ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Aika klo 18:03-20:31 Paikka Kaupungintalo, 3. krs Osallistujat Nimi Tehtävä Huhtala Anssi pj. Nieminen Tero vpj. Hanhela Jenni j. Jokinen Jarkko j. Kyrö Johanna j. Markkanen Jani j. Saarinen Niina j. Saarinen Ville j. Erola Ville Khe Güven Sara nuorisovaltuutettu Hämäläinen Jorma esittelijä Liukkonen-Hämäläinen Kirsi asiantuntija Mansikkaniemi Tanja sihteeri Allekirjoitukset Anssi Huhtala Puheenjohtaja Tanja Mansikkaniemi Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Orimattilassa Jani Markkanen Niina Saarinen Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämä pöytäkirja on ollut nähtävillä edellä ilmoitettuna ajankohtana klo teknisessä palvelukeskuksessa. Toimistosihteeri Tanja Mansikkaniemi

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Käsitellyt asiat Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Pöytäkirjantarkistajien valinta 4 42 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 43 Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitusasiassa / Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 44 Lausunto ympäristölupahakemuksesta eläinsuojan toiminnan laajentamiseksi / Maatalousyhtymä Malmiharju 45 Lausunto Hämeen ELY-keskukselle Fingrid Oyj:n Hikiä-Orimattila-voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta; Hausjärvi, Mäntsälä, Kärkölä, Hollola ja Orimattila 46 Ympäristölupa ja YSL 199 :n mukainen aloituslupahakemus/orimattilan Ampumaratayhdistys ry 47 Ympäristölupapäätöksen 3/14 Niinikosken Kaivin Rajala Oy edellyttämät ympäristövaikutusten (tärinä, melu, pöly, pohjavesi, pintavesi) tarkkailusuunnitelmat Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat 22 Valitusosoitus liitteenä.

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPLTK 40 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkistajien valinta YMPLTK 41 Lautakunta valinnee kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jani Markkanen ja Niina Saarinen.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen YMPLTK 42 Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Lisäksi sovittiin, että Orimattilan Ampumaratayhdistys ry:n ympäristölupahakemuksesta pidetään periaatekeskustelu ja päätöksen tekeminen tullaan siirtämään seuraavan kokoukseen.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitusasiassa / Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta YMPLTK Asia Kiinteistön omistaja hakee saapuneella hakemuksella vapau tus ta velvollisuudesta liittyä Orimattilan Vesi Oy:n vesijohto- ja vie mä ri ver kos toon. Kiinteistö sijaitsee Orimattilan Vesi Oy:n vah viste tul la toiminta-alueella. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä liitteessä. (LIITE 2 SALAINEN) Kiinteistö on yhden henkilön vakituisessa asuinkäytössä. Kiin teis töllä on vuonna 1997 rakennettu porakaivo sekä jätevesien maa pe räkä sit te ly. Jätevedet johdetaan kolmeosaisen saostussäiliön kautta maa suodat ta moon. Kiinteistö on normaalein vesikalustein va rus teltu. Vapautusta perustellaan mm. liittämisestä aiheutuvilla kustannuksilla se kä vesihuoltopalveluiden vähäisellä tarpeella. Juomaveden korkea uraa ni pi toi suus voidaan hakemuksen mukaan poistaa suodattimella. Ha ki ja on osa-aikaisesti työtön ja kustannukset verkostoon koh tuutto man suuret tämän hetken taloustilanteeseen nähden. Lainsäädäntö Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta vesi huol to lain 10 :ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta va pau tuksen 11 :ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä kiin teis tön omistajalle tai haltijalle sekä vesihuoltolaitokselle tulee vara ta tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi hakemuksesta on pyydettävä lau sun to terveydensuojeluviranomaiselta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai hal tijal le kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön ve si huol tolait teis ton rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheu tu vat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asian mukais ta hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Edellä säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon ja jä te ve si vie märiin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käy tet tä vis sä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiin teistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ym pä ris tönsuo je lu lais sa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Asian käsittely Ympäristötarkastaja on käynyt kiinteistöllä tarkastuksella Va pau tus ha ke muk ses ta on pyydetty Orimattilan Vesi Oy:n sekä PHSO TEY:n ympäristöterveyskeskuksen lausunnot yhteisessä kuule mis ti lai suu des sa Tilaisuudessa annettiin alla olevat lausun not. Orimattilan Vesi Oy: Käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan katsoa, että liittäminen ei ole kohtuutonta, kun otetaan huo mioon vesihuoltopalveluiden tarve ja liittämisestä aiheutuvat kus tannuk set. Vesihuoltopalveluille ei voida katsoa olevan vähäinen tarve va ki tui ses sa ympärivuotisessa käytössä olevassa taloudessa. Li säksi vesihuoltolaitos katsoo, että vapautusten myöntäminen laajassa mit ta kaa vas sa vastaavissa tapauksissa ja hakemuksessa mainituilla pe rus teil la vaarantaa vesihuoltolaitoksen toiminnan sekä teknisesti et tä taloudellisesti. Vesihuoltolain 11 :ssä mainitut va pau tus pe rusteet eivät täyty. Terveydensuojeluviranomainen: Talousvesi täyttää tut ki mus to distuk sen mukaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset, mutta korkeas ta uraanipitoisuudesta johtuen sitä ei voida pitää hy vä laa tui sena. Terveydensuojeluviranomainen ei puolla vapautuksen myön tämis tä vesijohtoverkostoon liittämisestä. Jätevesistä ei käytettävissä ole vien tietojen perusteella aiheudu terveyshaittaa, joten estettä vapau tuk sen myöntämiselle viemäriverkostoon liittämisestä ei ole. Toimin ta-alu eel la sijaitsevan vakituisessa asuin käytössä olevan kiinteis tön liittämistä viemäriverkostoon voidaan pitää kuitenkin suo si telta va na. Jos vapautus myönnetään, tulisi se myöntää määräajaksi. Hakijalla on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnoista. Ha ki ja toimitti vastineen, jossa todetaan mm. seuraavaa: Liit ty mis kus tan nuk set ovat kohtuuttoman suuret tämän hetkiseen raha ti lan tee seen nähden. Hakija on ollut yli vuoden vain osa-aikaisesti töis sä, eikä ole lukuisista yrityksistä huolimatta saanut lisää töitä. Ny kyi sil lä tuloilla ei pysty lainoja hoitamaan. Jos vapautusta ei myön ne tä edes jatkoajaksi, hakija joutuu myymään talonsa. Ve sihuol to pal ve lui den tarve on vähäinen, koska hakija asuu talossaan yk sin. Nykyisillä ratkaisuilla vesihuolto toimii hyvin ja vesihuoltolakia nou dat taen. Porakaivon veden uraanipitoisuus saadaan helposti pois tet tua. Jätevesistä ei aiheudu terveyshaittaa eikä ympäristön pilaan tu mis ta. Jäteveden puhdistuksen toimivuus voitaneen tar vit taessa tarkistaa jätevesinäyttein. Mikäli kiinteistölle ei myönnetä tois taisek si voimassa olevaa vapautusta, hakija toivoo määräaikaista vapau tus ta viideksi vuodeksi. Hakija toimitti vastineen liitteenä palkkatodistuksen, koosteen saaduis ta päivärahoista sekä verotodistuksen.

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä lau ta kunnan kokouksessa ja sitä ennen ympäristönsuojelutoimistossa. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristötarkastaja Heli Kanto, puh Ympäristötarkastajan ehdotus: Lautakunta ei myönnä kiinteistölle vapautusta vesihuoltolain 10 :n tar koit ta mas ta liittämisvelvollisuudesta Orimattilan Vesi Oy:n ve si johto- ja viemäriverkostoon. Perustelut: Vesihuoltopalveluiden tarpeen ei voida katsoa olevan vähäinen va kitui ses sa käytössä olevassa taloudessa. Asian käsittelyn aikana ei ole tullut esille seikkoja, joiden vuoksi liittymän rakentamisesta aiheu tu via kustannuksia voisi pitää kohtuuttomina. Kohtuuttomuuden ar vioin tia ei voida perustaa yksinomaan kiinteistön omistajan hen kilöön liittyviin subjektiivisiin syihin, kuten kiinteistön omistajan ta loudel li seen tilanteeseen. Kiinteistöllä ei ole käytössään hyvälaatuista talousvettä kaivoveden kor keas ta uraanipitoisuudesta johtuen. Jätevesien kä sit te ly jär jes telmä nä oleva maasuodattamo on rakennettu 17 vuotta sitten. Maasuodat ta mon käyttöikä on asennuksesta ja hoidosta riippuen vuot ta, joten kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä olisi joka tapauk ses sa lähiaikoina uusittava. Vesihuoltolain 11 :ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta päättää vapautushakemuksesta ympäristötarkastajan val mis te lun mukaisesti. Asian käsittely päätettiin siirtää lisäselvitysten saamiseksi. YMPLTK Kiinteistön omistajalta sekä Orimattilan Vesi Oy:ltä on pyydetty arviot kiin teis tön liittämisestä aiheutuvista kustannuksista. Kiinteistön omista jan toimittaman arvion mukaan liittämisestä aiheutuisi noin eu ron kustannukset. Orimattilan Vesi Oy:n toimittaman lausunnon mu kaan liittämiskustannukset olisivat euroa. Kiinteistön omistajan toimittamassa lisäselvityksessä kerrotaan li säk-

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta si, että omistajan tulot ovat entisestään pienentyneet. Selvityksessä esi te tään vapautusta vähintään asti. Tiedot kiinteistöstä liitteessä. (LIITE 4 SALAINEN) Hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä lau ta kunnan kokouksessa ja sitä ennen ympäristönsuojelutoimistossa. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristötarkastaja Heli Kanto, puh Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle määräaikaisen va pau tuksen Orimattilan Vesi Oy:n jätevesiviemäriverkostoon liit tä mis vel vol lisuu des ta. Myönnetty vapautus koskee vain kiinteistön nykyistä omis ta jaa. Vapautus myönnetään asti. Vapautuksen päättymisen jälkeen kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoon tai haet tava vapautusta uudelleen. Vapautus raukeaa heti, jos kiinteistön jä teve sis tä aiheutuu ympäristön pilaantumista tai terveyshaittaa tai jä teve si jär jes tel mä aiotaan ennen vapautuksen päättymistä uusia. Ympäristölautakunta ei myönnä kiinteistölle vapautusta liit tä mis velvol li suu des ta Orimattilan Vesi Oy:n vesijohtoverkostoon. Perustelut: Kun huomioidaan liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset, kiin teis tön omistajan tämän hetkinen taloudellinen tilanne ja kiin teistön käyttö yhden henkilön asumiseen, voidaan liittämistä Orimattilan Ve si Oy:n verkostoon pitää kiinteistön omistajalle kohtuuttomana. Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmänä on vuonna 1997 ra kennet tu maasuodattamo. Vaikka järjestelmän puhdistusteho ei to dennä köi ses ti riitä täyttämään haja-jätevesiasetuksen (VNa 542/2003) vaa ti muk sia, ei jätevesistä katsota aiheutuvan kiinteistön nykyisellä käy töl lä ja vapautuksen lyhytaikaisuus huomioiden ympäristön pilaan tu mis ta tai terveyshaittaa. Määräaikaisen vapautuksen ei myöskään katsota vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoi ta mis ta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vesihuoltolain 11 :ssä mainitut edellytykset määräaikaiselle vapauttamiselle jä te ve sivie mä ris tä täyttyvät. Vesijohtoverkostoon liittämisestä ei voida myöntää vapautusta, koska kaivoveden korkeasta uraanipitoisuudesta johtuen kiinteistöllä ei

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ole käytössään hyvälaatuista talousvettä. Kaikki vesihuoltolain 11 :ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät vesijohtoverkostosta va paut ta mi sen osalta täyty. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta päättää vapautushakemuksesta ympäristötarkastajan val mis te lun mukaisesti. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote hakijalle sekä jäljennös pää tök sestä: Orimattilan Vesi Oy/Mikko Paajanen ja Jami Junkkari, Hämeen ELY-kes kus/ti mo Virola, PHSOTEY/Silja Mäkelä. YMPLTK 43 Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa Orimattilan ym pä ris tö lau takun taa antamaan lausunnon kiinteistön omistajan tekemän va li tuksen johdosta. Valitus koskee ympäristölautakunnan päätöstä Lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa toimittamaan va li tuksen alai sen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Lausunto ja asiakir jat on toimitettava mennessä. Kiinteistön omistaja valittaa ympäristölautakunnan päätöksestä ve sijoh to ver kos toon liittämisen osalta ja pyytää, että sille annetaan sama määräaikainen vapautus saakka kuin vie mä ri ver kostoon liittämisestä. Perusteluina valituksessa mainitaan korkeat kaivuu kus tan nuk set, joita ei kannata tehdä kahteen kertaan ja tämän het ken huono taloudellinen tilanne. Lisäksi valittaja tuo esille sen, ett ei kiinteistön kaivovedessä esiintyvälle uraanille ole määrätty Suomes sa enimmäispitoisuutta. Valittaja kertoo voivansa ostaa suo dat timen uraanin poistamiseksi tai tuoda paremman ruokaveden muu alta. Kiinteistön omistajan valitus liitteenä. Ympäristötarkastajan ehdotus: LIITE 1 (SALAINEN) Orimattilan ympäristölautakunta päättää antaa seuraavanlaisen lausun non Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle: Ympäristölautakunta katsoo, että valitus on aiheettomana hylättävä, kos ka vesihuoltolain 11 :ssä mainitut vapautusperusteet eivät täyty.

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaan lisäedellytyksenä vesijohtoverkostosta va paut ta mi sel le on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaa timuk set täyttävää talousvettä. Terveydensuojeluviranomainen on lau sun nos saan todennut, että kiinteistön kaivovettä ei kor keas ta uraanipitoisuudesta (200 ug/l) johtuen voida pitää hy välaa tui se na, eikä vapautusta vesijohtoverkostosta tulisi myöntää. Terveydensuojeluviranomaiselta saadun tiedon mukaan uraa nin kohdalla suositusarvo on 100ug/l. Se perustuu uraanin sätei ly vai ku tuk seen, mutta terveyden kannalta merkityksellisempää on suo ra toksisuus. Suoran toksisuuden osalta THL suosittelee WHO:n ra ja-ar voa 30 ug/l. Vaikka liittämisen voidaan katsoa olevan kiinteistön omistajalle tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen kohtuutonta, ei vesi huol to lain 11 :n lisäedellytys vapautuksen myöntämiselle täyty, eikä vapautusta vesijohtoverkostoon liittämisvelvollisuudesta voida täs tä johtuen myöntää. Vapautuspäätöksessä ei voida antaa määräyksiä kiinteistön ta lousve den muulle hankinnalle tai laadun parantamiselle. Va pau tus ha kemus käsitellään niiden tietojen pohjalta, joita hakemuksessa on esitet ty kiinteistön sen hetkisestä vedenhankinnasta ja talousveden laadus ta. Jos uraanin poistoon tarkoitettu suodatin asennetaan, voi vapau tus ta hakea uudelleen päivitetyin tiedoin ja uusin ve si tut ki mus todis tuk sin. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ym pä ris tö tarkas ta jan valmisteleman lausunnon. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Lausunto ympäristölupahakemuksesta eläinsuojan toiminnan laajentamiseksi / Maatalousyhtymä Malmiharju 80/ /2015 YMPLTK 44 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Orimattilan ym pä ris tö lau takun nal ta lausuntoa Maatalousyhtymä Malmiharjun ym pä ris tö lu pa hake muk ses ta. Hakemus koskee eläinsuojan toiminnan laajentamista kiin teis töl lä Haukkala ( ) osoitteessa Haukkalantie 178, Art jär vi. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Tilalla on tällä hetkellä 69 lypsylehmää ja uudistukseen kas va tet tavia vasikoita ja nuorkarjaa yhteensä 55 kappaletta. Tilan mai don tuotan toa on suunnitelmissa laajentaa noin 110 lehmään ja 60 nuoreen kar jaan. Niiden tarvitsemat eläinpaikat ja rakennukset ovat jo tilalla ole mas sa. Lypsylehmillä on pihattonavetta ja hiehot sekä um pi lehmät ovat kuivikepitoisessa kylmäpihatossa. Talouskeskus sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella ha ja-asu tusalu eel la. Etäisyys lähimpään vakituisesti asuttuun naa pu ri kiin teistöön on pihattorakennuksesta noin 300 metriä. Lähin vesistö on Virma jo ki, johon pihatosta on matkaa noin 500 metriä. Talouskeskus ei si jait se pohjavesialueella. Tilalla on viljelyksessä peltoa 164 ha, joista omaa 67 ha ja vuok rapel toa 97 ha. Tilalla viljellään nurmirehujen lisäksi rehuviljaa sekä här kä pa pua karjan tarpeisiin. Pohjavesialueella sijaitseville pelloille (noin 5 ha) ei levitetä lietettä. Hiehojen, umpilehmien ja juottovasikoiden lanta käsitellään kui valan ta na. Osa kuivalannasta varastoidaan kestokuivikepohjalle. Olemas sa olevaa kuivalantalaa laajennetaan tarvittaessa. Tilalla olevat lie te säi liöt sekä käytettävissä oleva etäsäiliö riittää lypsävien lehmien liet teen varastointiin. Säiliöiden tilavuus on yhteensä noin m3. Lietteen levittää urakoitsija pääosin nurmiin multaavalla si joi tus vaunul la, mikä vähentää typen haihtumista ja hajuhaittoja. Kuivalanta levi te tään uudistettaviin nurmiin sekä keväällä että syksyllä. Kui va lanta mullataan vuorokauden kuluessa levityksestä. Lanta levitetään maa ta lou den ympäristötukiehtojen mukaisesti. Pihaton yhteydessä on WC, jonka jätevedet menee kahteen saostus säi li öön. Maitohuoneen jätevedet on johdettu suurelta osin panos puh dis ta moon ja loput lietesäiliöön. Tilalla käy maitoauto joka toinen päivä ja rehun jakeluauto kerran kuu kau des sa. Rehun teko ja lietteen levitys aiheuttaa liikennettä lähin nä Haukkalantiellä, Haukkavuorentiellä sekä Kimonkyläntiellä. Eläin mää rän lisäys ei ratkaisevasti lisää liikennettä nykyisestä.

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristötarkastajan ehdotus: Orimattilan ympäristölautakunta antaa seuraavanlaisen lausunnon Maa ta lous yh ty mä Malmiharjun ympäristölupahakemuksesta: Toimintaa on harjoitettava siten, ettei pohjaveden pilaantumista tapah du ja ravinteiden valuminen vesistöön on mahdollisimman vähäis tä. Lannan levityksessä ja varastoinnissa on huomioitava, mitä voimaan tulevassa Valtioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen ra joit ta mi sesta säädetään. Jätevesien käsittely on tehtävä valtioneuvoston asetuksen 209/2011 (ha ja jä te ve si ase tus) mukaisesti. Tällä hetkellä eläinsuojan WC-vedet johdetaan kahden saostuskaivon kautta maastoon, mikä ei täytä em. asetuksen vaatimuksia. Eläinsuojien ja lantavarastojen ympäristössä on asutusta, minkä vuok si hajuhaittojen torjuntaan on kiinnitettävä huomioita. Lietesäiliöt tu lee kattaa vähintään kelluvalla katteella. Lannan levitystä tulee mah dol li suuk sien mukaan välttää asutuksen lähellä yleisinä pyhä- ja juh la päi vi nä. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä alan parhaasta käyt tö kel poises ta tekniikasta ja soveltaa sitä toiminnassaan mahdollisuuksien mu kaan. Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Maa talous yh ty mä Malmiharjun ympäristölupahakemuksesta. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ym pä ris tö tarkas ta jan valmisteleman lausunnon. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Lausunto Hämeen ELY-keskukselle Fingrid Oyj:n Hikiä-Orimattila-voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta; Hausjärvi, Mäntsälä, Kärkölä, Hollola ja Orimattila YMPLTK 45 Fingrid Oyj on toimittanut Hämeen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen (YVA-selostuksen) Hausjärven Hikiän ja Orimattilan välille suunnitellusta kilovoltin voimajohtohankkeesta. YVA-selostukseen on koottu hanketta ja sen arvioituja ympäristövaikutuksia koskevat tiedot. Asiaa koskeva kuulutus ja hankkeen YVA-selostus ovat nähtävillä Orimattilan kaupungintalolla. Lisäksi YVA-selostus on nähtävillä Orimattilan kaupungin kirjastossa os. Lahdentie 65. Arviointiselostus on myös esillä sähköisesti hankkeen YVA-sivulla ympäristöhallinnon verkkopalvelussa Kuulutuksen mukaan hankkeessa on tarkoitus korvata nykyinen Hausjärven Hikiän ja Orimattilan välinen 110 kilovoltin voimajohto kilovoltin voimajohdolla. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Hausjärvelle, Mäntsälään, Kärkölään, Hollolaan ja Orimattilaan. Lähtökohtana on ollut uuden voimajohdon sijoittaminen nykyisen voimajohdon paikalle. Orimattilan Hennan ja Pennalan suunnitellun uuden sähköaseman välille on tarkasteltu kolmea voimajohtoreittiä, joista läntisimmässä on uusi alavaihtoehto. Lisäksi on tutkittu Hennan kiertävä alavaihtoehto. Saadun palautteen perusteella vaihtoehtoihin on tehty reittitarkistuksia ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Hanketta ja arviointiselostusta esiteltiin Orimattilan valtuustosalissa (Orionaukio 2A) keskiviikkona klo 18:00. Ympäristönsuojelusihteeri oli paikalla kuuntelemassa alustuksia ja orimattilalaisten näkemyksiä asiasta. Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee antaa lausunto mennessä. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisena liitteen mukaisen lausunnon Hämeen ELY-keskukselle Fingrid Oyj:n Hikiä-Orimattila voimajohtohankkeen YVA-arviointiselostuksesta. Liite nro 2

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettava kokouksessa lausunnonannolle annetun määräajan ( ) takia. Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta päättää antaa Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisena liitteen mukaisen lausunnon Hämeen ELY-keskukselle Fingrid Oyj:n Hikiä-Orimattila voimajohtohankkeen YVA-arviointiselostuksesta. Liite nro 2 Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettava kokouksessa lausunnonannolle annetun määräajan ( ) takia. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Hämeen ELY-keskukselle. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa.

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölupa ja YSL 199 :n mukainen aloituslupahakemus/orimattilan Ampumaratayhdistys ry 85/ /2015 YMPLTK 46 Orimattilan Ampumaratayhdistys ry:llä (Y-tunnus , osoite: Päär ni län tie 169, Orimattila) on ollut määräaikainen ym pä ristö lu pa. Uusi hakemus koskee tämän toiminnan jatkamista. Lupaa hae taan seuraaville ampumaradoille: 4 kiväärirataa, 2 pistoolirataa, 4 haulikkorataa sekä yksi ampumahiihtorata ja yksi jou si am mun ta rata. Lisäksi haetaan ympäristönsuojelulain 527/ mukaista aloi tus lu paa ennen lupäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, koska hakija ha luaa varmistaa toiminnan jatkumisen keskeytyksettä ja välttyä koh tuut to mil ta taloudellisilta menetyksiltä. Salolan Ampumaurheilukeskuksen ampumaradat (Orimattilan Seudun Urheiluampujat ry:n haulikkoradat, Orimattilan Riis tan hoi to yhdis tyk sen hirviradat, Orimattilan Jymy ry:n am pu ma hiih to pie nois kivää ri ra ta, Kiinteistöyhtymä Orimattilan Reserviupseerit ry:n ja Orimat ti lan Reserviläiset ry:n pistooli ja 22lr radat ja Orimattilan Erän kävi jät ry:n suunnitellut pistooli- ja pienoiskivääriradat, jou si am mun tara ta) sijaitsevat Ämmäntöyräällä, Orimattilan kaupungin Viljamaan ky läl lä, seuraavilla kiinteistöillä: ja Näistä ampumaradoista Kiinteistöyhtymä Orimat ti lan Reserviupseerit ry:n ja Orimattilan Reserviläiset ry:n pistooli ja 22lr radat sijaitsevat pohjavesialueella. Ampumaratojen si jain tikart ta liitteenä. Liite nro 3 Hakemuksen mukaan Salolan ampumaratojen rakentaminen on aloi tet tu 1978 nykyiselle alueelle kunnan toivomuksesta, koska alueel la sijaitsi Orimattilan entinen kaatopaikka ja lietteen läjityspaikka. Ny kyi sin Kiinteistöyhtymä Orimattilan Reserviupseerit ry ja Ori mat tilan Reserviläiset ry omistavat pistooli ja 22lr ampumarata-alueet. Muut olemassa olevat Salolan ampumarata-alueet on vuok rat tu määräajaksi, vuoteen 2024 saakka Orimattilan kaupungilta. Hakijan tarkoituksena on jatkossa rakentaa ja ylläpitää am pu ma rata-alue (ampumaurheilukeskus), jossa voi harrastaa sekä haulikkoet tä luotilajien ampumaurheilua. Nykyisillä ja tulevilla radoilla voidaan harjoitella ja järjestää niin kansallisia kuin kansainvälisiä kil pailu ja. Edellytyksenä tälle on, että radat rakennetaan ope tus mi nis te-

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta riön liikuntapaikkajulkaisun mukaisesti ja ne täyttävät myös la ji liit tojen sääntövaatimukset. Lisäksi alueella järjestetään hirviammunnan lain edellyttämiä ampumakokeita ja SRVA (=suurriistavirka-apu) toimin nan tarvitsimia ympärivuotisia kohdistusmahdollisuuksia. Asealan yrittäjille ja poliisille alue antaa myös mahdollisuuden har joit teluun. Ampumaratayhdistyksen mukaan kaikki radat rakennetaan ym pä ristö- ja turvallisuusmääräykset huomioiden. Ratojen toiminta-ajoiksi hae taan seuraavia: radoilla toimintaa arkisin klo kuitenkin siten, että perjantaisin ja lauantaisin ammunta päättyy klo 18. Sun nuntai sin ja juhlapyhinä radat ovat pääsääntöisesti suljettu pois lukien isot kilpailut. Jousiammuntaradalle esitetään vapaita toiminta-aikoja. Tu le vi na vuosina alennetaan ympäristön melukuormaa nykyaikaisilla rat kai suil la. Melua sekä muita päästöjä seurataan laukausmääriä kirjaa mal la. Hakemuksessa on esitetty tarkkailusuunnitelma pintavesille sekä kannanotto kiekkojätteeseen. Lisäksi am pu ma ra tojen maaperän lyijypitoisuuksista, pohjaveden korkeudesta ja vir taussuun nis ta sekä talvimelumittauksesta on tehty selvitys ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen määräyksestä. Ympäristölupahakemuksen ja aloitushakemuksen käsittelyyn liittyvät asia kir jat, kuten ympäristölupahakemus ja lupamenettelyn asiakirjat, ovat nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen pyynnöstä ym pä ris tön suoje lu sih tee rin työhuoneessa Erkontie 9. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Asian valmistelu ja tiedustelut ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liuk konen-hä mä läi nen puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Orimattilan Am pu ma ra ta yhdis tys ry:lle (Y-tunnus ) ympäristönsuojelulain mukaisen kym me nen (10) vuoden määräaikaisen ympäristöluvan neljälle kivää ri ra dal le, kahdelle pistooliradalle, neljälle haulikkoradalle sekä yh del le ampumahiihtoradalle ja jousiradalle liitteen mukaisesti. Liite nro 4 Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 :ssä tarkoitetun rat kaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta. Johtava rakennustarkastaja:

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta päättää myöntää Orimattilan Am pu ma ra ta yhdis tys ry:lle (Y-tunnus ) ympäristönsuojelulain mukaisen kym me nen (10) vuoden määräaikaisen ympäristöluvan neljälle kivää ri ra dal le, kahdelle pistooliradalle, neljälle haulikkoradalle sekä yh del le ampumahiihtoradalle ja jousiradalle liitteen mukaisesti. Liite nro 4 Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 :ssä tarkoitetun rat kaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta Lautakunta kävi periaatekeskustelun ympäristölupahakemuksesta sekä ympäristölupapäätöksestä. Päätettiin yksimielisesti siirtää lupapäätöksen tekeminen seuraavaan kokoukseen.

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölupapäätöksen 3/14 Niinikosken Kaivin Rajala Oy edellyttämät ympäristövaikutusten (tärinä, melu, pöly, pohjavesi, pintavesi) tarkkailusuunnitelmat YMPLTK 47 Orimattilan ympäristölautakunta on ympäristölupapäätöksessään 3/14 Niinikosken Kaivin Rajala Oy edellyttänyt ympäristölupamääräyksissä ympäristövaikutusten (tärinä, melu, pöly, pohjavesi, pintavesi) tarkkailusuunnitelmien hyväksyntää ympäristölautakunnassa. Niinikosken Kaivin Rajala Oy on toimittanut Hirvinotkon tilan kiinteistörekisteritunnus kiviainesaseman seuraavat ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelmat: - Finnrock Oy:n laatima tärinän mittaussuunnitelma - Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy:n laatima melun- ja pölynmittaussuunnitelma - Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n laatima hule- ja pohjavesien tarkkailuohjelmaehdotus. Tarkkailusuunnitelmat ovat nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen pyynnöstä ympäristönsuojelusihteerin työhuoneessa Erkontie 9. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Asian valmistelu ja tiedustelut ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta on tutustunut Niinikosken Kaivin Rajala Oy:n toimittamiin tarkkailusuunnitelmiin ja päättää hyväksyä ne liitteen mukaisesti. Johtava rakennustarkastaja: Liite nro 5 Ympäristölautakunta on tutustunut Niinikosken Kaivin Rajala Oy:n toimittamiin tarkkailusuunnitelmiin ja päättää hyväksyä ne liitteen mukaisesti. Liite nro 5 Lautakunta hyväksyi Niinikosken Kaivin Rajala Oy:n toimittamat tarkkailusuunnitelmat. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Niinikosken Kaivin Rajala Oy:lle.

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset YMPLTK 48 Johtava rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri ovat tehneet seuraavat viranhaltijapäätökset. Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslupapäätökset Liite nro 6 Ympäristönsuojelusihteeri: 2 /2015 Maastoliikennelupa, Helsingin Moottorikerho ry Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi. Lautakunta merkitsi yksimielisesti päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta niissä olevia siirtokelpoisia asioita.

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta /

Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta / Ympäristölautakunta 23 02.03.2016 Ympäristölautakunta 48 04.05.2016 Ympäristölautakunta 119 07.12.2016 Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-408-1-126 47/11.01.05/2015

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 218 26.11.2015 Ympäristölautakunta 10 21.01.2016 AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 221 26.11.2015 Ympäristölautakunta 11 21.01.2016 OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Nokelainen ja Oksanen

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Nokelainen ja Oksanen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 86 24.09.2015 Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-1-19, Nokelainen ja Oksanen 570/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta 74 18.08.2015

Meri-Lapin ympäristölautakunta 74 18.08.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta 74 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / MARTTI JA MIRJAM TANNER PERIKUNTA,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta 77 18.08.2015

Meri-Lapin ympäristölautakunta 77 18.08.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta 77 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / METSÄHIRVAAN YHTEISMETSÄ, 851-874-3-1

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 04.11.2015 klo 18:00-19:27 Paikka Kaupungintalo, 3. krs Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Nieminen Tero vpj. Hanhela Jenni j. Heikkilä

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen

Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 118 05.11.2014 Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 126 03.12.2014 Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden avustusperiaatteiden tarkistaminen 365/14.05.00/2012 Kate 05.11.2014

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 18 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Loimaan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 18 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

127 27.08.2013 31 04.03.2014

127 27.08.2013 31 04.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2013 31 04.03.2014 Asian uudelleenkäsittely II / Vapautushakemus Luoman vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön Viita 7:54 jätevesien käsittely 391/54.541/2015 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön Viita 7:54 jätevesien käsittely 391/54.541/2015 YMPLTK Ympäristölautakunta 8 19.01.2016 Kiinteistön Viita 7:54 jätevesien käsittely 391/54.541/2015 YMPLTK 15.09.2015 137 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Asia Asian käsittely Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot