save and submit your online form not later than 3.00 p.m. on April 9. A printed application form sent by mail shall arrive in the University by 3.00 p.m. on April 9, 2015 at the latest. If eligibility for higher education has been acquired before the expiry of the application period on April 9, 2015, the required supplements to the application must be delivered to the University of Oulu Admission Services (P.O. Box 8100, University of Oulu, Finland), no later than 3 p.m. on April 23, Likewise, a motivation essay (c.f. below) must also be submitted latest by 3 p.m. April 23,

14 Those who are taking the Finnish matriculation examination in the spring of 2015 are also allowed to apply for the education. The results of the matriculation examination for such applicants will be obtained directly from the register of the Matriculation Board. Those who expect to receive an IB, EB or Reifeprüfung diploma in the summer of 2015 can also take part in the selection. Their applications will be considered in a quota of students to be invited on special grounds. If an applicant only receives his or her final IB, EB or Reifeprüfung diploma after the expiry of the application period, s/he shall submit a preliminary assessment given by the school to the University of Oulu Admission Services by 3 p.m. on June 4, S/he shall submit a copy of the final diploma immediately upon receipt thereof but by 3 p.m. on July 17, 2015 at the latest. Any applicant receiving a diploma/certificate for a vocational upper secondary qualification or a polytechnic degree after the expiry of the application period shall submit a copy of his/her final diploma/certificate to the University of Oulu immediately upon receipt thereof but no later than 3 p.m. on June 4, The selection process comprises two stages. Stage one is an assessment of the application documents, whereby those applicants to be invited to the entrance examination are chosen. Stage two includes a written examination and an interview in English, on the basis of which the final selection is made. 20 students will be selected to the programme. No more than five of them can be citizens of a country other than Finland. Ranking of Applications In order to select the applicants who will be invited to the entrance examination, a comparative index comprising the following two components is calculated for each applicant: 1) grades awarded for the school-leaving examinations and 2) a motivation essay to be sent to the university. 1. School-leaving Examinations The total score of the best four subjects in the Finnish matriculation examination test is calculated. If the applicant has taken exams in several subjects in the General Studies paper (reaali), only the highest score is taken into account. The various grades are scored as follows: a=2, b=3, c=4, m=5, e and l=6. If the applicant has improved his/her matriculation examination grades before the closing date for applications, these will be taken into account when calculating the scores. A basic requirement is that the applicant shall have received at least the grade magna cum laude approbatur (advanced syllabus) or eximia cum laude approbatur (basic syllabus) in the English test in the Finnish matriculation examination or otherwise acquired a comparable practical knowledge of the language, for instance through studies abroad or through other activities. Applicants with corresponding examinations from abroad must send a certified copy of the original certificate to the university. In the case of certificates in a language other than Finnish, Swedish, German or English, a translation in English must be included

15 Scoring of EB, IB and Reifeprüfung diplomas The International Baccalaureate, European Baccalaureate and Reifeprüfung diplomas are considered equal to the Finnish matriculation examination. European Baccalaureate Mathematics Other test specific to a subject International Baccalaureate Reifeprüfung (for subjects in which a written test is taken) Matriculation Examination excellent points laudatur very good points eximia cum laude approbatur good 9-8 points magna cum laude approbatur satisfactory 7 points cum laude approbatur mediocre 6-5 points lubenter approbatur poor 4 points approbatur 2. Motivation essay Points are given from 0 to 5 for a motivation essay to be sent to University of Oulu Admission Services (P.O. Box 8100, University of Oulu, Finland), no later than 3 p.m. April 23, It can be a freeform essay, but it needs to include the reasons why the applicant is applying for the programme and an account of any qualities, characteristics, experiences or views relevant to the field of intercultural/international education that may support his or her selection. The essay may be written in either English or Finnish, and should be 1-2 pages long (font size 12, spacing 1.5) Applicants without a Finnish Matriculation Examination An applicant who has not completed the Finnish matriculation examination can be accepted as a student, if he or she has graduated from a polytechnic, a college or higher level vocational education institution, or has completed a vocational qualification or a lower university degree, or if he or she has received an education abroad that makes him/her eligible for university studies in the country in question. Invitation to the Entrance Examination Eighty (80) applicants are invited to the entrance examination; forty (40) applicants at most on the basis of the comparative index, and the rest on the special grounds presented in their essays. A special reason would be, for instance, a long-term stay or work in multicultural environments abroad and/or in Finland. The special reasons must be expressed in the motivation essay included with the application. The reasons must, as far as possible, be substantiated with certificates or testimonials. If two or more applicants score the same number of points, they will be ranked on the basis of the following criteria: 1. total points scored in the four matriculation examination subjects, 2. points scored for the essay

16 A list of those invited to the entrance examinations will be put up on the noticeboard of the Faculty of Education on May 20th, 2015 at the latest. Those invited will also be notified by mail. The applicant shall observe the instructions and deadlines given in the invitation letter. An applicant may request details of how the comparative index was calculated in his/her particular case. The department office will respond to any inquiries on the results. Any appeals should be delivered in writing to the Board of Examiners within 14 days from the publication of the results. Entrance Examination The entrance examination will be held on June 8.-9, The applicants must have with them official identification to the entrance examination. The identification can be, for instance, a valid driving licence or passport. The entrance examination comprises the following: 1) a written examination based on selected literature and 2) an individual interview in English. The literature examination is held June 8, 2015 at 8 A.M. in lecture hall L6 and the interviews are held June 8.-9, For the written examination based on selected literature, the applicants must read the following books: Clayton, Jacklyn Blake: One Classroom, Many Worlds. Teaching and Learning in the Cross-Cultural Classroom. Portsmouth, NH: Heinemann and: Kaivola T. & Melén-Paaso M. (eds.) Education for Global Responsibility Finnish Perspectives. Publications of the Ministry of Education 2007:31. Helsinki University Press. ISBN (pbk.) ISBN (PDF) ISSN The publication is available on the Ministry of Education English web pages as in pdf format: =en The purpose of the literature examination is to establish the applicant s ability to analyse and structuralise the range of topics dealt with in the book. The purpose of the individual interview in English is to establish the applicant s aptitude for educational work and international tasks in education. An effort is also made to establish the applicant s social skills and language skills in English. The time reserved for interviewing each applicant is about half an hour. The final selection is made on the basis of a comparative index, which is made up of the following: the written examination based on selected literature 0-5 the individual interview in English 0-10 total 0-15 To be selected to the programme the applicant must get at least 5 points of the interview. If two or more applicants score the same number of points, their order shall be determined on the basis of the following criteria: 1. individual interview in English, 2. literature examination, and 3. points scored for the motivation essay (sent to the university in stage one)

17 Publication of the results The results of the selection will be published on July 1, 2015 at the latest. An applicant may request details of how the comparative index was calculated in his/her particular case. The department office will respond to any inquiries on the results. Any appeals shall be delivered in writing to the Board of Examiners on July 15, 2015 at the latest. A student who has been admitted to the programme shall notify by 3.00 p.m. on July 15, 2015 at the latest whether s/he is going to accept the study place

18 3.5 Intercultural Teacher Education Hakupapereiden pisteitys Hakupapereiden pisteitys Intercultural Teacher Education ei ole mukana VAKAVAssa. Valintakokeisiin kutsuttavien valintaa varten lasketaan kullekin hakijalle vertausluku, joka koostuu kahdesta osatekijästä:1) ylioppilastutkinnon arvosanoista sekä 2) Oulun yliopiston hakijapalveluihin mennessä lähetettävästä kirjoitelmasta. 1. Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkinnon kokeista lasketaan neljän parhaan aineen yhteenlaskettu pistemäärä. Mikäli hakija on suorittanut useita reaaliaineiden kokeita, niistä otetaan huomioon paras. Arvosanat muutetaan pisteiksi seuraavasti: a=2, b=3, c=4, m=5, e ja l=6. Jos hakija on ennen hakuajan päättymistä korottanut ylioppilastutkinnon arvosanoja, nämä otetaan huomioon pisteitä laskettaessa. Perusvaatimuksena edellytetään, että hakija on ylioppilastutkinnossa saanut englannin kielessä vähintään arvosanan magna cum laude approbatur (pitkä oppimäärä) tai vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur (lyhyt oppimäärä) tai muutoin saavuttanut vastaavan englannin kielen taidon esim. ulkomailla opiskelun tai muun toiminnan ansiosta. EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkinnon arvosanat rinnastetaan yo-tutkintoon (ks. taulukko luvussa 3.8). 2. Kirjoitelma Yliopiston hakijapalveluihin (Koulutuspalvelut/Opiskelijakeskus, PL 8100, Oulun yliopisto,) lähetetään mennessä hakemukseen liittyvä vapaamuotoinen kirjoitelma josta annetaan pisteitä 0-5. Kirjoitelman tulee olla 1-2 sivun mittainen (fonttikoko 12 ja riviväli 1,5). Kirjoitelmassa tulee olla selvitys hakijan koulutukseen hakeutumisen perusteita ja valintaa tukevista erityisansioista. Kirjoitelmassa voi tuoda esille omia kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyviä kokemuksia ja näkemyksiä mutta myös pohtia aiheeseen liittyviä teemoja yleisemmällä tasolla. Kirjoitelman voi kirjoittaa englanniksi tai suomeksi. Soveltuvuuskokeisiin kutsuminen Soveltuvuuskokeisiin kutsutaan kahdeksankymmentä (80) hakijaa, joista enintään neljäkymmentä (40) vertausluvun perusteella ja loput kirjoitelmassa esitetyin erityisperustein. Erityinen peruste on esimerkiksi pitkäaikainen opiskelu tai työskentely monikulttuurisissa ympäristöissä ulkomailla ja/tai Suomessa. Erityisperustelut tulee esittää hakemukseen liitettävässä kirjoitelmassa. Perusteluja tulee mahdollisuuksien mukaan täydentää erilaisin todistuksin. Kahden tai useamman henkilön saadessa saman pistemäärän ratkaistaan heidän sijoittumisensa seuraavien kriteerien perusteella: 1) ylioppilastutkinnon kokeiden neljän parhaan aineen yhteenlaskettu pistemäärä, 2) kirjoitelman pistemäärä. Soveltuvuuskokeisiin kutsuttavien luettelo julkaistaan Oulun yksikön ilmoitustaululla viimeistään Kutsuttaville lähetetään tieto myös postitse. Hakijan on noudatettava kutsussa annettuja ohjeita ja määräaikoja. Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskoe järjestetään Soveltuvuuskokeeseen tulee ottaa mukaan virallinen henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

19 Soveltuvuuskoe koostuu seuraavista osioista: 1) kirjallinen koe ja 2) englanninkielinen yksilöhaastattelu. Kirjallinen koe on klo salissa L6 ja haastattelu välisenä aikana. Kirjallista koetta varten hakijat perehtyvät kahteen teokseen: Clayton, Jacklyn Blake: One Classroom, Many Worlds. Teaching and Learning in the Cross-Cultural Classroom. Portsmouth, NH: Heinemann ja: Kaivola T. & Melén-Paaso M. (eds.) Education for Global Responsibility Finnish Perspectives. Publications of the Ministry of Education 2007:31. Helsinki University Press. ISBN (pbk.) ISBN (PDF) ISSN Julkaisu on kokonaisuudessaan verkossa OPM:n englanninkielisellä julkaisulistalla pdf muodossa: =en Kirjallisen valintakokeen tarkoituksena on saada käsitys hakijan kyvystä analysoida ja jäsentää kirjassa käsiteltyjä aihealueita ja kokonaisuuksia. Kirjatentissä voi vastata englannin tai suomen kielellä. Englanninkielisen yksilöhaastattelun tarkoituksena on selvittää hakijan soveltuvuus opetusalalle ja kasvatusalan kansainvälisiin tehtäviin. Haastattelussa pyritään saamaan kuva myös hakijan sosiaalisista taidoista ja englannin kielen taidosta. Haastatteluun varataan kullekin hakijalle aikaa noin puoli tuntia. Lopullinen valinta suoritetaan vertausluvun 2 perusteella, joka muodostuu seuraavasti: Kirjakuulustelu (keskiarvo) 0-5 Englanninkielinen yksilöhaastattelu 0-10 Yhteensä 0-15 Tullakseen valituksi hakijan on saatava englanninkielisestä yksilöhaastattelusta vähintään 5 pistettä. Kahden tai useamman henkilön saadessa saman pistemäärän ratkaistaan heidän sijoittumisensa seuraavien kriteerien perusteella: 1) englanninkielinen yksilöhaastattelu, 2) kirjakuulustelu ja 3) ensimmäisen vaiheen kirjoitelman pistemäärä

20 3.6 Varhaiskasvatuksen koulutus Valinta on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (VAKAVA-koe), johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Koe perustuu aineistoon, joka on lähtien nähtävillä verkossa osoitteessa Kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Koe järjestetään samanaikaisesti kaikissa valtakunnalliseen kasvatusalan valintahankkeeseen osallistuvissa yliopistoissa klo Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. VAKAVA-kokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi. Valinnan toisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, johon kutsutaan VAKAVA-kokeen perusteella noin 160 hakijaa. Soveltuvuuskokeisiin kutsuttavien luettelo julkaistaan Oulun yksikön ilmoitustaululla viimeistään Kokeeseen kutsuttaville lähetetään tieto myös postitse. Hakijan on noudatettava kutsussa annettuja ohjeita ja määräaikoja. Soveltuvuuskoe järjestetään Soveltuvuuskokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi. Soveltuvuuskoe muodostuu ryhmätilanteesta, haastattelusta ja osaamisnäytteestä. Kokeen tarkoituksena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta varhaiskasvatuksen koulutukseen. Ryhmätilanne (0 5 p.) (20 min.) Ryhmätilanteessa kiinnitetään huomiota hakijan vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiuksiin, sekä luovaan, rohkeaan ja avoimeen ilmaisuun. Haastattelu (0-10 p.) ja osaamisnäyte (0-5 p.) (yht. 25 min.) Haastattelutilanteessa tarkastellaan hakijan motivoituneisuutta, soveltuvuutta ja koulutettavuutta toimia lastentarhanopettajan tehtävissä sekä laaja-alaisesti muissa varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävissä. Haastattelun pohjana toimii etukäteen soveltuvuuskoetta varten laadittu kirjoitelma. Kirjoitelma palautetaan kahtena kappaleena viimeistään mennessä. Ohjeet kirjoitelmaan tulevat osana soveltuvuuskoekutsua. Osaamisnäytteessä hakija tuo esiin taidollista, taiteellista tai tiedollista osaamistaan. Valintakokeeseen on otettava mukaan henkilöllisyystodistus. Tällaisena käy esim. ajokortti tai passi. Valinnan lopullinen tulos Koulutukseen valitaan hakijat seuraavista osakriteereistä muodostuvan yhteispistemäärän perusteella: Pisteytys: Ryhmätilanne 0-5 Osaamisnäyte 0-5 Haastattelu 0-10 Yhteensä 0-20 Kahden tai useamman hakijan saadessa saman pistemäärän hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien kriteerien mukaisesti: 1. haastattelun pistemäärä, 2. ryhmätilanteen pistemäärä, 3. osaamisnäytteen pistemäärä, 4. VAKAVA-kokeen kokonaispistemäärä

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

TIETOJA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNASTA 2012

TIETOJA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNASTA 2012 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TIETOJA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINNASTA 2012 Yksityiskohtaiset tiedot kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijavalinnasta ja eri hakukohteiden valintaperusteista

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015 Kasvatustieteiden tiedekunnan valintaoppaassa julkaistut tiedot ovat alustavia eivätkä ne ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2012

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2012 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2012 K A S V A T U S T I E T E I D E N T I E D E K U N T A P u h. ( 0 8 ) 5 5 3 1 0 1 1 P L 2 0 0 0 F a k s i : ( 0 8 ) 5 5 3 3 6

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2013

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2013 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2013 K A S V A T U S T I E T E I D E N T I E D E K U N T A P u h. 0294 480000 P L 2 0 0 0 F a k s i : ( 0 8 ) 5 5 3 3 6 0 0 900 1

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTI ETEIDEN TI EDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2014 K A S V A T U S T I E T E I D E N T I E D E K U N T A P u h. 0294 480000 P L 2 000 F a k s i : ( 0 8 ) 5 5 3 3744 900 1 4 O

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 16.3.2016.

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 16.3.2016. KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 Kasvatustieteiden tiedekunnan valintaoppaassa julkaistut tiedot ovat alustavia eivätkä ne ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ENNAKKOTIETOJA OPISKELIJAVALINNASTA 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ENNAKKOTIETOJA OPISKELIJAVALINNASTA 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ENNAKKOTIETOJA OPISKELIJAVALINNASTA 2014 K A S V A T U S T I E T E I D E N T I E D E K U N T A P u h. 0294 480000 P L 2 0 0 0 F a k s i : ( 0

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista Koulutukset ja aloituspaikat v. 2015 Kasvatustieteiden koulutus 25 Luokanopettajan koulutus 100 (sisältää teknologia- sekä taide-

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Lapin yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa voi opiskella kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai mediakasvatuksen koulutuksissa sekä luokanopettajan koulutuksessa.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2013 TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1 SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKU SUOMENKIELISIIN MAISTERIOHJELMIIN SIIRTOHAKU 2016

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKU SUOMENKIELISIIN MAISTERIOHJELMIIN SIIRTOHAKU 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKU SUOMENKIELISIIN MAISTERIOHJELMIIN SIIRTOHAKU 2016 2(18) SISÄLTÖ 1. Maisteriohjelmat ja aloituspaikat 1.1 Yleinen hakukelpoisuus maisteriohjelmiin

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kaksiportaisen kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (120

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences OPO-INFO 04.11.2011 Sirkku Mäntyniemi 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Hakukelpoisuus Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung-

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2016 Julkaisija: Toimitus: Kansi: Painatus: Lapin yliopisto Opiskelupalvelut Opiskelupalvelut Reetta Linna Lapin yliopistopaino Rovaniemi 2015 SISÄLLYS VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA- PERUSTEET 2013

OPISKELIJAVALINTA- PERUSTEET 2013 OPISKELIJAVALINTA- PERUSTEET 2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2013 SISÄLTÖ UUSIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT... 4 HAKEMINEN YLIOPISTOON...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE) KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISVALINNAT 2015 (SUOMENKIELISET MAISTERIOHJELMAT, SIIRTOHAKU JA VALINTA AVOIMIA YLIOPIS- TO-OPINTOJA SUORITTANEILLE) 2(18) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta.

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...3

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...3 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...3 A. KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS...3 1 HAKUKÄYTÄNTÖ...3 1.1. HAKUKELPOISUUS...3 1.2. HAKUMENETTELY JA HAKUAJAT...4 1.3. TULOSTEN

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Valintaopas 2017

Kasvatustieteiden tiedekunta Valintaopas 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A Kasvatustieteiden tiedekunta Valintaopas 2017 Oppaassa julkaistut tiedot ovat alustavia eivätkä ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...2 A. KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS HAKUKÄYTÄNTÖ

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...2 A. KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS HAKUKÄYTÄNTÖ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...2 A. KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOIHIN JOHTAVA KOULUTUS...3 1. HAKUKÄYTÄNTÖ...3 1.1. HAKUKELPOISUUS...3 1.2. HAKUMENETTELY JA HAKUAJAT...4 Päävalinta...4

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2014 1 SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 Opiskelijavalinnan yleisperiaatteet 2018 1 AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot