Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI"

Transkriptio

1 E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN

2 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa Tiehallinto Helsinki 2009

3 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN 3 Taitto ja kannen piirros: Kauko Kyöstiö/Spatio Oy Valokuvat: Seppo Lampinen, Anna Saarlo ISBN ; (pdf) TIEH ; TIEH v-09 Asiatunnus (diaarinumero) 4393/2008/30/26. Edita Prima Oy Helsinki 2009 Julkaisua myy/saatavana: Edita ) Faksi Puhelin Pohjakartat Karttakeskus, L4356 ja Maanmittauslaitos 2009, MML/VIR/MYY/287/09 Tiehallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

4 /2008/30/26 Vastaanottaja Tiepiirit, Pääkonttori Asiantuntijapalvelut Säädösperusta YVAL, MTL Kohdistuvuus Tiehallinto, tiekonsultit Pääkonttori, Korvaa/muuttaa Ohje korvaa vuonna 1997 tehdyn ohjeen "Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi, ohje suunnittelijoille" Voimassa toistaiseksi Asiasanat TIENSUUNNITTELU; YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI; LAINSÄÄDÄNTÖ Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa, TIEH Tiehallinnon edellinen ohje ympäristövaikutusten arvioinnista julkaistiin vuonna Tämän jälkeen on tapahtunut muutoksia lainsäädännössä, mm. YVA-laki ja maantielaki on uudistettu. Myös tieto ja kokemus ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioinnista on karttunut. Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva ympäristövaikutusten arvioinnista tiehankkeissa. Ohjeessa kuvataan ympäristövaikutusten selvittämisen ja arvioinnin perusteet tiensuunnittelun eri vaiheissa sekä YVAlain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Ohjeessa käsitellään lyhyesti myös tiehankkeisiin liittyvää lainsäädäntöä ja lupamenettelyjä. Ohje on tarkoitettu projektipäälliköille ja muille ympäristövaikutusten arviointiin osallistuville asiantuntijoille. Ohje kertoo myös sidosryhmille ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioinnista tiehankkeissa. Johtaja Aulis Nironen LISÄTIETOJA Tuula Säämänen Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut Puh

5 TIEDOKSI Liikenne- ja viestintäministeriö Ympäristöministeriö Ympäristökeskukset Ratahallintokeskus Merenkulkulaitos Tiensuunnittelukonsultit Kirjasto

6 Asiasanat: TIENSUUNNITTELU; YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI; LAINSÄÄDÄNTÖ Aiheluokka: 05 Alkusanat Tiehankkeiden ympäristövaikutusten selvittämistä ja arviointia koskeva ohje on uusittu. Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi on nähtävä tiensuunnittelun eri vaiheissa jatkuvana prosessina, jossa on kullekin suunnitteluvaiheelle ominainen sisältö ja tarkkuustaso. YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely sijoittuu tiehankkeen yleissuunnitteluvaiheeseen. Ohjeen valmistelusta on vastannut Tuula Säämänen yhdessä työn ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmätyöskentelyyn ovat osallistuneet Jorma Jantunen Suomen Ympäristökeskuksesta, Arto Kärkkäinen Uudenmaan tiepiiristä sekä Anton Goebel, Sari Lajunen, Raija Merivirta ja Teija Snicker- Järvinen Tiehallinnon Asiantuntijapalveluista. Lisäksi ohjeen kommentointiin on osallistunut useita asiantuntijoita sekä tiepiireistä että Tiehallinnon keskushallinnosta. Konsulttina ohjeen laatimisessa ovat toimineet Anna Saarlo ja Seppo Lampinen YY-Optima Oy:stä sekä Sakari Grönlund Sito Oy:stä. Ohjeen taitosta on vastannut Kauko Kyöstiö Spatio Oy:stä. Helsinki marraskuu 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

7 Sisältö 1 JOHDANTO 8 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN JA ARVIOINTI... TIENSUUNNITTELUN ERI VAIHEISSA Ympäristövaikutusten selvittämisen ja arvioinnin vaiheet Esiselvitykset Yleissuunnittelu Tiesuunnittelu Rakennussuunnittelu 18 3 YVA-LAIN MUKAINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN... ARVIOINTIMENETTELY TIEHANKKEISSA YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn soveltaminen tiehankkeissa Arviointimenettelyn vaiheistus 24 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN Arviointiohjelman sisältö Hankkeen kuvaus arviointiohjelmassa Vaikutusalueen rajaus Arvioitavat vaikutukset ja arviointimenetelmät YVA-menettelyn aikataulu ja kuulemismenettely Osallistumisen ja vuorovaikutuksen suunnittelu Arviointiohjelman raportointi 38 5 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN LAATIMINEN Arviointiselostuksen tarkoitus ja sisältö Ympäristövaikutusten arviointi Vaihtoehtojen vertailu Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus Seurantaohjelma Taustaselvitykset Ympäristövaikutusten arvioinnin raportointi Arvioinnin riittävyys 51 6 LUVAT JA LAINSÄÄDÄNTÖ Tiehankkeen toteuttamisen edellyttämät suunnitelmat,... luvat ja muut päätökset Rajat ylittävät ympäristövaikutukset 56 LIITTEET 57 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 57 Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 64

8 8 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN 1 Johdanto Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva ympäristövaikutusten arvioinnista ja selvittämisestä tiehankkeissa. Ohjeessa käsitellään ensisijaisesti arviointiprosessia. Ohjeessa kuvataan ympäristövaikutusten selvittämisen ja arvioinnin perusteet tiensuunnittelun eri vaiheissa sekä YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Ohjeessa korostetaan YVA-lain mukaista lähtökohtaa, jonka mukaan YVA -menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä. Tässä ohjeessa rajaudutaan suunnitteluprosessiin liittyvissä kysymyksissä YVA-lain mukaiseen menettelyyn. Ohjeessa käsitellään myös tiehankkeisiin liittyvää lainsäädäntöä ja lupamenettelyjä. Ympäristövaikutusten selvittämisen ja arvioinnin sisältöön ja suorittamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään eri näkökulmista erillisissä Tiehallinnon ohjeissa ja oppaissa. Tässä ohjeessa on viittauksia näihin ohjeisiin ja oppaisiin. Tiehankkeiden muuta kuin YVA-lain mukaista vaikutusten arviointia käsitellään Tiehallinnon ohjeessa Tiehankkeiden arviointiohje. Tiehankkeiden arviointiohjeen mukainen hankearviointi ei korvaa YVA-lain ja -asetuksen edellyttämää hankkeen ympäristövaikutusten arviointia. Sekä hankearviointi että ympäristövaikutusten arviointi tuottavat tietoa, jota voidaan hyödyntää kummassakin arviointiprosessissa. Ohje on tarkoitettu projektipäälliköille ja muille ympäristövaikutusten arviointiin osallistuville asiantuntijoille. Ohje kertoo myös sidosryhmille ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioinnista tiehankkeissa.! Ohjeessa käytetään käsitteitä ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristövaikutusten selvittäminen. YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINNILLA tarkoitetaan YVA-lain mukaista vaikutusten arviointia. YMPÄRIS- TÖVAIKUTUSTEN SELVITTÄMISELLÄ tarkoitetaan muuta tien suunnitteluun eri suunnitteluvaiheissa liittyvää ympäristövaikutusten arviointia kun kyse ei ole YVA-lain mukaisesta menettelystä.! Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lyhenteenä käytetään muotoa YVA. YVA-lyhennettä taivutetaan vain sellaisissa muodoissa, joissa sen runko on perusmuodossa YVA. Kun YVA-lyhennettä taivutetaan, sen yhteydessä ei käytetä kaksoispistettä, vaan taivutetaan YVAsta, YVAan jne. Lyhenteestä ei käytetä monikollista muotoa (esim. YVIssa), vaan tällöin käytetään muuta ilmaisua, esimerkiksi YVA-menettelyissä. Kielilain mukaan valtion viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Viranomaisen on järjestettävä asiassa kuultavalle mahdollisuus tulla kuulluksi omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi. (Kielilaki /423)

9 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 41 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN JOHDANTO ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN 9 Ohjeen rakenne: Tässä ohjeessa mainitut keskeiset lait lyhenteineen: Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVAL) /468 Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVAA), annettu Maantielaki (MTL) /503 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) /532 Luonnonsuojelulaki (LSL) /1096 Ympäristönsuojelulaki (YSL) /113 Maa-aineslaki (MAL) /555 Vesilaki (VL) /264 Muinaismuistolaki (MML) /295 YVAssa käsitellään hankkeen kaikkia ympäristövaikutuksia. Luvussa 2 käsitellään yleisellä tasolla ympäristövaikutusten selvittämistä ja arviointia tiensuunnittelun eri vaiheissa. Luvussa 3 käsitellään YVA-lain mukaista arviointimenettelyn soveltamista ja arviointiprosessin vaiheistusta. Luvussa 4 käsitellään YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Arviointiohjelman tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset arvioidaan kussakin hankkeessa tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla. Luvussa 5 käsitellään YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Arviointiselostus on osa suunnitteluaineistoa, jonka pohjalta tehdään hanketta koskevat päätökset. Ohjeessa kiinnitetään erityistä huomiota arviointiselostuksen laatimisen eri vaiheisiin ja niiden keskinäisiin painotuksiin. Luvussa 6 käsitellään yleisellä tasolla tiehankkeen toteuttamisen edellyttämiä suunnitelmia, lupia ja muita päätöksiä sekä tien suunnittelua ohjaavaa lainsäädäntöä.

10 10 Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointiohje Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY TIEHANKKEISSA 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN 2 Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi tiensuunnittelun eri vaiheissa Tässä luvussa käsitellään ympäristövaikutusten selvittämistä ja arviointia tiensuunnittelun eri vaiheissa sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sijoittumista tiensuunnitteluprosessiin. 2.1 Ympäristövaikutusten selvittämisen ja arvioinnin vaiheet Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi on nähtävä tiensuunnittelun eri vaiheissa jatkuvana prosessina, jossa on kullekin suunnitteluvaiheelle ominainen sisältö ja tarkkuustaso. Tiedot vaikutuksista tarkentuvat suunnittelun edetessä. Esiselvityksissä selvitetään ennen kaikkea ympäristön asettamat reunaehdot. Yleissuunnittelussa selvitetään vaihtoehtojen vertailun kannalta olennaiset vaikutukset. Tiesuunnittelussa keskitytään haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen ja lieventämiseen. Rakennussuunnittelussa suunnitellaan haittojen ehkäisemisen ja lieventämisen toteutus ja minimoidaan rakennustyön aiheuttamat haitat. YVAn ajankohta tiensuunnittelussa YVA-menettely sijoittuu maantielain mukaisesti yleissuunnitteluvaiheeseen. Hankkeen tärkeimmät ratkaisut tehdään tässä vaiheessa, ja yleissuunnittelun tarkkuus on yleensä riittävä ympäristövaikutusten arviointiin. YVA-asetuksessa määritellään, milloin tiehankkeesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksissa tekee alueellisen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi suunnittelun eri vaiheissa ESISELVITYKSET YLEISSUUNNITTELU TIESUUNNITTELU RAKENNUS- SUUNNITTELU SUUNNITTELUTYÖN RAJAAMINEN Nykytilan kuvaus Tavoitteiden asettaminen Vaihtoehtojen muodostaminen Vaikutusten tunnistaminen Vaikutusten rajaus VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaikutusten ennustaminen ja merkitysten määrittely Haittojen lieventämisen suunnittelu Vaihtoehtojen vertailu SUUNNITELMAN TARKENTAMINEN Vaikutusten tarkentaminen Haittojen lieventämisen tarkentaminen Seurannan suunnittelu Tiehankkeen vaikutusten selvittäminen ja arviointi hankkeen elinkaaren eri vaiheissa Suunnittelu ja päätöksenteko YVAn jälkeen YVAn ja muita hanketta koskevien selvitysten perusteella tienpitäjä päättää vaihtoehdosta, jonka pohjalta yleissuunnitelma viimeistellään. Maantielaissa on mainittu selvityksiä, joita edellytetään ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi. Lähde: Tiehankkeiden arviointiohje. Tiehallinto 2008.

11 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 24 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN TIENSUUNNITTELUN LAATIMINEN ERI VAIHEISSA 11 Erityislainsäädäntö ja sen edellyttämät lupamenettelyt voivat edellyttää, että arvioinnin tuloksia tarkentavia selvityksiä tehdään vielä YVA-menettelyn jälkeisissä suunnitteluvaiheissa. Yleissuunnitelmassa on esitettävä maantielain (MTL) 19 mukaan selvitys maantien tarpeellisuudesta ja tutkituista vaihtoehdoista, tien liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, tien likimääräinen sijainti sekä tien arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa tulee esittää myös mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä alustava kustannusarvio. Selvitettävät vaikutukset ovat periaatteessa samoja kuin YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa. Selvitykset kohdennetaan ja painotetaan tapauskohtaisesti hankkeen luonteen ja tarkkuustason mukaisesti. Varhaisemmissa suunnitteluvaiheissa esiselvityksissä ja yleissuunnittelussa painottuvat usein laaja-alaiset vaikutukset, esimerkiksi vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen tai arvokkaisiin luontokokonaisuuksiin. Vaikutusten selvittäminen tarkentuu suunnittelun edetessä yksityiskohtaisemmalle tasolle. YVAn liittyminen kaavoitukseen Tiensuunnittelun ja kaavoituksen liittymistä toisiinsa voidaan kuvata suunnittelun tarkkuustasojen avulla: tien yleissuunnittelu ja siihen kytkeytyvä YVA-menettely liittyvät yleensä yleiskaavatasoiseen maankäytön suunnitteluun, vaikka niillä voi olla kytkentä myös maakuntakaavaan. Ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi maanteiden suunnittelujärjestelmässä Liikennejärjestelmäsuunnittelu Alueidenkäytön suunnittelu Esiselvitykset Suunnittelun käynnistämispäätös Vaikutusten selvittäminen Yleissuunnittelu Hyväksymispäätös YVA Vaikutusten arviointi Tiesuunnittelu Hyväksymispäätös Toteutusvaihe Rakennussuunnittelu ja rakentaminen Vastaanotto Hoito ja ylläpito Vaikutusten seuranta Lähde (mukailtu): Yleissuunnittelu. Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto 2007.

12 12 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TIENSUUNNITTELUN ARVIOINTIOHJELMAN ERI LAATIMINEN VAIHEISSA Maantielain mukaan yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiseen mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Maankäytön suunnittelussa voi olla tarve varautua tiehen, vaikka välitöntä tiehankkeen toteutusta ei ole näköpiirissä. Maantien yleissuunnittelu voidaan käynnistää kaavoituksessa tarvittavien aluevarausten määrittämiseksi, vaikka liikenteellinen tilanne ei vielä pitkään aikaan edellytä toimenpiteitä tieverkolla. Käytännössä kaavan ja tien suunnittelun tulisi edetä samanaikaisesti: jotta maantielle voitaisiin varata alue maakunta- tai yleiskaavassa, tietä on suunniteltava riittävällä tarkkuudella. Maantielaissa (17 ) todetaan, että alueella, jolla on laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan tavoitteisiin perustuvan yleis- tai tiesuunnitelman laatimiseksi. Maankäyttö- ja ja rakennuslain mukaan (9 ) on kaavaa laadittaessa tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset. Tiehankkeen ja kaavan ympäristövaikutusten selvittämisessä ja arvioinnissa on tarkoituksenmukaista hyödyntää molemmin puolin vaikutusten arvioinnin tuloksia sekä sovittaa yhteen osallistuminen ja vuorovaikutus. Tämä edellyttää suunnittelu- ja arviointiprosessien aikataulujen yhteensovitusta. Lisätietoja: Yleissuunnittelu. Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto Tiensuunnittelun vaiheiden liittyminen maankäytön suunnitteluun. Lähde: Maantiet kaavoituksessa. Suunnitteluja toteutusvaiheen ohjaus. Tiehallinto Lisätietoja: Maantiet kaavoituksessa. Tiehallinto 2006.

13 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 24 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN TIENSUUNNITTELUN LAATIMINEN ERI VAIHEISSA Esiselvitykset Esiselvitykset ovat hyvin erityyppisiä, mutta ympäristövaikutusselvitysten kannalta niiden keskeinen yhteinen piirre on yleispiirteisyys. Esiselvitykset ovat luonteeltaan ongelmakeskeisiä ja niissä tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Esiselvityksen ympäristövaikutusselvityksen tärkeimpinä tavoitteina on kuvata eri ratkaisuvaihtoehtojen väliset erot ja vaihtoehtojen toteutettavuus. Esiselvitysvaiheen ympäristövaikutusselvityksissä on tunnistettava keskeiset toimenpidevalintaa puoltavat vaikutukset ja merkittävimmät haitat tai riskit sekä hankkeen arvioidun toteutumisajankohdan vaikutukset. E simerkki Vaikutusten selvittäminen esiselvityksessä Selvityksessä tarkasteltiin valtateiden 10 ja 12 kehittämisvaihtoehtoja ja pitkän tähtäimen tavoitetilaa osuudella Renko Soramäki (Lahti). Tarkastelujen pääpaino oli vaikutusarvioinnissa ja vaihtoehtojen vertailussa. Selvitys palveli osaltaan maakuntakaavaprosessia. Selvityksessä vaihtoehdot suunniteltiin ja kuvattiin esisuunnittelutarkkuudella. Päävaihtoehtoina tarkasteltiin nykyiseen valtatiehen tukeutuvaa parantamista sekä kolmea uutta maastokäytävää. Vaikutusten selvittämisessä ja arvioinnissa käsiteltiin vaihtoehtojen vaikutukset luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin, pohjavesiin sekä maankäyttöön esisuunnittelulle soveltuvalla tarkkuudella. Vaihtoehtojen vaikutusten vertailun pohjana käytettiin ympäristöhallinnon ja Hämeen liiton ympäristötietoja sekä maankäytön suunnitelmia ja tavoitteita. Koska työssä tarkasteltiin uuteen maastokäytävään perustuvia vaihtoehtoja, arvioinnissa oli keskeistä pohtia yhdyskuntarakenteen kehityssuuntia. Muista vaikutuksista tuotiin esiin keskeisenä uuden väylän luontoalueita ja ekologisia yhteyksiä pirstova vaikutus. Lähde: Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset. Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 2007.

14 14 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TIENSUUNNITTELUN ARVIOINTIOHJELMAN ERI LAATIMINEN VAIHEISSA Esiselvityksissä korostuu vaikuttavuuden arviointi: tarkoituksena on arvioida, voidaanko asetetut tavoitteet saavuttaa joillakin toimenpiteillä ja tämän perusteella arvioida, muodostuuko mahdollisista toimenpiteistä hanke. Hankkeen vaihtoehtojen vaikutukset selvitetään, kun hanke on määritelty. Ympäristövaikutusselvitykset esiselvityksissä Esiselvitysvaiheen ympäristövaikutusselvityksissä on tärkeää selvittää mahdollisen hankkeen ympäristöllinen toteutettavuus ja hyväksyttävyys. Ympäristövaikutusselvitys on esiselvityksissä luonteeltaan alustavaa. Esiselvitysten ympäristöselvitys pohjautuu yleensä olemassa olevaan tietoon, eikä sitä varten tehdä maastoinventointeja. Lähtötietoina käytettävät nykytilanteen tiedot esitetään suhteessa suunnittelun yleispiirteisyyteen ja laajuuteen. Uusia liikennekäytäviä selvitettäessä alkuvaiheessa tukeudutaan valtakunnallisiin ja maakuntatason lähtötietoihin. Tällaisessa tapauksessa selvitykset ja vaikutusten arviointi tehdään palvelemaan myös maankäytön suunnittelua. Toisaalta esiselvitystason suunnittelu on tarkempaa silloin, kun se kohdistuu nykyisen tien parantamiseen. Tällöin myös ympäristövaikutukset voidaan arvioida yksityiskohtaisemmin kuin uutta liikennekäytävää tutkittaessa. Lähtötietoina käytetään myös paikallisen tason ympäristö- ja maankäyttötietoja. Raportointi esiselvityksissä Ympäristövaikutusten esittämistapa riippuu esiselvitystyypistä. Seuraavassa on esitetty ohjeellisesti, mitä esiselvitysvaiheen ympäristövaikutusselvitykseen kuuluu: Hankkeen ja selvityksen ympäristötavoitteet Ympäristön nykytilanne Maankäytön nykytilanne maakunta- ja yleiskaavatasolla Vaihtoehtojen merkittävien ympäristövaikutusten kuvailu ja vaihtoehtojen vertailu Miten hyvin vaihtoehdot täyttävät ympäristötavoitteet Toimenpide-ehdotuksen vaikutukset ennustetilanteessa Merkittävät vaikutukset yleispiirteisesti YVAn tarve ja perustelut Epävarmuustekijät Alustava näkemys lisätietojen tarpeesta Lisätietoja: Tienpidon toimenpiteiden esiselvitysopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus. Tiehallinto Vaikutusselvityksiin voi sisältyä epävarmuuksia esimerkiksi puutteellisen lähtöaineiston vuoksi. Tämänkaltaiset epävarmuustekijät on todettava suunnitelmaselostuksessa riskeiksi, jotka jatkosuunnittelussa on otettava huomioon. Esiselvityksessä arvioituja vaikutuksia suhteutetaan hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin. Esiselvityksen ympäristövaikutusselvityksen perusteella yhteysviranomainen arvioi, vaatiiko hankkeen jatkosuunnittelu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

15 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 24 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN TIENSUUNNITTELUN LAATIMINEN ERI VAIHEISSA Yleissuunnittelu VUOROVAIKUTUS! Ympäristövaikutusten selvittämisessä ja vaikutusten arvioinnissa noudatetaan yleissuunnitteluvaiheessa niissä hankkeissa, joista ei tehdä YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia, samoja periaatteita kuin YVA-hankkeessa, suhteutettuna hankkeen laajuuteen. Vaikutusten selvittämisessä voidaan käyttää tukena Tiehankkeiden arviointiohjetta. Suunnittelutyön yhteydessä selvitetään vaihtoehtojen vertailun kannalta merkittävät vaikutukset ja vaihtoehtoja tarkastellaan eri näkökulmista. Yleissuunnitelmaa laadittaessa täsmennetään tehtyjä vaikutusselvityksiä. Haitallisten vaikutusten torjunta ja lieventäminen suunnitellaan osana suunnittelua. Yleissuunnittelun päävaiheet ja tuotokset suhteessa YVA-menettelyyn PÄÄVAIHEET Tehtävänanto Valmistelu Tiensuunnittelun vaiheiden liittyminen YVA Toimintasuunnitelma maankäytön suunnitteluun. Suunnittelu Raportointi Käsittely Hyväksyminen VAIHEEN TUOTOS Tehtävän sisältö ja laajuus Tavoitteet ja niiden priorisointi Lähtökohdat Lähtötiedot Tavoitteiden tarkentaminen Vaihtoehdot Yleissuunnitelma Yleissuunnitelmaraportti Esittelyaineisto Lausuntakierros ja nähtävillä olo Hyväksymisesitys Hyväksymispäätös Lainvoimainen yleissuunnitelma (tarvittaessa) Arviointiohjelma * Arviointiselostus ** * Suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä ** Tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista Lähde: Yleissuunnittelu. Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto Tässä luvussa käsitellään ympäristövaikutusten selvittämistä yleissuunnitteluvaiheessa niissä hankkeissa, joista ei tehdä YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. YVAlain mukaista ympäristövaikutusten arviointia käsitellään luvuissa 3 5. Yleissuunnitelmassa esitetään maantien sijainti, toiminnallinen perusratkaisu, laatu ja vaikutukset. YVA-lain 25 mukaan hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista muidenkin kuin YVA-menettelyä vaativien hankkeiden kohdalla. Yleissuunnittelun kohteet ovat laajudeltaan ja laadultaan erilaisia, ja suunnitelmassa esitettävät toimenpiteet vaikutuksineen vaihtelevat suuresti. Hankkeen vaikutukset ovat usein suoraan verrannollisia hankkeen laajuuteen. Yleissuunnitelma Yleissuunnitelma laaditaan, jos hankkeen vaikutukset eivät ole vähäisiä tai maantien sijaintia ei ole riittävässä määrin ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Maantielaissa on määritelty yleissuunnitelmassa selvitettäviä vaikutuksia: vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Yleissuunnitteluun liittyy myös laaja vuorovaikutus eri viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä laaditaan käytännössä aina YVA-hanketta vastaavat ympäristövaikutusselvitykset. Vaikutusselvitysten laajuus määritetään suunnittelun tavoitteiden asettamisen yhteydessä. Ympäristövaikutusselvitysten laajuudesta on tarpeen keskustella ympäristöviranomaisen kanssa. Joskus selvittämistarpeita voi jäädä tiesuunnitelman laatimisvaiheeseen tai lupahakemusten yhteyteen. Maantielaki korostaa maantien suunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista. Maantielain mukaan asemakaavoituksen tavoitteisiin perustuva maantien tiesuunnittelu voidaan

16 16 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TIENSUUNNITTELUN ARVIOINTIOHJELMAN ERI LAATIMINEN VAIHEISSA käynnistää ennen asemakaavan hyväksymistä. Asemakaavan laadinta ja maantien tiesuunnitelman laadinta sekä niiden edellyttämät vaikutusten arvioinnit voivat edetä rinnakkain. Toimenpidesuunnitelma Erillinen yleissuunnitteluvaihe ennen tiesuunnitelman laatimista voi olla tarpeen, vaikka kriteerit maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatimiselle eivät täyty. Suunnitteluvaiheen tuloksena syntyneet asiakirjat kootaan tällöin toimenpidesuunnitelmaksi. Näin voidaan menetellä tiehankkeessa, jonka vaikutukset ovat vähäisiä tai tien parantamistoimenpiteiden sijaintia ei ole riittävästi ratkaistu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa. Toimenpidesuunnitelmaan kirjataan toimenpiteiden ympäristövaikutukset riittävällä tarkkuudella yleissuunnitelmaohjetta soveltaen. Lähtökohtaisesti toimenpidesuunnitelmana käsiteltävän hankkeen vaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä, mutta toimenpiteillä saattaa olla yksittäisiä paikallisesti merkittäviä vaikutuksia. Toimenpidesuunnitelmaan liittyvä tiedotus sekä vuorovaikutus viranomaisten ja kansalaisten kanssa riippuu hankkeen luonteesta. Pääsääntöisesti toimenpidesuunnitelmaa ei aseteta nähtäville. Luonteva tiedotus- ja esittelykanava on esimerkiksi tienpitäjän Internet-sivut. Aluevaraussuunnitelma Yleissuunnittelun tarve voi aiheutua maantien ja sen liittymäjärjestelyjen tarvitseman tilantarpeen selvittämisestä kaavan laatimista varten. Jos tiehankkeen toteuttaminen ei ole näköpiirissä lähiaikoina, kootaan aluevarausten selvittämisessä syntyneet asiakirjat aluevaraussuunnitelmaksi. Aluevaraussuunnitelma laaditaan muista kuin YVA-hankkeista myös silloin, kun tiehankkeen yhteydessä joudutaan laatimaan tai muuttamaan yleiskaava tai laatimaan kaava koko suunnitelmaosuudelle. Tällöin maankäyttösuunnitelmien ja tiehankkeen suunnitelmien käsittelyprosessit yhdistetään. Tien sijainti ratkaistaan kaavan käsittelyn ja hyväksymisen yhteydessä. Vuorovaikutus ja tiedotus järjestetään yleensä osana kaavaprosessia. E simerkki Vaikutusten selvittäminen yleissuunnittelussa otteita toimenpidesuunnitelman vaikutusten selvittämisestä Maankäytön ja kaavoituksen tavoite: Tuetaan alueen suunnitellun maankäytön kehittämistä. Tavoitteen toteutuminen eri vaihtoehdoissa Vaihtoehdot B1 ja B2 tukevat parhaiten kaupunkien näkemyksiä maankäytön kehittämisestä, eivätkä ne hankaloita suunnitellun maankäytön toteuttamista. A1 ja A2 tukevat osittain maankäytön kehittämistä, mutta asutuksen laajentaminen maantien 140 varteen on heikommin toteutettavissa kuin muissa vaihtoehdoissa. Se aiheutuu lisääntyneestä liikenteestä maantiellä 140. Vaihtoehto 0+ voi rajoittaa maankäytön kehittämistä Alikeravantien varressa ja jonkin verran myös Saviontien/Urpiaisentien varressa. Keravantien ruuhkautuminen saattaa vaikuttaa välillisesti myös muualle Keravan alueelle. Ympäristölle asetetut tavoitteet: Minimoidaan nykyisellä tieverkolla raskaasta liikenteestä asukkaille ja maankäytölle aiheutuvat este-, melu-, tärinä-, päästö- ja viihtyisyyshaitat. Minimoidaan liikennejärjestelyistä asukkaille ja ympäristölle aiheutuvat haitat. Meluhaitat torjutaan uusilla melualueilla. Tavoitteiden toteutuminen eri vaihtoehdoissa Asutuksen ja maankäytön kannalta vaihtoehdot B1 ja B2 ovat parhaita, koska niissä ei kohdistu uusia haittoja merkittäville asutuskeskittymille ja ne ohjaavat liikenteen nykyisille pääväylille. Estevaikutukset ovat myös pienimmät, koska tieverkon toimivuus on parhain. A1 ja A2 aiheuttavat melu- ja viihtyisyyshaittoja etenkin Lahdentien varrella, koska osa logistiikkakeskuksen liikenteestä ohjautuu sinne. Vaihtoehdossa 0+ kohdistuvat suurimmat estevaikutukset maankäyttöön etenkin Alikeravantien varressa, koska väylän liikenteen sujuvuus on heikoin. Ympäristön kannalta vaihtoehto 0+ on säästävin, koska siinä ei tehdä uusia väyliä. Vaihtoehdossa A1 ja A2 uusi yhteys Lahdentielle leikkaa Kervanjoen laaksoa ja aiheuttaa muita vaihtoehtoja suurempia muutoksia maisemaan. B1 ja B2 muuttavat moottoritien lähialueen ympäristöä, mutta vaikutukset jäävät paikallisiksi. Vaihtoehdoissa B1 ja B2 joudutaan lunastamaan kolme kiinteistöä moottoritien varresta. Lähde: Keravan logistiikkakeskuksen tie- ja liikenneyhteydet. Toimenpidesuunnitelma. Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 2006.

17 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 24 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN TIENSUUNNITTELUN LAATIMINEN ERI VAIHEISSA 17 Raportointi yleissuunnitteluvaiheessa Yleissuunnitelmaraportin ympäristövaikutusten selvitykset sisältävät pääsääntöisesti samat osat ja kokonaisuudet kuin YVA-lain mukainen arviointiselostuskin. Raportin rakenteessa ja esitystavassa noudatetaan kuitenkin Tiehallinnon yleissuunnitteluohjetta. Vaihtoehtojen käsittely eroaa periaatteiltaan YVA-menettelyn mukaisesta käsittelystä siten, että vaihtoehdoista muodostetaan ratkaisuehdotus. Valitun vaihtoehdon ympäristövaikutuksia tarkennetaan suunnitelmaa viimeisteltäessä. Yleissuunnitteluohjeen mukaisesti hankkeen selvityksistä kirjataan raporttiin vain keskeiset tiedot (esim. melu, pohjavesialueet ja -olosuhteet, Natura-alueet tms. suojelukohteet jne.). Tarvittaessa voidaan harkita muun vaikutusselvitysaineiston liittämistä joiltain osin raportin liitteeksi. Suunnittelun ja sen lopputuotteena syntyvän suunnitelmaraportin sisältö harkitaan aina tapauskohtaisesti. Lisätietoja: Yleissuunnittelu: Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto E simerkki Tiesuunnitelman vaikutusten selvittäminen Tiesuunnitelman keskeisimmät vaikutukset Uusi tieyhteys täydentää tieverkkoa ja jakaa liikennettä kahdelle sisääntulotielle. Muita keskeisiä vaikutuksia ovat: Liikenne Tieyhteydellä turvataan pelastus- ja evakuointitoimien edellytykset Kilpilahden alueella ja samalla vähennetään riskiä suurten omaisuusvahinkojen aiheutumiseen mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Kuljetusten toimintavarmuus paranee. Alueen tieverkon sujuvuus ja toimintavarmuus paranevat. Nykyisen Kilpilahden itäisen eritasoliittymän sujuvuus voidaan turvata. Uudelle tieyhteydelle on arvioitu kertyvän liikennettä vuonna 2030 noin ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 50 %. Nykyiselle maantielle 148 jää vastaavana ajankohtana liikennettä noin ajoneuvoa vuorokaudessa eli hieman nykyistä enemmän. (JATKUU seuraavalla sivulla) Aluevaraussuunnitelmassa voidaan tukeutua kaavan yhteydessä tehtäviin perusselvityksiin sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen vaikutusten arviointiin. Selvitysten tarkkuus riippuu kaavatasosta ja kaavan tarkkuudesta. Kaavan laatimiseen kuuluvat viranomaisneuvottelut, joissa voidaan käsitellä suunniteltavan tien vaikutuksia ja kaavan vaikutusten arvioinnin hyödyntämistä tien aluevaraussuunnitelman vaikutusten selvittämisessä. Aluevaraussuunnitelmasta laaditaan erillinen raportti, joka liitetään kaavan asiakirjoihin. Tässä aluevaraussuunnitelman raportissa esitetään yksityiskohtaisemmin nimenomaan liikenteen ja tien aluevarauksen ympäristövaikutukset. 2.4 Tiesuunnittelu Tiesuunnittelu painottuu toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnitteluun. Suunnittelu voi alkaa myös tiesuunnitelman laatimisella, jos hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Tiesuunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy tiesuunnitelma, joka hyväksyttynä antaa tienpitäjälle oikeuden tien toteuttamiseen ja tarvittavien alueiden lunastamiseen. Tiesuunnitelmassa ympäristövaikutusten käsittelyssä korostuvat haittojen ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteiden suunnittelu. Vaikutusten arviointi on luonteeltaan yleissuunnitelmavaiheen vaikutusarviota tarkentavaa. Tarkan seurantaohjelman laatiminen kuuluu tiesuunnitelmavaiheeseen (seurantaohjelma: ks. luku 5.5). Jos hankkeesta on tehty YVA, tiesuunnitteluvaiheessa ei arvioida uudelleen niitä vaikutuksia, jotka on jo käsitelty YVAssa. Tiesuunnitelmassa on pidettävä huolta siitä, että arvioiduissa vaikutuksissa ei tapahdu muutoksia kielteiseen suuntaan. Vaikutuksia koskevia lisäselvityksiä kuitenkin tehdään, jos yhteysviranomainen on niitä edellyttänyt lausunnossaan arviointiselostuksesta, tai jos vaikutuksia ei ole pystytty arvioimaan riittävästi yleissuunnitteluvaiheessa.

18 18 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TIENSUUNNITTELUN ARVIOINTIOHJELMAN ERI LAATIMINEN VAIHEISSA Osa vaikutuksista on luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan arvioida tarkasti vasta tiesuunnitelmassa. Tyypillisesti näitä ovat vaikutukset kiinteistöihin, pintavesiin ja vesitalouteen ja yksityisiin kaivoihin. Monien muidenkin ympäristövaikutusten osalta lopullinen vaikutusarvio vaatii tiesuunnittelun tarkkuustasoa. Jos suunnittelukohteessa on herkkiä ympäristökohteita, niiden osalta voidaan laatia tiesuunnitelmavaiheessa erilliset tarkentavat selvitykset. Jos hanke on käynyt läpi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, otetaan YVA ja yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämät lieventämisja suojaustoimenpiteet huomioon suunnittelussa. Tiesuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointi on vaikuttanut suunnitteluun. 2.5 Rakennussuunnittelu Rakennussuunnitelma on tiehankkeen suunnittelun lopputuloksen kuvaus. Rakennussuunnitelma toimii yksityiskohtaisena toteuttamisasiakirjana työohjeineen ja laatuvaatimuksineen. Rakennussuunnittelun yhteydessä ei tehdä enää ympäristöselvityksiä samassa laajuudessa kuin suunnittelun aikaisemmissa vaiheissa. Vaikutusten tarkastelu keskittyy rakentamisen aikaisten vaikutusten selvittämiseen. Tässä vaiheessa suunnitellaan yksityiskohtaisesti haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteet. Rakennussuunnitteluun kuuluu ympäristöasioiden seurannan toimenpiteiden suunnittelu. Ympäristösuunnittelussa on lähtökohtana edellisissä suunnitteluvaiheissa kootut ympäristötiedot, joita tarkennetaan tarvittavin osin. Ympäristösuunnitelman tuloksia ovat esimerkiksi tieympäristön Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat. Uusi tieyhteys on mahdollista osoittaa osaksi erikoiskuljetusten reittiä, joka mahdollistaa kyseisen reitin sijoittumisen päätieverkolle. Nykyisin reitti on Sipoossa alemman tieverkon väylillä. Ympäristö ja elinolot Uusi tieyhteys pirstoo nykyistä kiinteistörakennetta. Meluhaitat kohdistuvat uusille alueille, jotka tosin ovat pääosin nykyisiä tai tulevia teollisuusalueita. Suunnitellulla tiellä ei ole välittömiä haitallisia vaikutuksia Fågelmossenin Natura alueen keidassuot luontotyyppeihin, luontodirektiivin liitteen II ja IV lajeihin tai Naturatietolomakkeella mainittuihin muihin lajeihin. Fågelmossenin suon pohjoisosassa tielinjaukset on suunniteltu toteutettavaksi niin, että ne eivät muuta suon vesitaloutta. Joitakin välillisiä vaikutuksia tai yhteisvaikutuksia saattaa syntyä muiden hankkeiden toteutuessa Fågelmossenin valuma-alueella. Tielinjaus ei merkittävästi muuta myöskään paikallisten luontokohteiden luontoarvoja. Maankäyttö ja elinkeinotoiminta Tieyhteys mahdollistaa alueen suunnitellun maankäytön kehittämisen maakuntakaavan periaatteiden mukaisesti. Teollisuusalueen saavutettavuus paranee merkittävästi. Tieyhteys parantaa alueen teollisuusyritysten toimintaedellytyksiä ja antaa lisämahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Lähde: Maantie Kilpilahden (Sköldvik) uusi tieyhteys. Tiesuunnitelma, Sipoo, Porvoo. Tiehallinto 2008 Raportointi tiesuunnitteluvaiheessa Tiesuunnitelmaselostus on tiivis kuvaus suunnittelun vaiheista ja sen tuloksista. Siinä kuvataan kaikki suunnitelmaan perehtymisen ja käsittelyn kannalta olennaiset asiat, joihin kuuluvat myös ympäristövaikutukset. Tiesuunnitelmaselostuksessa esitetään vain hankkeen vaikutusten selvittämisen tulokset. Vaikutuksia käsiteltäessä on myös arvioitava, kuinka hyvin hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan sekä miten lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon. Lisätietoja: Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat. Sisältö ja esitystapa. Tiehallinto 2009.

19 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 24 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN TIENSUUNNITTELUN LAATIMINEN ERI VAIHEISSA 19! Rakennussuunnittelussa määritellään laatuvaatimukset toteutukselle, suunnitellaan haittojen ehkäisemisen ja lieventämisen tekniset ratkaisut, valitaan tierakenteisiin ympäristöystävälliset materiaalit, laaditaan tarkennetut ympäristösuunnitelmat sekä tarkennetaan rakentamisen aikaisten haittojen vähentämistoimenpiteet. hoitosuunnitelma ja meluesteiden toteutustavan suunnitelma. Rakennussuunnittelussa suunnitellaan yksityiskohtaisesti myös tien kuivatus ja pohjaveden suojaukset. Rakentamisen vaatimukset määritellään työselitykseen ja laatuvaatimuksiin. Tien rakenne- ja päällystemateriaalien sekä muiden varusteiden ja laitteiden valinnassa otetaan huomioon myös ympäristökuormitus. Tukikohtien, varastojen, tilapäisten tieyhteyksien ja rakentamistöiden haitalliset ympäristövaikutukset tarkennetaan ja suunnitellaan haittojen lieventäminen. Etenkin vesistövaikutuksiin ja arvokkaiden kohteiden suojaamiseen kiinnitetään huomiota. ST-urakka sisältää rakennussuunnittelun lisäksi rakentamisen toteutuksen. Sitä käytetään lähinnä suurissa rakennushankkeissa. ST-urakan tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään tarkasti urakoitsijalle siirtyvät vastuut huomioon otettavista ympäristötekijöistä ja niiden seurannasta. Osa seurantatarpeista on luontevaa jättää tieviranomaisen vastuulle. Tyypillinen urakoitsijan tekemä seuranta on sellaista, että seurannan tarve rajoittuu rakennusaikaan ja vaatii päivittäistä tarkkailua (esim. veden sameus).

20 20 Ympäristövaikutusten Tiehankkeiden arviointi ympäristövaikutusten tiehankkeiden suunnittelussa arviointiohje 2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 4 ARVIOINTIMENETTELY ARVIOINTIOHJELMAN TIEHANKKEISSA LAATIMINEN 3 YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely tiehankkeissa Tämä luku toimii johdantona ja perusteluna seuraavissa luvuissa esitettyyn ohjeistukseen. Lisäksi luvussa käsitellään ympäristövaikutusten määrittelyä ja arviointiprosessin vaiheita. 3.1 YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn soveltaminen tiehankkeissa YVAn tarkoitus YVA-menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että suurten tai muuten ympäristövaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden suunnittelun yhteydessä selvitetään ympäristövaikutukset riittävän laajasti ja riittävällä tarkkuudella, ja että ympäristövaikutuksen arvioinnin tulokset vaikuttavat lopulliseen suunnitelmaratkaisuun ja että ne otetaan huomioon hanketta koskevassa päätöksenteossa. Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. (YVAL 1 ) Arvioinnissa syntyvät arviointiohjelma ja arviointiselostus ovat nähtävillä mielipiteiden esittämistä ja lausuntojen antamista varten. Kansalaisilla, viranomaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa ympäristövaikutusten arviointiin selvitettävien vaihtoehtojen ja vaikutusten osalta. YVA-asetuksessa määritellään, milloin tiehankkeesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksissa Tiehanke uusi tie tai vanhan parantaminen edellyttää YVA-lain 4 mukaan YVA-menettelyä myös muissa tapauksissa, jos se todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan ja eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen merkittäviä, arviointimenettelyä aina edellyttävien hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia, haitallisia ympäristövaikutuksia. Vaikutusten merkittävyyttä harkittaessa otetaan huomioon erityisesti hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. YVA-asetuksen 6 mukaan tiehankkeesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, mikäli yhtenä vaihtoehtona on uusi moottoritie tai moottoriliikennetie, neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien rakentaminen tai tien uudelleenlinjaus tai leventäminen siten, että näin muodostuvan yhtäjaksoisen nelitai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vähintään 10 kilometriä.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI HUUTIJÄRVI -HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pitkäjärvenkoulu, 16.6.2015 klo 18-20 Leena Ivalo YVA-yhteysviranomainen Pirkanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä

Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä YVA-lainsäädännön uudistuksen koulutuspäivä 12.5.2017 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö YVA kaavoituksen yhteydessä lain

Lisätiedot

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 3.2.2005 Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus YVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Pakollinen YVA lain ja YVA

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO PÄÄTÖS UUDELY/1/07.04/2012 9.1.2013 Hangon Satama Länsisatama 10900 Hanko SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Helsinki Dnro UUS 2008 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta

Helsinki Dnro UUS 2008 R ASIA. Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta PÄÄTÖS 1. ASIA Helsinki Dnro 13.3.2009 UUS 2008 R 8 531 Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta 2. HANKKEESTA VASTAAVA Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri PL 70 00521

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1 ELY-keskuksen kirje 11.3.2011 ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN RAIDEYHTEYS HA - HANKKEEN YVA-MENETTELYN SOVELTAMISTARPEEN SELVITTÄ- MINEN Dnro 2011-440, Östersundom-toimikunta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kunkun parkki, Tampere

Kunkun parkki, Tampere Kunkun parkki, Tampere YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristösi parhaat tekijät Lähtökohtia vaikutusten selvittämiseen Hanke on osa laajempaa Tampereen

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MRL:n 9 ja uusi YVA-laki

MRL:n 9 ja uusi YVA-laki MRL:n 9 ja uusi YVA-laki MRL-neuvottelupäivät 30.8.2017 Kemissä Leena Ruokanen, LAPELY/Y/Alu 4.9.2017 YVA-menettely sisältää tarvittaessa kansainvälisen kuulemisen YVA-ohjelman laatiminen (14 ) ja toimittaminen

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ANJALANKOSKEN TAAJAMAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENTAMINEN VALTATIEN 15 PARANTAMINEN Kouvolan kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ)

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ TARHARANNANTIE 18 26 (TILA 404-8-348 JA SEN YMPÄRISTÖ) Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Tuulissuontien_jatko_2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 LIETO / LITTOINEN / TUULISSUONTIEN JATKO 2 ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LASTENLINNAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.4.2017 Pälkäneen kunta Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Pälkänevedentien risteyksen

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5. Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.2012 E18-tien (vt 7) kehittäminen välillä Helsinki - Vaalimaa H4 H5 H2 H3

Lisätiedot

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta Lappeenrannan kaupunki Lausunto 17.08.2017 750/00.04.00/2017 Asia: LVM/1770/03/2016 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta Lausunnonantajan lausunto Yleiset huomiot esityksestä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KONSTUNKAAREN ENERGIALAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAIPALSAAREN KUNTA KONSTUNKAAREN ENERGIALAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIPALSAAREN KUNTA KONSTUNKAAREN ENERGIALAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 2.6.2017 Hirvikallio Consulting Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I Taipalsaaren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot