käyttöohje bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "käyttöohje bruksanvisning"

Transkriptio

1 käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500

2 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 7 Keittotaso - Hoito ja puhdistus 8 Electrolux. Thinking of you. Lue lisää osoitteessa Uuni - Päivittäinen käyttö 9 Uuni - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 10 Uuni - Hoito ja puhdistus 13 Käyttöhäiriöt 17 Asennus 18 Ympäristönsuojelu 20 Oikeus muutoksiin pidätetään TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä: Henkilökohtaisen ja omaisuutesi turvallisuuden takaamiseksi. Ympäristön suojelemiseksi. Laitteen virheettömän käytön takaamiseksi. Säilytä käyttöohjeet laitteen yhteydessä ja pidä ne laitteen mukana esimerkiksi asuntoa vaihtaessasi tai jos luovutat tai myyt laitteen toiselle henkilölle. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Olemassa on tukehtumistai henkilövahinkovaara. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun sen luukku on auki tai laite on toiminnassa. Olemassa on henkilövahinkovaara tai pysyvän vammautumisen vaara. Jos laitteessa on virtakytkimen lukitus tai painikelukitus, käytä sitä. Lukitus estää laitteen kytkeytymisen vahingossa päälle lasten tai kotieläinten toimesta. Yleiset turvallisuusohjeet Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Olemassa on henkilövahinkovaara ja laitteen vaurioitumisvaara. Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana. Kytke laite pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen. Asennus Laitteen saa asentaa ja kytkeä ainoastaan valtuutettu teknikko. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Näin estetään rakennevauriot ja henkilövahingot. Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään. Poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja suojamuovit laitteesta ennen sen ensimmäistä käyttöä. Älä irrota arvokilpeä. Muutoin takuu voi mitätöityä. Asennuksessa tulee noudattaa käyttömaassa voimassa olevia lakeja, määräyksiä, direktiivejä ja standardeja (turvallisuusmääräyksiä, kierrätysmääräyksiä, sähköturvallisuusmääräyksiä, jne.). Ole varovainen laitteen siirron aikana. Laite on painava. Käytä aina suojakäsineitä. Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen. Varmista, että laite on kytketty irti verkkovirrasta asennuksen ajaksi (jos mahdollista).

3 electrolux 3 Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin. Älä aseta laitetta alustan päälle. Sähköliitäntä Laitteen saa asentaa ja kytkeä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Näin estetään rakennevauriot ja henkilövahingot. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että laitteen arvokilven merkinnät vastaavat verkkovirtalähteen arvoja. Jännitearvot on merkitty arvokilpeen. Sopivia erotuslaitteita ovat esimerkiksi suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit. Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm. Iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Kun kytket sähkölaitteita pistorasiaan uunin lähellä, älä anna niiden virtajohtojen koskea kuumaan uunin luukkuun. Älä käytä jakorasioita, liittimiä tai jatkojohtoja. Olemassa on tulipalovaara. Varmista, etteivät laitteen taakse jäävät pistoke (jos olemassa) ja virtajohto joudu puristuksiin tai vaurioidu. Varmista, että laitteen sähköliitäntä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta (jos mahdollista). Älä vaihda tai muuta virtajohtoa. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Käyttö Käytä laitetta ainoastaan kotitalouksien ruoanvalmistustarpeisiin. Älä käytä laitetta kaupalliseen tai teolliseen käyttöön. Täten vältetään henkilö- ja omaisuusvahingot. Valvo laitteen toimintaa aina käytön aikana. Pysy aina kaukana laitteesta, kun avaat laitteen luukun laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä. Olemassa on palovammojen vaara. Älä käytä laitetta, jos se on kosketuksessa veteen. Älä käytä laitetta märin käsin. Älä käytä laitetta työtasona tai säilytysalustana. Laitteen keittotason pinta kuumenee käytön aikana. Olemassa on palovammojen vaara. Älä laita keittotasolle metallisia esineitä, esimerkiksi ruokailuvälineitä tai kattilankansia, sillä ne voivat kuumentua. Laitteen sisätila kuumenee käytön aikana. Olemassa on palovammojen vaara. Käytä patalappuja lisävarusteita tai keittoastioita käsitellessäsi. Avaa luukku varovasti. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen. Olemassa on tulipalovaara. Älä käsittele kipinöitä tai avotulta avatessasi luukkua. Älä aseta helposti syttyviä tuotteita, helposti syttyviin aineisiin kostutettuja tuotteita ja/tai sulavia tuotteita (muovista tai alumiinista tehtyjä) laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle. Tällöin on olemassa räjähdys- tai tulipalovaara. Älä laita keittoalueille tyhjiä astioita, älä myöskään kytke alueita toimintaan ilman keittoastiaa. Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin. Muutoin keittoastiat ja keittotaso voivat vaurioitua. Jos keittotasolle putoaa esineitä tai keittoastioita, pinta voi vaurioitua. Älä aseta kuumia keittoastioita käyttöpaneelin lähelle, koska lämpö voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Varo, ettei laitteen emalipinta vaurioidu lisävarusteiden poistamisen tai asennuksen yhteydessä. Valurautaiset ja alumiiniset keittoastiat tai pohjasta vaurioituneet keittoastiat voivat naarmuttaa pintaa, jos vedät niitä keittotasolla. Emalipintojen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan. Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen: älä aseta mitään esinettä suoraan uunin pohjalle, älä myöskään peitä pohjaa alumiinifoliolla älä aseta kuumaa vettä suoraan laitteeseen

4 4 electrolux älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen. Älä paina avointa uunin luukkua. Älä laita syttyviä materiaaleja uunin alapuolella olevaan tilaan. Säilytä kyseisessä tilassa vain lämmönkestäviä lisävarusteita. Älä peitä uunin höyrynpoistoaukkoja. Ne sijaitsevat yläpinnan takaosassa. Jos pinnassa on halkeama, kytke laite pois sähköverkosta. Olemassa on sähköiskuvaara. Älä aseta lämpöä johtavia materiaaleja (esim. ohuita metalliverkkoja tai metallilevyisiä lämmönjohtimia) keittoastioiden alle. Liian suuri lämmön heijastus voi aiheuttaa vaurioita keittotasoon. Mikäli sinulla on implantoitu sydämentahdistin, sinun on pidettävä kehon yläosa vähintään 30 cm:n päässä induktiokeittotasoista niiden ollessa toiminnassa. Älä käytä laitetta sähkökatkoksen aikana. Hoito ja puhdistus Varmista ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista, että laite on jäähtynyt. Olemassa on palovammojen vaara. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen. Pidä uuni aina puhtaana. Rasvan tai ruoan kerääntyminen laitteeseen voi aiheuttaa tulipalon. Säännöllinen puhdistus estää uunin pintamateriaalien vahingoittumisen. Puhdista laite ainoastaan vedellä ja saippualla henkilökohtaisen ja omaisuutesi turvallisuuden takaamiseksi. Älä käytä syttyviä tuotteita tai korroosiota aiheuttavia aineita. Älä puhdista laitetta höyrypesurilla, korkeapaineisilla puhdistuslaitteilla, terävillä esineillä, hankaavilla puhdistusaineilla, hankaavilla pesusienillä tai tahranpoistoaineilla. Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotteen valmistajan ohjeita. Älä suihkuta mitään ainetta lämpövastuksiin ja termostaatin anturiin. Älä puhdista lasiluukkua hankaavilla puhdistusaineilla tai metallikaapimella. Sisälasin lämmönkestävä pinta voi mennä rikki. Kun luukun lasilevyt vaurioituvat, niiden kestävyys heikkenee ja ne voivat rikkoutua. Sinun tulee vaihtaa ne. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku on painava. Ennen huoltotoimenpiteitä kytke laite pois toiminnasta ja irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta. Ole varovainen vaihtaessasi uunin lamppua. Olemassa on sähköiskuvaara. Anna laitteen jäähtyä. Olemassa on palovammojen vaara. Huoltoliike Ainoastaan valtuutettu teknikko saa korjata laitteen tai huoltaa sitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Laitteen hävitys Välttääksesi henkilö- ja omaisuusvahingot: Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Irrota luukun lukitus. Täten lapset ja eläimet eivät voi jäädä kiinni laitteen sisälle. Muutoin olemassa on tukehtumisvaara.

5 electrolux 5 LAITTEEN KUVAUS Laitteen osat Keittoalueiden säätimet 2 Uunin lämpötilan säädin 3 Lämpötilanäyttö 4 Uunin toimintojen valitsin 5 Grilli 6 Uunin lamppu 7 Puhallin 8 Kannatintasot 1 Keittoalueet mm 140 mm 140 mm 180 mm Induktiokeittoalue 2100 W + Power-toiminto 3600 W 2 Induktiokeittoalue 1400 W + Power-toiminto 2500 W 3 Näyttö 4 Induktiokeittoalue 1800 W + Power-toiminto 2800 W 5 Induktiokeittoalue 1400 W + Power-toiminto 2500 W 4 Uunin varusteet Ritilä Käytetään patojen, kakkuvuokien ja paistien alustana. Matalareunainen leivinpelti Kakkujen ja pikkuleipien paistamiseen. Uunipannu Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai rasvankeruuastiana. KÄYTTÖÖNOTTO Poista kaikki pakkausmateriaalit sekä uunin ulko- että sisäpuolelta ennen kuin käytät laitetta. Älä irrota arvokilpeä. Kaavin Roiskeiden poistamiseen keraamiselta keittotasolta. Säilytyslaatikko Säilytyslaatikko sijaitsee uunikammion alapuolella. Varoitus! Säilytyslaatikko saattaa kuumentua uunin ollessa toiminnassa. Huomio Avaa uunin luukku aina tarttumalla kahvan keskeltä.

6 6 electrolux Uuden laitteen puhdistaminen Poista kaikki varusteet laitteen sisältä. Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. Huomio Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa pintoja. Lue ohjeet kohdasta Huolto ja puhdistus. Esikuumennus 1. Aseta toiminto ja maksimilämpötila. 2. Anna laitteen käydä ilman ruoka-aineksia noin 1 tunnin ajan. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita. Tehotaso Lisää tehotasoa kääntämällä väännintä myötäpäivään. Laske tehotasoa kääntämällä Tehotason näytöt Näytöt osoittavat, mitkä toiminnot ovat käytössä Näyttö 3. Aseta toiminto ja maksimilämpötila. 4. Anna laitteen käydä ilman ruoka-aineksia noin 10 minuutin ajan. 5. Aseta toiminto ja maksimilämpötila. 6. Anna laitteen käydä ilman ruoka-aineksia noin 10 minuutin ajan. Täten laitteen sisälle mahdollisesti jääneet liat palavat pois. Lisävarusteet voivat kuumentua normaalia korkeampaan lämpötilaan. Kun esikuumennat laitteen ensimmäistä kertaa, laitteesta voi tulla hajuja ja savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että ilmavirtaus on riittävä. väännintä vastapäivään. Kytke tehotaso pois päältä asettamalla väännin asentoon 0. Kuvaus Keittoalue on kytketty pois toiminnasta - Keittoalue on toiminnassa Jälkilämmön merkkivalo Power-toiminto Toimintahäiriö Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö) Lapsilukko on toiminnassa Varoitus! Palovammojen vaara jälkilämmön vuoksi! Induktiokeittoalueilla lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keraaminen pinta kuumenee keittoastian jälkilämmön vuoksi. Automaattinen poiskytkentä Virta katkeaa automaattisesti keittotasosta seuraavissa tilanteissa: Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta, jolloin näytössä näkyy. Et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen toimintaan. Keittoastia on sopimaton tai liian pieni tai keittoalueella ei ole astiaa Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa Jonkin kosketuspainikkeen päällä on esimerkiksi kattila, pyyheliina tms. yli 10 sekunnin ajan. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kunnes poistat esineen. Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun neste kiehuu kuiviin paistinpannulla). Keittoalueen on annettava jäähtyä, ennen kuin voit käyttää keittotasoa uudelleen. Käytössä on virheellinen keittoastia. Merkkivalo syttyy näyttöön ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta kahden minuutin kuluttua. Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo syttyy ja keittoalue

7 electrolux 7 kytkeytyy pois toiminnasta. Katso taulukko. Automaattisen virrankatkaisun ajat Tehotaso Virta katkeaa seuraavan ajan kuluttua Power-toiminnon kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta Power-toiminnossa keittoalueilla on käytettävissä enemmän tehoa, joten voit esimerkiksi keittää nopeasti suuren määrän vettä. Kytke Power-toiminto päälle kääntämällä keittoalueen väännintä oikealle, kunnes näyttöön ilmestyy. Power-toiminto kytkeytyy toimintaan enintään 10 minuutiksi kerrallaan. Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle. Kytke virta pois kääntämällä väännintä vastapäivään. Tehonhallinta 3600 W 6 tuntia 5 tuntia 4 tuntia 1,5 tuntia Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahdelle keittoalueelle, jotka muodostavat keskenään parin (katso kuva). Power-toiminto nostaa parin toisen keittoalueen tehotason korkeimmalle tasolle ja alentaa automaattisesti toisen keittoalueen tehoa. Alennetun tehotason keittoalueen näytössä näkyy vuoron perään asetusarvo ja alennettu arvo. Lapsilukko Toiminto estää keittotason käyttämisen vahingossa. Kytke lapsilukko toimintaan kääntämällä takavasemman ja etuoikean keittoalueen vääntimiä samanaikaisesti vastapäivään. Näytöissä näkyy. Kytke toiminto pois toiminnasta kääntämällä säätimiä uudelleen vastapäivään W KEITTOTASO - HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ Induktiokeittoalueille soveltuvat keittoastiat Tärkeää Induktiotoiminnassa lämpö kehittyy lähes välittömästi keittoastian sisälle tehokkaan sähkömagneettisen kentän vaikutuksesta. Keittoastian materiaali Soveltuvat materiaalit: valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden). Sopimattomat materiaalit: alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini. Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos... pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla.... magneetti tarttuu astian pohjaan. Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen. Keittoastian mitat : Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka. Keittoastian pohjan magneettiselta osalta vaaditaan kuitenkin tietty minimimitta, joka on noin 3/4 keittoalueen koosta.

8 8 electrolux Käyttöön liittyvät äänet Jos kuulet rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (Sandwich-rakenne) vihellystä: käytät yhtä tai useampaa keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista (Sandwich-rakenne) surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen toimiessa Tehotaso 0 Pois toiminnasta Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika. Energiansäästö Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella. Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen kuin kytket alueen toimintaan. Esimerkkejä keittotoiminnoista Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Käyttökohde: Aika Vinkkejä 1 Valmiiden ruokien lämpimänäpito tarpeen mukaan 1-2 Hollandaise-kastike, voin, suklaan, liivatteen sulattaminen 1-2 Hyydyttäminen: kuohkeat munakkaat, keitetyt munat 2-3 Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen Peitä kannella 5-25 min Sekoita välillä min min 3-4 Höyrytetyt vihannekset, kala, liha min 4-5 Höyryssä kypsennetyt perunat min 4-5 Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot 6-7 Kevyt paistaminen: leikkeet, vasikanliha, kotletit, pyörykät, makkarat, maksa, kastikepohja, kananmunat, ohukaiset, munkit 7-8 Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit min tarpeen mukaan Keitä kannen alla Riisi tarvitsee vähintään kaksinkertaisen määrän nestettä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana Lisää nestettä muutama ruokalusikallinen Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet Käännä puolivälissä 5-15 min Käännä puolivälissä 9 Suuren vesimäärän keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaiset perunat Power-toiminto soveltuu suurien vesimäärien keittämiseen. KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen. Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas. Varoitus! Terävät esineet ja hankaavat pesuaineet vahingoittavat laitetta. Turvallisuussyistä laitetta ei saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai painepesurilla. Keraamisen pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan. Lian poistaminen: 1. Poista välittömästi: sulanut muovi, muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan tar-

9 electrolux 9 koitettua kaavinta. Aseta kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin. Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. 2. Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta. 3. Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla. Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja astianpesuaineeseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä metallipintojen puhdistuksessa ruostumattoman teräksen puhdistusainetta. Älä käytä hankausaineita ja karkeita pesusieniä. UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta 1. Käännä uunin toimintojen valitsin haluamasi toiminnon kohdalle. 2. Käännä lämpötilan säädin haluamasi lämpötilan kohdalle. Lämpötilan merkkivalo palaa uunin kuumenemisen aikana. 3. Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä uunin toimintojen valitsin ja lämpötilan valitsin Off-asentoon. Jäähdytyspuhallin Jäähdytyspuhallin kytkeytyy toimintaan automaattisesti jäähdyttäen laitteen pintoja. Uunitoiminnot Uunin toiminto OFF-asento Uunin lamppu Ylä- ja alalämpö Suuri grilli Turbogrilli Pizzatoiminto Kiertoilmatoiminto rengasvastuksella Matalalämpö Kun kytket laitteen pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes laite on jäähtynyt. Turvatermostaatti Vaarallisen ylikuumenemisen välttämiseksi (laitteen virheellisen käytön tai vioittuneiden osien vuoksi) uunissa on turvatermostaatti, joka keskeyttää virransyötön. Virta kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle. Käyttötarkoitus Laite on pois toiminnasta. Syttyy ilman toimintojen aktivoimista. Sekä ylä- että alavastus ovat toiminnassa. Paistaminen yhdellä kannatintasolla. Suuri grillivastus on toiminnassa. Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus. Leivän paahtaminen. Tämän toiminnon maksimilämpötila on 210 C. Grillivastus ja puhallin ovat yhtä aikaa toiminnassa, ja kuuma ilma kiertää ruoan ympärillä. Suurikokoisten lihapalojen paistaminen. Tämän toiminnon maksimilämpötila on 210 C. Alavastus kohdistaa lämmön suoraan pizzan, piiraan tai pasteijoiden pohjaan, ja puhaltimen kierrättämä ilma kypsentää pizzan tai piiraan täytteen. Useiden ruokalajien kypsentäminen samanaikaisesti. Kotitekoisten hedelmien valmistaminen sokeriliemessä sekä sienien ja hedelmien kuivaus. Matala lämpöasetus, maksimilämpötila 125 ºC. Ylä- ja alavastus ovat toiminnassa.

10 10 electrolux Uunin toiminto Sulatus Luukun mekaaninen lukitus Estää lasten avaamasta luukkua. Käyttötarkoitus Pakastettujen ruokien sulattaminen. Lämpötilan valitsimen on oltava Pois toiminnasta -asennossa. Luukun avaaminen: 1. Vedä ja koske luukun lukkoa. 2. Avaa luukku. Älä vedä luukun lukosta sulkiessasi laitteen luukkua! Tärkeää Kun laite kytketään pois toiminnasta, luukun mekaaninen lukitus ei poistu käytöstä. UUNI - HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ Uunissa on neljä kannatintasoa. Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen. Eri ruokia voidaan kypsentää kahdella eri tasolla samanaikaisesti. Aseta ritilät tasoille 1 ja 3. Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään ja luukun laseihin. Tämä on normaalia. Pysyttele sopivalla etäisyydellä laitteesta avatessasi luukkua toiminnan aikana. Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä laitetta 10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä. Pyyhi kosteus pois jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin pohjalle äläkä peitä osia alumiinifoliolla kypsennyksen aikana. Tämä voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja vaurioittaa emalipintaa. Kakkujen leipominen Esikuumenna uunia noin 10 minuutin ajan ennen kuin aloitat paistamisen. Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4 paistoajasta on kulunut. Jos käytät kahta uunipeltiä samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi tyhjä kannatintaso. Lihan ja kalan kypsentäminen Älä kypsennä alle 1 kg:n kokoista lihakappaletta. Liian pienien lihamäärien kypsentäminen tekee lihasta kuivaa. Käytä uunipannua erittäin rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä tahroja. Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi. Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua paistamisen aikana, lisää uunivuokaan hiukan vettä. Jotta savu ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun. Matalalämpö Kun käytät matalalämpötoimintoa, älä koskaan peitä ruokia kannella. Matalalämpötoiminnossa liha paistuu mureaksi ja jää herkullisen kosteaksi. Toiminto on suositeltava murean, vähärasvaisen lihan ja kalan paistamisessa. Matalalämpötoiminto ei sovi patapaistin tai rasvaisen porsaanpaistin kypsentämiseen. 125 C:n lämpötila on sopiva paistettaessa pienempiä lihapaloja, esimerkiksi pihvejä. Paistoajat Paistoaika riippuu ruokalajista, ruoan koostumuksesta ja määrästä. Seuraa kypsymistä aluksi. Kokemuksen kautta löydät paistoastioillesi, resepteillesi ja valmistettaville määrille parhaiten sopivat asetukset (teho, paistoaika jne.).

11 electrolux 11 Ylä- ja alalämpö Ruokalaji Paino (g) Vuoan tyyppi Kannatintaso Esilämmitysaika (minuuttia) Lämpötila ( C) Kypsennys- tai paistoaika (minuuttia) Pasteijat 250 emaloitu Matalat kakut Hiivalla kohotettu omenakakku Omenapiirakka 1000 emaloitu emaloitu kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 20 cm) Pienet kakut 500 emaloitu Rasvaton sokerikakku 350 yksi pyöreä alumiinivuoka (halkaisija 26 cm) Pannukakku 1500 emaloitu ) Kana, kokonainen Puolikas kana Porsaankyljykset 1350 uuniritilä tasolla 2, paistovuoka tasolla uuniritilä tasolla 3, paistovuoka tasolla uuniritilä tasolla 3, paistovuoka tasolla Piirakka 800 emaloitu Täytetty hiivalla kohotettu kakku 1200 emaloitu Pizza 1000 emaloitu Juustokakku Sveitsiläinen omenapiirakka Joulukakku (hedelmäkakku) 2600 emaloitu emaloitu emaloitu )

12 12 electrolux Ruokalaji Paino (g) Vuoan tyyppi Kinkkupiiras 1000 yksi pyöreä vuoka (halkaisija 26 cm) Maalaisleipä kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 20 cm) Romanialainen sokerikakku Romanialainen sokerikakku perinteinen kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 25 cm) kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 20 cm) Kannatintaso Esilämmitysaika (minuuttia) Lämpötila ( C) Kypsennys- tai paistoaika (minuuttia) ) / / emaloitu Kääretorttu 500 emaloitu Marenki 400 emaloitu emaloitu Sokerikakku 600 emaloitu Voikakku 600 emaloitu ) Jätä kakku uuniin seitsemäksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen. 2) Jätä kakku uuniin kymmeneksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen. 3) Aseta esilämmityksen lämpötilaksi 250 C. Laajennettu grilli Ruokalaji Paino (g) Lämpötila ( C) Paahtoleivät Puolikas kana Hiivataikinapullat Hedelmäkakku Kannatintaso Esilämmitysaika (minuuttia) Kypsennystai paistoaika (minuuttia) Naudanlihapihvit Porsaankyljykset

13 electrolux 13 Turbogrilli Ruokalaji Paino (g) Lämpötila ( C) Paahtoleivät Puolikas kana Pizza-toiminto Ruokalaji Paino (g) Vuoan tyyppi Kannatintaso Kypsennystai paistoaika (minuuttia) Omenapiirakka Kana, kokonainen Puolikas kana Pizza kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 20 cm) Kannatintaso Esilämmitysaika (minuuttia) Kypsennystai paistoaika (minuuttia) Porsaankyljykset Esilämmitysaika (minuuttia) Lämpötila ( C) 2/ emaloitu, aluminoitu 1/2 1) Pizza 1000 emaloitu Kinkkupiiras ) Vaihda ritilät tasojen välillä 20 minuutin kuluttua. Tietoa akryyliamidista Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä. UUNI - HOITO JA PUHDISTUS Huomio Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia aineita, teräviä esineitä, tahranpoistoainetta tai hankaussieniä. Huomio Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotteen valmistajan ohjeita. Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa. Käytä metallipintojen puhdistuksessa tavanomaista puhdistusainetta. Puhdista uuni sisältä jokaisen käytön jälkeen. Tällä tavoin se on helpompi puhdistaa eivätkä roiskeet pala kiinni. Poista itsepintaiset tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella. Pese kaikki uunin varusteet (käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja pesuainetta) jo-

14 14 electrolux kaisen käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä käytä puhdistuksessa voimakkaita pesuaineita, teräviä esineitä äläkä pese niitä astianpesukoneessa. Tarttumaton pinta voi vaurioitua. Uunipeltien kannatinkiskot Kannatinkiskojen irrottaminen 1. Irrota kannatinkiskon etuosa sivuseinästä. Teleskooppikannattimien asentaminen 1. Asenna teleskoooppikannattimet sivuseinän takaosaan. 2. Paina teleskooppikannattimien etuosaa sivuseinään. Tärkeää 2. Irrota kannatinkiskon takaosa sivuseinästä ja ota kannattimet pois. Kannatinkiskojen kiinnittäminen Kiinnitä kannatinkiskot takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. Kannatinkiskojen pyöristettyjen päiden on oltava eteenpäin! Teleskooppikannattimet Aseta teleskooppikannattimet poistamalla ensin kannatinkiskot (katso "Kannatinkiskojen poistaminen"). Varmista, että teleskooppikannattamien kiinnitystapit osoittavat etuosaan päin. Teleskooppikannattimien poistaminen Poista teleskooppikannattimet noudattamalla asennusohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. Uunin katto Uunin katossa oleva grillivastus voidaan taivuttaa alas, jolloin katto on helpompi puhdistaa. Varoitus! Katkaise virta laitteesta ennen kuin taivutat grillivastuksen alas. Tarkista, että laite on kylmä. Palovammojen vaara! Grillivastuksen taivuttaminen 1. Avaa grillivastuksen kiinnitysmutteri. Käytä ensimmäisellä kerralla ruuviavainta.

15 electrolux Vedä grillivastusta varovasti alaspäin siten, että uunin katto on helposti puhdistettavissa. Uunin luukun puhdistaminen Uunin luukussa on kaksi päällekkäin asetettua lasia. Voit helpottaa luukun puhdistamista irrottamalla luukun ja sisemmän lasin. Varoitus! Uunin luukku voi vahingossa sulkeutua, jos yrität irrottaa sisemmän lasin luukun ollessa paikallaan. Varoitus! Varmista, että lasit ovat jäähtyneet, ennen kuin puhdistat ne. Muussa tapauksessa lasi voi särkyä. Varoitus! Kun luukun lasit vaurioituvat tai niissä on säröjä, ne heikentyvät ja voivat särkyä. Vaurioituneen tai säröytyneen lasin tilalle on vaihdettava uusi. Pyydä lisätietoja valtuutetusta huoltoliikkeestä. Uunin luukun ja lasilevyn irrottaminen 1. Avaa luukku kokonaan auki. 2. Nosta ja käännä saranoissa olevia vipuja. 3. Puhdista uunin katto sopivalla puhdistusaineella ja pyyhi kuivaksi. 4. Nyt uunin katto on helppo puhdistaa. Grillivastuksen taittaminen takaisin paikalleen 1. Työnnä grillivastus varovasti paikalleen ja kiristä kiinnitysmutteri. Tärkeää Tarkista, että grillivastus menee kunnolla uunin katossa, kummallakin puolella olevan kannakkeen taakse. Varoitus! Varmista, että grillivastuksen kiinnitysmutteri on kunnolla kiristetty, jotta grilli ei pääse putoamaan alas käytön aikana. 3. Sulje luukku ensimmäiseen avausasentoon (puoliväliin). Vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja irrota se paikaltaan.

16 16 electrolux 4. Aseta uunin luukku tasaiselle alustalle pehmeän kankaan päälle. Irrota luukun alareunassa olevat kaksi ruuvia ruuvitaltan avulla. Puhdista lasi vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa huolellisesti. Varoitus! Käytä lasin puhdistuksessa vain vettä ja mietoa puhdistusainetta. Hankaavat puhdistusaineet, tahranpoistoaineet ja terävät esineet (esim. veitset tai kaapimet) voivat vaurioittaa lasia. Luukun ja lasilevyn kiinnittäminen takaisin paikalleen Puhdistettuasi lasilevyt ja luukun laita luukku takaisin paikalleen. Tee edellä kuvatut toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä Tärkeää Älä hukkaa ruuveja. 5. Raota sisälasia puu- tai muovilastan tai vastaavan avulla. Pidä ulommasta lasista kiinni ja työnnä sisälasia luukun yläreunaa kohti. Laatikon irrotus Uunin alapuolella oleva laatikko voidaan irrottaa puhdistamista varten. Laatikon irrotus 1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se pysähtyy Nosta sisempi lasi pois. 7. Puhdista luukun sisäpuoli. 2. Nosta laatikkoa hitaasti. 3. Vedä laatikko kokonaan ulos. Laatikon asentaminen

17 Asenna laatikko takaisin paikalleen suorittamalla edellä kuvatut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. Varoitus! Älä säilytä laatikossa tulenarkoja esineitä (kuten puhdistustarvikkeita, muovipusseja, patalappuja, paperia tai puhdistussuihkeita). Laatikko voi kuumentua uunia käytettäessä. Tulipalon vaara. Uunin lamppu Varoitus! Sähköiskun vaara! Ennen uunin lampun vaihtamista: Katkaise virta uunista. KÄYTTÖHÄIRIÖT Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai katkaise virta pääkytkimestä. Laita uunin pohjalle pyyhe, jotta lamppu tai suojalasi eivät rikkoudu, jos ne vahingossa putoavat. Uunin lampun vaihtaminen/suojalasin puhdistaminen 1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään. 2. Puhdista suojalasi. 3. Vaihda tilalle uunin lamppu, jonka lämmönkestävyys on 300 C. 4. Kiinnitä suojalasi paikalleen. Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Kodinkone ei toimi lainkaan. Sulaketaulun sulake on palanut. Tarkista sulake. Jos sulake palaa useita kertoja, ota yhteys sähköasentajaan. Kodinkone ei toimi lainkaan. Kodinkone ei toimi lainkaan. Lapsilukko tai painikelukitus on kytketty toimintaan. Laitetta ei ole kytketty toimintaan. Katso kappale "Laitteen käyttö". Kytke laite toimintaan. Uuni ei kuumene. Tarvittavia asetuksia ei ole tehty. Varmista, että asetukset ovat oikein. Uunin valo ei syty. Uunin lamppu on palanut. Vaihda uunin lamppu. Ruokien päällä ja uunin sisällä on höyryä ja kosteutta. Jälkilämmön merkkivalo ei syty. Keittoalueen tehotaso asettuu nollaan. Äänimerkki kuuluu, kun laite on kytketty pois toiminnasta. Tehotaso muuttuu. näkyy näytössä. näkyy näytössä. Ruoka on jätetty uuniin liian pitkäksi ajaksi. Keittoalue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa. Yhden tai useamman kosketuspainikkeen päällä on jotain tai käyttöpaneelilla on vettä tai rasvatahroja. Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty. Tehonhallinta-toiminto on päällä. Automaattinen virrankatkaisu on toiminut. Keittoalueen ylikuumemissuoja on lauennut. electrolux 17 Älä jätä ruokia uuniin minuuttia pitemmäksi ajaksi kypsennyksen jälkeen. Jos keittoalue on toiminut riittävän kauan ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä. Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi. Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä. Katso kohta "Tehonhallinta". Katkaise virta laitteesta ja kytke se uudelleen toimintaan. Sammuta keittoalue ja kytke se uudelleen toimintaan. näkyy näytössä. Keittoalueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia keittoalueelle.

18 18 electrolux Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide näkyy näytössä. Virheellinen keittoastia. Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa. näkyy näytössä. Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni keittoalueelle. Siirrä keittoastia pienemmälle keittoalueelle. ja numero näkyvät näytössä. Laitteessa on jokin vika. Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos merkkivalo syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Kodinkone ei toimi lainkaan. näkyy näytössä, kun laite kytketään sähköverkkoon. ei näy näytössä, kun keittoaluetta käytetään ilman keittoastiaa. Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän: Esittelytoiminto on toiminnassa. Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Kytke virta uudelleen. Suorita seuraavat toimenpiteet 4 sekunnin aikana: 1. Käännä edessä oikealla olevan keittoalueen säädintä vastapäivään minimiasentoon. 2. Käännä säädin asentoon 0. Laitteesta kuuluu äänimerkki. Esittelytoiminto on kytketty pois toiminnasta. Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin sisäosan etukehyksessä. Malli (MOD.)... Tuotenumero (PNC)... Sarjanumero (S.N.)... ASENNUS Tekniset tiedot Laiteluokka 2, alaluokka 1 ja luokka 1. Korkeus Leveys Syvyys Uunin tilavuus Mitat 898 mm 500 mm 600 mm 52 l Laitteen sijoittaminen Voit asentaa laitteen yhden kaapin viereen, kahden kaapin väliin ja nurkkaan. Aseta laite noin yhden senttimetrin päähän seinästä, jotta kansi aukeaa. A B

19 electrolux 19 Vähimmäisetäisyydet Mitat mm A 690 B 150 Varoitus! Älä sijoita laitetta jalustan päälle. Tasapainottaminen Lieden korkeus on 898 mm ja syvyys 500 mm toimitushetkellä. Lieden korkeuden ja syvyyden muuttaminen: 1. Aseta liesi yhden sivun varaan. 2. A A B Alustan syvyyttä voidaan muuttaa irrottamalla ruuvi A ja löysäämällä kannattimen ruuveja B. 3. Aseta vaadittu syvyys. 4. Kiinnitä ruuvit A ja B 5. Säädä korkeutta irrottamalla alustan keskellä takaosassa oleva ruuvi C (1 ruuvi) sekä sivuruuvit D (4 ruuvia). C 6. Paina alusta vaadittuun korkeusasetukseen (923, 898 tai 858 mm). 7. Kiinnitä ruuvit C ja D. Tärkeää Aseta liesi samalle tasolle muiden pintojen kanssa säätämällä laitteen alla olevia pieniä jalkoja. Kaatumiseste D Varoitus! Asenna kaatumiseste, jotta laite ei kaadu virheellisen kuormituksen takia. Kaatumiseste toimii vain silloin, kun laite on työnnetty paikalleen. Kaatumisesteen asennus 1. Säädä laitteen korkeus ja valitse sijoituspaikka ennen kuin aloitat kaatumisenesteen asennuksen. 2. Tarkista, että laitteen takana oleva seinäpinta on tasainen. 3. Asenna kaatumiseste alla olevan kuvan mukaisesti. (vasen puoli) mm mm 4. Jos säädät lieden mittoja, kohdista kaatumiseste oikein.

20 20 electrolux Tärkeää Jos työtason ja kalusteiden välinen tila on suurempi kuin laitteen leveys, säädä laite aukon keskelle. Sähköliitäntä Varoitus! Lue luku "Turvallisuusohjeet". YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen. Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos kappaleen "Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole noudatettu. Laitteen mukana ei toimiteta pistoketta eikä virtajohtoa. Soveltuvat virtajohtotyypit: H05 RR-F. Pakkausmateriaalit Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä. Muoviosiin on merkitty kansainvälinen materiaalin tunniste, esim. PE, PS jne. Vie pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin jätteenkeräyssäiliöihin. Varoitus! Vaaratilanteiden välttämiseksi käytöstä poistettu laite on ennen hävittämistä tehtävä toimimattomaksi. Irrota pistoke pistorasiasta ja irrota verkkovirtajohto kokonaan laitteesta.

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B41012-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347857

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B41012-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347857 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E4001-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627236

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E4001-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627236 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK654200IB http://fi.yourpdfguides.com/dref/2630257

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK654200IB http://fi.yourpdfguides.com/dref/2630257 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B4001-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347856

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX B4001-5-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/3347856 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E44319-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627576

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E44319-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627576 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB3311AAW http://fi.yourpdfguides.com/dref/4226150

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB3311AAW http://fi.yourpdfguides.com/dref/4226150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK955420FB

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX HK955420FB Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKC60053

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKC60053 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HK955420FB. induktiokeittotaso

HK955420FB. induktiokeittotaso HK955420FB Käyttöohje Keraaminen induktiokeittotaso 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman ja parhaan

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB68000X

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB68000X Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Käyttöohje. Liesi RKL508

Käyttöohje. Liesi RKL508 FI Käyttöohje Liesi RKL508 Sisältö Turvallisuustiedot 2 Turvallisuusohjeet 3 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 6 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 7 Keittotaso - Vihjeitä ja vinkkejä 7 Keittotaso - Hoito ja

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

EKI55551OW EKI55551OX EKI55566OW EKI55566OX. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 35

EKI55551OW EKI55551OX EKI55566OW EKI55566OX. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 35 EKI55551OW EKI55551OX EKI55566OW EKI55566OX FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 35 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...8 4.

Lisätiedot

GRANDE. GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN.

GRANDE. GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN. GRANDE GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN. TURVALLISUUSOHJEET! TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! Kun käytät

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

EE3000421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE

EE3000421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE EE3000421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ZANUSSI ZMF2105VD. Löydät kysymyksiisi vastaukset ZANUSSI ZMF2105VD käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E8931-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627894

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX E8931-7-M http://fi.yourpdfguides.com/dref/2627894 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

EKC6051BOW. FI Liesi Käyttöohje

EKC6051BOW. FI Liesi Käyttöohje EKC6051BOW FI Liesi Käyttöohje 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ...9 6.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Käyttöohje Keittotaso HK874400FB

Käyttöohje Keittotaso HK874400FB FI Käyttöohje Keittotaso HK874400FB 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...11 6. HOITO

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 31056229aFIN.fm Page 43 Wednesday, July 26, 2006 5:42 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

BE3013421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE

BE3013421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE BE3013421 FI UUNI KÄYTTÖOHJE 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

VAROITUS: Vältä sähköiskuja. Älä upota grilliä tai sen muita osia veteen tai muuhun nesteeseen, kun grilli on kytketty sähköverkkoon.

VAROITUS: Vältä sähköiskuja. Älä upota grilliä tai sen muita osia veteen tai muuhun nesteeseen, kun grilli on kytketty sähköverkkoon. STANLEY DELUXE IPX4 Stanley deluxe sähkögrilli EG201501-02 KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET! VAROITUS: Vältä sähköiskuja. Älä upota grilliä tai sen muita osia veteen tai muuhun nesteeseen, kun grilli on kytketty

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46 SISÄLLS SF JÄÄKAAPIN OSAT Sivu 46 ENNEN JÄÄKAAPIN KÄTTÖÖNOTTOA Sivu 46 TÄRKEÄÄ Sivu 47 KÄTTÖ Sivu 47 SULATUS - HOITO Sivu 48 VIANETSINTÄ Sivu 49 HUOLTO Sivu 49 ASENNUS Sivu 50 AVAUSSUUNNAN VAIHTAINEN Sivu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKD600500W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895090

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKD600500W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895090 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

C9IMX9. Funktioner. Lisävarusteet. klassinen. Pääuuni 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A

C9IMX9. Funktioner. Lisävarusteet. klassinen. Pääuuni 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A C9IMX9 90 CM LIESI MONITOIMIUUNILLA JA INDUKTIOTASO RUOSTUMATON TERÄS ENERGIALUOKKA: A EAN13: 8017709222888 Induktiotaso 5 keittoaluella: Vasen taka: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo 3000 W Vasen etu: Ø 145 mm,

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

EKI55551OW EKI55551OX EKI55566OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 33

EKI55551OW EKI55551OX EKI55566OW. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 33 EKI55551OW EKI55551OX EKI55566OW FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Käyttöohje Keittotaso HK874400IB

Käyttöohje Keittotaso HK874400IB FI Käyttöohje Keittotaso HK874400IB 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ... 8 5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...12 6. HOITO

Lisätiedot

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet TURVALLISUUS 1. Toimivaa laitetta ei saa jättää ilman valvontaa. Erityisesti on varottava, jos käytetään rasvaa tai öljyä nämä aineet syttyvät helposti.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

EKI55551OW EKI55551OX. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 33

EKI55551OW EKI55551OX. FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 33 EKI55551OW EKI55551OX FI Liesi Käyttöohje 2 SV Spis Bruksanvisning 33 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 8 5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

SFP6925BPZE. Funktioner. Versiot. Victoria 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSILLÄ VALKOINEN, SOFT CLOSE ENERGIALUOKKA: A+

SFP6925BPZE. Funktioner. Versiot. Victoria 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSILLÄ VALKOINEN, SOFT CLOSE ENERGIALUOKKA: A+ SFP6925BPZE 60 CM MONITOIMIUUNI PYROLYYSILLÄ VALKOINEN, SOFT CLOSE ENERGIALUOKKA: A+ EAN13: 8017709218874 Anti fingerprint 13 toimintoa Uunin tilavuus: Netto: 65 litraa Brutto: 79 litraa Lämpötila: 30-280

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKC60405K http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895221

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKC60405K http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895221 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita. 1. Ruokia ja juomia ei saa lämmittää

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot