SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Aika klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 87 Rakennuslautakunnan osavuosikatsaus elokuu Lidl Suomi Ky/ Rakennuslupahakemus , kävely- ja kärrykatoksen rakentaminen tontille Hoppu Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä Saloranta, , rantasauna. 90 Minkkinen Kari / poikkeamishakemus vapaa-ajanrakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi, Kämmäkäntie Putaja Kaisa ja Pekka / suunnittelutarveratkaisuhakemus, Kärppäläntie Kuusisto Esa ja Eila, poikkeamislupahakemus vapaa-ajan rakennuksen rakentamiseksi, Heinijärventie Ilmoitusasiat Suunnitteluasiat

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Aika klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jarkko Pentti puheenjohtaja Palomäki Leena I varapuheenjohtaja Hituri Raija jäsen Metsälä Jarmo jäsen Pietilä Tarja jäsen Virtanen Tauno jäsen Välimäki Olli jäsen Liukko-Sipi Aatto khall:n edustaja Henttonen Juha rakennustarkastaja Mäkelä Juha kaavasuunnittelija Rintala Raija lupainsinööri Hurnanen Paula pöytäkirjanpitäjä Poissa Juurakko Matias nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pentti Jarkko puheenjohtaja :t Paula Hurnanen pöytäkirjanpitäjä Tauno Virtanen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Olli Välimäki , klo Sastamalan kaupungin rakennusvalvontatoimistossa Julkipanotodistus Todistaa: Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskevat ilmoitukset ovat olleet kaupungin ilmoitustaululla Ilmoitustaulunhoitaja

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAKLTK 85 Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään1/2 lau takunnan jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAKLTK 86 Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi erikseen valittua pöytä kirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tauno Virtanen ja Olli Välimäki. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tauno Virtanen ja Olli Väli mäki.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan osavuosikatsaus elokuu / /2012 RAKLTK 87 Prosessien on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadin nan yhteydessä talousarvion toteutumi sesta. Raportit laaditaan huh tikuun, elokuun ja vuoden lopun tilantei den mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupun ginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Oheismateriaalina on osa vuo si kat saus 08/2013. Tar vit ta vat toi menpiteet rat kais taan ydin prosessin ko ko nai suutta tar kas te le mal la. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Ehdotus rt: Rakennuslautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen 08/2013 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Lidl Suomi Ky/ Rakennuslupahakemus , kävely- ja kärrykatoksen rakentaminen tontille Hoppu / /2013 RAKLTK 88 Lidl Suomi Ky/ Rakennuslupahakemus , kävely- ja kärrykatoksen rakentaminen tontille Hoppu 30.4 Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus rt: Hakemus käsitellään liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä Saloranta, , rantasauna. 771/ /2012 RAKLTK Mouhijärven rakennustarkastaja on suullisesti keskeyttänyt raken nustyön otsikossa mainitulla kiinteistöllä hankkeeseen ryhtyvältä saatujen tietojen mukaan vuonna 1997, siihen asti kunnes lupa-asiat on selvitetty. Viranhaltijan määräystä ei ole aikaisemmin käsitelty ra kennusvalvontaviranomaisen toimesta (arkistoselvitys kesäkuussa 2013). Mouhijärven etelärannalle tilalle Saloranta 4:86, on aloitettu raken tamaan ran ta sau naa il man, että sille olisi myönnetty rakennuslupaa. Saatu jen sel vi tysten mukaan rakentaja on Aatto Salo. Rakennuslu pahakemusta ei ole saatu aikaiseksi pesän jakamattomuudesta riip puvista seikoista johtuen. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mukaan ra ken nuk sen ra ken tamiseen on oltava rakennuslupa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 180 Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteute taan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viran omaishyväksynnän vastaisesti, rakennus tarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhalti jalla on oikeus kirjallisesti annettavalla mää räyksellä keskeyttää työ. Rakennustyön keskeyttämisestä on viipy mättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontavi ran omaiselle. Raken nusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttämi nen voi massa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatet tava, jollei valitusviranomai nen toisin määrää. Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviran omaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teet tä misuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitut kintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laimin lyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus rt: Rakennuslautakunta päättää pysyttää rakennustyön keskeyttämismääräyksen voimassa. Rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa var-

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta ten, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä. Päätös: Rakennuslautakunta jätti asian käsittelyn pöydälle. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen, p RAKLTK 89 Markku, Sirkka, Pertti ja Heimo Salo toimittivat päivätyn kirjelmän rakennusvalvontaan Kirjelmässä käsitellään ta pahtuneita ja ennakoidaan tulevaa mahdollisen uhkasakon maksa jista. Rakennustarkastaja pyysi Aatto Salon vastinetta em. kirjelmään Vastine tuli toimittaa mennessä. Ensimmäisen lautakuntakäsittelyn jälkeen rakennustarkastaja lähetti selityspyynnön kaikille tiedossa oleville asianosaisille. Selitys tuli toimittaa mennessä Aatto Salo toimitti vastineensa päivättyyn vastinepyyn töön. Samana päivänä hän tiedusteli puhelimella rakennus tarkastajalta viraston aukioloaikaa vastineen jättämiselle ja samalla ilmoitti, että vastine vastaa myös lähetettyyn selityspyyn töön. Vastineessa Aatto Salo kertoo tapahtumien kulusta Heimo, Markku, Pertti ja Sirkka Salo toimittivat vastauksensa lähetettyyn selityspyyntöön. Vastauksessa selostetaan kiinteistökauppoja ja kiinteistöjen yhteisomistusta. Muita vastauksia ei ole määräaikoihin mennessä toimitettu. Saatujen lisäselvitysten jälkeen kyseisellä rantasaunalla ei ole osoi tettu olevan rakennuslupaa ja rakennustyöt on keskeytetty raken nus tarkastajan suullisella määräyksellä vuonna Viranhaltijan mää räystä ei ole aikaisemmin käsitelty rakennusvalvontaviranomai sen toimesta. Rakennustarkastaja kävi uudistamassa rakennustyön keskeyttämismääräyksen. Kyseisellä rakennuksella ei ole lainsää dännössä tarkoitettua lupaa. Samalla kohde valokuvattiin ulkoapäin. Rakennuspaikalla ei ollut muita läsnä tuohon aikaan. Määräys myös pos titettiin asianosaisille Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 180 Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla mää räyksellä keskeyttää työ. Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomai nen toisin määrää. Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitut kintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Ehdotus rt: Rakennuslautakunta päättää pysyttää rakennustyön keskeyttämismääräyksen voimassa. Rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä. Päätös: Rakennuslautakunta päättää pysyttää rakennustyön keskeyttämismääräyksen voimassa. Rakennuslautakunta päättää palata asiaan yhden vuoden kuluttua ja edellyttää perikunnan ja Aatto Salon etenevän tänä aikana tontti asian suhteen. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen, p

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Minkkinen Kari / poikkeamishakemus vapaa-ajanrakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi, Kämmäkäntie / /2013 RAKLTK 90 Hakija ja rakennuspaikka Kari Minkkinen on jättänyt poikkeamishakemuksen, joka koskee Näntölän kylän tilaa Kaijankari 1:27 ( ) Ylistenjärven ran nal la. Tilan pinta-ala on 5215 m2. Rakennushanke Tarkoituksena on muuttaa lomarakennus vakituiseen asuinkäyttöön. Muutettavan rakennuksen kerrosala on 97 m2, valmistunut v. 1995, RL 45/1993. Tähän mennessä käytetty kerrosala haetun rakennuspaikan alueella Muutettavan lomarakennuksen lisäksi tilalla on vaja n. 10 m2. Poikkeaminen MRL 125 edellyttää rakennuksen käyttötarkoituksen muutokselta rakennuslupaa. Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutosvaki tuiseen asuinkäyttöön ranta-alueella edellyttää poikkeamista MRL 72.2 :n kiellosta rakentaa ranta-alueelle ilman asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty sen käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Poikkeamistoimivalta kuu luu Sastamalan kaupungille. Poikkeaminen ei saa MRL 172 mukaan 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei den muulle järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoit teiden saavuttamista. Poikkeamista ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ym päristö- tai muita vaikutuksia. Hakijan perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista "Kiinteistö on toiminut jo 19 vuotta vakituisena asuntona. Rakennus omakotitalolle asetettujen vaatimusten mukainen. Vesi- ja jätevesi asiat hoidettu/rakennettu - - määräysten mukaisesti. Kuntalaisten ta savertainen kohtelu. Hanke ei em. syistä vaikuta naapurustoon." Maakuntakaava Ei merkintöjä. Yleiskaava / asemakaava Alueella ei ole yleiskaavaa. Rakennuspaikka on Ylistenjärven rantakaavassa, jossa rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus loma-asuntojen korttelialueella on 120 kerros-m2. Sijainti Rakennuspaikka sijaitsee n. 10 km päässä Vammalan keskustasta. Etäisyys lähimpään päivittäistavarakauppaan on n. 9 km ja kouluun n. 7,5 km. Alueella ei ole vesi- ja viemäriverkostoa. Rakennuspaikka on välittömästi Kämmäkäntien varressa. Rakennuspaikan läheisyy dessä on ennestäänkin vakituista asumista. Ylistenjärvelle on vuosi na

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta myönnetty aiemmin kolme vapaa-ajanrakennuksen muuttamista vakituiseksi asunnoksi. Naapurien kuuleminen Kunta on kuullut naapureita. Tilalla 1:28 oleva naapuri toteaa Ylis tenjärven vesi- ja kalastushoitoyhdistys ry:n hallituksen ja hoitotoimi kunnan keskustelleen asiasta. Tilalla 1:26 oleva naapuri toteaa, ettei hankkeesta ole huomautettavaa, jos muutos on nykyisten määräys ten mukainen. Täsmennyksessään hän kuitenkin toteaa asemapiirroksen olevan mm. tilanumeron osalta puutteellinen. Yhdyskuntasuunnittelun lausunto Rakennuspaikan koko on riittävä vakituiseen asumiseen. Tilan läheisyydessä on ennestään pysyvään asumiseen käytettävää rakennuskantaa, ja Ylistenjärvelle on viime vuosina myönnetty vastaavassa tilanteessa käyttötarkoituksen muutoksia. Asuinrakennus on raken nettu nykyisessä rakennusjärjestyksessä sallittua lähemmäksi ran taa, mutta olemassa olevan kasvillisuuden vuoksi ei erotu haitalli sesti rantamaisemassa. Koska alueella on voimassa ranta-asema kaava, säilyy rakennuspaikan rakennusoikeus hyvin maltillisena (120 k-m2) käyttötarkoituksen muutoksesta huolimatta. Hakemuk sen mukainen rakentaminen ei muodosta uutta haitallista pysyvään asumiseen käytettävää taaja-asutusta alueella (MRL 171 ). Raken nuspaikalla on olemassa kiinteistökohtainen jätevesien käsittely, harmaat vedet suodatetaan maastoon. Hakemuksen mukainen poik keaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle; se ei vaikeuta luonnonsuo jelun tavoitteitten saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäris tön suojelemista koskevien tavoitteitten saavuttamista (MRL 172 ). Käyttötarkoitukseltaan muutettavan rakennuksen tulee rakennuslu paa haettaessa täyttää lupa-ajankohdan rakentamiselle asetut vaati mukset. Valmisteluvastuu: Kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus rt: Rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi poikkeusluvan (rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutoksen) hakemuksen mukaisena. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Putaja Kaisa ja Pekka / suunnittelutarveratkaisuhakemus, Kärppäläntie / /2013 RAKLTK 91 Hakija ja rakennuspaikka Kaisa ja Pekka Putaja ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen, joka koskee Rainion kylän tilaan Musku 1:80 ( ) liit tyvää määräalaa. Sen pinta-ala on n. 1,5 ha. Rakennushanke Tarkoituksena on rakentaa asuinrakennus ja talousrakennus ennestään rakentamattomalle määräalalle. Rakentamisen kerrosala on yhteensä 500 m2. Asuinrakennus 300 m2, kerrosluku 1,5 Talousrakennus 200 m2, kerrosluku 1 Suunnittelutarve Hanke sijaitsee MRL 16.3 ja kaupungin rakennusjärjestyksen 4 mukaisella suunnittelutarvealueella. MRL 137 mukaan sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennuslu van myöntäminen 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jol le ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjes tämiselle; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpei den turvaamista. Hakijan antamia lisätietoja Hakemuksen mukaan rakennuspaikalle on tieliittymä, käyttövesi otetaan porakaivosta ja jätevedet johdetaan umpisäilöön, harmaat ve det suodattimen kautta maastoon. Hakemuksen liitteenä on toimitet tu liittymälupa. Maakuntakaava Mav020 Karkun-Tyrvään kulttuurimaisema, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Suunnittelumääräys: Valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee vaalia maisema-alueen tai maisemanähtävyyden kokonaisuuden, erityis piirteiden ja luonnon- ja kulttuuriperinteen säilymistä. Alueiden käy tön on sovelluttava arvokkaiden maisema-alueiden historialliseen kerrokselliseen kehitykseen. Suunnittelusuositus: Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-aluei siin ja maisemanähtävyyksiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta ja alueelliselta ympäris tökeskukselta. Yleiskaava/asemakaava Ei ole. Sijainti Rakennuspaikka sijaitsee n. 19 km päässä Vammalan keskustasta. Etäisyys lähimpään päivittäistavarakauppaan on n. 9 km ja kouluun n.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta km. Alueella ei ole vesi- ja viemäriverkostoa. Naapurien kuuleminen Hakija on kuullut naapureita. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. Yhdyskuntasuunnittelun lausunto Rakennuspaikan koko on riittävä vakituiseen asumiseen. Rakennuspaikka sijaitsee Kärppäläntiellä, jossa on nauhamaisesti väljää vakituista asuinrakentamista. Paikka on puustoinen, Rautaveden suun taan (pohjoiseen) avautuva rinne. Rakennuspaikalle on toteutettu tie, joka on sijoitettu hyvin jyrkästi rinnettä vastaan. Tien pituuskalte vuus (nousu) on asemapiirroksesta mitattuna 8-25 %. Suomen ra kentamismääräyskokoelman F2 (Rakennuksen käyttöturvallisuus) osan mukaan ajoneuvo- ja tavaraliikenteen järjestämisessä pyritään soveltamaan rakentamismääräyskokoelman osaa F1 (Esteetön ra kennus). Siinä luiskan enimmäiskaltevuudeksi määritetään 8 %. Tie hallinnon liittymälupaan liittyvässä ohjeessa liityntätien enimmäiskal tevuudeksi esitetään 10 %. Tien nykyinen jyrkkyys saattaa vaaran taa rakennuspaikan huollon ja pelastusajoneuvojen pääsyn. Tielin jausta tulisi muuttaa siten, ettei 10 % nousu ylity. Yhdyskuntasuunnittelu katsoo, että hankkeesta ei koidu haittaa kaavoitukselle eikä alueiden käytön järjestämiselle, että hanke ei aiheu ta haitallista yhdyskuntakehitystä eikä merkittävästi vaikeuta kulttuu riympäristöjen tai -maiseman säilymistä. Valmisteluvastuu: Kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus rt: Rakennuslautakunta hyväksyy suunnittelutarveratkai sun sillä ehdol la, että rakennuspaikalle johtava tie mahdollistaa huol lon ja pelas tusajoneuvojen ympärivuotisen pääsyn. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Kuusisto Esa ja Eila, poikkeamislupahakemus vapaa-ajan rakennuksen rakentamiseksi, Heinijärventie / /2013 RAKLTK 92 Hakija ja rakennuspaikka Esa ja Eila Kuusisto ovat jättäneet poikkeamishakemuksen, joka koskee Karimäen kylän tilaa Lahdenperä 3:26 ( ) Heini järven rannalla. Tilan pinta-ala on 2800 m2. Rakennushanke Tarkoituksena on rakentaa uusi lomarakennus saunan rakennuspaikalle. Uuden lomarakennuksen kerrosala on 70 m2. Tähän mennessä käytetty kerrosala haetun rakennuspaikan alu eella sauna 13 k-m2, kaksi puuvajaa yhteensä n. 35 k-m2. Poikkeaminen MRL 72 edellyttää ranta-alueelle rakentamiselta asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan perusteena. Rakentami nen ilman kaavaa edellyttää poikkeuslupaa. Poikkeamistoimivalta kuu luu Pir kan maan ELY-keskukselle, koska kyse on saunan raken nus paikasta ei kä olemassa olevan asuinrakennuksen korvaamisesta tai laajenta misesta. Hakijan perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista "Tontilla ennestään oleva saunarakennus on loma-asuntokäyttöön kooltaan riittämätön. Tontin käyttötarkoitus ei lisärakentamisen johdosta muutu." Maakuntakaava Ei merkintöjä. Yleiskaava / asemakaava Ei ole. Sijainti Rakennuspaikka sijaitsee Heinijärven rannalla. Järven itäranta on verrattain tiheään rakennettua, länsipuoli on pääosin rakentamaton. Rakennuspaikka on välittömästi Heinijärventien varressa. Naapurien kuuleminen Hakija on kuullut naapurin, jolla ei ole ollut huomauttamista. Kuulemista on täydennetty uuden asemapiirroksen jälkeen Yhdyskuntasuunnittelun lausunto Rakennuspaikalla on 13 m2 kokoinen rantasauna, jolle on myönnet ty rakennuslupa (2/70) Rakennuspaikan lohkomisen yh teydessä rakennus on ilmeisesti merkitty rakennus- ja huoneistore kisteriin verotustietojen perusteella vapaa-ajan asunnoksi. Rekisteri merkintä on rakennusluvan perusteella virheellinen. Rakennusoikeuden määrityksessä tilan emätilaksi katsotaan tila Heinijärvi II 3:17, joka on rekisteröity Tilan pinta-ala on ollut n. 1,95 ha ja sillä on ollut rantaviivaa n. 170 metriä. Emätilasta on muodostet tu vain hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka. Ti lan Lah-

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta denpe rä 3:26 rantaviivan pituus on n. 40 metriä. Rakennusoi keuden määrittelyssä on kaavoituksessa pyritty siihen, että jokaisella emätilalla olisi vähintään yksi rantarakennuspaikka, jotta maanomis tajien tasapuolinen kohtelu toteutuisi. Kyseessä on ole massa oleva rakennuspaikka, joten rakennuspaikan tosiasiallinen käyttötarkoitus ja vaikutukset rannan käyttöön eivät poikkeamisen johdosta muutu. Haettu rakennusoikeus on kohtuullinen tilan koko, muoto ja etäisyys rantaviivasta huomioiden. Esitetty rakentaminen on rakennusjärjes tyksen mukaista. Yhdyskuntasuunnittelu katsoo, että poikkeamisen edellytykset täyttyvät hakemuksen mukaisesti ra kennettaessa. Valmisteluvastuu: Kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus rt: Rakennuslautakunta esittää kaupunginhallituk selle lausuntonaan, et tä kaupunginhallitus puoltaa poikkeuslupaa hake muk sen mu kai sesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Ilmoitusasiat RAKLTK 93 Rakennustarkastajan ilmoitukset myönnetyistä luvista , , , ja Kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeusluvan Esko Lujalalle, loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi, Heinosen kylä, Kesäniemi tila ( ) Kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeusluvan Raimo Seppälälle, loma-asun non käyt tötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi, Pit känkaron ky lä, Kojorannan tila ( ) Kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeusluvan As Oy Sastamalan Sammonpuistolle, viisikerroksinen asuinkerrostalo, Keskusta Valmisteluvastuu: palvelusihteeri Ehdotus rt: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi saaduksi. Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Rakennuslautakunta Suunnitteluasiat RAKLTK 94 Lautakunta keskustelee ajankohtaisista suunnitteluasioista. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus rt: Lautakunta keskustelee suunnitteluasioista. Päätös: Lautakunta keskusteli suunnitteluasioista. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan rakennuslautakunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. kello 9-15, tekninen palvelukeskus, Aarnontie 2 A, SASTA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 85, 86, 93 Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 87, 90, 92, 94

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ SASTAMALAN KAUPUNKI Rakennuslautakunta Valitusosoitus 88, 89, 91 Valitusviranomainen: Valitusaika Hämeenlinnan hallinto-oikeus 30 päivää Päätösten antamispäivä Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllämainittuna antamispäivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka va littajan itsen sä tai hänen valtuuttamansa asia miehen on annettava tai lähetin vä lityksellä tai postitse toi mitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitus ajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomai sen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä maini tusta päätök sen antamis päi väs tä. Valituskirjeen oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Hallinto-oikeuden osoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puh./vaihde Fax sähköposti "Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain /701/93) nojalla muutoksenhaki jalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa."

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 23.10.2013 klo 16:25-19:05 Paikka Kiteentie 25, Valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti 16:25-19:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Rakennuslautakunta 03.12.2014 AIKA 03.12.2014 kello 18:00-19:30 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 84 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot