LOVIISAN KAUPUNKI SOSIAALITOIMEN PANDEMIASUUNNITELMA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI SOSIAALITOIMEN PANDEMIASUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI SOSIAALITOIMEN PANDEMIASUUNNITELMA 2009

2 1. Suunnitelman perusteet Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Kansallisen varautumissuunnitelman influenssapandemiaa varten (STM:n selvityksiä 2006:11), jossa annetaan Suomen oloihin soveltuva kuva pandemian kehittymisestä, terveydellisistä, yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista, torjuntaan käytettävissä olevista keinoista, eettisistä erityiskysymyksistä, terveydenhuollon organisaatioiden vastuualueista ja erityisjärjestelyistä, varautumisen materiaalisista tarpeista, eri hallinnon alojen välisen yhteistyön tarpeista ja pandemian aikaisen organisaation erityispiirteistä, sekä viestinnästä ja tiedottamisesta. Varautumissuunnitelma tarkastelee pandemiaa laaja-alaisesti ja luo pohjan kaikkien hallinnon alojen yksityiskohtaisille suunnitelmille. Kansallisessa varautumissuunnitelmassa esitetty sairastuvien osuus ja palvelujen tarve lähtee oletuksesta, että pandemian ensimmäisen aallon aikana kahden kuukauden kuluessa 35 % Suomen väestöstä sairastuu influenssaan. Taulukko 1. Sairastuneet, sairaalahoitoa tarvitsevat ja kuolemantapaukset kahdeksan viikon pandemian aikana. Pandemiaviikko Mittari Sairastuneet, % väestöstä Sairastuneet Loviisassa, lkm Sairaalahoitoa tarvitsevat * Kuolemantapaukset * Sairastuneet uudessa Loviisassa, lkm Sairaalahoitoa tarvitsevat * Kuolemantapaukset * * Oletuksena on, että sairastuneista 1,51 % tarvitsee sairaalahoitoa ja että tapauskuolevuus on 0,5 % kaikista kliinisesti sairastuneista potilaista. Loviisan kaupungin sosiaalitoimen varautumissuunnitelma on tehty influenssapandemiaa varten, mutta se on muunneltavissa uhkakuvan, toimintaympäristön ja ennustamis- ja torjuntakeinojen muuttuessa. 2. Sosiaalitoimen pandemiatyöryhmä Ilse Forssell Helena Tikander Anja-Riitta Blomster Ritva Erämaja Margareta Lepänaho Kitty Siren Minna Savolainen Kirsi Korttila Jaana Iivonen Agneta Alm

3 3. Yleistä Suojautuminen Hengitystieinfektiot kuten influenssa, RS-virus (respiratory syncytial virus), hinkuyskä ja SARS (severe acute respiratory syndrome) tarttuvat: yskiessä ja aivastaessa hengitystie-eritteillä tahrautuneiden käsien välityksellä. Influenssatartunnalta suojautumisessa on tärkeintä muistaa hygieniakäyttäyminen. Suu ja nenä suojataan kertakäyttönenäliinalla yskiessä ja aivastaessa; jos ei ole nenäliinaa, tulee yskiä tai aivastaa puseron hihan yläosaan, EI KÄSIIN. Käytetty nenäliina laitetaan välittömästi roskiin. Kädet tulee puhdistaa heti yskimisen tai aivastamisen jälkeen; kädet pestään vedellä ja saippualla tai puhdistetaan desinfioivilla käsipyyhkeillä. Muutoinkin käsihygieniaa tulee tehostaa. Perusturvakeskuksen asiakasodotustiloista poistetaan lasten lelut ja lehdet sekä otetaan käyttöön kättelemättömyys. Kättelemättömyydestä tiedotetaan asiakkaille mm. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta saatavalla materiaalilla, mikä on suunniteltu julkisiin tiloihin (http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/tiedote?id=17978). Pandemian aikana toimitaan Sosiaali- ja terveysministeriöltä, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta, sairaanhoitopiiriltä ja terveyskeskukselta saatujen tarkempien ohjeiden mukaan koskien tartunnalta suojautumista, rokotuksia ja viruslääkitystä. Liitteenä on Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeistus Influenssa A(H1N1) infektion (sikainfluenssa) hoitamiseksi kotona ja hoitoon hakeutumisesta (liite 1). Varautuminen Henkilökuntaa tiedotetaan ja koulutetaan pandemian varalta sekä laaditaan toimintaohjeet. Pandemia-settejä (maski, suojavarusteet, desinfiointiaineet ym) hankitaan toimintayksiköihin tarveharkinnan mukaisesti. Patjoja, tyynyjä, vuodevaatteita ja kertakäyttöastioita hankitaan mm. päiväkotitoiminnan sekä kotihoidon muuttuviin tarpeisiin pandemian aikana harkinnan mukaan. Henkilökunta ja varahenkilöstö Henkilökunnasta oletetaan sairastuvan noin 30 %. Henkilökunta tekee pidennettyjä työvuoroja, vuosilomia ei myönnetä ja myönnetyt perutaan. Perusturvan toiminnoista vain aivan välttämätöntä ylläpidetään (kts. seuraavat luvut), muu toiminta keskeytyy ja tervettä henkilökuntaa käytetään pandemiasta selviytymisen kannalta olennaisiin tehtäviin. Kotihoidon varahenkilötarve on noin 15 henkilöä, kun huomioidaan henkilökunnan sairastavuus, lisääntynyt asiakasmäärä ja ympärivuorokautisen hoidon ja avun tarve kotona. Hambergin kodin henkilökunnan lisätarpeeksi arvioidaan 4 henkilöä. Päivähoitoon tarvittava lisätyövoima on noin 15 henkilöä. Päiväkodin työntekijöiden, joilla on sairastapauksia kotona, toivotaan mahdollisuuksien mukaan jättäytyvän kotiin. Tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti terveyskeskusta konsultoiden. Välttämättömiin perusturvan toimintoihin rekrytoidaan lisähenkilöstöä perusturvan muiden toimintojen terveistä työntekijöistä, koulutoimesta (mm. opettajat, koulunkäyntiavustajat) ja muiden hallinnonalojen sellaisten toimintojen työntekijöistä, joiden työpanos ei poikkeustilassa ole

4 välttämätöntä. Myös omaisten, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten mahdollisuudet osallistua välttämättömien perusturvan toimintojen ylläpitoon kartoitetaan. Loviisassa sijaitsevien ostopalvelukumppaneiden (mm. Esperi, Loviisanseudun Palvelutalosäätiö) kanssa yhdistetään henkilöstöresurssit ja mitoitetaan resurssit yhteisesti tilanteen vaatimalla tavalla. Myös lähivuosina eläkkeelle jääneet työntekijät ja kotona tai muissa töissä olevat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattikoulutuksen omaavat rekrytoidaan tarvittaessa. 4. Sosiaalityö Sosiaalityön palveluista pandemian aikana tiedotetaan kaupungin internet-sivuilla ja mahdollisesti ilmoituksilla paikallislehdissä. Puhelinneuvonta, tiedotus palveluista ja niiden saatavuudesta sekä ilmoitusten ja ajanvarausten vastaanotto ovat keskeisellä sijalla ja siihen pyritään varaamaan yksi sosiaalityöntekijä. Tämä koskee koko sosiaalityötä. Mikäli Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys ei selviä pandemian aikana tulevasta lisätyöstä, sosiaalityöntekijät ovat kukin vuorollaan varalla takapäivystäjänä virka-ajan ulkopuolella koskien Loviisan aluetta. Lastensuojelu Hoidetaan vain akuutit tapaukset, muu normaalitoiminta (esim. huoltosuunnitelmaneuvottelut yms. asiakas- ja yhteistyötapaamiset) perutaan. Keskitytään kiireellisen lastensuojelutyön lisäksi ainoastaan pandemian aiheuttaman lastensuojelutarpeen hoitamiseen. Ainoastaan välttämättömissä tapauksissa tehdään kotikäyntejä. Mikäli kotikäynti tapahtuu sairastuneiden/altistuneiden luo, tulee huolehtia henkilökunnan suojaamisesta tartunnalta. Molempien vanhempien sairastuessa siten, etteivät kykene hoitamaan lapsia eikä lapsille järjesty muuta hoitoa (esim. sukulaiset, naapurit jne). voidaan tilapäinen hoito järjestää ympärivuorokautisesti Määrlahden päiväkodissa. Pandemian edetessä lastensuojelun tarve lisääntyy perheiden huoltajien, etenkin yksinhuoltajaperheet, joutuessa sairaalahoitoon tai huoltajien kuollessa. Huoltajan joutuessa sairaalahoitoon/kuollessa selvitetään onko lapsella toista huoltajaa ja hänen mahdollisuutensa ottaa lapsi/lapset luokseen. Lastenvalvoja selvittää lasten huoltoon liittyvät asiat ja ottaa yhteyttä lapsesta erillään asuvaan huoltajaan. Mikäli toista huoltajaa/vanhempaa ei ole tai hänellä ei ole mahdollisuutta ottaa lasta/lapsia luokseen lapset pyritään sijoittamaan ensi sijassa sekä sairaalassaolo- että kuolemantapauksissa ainakin aluksi sukulaisten tai lapselle/lapsille muutoin läheisten aikuisten luo. Muussa tapauksessa sijoitusta tarvitsevat lapset sijoitetaan alueella oleviin yksityisiin perhekoteihin tai lastensuojelulaitoksiin. Huoltajaa vaille jääneiden lasten osalta käräjäoikeudelle toimitetaan selvitykset huoltajan määräämistä varten. Loviisan kaupungilla ei ole omana toimintana lastensuojelulaitoksia. Toimeentulotuki Aikuissosiaalityön voimavarat keskitetään pandemian aikana kiireellisen toimeentulon turvaamiseen sekä psykososiaaliseen kriisityöhön. Sairastuneiden toimeentulo tulee turvatuksi työssä olevien osalta sairausajan palkan kautta ja muiden aikuisten osalta sairausvakuutuksen päivärahalla. Sv päivärahahakemuksien käsittely kansaneläkelaitoksessa saattaa viivästyä, mikä lisää lyhytaikaisesti toimeentulotuen tarvetta. Myönnetty toimeentulotuki peritään takaisin tulevasta etuudesta. Pienituloisille pande-

5 mian hoitoon tarvittavien lääkkeiden hankkiminen sekä matkat lääkäriin tai esim. lasten hoitojärjestelyt saattavat aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta. Toimeentulotuki myönnetään kirjallisten hakemusten perusteella. Kiireellisissä tapauksissa tarvittavien lääkkeiden saantia varten yksi sosiaalityöntekijä/ toimeentulotukikäsittelijä keskitetään päivittäin klo 9-14 puhelimitse käsittelemään maksusitoumusten myöntämistä apteekkiin. Myönnetyt maksusitoumukset lähetetään päivittäin faksilla listana apteekkiin. Vammaispalvelu Loviisan kaupungilla ei ole omana toimintanaan vammaisten palveluasumista eikä laitostai kuntoutuspalveluja. Muu yleinen sosiaalityö Normaali toiminta keskeytetään ja henkilöstöresurssit siirretään tarpeen mukaan siihen toimintaan (lastensuojelu, toimeentulon turvaaminen tai psykososiaalinen tuki) missä resursseja eniten tarvitaan. A-klinikan ja perheneuvolan normaali toiminta keskeytetään ja henkilökunta siirtyy muihin tehtäviin. Psykososiaalinen tuki Perheklinikka, terveyskeskuspsykologi sekä terveyskeskuksen psykiatriset sairaanhoitajat, koulupsykologit ja koulukuraattorit (sekä vuodesta 2010 alkaen 2 aikuissosiaalityöntekijää) keskittyvät tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan psykososiaaliseen työhön sairastuneiden ja kuolleiden omaisten sekä työntekijöiden tueksi. Lisäksi apuna ovat seurakuntien työntekijät. Perheklinikka koordinoi psykososiaalisen työn. Psykososiaaliseen työhön kuuluu myös paikallinen, asukkaiden henkisen hyvinvoinnin tueksi järjestetty kriisipuhelin. 5. Kotihoito Toimintaympäristö Asiakkaat, lkm n. 120 joista kaupungin 80 Esperin ostopalvelu 40 Kaupungin henkilökunta, lkm 20 Esperin henkilökunta, lkm 10 Omaishoidettavat, lkm 30 Toiminta Vaikka pandemian aikana kotihoidossa vastataan vain välttämättömään avuntarpeeseen, kotihoidon asiakkaiden määrän oletetaan lisääntyvän pandemian aikana. Osa kotihoidon asiakkaista sairastuu ja sairaalasta kotiutetaan nopeammin ei sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat kotihoitoon. Omaishoidettavia oletetaan tulevan kotihoidon hoidettavaksi n , joista puolet tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Useita käyntejä päivässä tarvitsevat / muistisairaat asiakkaat siirretään tilapäisesti hoidettavaksi (kotihoidon henkilökunnan toimesta) joukkomajoitukseen Valkoon Kulta-ajankotiin (n. 10 hlöä), Palvelutalo Esplanadiin (n. 10 hlöä), Ulrika-kotiin (n. 10 hlöä) ja Antinkylän eläkeläistaloon (n. 5 hlöä). Myös sivistystoimen tiloja (liikuntasalit yms) voidaan tarvittaessa hyödyntää joukkomajoituksen järjestämisessä.

6 Esplanadin päivätoimintaan voidaan tilapäisesti sijoittaa enemmän ei influenssaan sairastuneita muistisairaita. 6. Asumispalvelu Hambergin koti Toimintaympäristö ja toiminta Asukkaita max, lkm Henkilökuntaa, lkm Vastaanottaa muita, lkm* 15 9,5 5-6 *pitkäaikaispotilaita, joita siirretään pois sairaalasta ja terveyskeskuksesta Hambergin kodin keittiössä voidaan tarvittaessa valmistaa ruokaa mm. joukkomajoituksessa oleville. Yksityinen palvelutuotanto Asiakkaita max, lkm Henkilökuntaa, lkm Vastaanottaa muita, lkm Esplanadin ryhmäkoti 10 6,5 * Esplanadin palveluasunnot 36 - * Esplanadin päiväkeskus ja kokoustilat Ulrika-Eleonora * Rantakartano Kulta-ajankoti Rauhalankaari * 1 kotihoidon ja omaishoidon ympärivuorokautisen hoidon asiakkaita *pitkäaikaispotilaita, joita siirretään pois sairaalasta ja terveyskeskuksesta 7. Päiväkodit Tiedottaminen Heti ensimmäisen tautitapauksen tultua julki oviin laitetaan tilanteen mukaiset yhtenevät tiedotteet kaikille päivähoidon piirissä oleville asiakkaille. Pandemiasuunnitelman liitteenä on terveydenhuollosta annettu ohjeistus päiväkotien henkilökunnalle ja lasten vanhemmille erityisesti sikainfluenssan varalta (liite 2). Toimintaympäristö Lapset, lkm Henkilökunta, lkm Rauhalan pk ja perhepäivähoito Villekulla daghem Ryhmis 20 6 Valkon pk ja perhepäivähoito Määrlahden pk 35 9

7 Toiminta Vain ehdottoman välttämättömästi päivähoitoa tarvitsevat lapset otetaan päiväkotiin. Osapäivähoito suljetaan ja esikoulu suljetaan niiden lasten osalta, jotka eivät tarvitse päivähoitoa (vanhempi/ muu omainen pystyy hoitamaan). Perhepäivähoitoon sijoitetaan tarvittaessa ylimääräisiä lapsia. Ympärivuorokautinen hoito sitä tarvitseville (esim. molemmat vanhemmat sairastuneet) järjestetään Määrlahden päiväkodissa, jossa parhaat tilat ja mahdollisuus eristykseen. Ympärivuorokautisen päivähoidon järjestämiseen osallistuu henkilökunta kaikista päiväkodeista mahdollisuuksien mukaan. Päiväkotiryhmät ovat omissa osastoissaan, yhteisiä laulutuokioita tms. ei järjestetä, ei myöskään vanhempainiltoja. Noudatetaan hygieniaohjeistusta tarkasti ja siivousta lisätään. Kaikki ylimääräinen tavara, pelit, lelut yms. varastoidaan ja käytössä olevia pestään ahkerasti. Keittiössä asiointi siirtyy keittiövastaaville. 8. Lähteet a. Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten; Kansallisen pandemiavarautumisen työryhmän ehdotus. STM 2006; Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:11. b. Sosiaalitoimen valmiussuunnitteluopas. STM 2008; Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:12. c. Varautuminen mahdollisen sikainfluenssaepidemian varalle. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje, d. Varautuminen uuden influenssa A(H1N1) epidemian varalle. Sosiaali- ja terveysministeriön tilannekirje 2, e. Alueellisen pandemiavarautumisen toimivuuden varmistaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje, Linkkejä a. b. uksesta

8 Liite 1. Influenssa A(H1N1)v -infektion kotihoito-ohjeet ja hoitoon hakeutuminen Influenssa A (H1N1)v -taudin vakavuus muistuttaa yhä enemmän tavallista kausi-influenssaa eikä valtaosa sairastuneista tarvitse lääke- tai sairaalahoitoa. Kausi-influenssasta poiketen influenssa A (H1N1) -infektioon sairastunee kuitenkin normaalia suurempi osa väestöstä. Tartuntavaaraa voi vähentää seuraavilla toimilla: Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla kun yskit tai aivastat. Heitä käytetty nenäliina roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. Pese kädet vedellä ja saippualla tai käytä alkoholipitoisia käsien desinfiointiaineita, erityisesti yskittyäsi tai aivastettuasi. Vältä koskemasta silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Influenssa A(H1N1)v -virus aiheuttaa samanlaisia oireita kuin muutkin influenssavirukset. Yleisimpiä oireita ovat äkillinen kuume (38 C tai yli, alle 3-vuotiailla yli 38,5 C), kurkkukipu, yskä ja nuha. Muita mahdollisia oireita ovat jäsenten särky, päänsärky, vilunväristykset ja väsymys. Oksentelu ja ripuli eivät ole tavallisia influenssassa, mutta näitäkin oireita voi esiintyä. Lapsilla voi esiintyä vatsakipua. Influenssan hoito kotona Kun sairastut Jos oireesi ovat lieviä etkä kuulu riskiryhmiin (ks. alempana), lääkärin tekemää taudinmääritystä tai viruslääkehoitoa ei pääsääntöisesti tarvita, vaan taudin voi sairastaa kotona. Vältä läheistä kontaktia muihin ja pysyttele kotona oireiden keston ajan. Sairaana ollessa lepo ja riittävä nesteiden nauttiminen on tärkeää. Kuumetta ja särkyä voi lievittää apteekista ilman reseptiä saatavilla lääkkeillä. Influenssa paranee useimmiten noin viikon kotilevolla. Älä mene sairaana töihin tai kouluun. Älä myöskään hoida pieniä lapsia sairaana ollessasi. Jos mahdollista, pyydä jotakuta toista käymään kaupassa tai hoitamaan muita asioita puolestasi. Tarkkaile vointiasi ja ota tarvittaessa puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen. Jos joudut lähtemään lääkäriin, peitä suu ja nenä kertakäyttönenäliinalla tai käytä suu-nenäsuojainta, jos sellainen on saatavilla. Kun hoidat sairastunutta Kun influenssaan sairastunutta henkilöä hoidetaan kotona, samassa taloudessa asuvat ja hoitoa antavat henkilöt voivat pienentää influenssan leviämisen riskiä välttämällä lähikosketusta sairastuneen kanssa. Tämä on erityisen tärkeää riskiryhmiin (ks. alempana) kuuluville. Pidä huoli siitä, että kaikki samassa taloudessa olevat huolehtivat hyvästä käsihygieniasta. Erityisesti lapsia kannattaa muistuttaa pesemään kätensä riittävän usein. Käsienpesu on tärkeää etenkin silloin, kun on ollut kosketuksessa sairastuneeseen, oleskellut sairastuneen kanssa samassa tilassa tai käsitellyt nenäliinoja tai pyykkiä.

9 Kun kotona on influenssaan sairastunut henkilö, muut samassa taloudessa asuvat voivat pienentää tartuntariskiä edellä mainittujen keinojen lisäksi mm. seuraavin tavoin: Jos mahdollista, vain yksi aikuinen hoitaa sairastunutta. Riskiryhmään kuuluvan henkilön ei tulisi olla sairastuneen ensisijainen hoitaja. Jos kuulut riskiryhmään mutta et voi välttää lähikosketusta sairastuneeseen, harkitse suu-nenäsuojaimen käyttämistä, jos sellainen on saatavilla. Älä kutsu vierailijoita kotiin sairastamisen aikana. Käyttäkää käsien kuivaamiseen paperipyyhkeitä. Vaihtoehtoisesti jokaiselle talossa oleskelevalle voi antaa oman, erivärisen pyyhkeen. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta yhteisissä tiloissa (esim. avaamalla ikkunat wc-tiloissa, keittiössä ja kylpyhuoneessa). Jos mahdollista, sairastuneen henkilön tulisi pysytellä eri huoneessa kuin muut samassa taloudessa olevat henkilöt. Tarkkaile sairastuneen vointia ja ota tarvittaessa puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen. Sairaan lapsen hoitaminen Jos mahdollista, vain yksi aikuinen hoitaa sairastunutta. Riskiryhmään kuuluvan henkilön ei tulisi olla sairastuneen ensisijainen hoitaja. Influenssaa sairastavan lapsen hoitoon pätevät samat ohjeet kuin edellä. Huolehdi, että lapsi saa riittävästi nestettä. Jos ruoka ei maistu esim. kurkkukivun vuoksi, energiaa saa sokeripitoisesta juomasta. Kun pidät sairastunutta lasta sylissäsi, aseta hänen leukansa olkapäällesi niin, että hän ei yski sinua päin. Lapsilla (erityisesti pienillä lapsilla) influenssan tartuttavuus voi kestää kauemmin oireiden jo hävittyä, joten toipilasvaiheessa olevia lapsia ei pidä viedä esim. päivähoitoon 7 vuorokauteen oireiden alusta lähtien. Myös muita kontakteja perheen ulkopuolelle tulee välttää viikon ajan. Tarkkaile lapsen vointia ja ota tarvittaessa puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen. Siivoaminen, pyykinpesu ja puhtaanapito Heitä käytetyt nenäliinat ja muut kertakäyttöiset tuotteet roskiin. Muista pestä kätesi, jos kosket käytettyihin nenäliinoihin yms. Pyyhi kosketus- ja pöytäpinnat päivittäin tavanomaisella puhdistusaineella. Sairastuneiden henkilöiden käyttämiä liinavaatteita, aterimia ja astioita ei tarvitse pestä erikseen, mutta ne tulisi pestä tai puhdistaa huolellisesti ennen kuin muut koskevat niihin. Pese liinavaatteet tavanomaiseen tapaan. Tartunnan välttämiseksi älä pidä pyykkejä sylissäsi, kun lastaat niitä koneeseen. Kun olet käsitellyt likaisia pyykkejä, pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla tai desinfioivalla aineella. Hoitoon hakeutuminen Välitöntä hoitoa vaativat oireet lapsilla: Jos lapsi sairastuu ja hänellä ilmenee jokin seuraavista influenssan yhteydessä esiintyvistä oireista,

10 hakeudu mahdollisimman pian lääkärin hoitoon: hengitysvaikeuksia iho on sinertävä tai harmaa lapsi ei juo tarpeeksi lapsi oksentaa voimakkaasti tai jatkuvasti lapsi ei herää tai reagoi mihinkään lapsi on niin ärtyisä, ettei hän halua olla sylissä influenssan kaltaiset oireet häviävät, mutta palaavat sitten kuumeen ja pahemman yskän kera Välitöntä hoitoa vaativat oireet aikuisilla: Jos sairastut, ja sinulla ilmenee jokin seuraavista influenssan yhteydessä esiintyvistä oireista, hakeudu mahdollisimman pian lääkärin hoitoon: hengitysvaikeuksia kipu tai paine rinnassa äkillinen huimaus tai sekavuus voimakas tai jatkuva oksentelu influenssan kaltaiset oireet häviävät, mutta palaavat sitten kuumeen ja pahemman yskän kera Riskiryhmään kuuluvat ottavat yhteyttä terveyskeskukseen tai lääkäriin herkemmin Jos sinulle/lapsellesi nousee äkillinen kuume (38 C tai yli, alle 3-vuotiaalla yli 38,5 C) ja tautiin liittyy kurkkukipua, yskää tai nuhaa, ja kuulut johonkin alla olevista riskiryhmistä: lapsi on alle 3-vuotias olet raskaana sairastat jotain seuraavista pitkäaikaissairauksista: säännöllistä lääkitystä vaativa sydänsairaus (ei lievä verenpainetauti) tai keuhkosairaus (säännöllistä lääkitystä saava astmapotilas) tai diabetes krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia, lymfooma, HIV-infektio tauti, johon saat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (elinsiirto, solunsalpaajat, TNF-alfasalpaaja, kortikosteroidi >15 mg/vrk 2 4 viikkoa, muu immuunivastetta heikentävä hoito) krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti sairaalloinen ylipaino (BMI eli Body Mass Index yli 40) Ota puhelimitse yhteys lähimpään terveyskeskukseen tai hakeudu lääkärin vastaanotolle, jotta saat tietää tarvitsetko/ tarvitseeko lapsesi hoitoa influenssaan.

11 TÄRKEÄ INFORMAATIO Liite 2. LASTEN PÄIVÄHOITO JA SIKAINFLUENSSA Henkilö voi sairastaa influenssa A(H1N1) -tautia eli sikainfluenssaa, jos hänellä on äkillisesti noussut kuume, kurkkukipua, yskää tai nuha sekä usein päänsärkyä, jäsenten särkyä, väsymystä ja vilunväreitä. Tartunta on voitu saada myös kotimaassa. Tauti tarttuu erittäin helposti kosketuksen kautta ja pisaratartuntana. Tartunnan saaneet henkilöt voivat tartuttaa virusta noin vuorokausi ennen oireiden ilmaantumista ja edelleen jopa 7 päivän ajan sairastumisen jälkeen, lapset ja henkilöt, joilla on muita perussairauksia, pidempäänkin. Tartuttavuus on suurin muutaman ensimmäisten vuorokauden aikana. Ensitoimet ja eristys: Kotonaan oireileva lapsi tai päivähoidon työntekijä ei saa tulla päivähoitoon. Päivähoidon työntekijän tulee seurata hoidossa olevien lasten terveydentilaa. Mikäli lapselle kehittyy influenssaan sopivia oireita, sijoitetaan sairastunut erilleen muista lapsista ja hänet haetaan viipymättä kotiin. Vain oireiset henkilöt eristetään sairastamaan kotiin, heidän terveet läheisensä jatkavat elämäänsä normaalisti. Vanhemmille on syytä korostaa, että lapsen on oltava poissa kuumeilun ajan + 1 kuumeeton päivä. Päivähoidon työntekijän sairastuessa, tulee hänen välittömästi jäädä pois työstä kunnes hän on ollut kuumeeton ja oireeton vähintään vuorokauden. Infektio kestää keskimäärin noin viikon. Sairauspoissaolotodistusten vaatimista pikkulasten vanhemmilta ja päivähoidon työntekijöiltä on epidemian aikana vältettävä. Hoito: Hoitona on lepo kotona. Lääkkeitä ei tule pääsääntöisesti sairauteen käyttää. Käsikaupasta saatavia kuumetta alentavia lääkkeitä voidaan kuitenkin käyttää. Tauti ei ole erityisen vaarallinen riskiryhmiin kuulumattomille, joita päivähoidossa olevista on valtaosa. Diabeetikot, jatkuvaa lääkitystä käyttävät oireilevat astmaatikot sekä erilaiset immuniteettia laskevaa lääkitystä käyttävät henkilöt kuuluvat riskiryhmään ja heidän on sairastuessaan syytä olla puhelinyhteydessä heitä hoitavaan tahoon tai terveyskeskukseen, puhelin Riskiryhmiin kuuluville sairastuneille saatetaan joutua aloittamaan influenssan hoitoon tarkoitettu lääke. Sairastuneen on syytä välttää kaikkia julkisia tiloja mukaan lukien terveysasemien ja sairaaloiden ensiapu- ja vastaanottotilat ja apteekit. Välttämätön asiointi suositellaan tapahtuvaksi puhelimitse tai terveiden läheisten avustuksella. Ennalta ehkäisy: Ensimmäiset rokote-erät saapunevat Suomeen syys-lokakuun vaihteessa. Aluksi rokotetaan pelkät riskiryhmiin kuuluvat, joihin lasketaan mm terveydenhoitohenkilökunta ja alle 3 v lapset. Paras tapa rajata epidemiaa on huolehtia hyvästä käsihygieniasta, opettaa lapsille hygieeninen yskimis-aivastelutapa sekä lähettää sairastunut lapsi/työntekijä välittömästi kotiin. Päivähoidossa on erityisesti kiinnitettävä huomiota toistuvaan käsienpesuun, esim. yhteisten lelujen ja kirjojen käsittelyn jälkeen ja ennen tätä. Jos vähintään 3 lasta/työntekijää viikon sisällä sairastuu influenssan kaltaiseen tautiin, pyydetään asiasta ilmoittamaan terveyskeskukseen hygieniahoitajalle/tartuntataudeista vastaavalle lääkärille, puh Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön ohje Loviisassa Katariina Borup, ylilääkäri, infektiovastuulääkäri Tero Taipale, vastaava ylilääkäri

Sikainfluenssa: Tietoa influenssa A(H1N1) viruksesta

Sikainfluenssa: Tietoa influenssa A(H1N1) viruksesta TOIMINTAOHJE H1N1 -TAPAUKSESSA 1 (5) Sikainfluenssa: Tietoa influenssa A(H1N1) viruksesta Tartuttavuus Tällä hetkellä influenssan A(H1N1) (ns. sikainfluenssa) taudinkuva muistuttaa vakavuusasteeltaan tavallista

Lisätiedot

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Opaslehtinen 1 (25) Tiina Tonteri Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Janakkalan kunta Kunnanvirasto Puh. (03) 68011 tai (019) 75801 Juttilantie 1 Fax (03) 6801209 tai (019) 7580209 14200

Lisätiedot

TERVEEKSI KOTIKONSTEIN Omahoito-opas

TERVEEKSI KOTIKONSTEIN Omahoito-opas TERVEEKSI KOTIKONSTEIN -opas Säilytäthän tämän oppaan 3 Tässä oppaassa on esitelty tavallisimpien kotona hoidettavien sairauksien ja niiden oireiden sekä tapaturmien omahoito-ohjeita. Oireiden alkuvaiheessa

Lisätiedot

3/2009. Elä elämää älä sairautta

3/2009. Elä elämää älä sairautta -- -- Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Munuais- ja maksaliiton jäsen Runeberginkatu 15 A 1 00100 Helsinki Puh. (09) 440 094 Fax (09) 454 4176 sihteeri@uumu.fi

Lisätiedot

TERVEHEKS KOTIKONSTEIN Itsehoito-opas

TERVEHEKS KOTIKONSTEIN Itsehoito-opas TERVEHEKS KOTIKONSTEIN -opas RAMPE hanke, Pohjois-Karjala 2012 Kansikuva: Viivi 6v Takasivu: Eemeli 6v Tässä oppaassa on esitelty tavallisimpien kotona hoidettavien sairauksien ja niiden oireiden sekä

Lisätiedot

Infektiotautien ehkäisy hygieniaohjeistus päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille, kotiperhepäivähoitoon ja perhepuistoihin.

Infektiotautien ehkäisy hygieniaohjeistus päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille, kotiperhepäivähoitoon ja perhepuistoihin. Infektiotautien ehkäisy hygieniaohjeistus päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille, kotiperhepäivähoitoon ja perhepuistoihin. 26.3.2012 Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Infektiotautien tarttuminen... 4 3 Infektiotautien

Lisätiedot

ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1902-2 (nid.) ISBN 952-00-1903-0 (PDF) Taitto: AT-julkaisutoimisto Oy Kuvitus: Järvenpään englantilaisen leikkikoulun

ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1902-2 (nid.) ISBN 952-00-1903-0 (PDF) Taitto: AT-julkaisutoimisto Oy Kuvitus: Järvenpään englantilaisen leikkikoulun Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:28 Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa Helsinki 2005 2 ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1902-2 (nid.) ISBN 952-00-1903-0 (PDF) Taitto: AT-julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

OHJEITA PÄIVÄHOIDOSSA OLEVIEN LASTEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYYN JA HOITOON

OHJEITA PÄIVÄHOIDOSSA OLEVIEN LASTEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYYN JA HOITOON OHJEITA PÄIVÄHOIDOSSA OLEVIEN LASTEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYYN JA HOITOON Tampereen kaupunki Päivähoito Lasten ja nuorten terveyspalvelut 4.7.2007/ph 305 PÄIVÄHOIDON JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUE OALUE PÄIVÄHOIDON

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

INFLUENSSAPOTILAAN HOITO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

INFLUENSSAPOTILAAN HOITO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA 1 (5) 29.12.2014 Infektioyksikkö ja Kliinisen mikrobiologian laboratorio INFLUENSSAPOTILAAN HOITO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Tämä on Satakunnan sairaanhoitopiirin ohje erikoissairaanhoitoon influenssapotilaiden

Lisätiedot

Kausi-influenssarokotus - suositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2012 2013

Kausi-influenssarokotus - suositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2012 2013 SUOSITUS Kausi-influenssarokotus - suositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2012 2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 5 2012

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 0 KANGASALAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA CAROLA HAKOLA / OMPPULA Sivistyskeskus Varhaiskasvatus 2009 Päivitetty 2012 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 2 2. LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA...

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Ohjeita infektioriskien vähentämiseksi Rauman varhaiskasvatuksessa

Ohjeita infektioriskien vähentämiseksi Rauman varhaiskasvatuksessa Ohjeita infektioriskien vähentämiseksi Rauman varhaiskasvatuksessa Päivitetty 2014 Tämän ohjeistuksen on tehnyt työryhmä (2007): Aaltonen Leena Kartano Riikka Keskitalo Sirke Komminaho Maritta Laaksonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot