Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI"

Transkriptio

1 E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN

2 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa Tiehallinto Helsinki 2009

3 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN 3 Taitto ja kannen piirros: Kauko Kyöstiö/Spatio Oy Valokuvat: Seppo Lampinen, Anna Saarlo ISBN ; (pdf) TIEH ; TIEH v-09 Asiatunnus (diaarinumero) 4393/2008/30/26. Edita Prima Oy Helsinki 2009 Julkaisua myy/saatavana: Edita ) Faksi Puhelin Pohjakartat Karttakeskus, L4356 ja Maanmittauslaitos 2009, MML/VIR/MYY/287/09 Tiehallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

4 /2008/30/26 Vastaanottaja Tiepiirit, Pääkonttori Asiantuntijapalvelut Säädösperusta YVAL, MTL Kohdistuvuus Tiehallinto, tiekonsultit Pääkonttori, Korvaa/muuttaa Ohje korvaa vuonna 1997 tehdyn ohjeen "Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi, ohje suunnittelijoille" Voimassa toistaiseksi Asiasanat TIENSUUNNITTELU; YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI; LAINSÄÄDÄNTÖ Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa, TIEH Tiehallinnon edellinen ohje ympäristövaikutusten arvioinnista julkaistiin vuonna Tämän jälkeen on tapahtunut muutoksia lainsäädännössä, mm. YVA-laki ja maantielaki on uudistettu. Myös tieto ja kokemus ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioinnista on karttunut. Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva ympäristövaikutusten arvioinnista tiehankkeissa. Ohjeessa kuvataan ympäristövaikutusten selvittämisen ja arvioinnin perusteet tiensuunnittelun eri vaiheissa sekä YVAlain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Ohjeessa käsitellään lyhyesti myös tiehankkeisiin liittyvää lainsäädäntöä ja lupamenettelyjä. Ohje on tarkoitettu projektipäälliköille ja muille ympäristövaikutusten arviointiin osallistuville asiantuntijoille. Ohje kertoo myös sidosryhmille ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioinnista tiehankkeissa. Johtaja Aulis Nironen LISÄTIETOJA Tuula Säämänen Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut Puh

5 TIEDOKSI Liikenne- ja viestintäministeriö Ympäristöministeriö Ympäristökeskukset Ratahallintokeskus Merenkulkulaitos Tiensuunnittelukonsultit Kirjasto

6 Asiasanat: TIENSUUNNITTELU; YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI; LAINSÄÄDÄNTÖ Aiheluokka: 05 Alkusanat Tiehankkeiden ympäristövaikutusten selvittämistä ja arviointia koskeva ohje on uusittu. Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi on nähtävä tiensuunnittelun eri vaiheissa jatkuvana prosessina, jossa on kullekin suunnitteluvaiheelle ominainen sisältö ja tarkkuustaso. YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely sijoittuu tiehankkeen yleissuunnitteluvaiheeseen. Ohjeen valmistelusta on vastannut Tuula Säämänen yhdessä työn ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmätyöskentelyyn ovat osallistuneet Jorma Jantunen Suomen Ympäristökeskuksesta, Arto Kärkkäinen Uudenmaan tiepiiristä sekä Anton Goebel, Sari Lajunen, Raija Merivirta ja Teija Snicker- Järvinen Tiehallinnon Asiantuntijapalveluista. Lisäksi ohjeen kommentointiin on osallistunut useita asiantuntijoita sekä tiepiireistä että Tiehallinnon keskushallinnosta. Konsulttina ohjeen laatimisessa ovat toimineet Anna Saarlo ja Seppo Lampinen YY-Optima Oy:stä sekä Sakari Grönlund Sito Oy:stä. Ohjeen taitosta on vastannut Kauko Kyöstiö Spatio Oy:stä. Helsinki marraskuu 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

7 Sisältö 1 JOHDANTO 8 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN JA ARVIOINTI... TIENSUUNNITTELUN ERI VAIHEISSA Ympäristövaikutusten selvittämisen ja arvioinnin vaiheet Esiselvitykset Yleissuunnittelu Tiesuunnittelu Rakennussuunnittelu 18 3 YVA-LAIN MUKAINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN... ARVIOINTIMENETTELY TIEHANKKEISSA YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn soveltaminen tiehankkeissa Arviointimenettelyn vaiheistus 24 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN Arviointiohjelman sisältö Hankkeen kuvaus arviointiohjelmassa Vaikutusalueen rajaus Arvioitavat vaikutukset ja arviointimenetelmät YVA-menettelyn aikataulu ja kuulemismenettely Osallistumisen ja vuorovaikutuksen suunnittelu Arviointiohjelman raportointi 38 5 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN LAATIMINEN Arviointiselostuksen tarkoitus ja sisältö Ympäristövaikutusten arviointi Vaihtoehtojen vertailu Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus Seurantaohjelma Taustaselvitykset Ympäristövaikutusten arvioinnin raportointi Arvioinnin riittävyys 51 6 LUVAT JA LAINSÄÄDÄNTÖ Tiehankkeen toteuttamisen edellyttämät suunnitelmat,... luvat ja muut päätökset Rajat ylittävät ympäristövaikutukset 56 LIITTEET 57 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 57 Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 64

8 8 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN 1 Johdanto Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva ympäristövaikutusten arvioinnista ja selvittämisestä tiehankkeissa. Ohjeessa käsitellään ensisijaisesti arviointiprosessia. Ohjeessa kuvataan ympäristövaikutusten selvittämisen ja arvioinnin perusteet tiensuunnittelun eri vaiheissa sekä YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Ohjeessa korostetaan YVA-lain mukaista lähtökohtaa, jonka mukaan YVA -menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä. Tässä ohjeessa rajaudutaan suunnitteluprosessiin liittyvissä kysymyksissä YVA-lain mukaiseen menettelyyn. Ohjeessa käsitellään myös tiehankkeisiin liittyvää lainsäädäntöä ja lupamenettelyjä. Ympäristövaikutusten selvittämisen ja arvioinnin sisältöön ja suorittamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään eri näkökulmista erillisissä Tiehallinnon ohjeissa ja oppaissa. Tässä ohjeessa on viittauksia näihin ohjeisiin ja oppaisiin. Tiehankkeiden muuta kuin YVA-lain mukaista vaikutusten arviointia käsitellään Tiehallinnon ohjeessa Tiehankkeiden arviointiohje. Tiehankkeiden arviointiohjeen mukainen hankearviointi ei korvaa YVA-lain ja -asetuksen edellyttämää hankkeen ympäristövaikutusten arviointia. Sekä hankearviointi että ympäristövaikutusten arviointi tuottavat tietoa, jota voidaan hyödyntää kummassakin arviointiprosessissa. Ohje on tarkoitettu projektipäälliköille ja muille ympäristövaikutusten arviointiin osallistuville asiantuntijoille. Ohje kertoo myös sidosryhmille ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioinnista tiehankkeissa.! Ohjeessa käytetään käsitteitä ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristövaikutusten selvittäminen. YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINNILLA tarkoitetaan YVA-lain mukaista vaikutusten arviointia. YMPÄRIS- TÖVAIKUTUSTEN SELVITTÄMISELLÄ tarkoitetaan muuta tien suunnitteluun eri suunnitteluvaiheissa liittyvää ympäristövaikutusten arviointia kun kyse ei ole YVA-lain mukaisesta menettelystä.! Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lyhenteenä käytetään muotoa YVA. YVA-lyhennettä taivutetaan vain sellaisissa muodoissa, joissa sen runko on perusmuodossa YVA. Kun YVA-lyhennettä taivutetaan, sen yhteydessä ei käytetä kaksoispistettä, vaan taivutetaan YVAsta, YVAan jne. Lyhenteestä ei käytetä monikollista muotoa (esim. YVIssa), vaan tällöin käytetään muuta ilmaisua, esimerkiksi YVA-menettelyissä. Kielilain mukaan valtion viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Viranomaisen on järjestettävä asiassa kuultavalle mahdollisuus tulla kuulluksi omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi. (Kielilaki /423)

9 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 41 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN JOHDANTO ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN 9 Ohjeen rakenne: Tässä ohjeessa mainitut keskeiset lait lyhenteineen: Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVAL) /468 Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVAA), annettu Maantielaki (MTL) /503 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) /532 Luonnonsuojelulaki (LSL) /1096 Ympäristönsuojelulaki (YSL) /113 Maa-aineslaki (MAL) /555 Vesilaki (VL) /264 Muinaismuistolaki (MML) /295 YVAssa käsitellään hankkeen kaikkia ympäristövaikutuksia. Luvussa 2 käsitellään yleisellä tasolla ympäristövaikutusten selvittämistä ja arviointia tiensuunnittelun eri vaiheissa. Luvussa 3 käsitellään YVA-lain mukaista arviointimenettelyn soveltamista ja arviointiprosessin vaiheistusta. Luvussa 4 käsitellään YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Arviointiohjelman tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset arvioidaan kussakin hankkeessa tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla. Luvussa 5 käsitellään YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Arviointiselostus on osa suunnitteluaineistoa, jonka pohjalta tehdään hanketta koskevat päätökset. Ohjeessa kiinnitetään erityistä huomiota arviointiselostuksen laatimisen eri vaiheisiin ja niiden keskinäisiin painotuksiin. Luvussa 6 käsitellään yleisellä tasolla tiehankkeen toteuttamisen edellyttämiä suunnitelmia, lupia ja muita päätöksiä sekä tien suunnittelua ohjaavaa lainsäädäntöä.

10 10 Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointiohje Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY TIEHANKKEISSA 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN 2 Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi tiensuunnittelun eri vaiheissa Tässä luvussa käsitellään ympäristövaikutusten selvittämistä ja arviointia tiensuunnittelun eri vaiheissa sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sijoittumista tiensuunnitteluprosessiin. 2.1 Ympäristövaikutusten selvittämisen ja arvioinnin vaiheet Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi on nähtävä tiensuunnittelun eri vaiheissa jatkuvana prosessina, jossa on kullekin suunnitteluvaiheelle ominainen sisältö ja tarkkuustaso. Tiedot vaikutuksista tarkentuvat suunnittelun edetessä. Esiselvityksissä selvitetään ennen kaikkea ympäristön asettamat reunaehdot. Yleissuunnittelussa selvitetään vaihtoehtojen vertailun kannalta olennaiset vaikutukset. Tiesuunnittelussa keskitytään haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen ja lieventämiseen. Rakennussuunnittelussa suunnitellaan haittojen ehkäisemisen ja lieventämisen toteutus ja minimoidaan rakennustyön aiheuttamat haitat. YVAn ajankohta tiensuunnittelussa YVA-menettely sijoittuu maantielain mukaisesti yleissuunnitteluvaiheeseen. Hankkeen tärkeimmät ratkaisut tehdään tässä vaiheessa, ja yleissuunnittelun tarkkuus on yleensä riittävä ympäristövaikutusten arviointiin. YVA-asetuksessa määritellään, milloin tiehankkeesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksissa tekee alueellisen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi suunnittelun eri vaiheissa ESISELVITYKSET YLEISSUUNNITTELU TIESUUNNITTELU RAKENNUS- SUUNNITTELU SUUNNITTELUTYÖN RAJAAMINEN Nykytilan kuvaus Tavoitteiden asettaminen Vaihtoehtojen muodostaminen Vaikutusten tunnistaminen Vaikutusten rajaus VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaikutusten ennustaminen ja merkitysten määrittely Haittojen lieventämisen suunnittelu Vaihtoehtojen vertailu SUUNNITELMAN TARKENTAMINEN Vaikutusten tarkentaminen Haittojen lieventämisen tarkentaminen Seurannan suunnittelu Tiehankkeen vaikutusten selvittäminen ja arviointi hankkeen elinkaaren eri vaiheissa Suunnittelu ja päätöksenteko YVAn jälkeen YVAn ja muita hanketta koskevien selvitysten perusteella tienpitäjä päättää vaihtoehdosta, jonka pohjalta yleissuunnitelma viimeistellään. Maantielaissa on mainittu selvityksiä, joita edellytetään ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi. Lähde: Tiehankkeiden arviointiohje. Tiehallinto 2008.

11 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 24 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN TIENSUUNNITTELUN LAATIMINEN ERI VAIHEISSA 11 Erityislainsäädäntö ja sen edellyttämät lupamenettelyt voivat edellyttää, että arvioinnin tuloksia tarkentavia selvityksiä tehdään vielä YVA-menettelyn jälkeisissä suunnitteluvaiheissa. Yleissuunnitelmassa on esitettävä maantielain (MTL) 19 mukaan selvitys maantien tarpeellisuudesta ja tutkituista vaihtoehdoista, tien liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, tien likimääräinen sijainti sekä tien arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa tulee esittää myös mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä alustava kustannusarvio. Selvitettävät vaikutukset ovat periaatteessa samoja kuin YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa. Selvitykset kohdennetaan ja painotetaan tapauskohtaisesti hankkeen luonteen ja tarkkuustason mukaisesti. Varhaisemmissa suunnitteluvaiheissa esiselvityksissä ja yleissuunnittelussa painottuvat usein laaja-alaiset vaikutukset, esimerkiksi vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen tai arvokkaisiin luontokokonaisuuksiin. Vaikutusten selvittäminen tarkentuu suunnittelun edetessä yksityiskohtaisemmalle tasolle. YVAn liittyminen kaavoitukseen Tiensuunnittelun ja kaavoituksen liittymistä toisiinsa voidaan kuvata suunnittelun tarkkuustasojen avulla: tien yleissuunnittelu ja siihen kytkeytyvä YVA-menettely liittyvät yleensä yleiskaavatasoiseen maankäytön suunnitteluun, vaikka niillä voi olla kytkentä myös maakuntakaavaan. Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi maanteiden suunnittelujärjestelmässä Liikennejärjestelmäsuunnittelu Alueidenkäytön suunnittelu Esiselvitykset Suunnittelun käynnistämispäätös Vaikutusten selvittäminen Yleissuunnittelu Hyväksymispäätös YVA Vaikutusten arviointi Tiesuunnittelu Hyväksymispäätös Toteutusvaihe Rakennussuunnittelu ja rakentaminen Vastaanotto Hoito ja ylläpito Vaikutusten seuranta Lähde (mukailtu): Yleissuunnittelu. Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto 2007.

12 12 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TIENSUUNNITTELUN ARVIOINTIOHJELMAN ERI LAATIMINEN VAIHEISSA Maantielain mukaan yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiseen mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Maankäytön suunnittelussa voi olla tarve varautua tiehen, vaikka välitöntä tiehankkeen toteutusta ei ole näköpiirissä. Maantien yleissuunnittelu voidaan käynnistää kaavoituksessa tarvittavien aluevarausten määrittämiseksi, vaikka liikenteellinen tilanne ei vielä pitkään aikaan edellytä toimenpiteitä tieverkolla. Käytännössä kaavan ja tien suunnittelun tulisi edetä samanaikaisesti: jotta maantielle voitaisiin varata alue maakunta- tai yleiskaavassa, tietä on suunniteltava riittävällä tarkkuudella. Maantielaissa (17 ) todetaan, että alueella, jolla on laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan tavoitteisiin perustuvan yleis- tai tiesuunnitelman laatimiseksi. Maankäyttö- ja ja rakennuslain mukaan (9 ) on kaavaa laadittaessa tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset. Tiehankkeen ja kaavan ympäristövaikutusten selvittämisessä ja arvioinnissa on tarkoituksenmukaista hyödyntää molemmin puolin vaikutusten arvioinnin tuloksia sekä sovittaa yhteen osallistuminen ja vuorovaikutus. Tämä edellyttää suunnittelu- ja arviointiprosessien aikataulujen yhteensovitusta. Lisätietoja: Yleissuunnittelu. Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto Tiensuunnittelun vaiheiden liittyminen maankäytön suunnitteluun. Lähde: Maantiet kaavoituksessa. Suunnitteluja toteutusvaiheen ohjaus. Tiehallinto Lisätietoja: Maantiet kaavoituksessa. Tiehallinto 2006.

13 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 24 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN TIENSUUNNITTELUN LAATIMINEN ERI VAIHEISSA Esiselvitykset Esiselvitykset ovat hyvin erityyppisiä, mutta ympäristövaikutusselvitysten kannalta niiden keskeinen yhteinen piirre on yleispiirteisyys. Esiselvitykset ovat luonteeltaan ongelmakeskeisiä ja niissä tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Esiselvityksen ympäristövaikutusselvityksen tärkeimpinä tavoitteina on kuvata eri ratkaisuvaihtoehtojen väliset erot ja vaihtoehtojen toteutettavuus. Esiselvitysvaiheen ympäristövaikutusselvityksissä on tunnistettava keskeiset toimenpidevalintaa puoltavat vaikutukset ja merkittävimmät haitat tai riskit sekä hankkeen arvioidun toteutumisajankohdan vaikutukset. E simerkki Vaikutusten selvittäminen esiselvityksessä Selvityksessä tarkasteltiin valtateiden 10 ja 12 kehittämisvaihtoehtoja ja pitkän tähtäimen tavoitetilaa osuudella Renko Soramäki (Lahti). Tarkastelujen pääpaino oli vaikutusarvioinnissa ja vaihtoehtojen vertailussa. Selvitys palveli osaltaan maakuntakaavaprosessia. Selvityksessä vaihtoehdot suunniteltiin ja kuvattiin esisuunnittelutarkkuudella. Päävaihtoehtoina tarkasteltiin nykyiseen valtatiehen tukeutuvaa parantamista sekä kolmea uutta maastokäytävää. Vaikutusten selvittämisessä ja arvioinnissa käsiteltiin vaihtoehtojen vaikutukset luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin, pohjavesiin sekä maankäyttöön esisuunnittelulle soveltuvalla tarkkuudella. Vaihtoehtojen vaikutusten vertailun pohjana käytettiin ympäristöhallinnon ja Hämeen liiton ympäristötietoja sekä maankäytön suunnitelmia ja tavoitteita. Koska työssä tarkasteltiin uuteen maastokäytävään perustuvia vaihtoehtoja, arvioinnissa oli keskeistä pohtia yhdyskuntarakenteen kehityssuuntia. Muista vaikutuksista tuotiin esiin keskeisenä uuden väylän luontoalueita ja ekologisia yhteyksiä pirstova vaikutus. Lähde: Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset. Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 2007.

14 14 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TIENSUUNNITTELUN ARVIOINTIOHJELMAN ERI LAATIMINEN VAIHEISSA Esiselvityksissä korostuu vaikuttavuuden arviointi: tarkoituksena on arvioida, voidaanko asetetut tavoitteet saavuttaa joillakin toimenpiteillä ja tämän perusteella arvioida, muodostuuko mahdollisista toimenpiteistä hanke. Hankkeen vaihtoehtojen vaikutukset selvitetään, kun hanke on määritelty. Ympäristövaikutusselvitykset esiselvityksissä Esiselvitysvaiheen ympäristövaikutusselvityksissä on tärkeää selvittää mahdollisen hankkeen ympäristöllinen toteutettavuus ja hyväksyttävyys. Ympäristövaikutusselvitys on esiselvityksissä luonteeltaan alustavaa. Esiselvitysten ympäristöselvitys pohjautuu yleensä olemassa olevaan tietoon, eikä sitä varten tehdä maastoinventointeja. Lähtötietoina käytettävät nykytilanteen tiedot esitetään suhteessa suunnittelun yleispiirteisyyteen ja laajuuteen. Uusia liikennekäytäviä selvitettäessä alkuvaiheessa tukeudutaan valtakunnallisiin ja maakuntatason lähtötietoihin. Tällaisessa tapauksessa selvitykset ja vaikutusten arviointi tehdään palvelemaan myös maankäytön suunnittelua. Toisaalta esiselvitystason suunnittelu on tarkempaa silloin, kun se kohdistuu nykyisen tien parantamiseen. Tällöin myös ympäristövaikutukset voidaan arvioida yksityiskohtaisemmin kuin uutta liikennekäytävää tutkittaessa. Lähtötietoina käytetään myös paikallisen tason ympäristö- ja maankäyttötietoja. Raportointi esiselvityksissä Ympäristövaikutusten esittämistapa riippuu esiselvitystyypistä. Seuraavassa on esitetty ohjeellisesti, mitä esiselvitysvaiheen ympäristövaikutusselvitykseen kuuluu: Hankkeen ja selvityksen ympäristötavoitteet Ympäristön nykytilanne Maankäytön nykytilanne maakunta- ja yleiskaavatasolla Vaihtoehtojen merkittävien ympäristövaikutusten kuvailu ja vaihtoehtojen vertailu Miten hyvin vaihtoehdot täyttävät ympäristötavoitteet Toimenpide-ehdotuksen vaikutukset ennustetilanteessa Merkittävät vaikutukset yleispiirteisesti YVAn tarve ja perustelut Epävarmuustekijät Alustava näkemys lisätietojen tarpeesta Lisätietoja: Tienpidon toimenpiteiden esiselvitysopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus. Tiehallinto Vaikutusselvityksiin voi sisältyä epävarmuuksia esimerkiksi puutteellisen lähtöaineiston vuoksi. Tämänkaltaiset epävarmuustekijät on todettava suunnitelmaselostuksessa riskeiksi, jotka jatkosuunnittelussa on otettava huomioon. Esiselvityksessä arvioituja vaikutuksia suhteutetaan hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin. Esiselvityksen ympäristövaikutusselvityksen perusteella yhteysviranomainen arvioi, vaatiiko hankkeen jatkosuunnittelu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

15 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 24 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN TIENSUUNNITTELUN LAATIMINEN ERI VAIHEISSA Yleissuunnittelu VUOROVAIKUTUS! Ympäristövaikutusten selvittämisessä ja vaikutusten arvioinnissa noudatetaan yleissuunnitteluvaiheessa niissä hankkeissa, joista ei tehdä YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia, samoja periaatteita kuin YVA-hankkeessa, suhteutettuna hankkeen laajuuteen. Vaikutusten selvittämisessä voidaan käyttää tukena Tiehankkeiden arviointiohjetta. Suunnittelutyön yhteydessä selvitetään vaihtoehtojen vertailun kannalta merkittävät vaikutukset ja vaihtoehtoja tarkastellaan eri näkökulmista. Yleissuunnitelmaa laadittaessa täsmennetään tehtyjä vaikutusselvityksiä. Haitallisten vaikutusten torjunta ja lieventäminen suunnitellaan osana suunnittelua. Yleissuunnittelun päävaiheet ja tuotokset suhteessa YVA-menettelyyn PÄÄVAIHEET Tehtävänanto Valmistelu Tiensuunnittelun vaiheiden liittyminen YVA Toimintasuunnitelma maankäytön suunnitteluun. Suunnittelu Raportointi Käsittely Hyväksyminen VAIHEEN TUOTOS Tehtävän sisältö ja laajuus Tavoitteet ja niiden priorisointi Lähtökohdat Lähtötiedot Tavoitteiden tarkentaminen Vaihtoehdot Yleissuunnitelma Yleissuunnitelmaraportti Esittelyaineisto Lausuntakierros ja nähtävillä olo Hyväksymisesitys Hyväksymispäätös Lainvoimainen yleissuunnitelma (tarvittaessa) Arviointiohjelma * Arviointiselostus ** * Suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä ** Tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista Lähde: Yleissuunnittelu. Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto Tässä luvussa käsitellään ympäristövaikutusten selvittämistä yleissuunnitteluvaiheessa niissä hankkeissa, joista ei tehdä YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. YVAlain mukaista ympäristövaikutusten arviointia käsitellään luvuissa 3 5. Yleissuunnitelmassa esitetään maantien sijainti, toiminnallinen perusratkaisu, laatu ja vaikutukset. YVA-lain 25 mukaan hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista muidenkin kuin YVA-menettelyä vaativien hankkeiden kohdalla. Yleissuunnittelun kohteet ovat laajudeltaan ja laadultaan erilaisia, ja suunnitelmassa esitettävät toimenpiteet vaikutuksineen vaihtelevat suuresti. Hankkeen vaikutukset ovat usein suoraan verrannollisia hankkeen laajuuteen. Yleissuunnitelma Yleissuunnitelma laaditaan, jos hankkeen vaikutukset eivät ole vähäisiä tai maantien sijaintia ei ole riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Maantielaissa on määritelty yleissuunnitelmassa selvitettäviä vaikutuksia: vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Yleissuunnitteluun liittyy myös laaja vuorovaikutus eri viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä laaditaan käytännössä aina YVA-hanketta vastaavat ympäristövaikutusselvitykset. Vaikutusselvitysten laajuus määritetään suunnittelun tavoitteiden asettamisen yhteydessä. Ympäristövaikutusselvitysten laajuudesta on tarpeen keskustella ympäristöviranomaisen kanssa. Joskus selvittämistarpeita voi jäädä tiesuunnitelman laatimisvaiheeseen tai lupahakemusten yhteyteen. Maantielaki korostaa maantien suunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista. Maantielain mukaan asemakaavoituksen tavoitteisiin perustuva maantien tiesuunnittelu voidaan

16 16 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TIENSUUNNITTELUN ARVIOINTIOHJELMAN ERI LAATIMINEN VAIHEISSA käynnistää ennen asemakaavan hyväksymistä. Asemakaavan laadinta ja maantien tiesuunnitelman laadinta sekä niiden edellyttämät vaikutusten arvioinnit voivat edetä rinnakkain. Toimenpidesuunnitelma Erillinen yleissuunnitteluvaihe ennen tiesuunnitelman laatimista voi olla tarpeen, vaikka kriteerit maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatimiselle eivät täyty. Suunnitteluvaiheen tuloksena syntyneet asiakirjat kootaan tällöin toimenpidesuunnitelmaksi. Näin voidaan menetellä tiehankkeessa, jonka vaikutukset ovat vähäisiä tai tien parantamistoimenpiteiden sijaintia ei ole riittävästi ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Toimenpidesuunnitelmaan kirjataan toimenpiteiden ympäristövaikutukset riittävällä tarkkuudella yleissuunnitelmaohjetta soveltaen. Lähtökohtaisesti toimenpidesuunnitelmana käsiteltävän hankkeen vaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä, mutta toimenpiteillä saattaa olla yksittäisiä paikallisesti merkittäviä vaikutuksia. Toimenpidesuunnitelmaan liittyvä tiedotus sekä vuorovaikutus viranomaisten ja kansalaisten kanssa riippuu hankkeen luonteesta. Pääsääntöisesti toimenpidesuunnitelmaa ei aseteta nähtäville. Luonteva tiedotus- ja esittelykanava on esimerkiksi tienpitäjän Internet-sivut. Aluevaraussuunnitelma Yleissuunnittelun tarve voi aiheutua maantien ja sen liittymäjärjestelyjen tarvitseman tilantarpeen selvittämisestä kaavan laatimista varten. Jos tiehankkeen toteuttaminen ei ole näköpiirissä lähiaikoina, kootaan aluevarausten selvittämisessä syntyneet asiakirjat aluevaraussuunnitelmaksi. Aluevaraussuunnitelma laaditaan muista kuin YVA-hankkeista myös silloin, kun tiehankkeen yhteydessä joudutaan laatimaan tai muuttamaan yleiskaava tai laatimaan kaava koko suunnitelmaosuudelle. Tällöin maankäyttösuunnitelmien ja tiehankkeen suunnitelmien käsittelyprosessit yhdistetään. Tien sijainti ratkaistaan kaavan käsittelyn ja hyväksymisen yhteydessä. Vuorovaikutus ja tiedotus järjestetään yleensä osana kaavaprosessia. E simerkki Vaikutusten selvittäminen yleissuunnittelussa otteita toimenpidesuunnitelman vaikutusten selvittämisestä Maankäytön ja kaavoituksen tavoite: Tuetaan alueen suunnitellun maankäytön kehittämistä. Tavoitteen toteutuminen eri vaihtoehdoissa Vaihtoehdot B1 ja B2 tukevat parhaiten kaupunkien näkemyksiä maankäytön kehittämisestä, eivätkä ne hankaloita suunnitellun maankäytön toteuttamista. A1 ja A2 tukevat osittain maankäytön kehittämistä, mutta asutuksen laajentaminen maantien 140 varteen on heikommin toteutettavissa kuin muissa vaihtoehdoissa. Se aiheutuu lisääntyneestä liikenteestä maantiellä 140. Vaihtoehto 0+ voi rajoittaa maankäytön kehittämistä Alikeravantien varressa ja jonkin verran myös Saviontien/Urpiaisentien varressa. Keravantien ruuhkautuminen saattaa vaikuttaa välillisesti myös muualle Keravan alueelle. Ympäristölle asetetut tavoitteet: Minimoidaan nykyisellä tieverkolla raskaasta liikenteestä asukkaille ja maankäytölle aiheutuvat este-, melu-, tärinä-, päästö- ja viihtyisyyshaitat. Minimoidaan liikennejärjestelyistä asukkaille ja ympäristölle aiheutuvat haitat. Meluhaitat torjutaan uusilla melualueilla. Tavoitteiden toteutuminen eri vaihtoehdoissa Asutuksen ja maankäytön kannalta vaihtoehdot B1 ja B2 ovat parhaita, koska niissä ei kohdistu uusia haittoja merkittäville asutuskeskittymille ja ne ohjaavat liikenteen nykyisille pääväylille. Estevaikutukset ovat myös pienimmät, koska tieverkon toimivuus on parhain. A1 ja A2 aiheuttavat melu- ja viihtyisyyshaittoja etenkin Lahdentien varrella, koska osa logistiikkakeskuksen liikenteestä ohjautuu sinne. Vaihtoehdossa 0+ kohdistuvat suurimmat estevaikutukset maankäyttöön etenkin Alikeravantien varressa, koska väylän liikenteen sujuvuus on heikoin. Ympäristön kannalta vaihtoehto 0+ on säästävin, koska siinä ei tehdä uusia väyliä. Vaihtoehdossa A1 ja A2 uusi yhteys Lahdentielle leikkaa Kervanjoen laaksoa ja aiheuttaa muita vaihtoehtoja suurempia muutoksia maisemaan. B1 ja B2 muuttavat moottoritien lähialueen ympäristöä, mutta vaikutukset jäävät paikallisiksi. Vaihtoehdoissa B1 ja B2 joudutaan lunastamaan kolme kiinteistöä moottoritien varresta. Lähde: Keravan logistiikkakeskuksen tie- ja liikenneyhteydet. Toimenpidesuunnitelma. Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 2006.

17 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 24 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN TIENSUUNNITTELUN LAATIMINEN ERI VAIHEISSA 17 Raportointi yleissuunnitteluvaiheessa Yleissuunnitelmaraportin ympäristövaikutusten selvitykset sisältävät pääsääntöisesti samat osat ja kokonaisuudet kuin YVA-lain mukainen arviointiselostuskin. Raportin rakenteessa ja esitystavassa noudatetaan kuitenkin Tiehallinnon yleissuunnitteluohjetta. Vaihtoehtojen käsittely eroaa periaatteiltaan YVA-menettelyn mukaisesta käsittelystä siten, että vaihtoehdoista muodostetaan ratkaisuehdotus. Valitun vaihtoehdon ympäristövaikutuksia tarkennetaan suunnitelmaa viimeisteltäessä. Yleissuunnitteluohjeen mukaisesti hankkeen selvityksistä kirjataan raporttiin vain keskeiset tiedot (esim. melu, pohjavesialueet ja -olosuhteet, Natura-alueet tms. suojelukohteet jne.). Tarvittaessa voidaan harkita muun vaikutusselvitysaineiston liittämistä joiltain osin raportin liitteeksi. Suunnittelun ja sen lopputuotteena syntyvän suunnitelmaraportin sisältö harkitaan aina tapauskohtaisesti. Lisätietoja: Yleissuunnittelu: Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto E simerkki Tiesuunnitelman vaikutusten selvittäminen Tiesuunnitelman keskeisimmät vaikutukset Uusi tieyhteys täydentää tieverkkoa ja jakaa liikennettä kahdelle sisääntulotielle. Muita keskeisiä vaikutuksia ovat: Liikenne Tieyhteydellä turvataan pelastus- ja evakuointitoimien edellytykset Kilpilahden alueella ja samalla vähennetään riskiä suurten omaisuusvahinkojen aiheutumiseen mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Kuljetusten toimintavarmuus paranee. Alueen tieverkon sujuvuus ja toimintavarmuus paranevat. Nykyisen Kilpilahden itäisen eritasoliittymän sujuvuus voidaan turvata. Uudelle tieyhteydelle on arvioitu kertyvän liikennettä vuonna 2030 noin ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 50 %. Nykyiselle maantielle 148 jää vastaavana ajankohtana liikennettä noin ajoneuvoa vuorokaudessa eli hieman nykyistä enemmän. (JATKUU seuraavalla sivulla) Aluevaraussuunnitelmassa voidaan tukeutua kaavan yhteydessä tehtäviin perusselvityksiin sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen vaikutusten arviointiin. Selvitysten tarkkuus riippuu kaavatasosta ja kaavan tarkkuudesta. Kaavan laatimiseen kuuluvat viranomaisneuvottelut, joissa voidaan käsitellä suunniteltavan tien vaikutuksia ja kaavan vaikutusten arvioinnin hyödyntämistä tien aluevaraussuunnitelman vaikutusten selvittämisessä. Aluevaraussuunnitelmasta laaditaan erillinen raportti, joka liitetään kaavan asiakirjoihin. Tässä aluevaraussuunnitelman raportissa esitetään yksityiskohtaisemmin nimenomaan liikenteen ja tien aluevarauksen ympäristövaikutukset. 2.4 Tiesuunnittelu Tiesuunnittelu painottuu toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnitteluun. Suunnittelu voi alkaa myös tiesuunnitelman laatimisella, jos hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Tiesuunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy tiesuunnitelma, joka hyväksyttynä antaa tienpitäjälle oikeuden tien toteuttamiseen ja tarvittavien alueiden lunastamiseen. Tiesuunnitelmassa ympäristövaikutusten käsittelyssä korostuvat haittojen ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteiden suunnittelu. Vaikutusten arviointi on luonteeltaan yleissuunnitelmavaiheen vaikutusarviota tarkentavaa. Tarkan seurantaohjelman laatiminen kuuluu tiesuunnitelmavaiheeseen (seurantaohjelma: ks. luku 5.5). Jos hankkeesta on tehty YVA, tiesuunnitteluvaiheessa ei arvioida uudelleen niitä vaikutuksia, jotka on jo käsitelty YVAssa. Tiesuunnitelmassa on pidettävä huolta siitä, että arvioiduissa vaikutuksissa ei tapahdu muutoksia kielteiseen suuntaan. Vaikutuksia koskevia lisäselvityksiä kuitenkin tehdään, jos yhteysviranomainen on niitä edellyttänyt lausunnossaan arviointiselostuksesta, tai jos vaikutuksia ei ole pystytty arvioimaan riittävästi yleissuunnitteluvaiheessa.

18 18 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TIENSUUNNITTELUN ARVIOINTIOHJELMAN ERI LAATIMINEN VAIHEISSA Osa vaikutuksista on luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan arvioida tarkasti vasta tiesuunnitelmassa. Tyypillisesti näitä ovat vaikutukset kiinteistöihin, pintavesiin ja vesitalouteen ja yksityisiin kaivoihin. Monien muidenkin ympäristövaikutusten osalta lopullinen vaikutusarvio vaatii tiesuunnittelun tarkkuustasoa. Jos suunnittelukohteessa on herkkiä ympäristökohteita, niiden osalta voidaan laatia tiesuunnitelmavaiheessa erilliset tarkentavat selvitykset. Jos hanke on käynyt läpi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, otetaan YVA ja yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämät lieventämisja suojaustoimenpiteet huomioon suunnittelussa. Tiesuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointi on vaikuttanut suunnitteluun. 2.5 Rakennussuunnittelu Rakennussuunnitelma on tiehankkeen suunnittelun lopputuloksen kuvaus. Rakennussuunnitelma toimii yksityiskohtaisena toteuttamisasiakirjana työohjeineen ja laatuvaatimuksineen. Rakennussuunnittelun yhteydessä ei tehdä enää ympäristöselvityksiä samassa laajuudessa kuin suunnittelun aikaisemmissa vaiheissa. Vaikutusten tarkastelu keskittyy rakentamisen aikaisten vaikutusten selvittämiseen. Tässä vaiheessa suunnitellaan yksityiskohtaisesti haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteet. Rakennussuunnitteluun kuuluu ympäristöasioiden seurannan toimenpiteiden suunnittelu. Ympäristösuunnittelussa on lähtökohtana edellisissä suunnitteluvaiheissa kootut ympäristötiedot, joita tarkennetaan tarvittavin osin. Ympäristösuunnitelman tuloksia ovat esimerkiksi tieympäristön Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat. Uusi tieyhteys on mahdollista osoittaa osaksi erikoiskuljetusten reittiä, joka mahdollistaa kyseisen reitin sijoittumisen päätieverkolle. Nykyisin reitti on Sipoossa alemman tieverkon väylillä. Ympäristö ja elinolot Uusi tieyhteys pirstoo nykyistä kiinteistörakennetta. Meluhaitat kohdistuvat uusille alueille, jotka tosin ovat pääosin nykyisiä tai tulevia teollisuusalueita. Suunnitellulla tiellä ei ole välittömiä haitallisia vaikutuksia Fågelmossenin Natura alueen keidassuot luontotyyppeihin, luontodirektiivin liitteen II ja IV lajeihin tai Naturatietolomakkeella mainittuihin muihin lajeihin. Fågelmossenin suon pohjoisosassa tielinjaukset on suunniteltu toteutettavaksi niin, että ne eivät muuta suon vesitaloutta. Joitakin välillisiä vaikutuksia tai yhteisvaikutuksia saattaa syntyä muiden hankkeiden toteutuessa Fågelmossenin valuma-alueella. Tielinjaus ei merkittävästi muuta myöskään paikallisten luontokohteiden luontoarvoja. Maankäyttö ja elinkeinotoiminta Tieyhteys mahdollistaa alueen suunnitellun maankäytön kehittämisen maakuntakaavan periaatteiden mukaisesti. Teollisuusalueen saavutettavuus paranee merkittävästi. Tieyhteys parantaa alueen teollisuusyritysten toimintaedellytyksiä ja antaa lisämahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Lähde: Maantie Kilpilahden (Sköldvik) uusi tieyhteys. Tiesuunnitelma, Sipoo, Porvoo. Tiehallinto 2008 Raportointi tiesuunnitteluvaiheessa Tiesuunnitelmaselostus on tiivis kuvaus suunnittelun vaiheista ja sen tuloksista. Siinä kuvataan kaikki suunnitelmaan perehtymisen ja käsittelyn kannalta olennaiset asiat, joihin kuuluvat myös ympäristövaikutukset. Tiesuunnitelmaselostuksessa esitetään vain hankkeen vaikutusten selvittämisen tulokset. Vaikutuksia käsiteltäessä on myös arvioitava, kuinka hyvin hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan sekä miten lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon. Lisätietoja: Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat. Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto 2009.

19 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 24 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN TIENSUUNNITTELUN LAATIMINEN ERI VAIHEISSA 19! Rakennussuunnittelussa määritellään laatuvaatimukset toteutukselle, suunnitellaan haittojen ehkäisemisen ja lieventämisen tekniset ratkaisut, valitaan tierakenteisiin ympäristöystävälliset materiaalit, laaditaan tarkennetut ympäristösuunnitelmat sekä tarkennetaan rakentamisen aikaisten haittojen vähentämistoimenpiteet. hoitosuunnitelma ja meluesteiden toteutustavan suunnitelma. Rakennussuunnittelussa suunnitellaan yksityiskohtaisesti myös tien kuivatus ja pohjaveden suojaukset. Rakentamisen vaatimukset määritellään työselitykseen ja laatuvaatimuksiin. Tien rakenne- ja päällystemateriaalien sekä muiden varusteiden ja laitteiden valinnassa otetaan huomioon myös ympäristökuormitus. Tukikohtien, varastojen, tilapäisten tieyhteyksien ja rakentamistöiden haitalliset ympäristövaikutukset tarkennetaan ja suunnitellaan haittojen lieventäminen. Etenkin vesistövaikutuksiin ja arvokkaiden kohteiden suojaamiseen kiinnitetään huomiota. ST-urakka sisältää rakennussuunnittelun lisäksi rakentamisen toteutuksen. Sitä käytetään lähinnä suurissa rakennushankkeissa. ST-urakan tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään tarkasti urakoitsijalle siirtyvät vastuut huomioon otettavista ympäristötekijöistä ja niiden seurannasta. Osa seurantatarpeista on luontevaa jättää tieviranomaisen vastuulle. Tyypillinen urakoitsijan tekemä seuranta on sellaista, että seurannan tarve rajoittuu rakennusaikaan ja vaatii päivittäistä tarkkailua (esim. veden sameus).

20 20 Ympäristövaikutusten Tiehankkeiden arviointi ympäristövaikutusten tiehankkeiden suunnittelussa arviointiohje 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 4 ARVIOINTIMENETTELY ARVIOINTIOHJELMAN TIEHANKKEISSA LAATIMINEN 3 YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely tiehankkeissa Tämä luku toimii johdantona ja perusteluna seuraavissa luvuissa esitettyyn ohjeistukseen. Lisäksi luvussa käsitellään ympäristövaikutusten määrittelyä ja arviointiprosessin vaiheita. 3.1 YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn soveltaminen tiehankkeissa YVAn tarkoitus YVA-menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että suurten tai muuten ympäristövaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden suunnittelun yhteydessä selvitetään ympäristövaikutukset riittävän laajasti ja riittävällä tarkkuudella, ja että ympäristövaikutuksen arvioinnin tulokset vaikuttavat lopulliseen suunnitelmaratkaisuun ja että ne otetaan huomioon hanketta koskevassa päätöksenteossa. Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. (YVAL 1 ) Arvioinnissa syntyvät arviointiohjelma ja arviointiselostus ovat nähtävillä mielipiteiden esittämistä ja lausuntojen antamista varten. Kansalaisilla, viranomaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa ympäristövaikutusten arviointiin selvitettävien vaihtoehtojen ja vaikutusten osalta. YVA-asetuksessa määritellään, milloin tiehankkeesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksissa Tiehanke uusi tie tai vanhan parantaminen edellyttää YVA-lain 4 mukaan YVA-menettelyä myös muissa tapauksissa, jos se todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan ja eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen merkittäviä, arviointimenettelyä aina edellyttävien hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia, haitallisia ympäristövaikutuksia. Vaikutusten merkittävyyttä harkittaessa otetaan huomioon erityisesti hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. YVA-asetuksen 6 mukaan tiehankkeesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, mikäli yhtenä vaihtoehtona on uusi moottoritie tai moottoriliikennetie, neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien rakentaminen tai tien uudelleenlinjaus tai leventäminen siten, että näin muodostuvan yhtäjaksoisen nelitai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vähintään 10 kilometriä.

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi - Oulujoki 2011 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten Pro gradu -tutkielma Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten arvioinnissa Tiina Eskola Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani

Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu - Kajaani Esiselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani Esiselvitys Ramboll Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratahankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratahankkeiden arviointiohje 15 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA t Liikenneviraston ohjeita 15/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo selostus Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo Uudenmaan liiton julkaisuja A 32-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot