ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Aika klo 18:03-20:31 Paikka Kaupungintalo, 3. krs Osallistujat Nimi Tehtävä Huhtala Anssi pj. Nieminen Tero vpj. Hanhela Jenni j. Jokinen Jarkko j. Kyrö Johanna j. Markkanen Jani j. Saarinen Niina j. Saarinen Ville j. Erola Ville Khe Güven Sara nuorisovaltuutettu Hämäläinen Jorma esittelijä Liukkonen-Hämäläinen Kirsi asiantuntija Mansikkaniemi Tanja sihteeri Allekirjoitukset Anssi Huhtala Puheenjohtaja Tanja Mansikkaniemi Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Orimattilassa Jani Markkanen Niina Saarinen Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämä pöytäkirja on ollut nähtävillä edellä ilmoitettuna ajankohtana klo teknisessä palvelukeskuksessa. Toimistosihteeri Tanja Mansikkaniemi

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Käsitellyt asiat Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Pöytäkirjantarkistajien valinta 4 42 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 43 Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitusasiassa / Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 44 Lausunto ympäristölupahakemuksesta eläinsuojan toiminnan laajentamiseksi / Maatalousyhtymä Malmiharju 45 Lausunto Hämeen ELY-keskukselle Fingrid Oyj:n Hikiä-Orimattila-voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta; Hausjärvi, Mäntsälä, Kärkölä, Hollola ja Orimattila 46 Ympäristölupa ja YSL 199 :n mukainen aloituslupahakemus/orimattilan Ampumaratayhdistys ry 47 Ympäristölupapäätöksen 3/14 Niinikosken Kaivin Rajala Oy edellyttämät ympäristövaikutusten (tärinä, melu, pöly, pohjavesi, pintavesi) tarkkailusuunnitelmat Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat 22 Valitusosoitus liitteenä.

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPLTK 40 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkistajien valinta YMPLTK 41 Lautakunta valinnee kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jani Markkanen ja Niina Saarinen.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen YMPLTK 42 Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Lisäksi sovittiin, että Orimattilan Ampumaratayhdistys ry:n ympäristölupahakemuksesta pidetään periaatekeskustelu ja päätöksen tekeminen tullaan siirtämään seuraavan kokoukseen.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitusasiassa / Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta YMPLTK Asia Kiinteistön omistaja hakee saapuneella hakemuksella vapau tus ta velvollisuudesta liittyä Orimattilan Vesi Oy:n vesijohto- ja vie mä ri ver kos toon. Kiinteistö sijaitsee Orimattilan Vesi Oy:n vah viste tul la toiminta-alueella. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä liitteessä. (LIITE 2 SALAINEN) Kiinteistö on yhden henkilön vakituisessa asuinkäytössä. Kiin teis töllä on vuonna 1997 rakennettu porakaivo sekä jätevesien maa pe räkä sit te ly. Jätevedet johdetaan kolmeosaisen saostussäiliön kautta maa suodat ta moon. Kiinteistö on normaalein vesikalustein va rus teltu. Vapautusta perustellaan mm. liittämisestä aiheutuvilla kustannuksilla se kä vesihuoltopalveluiden vähäisellä tarpeella. Juomaveden korkea uraa ni pi toi suus voidaan hakemuksen mukaan poistaa suodattimella. Ha ki ja on osa-aikaisesti työtön ja kustannukset verkostoon koh tuutto man suuret tämän hetken taloustilanteeseen nähden. Lainsäädäntö Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta vesi huol to lain 10 :ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta va pau tuksen 11 :ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä kiin teis tön omistajalle tai haltijalle sekä vesihuoltolaitokselle tulee vara ta tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi hakemuksesta on pyydettävä lau sun to terveydensuojeluviranomaiselta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai hal tijal le kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön ve si huol tolait teis ton rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheu tu vat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asian mukais ta hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Edellä säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon ja jä te ve si vie märiin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käy tet tä vis sä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiin teistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ym pä ris tönsuo je lu lais sa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Asian käsittely Ympäristötarkastaja on käynyt kiinteistöllä tarkastuksella Va pau tus ha ke muk ses ta on pyydetty Orimattilan Vesi Oy:n sekä PHSO TEY:n ympäristöterveyskeskuksen lausunnot yhteisessä kuule mis ti lai suu des sa Tilaisuudessa annettiin alla olevat lausun not. Orimattilan Vesi Oy: Käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan katsoa, että liittäminen ei ole kohtuutonta, kun otetaan huo mioon vesihuoltopalveluiden tarve ja liittämisestä aiheutuvat kus tannuk set. Vesihuoltopalveluille ei voida katsoa olevan vähäinen tarve va ki tui ses sa ympärivuotisessa käytössä olevassa taloudessa. Li säksi vesihuoltolaitos katsoo, että vapautusten myöntäminen laajassa mit ta kaa vas sa vastaavissa tapauksissa ja hakemuksessa mainituilla pe rus teil la vaarantaa vesihuoltolaitoksen toiminnan sekä teknisesti et tä taloudellisesti. Vesihuoltolain 11 :ssä mainitut va pau tus pe rusteet eivät täyty. Terveydensuojeluviranomainen: Talousvesi täyttää tut ki mus to distuk sen mukaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset, mutta korkeas ta uraanipitoisuudesta johtuen sitä ei voida pitää hy vä laa tui sena. Terveydensuojeluviranomainen ei puolla vapautuksen myön tämis tä vesijohtoverkostoon liittämisestä. Jätevesistä ei käytettävissä ole vien tietojen perusteella aiheudu terveyshaittaa, joten estettä vapau tuk sen myöntämiselle viemäriverkostoon liittämisestä ei ole. Toimin ta-alu eel la sijaitsevan vakituisessa asuin käytössä olevan kiinteis tön liittämistä viemäriverkostoon voidaan pitää kuitenkin suo si telta va na. Jos vapautus myönnetään, tulisi se myöntää määräajaksi. Hakijalla on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnoista. Ha ki ja toimitti vastineen, jossa todetaan mm. seuraavaa: Liit ty mis kus tan nuk set ovat kohtuuttoman suuret tämän hetkiseen raha ti lan tee seen nähden. Hakija on ollut yli vuoden vain osa-aikaisesti töis sä, eikä ole lukuisista yrityksistä huolimatta saanut lisää töitä. Ny kyi sil lä tuloilla ei pysty lainoja hoitamaan. Jos vapautusta ei myön ne tä edes jatkoajaksi, hakija joutuu myymään talonsa. Ve sihuol to pal ve lui den tarve on vähäinen, koska hakija asuu talossaan yk sin. Nykyisillä ratkaisuilla vesihuolto toimii hyvin ja vesihuoltolakia nou dat taen. Porakaivon veden uraanipitoisuus saadaan helposti pois tet tua. Jätevesistä ei aiheudu terveyshaittaa eikä ympäristön pilaan tu mis ta. Jäteveden puhdistuksen toimivuus voitaneen tar vit taessa tarkistaa jätevesinäyttein. Mikäli kiinteistölle ei myönnetä tois taisek si voimassa olevaa vapautusta, hakija toivoo määräaikaista vapau tus ta viideksi vuodeksi. Hakija toimitti vastineen liitteenä palkkatodistuksen, koosteen saaduis ta päivärahoista sekä verotodistuksen.

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä lau ta kunnan kokouksessa ja sitä ennen ympäristönsuojelutoimistossa. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristötarkastaja Heli Kanto, puh Ympäristötarkastajan ehdotus: Lautakunta ei myönnä kiinteistölle vapautusta vesihuoltolain 10 :n tar koit ta mas ta liittämisvelvollisuudesta Orimattilan Vesi Oy:n ve si johto- ja viemäriverkostoon. Perustelut: Vesihuoltopalveluiden tarpeen ei voida katsoa olevan vähäinen va kitui ses sa käytössä olevassa taloudessa. Asian käsittelyn aikana ei ole tullut esille seikkoja, joiden vuoksi liittymän rakentamisesta aiheu tu via kustannuksia voisi pitää kohtuuttomina. Kohtuuttomuuden ar vioin tia ei voida perustaa yksinomaan kiinteistön omistajan hen kilöön liittyviin subjektiivisiin syihin, kuten kiinteistön omistajan ta loudel li seen tilanteeseen. Kiinteistöllä ei ole käytössään hyvälaatuista talousvettä kaivoveden kor keas ta uraanipitoisuudesta johtuen. Jätevesien kä sit te ly jär jes telmä nä oleva maasuodattamo on rakennettu 17 vuotta sitten. Maasuodat ta mon käyttöikä on asennuksesta ja hoidosta riippuen vuot ta, joten kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä olisi joka tapauk ses sa lähiaikoina uusittava. Vesihuoltolain 11 :ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät täyty. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta päättää vapautushakemuksesta ympäristötarkastajan val mis te lun mukaisesti. Asian käsittely päätettiin siirtää lisäselvitysten saamiseksi. YMPLTK Kiinteistön omistajalta sekä Orimattilan Vesi Oy:ltä on pyydetty arviot kiin teis tön liittämisestä aiheutuvista kustannuksista. Kiinteistön omista jan toimittaman arvion mukaan liittämisestä aiheutuisi noin eu ron kustannukset. Orimattilan Vesi Oy:n toimittaman lausunnon mu kaan liittämiskustannukset olisivat euroa. Kiinteistön omistajan toimittamassa lisäselvityksessä kerrotaan li säk-

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta si, että omistajan tulot ovat entisestään pienentyneet. Selvityksessä esi te tään vapautusta vähintään asti. Tiedot kiinteistöstä liitteessä. (LIITE 4 SALAINEN) Hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä lau ta kunnan kokouksessa ja sitä ennen ympäristönsuojelutoimistossa. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristötarkastaja Heli Kanto, puh Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää kiinteistölle määräaikaisen va pau tuksen Orimattilan Vesi Oy:n jätevesiviemäriverkostoon liit tä mis vel vol lisuu des ta. Myönnetty vapautus koskee vain kiinteistön nykyistä omis ta jaa. Vapautus myönnetään asti. Vapautuksen päättymisen jälkeen kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoon tai haet tava vapautusta uudelleen. Vapautus raukeaa heti, jos kiinteistön jä teve sis tä aiheutuu ympäristön pilaantumista tai terveyshaittaa tai jä teve si jär jes tel mä aiotaan ennen vapautuksen päättymistä uusia. Ympäristölautakunta ei myönnä kiinteistölle vapautusta liit tä mis velvol li suu des ta Orimattilan Vesi Oy:n vesijohtoverkostoon. Perustelut: Kun huomioidaan liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset, kiin teis tön omistajan tämän hetkinen taloudellinen tilanne ja kiin teistön käyttö yhden henkilön asumiseen, voidaan liittämistä Orimattilan Ve si Oy:n verkostoon pitää kiinteistön omistajalle kohtuuttomana. Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmänä on vuonna 1997 ra kennet tu maasuodattamo. Vaikka järjestelmän puhdistusteho ei to dennä köi ses ti riitä täyttämään haja-jätevesiasetuksen (VNa 542/2003) vaa ti muk sia, ei jätevesistä katsota aiheutuvan kiinteistön nykyisellä käy töl lä ja vapautuksen lyhytaikaisuus huomioiden ympäristön pilaan tu mis ta tai terveyshaittaa. Määräaikaisen vapautuksen ei myöskään katsota vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoi ta mis ta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vesihuoltolain 11 :ssä mainitut edellytykset määräaikaiselle vapauttamiselle jä te ve sivie mä ris tä täyttyvät. Vesijohtoverkostoon liittämisestä ei voida myöntää vapautusta, koska kaivoveden korkeasta uraanipitoisuudesta johtuen kiinteistöllä ei

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ole käytössään hyvälaatuista talousvettä. Kaikki vesihuoltolain 11 :ssä mainitut vapautuksen edellytykset eivät vesijohtoverkostosta va paut ta mi sen osalta täyty. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta päättää vapautushakemuksesta ympäristötarkastajan val mis te lun mukaisesti. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote hakijalle sekä jäljennös pää tök sestä: Orimattilan Vesi Oy/Mikko Paajanen ja Jami Junkkari, Hämeen ELY-kes kus/ti mo Virola, PHSOTEY/Silja Mäkelä. YMPLTK 43 Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa Orimattilan ym pä ris tö lau takun taa antamaan lausunnon kiinteistön omistajan tekemän va li tuksen johdosta. Valitus koskee ympäristölautakunnan päätöstä Lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa toimittamaan va li tuksen alai sen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Lausunto ja asiakir jat on toimitettava mennessä. Kiinteistön omistaja valittaa ympäristölautakunnan päätöksestä ve sijoh to ver kos toon liittämisen osalta ja pyytää, että sille annetaan sama määräaikainen vapautus saakka kuin vie mä ri ver kostoon liittämisestä. Perusteluina valituksessa mainitaan korkeat kaivuu kus tan nuk set, joita ei kannata tehdä kahteen kertaan ja tämän het ken huono taloudellinen tilanne. Lisäksi valittaja tuo esille sen, ett ei kiinteistön kaivovedessä esiintyvälle uraanille ole määrätty Suomes sa enimmäispitoisuutta. Valittaja kertoo voivansa ostaa suo dat timen uraanin poistamiseksi tai tuoda paremman ruokaveden muu alta. Kiinteistön omistajan valitus liitteenä. Ympäristötarkastajan ehdotus: LIITE 1 (SALAINEN) Orimattilan ympäristölautakunta päättää antaa seuraavanlaisen lausun non Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle: Ympäristölautakunta katsoo, että valitus on aiheettomana hylättävä, kos ka vesihuoltolain 11 :ssä mainitut vapautusperusteet eivät täyty.

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaan lisäedellytyksenä vesijohtoverkostosta va paut ta mi sel le on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaa timuk set täyttävää talousvettä. Terveydensuojeluviranomainen on lau sun nos saan todennut, että kiinteistön kaivovettä ei kor keas ta uraanipitoisuudesta (200 ug/l) johtuen voida pitää hy välaa tui se na, eikä vapautusta vesijohtoverkostosta tulisi myöntää. Terveydensuojeluviranomaiselta saadun tiedon mukaan uraa nin kohdalla suositusarvo on 100ug/l. Se perustuu uraanin sätei ly vai ku tuk seen, mutta terveyden kannalta merkityksellisempää on suo ra toksisuus. Suoran toksisuuden osalta THL suosittelee WHO:n ra ja-ar voa 30 ug/l. Vaikka liittämisen voidaan katsoa olevan kiinteistön omistajalle tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen kohtuutonta, ei vesi huol to lain 11 :n lisäedellytys vapautuksen myöntämiselle täyty, eikä vapautusta vesijohtoverkostoon liittämisvelvollisuudesta voida täs tä johtuen myöntää. Vapautuspäätöksessä ei voida antaa määräyksiä kiinteistön ta lousve den muulle hankinnalle tai laadun parantamiselle. Va pau tus ha kemus käsitellään niiden tietojen pohjalta, joita hakemuksessa on esitet ty kiinteistön sen hetkisestä vedenhankinnasta ja talousveden laadus ta. Jos uraanin poistoon tarkoitettu suodatin asennetaan, voi vapau tus ta hakea uudelleen päivitetyin tiedoin ja uusin ve si tut ki mus todis tuk sin. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ym pä ris tö tarkas ta jan valmisteleman lausunnon. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Lausunto ympäristölupahakemuksesta eläinsuojan toiminnan laajentamiseksi / Maatalousyhtymä Malmiharju 80/ /2015 YMPLTK 44 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Orimattilan ym pä ris tö lau takun nal ta lausuntoa Maatalousyhtymä Malmiharjun ym pä ris tö lu pa hake muk ses ta. Hakemus koskee eläinsuojan toiminnan laajentamista kiin teis töl lä Haukkala ( ) osoitteessa Haukkalantie 178, Art jär vi. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Tilalla on tällä hetkellä 69 lypsylehmää ja uudistukseen kas va tet tavia vasikoita ja nuorkarjaa yhteensä 55 kappaletta. Tilan mai don tuotan toa on suunnitelmissa laajentaa noin 110 lehmään ja 60 nuoreen kar jaan. Niiden tarvitsemat eläinpaikat ja rakennukset ovat jo tilalla ole mas sa. Lypsylehmillä on pihattonavetta ja hiehot sekä um pi lehmät ovat kuivikepitoisessa kylmäpihatossa. Talouskeskus sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella ha ja-asu tusalu eel la. Etäisyys lähimpään vakituisesti asuttuun naa pu ri kiin teistöön on pihattorakennuksesta noin 300 metriä. Lähin vesistö on Virma jo ki, johon pihatosta on matkaa noin 500 metriä. Talouskeskus ei si jait se pohjavesialueella. Tilalla on viljelyksessä peltoa 164 ha, joista omaa 67 ha ja vuok rapel toa 97 ha. Tilalla viljellään nurmirehujen lisäksi rehuviljaa sekä här kä pa pua karjan tarpeisiin. Pohjavesialueella sijaitseville pelloille (noin 5 ha) ei levitetä lietettä. Hiehojen, umpilehmien ja juottovasikoiden lanta käsitellään kui valan ta na. Osa kuivalannasta varastoidaan kestokuivikepohjalle. Olemas sa olevaa kuivalantalaa laajennetaan tarvittaessa. Tilalla olevat lie te säi liöt sekä käytettävissä oleva etäsäiliö riittää lypsävien lehmien liet teen varastointiin. Säiliöiden tilavuus on yhteensä noin m3. Lietteen levittää urakoitsija pääosin nurmiin multaavalla si joi tus vaunul la, mikä vähentää typen haihtumista ja hajuhaittoja. Kuivalanta levi te tään uudistettaviin nurmiin sekä keväällä että syksyllä. Kui va lanta mullataan vuorokauden kuluessa levityksestä. Lanta levitetään maa ta lou den ympäristötukiehtojen mukaisesti. Pihaton yhteydessä on WC, jonka jätevedet menee kahteen saostus säi li öön. Maitohuoneen jätevedet on johdettu suurelta osin panos puh dis ta moon ja loput lietesäiliöön. Tilalla käy maitoauto joka toinen päivä ja rehun jakeluauto kerran kuu kau des sa. Rehun teko ja lietteen levitys aiheuttaa liikennettä lähin nä Haukkalantiellä, Haukkavuorentiellä sekä Kimonkyläntiellä. Eläin mää rän lisäys ei ratkaisevasti lisää liikennettä nykyisestä.

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristötarkastajan ehdotus: Orimattilan ympäristölautakunta antaa seuraavanlaisen lausunnon Maa ta lous yh ty mä Malmiharjun ympäristölupahakemuksesta: Toimintaa on harjoitettava siten, ettei pohjaveden pilaantumista tapah du ja ravinteiden valuminen vesistöön on mahdollisimman vähäis tä. Lannan levityksessä ja varastoinnissa on huomioitava, mitä voimaan tulevassa Valtioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen ra joit ta mi sesta säädetään. Jätevesien käsittely on tehtävä valtioneuvoston asetuksen 209/2011 (ha ja jä te ve si ase tus) mukaisesti. Tällä hetkellä eläinsuojan WC-vedet johdetaan kahden saostuskaivon kautta maastoon, mikä ei täytä em. asetuksen vaatimuksia. Eläinsuojien ja lantavarastojen ympäristössä on asutusta, minkä vuok si hajuhaittojen torjuntaan on kiinnitettävä huomioita. Lietesäiliöt tu lee kattaa vähintään kelluvalla katteella. Lannan levitystä tulee mah dol li suuk sien mukaan välttää asutuksen lähellä yleisinä pyhä- ja juh la päi vi nä. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä alan parhaasta käyt tö kel poises ta tekniikasta ja soveltaa sitä toiminnassaan mahdollisuuksien mu kaan. Muilta osin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Maa talous yh ty mä Malmiharjun ympäristölupahakemuksesta. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ym pä ris tö tarkas ta jan valmisteleman lausunnon. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Lausunto Hämeen ELY-keskukselle Fingrid Oyj:n Hikiä-Orimattila-voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta; Hausjärvi, Mäntsälä, Kärkölä, Hollola ja Orimattila YMPLTK 45 Fingrid Oyj on toimittanut Hämeen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen (YVA-selostuksen) Hausjärven Hikiän ja Orimattilan välille suunnitellusta kilovoltin voimajohtohankkeesta. YVA-selostukseen on koottu hanketta ja sen arvioituja ympäristövaikutuksia koskevat tiedot. Asiaa koskeva kuulutus ja hankkeen YVA-selostus ovat nähtävillä Orimattilan kaupungintalolla. Lisäksi YVA-selostus on nähtävillä Orimattilan kaupungin kirjastossa os. Lahdentie 65. Arviointiselostus on myös esillä sähköisesti hankkeen YVA-sivulla ympäristöhallinnon verkkopalvelussa Kuulutuksen mukaan hankkeessa on tarkoitus korvata nykyinen Hausjärven Hikiän ja Orimattilan välinen 110 kilovoltin voimajohto kilovoltin voimajohdolla. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Hausjärvelle, Mäntsälään, Kärkölään, Hollolaan ja Orimattilaan. Lähtökohtana on ollut uuden voimajohdon sijoittaminen nykyisen voimajohdon paikalle. Orimattilan Hennan ja Pennalan suunnitellun uuden sähköaseman välille on tarkasteltu kolmea voimajohtoreittiä, joista läntisimmässä on uusi alavaihtoehto. Lisäksi on tutkittu Hennan kiertävä alavaihtoehto. Saadun palautteen perusteella vaihtoehtoihin on tehty reittitarkistuksia ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Hanketta ja arviointiselostusta esiteltiin Orimattilan valtuustosalissa (Orionaukio 2A) keskiviikkona klo 18:00. Ympäristönsuojelusihteeri oli paikalla kuuntelemassa alustuksia ja orimattilalaisten näkemyksiä asiasta. Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee antaa lausunto mennessä. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisena liitteen mukaisen lausunnon Hämeen ELY-keskukselle Fingrid Oyj:n Hikiä-Orimattila voimajohtohankkeen YVA-arviointiselostuksesta. Liite nro 2

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettava kokouksessa lausunnonannolle annetun määräajan ( ) takia. Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta päättää antaa Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisena liitteen mukaisen lausunnon Hämeen ELY-keskukselle Fingrid Oyj:n Hikiä-Orimattila voimajohtohankkeen YVA-arviointiselostuksesta. Liite nro 2 Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettava kokouksessa lausunnonannolle annetun määräajan ( ) takia. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Hämeen ELY-keskukselle. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa.

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölupa ja YSL 199 :n mukainen aloituslupahakemus/orimattilan Ampumaratayhdistys ry 85/ /2015 YMPLTK 46 Orimattilan Ampumaratayhdistys ry:llä (Y-tunnus , osoite: Päär ni län tie 169, Orimattila) on ollut määräaikainen ym pä ristö lu pa. Uusi hakemus koskee tämän toiminnan jatkamista. Lupaa hae taan seuraaville ampumaradoille: 4 kiväärirataa, 2 pistoolirataa, 4 haulikkorataa sekä yksi ampumahiihtorata ja yksi jou si am mun ta rata. Lisäksi haetaan ympäristönsuojelulain 527/ mukaista aloi tus lu paa ennen lupäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, koska hakija ha luaa varmistaa toiminnan jatkumisen keskeytyksettä ja välttyä koh tuut to mil ta taloudellisilta menetyksiltä. Salolan Ampumaurheilukeskuksen ampumaradat (Orimattilan Seudun Urheiluampujat ry:n haulikkoradat, Orimattilan Riis tan hoi to yhdis tyk sen hirviradat, Orimattilan Jymy ry:n am pu ma hiih to pie nois kivää ri ra ta, Kiinteistöyhtymä Orimattilan Reserviupseerit ry:n ja Orimat ti lan Reserviläiset ry:n pistooli ja 22lr radat ja Orimattilan Erän kävi jät ry:n suunnitellut pistooli- ja pienoiskivääriradat, jou si am mun tara ta) sijaitsevat Ämmäntöyräällä, Orimattilan kaupungin Viljamaan ky läl lä, seuraavilla kiinteistöillä: ja Näistä ampumaradoista Kiinteistöyhtymä Orimat ti lan Reserviupseerit ry:n ja Orimattilan Reserviläiset ry:n pistooli ja 22lr radat sijaitsevat pohjavesialueella. Ampumaratojen si jain tikart ta liitteenä. Liite nro 3 Hakemuksen mukaan Salolan ampumaratojen rakentaminen on aloi tet tu 1978 nykyiselle alueelle kunnan toivomuksesta, koska alueel la sijaitsi Orimattilan entinen kaatopaikka ja lietteen läjityspaikka. Ny kyi sin Kiinteistöyhtymä Orimattilan Reserviupseerit ry ja Ori mat tilan Reserviläiset ry omistavat pistooli ja 22lr ampumarata-alueet. Muut olemassa olevat Salolan ampumarata-alueet on vuok rat tu määräajaksi, vuoteen 2024 saakka Orimattilan kaupungilta. Hakijan tarkoituksena on jatkossa rakentaa ja ylläpitää am pu ma rata-alue (ampumaurheilukeskus), jossa voi harrastaa sekä haulikkoet tä luotilajien ampumaurheilua. Nykyisillä ja tulevilla radoilla voidaan harjoitella ja järjestää niin kansallisia kuin kansainvälisiä kil pailu ja. Edellytyksenä tälle on, että radat rakennetaan ope tus mi nis te-

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta riön liikuntapaikkajulkaisun mukaisesti ja ne täyttävät myös la ji liit tojen sääntövaatimukset. Lisäksi alueella järjestetään hirviammunnan lain edellyttämiä ampumakokeita ja SRVA (=suurriistavirka-apu) toimin nan tarvitsimia ympärivuotisia kohdistusmahdollisuuksia. Asealan yrittäjille ja poliisille alue antaa myös mahdollisuuden har joit teluun. Ampumaratayhdistyksen mukaan kaikki radat rakennetaan ym pä ristö- ja turvallisuusmääräykset huomioiden. Ratojen toiminta-ajoiksi hae taan seuraavia: radoilla toimintaa arkisin klo kuitenkin siten, että perjantaisin ja lauantaisin ammunta päättyy klo 18. Sun nuntai sin ja juhlapyhinä radat ovat pääsääntöisesti suljettu pois lukien isot kilpailut. Jousiammuntaradalle esitetään vapaita toiminta-aikoja. Tu le vi na vuosina alennetaan ympäristön melukuormaa nykyaikaisilla rat kai suil la. Melua sekä muita päästöjä seurataan laukausmääriä kirjaa mal la. Hakemuksessa on esitetty tarkkailusuunnitelma pintavesille sekä kannanotto kiekkojätteeseen. Lisäksi am pu ma ra tojen maaperän lyijypitoisuuksista, pohjaveden korkeudesta ja vir taussuun nis ta sekä talvimelumittauksesta on tehty selvitys ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sen määräyksestä. Ympäristölupahakemuksen ja aloitushakemuksen käsittelyyn liittyvät asia kir jat, kuten ympäristölupahakemus ja lupamenettelyn asiakirjat, ovat nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen pyynnöstä ym pä ris tön suoje lu sih tee rin työhuoneessa Erkontie 9. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Asian valmistelu ja tiedustelut ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liuk konen-hä mä läi nen puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Orimattilan Am pu ma ra ta yhdis tys ry:lle (Y-tunnus ) ympäristönsuojelulain mukaisen kym me nen (10) vuoden määräaikaisen ympäristöluvan neljälle kivää ri ra dal le, kahdelle pistooliradalle, neljälle haulikkoradalle sekä yh del le ampumahiihtoradalle ja jousiradalle liitteen mukaisesti. Liite nro 4 Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 :ssä tarkoitetun rat kaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta. Johtava rakennustarkastaja:

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta päättää myöntää Orimattilan Am pu ma ra ta yhdis tys ry:lle (Y-tunnus ) ympäristönsuojelulain mukaisen kym me nen (10) vuoden määräaikaisen ympäristöluvan neljälle kivää ri ra dal le, kahdelle pistooliradalle, neljälle haulikkoradalle sekä yh del le ampumahiihtoradalle ja jousiradalle liitteen mukaisesti. Liite nro 4 Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 :ssä tarkoitetun rat kaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta Lautakunta kävi periaatekeskustelun ympäristölupahakemuksesta sekä ympäristölupapäätöksestä. Päätettiin yksimielisesti siirtää lupapäätöksen tekeminen seuraavaan kokoukseen.

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Ympäristölupapäätöksen 3/14 Niinikosken Kaivin Rajala Oy edellyttämät ympäristövaikutusten (tärinä, melu, pöly, pohjavesi, pintavesi) tarkkailusuunnitelmat YMPLTK 47 Orimattilan ympäristölautakunta on ympäristölupapäätöksessään 3/14 Niinikosken Kaivin Rajala Oy edellyttänyt ympäristölupamääräyksissä ympäristövaikutusten (tärinä, melu, pöly, pohjavesi, pintavesi) tarkkailusuunnitelmien hyväksyntää ympäristölautakunnassa. Niinikosken Kaivin Rajala Oy on toimittanut Hirvinotkon tilan kiinteistörekisteritunnus kiviainesaseman seuraavat ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelmat: - Finnrock Oy:n laatima tärinän mittaussuunnitelma - Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy:n laatima melun- ja pölynmittaussuunnitelma - Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n laatima hule- ja pohjavesien tarkkailuohjelmaehdotus. Tarkkailusuunnitelmat ovat nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen pyynnöstä ympäristönsuojelusihteerin työhuoneessa Erkontie 9. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Asian valmistelu ja tiedustelut ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta on tutustunut Niinikosken Kaivin Rajala Oy:n toimittamiin tarkkailusuunnitelmiin ja päättää hyväksyä ne liitteen mukaisesti. Johtava rakennustarkastaja: Liite nro 5 Ympäristölautakunta on tutustunut Niinikosken Kaivin Rajala Oy:n toimittamiin tarkkailusuunnitelmiin ja päättää hyväksyä ne liitteen mukaisesti. Liite nro 5 Lautakunta hyväksyi Niinikosken Kaivin Rajala Oy:n toimittamat tarkkailusuunnitelmat. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Niinikosken Kaivin Rajala Oy:lle.

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset YMPLTK 48 Johtava rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri ovat tehneet seuraavat viranhaltijapäätökset. Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslupapäätökset Liite nro 6 Ympäristönsuojelusihteeri: 2 /2015 Maastoliikennelupa, Helsingin Moottorikerho ry Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi. Lautakunta merkitsi yksimielisesti päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta niissä olevia siirtokelpoisia asioita.

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Ympäristölautakunta 1 22.01.2015 Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/11.01.00/2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi

Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympäristöterveyslautakunta 36 30.10.2014 Päätös Kanteleen Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien puuperäisten bio polt to ainei den terminaalitoiminnan muutosta, Haapavesi Ympteltk Valmistelu, ympäristösihteeri;

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot