käyttöohje bruksanvisning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "käyttöohje bruksanvisning"

Transkriptio

1 käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500

2 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 7 Keittotaso - Hoito ja puhdistus 8 Electrolux. Thinking of you. Lue lisää osoitteessa Uuni - Päivittäinen käyttö 9 Uuni - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 10 Uuni - Hoito ja puhdistus 13 Käyttöhäiriöt 17 Asennus 18 Ympäristönsuojelu 20 Oikeus muutoksiin pidätetään TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä: Henkilökohtaisen ja omaisuutesi turvallisuuden takaamiseksi. Ympäristön suojelemiseksi. Laitteen virheettömän käytön takaamiseksi. Säilytä käyttöohjeet laitteen yhteydessä ja pidä ne laitteen mukana esimerkiksi asuntoa vaihtaessasi tai jos luovutat tai myyt laitteen toiselle henkilölle. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Olemassa on tukehtumistai henkilövahinkovaara. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun sen luukku on auki tai laite on toiminnassa. Olemassa on henkilövahinkovaara tai pysyvän vammautumisen vaara. Jos laitteessa on virtakytkimen lukitus tai painikelukitus, käytä sitä. Lukitus estää laitteen kytkeytymisen vahingossa päälle lasten tai kotieläinten toimesta. Yleiset turvallisuusohjeet Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Olemassa on henkilövahinkovaara ja laitteen vaurioitumisvaara. Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana. Kytke laite pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen. Asennus Laitteen saa asentaa ja kytkeä ainoastaan valtuutettu teknikko. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Näin estetään rakennevauriot ja henkilövahingot. Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään. Poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja suojamuovit laitteesta ennen sen ensimmäistä käyttöä. Älä irrota arvokilpeä. Muutoin takuu voi mitätöityä. Asennuksessa tulee noudattaa käyttömaassa voimassa olevia lakeja, määräyksiä, direktiivejä ja standardeja (turvallisuusmääräyksiä, kierrätysmääräyksiä, sähköturvallisuusmääräyksiä, jne.). Ole varovainen laitteen siirron aikana. Laite on painava. Käytä aina suojakäsineitä. Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen. Varmista, että laite on kytketty irti verkkovirrasta asennuksen ajaksi (jos mahdollista).

3 electrolux 3 Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin. Älä aseta laitetta alustan päälle. Sähköliitäntä Laitteen saa asentaa ja kytkeä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Näin estetään rakennevauriot ja henkilövahingot. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että laitteen arvokilven merkinnät vastaavat verkkovirtalähteen arvoja. Jännitearvot on merkitty arvokilpeen. Sopivia erotuslaitteita ovat esimerkiksi suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit. Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm. Iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Kun kytket sähkölaitteita pistorasiaan uunin lähellä, älä anna niiden virtajohtojen koskea kuumaan uunin luukkuun. Älä käytä jakorasioita, liittimiä tai jatkojohtoja. Olemassa on tulipalovaara. Varmista, etteivät laitteen taakse jäävät pistoke (jos olemassa) ja virtajohto joudu puristuksiin tai vaurioidu. Varmista, että laitteen sähköliitäntä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta (jos mahdollista). Älä vaihda tai muuta virtajohtoa. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Käyttö Käytä laitetta ainoastaan kotitalouksien ruoanvalmistustarpeisiin. Älä käytä laitetta kaupalliseen tai teolliseen käyttöön. Täten vältetään henkilö- ja omaisuusvahingot. Valvo laitteen toimintaa aina käytön aikana. Pysy aina kaukana laitteesta, kun avaat laitteen luukun laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä. Olemassa on palovammojen vaara. Älä käytä laitetta, jos se on kosketuksessa veteen. Älä käytä laitetta märin käsin. Älä käytä laitetta työtasona tai säilytysalustana. Laitteen keittotason pinta kuumenee käytön aikana. Olemassa on palovammojen vaara. Älä laita keittotasolle metallisia esineitä, esimerkiksi ruokailuvälineitä tai kattilankansia, sillä ne voivat kuumentua. Laitteen sisätila kuumenee käytön aikana. Olemassa on palovammojen vaara. Käytä patalappuja lisävarusteita tai keittoastioita käsitellessäsi. Avaa luukku varovasti. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen. Olemassa on tulipalovaara. Älä käsittele kipinöitä tai avotulta avatessasi luukkua. Älä aseta helposti syttyviä tuotteita, helposti syttyviin aineisiin kostutettuja tuotteita ja/tai sulavia tuotteita (muovista tai alumiinista tehtyjä) laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle. Tällöin on olemassa räjähdys- tai tulipalovaara. Älä laita keittoalueille tyhjiä astioita, älä myöskään kytke alueita toimintaan ilman keittoastiaa. Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin. Muutoin keittoastiat ja keittotaso voivat vaurioitua. Jos keittotasolle putoaa esineitä tai keittoastioita, pinta voi vaurioitua. Älä aseta kuumia keittoastioita käyttöpaneelin lähelle, koska lämpö voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Varo, ettei laitteen emalipinta vaurioidu lisävarusteiden poistamisen tai asennuksen yhteydessä. Valurautaiset ja alumiiniset keittoastiat tai pohjasta vaurioituneet keittoastiat voivat naarmuttaa pintaa, jos vedät niitä keittotasolla. Emalipintojen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan. Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen: älä aseta mitään esinettä suoraan uunin pohjalle, älä myöskään peitä pohjaa alumiinifoliolla älä aseta kuumaa vettä suoraan laitteeseen

4 4 electrolux älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen. Älä paina avointa uunin luukkua. Älä laita syttyviä materiaaleja uunin alapuolella olevaan tilaan. Säilytä kyseisessä tilassa vain lämmönkestäviä lisävarusteita. Älä peitä uunin höyrynpoistoaukkoja. Ne sijaitsevat yläpinnan takaosassa. Jos pinnassa on halkeama, kytke laite pois sähköverkosta. Olemassa on sähköiskuvaara. Älä aseta lämpöä johtavia materiaaleja (esim. ohuita metalliverkkoja tai metallilevyisiä lämmönjohtimia) keittoastioiden alle. Liian suuri lämmön heijastus voi aiheuttaa vaurioita keittotasoon. Mikäli sinulla on implantoitu sydämentahdistin, sinun on pidettävä kehon yläosa vähintään 30 cm:n päässä induktiokeittotasoista niiden ollessa toiminnassa. Älä käytä laitetta sähkökatkoksen aikana. Hoito ja puhdistus Varmista ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista, että laite on jäähtynyt. Olemassa on palovammojen vaara. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen. Pidä uuni aina puhtaana. Rasvan tai ruoan kerääntyminen laitteeseen voi aiheuttaa tulipalon. Säännöllinen puhdistus estää uunin pintamateriaalien vahingoittumisen. Puhdista laite ainoastaan vedellä ja saippualla henkilökohtaisen ja omaisuutesi turvallisuuden takaamiseksi. Älä käytä syttyviä tuotteita tai korroosiota aiheuttavia aineita. Älä puhdista laitetta höyrypesurilla, korkeapaineisilla puhdistuslaitteilla, terävillä esineillä, hankaavilla puhdistusaineilla, hankaavilla pesusienillä tai tahranpoistoaineilla. Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotteen valmistajan ohjeita. Älä suihkuta mitään ainetta lämpövastuksiin ja termostaatin anturiin. Älä puhdista lasiluukkua hankaavilla puhdistusaineilla tai metallikaapimella. Sisälasin lämmönkestävä pinta voi mennä rikki. Kun luukun lasilevyt vaurioituvat, niiden kestävyys heikkenee ja ne voivat rikkoutua. Sinun tulee vaihtaa ne. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Ole varovainen irrottaessasi luukkua. Luukku on painava. Ennen huoltotoimenpiteitä kytke laite pois toiminnasta ja irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta. Ole varovainen vaihtaessasi uunin lamppua. Olemassa on sähköiskuvaara. Anna laitteen jäähtyä. Olemassa on palovammojen vaara. Huoltoliike Ainoastaan valtuutettu teknikko saa korjata laitteen tai huoltaa sitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Laitteen hävitys Välttääksesi henkilö- ja omaisuusvahingot: Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Irrota luukun lukitus. Täten lapset ja eläimet eivät voi jäädä kiinni laitteen sisälle. Muutoin olemassa on tukehtumisvaara.

5 electrolux 5 LAITTEEN KUVAUS Laitteen osat Keittoalueiden säätimet 2 Uunin lämpötilan säädin 3 Lämpötilanäyttö 4 Uunin toimintojen valitsin 5 Grilli 6 Uunin lamppu 7 Puhallin 8 Kannatintasot 1 Keittoalueet mm 140 mm 140 mm 180 mm Induktiokeittoalue 2100 W + Power-toiminto 3600 W 2 Induktiokeittoalue 1400 W + Power-toiminto 2500 W 3 Näyttö 4 Induktiokeittoalue 1800 W + Power-toiminto 2800 W 5 Induktiokeittoalue 1400 W + Power-toiminto 2500 W 4 Uunin varusteet Ritilä Käytetään patojen, kakkuvuokien ja paistien alustana. Matalareunainen leivinpelti Kakkujen ja pikkuleipien paistamiseen. Uunipannu Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai rasvankeruuastiana. KÄYTTÖÖNOTTO Poista kaikki pakkausmateriaalit sekä uunin ulko- että sisäpuolelta ennen kuin käytät laitetta. Älä irrota arvokilpeä. Kaavin Roiskeiden poistamiseen keraamiselta keittotasolta. Säilytyslaatikko Säilytyslaatikko sijaitsee uunikammion alapuolella. Varoitus! Säilytyslaatikko saattaa kuumentua uunin ollessa toiminnassa. Huomio Avaa uunin luukku aina tarttumalla kahvan keskeltä.

6 6 electrolux Uuden laitteen puhdistaminen Poista kaikki varusteet laitteen sisältä. Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. Huomio Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa pintoja. Lue ohjeet kohdasta Huolto ja puhdistus. Esikuumennus 1. Aseta toiminto ja maksimilämpötila. 2. Anna laitteen käydä ilman ruoka-aineksia noin 1 tunnin ajan. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita. Tehotaso Lisää tehotasoa kääntämällä väännintä myötäpäivään. Laske tehotasoa kääntämällä Tehotason näytöt Näytöt osoittavat, mitkä toiminnot ovat käytössä Näyttö 3. Aseta toiminto ja maksimilämpötila. 4. Anna laitteen käydä ilman ruoka-aineksia noin 10 minuutin ajan. 5. Aseta toiminto ja maksimilämpötila. 6. Anna laitteen käydä ilman ruoka-aineksia noin 10 minuutin ajan. Täten laitteen sisälle mahdollisesti jääneet liat palavat pois. Lisävarusteet voivat kuumentua normaalia korkeampaan lämpötilaan. Kun esikuumennat laitteen ensimmäistä kertaa, laitteesta voi tulla hajuja ja savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että ilmavirtaus on riittävä. väännintä vastapäivään. Kytke tehotaso pois päältä asettamalla väännin asentoon 0. Kuvaus Keittoalue on kytketty pois toiminnasta - Keittoalue on toiminnassa Jälkilämmön merkkivalo Power-toiminto Toimintahäiriö Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö) Lapsilukko on toiminnassa Varoitus! Palovammojen vaara jälkilämmön vuoksi! Induktiokeittoalueilla lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keraaminen pinta kuumenee keittoastian jälkilämmön vuoksi. Automaattinen poiskytkentä Virta katkeaa automaattisesti keittotasosta seuraavissa tilanteissa: Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta, jolloin näytössä näkyy. Et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen toimintaan. Keittoastia on sopimaton tai liian pieni tai keittoalueella ei ole astiaa Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa Jonkin kosketuspainikkeen päällä on esimerkiksi kattila, pyyheliina tms. yli 10 sekunnin ajan. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kunnes poistat esineen. Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun neste kiehuu kuiviin paistinpannulla). Keittoalueen on annettava jäähtyä, ennen kuin voit käyttää keittotasoa uudelleen. Käytössä on virheellinen keittoastia. Merkkivalo syttyy näyttöön ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta kahden minuutin kuluttua. Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo syttyy ja keittoalue

7 electrolux 7 kytkeytyy pois toiminnasta. Katso taulukko. Automaattisen virrankatkaisun ajat Tehotaso Virta katkeaa seuraavan ajan kuluttua Power-toiminnon kytkentä toimintaan ja pois toiminnasta Power-toiminnossa keittoalueilla on käytettävissä enemmän tehoa, joten voit esimerkiksi keittää nopeasti suuren määrän vettä. Kytke Power-toiminto päälle kääntämällä keittoalueen väännintä oikealle, kunnes näyttöön ilmestyy. Power-toiminto kytkeytyy toimintaan enintään 10 minuutiksi kerrallaan. Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle. Kytke virta pois kääntämällä väännintä vastapäivään. Tehonhallinta 3600 W 6 tuntia 5 tuntia 4 tuntia 1,5 tuntia Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahdelle keittoalueelle, jotka muodostavat keskenään parin (katso kuva). Power-toiminto nostaa parin toisen keittoalueen tehotason korkeimmalle tasolle ja alentaa automaattisesti toisen keittoalueen tehoa. Alennetun tehotason keittoalueen näytössä näkyy vuoron perään asetusarvo ja alennettu arvo. Lapsilukko Toiminto estää keittotason käyttämisen vahingossa. Kytke lapsilukko toimintaan kääntämällä takavasemman ja etuoikean keittoalueen vääntimiä samanaikaisesti vastapäivään. Näytöissä näkyy. Kytke toiminto pois toiminnasta kääntämällä säätimiä uudelleen vastapäivään W KEITTOTASO - HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ Induktiokeittoalueille soveltuvat keittoastiat Tärkeää Induktiotoiminnassa lämpö kehittyy lähes välittömästi keittoastian sisälle tehokkaan sähkömagneettisen kentän vaikutuksesta. Keittoastian materiaali Soveltuvat materiaalit: valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden). Sopimattomat materiaalit: alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini. Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos... pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla.... magneetti tarttuu astian pohjaan. Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen. Keittoastian mitat : Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka. Keittoastian pohjan magneettiselta osalta vaaditaan kuitenkin tietty minimimitta, joka on noin 3/4 keittoalueen koosta.

8 8 electrolux Käyttöön liittyvät äänet Jos kuulet rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (Sandwich-rakenne) vihellystä: käytät yhtä tai useampaa keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista (Sandwich-rakenne) surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen toimiessa Tehotaso 0 Pois toiminnasta Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika. Energiansäästö Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella. Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen kuin kytket alueen toimintaan. Esimerkkejä keittotoiminnoista Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Käyttökohde: Aika Vinkkejä 1 Valmiiden ruokien lämpimänäpito tarpeen mukaan 1-2 Hollandaise-kastike, voin, suklaan, liivatteen sulattaminen 1-2 Hyydyttäminen: kuohkeat munakkaat, keitetyt munat 2-3 Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen Peitä kannella 5-25 min Sekoita välillä min min 3-4 Höyrytetyt vihannekset, kala, liha min 4-5 Höyryssä kypsennetyt perunat min 4-5 Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot 6-7 Kevyt paistaminen: leikkeet, vasikanliha, kotletit, pyörykät, makkarat, maksa, kastikepohja, kananmunat, ohukaiset, munkit 7-8 Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit min tarpeen mukaan Keitä kannen alla Riisi tarvitsee vähintään kaksinkertaisen määrän nestettä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana Lisää nestettä muutama ruokalusikallinen Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita Enintään 3 litraa nestettä + valmistusaineet Käännä puolivälissä 5-15 min Käännä puolivälissä 9 Suuren vesimäärän keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaiset perunat Power-toiminto soveltuu suurien vesimäärien keittämiseen. KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen. Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas. Varoitus! Terävät esineet ja hankaavat pesuaineet vahingoittavat laitetta. Turvallisuussyistä laitetta ei saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai painepesurilla. Keraamisen pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan. Lian poistaminen: 1. Poista välittömästi: sulanut muovi, muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan tar-

9 electrolux 9 koitettua kaavinta. Aseta kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin. Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. 2. Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta. 3. Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla. Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja astianpesuaineeseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä metallipintojen puhdistuksessa ruostumattoman teräksen puhdistusainetta. Älä käytä hankausaineita ja karkeita pesusieniä. UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta 1. Käännä uunin toimintojen valitsin haluamasi toiminnon kohdalle. 2. Käännä lämpötilan säädin haluamasi lämpötilan kohdalle. Lämpötilan merkkivalo palaa uunin kuumenemisen aikana. 3. Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä uunin toimintojen valitsin ja lämpötilan valitsin Off-asentoon. Jäähdytyspuhallin Jäähdytyspuhallin kytkeytyy toimintaan automaattisesti jäähdyttäen laitteen pintoja. Uunitoiminnot Uunin toiminto OFF-asento Uunin lamppu Ylä- ja alalämpö Suuri grilli Turbogrilli Pizzatoiminto Kiertoilmatoiminto rengasvastuksella Matalalämpö Kun kytket laitteen pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes laite on jäähtynyt. Turvatermostaatti Vaarallisen ylikuumenemisen välttämiseksi (laitteen virheellisen käytön tai vioittuneiden osien vuoksi) uunissa on turvatermostaatti, joka keskeyttää virransyötön. Virta kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle. Käyttötarkoitus Laite on pois toiminnasta. Syttyy ilman toimintojen aktivoimista. Sekä ylä- että alavastus ovat toiminnassa. Paistaminen yhdellä kannatintasolla. Suuri grillivastus on toiminnassa. Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus. Leivän paahtaminen. Tämän toiminnon maksimilämpötila on 210 C. Grillivastus ja puhallin ovat yhtä aikaa toiminnassa, ja kuuma ilma kiertää ruoan ympärillä. Suurikokoisten lihapalojen paistaminen. Tämän toiminnon maksimilämpötila on 210 C. Alavastus kohdistaa lämmön suoraan pizzan, piiraan tai pasteijoiden pohjaan, ja puhaltimen kierrättämä ilma kypsentää pizzan tai piiraan täytteen. Useiden ruokalajien kypsentäminen samanaikaisesti. Kotitekoisten hedelmien valmistaminen sokeriliemessä sekä sienien ja hedelmien kuivaus. Matala lämpöasetus, maksimilämpötila 125 ºC. Ylä- ja alavastus ovat toiminnassa.

10 10 electrolux Uunin toiminto Sulatus Luukun mekaaninen lukitus Estää lasten avaamasta luukkua. Käyttötarkoitus Pakastettujen ruokien sulattaminen. Lämpötilan valitsimen on oltava Pois toiminnasta -asennossa. Luukun avaaminen: 1. Vedä ja koske luukun lukkoa. 2. Avaa luukku. Älä vedä luukun lukosta sulkiessasi laitteen luukkua! Tärkeää Kun laite kytketään pois toiminnasta, luukun mekaaninen lukitus ei poistu käytöstä. UUNI - HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ Uunissa on neljä kannatintasoa. Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen. Eri ruokia voidaan kypsentää kahdella eri tasolla samanaikaisesti. Aseta ritilät tasoille 1 ja 3. Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään ja luukun laseihin. Tämä on normaalia. Pysyttele sopivalla etäisyydellä laitteesta avatessasi luukkua toiminnan aikana. Tiivistymistä voi vähentää käyttämällä laitetta 10 minuuttia ennen ruokien kypsentämistä. Pyyhi kosteus pois jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin pohjalle äläkä peitä osia alumiinifoliolla kypsennyksen aikana. Tämä voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja vaurioittaa emalipintaa. Kakkujen leipominen Esikuumenna uunia noin 10 minuutin ajan ennen kuin aloitat paistamisen. Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4 paistoajasta on kulunut. Jos käytät kahta uunipeltiä samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi tyhjä kannatintaso. Lihan ja kalan kypsentäminen Älä kypsennä alle 1 kg:n kokoista lihakappaletta. Liian pienien lihamäärien kypsentäminen tekee lihasta kuivaa. Käytä uunipannua erittäin rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä tahroja. Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi. Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua paistamisen aikana, lisää uunivuokaan hiukan vettä. Jotta savu ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun. Matalalämpö Kun käytät matalalämpötoimintoa, älä koskaan peitä ruokia kannella. Matalalämpötoiminnossa liha paistuu mureaksi ja jää herkullisen kosteaksi. Toiminto on suositeltava murean, vähärasvaisen lihan ja kalan paistamisessa. Matalalämpötoiminto ei sovi patapaistin tai rasvaisen porsaanpaistin kypsentämiseen. 125 C:n lämpötila on sopiva paistettaessa pienempiä lihapaloja, esimerkiksi pihvejä. Paistoajat Paistoaika riippuu ruokalajista, ruoan koostumuksesta ja määrästä. Seuraa kypsymistä aluksi. Kokemuksen kautta löydät paistoastioillesi, resepteillesi ja valmistettaville määrille parhaiten sopivat asetukset (teho, paistoaika jne.).

11 electrolux 11 Ylä- ja alalämpö Ruokalaji Paino (g) Vuoan tyyppi Kannatintaso Esilämmitysaika (minuuttia) Lämpötila ( C) Kypsennys- tai paistoaika (minuuttia) Pasteijat 250 emaloitu Matalat kakut Hiivalla kohotettu omenakakku Omenapiirakka 1000 emaloitu emaloitu kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 20 cm) Pienet kakut 500 emaloitu Rasvaton sokerikakku 350 yksi pyöreä alumiinivuoka (halkaisija 26 cm) Pannukakku 1500 emaloitu ) Kana, kokonainen Puolikas kana Porsaankyljykset 1350 uuniritilä tasolla 2, paistovuoka tasolla uuniritilä tasolla 3, paistovuoka tasolla uuniritilä tasolla 3, paistovuoka tasolla Piirakka 800 emaloitu Täytetty hiivalla kohotettu kakku 1200 emaloitu Pizza 1000 emaloitu Juustokakku Sveitsiläinen omenapiirakka Joulukakku (hedelmäkakku) 2600 emaloitu emaloitu emaloitu )

12 12 electrolux Ruokalaji Paino (g) Vuoan tyyppi Kinkkupiiras 1000 yksi pyöreä vuoka (halkaisija 26 cm) Maalaisleipä kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 20 cm) Romanialainen sokerikakku Romanialainen sokerikakku perinteinen kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 25 cm) kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 20 cm) Kannatintaso Esilämmitysaika (minuuttia) Lämpötila ( C) Kypsennys- tai paistoaika (minuuttia) ) / / emaloitu Kääretorttu 500 emaloitu Marenki 400 emaloitu emaloitu Sokerikakku 600 emaloitu Voikakku 600 emaloitu ) Jätä kakku uuniin seitsemäksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen. 2) Jätä kakku uuniin kymmeneksi minuutiksi laitteen virran katkaisemisen jälkeen. 3) Aseta esilämmityksen lämpötilaksi 250 C. Laajennettu grilli Ruokalaji Paino (g) Lämpötila ( C) Paahtoleivät Puolikas kana Hiivataikinapullat Hedelmäkakku Kannatintaso Esilämmitysaika (minuuttia) Kypsennystai paistoaika (minuuttia) Naudanlihapihvit Porsaankyljykset

13 electrolux 13 Turbogrilli Ruokalaji Paino (g) Lämpötila ( C) Paahtoleivät Puolikas kana Pizza-toiminto Ruokalaji Paino (g) Vuoan tyyppi Kannatintaso Kypsennystai paistoaika (minuuttia) Omenapiirakka Kana, kokonainen Puolikas kana Pizza kaksi pyöreää alumiinivuokaa (halkaisija 20 cm) Kannatintaso Esilämmitysaika (minuuttia) Kypsennystai paistoaika (minuuttia) Porsaankyljykset Esilämmitysaika (minuuttia) Lämpötila ( C) 2/ emaloitu, aluminoitu 1/2 1) Pizza 1000 emaloitu Kinkkupiiras ) Vaihda ritilät tasojen välillä 20 minuutin kuluttua. Tietoa akryyliamidista Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä. UUNI - HOITO JA PUHDISTUS Huomio Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia aineita, teräviä esineitä, tahranpoistoainetta tai hankaussieniä. Huomio Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotteen valmistajan ohjeita. Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa. Käytä metallipintojen puhdistuksessa tavanomaista puhdistusainetta. Puhdista uuni sisältä jokaisen käytön jälkeen. Tällä tavoin se on helpompi puhdistaa eivätkä roiskeet pala kiinni. Poista itsepintaiset tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella. Pese kaikki uunin varusteet (käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja pesuainetta) jo-

14 14 electrolux kaisen käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä käytä puhdistuksessa voimakkaita pesuaineita, teräviä esineitä äläkä pese niitä astianpesukoneessa. Tarttumaton pinta voi vaurioitua. Uunipeltien kannatinkiskot Kannatinkiskojen irrottaminen 1. Irrota kannatinkiskon etuosa sivuseinästä. Teleskooppikannattimien asentaminen 1. Asenna teleskoooppikannattimet sivuseinän takaosaan. 2. Paina teleskooppikannattimien etuosaa sivuseinään. Tärkeää 2. Irrota kannatinkiskon takaosa sivuseinästä ja ota kannattimet pois. Kannatinkiskojen kiinnittäminen Kiinnitä kannatinkiskot takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. Kannatinkiskojen pyöristettyjen päiden on oltava eteenpäin! Teleskooppikannattimet Aseta teleskooppikannattimet poistamalla ensin kannatinkiskot (katso "Kannatinkiskojen poistaminen"). Varmista, että teleskooppikannattamien kiinnitystapit osoittavat etuosaan päin. Teleskooppikannattimien poistaminen Poista teleskooppikannattimet noudattamalla asennusohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. Uunin katto Uunin katossa oleva grillivastus voidaan taivuttaa alas, jolloin katto on helpompi puhdistaa. Varoitus! Katkaise virta laitteesta ennen kuin taivutat grillivastuksen alas. Tarkista, että laite on kylmä. Palovammojen vaara! Grillivastuksen taivuttaminen 1. Avaa grillivastuksen kiinnitysmutteri. Käytä ensimmäisellä kerralla ruuviavainta.

15 electrolux Vedä grillivastusta varovasti alaspäin siten, että uunin katto on helposti puhdistettavissa. Uunin luukun puhdistaminen Uunin luukussa on kaksi päällekkäin asetettua lasia. Voit helpottaa luukun puhdistamista irrottamalla luukun ja sisemmän lasin. Varoitus! Uunin luukku voi vahingossa sulkeutua, jos yrität irrottaa sisemmän lasin luukun ollessa paikallaan. Varoitus! Varmista, että lasit ovat jäähtyneet, ennen kuin puhdistat ne. Muussa tapauksessa lasi voi särkyä. Varoitus! Kun luukun lasit vaurioituvat tai niissä on säröjä, ne heikentyvät ja voivat särkyä. Vaurioituneen tai säröytyneen lasin tilalle on vaihdettava uusi. Pyydä lisätietoja valtuutetusta huoltoliikkeestä. Uunin luukun ja lasilevyn irrottaminen 1. Avaa luukku kokonaan auki. 2. Nosta ja käännä saranoissa olevia vipuja. 3. Puhdista uunin katto sopivalla puhdistusaineella ja pyyhi kuivaksi. 4. Nyt uunin katto on helppo puhdistaa. Grillivastuksen taittaminen takaisin paikalleen 1. Työnnä grillivastus varovasti paikalleen ja kiristä kiinnitysmutteri. Tärkeää Tarkista, että grillivastus menee kunnolla uunin katossa, kummallakin puolella olevan kannakkeen taakse. Varoitus! Varmista, että grillivastuksen kiinnitysmutteri on kunnolla kiristetty, jotta grilli ei pääse putoamaan alas käytön aikana. 3. Sulje luukku ensimmäiseen avausasentoon (puoliväliin). Vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja irrota se paikaltaan.

16 16 electrolux 4. Aseta uunin luukku tasaiselle alustalle pehmeän kankaan päälle. Irrota luukun alareunassa olevat kaksi ruuvia ruuvitaltan avulla. Puhdista lasi vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa huolellisesti. Varoitus! Käytä lasin puhdistuksessa vain vettä ja mietoa puhdistusainetta. Hankaavat puhdistusaineet, tahranpoistoaineet ja terävät esineet (esim. veitset tai kaapimet) voivat vaurioittaa lasia. Luukun ja lasilevyn kiinnittäminen takaisin paikalleen Puhdistettuasi lasilevyt ja luukun laita luukku takaisin paikalleen. Tee edellä kuvatut toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä Tärkeää Älä hukkaa ruuveja. 5. Raota sisälasia puu- tai muovilastan tai vastaavan avulla. Pidä ulommasta lasista kiinni ja työnnä sisälasia luukun yläreunaa kohti. Laatikon irrotus Uunin alapuolella oleva laatikko voidaan irrottaa puhdistamista varten. Laatikon irrotus 1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se pysähtyy Nosta sisempi lasi pois. 7. Puhdista luukun sisäpuoli. 2. Nosta laatikkoa hitaasti. 3. Vedä laatikko kokonaan ulos. Laatikon asentaminen

17 Asenna laatikko takaisin paikalleen suorittamalla edellä kuvatut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. Varoitus! Älä säilytä laatikossa tulenarkoja esineitä (kuten puhdistustarvikkeita, muovipusseja, patalappuja, paperia tai puhdistussuihkeita). Laatikko voi kuumentua uunia käytettäessä. Tulipalon vaara. Uunin lamppu Varoitus! Sähköiskun vaara! Ennen uunin lampun vaihtamista: Katkaise virta uunista. KÄYTTÖHÄIRIÖT Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai katkaise virta pääkytkimestä. Laita uunin pohjalle pyyhe, jotta lamppu tai suojalasi eivät rikkoudu, jos ne vahingossa putoavat. Uunin lampun vaihtaminen/suojalasin puhdistaminen 1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään. 2. Puhdista suojalasi. 3. Vaihda tilalle uunin lamppu, jonka lämmönkestävyys on 300 C. 4. Kiinnitä suojalasi paikalleen. Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Kodinkone ei toimi lainkaan. Sulaketaulun sulake on palanut. Tarkista sulake. Jos sulake palaa useita kertoja, ota yhteys sähköasentajaan. Kodinkone ei toimi lainkaan. Kodinkone ei toimi lainkaan. Lapsilukko tai painikelukitus on kytketty toimintaan. Laitetta ei ole kytketty toimintaan. Katso kappale "Laitteen käyttö". Kytke laite toimintaan. Uuni ei kuumene. Tarvittavia asetuksia ei ole tehty. Varmista, että asetukset ovat oikein. Uunin valo ei syty. Uunin lamppu on palanut. Vaihda uunin lamppu. Ruokien päällä ja uunin sisällä on höyryä ja kosteutta. Jälkilämmön merkkivalo ei syty. Keittoalueen tehotaso asettuu nollaan. Äänimerkki kuuluu, kun laite on kytketty pois toiminnasta. Tehotaso muuttuu. näkyy näytössä. näkyy näytössä. Ruoka on jätetty uuniin liian pitkäksi ajaksi. Keittoalue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa. Yhden tai useamman kosketuspainikkeen päällä on jotain tai käyttöpaneelilla on vettä tai rasvatahroja. Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty. Tehonhallinta-toiminto on päällä. Automaattinen virrankatkaisu on toiminut. Keittoalueen ylikuumemissuoja on lauennut. electrolux 17 Älä jätä ruokia uuniin minuuttia pitemmäksi ajaksi kypsennyksen jälkeen. Jos keittoalue on toiminut riittävän kauan ollakseen kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä. Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi. Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä. Katso kohta "Tehonhallinta". Katkaise virta laitteesta ja kytke se uudelleen toimintaan. Sammuta keittoalue ja kytke se uudelleen toimintaan. näkyy näytössä. Keittoalueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia keittoalueelle.

18 18 electrolux Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide näkyy näytössä. Virheellinen keittoastia. Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa. näkyy näytössä. Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni keittoalueelle. Siirrä keittoastia pienemmälle keittoalueelle. ja numero näkyvät näytössä. Laitteessa on jokin vika. Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos merkkivalo syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Kodinkone ei toimi lainkaan. näkyy näytössä, kun laite kytketään sähköverkkoon. ei näy näytössä, kun keittoaluetta käytetään ilman keittoastiaa. Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän: Esittelytoiminto on toiminnassa. Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Kytke virta uudelleen. Suorita seuraavat toimenpiteet 4 sekunnin aikana: 1. Käännä edessä oikealla olevan keittoalueen säädintä vastapäivään minimiasentoon. 2. Käännä säädin asentoon 0. Laitteesta kuuluu äänimerkki. Esittelytoiminto on kytketty pois toiminnasta. Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin sisäosan etukehyksessä. Malli (MOD.)... Tuotenumero (PNC)... Sarjanumero (S.N.)... ASENNUS Tekniset tiedot Laiteluokka 2, alaluokka 1 ja luokka 1. Korkeus Leveys Syvyys Uunin tilavuus Mitat 898 mm 500 mm 600 mm 52 l Laitteen sijoittaminen Voit asentaa laitteen yhden kaapin viereen, kahden kaapin väliin ja nurkkaan. Aseta laite noin yhden senttimetrin päähän seinästä, jotta kansi aukeaa. A B

19 electrolux 19 Vähimmäisetäisyydet Mitat mm A 690 B 150 Varoitus! Älä sijoita laitetta jalustan päälle. Tasapainottaminen Lieden korkeus on 898 mm ja syvyys 500 mm toimitushetkellä. Lieden korkeuden ja syvyyden muuttaminen: 1. Aseta liesi yhden sivun varaan. 2. A A B Alustan syvyyttä voidaan muuttaa irrottamalla ruuvi A ja löysäämällä kannattimen ruuveja B. 3. Aseta vaadittu syvyys. 4. Kiinnitä ruuvit A ja B 5. Säädä korkeutta irrottamalla alustan keskellä takaosassa oleva ruuvi C (1 ruuvi) sekä sivuruuvit D (4 ruuvia). C 6. Paina alusta vaadittuun korkeusasetukseen (923, 898 tai 858 mm). 7. Kiinnitä ruuvit C ja D. Tärkeää Aseta liesi samalle tasolle muiden pintojen kanssa säätämällä laitteen alla olevia pieniä jalkoja. Kaatumiseste D Varoitus! Asenna kaatumiseste, jotta laite ei kaadu virheellisen kuormituksen takia. Kaatumiseste toimii vain silloin, kun laite on työnnetty paikalleen. Kaatumisesteen asennus 1. Säädä laitteen korkeus ja valitse sijoituspaikka ennen kuin aloitat kaatumisenesteen asennuksen. 2. Tarkista, että laitteen takana oleva seinäpinta on tasainen. 3. Asenna kaatumiseste alla olevan kuvan mukaisesti. (vasen puoli) mm mm 4. Jos säädät lieden mittoja, kohdista kaatumiseste oikein.

20 20 electrolux Tärkeää Jos työtason ja kalusteiden välinen tila on suurempi kuin laitteen leveys, säädä laite aukon keskelle. Sähköliitäntä Varoitus! Lue luku "Turvallisuusohjeet". YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen. Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos kappaleen "Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole noudatettu. Laitteen mukana ei toimiteta pistoketta eikä virtajohtoa. Soveltuvat virtajohtotyypit: H05 RR-F. Pakkausmateriaalit Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä. Muoviosiin on merkitty kansainvälinen materiaalin tunniste, esim. PE, PS jne. Vie pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin jätteenkeräyssäiliöihin. Varoitus! Vaaratilanteiden välttämiseksi käytöstä poistettu laite on ennen hävittämistä tehtävä toimimattomaksi. Irrota pistoke pistorasiasta ja irrota verkkovirtajohto kokonaan laitteesta.

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY Tämän oppaan Sinulle tarjoavat: AEG ARDO BAUKNECHT BOSCH CYLINDA CANDY ELECTROLUX ELEKTRO HELIOS FAGOR GAGGENAU GORENJE HELKAMA HOOVER HUSQVARNA IGNIS LIEBHERR MIELE MOCCA MASTER ROSENLEW SIEMENS UPO WHIRLPOOL

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI SUOMI Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä käyttöohje on suunniteltu siten, että tekstit liittyvät samannumeroisiin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 09 696 090 Pidä huolta ympäristöstäsi

Lisätiedot

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUHELLA ROSA ROSETTA Testistandardi EN 12815! VÄLTYT FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA FI

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot