ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Aika klo 18:03-20:31 Paikka Kaupungintalo, 3. krs Osallistujat Nimi Tehtävä Huhtala Anssi pj. Nieminen Tero vpj. Hanhela Jenni j. Jokinen Jarkko j. Kyrö Johanna j. Markkanen Jani j. Saarinen Niina j. Saarinen Ville j. Erola Ville Khe Güven Sara nuorisovaltuutettu Hämäläinen Jorma esittelijä Liukkonen-Hämäläinen Kirsi asiantuntija Mansikkaniemi Tanja sihteeri Allekirjoitukset Anssi Huhtala Puheenjohtaja Tanja Mansikkaniemi Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Orimattilassa Jani Markkanen Niina Saarinen Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämä pöytäkirja on ollut nähtävillä edellä ilmoitettuna ajankohtana klo teknisessä palvelukeskuksessa. Toimistosihteeri Tanja Mansikkaniemi

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Käsitellyt asiat Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Pöytäkirjantarkistajien valinta 4 42 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 43 Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitusasiassa / Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 44 Lausunto ympäristölupahakemuksesta eläinsuojan toiminnan laajentamiseksi / Maatalousyhtymä Malmiharju 45 Lausunto Hämeen ELY-keskukselle Fingrid Oyj:n Hikiä-Orimattila-voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta; Hausjärvi, Mäntsälä, Kärkölä, Hollola ja Orimattila 46 Ympäristölupa ja YSL 199 :n mukainen aloituslupahakemus/orimattilan Ampumaratayhdistys ry 47 Ympäristölupapäätöksen 3/14 Niinikosken Kaivin Rajala Oy edellyttämät ympäristövaikutusten (tärinä, melu, pöly, pohjavesi, pintavesi) tarkkailusuunnitelmat Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat 22 Valitusosoitus liitteenä.

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPLTK 40 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkistajien valinta YMPLTK 41 Lautakunta valinnee kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jani Markkanen ja Niina Saarinen.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen YMPLTK 42 Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Lisäksi sovittiin, että Orimattilan Ampumaratayhdistys ry:n ympäristölupahakemuksesta pidetään periaatekeskustelu ja päätöksen tekeminen tullaan siirtämään seuraavan kokoukseen.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitusasiassa / Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta YMPLTK Asia Kiinteistön omistaja hakee saapuneella hakemuksella vapau tus ta velvollisuudesta liittyä Orimattilan Vesi Oy:n vesijohto- ja vie mä ri ver kos toon. Kiinteistö sijaitsee Orimattilan Vesi Oy:n vah viste tul la toiminta-alueella. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä liitteessä. (LIITE 2 SALAINEN) Kiinteistö on yhden henkilön vakituisessa asuinkäytössä. Kiin teis töllä on vuonna 1997 rakennettu porakaivo sekä jätevesien maa pe räkä sit te ly. Jätevedet johdetaan kolmeosaisen saostussäiliön kautta maa suodat ta moon. Kiinteistö on normaalein vesikalustein va rus teltu. Vapautusta perustellaan mm. liittämisestä aiheutuvilla kustannuksilla se kä vesihuoltopalveluiden vähäisellä tarpeella. Juomaveden korkea uraa ni pi toi suus voidaan hakemuksen mukaan poistaa suodattimella. Ha ki ja on osa-aikaisesti työtön ja kustannukset verkostoon koh tuutto man suuret tämän hetken taloustilanteeseen nähden. Lainsäädäntö Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta vesi huol to lain 10 :ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta va pau tuksen 11 :ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä kiin teis tön omistajalle tai haltijalle sekä vesihuoltolaitokselle tulee vara ta tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi hakemuksesta on pyydettävä lau sun to terveydensuojeluviranomaiselta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai hal tijal le kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön ve si huol tolait teis ton rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheu tu vat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asian mukais ta hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Edellä säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon ja jä te ve si vie märiin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käy tet tä vis sä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiin teistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ym pä ris tönsuo je lu lais sa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Asian käsittely Ympäristötarkastaja on käynyt kiinteistöllä tarkastuksella Va pau tus ha ke muk ses ta on pyydetty Orimattilan Vesi Oy:n sekä PHSO TEY:n ympäristöterveyskeskuksen lausunnot yhteisessä kuule mis ti lai suu des sa Tilaisuudessa annettiin alla olevat lausun not. Orimattilan Vesi Oy: Käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan katsoa, että liittäminen ei ole kohtuutonta, kun otetaan huo mioon vesihuoltopalveluiden tarve ja liittämisestä aiheutuvat kus tannuk set. Vesihuoltopalveluille ei voida katsoa olevan vähäinen tarve va ki tui ses sa ympärivuotisessa käytössä olevassa taloudessa. Li säksi vesihuoltolaitos katsoo, että vapautusten myöntäminen laajassa mit ta kaa vas sa vastaavissa tapauksissa ja hakemuksessa mainituilla pe rus teil la vaarantaa vesihuoltolaitoksen toiminnan sekä teknisesti et tä taloudellisesti. Vesihuoltolain 11 :ssä mainitut va pau tus pe rusteet eivät täyty. Terveydensuojeluviranomainen: Talousvesi täyttää tut ki mus to distuk sen mukaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset, mutta korkeas ta uraanipitoisuudesta johtuen sitä ei voida pitää hy vä laa tui sena. Terveydensuojeluviranomainen ei puolla vapautuksen myön tämis tä vesijohtoverkostoon liittämisestä. Jätevesistä ei käytettävissä ole vien tietojen perusteella aiheudu terveyshaittaa, joten estettä vapau tuk sen myöntämiselle viemäriverkostoon liittämisestä ei ole. Toimin ta-alu eel la sijaitsevan vakituisessa asuin käytössä olevan kiinteis tön liittämistä viemäriverkostoon voidaan pitää kuitenkin suo si telta va na. Jos vapautus myönnetään, tulisi se myöntää määräajaksi. Hakijalla on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnoista. Ha ki ja toimitti vastineen, jossa todetaan mm. seuraavaa: Liit ty mis kus tan nuk set ovat kohtuuttoman suuret tämän hetkiseen raha ti lan tee seen nähden. Hakija on ollut yli vuoden vain osa-aikaisesti töis sä, eikä ole lukuisista yrityksistä huolimatta saanut lisää töitä. Ny kyi sil lä tuloilla ei pysty lainoja hoitamaan. Jos vapautusta ei myön ne tä edes jatkoajaksi, hakija joutuu myymään talonsa. Ve sihuol to pal ve lui den tarve on vähäinen, koska hakija asuu talossaan yk sin. Nykyisillä ratkaisuilla vesihuolto toimii hyvin ja vesihuoltolakia nou dat taen. Porakaivon veden uraanipitoisuus saadaan helposti pois tet tua. Jätevesistä ei aiheudu terveyshaittaa eikä ympäristön pilaan tu mis ta. Jäteveden puhdistuksen toimivuus voitaneen tar vit taessa tarkistaa jätevesinäyttein. Mikäli kiinteistölle ei myönnetä tois taisek si voimassa olevaa vapautusta, hakija toivoo määräaikaista vapau tus ta viideksi vuodeksi. Hakija toimitti vastineen liitteenä palkkatodistuksen, koosteen saaduis ta päivärahoista sekä verotodistuksen.

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä lau ta kunnan kokouksessa ja sitä ennen ympäristönsuojelutoimistossa. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristötarkastaja Heli Kanto, puh Ympäristötarkastajan ehdotus: Lautakunta ei myönnä kiinteistölle vapautusta vesihuoltolain 10 :n tar koit ta mas ta liittämisvelvollisuudesta Orimattilan Vesi Oy:n ve si johto- ja viemäriverkostoon. Perustelut: Vesihuoltopalveluiden tarpeen ei voida katsoa olevan vähäinen va kitui ses sa käytössä olevassa taloudessa. Asian käsittelyn aikana ei ole tullut esille seikkoja, joiden vuoksi liittymän rakentamisesta aiheu tu via kustannuksia voisi pitää kohtuuttomina. Kohtuuttomuuden ar vioin tia ei voida perustaa yksinomaan kiinteistön omistajan hen kilöön liittyviin subjektiivisiin syihin, kuten kiinteistön omistajan ta loudel li seen tilanteeseen. Kiinteistöllä ei ole käytössään hyvälaatuista talousvettä kaivoveden kor keas ta uraanipitoisuudesta johtuen. Jätevesien kä sit te ly jär jes telmä nä oleva maasuodattamo on rakennettu 17 vuotta sitten. Maasuodat ta mon käyttöikä on asennuksesta ja hoidosta riippuen vuot ta, joten kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä olisi joka tapauk ses sa lähiaikoina uusittava. Vesihuoltolain 11 :ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta päättää vapautushakemuksesta ympäristötarkastajan val mis te lun mukaisesti. Asian käsittely päätettiin siirtää lisäselvitysten saamiseksi. YMPLTK Kiinteistön omistajalta sekä Orimattilan Vesi Oy:ltä on pyydetty arviot kiin teis tön liittämisestä aiheutuvista kustannuksista. Kiinteistön omista jan toimittaman arvion mukaan liittämisestä aiheutuisi noin eu ron kustannukset. Orimattilan Vesi Oy:n toimittaman lausunnon mu kaan liittämiskustannukset olisivat euroa. Kiinteistön omistajan toimittamassa lisäselvityksessä kerrotaan li säk-

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta si, että omistajan tulot ovat entisestään pienentyneet. Selvityksessä esi te tään vapautusta vähintään asti. Tiedot kiinteistöstä liitteessä. (LIITE 4 SALAINEN) Hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä lau ta kunnan kokouksessa ja sitä ennen ympäristönsuojelutoimistossa. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristötarkastaja Heli Kanto, puh Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle määräaikaisen va pau tuksen Orimattilan Vesi Oy:n jätevesiviemäriverkostoon liit tä mis vel vol lisuu des ta. Myönnetty vapautus koskee vain kiinteistön nykyistä omis ta jaa. Vapautus myönnetään asti. Vapautuksen päättymisen jälkeen kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoon tai haet tava vapautusta uudelleen. Vapautus raukeaa heti, jos kiinteistön jä teve sis tä aiheutuu ympäristön pilaantumista tai terveyshaittaa tai jä teve si jär jes tel mä aiotaan ennen vapautuksen päättymistä uusia. Ympäristölautakunta ei myönnä kiinteistölle vapautusta liit tä mis velvol li suu des ta Orimattilan Vesi Oy:n vesijohtoverkostoon. Perustelut: Kun huomioidaan liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset, kiin teis tön omistajan tämän hetkinen taloudellinen tilanne ja kiin teistön käyttö yhden henkilön asumiseen, voidaan liittämistä Orimattilan Ve si Oy:n verkostoon pitää kiinteistön omistajalle kohtuuttomana. Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmänä on vuonna 1997 ra kennet tu maasuodattamo. Vaikka järjestelmän puhdistusteho ei to dennä köi ses ti riitä täyttämään haja-jätevesiasetuksen (VNa 542/2003) vaa ti muk sia, ei jätevesistä katsota aiheutuvan kiinteistön nykyisellä käy töl lä ja vapautuksen lyhytaikaisuus huomioiden ympäristön pilaan tu mis ta tai terveyshaittaa. Määräaikaisen vapautuksen ei myöskään katsota vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoi ta mis ta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vesihuoltolain 11 :ssä mainitut edellytykset määräaikaiselle vapauttamiselle jä te ve sivie mä ris tä täyttyvät. Vesijohtoverkostoon liittämisestä ei voida myöntää vapautusta, koska kaivoveden korkeasta uraanipitoisuudesta johtuen kiinteistöllä ei

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ole käytössään hyvälaatuista talousvettä. Kaikki vesihuoltolain 11 :ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät vesijohtoverkostosta va paut ta mi sen osalta täyty. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta päättää vapautushakemuksesta ympäristötarkastajan val mis te lun mukaisesti. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote hakijalle sekä jäljennös pää tök sestä: Orimattilan Vesi Oy/Mikko Paajanen ja Jami Junkkari, Hämeen ELY-kes kus/ti mo Virola, PHSOTEY/Silja Mäkelä. YMPLTK 43 Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa Orimattilan ym pä ris tö lau takun taa antamaan lausunnon kiinteistön omistajan tekemän va li tuksen johdosta. Valitus koskee ympäristölautakunnan päätöstä Lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa toimittamaan va li tuksen alai sen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Lausunto ja asiakir jat on toimitettava mennessä. Kiinteistön omistaja valittaa ympäristölautakunnan päätöksestä ve sijoh to ver kos toon liittämisen osalta ja pyytää, että sille annetaan sama määräaikainen vapautus saakka kuin vie mä ri ver kostoon liittämisestä. Perusteluina valituksessa mainitaan korkeat kaivuu kus tan nuk set, joita ei kannata tehdä kahteen kertaan ja tämän het ken huono taloudellinen tilanne. Lisäksi valittaja tuo esille sen, ett ei kiinteistön kaivovedessä esiintyvälle uraanille ole määrätty Suomes sa enimmäispitoisuutta. Valittaja kertoo voivansa ostaa suo dat timen uraanin poistamiseksi tai tuoda paremman ruokaveden muu alta. Kiinteistön omistajan valitus liitteenä. Ympäristötarkastajan ehdotus: LIITE 1 (SALAINEN) Orimattilan ympäristölautakunta päättää antaa seuraavanlaisen lausun non Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle: Ympäristölautakunta katsoo, että valitus on aiheettomana hylättävä, kos ka vesihuoltolain 11 :ssä mainitut vapautusperusteet eivät täyty.

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaan lisäedellytyksenä vesijohtoverkostosta va paut ta mi sel le on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaa timuk set täyttävää talousvettä. Terveydensuojeluviranomainen on lau sun nos saan todennut, että kiinteistön kaivovettä ei kor keas ta uraanipitoisuudesta (200 ug/l) johtuen voida pitää hy välaa tui se na, eikä vapautusta vesijohtoverkostosta tulisi myöntää. Terveydensuojeluviranomaiselta saadun tiedon mukaan uraa nin kohdalla suositusarvo on 100ug/l. Se perustuu uraanin sätei ly vai ku tuk seen, mutta terveyden kannalta merkityksellisempää on suo ra toksisuus. Suoran toksisuuden osalta THL suosittelee WHO:n ra ja-ar voa 30 ug/l. Vaikka liittämisen voidaan katsoa olevan kiinteistön omistajalle tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen kohtuutonta, ei vesi huol to lain 11 :n lisäedellytys vapautuksen myöntämiselle täyty, eikä vapautusta vesijohtoverkostoon liittämisvelvollisuudesta voida täs tä johtuen myöntää. Vapautuspäätöksessä ei voida antaa määräyksiä kiinteistön ta lousve den muulle hankinnalle tai laadun parantamiselle. Va pau tus ha kemus käsitellään niiden tietojen pohjalta, joita hakemuksessa on esitet ty kiinteistön sen hetkisestä vedenhankinnasta ja talousveden laadus ta. Jos uraanin poistoon tarkoitettu suodatin asennetaan, voi vapau tus ta hakea uudelleen päivitetyin tiedoin ja uusin ve si tut ki mus todis tuk sin. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ym pä ris tö tarkas ta jan valmisteleman lausunnon. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Lausunto ympäristölupahakemuksesta eläinsuojan toiminnan laajentamiseksi / Maatalousyhtymä Malmiharju 80/ /2015 YMPLTK 44 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Orimattilan ym pä ris tö lau takun nal ta lausuntoa Maatalousyhtymä Malmiharjun ym pä ris tö lu pa hake muk ses ta. Hakemus koskee eläinsuojan toiminnan laajentamista kiin teis töl lä Haukkala ( ) osoitteessa Haukkalantie 178, Art jär vi. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Tilalla on tällä hetkellä 69 lypsylehmää ja uudistukseen kas va tet tavia vasikoita ja nuorkarjaa yhteensä 55 kappaletta. Tilan mai don tuotan toa on suunnitelmissa laajentaa noin 110 lehmään ja 60 nuoreen kar jaan. Niiden tarvitsemat eläinpaikat ja rakennukset ovat jo tilalla ole mas sa. Lypsylehmillä on pihattonavetta ja hiehot sekä um pi lehmät ovat kuivikepitoisessa kylmäpihatossa. Talouskeskus sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella ha ja-asu tusalu eel la. Etäisyys lähimpään vakituisesti asuttuun naa pu ri kiin teistöön on pihattorakennuksesta noin 300 metriä. Lähin vesistö on Virma jo ki, johon pihatosta on matkaa noin 500 metriä. Talouskeskus ei si jait se pohjavesialueella. Tilalla on viljelyksessä peltoa 164 ha, joista omaa 67 ha ja vuok rapel toa 97 ha. Tilalla viljellään nurmirehujen lisäksi rehuviljaa sekä här kä pa pua karjan tarpeisiin. Pohjavesialueella sijaitseville pelloille (noin 5 ha) ei levitetä lietettä. Hiehojen, umpilehmien ja juottovasikoiden lanta käsitellään kui valan ta na. Osa kuivalannasta varastoidaan kestokuivikepohjalle. Olemas sa olevaa kuivalantalaa laajennetaan tarvittaessa. Tilalla olevat lie te säi liöt sekä käytettävissä oleva etäsäiliö riittää lypsävien lehmien liet teen varastointiin. Säiliöiden tilavuus on yhteensä noin m3. Lietteen levittää urakoitsija pääosin nurmiin multaavalla si joi tus vaunul la, mikä vähentää typen haihtumista ja hajuhaittoja. Kuivalanta levi te tään uudistettaviin nurmiin sekä keväällä että syksyllä. Kui va lanta mullataan vuorokauden kuluessa levityksestä. Lanta levitetään maa ta lou den ympäristötukiehtojen mukaisesti. Pihaton yhteydessä on WC, jonka jätevedet menee kahteen saostus säi li öön. Maitohuoneen jätevedet on johdettu suurelta osin panos puh dis ta moon ja loput lietesäiliöön. Tilalla käy maitoauto joka toinen päivä ja rehun jakeluauto kerran kuu kau des sa. Rehun teko ja lietteen levitys aiheuttaa liikennettä lähin nä Haukkalantiellä, Haukkavuorentiellä sekä Kimonkyläntiellä. Eläin mää rän lisäys ei ratkaisevasti lisää liikennettä nykyisestä.

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristötarkastajan ehdotus: Orimattilan ympäristölautakunta antaa seuraavanlaisen lausunnon Maa ta lous yh ty mä Malmiharjun ympäristölupahakemuksesta: Toimintaa on harjoitettava siten, ettei pohjaveden pilaantumista tapah du ja ravinteiden valuminen vesistöön on mahdollisimman vähäis tä. Lannan levityksessä ja varastoinnissa on huomioitava, mitä voimaan tulevassa Valtioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen ra joit ta mi sesta säädetään. Jätevesien käsittely on tehtävä valtioneuvoston asetuksen 209/2011 (ha ja jä te ve si ase tus) mukaisesti. Tällä hetkellä eläinsuojan WC-vedet johdetaan kahden saostuskaivon kautta maastoon, mikä ei täytä em. asetuksen vaatimuksia. Eläinsuojien ja lantavarastojen ympäristössä on asutusta, minkä vuok si hajuhaittojen torjuntaan on kiinnitettävä huomioita. Lietesäiliöt tu lee kattaa vähintään kelluvalla katteella. Lannan levitystä tulee mah dol li suuk sien mukaan välttää asutuksen lähellä yleisinä pyhä- ja juh la päi vi nä. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä alan parhaasta käyt tö kel poises ta tekniikasta ja soveltaa sitä toiminnassaan mahdollisuuksien mu kaan. Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Maa talous yh ty mä Malmiharjun ympäristölupahakemuksesta. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ym pä ris tö tarkas ta jan valmisteleman lausunnon. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Lausunto Hämeen ELY-keskukselle Fingrid Oyj:n Hikiä-Orimattila-voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta; Hausjärvi, Mäntsälä, Kärkölä, Hollola ja Orimattila YMPLTK 45 Fingrid Oyj on toimittanut Hämeen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen (YVA-selostuksen) Hausjärven Hikiän ja Orimattilan välille suunnitellusta kilovoltin voimajohtohankkeesta. YVA-selostukseen on koottu hanketta ja sen arvioituja ympäristövaikutuksia koskevat tiedot. Asiaa koskeva kuulutus ja hankkeen YVA-selostus ovat nähtävillä Orimattilan kaupungintalolla. Lisäksi YVA-selostus on nähtävillä Orimattilan kaupungin kirjastossa os. Lahdentie 65. Arviointiselostus on myös esillä sähköisesti hankkeen YVA-sivulla ympäristöhallinnon verkkopalvelussa Kuulutuksen mukaan hankkeessa on tarkoitus korvata nykyinen Hausjärven Hikiän ja Orimattilan välinen 110 kilovoltin voimajohto kilovoltin voimajohdolla. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Hausjärvelle, Mäntsälään, Kärkölään, Hollolaan ja Orimattilaan. Lähtökohtana on ollut uuden voimajohdon sijoittaminen nykyisen voimajohdon paikalle. Orimattilan Hennan ja Pennalan suunnitellun uuden sähköaseman välille on tarkasteltu kolmea voimajohtoreittiä, joista läntisimmässä on uusi alavaihtoehto. Lisäksi on tutkittu Hennan kiertävä alavaihtoehto. Saadun palautteen perusteella vaihtoehtoihin on tehty reittitarkistuksia ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Hanketta ja arviointiselostusta esiteltiin Orimattilan valtuustosalissa (Orionaukio 2A) keskiviikkona klo 18:00. Ympäristönsuojelusihteeri oli paikalla kuuntelemassa alustuksia ja orimattilalaisten näkemyksiä asiasta. Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee antaa lausunto mennessä. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisena liitteen mukaisen lausunnon Hämeen ELY-keskukselle Fingrid Oyj:n Hikiä-Orimattila voimajohtohankkeen YVA-arviointiselostuksesta. Liite nro 2

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettava kokouksessa lausunnonannolle annetun määräajan ( ) takia. Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta päättää antaa Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisena liitteen mukaisen lausunnon Hämeen ELY-keskukselle Fingrid Oyj:n Hikiä-Orimattila voimajohtohankkeen YVA-arviointiselostuksesta. Liite nro 2 Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettava kokouksessa lausunnonannolle annetun määräajan ( ) takia. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Hämeen ELY-keskukselle. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa.

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölupa ja YSL 199 :n mukainen aloituslupahakemus/orimattilan Ampumaratayhdistys ry 85/ /2015 YMPLTK 46 Orimattilan Ampumaratayhdistys ry:llä (Y-tunnus , osoite: Päär ni län tie 169, Orimattila) on ollut määräaikainen ym pä ristö lu pa. Uusi hakemus koskee tämän toiminnan jatkamista. Lupaa hae taan seuraaville ampumaradoille: 4 kiväärirataa, 2 pistoolirataa, 4 haulikkorataa sekä yksi ampumahiihtorata ja yksi jou si am mun ta rata. Lisäksi haetaan ympäristönsuojelulain 527/ mukaista aloi tus lu paa ennen lupäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, koska hakija ha luaa varmistaa toiminnan jatkumisen keskeytyksettä ja välttyä koh tuut to mil ta taloudellisilta menetyksiltä. Salolan Ampumaurheilukeskuksen ampumaradat (Orimattilan Seudun Urheiluampujat ry:n haulikkoradat, Orimattilan Riis tan hoi to yhdis tyk sen hirviradat, Orimattilan Jymy ry:n am pu ma hiih to pie nois kivää ri ra ta, Kiinteistöyhtymä Orimattilan Reserviupseerit ry:n ja Orimat ti lan Reserviläiset ry:n pistooli ja 22lr radat ja Orimattilan Erän kävi jät ry:n suunnitellut pistooli- ja pienoiskivääriradat, jou si am mun tara ta) sijaitsevat Ämmäntöyräällä, Orimattilan kaupungin Viljamaan ky läl lä, seuraavilla kiinteistöillä: ja Näistä ampumaradoista Kiinteistöyhtymä Orimat ti lan Reserviupseerit ry:n ja Orimattilan Reserviläiset ry:n pistooli ja 22lr radat sijaitsevat pohjavesialueella. Ampumaratojen si jain tikart ta liitteenä. Liite nro 3 Hakemuksen mukaan Salolan ampumaratojen rakentaminen on aloi tet tu 1978 nykyiselle alueelle kunnan toivomuksesta, koska alueel la sijaitsi Orimattilan entinen kaatopaikka ja lietteen läjityspaikka. Ny kyi sin Kiinteistöyhtymä Orimattilan Reserviupseerit ry ja Ori mat tilan Reserviläiset ry omistavat pistooli ja 22lr ampumarata-alueet. Muut olemassa olevat Salolan ampumarata-alueet on vuok rat tu määräajaksi, vuoteen 2024 saakka Orimattilan kaupungilta. Hakijan tarkoituksena on jatkossa rakentaa ja ylläpitää am pu ma rata-alue (ampumaurheilukeskus), jossa voi harrastaa sekä haulikkoet tä luotilajien ampumaurheilua. Nykyisillä ja tulevilla radoilla voidaan harjoitella ja järjestää niin kansallisia kuin kansainvälisiä kil pailu ja. Edellytyksenä tälle on, että radat rakennetaan ope tus mi nis te-

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta riön liikuntapaikkajulkaisun mukaisesti ja ne täyttävät myös la ji liit tojen sääntövaatimukset. Lisäksi alueella järjestetään hirviammunnan lain edellyttämiä ampumakokeita ja SRVA (=suurriistavirka-apu) toimin nan tarvitsimia ympärivuotisia kohdistusmahdollisuuksia. Asealan yrittäjille ja poliisille alue antaa myös mahdollisuuden har joit teluun. Ampumaratayhdistyksen mukaan kaikki radat rakennetaan ym pä ristö- ja turvallisuusmääräykset huomioiden. Ratojen toiminta-ajoiksi hae taan seuraavia: radoilla toimintaa arkisin klo kuitenkin siten, että perjantaisin ja lauantaisin ammunta päättyy klo 18. Sun nuntai sin ja juhlapyhinä radat ovat pääsääntöisesti suljettu pois lukien isot kilpailut. Jousiammuntaradalle esitetään vapaita toiminta-aikoja. Tu le vi na vuosina alennetaan ympäristön melukuormaa nykyaikaisilla rat kai suil la. Melua sekä muita päästöjä seurataan laukausmääriä kirjaa mal la. Hakemuksessa on esitetty tarkkailusuunnitelma pintavesille sekä kannanotto kiekkojätteeseen. Lisäksi am pu ma ra tojen maaperän lyijypitoisuuksista, pohjaveden korkeudesta ja vir taussuun nis ta sekä talvimelumittauksesta on tehty selvitys ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen määräyksestä. Ympäristölupahakemuksen ja aloitushakemuksen käsittelyyn liittyvät asia kir jat, kuten ympäristölupahakemus ja lupamenettelyn asiakirjat, ovat nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen pyynnöstä ym pä ris tön suoje lu sih tee rin työhuoneessa Erkontie 9. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Asian valmistelu ja tiedustelut ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liuk konen-hä mä läi nen puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Orimattilan Am pu ma ra ta yhdis tys ry:lle (Y-tunnus ) ympäristönsuojelulain mukaisen kym me nen (10) vuoden määräaikaisen ympäristöluvan neljälle kivää ri ra dal le, kahdelle pistooliradalle, neljälle haulikkoradalle sekä yh del le ampumahiihtoradalle ja jousiradalle liitteen mukaisesti. Liite nro 4 Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 :ssä tarkoitetun rat kaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta. Johtava rakennustarkastaja:

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta päättää myöntää Orimattilan Am pu ma ra ta yhdis tys ry:lle (Y-tunnus ) ympäristönsuojelulain mukaisen kym me nen (10) vuoden määräaikaisen ympäristöluvan neljälle kivää ri ra dal le, kahdelle pistooliradalle, neljälle haulikkoradalle sekä yh del le ampumahiihtoradalle ja jousiradalle liitteen mukaisesti. Liite nro 4 Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 :ssä tarkoitetun rat kaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta Lautakunta kävi periaatekeskustelun ympäristölupahakemuksesta sekä ympäristölupapäätöksestä. Päätettiin yksimielisesti siirtää lupapäätöksen tekeminen seuraavaan kokoukseen.

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölupapäätöksen 3/14 Niinikosken Kaivin Rajala Oy edellyttämät ympäristövaikutusten (tärinä, melu, pöly, pohjavesi, pintavesi) tarkkailusuunnitelmat YMPLTK 47 Orimattilan ympäristölautakunta on ympäristölupapäätöksessään 3/14 Niinikosken Kaivin Rajala Oy edellyttänyt ympäristölupamääräyksissä ympäristövaikutusten (tärinä, melu, pöly, pohjavesi, pintavesi) tarkkailusuunnitelmien hyväksyntää ympäristölautakunnassa. Niinikosken Kaivin Rajala Oy on toimittanut Hirvinotkon tilan kiinteistörekisteritunnus kiviainesaseman seuraavat ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelmat: - Finnrock Oy:n laatima tärinän mittaussuunnitelma - Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy:n laatima melun- ja pölynmittaussuunnitelma - Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n laatima hule- ja pohjavesien tarkkailuohjelmaehdotus. Tarkkailusuunnitelmat ovat nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen pyynnöstä ympäristönsuojelusihteerin työhuoneessa Erkontie 9. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Asian valmistelu ja tiedustelut ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta on tutustunut Niinikosken Kaivin Rajala Oy:n toimittamiin tarkkailusuunnitelmiin ja päättää hyväksyä ne liitteen mukaisesti. Johtava rakennustarkastaja: Liite nro 5 Ympäristölautakunta on tutustunut Niinikosken Kaivin Rajala Oy:n toimittamiin tarkkailusuunnitelmiin ja päättää hyväksyä ne liitteen mukaisesti. Liite nro 5 Lautakunta hyväksyi Niinikosken Kaivin Rajala Oy:n toimittamat tarkkailusuunnitelmat. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Niinikosken Kaivin Rajala Oy:lle.

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset YMPLTK 48 Johtava rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri ovat tehneet seuraavat viranhaltijapäätökset. Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslupapäätökset Liite nro 6 Ympäristönsuojelusihteeri: 2 /2015 Maastoliikennelupa, Helsingin Moottorikerho ry Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi. Lautakunta merkitsi yksimielisesti päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta niissä olevia siirtokelpoisia asioita.

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 Ympäristölautakunta 71 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 36/60.602/2013 Ympäristölautakunta 71 Asia Hakija

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 01.11.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 22.09.2016 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta /

Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta / Ympäristölautakunta 23 02.03.2016 Ympäristölautakunta 48 04.05.2016 Ympäristölautakunta 119 07.12.2016 Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-408-1-126 47/11.01.05/2015

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 73 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖILLE HIEKKALA RN:0 9:46, PAAVONMÄKI RN:O 9:33 JA ANTTILA RN:O 9:49 37/60.602/2013

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 75 18.08.2015 PÄÄTÖS TONI HOTARIN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA, JOKA KOSKEE VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN 851-411-1-50 VELVOLLISUUTTA LIITTYÄ VIEMÄRIVERKOSTOON

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 16.08.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / PEKKA KAARTINEN, 851-424-17-67

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 218 26.11.2015 Ympäristölautakunta 10 21.01.2016 AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 221 26.11.2015 Ympäristölautakunta 11 21.01.2016 OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kinttala Esko

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kinttala Esko Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 88 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-2-21, Kinttala Esko 859/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Nokelainen ja Oksanen

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Nokelainen ja Oksanen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 86 24.09.2015 Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-1-19, Nokelainen ja Oksanen 570/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

MELAYMP Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen: Hakijat ovat kiinteistön omistajia.

MELAYMP Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen: Hakijat ovat kiinteistön omistajia. Meri-Lapin ympäristölautakunta 83 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / AKI KÄSMÄ JA TIINA KOSKELA, 851-424-17-55

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 99 20.09.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / LIISA KEMI JA SIRPA MYLLYOJA, 851-411-9-38

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 100 20.09.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / KYÖSTI SAVIKUJA, 851-424-2-6 769/11.01.05/2015

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107

Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista ja lausunnosta; diaarinumero 01229/16/5107 Ympäristölautakunta 100 12.08.2015 Ympäristölautakunta 131 07.10.2015 Ympäristölautakunta 91 07.09.2016 Ympäristölautakunta 46 03.05.2017 Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle annetuista vastineista

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o

Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 51 25.08.2016 Päätös osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-1-40 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 25.08.2016 51 Vs. ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

13 Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta / ja

13 Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta / ja Ympäristövaliokunta 13 01.11.2017 13 Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-408-6-6 ja 560-408-6-22 261/11.04.00/2017 Ympäristövaliokunta Asian valmistelu ja tiedustelut:

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta 74 18.08.2015

Meri-Lapin ympäristölautakunta 74 18.08.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta 74 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / MARTTI JA MIRJAM TANNER PERIKUNTA,

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola 189 Kokousaika Torstai 15.9.2016 klo 18.00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Muut saapuvilla olleet Varajäsenet: Olli-Pekka

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 35 15.03.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / NISKALA HEIKKI,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kiinteistöyhtymä Peltonen, Peltonen, Virta ja Ylitalo

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Kiinteistöyhtymä Peltonen, Peltonen, Virta ja Ylitalo Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 85 24.09.2015 Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-2-2, Kiinteistöyhtymä Peltonen, Peltonen, Virta ja Ylitalo 588/11.04.02/2014 Kaavoitus-

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta 77 18.08.2015

Meri-Lapin ympäristölautakunta 77 18.08.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta 77 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / METSÄHIRVAAN YHTEISMETSÄ, 851-874-3-1

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 126 24.11.2015 LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE/VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN

Lisätiedot

MELAYMP Valmistelija vs. ympäristötarkastaja Lea Törmä: Kiinteistön omistaa Martti Huusari.

MELAYMP Valmistelija vs. ympäristötarkastaja Lea Törmä: Kiinteistön omistaa Martti Huusari. Meri-Lapin ympäristölautakunta 124 25.10.2016 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / MARTTI HUUSARI JA ANJA HUUSARI,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten aiheuttamat toimenpiteet vesihuoltolaitoksen ja kunnan toiminnassa

Vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten aiheuttamat toimenpiteet vesihuoltolaitoksen ja kunnan toiminnassa Kunnanhallitus 53 07.03.2016 Kunnanhallitus 68 21.03.2016 Valtuusto 8 25.04.2016 Kunnanhallitus 174 22.08.2016 Vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten aiheuttamat toimenpiteet vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Kaupunginvaltuusto 27 14.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 04.11.2015 klo 18:00-19:27 Paikka Kaupungintalo, 3. krs Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Nieminen Tero vpj. Hanhela Jenni j. Heikkilä

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta Pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot