ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-9"

Transkriptio

1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-9 muutos PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) ILMA-ALUKSEN KUORMAUS Tämä määräys koskee suomalaisten yhtiöiden, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden harjoittamaa lentotoimintaa. Tämä määräys on annettu ilmailuhallinnosta annetun lain (40/72) 2 :n ja ilmailuasetuksen (525/68) 143 :n nojalla viitaten ilmailulain (595/64) 24 :ään ja perustuu yhteispohjoismaiseen lentomatkustajien ja heidän matkatavaroidensa keskipainotutkimukseen Tämä määräys tulee voimaan ja kumoaa ilmailumääräyksen OPS M YLEISTÄ 1.1 Ilmailulain (595/64) 24 :n mukaisesti ilmaaluksen päällikkö vastaa siitä, että ilma-alus on asianmukaisesti kuormattu. 1.2 Eräissä lentoyrityksissä kuormaus sekä kuormauslaskelman (massa- ja massakeskiölaskelman) laatiminen on annettu maapalveluhenkilökunnan tehtäväksi ja vastuulle, mutta ilmailulain 24 :n mukaisesti vastuu ilma-aluksen asianmukaisesta kuormauksesta on edelleen ilma-aluksen päälliköllä, jonka tulee hyväksyä kuormauslaskelma. 1.3 Ilma-aluksen kuormauksesta vastaavan henkilön on oltava tietoinen kuorman sijoitukseen vaikuttavista rakenteellisista ja massakeskiön paikan asettamista rajoituksista. Jos ilma-alusta kuormattaessa jotkin osastot, matkustajapaikat tai rahtitilat on edellytetty jätettävän tyhjiksi, ne on suljettava tai merkittävä siten, että niiden käyttö lennon aikana ei voi tulla kysymykseen. Lennon missään vaiheessa ei laskettu massa tai massakeskiön asema saa ylittää ilmaaluksen lentokäsikirjassa annettuja rajoituksia. 1.4 Ilma-aluksen punnituksesta, punnitustodistuksesta ja perusmassan tarkkailusta on määrätty AIRsarjan ilmailumääräyksissä, missä ovat myös tähän liittyvien käsitteiden määrittelyt. 2 MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN ENIMMÄISMÄÄRÄ ILMA-ALUKSESSA 2.1 Jokaiselle miehistön jäsenelle ja kaksi vuotta täyttäneelle matkustajalle on oltava hyväksytty turvavyöllä varustettu istuin tai makuupaikka (esim. paarivarustus) ilma-aluksessa. 2.2 Alle kaksivuotias sylilapsi ei tarvitse omaa turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa, vaan hän voi istua vähintään kaksitoista vuotta täyttäneen matkustajan sylissä. Sylissä olevaa ei saa kiinnittää sylissä pitävän kanssa saman turvavyön alle. ILL / Kohdasta 2.1. poiketen voidaan lentoonlähtömassaltaan alle 5700 kg olevissa ilma-aluksissa kaksi enintään 12-vuotiasta lasta sijoittaa vierekkäin samalle istuimelle ja käyttää yhteistä turvavyötä. 2.4 Edellä olevien rajoitusten lisäksi voi ilma-aluksessa olevien henkilöiden enimmäismäärää rajoittaa ilma-aluksen suurin sallittu massa tai massakeskiön asema, ilma-aluksessa olevien pelastusliivien ja varauloskäytävien lukumäärä jne. 3 KUORMAUSLASKELMA JA LASKEL- MISSA KÄYTETTÄVÄT MASSAT 3.1 Kuormauslaskelman laatiminen Kuormauslaskelma sisältyy yhtenä osana operatiiviseen lentosuunnitelmaan (OFP tai CFP, ks. OPS M2-3 ja OPS M3-3) tai voidaan tehdä erilliselle kutakin ilma-alustyyppiä varten laaditulle kuormauslaskelmalomakkeelle (massa- ja massakeskiölaskelmalomakkeelle, Load Sheet and Balance Chart). Erillistä kuormauslaskelmalomaketta on käytettävä säännöllisessä lentoliikenteessä ja tilauslentoliikenteessä (charter) sekä ansiolentotoiminnassa lentoonlähtömassaltaan yli kg olevilla ilma-aluksilla Kuormauslaskelmissa on ilma-aluksen perusmassana käytettävä voimassa olevan punnitustodistuksen mukaista perusmassaa Kuormauslaskelmissa saadaan käyttää joko kohdan 3.2. mukaisia todellisia massoja tai kohdan 3.3. mukaisia standardimassoja ao. kohdissa mainituin rajoituksin ja ehdoin. Yhden lennon osalta saadaan käyttää vain yhtä valituista menetelmistä kuormauslaskelman laatimiseen. 3.2 Todelliset massat Todelliset massat on määritettävä joko punnitsemalla kukin matkustaja käsimatkatavaroineen tai

2 2/5 OPS M1-9, kysymällä kultakin matkustajalta. Mikäli käsimatkatavaroita ei tässä yhteydessä punnita, on niiden massaksi otettava 5 kg/matkustaja. 3.3 Matkustajien ja miehistön jäsenten standardimassat Yli 5700 kg:n ilma-aluksissa Lentotoiminnassa lentoonlähtömassaltaan yli 5700 kg olevilla ilma-aluksilla saadaan kuormauslaskelmissa käyttää kohdissa ja annettuja standardimassoja. Jos ilma-aluksen päällikön (tai liikennelentoyrityksessä kuormauslaskelman laatimisesta vastaavan maahenkilökunnan) mielestä standardimassojen käyttäminen johtaisi huomattavaan poikkeamiseen todellisesta tai jos matkustajajakauma ei ole normaali, on kuormaus-laskelmissa käytettävä kohdan 3.2. mukaisia todellisia massoja, jolloin tästä on tehtävä myös merkintä kuormauslaskelmaan Miehistön jäsenet: a) miespuolinen miehistön jäsen 85 kg b) naispuolinen miehistön jäsen 70 kg tai vaihtoehtoisesti miehistön jäsen sukupuolesta riippumatta 77 kg Huom! Standardimassaan saadaan sisällyttää käsimatkatavara Matkustajien standardimassoina voidaan käyttää seuraavia: a) miespuolinen matkustaja 83 kg (80 kg) b) naispuolinen matkustaja 68 kg (65 kg) c) lapsi (2-12 vuotta) 35 kg (33 kg) d) sylilapsi (alle 2 vuotta) 10 kg tai vaihtoehtoisesti: a) täysikasvuinen matkustaja sukupuolesta riippumatta 77 kg (75 kg) b) lapsi (2-12 vuotta) 35 kg (33 kg) c) sylilapsi (alle 2 vuotta) 10 kg Huom! Standardimassaan saadaan sisällyttää kohdassa määritellyt henkilökohtaiset mukaankuuluvat tavarat ja käsimatkatavara. Sulkeissa olevaa arvoa saadaan käyttää, jos käsimatkatavara punnitaan erikseen ja otetaan huomioon kuormauslaskelmassa. Muu matkustajan mukana oleva matkatavara on punnittava ja otettava huomioon kuormauslaskelmassa Enintään 5700 kg:n ilma-aluksissa Lentotoiminnassa lentoonlähtömassaltaan enintään 5700 kg olevilla ilma-aluksilla saadaan kuormauslaskelmissa käyttää seuraavia standardimassoja: a) miehistön jäsen ja täysikasvuinen matkustaja sukupuolesta riippumatta 75 kg b) lapsi(2-12 vuotta) 35 kg c) lapsi (alle 2 vuotta) 10 kg Huom! Standardimassaan saadaan sisällyttää kohdassa määritellyt henkilökohtaiset mukaankuuluvat tavarat. Käsimatkatavarat ja muut matkatavarat on otettava kuormaus-laskelmassa huomioon erikseen punnitsemalla tai arvioimalla niiden massa. Jos ilma-aluksen päällikön mielestä matkustajien massa poikkeaa yllämainituista standardimassoista, hänen on käytettävä kuormauslaskelmissa kohdan 3.2. mukaista todellista massaa Matkustajan henkilökohtaiset mukaankuuluvat tavarat Edellä kohdissa ja mainittuihin matkustajan henkilökohtaisiin mukaankuuluviin tavaroihin voidaan sisällyttää sellaiset tavarat, joita voidaan pitää tarpeellisina sääolosuhteista tai saniteetti- tai terveydellisistä syistä johtuen, kuten esim. päällysvaatteet, sateenvarjo, käsilaukku tai vastaava, saniteettivälineet, kamera ja kiikari sekä rajoitettu määrä kirjallisuutta tai lehtiä. 3.4 Muut standardimassat ja tiheydet Matkatavarat Matkatavarat (muut kuin edellä kohdassa 3.3. tarkoitetut käsimatkatavarat) on kuormauslaskelmissa otettava huomioon todellisen massan mukaan. Kuitenkin ilmailuhallitus voi erillisestä hakemuksesta ja suoritettujen koepunnitusten perusteella hyväksyä liikennelentoyrityksen käyttöön erityiset reittikohtaiset matkatavarakollien standardimassat Varusteet Pelastusvarjon standardimassana voidaan käyttää 10 kg, mikäli varjon todellinen massa ei ole tiedossa Polttoaineet ja öljy Ilma-aluksen kuormauslaskelmissa on käytettävä polttoaineen ja öljyn todellista tiheyttä. Ellei tämä ole tiedossa, on käytettävä seuraavia tiheysarvoja: a) lentobensiini 0,72 kg/l b) lentopetroli JET A-1 0,79 kg/l c) moottoriöljy 0,88 kg/l

3 OPS M1-9, /5 4 RAHDIN JA MATKATAVARAN SI- JOITTAMISTA JA KIINNITTÄMISTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 4.1 Matkustajien liikennelentokoneen matkustamoon mukanaan tuomat matkatavarat Matkustajat saavat ottaa mukaan matkustamoon käsimatkatavaraa (esim. henkilökohtaisia mukaankuuluvia tavaroita, lentolaukkuja, ostoskasseja, pieniä paketteja jne.) seuraavissa kohdissa mainituin rajoituksin Lentopaikoilla, missä lentoyrityksen oma henkilökunta tai muu lentoyrityksen kouluttama ja hyväksymä henkilökunta ei hoida kuormausta, on ilma-aluksen päällikön valvottava, että rajoituksia noudatetaan Käsimatkatavararajoituksista yli menevä osuus on punnittava ja otettava huomioon kuormauslaskelmissa. Lentoyritys voi asettaa rajoituksia käsimatkatavaran määrälle, koolle ja enimmäismassalle. Huom! Matkustajien standardimassoja määritettäessä on käsimatkatavaran (ml. henkilökohtaiset mukaankuuluvat tavarat ja verovapaat ostokset) keskimääräisenä massana suoritettuihin tutkimuksiin perustuen käytetty 5 kg/matkustaja Matkustamohenkilökunnan tai siihen määrätyn miehistön jäsenen on valvottava, että käsimatkatavara on lentoonlähdön ja laskun aikana sijoitettuna matkustajaistuimen alapuolelle tai erityisesti tähän tarkoitukseen hyväksytylle lukittavalle hattuhyllylle Lentoyrityksen on annettava matkustajaselvityshenkilökunnalle tarvittavat ohjeet siitä, mitä saadaan hyväksyä käsimatkatavaraksi Lentoyrityksen tulee ilmoituksin, tiedotuksin matkalipuissa tai muilla sopivilla tavoilla saattaa matkustajien tietoon käsimatkatavaraa koskevat määräykset ja rajoitukset enimmäismassan, koon sekä vaarallisten aineiden osalta. 4.2 Rahdin ja matkatavaran kuljettaminen liikenneluokan sekä lentoonlähtömassaltaan yli kg olevissa ilma-aluksissa Rahdin ja matkatavaran kuljettaminen matkustamossa Kuljetettaessa rahtia tai matkatavaroita (muita kuin käsimatkatavaraa) ilma-aluksen matkustamossa on noudatettava seuraavia määräyksiä Rahtia saadaan kuljettaa ilma-aluksen matkustamossa matkustajien edessä, sivulla tai takana, jos se on sijoitettu hyväksyttyyn rahtikehikkoon (cargo bin), joka täyttää seuraavat vaatimukset: a) Kehikon on kestettävä istuinten, joihin se on asennettu, kuormitusmonikerta- ja pakkolaskukuormitusvaatimukset käyttäen kuormana kehikon ja siinä kuljetettavaksi hyväksytyn rahdin yhteistä enimmäismassaa kerrottuna kertoimella.1.15;. b) Kehikossa kuljetettavaksi hyväksytyn rahdin enimmäismäärä ja tarvittavat ohjeet kuorman oikeaksi jakamiseksi on merkittävä selvästi kehikkoon; c) Kehikon ilma-aluksen lattiaan tai muihin rakenteisiin kohdistama kuormitus ei saa ylittää ao. rakenteen kuormitusrajoituksia; d) Kehikko on kiinnitettävä ilma-aluksen istuinkiskoihin tai lattiarakenteisiin ja sen kiinnityksen on kestettävä ao. istuinten kuormitusmonikerta- ja pakkolaskukuormitusvaatimukset kerrottuna joko kertoimella 1.15 tai ao. ilma-alukselle tyyppihyväksymisen yhteydessä määritellyllä istuinten kiinnityskertoimella, kumpi vain on suurempi, käyttäen kuormana kehikon ja siinä kuljetettavaksi hyväksytyn rahdin yhteistä enimmäismassaa; e) Kehikkoa ei saa asentaa paikkaan, joka rajoittaisi pääsyä millekään vaadittavalle varauloskäynnille tai sen käyttöä tai vapaata kulkua matkustamon käytävällä; f) Kehikon on oltava täysin suljettu ja valmistettu itsestään sammuvasta materiaalista; g) Kehikossa on oltava tarvittavat varmistukset rahdin siirtymisen estämiseksi pakkolaskutilanteessa; h) Kehikkoa ei saa asentaa sellaiseen paikkaan, että se estäisi ketään matkustajaa näkemästä 'FASTEN SEAT BELT -, NO SMOKING - tai vaadittavan uloskäynnin EXIT -kilpeä, ellei ylimääräistä kilpeä tai muuta hyväksyttyä asianmukaista matkustajien varoitusjärjestelmää ole asennettu Rahtia saadaan kuljettaa ilma-aluksen matkustamossa matkustajien edessä, sivulla tai takana, jos rahti on kiinnitetty FAR PART kohdan (b) (3) vaatimuksen mukaisesti ja seuraavat vaatimukset on täytetty: a) Rahti on kiinnitetty asianmukaisesti turvavöillä tai muuten sitomalla siten, että kiinnitys on riittävän luja estämään tavaran siirtymisen kaikissa ennakoitavissa tilanteissa lennolla ja maassa liikuttaessa; b) Se on pakattu tai peitetty siten, ettei se voi vahingoittaa matkustajia; c) Se ei aiheuta istuimiin tai lattiarakenteisiin niiden kuormitusrajoituksia ylittävää kuormitusta;

4 4/5 OPS M1-9, d) Sen sijoitus ei rajoita pääsyä millekään vaadittavalle normaalille tai varauloskäynnille tai niiden käyttöä eikä vapaata kulkua matkustamon käytävällä; e) Sen sijoitus ei estä ketään matkustajaa näkemästä FASTEN SEAT BELT -, NO SMO- KING - tai vaadittavan uloskäynnin EXIT - kilpeä, ellei ylimääräistä kilpeä tai muuta hyväksyttyä asianmukaista matkustajien varoitusjärjestelmää ole asennettu Rahdin kuljettaminen rahtiosastoissa Kuljetettaessa rahtia erillisissä rahtiosastoissa on rahdin sijoittamisen, tukemisen ja kiinnittämisen suhteen noudatettava ilma-aluksen valmistajan antamia ohjeita. Kun rahtia kuljetetaan rahtiosastoissa, joihin vaaditaan miehistön pääsy lennon aikana mahdollisesti syttyneen tulipalon sammuttamiseksi, on rahti kuormattava siten, että ao. rahtiosaston kaikkiin osiin on mahdollista tehokkaasti ulottua käsitulensammuttimella. 4.3 Rahdin ja matkatavaran kuljettaminen lentoonlähtömassaltaan enintään kg olevissa ilma-aluksissa. Rahtia ja matkatavaroita saadaan kuljettaa lentoonlähtömassaltaan enintään kg olevissa ilmaaluksissa seuraavin ehdoin Rahdin ja matkatavaran kuljettaminen matkustamossa Rahtia saadaan kuljettaa hyväksytyissä ilma-alukseen asennetuissa rahtitelineissä (cargo rack), rahtikehikoissa (cargo bin) tai erillisissä rahtiosastoissa, jos rahti on kiinnitetty hyväksytyllä tavalla tai jos sitä kuljetetaan siten, että kaikki seuraavat määräykset täytetään samanaikaisesti: a) Rahti on kiinnitetty asianmukaisesti turvavöillä tai muuten sitomalla siten, että kiinnitys on riittävän luja estämään rahdin siirtymisen kaikissa ennakoitavissa tilanteissa lennolla ja maassa liikuttaessa (vrt. suomalaiset lentokelpoisuusvaatimukset 561); tai matkatavara on siten sijoitettuna, että sen liikkuminen turbulenssissa on estetty; b) Se on pakattu tai peitetty siten, ettei se voi vahingoittaa matkustajia; c) Se ei aiheuta istuimiin tai lattiarakenteisiin niiden kuormitusrajoituksia ylittävää kuormitusta; d) Sen sijoitus ei rajoita pääsyä millekään vaadittavalle normaalille tai varauloskäynnille tai niiden käyttöä eikä kulkua miehistö- ja matkustajaosaston välisellä käytävällä; e) Sen sijoitus ei estä ketään matkustajaa näkemästä FASTEN SEAT BELT -, NO SMO- KING - tai vaadittavan uloskäynnin EXIT - kilpeä, ellei ylimääräistä kilpeä tai muuta hyväksyttyä asianmukaista matkustajien varoitusjärjestelmää ole asennettu; f) Sitä ei kuljeteta suoraan istuvien matkustajien yläpuolella; g) Se on sijoitettu lentoonlähdön ja laskun ajaksi edellä esitettyjen vaatimusten mukaisesti Matkatavaran sijoittaminen matkustajan istuimen alle Jos matkatavaraa sijoitetaan matkustajaistuinten alle, on kukin tällainen istuin varustettava sellaisilla tukirakenteilla, jotka estävät istuimen alle sijoitettua matkatavaraa mahdollisessa törmäystilanteessa liukumasta niin vaarallisesti, että siitä aiheutuisi ao. ilma-aluksen tyyppihyväksymisvaatimuksissa annetut pakkolaskuvaatimukset ylittäviä rajahitausvoimia (vrt. suomalaiset lentokelpoisuusvaatimukset 561) Pelkän rahdin kuljettaminen matkustamossa Kuljetettaessa ilma-aluksen matkustamossa pelkästään rahtia voidaan edellä mainituista kohdan vaatimuksista poiketa kohtien d) ja e) vaatimusten osalta, jos rahti on kuormattu siten, että kaikilla ilma-aluksen miehistön jäsenillä on hätätilanteen sattuessa esteetön uloskäyntimahdollisuus ainakin yhden normaalin tai varauloskäynnin kautta. Jos rahdin ns. pysäytysverkko on asennettu siten, ettei miehistön jäsenillä ole esteetöntä pääsyä verkkoa avaamatta tai rahdin yli kiipeämättä edellämainitulle normaalille tai varauloskäynnille, on ohjaamosta järjestettävä mennessä varauloskäynti suomalaisten lentokelpoisuusvaatimusten 807 mukaisesti Rahdin kuljettaminen rahtiosastoissa Kuljetettaessa rahtia erillisissä rahtiosastoissa on rahdin sijoittamisen, tukemisen ja kiinnittämisen suhteen noudatettava ilma-aluksen lentokäsikirjassa ja ao. rahtitilan ohjekilvissä annettuja ohjeita. Jos ilma-aluksen koko matkustamo tai osa siitä muutetaan rahtitilaksi eikä ilma-aluksen valmistaja ole hankkinut sille hyväksymistä tyyppihyväksymisen yhteydessä, on tällaisen ilma-aluksen rahtiversion hyväksymistä haettava ilmailuhallitukselta siten, että hyväksyminen on hoidettavissa mennessä. Rahtitilojen hyväksymiselle asetetut vaatimukset on julkaistu suomalaisissa lentokelpoisuusvaatimuksissa 787. Kun rahtia kuljetetaan rahtiosastoissa, joihin vaaditaan miehistön pääsy lennon aikana mahdollisesti

5 OPS M1-9, /5 syttyneen tulipalon sammuttamiseksi, on rahti kuormattava siten, että ao. rahtiosaston kaikkiin osiin on mahdollista tehokkaasti ulottua käsitulensammuttimella.

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. huhtikuuta 2004 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10 Muutos 3 26.1.2004 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ULTRAKEVYIDEN LENTOKONEIDEN LENTOKELPOISUUS, VALMIS-

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA OPS M6-1 luonnos 15.10.2008 LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Laskuvarjohyppääjältä,

Lisätiedot

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA LOGISTIIKAN TUTKIMUS JA KEHITYS LORDA ry Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio Pdf-versio 2004 Tämän kirjan laadinnan ovat tuellaan mahdollistaneet: Finncarriers Oy

Lisätiedot

NORMISARJA LU FTFARTSVERKETS NORMSERIE RULES AND DECISIONS TILAUSLENTOSANNÖT

NORMISARJA LU FTFARTSVERKETS NORMSERIE RULES AND DECISIONS TILAUSLENTOSANNÖT 1 LMAILU LAITOS LUFTFARTSVERKET CIVIL AVIATION ADMINISTRATION P.O. Box 50 FIN-01 531 vantaa, FINLAND Tel: (90) 82 771

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 Muutos 6 30.11.2006 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOSÄÄNNÖT Ilmailuhallinto on antanut ja julkaissut lentosääntöjen

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) Muutos 6 1. helmikuuta 2007 Osa 2 - AMC/IEM Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2 Kohta Sivu OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

LENTOKONEEN MASSA JA MASSAKESKIÖ määritelmät

LENTOKONEEN MASSA JA MASSAKESKIÖ määritelmät 1 LENTOKONEEN KÄYTTÖ JA HOITO LENTOKONEEN MASSA JA MASSAKESKIÖ määritelmät 1 Tyhjä massa = - koneen perusrakenne ja määräysten mukaiset minimivarusteet - pois lukien polttoaineet, öljyt ym. nesteet. 2

Lisätiedot

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012 Yleiset Kuljetusehdot SAS Scandinavian airlines Marraskuu 2012 Sisältö Johdanto 1 1. Artikla Eri määritelmien merkitys näissä kuljetusehdoissa 1 2. Artikla: Soveltamisala 4 3. Artikla: Lentoliput 4 4.

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. joulukuuta 2000 Joint Aviation

Lisätiedot

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ sivu 13 1 Ilmailun säädökset 1.A Lakitausta tosi toiselle lennonopettajalle niinsanotulla koulutustarkastuslennolla. Lisäksi sinun on suoriuduttava hyväksytysti tietyistä loppukokeista sekä oltava riittävästi

Lisätiedot

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 2 LENTOKOULUA JA KOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISTIEDOT HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUSTOIMINTA (TRG

Lisätiedot

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT IPSC-K/2015 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT Voimassa 10.4.2015 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 9.4.2015. Säännöt

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO

LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO MOOTTORIPURJE JA ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO 7.1 painos 03/2011 Jukka Salokannel / Mika Ruutiainen 1/26 Lento- nimi: Osoite: postinumero ja toimipaikka: puhelin sähköposti

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-854-8 TIEH 2200007-01 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot