Pro Yritys- yhteistyöllä-kilpailukykyä maaseutuyrityksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pro Yritys- yhteistyöllä-kilpailukykyä maaseutuyrityksiin"

Transkriptio

1 P: Län si - Su o m i Pro Yritys- yhteistyöllä-kilpailukykyä maaseutuyrityksiin E Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

2 S i s ä l l y s 1. HAKIJA HANKKEEN TARVE. JA TAUSTA HANKKEEN TAVOII 1 f_et HANKKEEN TOIMENPI I ELE JATOTEU APA SEKA RISKIT TOTEULUKSESSA Osaava, kattava, ja tasapuolinen neuvojaverkosto maaseutuyiilyksile Satakunnassa Yritysten verkottaminen, yritysryhmähankkeiden mahdollisturninen Yrittäjyyden markkinointi maaseudun mahdollisuutena Maaseuturahoituksen tehokas ja vaikuttava käyltö YHTEYS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAAN SEKÄ ALUEELLISEEN OHJELMAAN TAI PAIKALLISEEN STRATE.GIAAN..._... / 6. TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMÄ, HYÖDYNSAAJAT SEKÄ AIKATAULU HANKKEEN ERITELTY KUSTANNUSARVIO JA RAHOI1LJSSUUNNITELMA TIEDOTTAMINEN A!Ickirjoiilajat ja päiväys Liilleel..._... 17

3 1. HAKIJA ProAgria Länsi Suomi on maatalouden, maaseuluyrittämisen sekä koti-ja kalatalouden neuvontaja asiantuntijaorganisaatio. foimialueemme käsittää Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Tarjoamme palveluja yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen, johtamiseen ja kokonaisuuden hallintaan. ProAgrian yhteistyön avulla asiakkaamme saavat käyttöönsä alansa uusimman tietotaidon paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. I oimimme asiantuntijoina maatilan ja maaseutuyrityksen päätöksentekotilanleessa. Seuraamme jatkuvasti maaseutuyrittäjien toimintayrnpäristössä tapahtuvia muutoksia. Niiden pohjalla kehitämme jatkuvasti ammattitaitoamme ja osaamistamme, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Meillä on palveluksessamme 50 eri tuotannonalojen erityisosaajaa. Järjestömme tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaari edistää maaseutuyrittäjien ja koko maaseudun elinvoimaisuutta, osaamista ja kilpailukykyä. Osaamisemme ja taloudellinen perustamme mahdollistaa laajojen:kin hankkeiden organisoinnin sekä esimerkkinä toimimisen esim. yritysryhmähankkciden osalta. ProAgria Läns i Suomi on toteuttanut useita ALMA-, ELMA- ja MAKE kauden hankkeita. lärjestörnme kirjanpito, työnajan ja laadun ym. taloushallinnon seuranta] irjestelrnä1 on laadittu palvelemaan myös hankkeissa vaadittavaa tarkkuutta ja tasoa. Asiantuntijoiden toimitilat sijaitsevat samoissa li:oissa muiden toimijoiden kanssa eri seutukunnilla. Hankkeeseen palkataan yritysneuvonnan ammattilaisia, mie'el4fän yi ily' sncuvonnan erikoisammattitutkinnon suorittaneita. 2. HANKKEEN TARVE JA TAUSTA Uuden hallitusohjelman strategisissa painopisteissä panostetaan pk-yritysten rahoituksen helpottamiseen ja investointien edistäminen. MTT: n arvion mukaan kolmannes suomalaisista yrityksistä sijaitsee maaseudulla ja niistä 90% ei ole maatilakytkentäisiä. Maaseutuyritysten määrä, henkilöstö ja liikevaihto ovat kasvaneet palvelualoilla ja Jalosluksessa vuodesta Nykyisessä taloustilanteessa tarvitaan kuitenkin vahvistusta tulevaisuuden uskoon ja sitä voidaan vahvistaa panostamalla aktivointiin ja tuomalla esiin hyviä esimerkkejä menestyvistä yrityksistä. Teknisesti yritys on helppo perustaa netissä, mutta se on vain pieni osa dynaamista yritystoimintaa. Menestyvän yrityksen tulee hallita monia osa-alueita ja neuvonnalla pystytään ohjaamaan yrittäjät monien karikkojen ohi. Yrittäjä on usein yksin ideoidensa kanssa ja neuvontatilunne on ensimmäinen kerta, jossa yrittäjä "myy" ideansa ulkopuoliselle. Tapaamisessa hän joutuu kiteyttämään suunnitelmansa ja saa ulkopuolisen mielipiteen toiminnastaan. Rahoituksen linjauksissa on uskottu maaseudun investointeihin ja niille on budjetoitu rahaa. Nyt varat pitäisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti, vahvistaa pai!kallistaloutta sekä luoda uskoa yrittäjiin ja yrittäjiksi aikoviin.

4 ProAgria Länsi Suomen edellisessä yritysneuvontahankkeessa (Masvall) tehdyssä asiakaskyselyssä (Joulukuu 7014) asiakkaat arvelivat tulevaisuuden neuvontatarpeekseen seuraavat osa-alueet r, s 1o 12 ta 16 ts Koulutus Investointi Työvoima Markkinointi Yhteistyo Sahköisettyökalutja asiointi Kilpailutus -ahoituslaskelmat Henkilökohtaista tukea IQiisiapua Yunta, niitä? Palvelut ja asioiminen siirtyvät koko ajan enemmän sähköisiksi ja jotta ne saadaan tehokkaasti käyttöön, tarvitaan opastusta. Osa yrittäjistä pystyy hoitamaan asiansa sähköisesti itsenäisesti, mutta suuri osa kaipaa tukea sähköisten järjestelmien opetteluun. etsiä uusia ideoita tai verkostoitua. Jaitkcva toiminnan 'kehittäminen,.. ja yrittäjän kien työpäivien hyvinvointi jälkeen ovat kuitenkin pienen yrityksen elinehto. ProAgria Länsi-Suomi on mukana kaikissa Satakunnan alueen Yritys-Suomen seutusopimuksissa, joissa koko ajan kehitetään yhtenäistä toimintamallia koko maakuntaan ja Suomeen. Hankkeen asiantuntijat ovat luonteva osa kuntien elinkeinopalveluita. Kunnat pystyvät tarjoamaan hankkeen kautta eritysosaamista maaseutualueiden yrittä ille, yrittäjät saavat käyttöönsä laajan asiantuntijaverkoston ottamalla yhteyttä mihin tahansa sopijakumppancista ja toimijat pysyvät ajan tasalla toistensa palveluista. Yrittäjä saa parhaan mahdo.lisen palvelun ja keitift ijät löytäv it mahdollisimman monta kehittyväa yritystä.

5 3. HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on saada Satakuntaan lisää kilpailukykyisiä, hyvinvoivia ja osaavia maaseutuyrityksiä, jotka kehittävlit toimintaansa ja työllistävät ihmisiä. Koko maakunnan alueella on helposti saatavissa tasapuoliset neuvontapalvelut. H, w <<ecn asiantuntijat kontakloivat vuosittain 200 maaseutuyritystä ja ovat mukana suurimmassa o;;rsa 3. ueen maaseuturahaston yrilystukien ha<uprosesseissa. Hankkeessa kartoitetaan yhteisesti yritysten palvelutarpeita niiden kehittäessä liiketoimintaansa. Alueelle syntyy uusia yritysten tuotantoketjuja ja yritysryhmiä. ProAgria on mukana :kokoamassa ja mahdollistamassa ryhmien syntymistä. Sähköisten palvelujen ja toimintatapojen hyödyntäminen on luonteva osa yrityksien toimintaa. Hankehakernukset toimitetaan poikkeuksia lukuun ottamatta sähköisesti ja yrittäjät osaavat käyttää Yritys Suoneen sähköisiä palveluita. Yleinen ilmapiiri yrittäjyyttä ja maaseutua kohtaan paranee ja yrittäjyys maaseudulla koetaan vetovoirnaiseksi mahdollisuudeksi. i'. Ii tta r l- ina: Asiakaskontaklien määrä (alkavat ja toimivat yritykset erikseen), henkilökohtainen neuvonta, ryhmäneuvonla/tilaisuudet, seuranta toimialoitlain ja alueittain Käynnis tyneiden yritys hankkeiden määrä ja os uus ( maas euturahas ton tukemat hankkeet ja muut rahastot), investointien määrä (C) Valmistellut yritysryhmähankkeet (Ikm) Oma Yritys työkalujen käyttö (Ikm) Hankkeessa mukana olevat muut toimijat (Ikm) Innovaatioverkostot (Ikm) 4. HANKKEEN TOIMENP ITEET JATOTEUTUSTAP A SEKÄ RISKIT TOTEUTUKSESSA 1. O s aa va, ka tta va ja tas a puolinen ne uvoja ver kos lo maa s eutuyr ityks ille Satakunnas s a. Kaikilla kolmella seutukunnalla (Rauma, Pori ja Pohjois-Satakunta) on käytössään yritysneuvojapalvelut tasapuolisesti. Hankkeelle palkataan kolme yritysasiantuntijaa ja heidän toirnipaikkansa sijaitsevat eri seutukunnilla. 1le päivystävät tarvittaessa myös yhteistyökumppaneiden tiloissa. Asiantuntijat ovat luonteva osa kaikkien kuntien elinkeinotoimia toimien niiden maaseutuasiantuntijoina ja ProAgria Länsi-Suomi on Yritys- Suomen sopimuskumppanina kaikilla alueilla. Hankkeessa kartoitetaan yhteisesti yritysten palvelutarpeita niiden kehittäp.ssä Illketoiniintaansa ja luodaan alueelle yleisiä edellytyksiä menestyksekkääille yrittäjyydelle maaseutualueilla.

6 Asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä - Satakunnan kunnat ja elinkeinoyhtiöt Prizztech Oy ja PSKK Oy - Satakunnan ELY-keskus - Satakunnan Leader ryhmät: Joutsentenreitti, Karhuseutu, Pohjois-Satakunta, Pyhäjärviseutu ja Ravakka Satakuntaliitto - Satakunnan yrittäjät ja paikallisyhdistykset - MTK Satakunta ja paikallisyhdistykset - I-innvera - TE toimisto - Verotoimisto - TFI<ES, keksintösäätiö, Finpro - Oppilaitos: SAMK, Winnova, Sataedu ja Yliopistokeskus - 1yösuojelupiirija Kela - Pyhäjärvi- Instituutti - Satarood Kuntakenttä on edelleen murroksessa ja taloudellinen tilanne on tiukka. Riskinä on, etteivät kaikki kunnat lähde mukaan rahoitukseen. Kaikkiin kuntiin on oltu alustavasti suurin osa oli jo silloin sitoutunut toimintaan ja antoi lupauksen rahoituksesta. Varsinkin hankkeen alussa panostetaan sähköisten palveluiden ja järjestelmien (kuten Hyrrä ja Yritys-Suomi) käytön opastukseen ja neuvontaan. Sähköiset palvelut ovat ajasta ja paikasta riippumattomia, mutta niiden tehokas käyttöönotto edellyttää käyttöön opastusta. Maaseudun mikroyrityksille annetaan neuvontaa kaikissa elinkaaren vaiheissa. Hankkeeseen sisältyy lyhytkestoisla yrityskohtaista tilannekartoitusta, jolla yrittäjä voidaan ohjata muihin yrityspalveluihin sekä liiketoimintasuunnilelrnan ohjausta. Tyypillisiä asiakascaseja: - yrittäjän, tilan ja yrityksen tilannediagnoosi o pienimuotoinen talouden ja toiminnan tarkastelu - palvelutarpeen määrittely korjaavien toimenpiteiden esittely - - innovatiivisen toiminnan kannustaminen - yrittäjä-/toimialaosaamisen nostamisen mahdollisuuksien esittely - toiminnan etukäteissuunnitteluun ja linjaamiseen haastaminen yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät yleiset neuvot ja ohjeet investoinneissa erityisesti rahoitusmahdollisuuksien optimointi asiakkaan kannalta hakemusten ja maksatusten neuvonta Yritysten kannustaminen yhteistyöhön ja eri tahojen yhteen saattaminen yritysryhmähankkeiden aikaansaamiseksi liiketoiminnan ohjaaminen eri elinkaaren vaiheissa

7 hankkeisiin ohjaaminen p enimuotoisen liiketoiminta-suunnitelman arviointi ja ohjaus ( Yrilys- Suomen sähköinen LTS) tai vastaava kuvaus ja analyysi nykyisestä toiminnasta ja liikeideasta asiantunlijapalveluihin, mrn. TEM- KehittLirnispalvelut, ohjaaminen, myös kriisipalvelut tarjoavat asiakkaalle asiakaskurnppanuutta Innovointi / ideavalmentaja -ote dokumentoivat asiakastiedot esiin. hankehallinnointiin, elinkeinoyhtiöt, SeutuYptoimijat dokumentoivat seurantakäynnin perusteella toimenpiteiden vaikuttavuuden Yritysasiantuntijat pitävät yllä ja kehittävät ammattitaitoaan, jotta he pystyvät tarjoamaan yrittäjille parasta mahdollista palvelua. 2. Yr ity st en ve rk ot tanti ne n ja yri tysry hmäha nk k e i de n m ahdol lista mine n Yritysten koko pienenee ja pienten yrityksen tarve verkostoilua kasvaa. Tulevaisuudessa palveluja tuoteketjujen merkitys korostuu ja syntyy uudenlaisia tuotantomalleja. Hankkeessa autetaan yrityksiä verkostoitumaan ja vahvistetaan innovaatio osaamista I lankkeen tavoitteena ori tukea tietämyksen siirtoa ja innovaatioiden syntymistä maaseudulla sen kaikkien elinkeinojen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Tavoitteena on synnyttää uusia yritysverkostoja, luoda uudenlaisia liiketoimintamalleja ja vahvistaa maaseutua innovaatioita tukevana ympäristönä. Tavoitteena on myös edesaultaa klusteri-, pilotti ja yritysryhmähankkeiden syntyä. Myös yritysten kanssa töitä tekevät toimijat tekevät yhteistyötä, jotta yrittäjien käyttöön saadaan mahdollisimman kattava neuvojaverkosto. Yrilläjän kannalta ei saa olla väliä keneen hän ottaa ensin yhteyttä, jotta hän saisi koko verkoston palvelut käyttöönsä. 3. Y rittä jyyde n ma rkkinointi maas e udun mahdollis uute na Hankkeessa markkinoidaan maaseudun ihmisille yrittäjyyttä toimeentulon mahdollisuutena ja maaseutua yrittäjille hyvänä toimintaympäristönä. Maaseudulla on monia menestystarinoita, joista voimme olla ylpeitä ja jotka voisivat toimia rohkaisevina esimerkkeinä muille. Hanke on mukana alueen tapahtumissa ja tekee materiaalia kertoakseen yrillämisen mahdollisuuksista maaseudulla. Keräämme hyviä esimerkkejä ja esittelemme niitä yrittäjille. Aina ei tarvitse keksiä kaikkea itse, kun voi soveltaa näkemäänsä. 4. Maas e uturahoituks e n te hokas ja vaikuttava käyttö Asiantuntijat etsivät yhdessä yrittäjien kanssa parhaan mahdollisen rahoituksen eri rahoitusinstrunienteista. He tuntevat tarjolla olevat vaihtoehdot ja tekevät yhteistyötä rahoittajatahojen kanssa säännöllisesti. Toisaalla asiantuntijat etsivät ja aktivoivat yrityksiä kehittämään toimintaansa ja hakemaan rahoitusla. Ile kiertävät erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa rahoitusmahdollisuuksista ja tiedottavat niistä eri kanavia hyödyntäen. Asiantuntijat myös tekevät yhteistyötä eri 1oimijoiden kanssa, jotta vältyttäisiin päälle'<:käisyyksillii.

8 5. YHTEYS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAAN SEKÄ ALUEELLISEEN OHJELMAAN TAI P AIKALLISEEN STRATEGIAAN. Satakunnan maaseutuohjelnan Visio 2020: "Salakunnan maaseutu on monipuolinen ruuan ja energian tuottaja. Kyläyhteisöt ovat eläviä ja ne tuottavat elämyksiä ja toimeentuloa. Maaseudun yritystoiminta on monipuolista ja verkostoitunutta." Ohjelman neljä kehitettävää toimialaa ovat elintarvikeketjut, metsä & energia, maaseudun yritykset sekä yhteisöt, joita kaikkia pyritään hankkeella edistämään. Pääpaino on tietysti maaseudun yrityksissä, mutta niin elintarvikeketjut kuin metsä & energia perustuvat yrittäjyydelle ja yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista pyritään lisäämään maaseutuyritysten keskuudessa. Hanke tukee myös ohjelman painopisteitä. Hankkeessa tuetaan ammatillista ja erikoistunutta osaamista ja kartoitetaan yritysten osaamistarpeita. Infoja voidaan järjestää hankkeessa, osa yrityksistä ohjataan yhteistyökumppaneiden palveluihin ja tarkoituksenmukaisissa kokonaisuuksissa tehdään yritysryhmähankkeita. Yrityksiä kannustetaan tekemään uusia ja innovatiivisia ratti: i uja sek i autetaan löytämään niihin oikeita yhteistyökumppaneita ja työkaluja. Hankkeen pää tavo itte en. on dyn aamis e n y riltä jyy den lu kemine n. Kaikissa Salakunnan alueella toimivien viiden l.eader-ryhmän slrategioissa maaseudun yrittäjyyden tukeminen ja uusien palveluiden kehittäminen on nostettu painopistealueeksi. Satakunnan maakunlaohjelmassa vuosille ensimmäisenä painopisteenä on houkutteleva yrittäjyys. Toimenpiteissä todetaan, että Satakunnassa lisätään kiinnostusta yrittäjyyteen yrittäjyys kasvatuks en s ekä kultavien ja laac hrkkaiden neuvonta ja tukipalvelujen avulla. Aloittavia ja toimintaansa kehittäviä yrittäjiä sekä oniistajanvaihdoksia tuetaan. Kattavat yrityspalvelut tukevat yrittäjänä menestymistä. Yritysten liiketoimintaympäristöjen kehittäminen ja verkostoituminen myös kansainvälisesti edistävät kasvun mahdollisuuksia. Yrittäjiä kannustetaan tuotekehitykseen, verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen ja näiden kautta kasvuun. Vastuu yritysten toimintaympäristön ja toimintaedellytysten kehittämisestä on yrityksillä ja kunnilla. Toimintaa tukevat ELY keskuksen palvelut ja elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden toteuttamat kehittämishankkeet. ProAgria Länsi-Suomi ja aiemmin ProAgria Satakunta on tehnyt yritysneuvontaa pitkään painottaen ajankohtaisia yrityksiä askarruttavia asioita. Pohja ja verkostot neuvontaan ovat olemassa, mutta tulevassa hankkeessa painopisteenä tulee olemaan sähköisten palveluiden neuvonnassa ja käyttöönoton opastuksessa. 1 lankkeessa tehdään yhteistyötä muiden alueen yritys- ja toimialahankkeiden kanssa.

9 6. TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMÄ, HYÖDYNSAAJAT SEKÄ AIKATAULU Toint:nta-alue on Satakunnan kolme seutukunlaa: Pohjois-Satakunnan, Porin ja Rauman sc.ilu:.n',n,a Pääasiallisina asiakkaina maaseudulla toimivat alle 10 htv työllistävät pienyritykset, pk-yritykset ja maatilojen yhteydessä toimivat maaseutuyritykset. Hankkeen neuvonta täydentää maaseutualueiden erikoisosaamisellaan kunnallisia elinkeinopalveluita. Hanke antaa yrityksille yleisneuvontaa, toimialakohtaiseen ja laajamittaisempaan erikoisneuvontaan yritykset ohjataan eteenpäin. l asialisina usiakasryhminä; Alkavat yritykset ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat henkilöt Toimivat maaseutuyrityksel eri elinkaaren vaiheissa (kasvu, kehittyminen, liiketoiminnan uudistuminen, kansainvalistyvät, omistajanvaihdos) Yhteislyön kaulla kehittymistä hakevat yritykset ja yritysryhmät (sekä alkavia että toimivia yrityksiä) Sidosryhmäasiakkaina (ja rahoittajina) elinkeinojen kehittämisestä vastaavat toimijat alueellisesti, seudul!isesti ja paikallisesti; ELY-keskukset, Kunnat ja Seudulliset kehitysyhtiöt, Leader -ryhmät, TE - toimisto, Maakuntien Liitto, oppilaitokset Hankkeessa mukana olevat yihteistyötahot ovat toteuttajan roolinsa lisäksi hyödynsaajia: eri toimijoiden välinen yhteistyö lisääntyy ja toisilta oppiminen tehostuu. Yhteistyökumppanit sekä heidän vahvuutersa j:a osaamisensa tulevat luluiksi ja toimiminen asiantuntijaverkostossa on luontevantpaa ja valvattomampaa. Hankkeella olisi käytettävissä tolniiplsteet ke.hlttämisyhtiölden tai muiden vastaavien seudullisten toimijoiden yhteistiloihin Euraan, Huittisiin ja Kankaanpäähän sekä Poriin ProAgrian toimistoon. Neuvojat toimivat aktiivisesti seutukunnittain Hankkeen toteutusaika on 1.. /,

10 7. HANKKEEN ERITELTY KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA ProYritys- yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin Kustannusarvio v kk v v v kk v C yh t. i yh tt y h t ( VhiF f. y ht.c - _ Palkats.ukuluineen, lomakorv. kuluia t kulu alit ku:ul apt kul ul aj a kur i n, i ; _ % Y^. r;a a. - I "I : ' OstoPaNelut,u..., mnn )soo 2can soo 7ox _ _ 8 6 _ 3042 Lumon ri lat; F n va ilioi. teema,ar rä 300f i L3Cti nu 28 3M _ Leht- ' l mukutr ;,- r,: ;y4l - ti i 2x'00 tc tu 1681 SF YleKÖt iasuu ksien v u o krat j a t arj osi t _[_ F ' al ml eku! ut 23Sn i ) 3319 Kokonais kustannuks et/v /14 Ra ho it us Yhteensä 1 F i! - L'.i l :b ) 4343 Kr r.r.ir 11Li :: _ ) { 693/1 1n ; E08J_ Ha ikk e! le haelaan rahoitusta Satakunnan 11Y-:keskukselle 90% sekä kuntarai oitusta esitetään haettavaksi alla olevan taulukon mukaan yhteensä 10`:;.

11 KUNT ARAHAOSUUDET SEUT UKUNNIT T AIN ASUKASLUVUN 50 % JA MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄN 50 % MUK HARJAVALTA HLIT-1 NEN KOKEMÄKI LAVIA 'SAI-RIKARVIA NIK K IL Ä POMA RKKU PORI ULVILA PORIN S EUT UKUNTA EURA I'.UILA.JOKI KOYLIO Ft411MA SA.KYLÄ RAUMAN SEUTUKUNTA I-IONKAJCKI JÄIe11JÄRVI KA NKA ANPÄ Ä KARVIA 'N POHJ OIS - SA I AKUNTA Väkiluku rkunran, osuus S'6 Maatilojen lukumäärä Kunnan Rah. osuus painotu osuus ntantil. % muk. I '50'%völiluv. % > 50 % maatilojen 3 % 53 2 % 3 % 5 % ^ % % 6 % 1% , 2 % 11, '!. 2 1 % 8' %I 88 3%. 3 % 1 % % 2 % 3 7 % % 22 % 6 % % 5 % 6 2 % %: 5 3 % 6 '% %: 8 9% % 4 % % 3 % 1 8 % % 2 % 3%%!I 2 % 29% j 892! 29 % 1 " 137' 4% 1 % 133 4% 5 % % 1% 2C$ 7% 1% 90 3% % 1 %> 4 % ; C / 182i' / SA IAKUNIA , ,0 100%.1 Hankkeen kuntarahaosuuksienjakopetusteet.

12 Kuntarahoitusjakautuu vuosittain seuraavasta: Kunta raha laskutus: y ht: Harjavalta Huitt inen Kokemäki Lavia / Luvia / Merik arvia Nakk ila Pomarkku Pori Ulvila Eura Eurajoki Köyliö Rauma ,11 2/ Säkylä Honk ajok i 30,1 r,r Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen kk kk Yht: Prizztech Oy Pskk TIEDOTTA MINEN Tiedottamisen väylät muuttuvat kovaa vauhtia ja hankkeessa pyritään reagoimaan tähän. Tiedotusta tullaan tekemään perinteisin keinoin tekenrillä esitteitä, olemalla esillä messuilla ja tilaisuuksissa, jakamalla tietoa henkilökohtaisesti. ProAgria 1 änsi-suomella on omat tier!otuskanavansa (laajalevikkiset asiakaskirjeel ja Satoa lehti), joiden 'kautta hanke voi tiedottaa ajankohtaisista asioista.

13 Hanke pyrkii tekemään tiedotusta mahdollisimman paljon yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa suuremman vaikuttavuuden saamiseksi. Tärkeimpinä kumppaneina l.eader ryhmien yhteinen tiedotushanke, MTK Salakunla, kunnalliset elinkeinotoimijat ja Satakunnan yrittäjät. Hankkeessa hyödynnetään myös uudempia tapoja kuten Somen suomia mahdollisuuksia. 10. Allekirjoittajat ja päiväys Timo Junnila, T oimitusjohtaja Olli Alakärri, 1lallituksen pj. 11. Liitte e t

ProYritys- Yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin 1.7.2015-31.12.2018. ProAgria Länsi-Suomi ry

ProYritys- Yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin 1.7.2015-31.12.2018. ProAgria Länsi-Suomi ry ProYritys- Yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin 1.7.2015-31.12.2018 ProAgria Länsi-Suomi ry Hankkeen hakija ProAgria Länsi-Suomi on maatalouden, maaseutuyrittämisen sekä koti- ja kalatalouden

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa.

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa. Satasilta Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille Kehittämistä Investointeja Uutta toimintaa Talkoita Sisällysluettelo Pääkirjoitus...2 Sisällysluettelo...2 Maaseutuohjelman

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan

Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2013 Teknologioista teemoihin - OSKEsta INKAan TOF Yard TEM: Uutta potkua merituulivoimaalalle Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA!

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! YLÄ-SAVON VETURIN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA 2014 2020 6.6.2014 Kilpivirrantie 7 74120 IISALMI www.ylasavonveturi.fi p. (0440) 760773 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLÄ-SAVON VETURIN

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2014 Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Pentti Malmila Marko Lähdekorpi Markus

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot