PANSSARIPORTIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANSSARIPORTIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 HATTULA PANSSARIPORTIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee tiloja Aliniitty ja Notkola sekä osaa tiloista Soraharju ja Soraharju I Asemakaavan muutos koskee toimitilarakennusten kortteleita (KTY-3) 732 ja 733, osaa erillispientalojen korttelista (AO-3) 64, katualuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. KAAVASELOSTUS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA HANKKEEN TARKOITUS TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Luonnonympäristö Kulttuuriympäristö ja maisema-arvot Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireille tulo Hallinnollinen käsittely Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet Yleismääräykset Katualueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Sosiaaliset vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja talouteen YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 2. Asemakaavan seurantalomake (tilasto) 3. Hulevesien johtamisen ja hallinnan yleissuunnitelma (kartta) 4. Meluselvitys 5. Valmisteluvaiheen palauteraportti (Kooste lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet) 6. Ehdotusvaiheen palauteraportti (Kooste lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet) 2

3 Tämä kaavaselostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Panssariportin asemakaava ja asemakaavan muutos Kunta: Hattula (82) Asemakaava koskee tiloja Aliniitty ja Notkola sekä osaa tiloista Soraharju ja Soraharju I Asemakaavan muutos koskee toimitilarakennusten kortteleita (KTY-3) 732 ja 733, osaa erillispientalojen korttelista (AO-3) 64, katualuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavan laadituttaja ja alueen päämaanomistaja: Hattulan kunta Pappilanniementie HATTULA Asemakaavan laatija: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Sibeliuksenkatu 11 B 1, HÄMEENLINNA Yhteyshenkilö: Arto Remes p sposti. Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä Tämä asemakaava ja asemakaavan muutos on Hattulan kunnanvaltuuston hyväksymä Voimaantulo:

4 1.2 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA HANKKEEN TARKOITUS Suunnittelualue sijaitsee Parolan taajamassa moottoritien länsipuolella moottoritien eritasoliittymän ja Parolan harjun välisellä Aliniityn alueella. Alue rajautuu itäosasta Paljassuontien katualueeseen, eteläosastaan Kanungintien katualueeseen ja länsiosasta Sahatien katualueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 11,43 hehtaaria, josta asemakaavan muutosaluetta on 5,69 ha ja uuden asemakaavan aluetta 5,74 ha (Kuvat 1 ja 2). Asemakaavan laatimisen tarkoituksena on Aliniityn tilan osalta kaavoittaa tontteja yritystoiminnan tarpeisiin. Muutoin Aliniityn tilan osalta tarkoitus on kaavoittaa alueen länsiosaan Sahatien varteen erillispientalotontteja ja tarkastella ulkoilun ohjaamistarvetta Sahatien jatkeena Parolan harjun virkistysalueelle. Vanhan kaavan kortteleiden 732 ja 733 kaavamuutos koskee lähinnä kaavateknistä tonttirajojen päivitystä ja kaavan jäsentämistä uudelleen vielä toteutumattomien tonttialueiden osalta. Samalla vanhan kaavan alue liitetään kaavamuutoksella toiminnallisesti uuteen kaava-alueeseen mm. liikennejärjestelyjen osalta. Kaavamuutoksella on myös tarpeen päivittää KTY-3- aluevarauksen määräystekniikkaa vastaamaan paremmin nykyistä yritystonttien kysyntää. Osa vanhan kaavan mukaisesta korttelialueesta 64 (AO-3) on mukana kaavamuutoksessa kaavateknisistä syistä liittyen Sahatien loppuosan katualueen suunnitteluun Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty maastokartalla sinisellä ympyrällä. Kartta: KTJ 4

5 Kuva 2. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus taustakartalla. Kartta: KTJ. 5

6 2 TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Vireille tulo- ja valmisteluvaihe Panssariportin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulon käsittely teknisessä lautakunnassa. ( 7) Hattulan kunnanhallitus päätti kaavoituksen vireille tulosta. ( 31) Tekninen lautakunta päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ( 26) (OAS) ja kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidettiin julkisesti nähtävillä (valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutettiin Hämeen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet-sivuilla. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista kaavaluonnoksesta mielipiteensä. Kaavaluonnoksesta esitettiin neljä mielipidettä. Viranomaista Hämeen ELY- keskus, Hämeen liitto, Museovirasto, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Puolustusvoimien 2. Logistiikkarykmentin esikunta ja Hattulan kunnan rakennuslaitakunta antoivat lausunnon kaavaluonnoksesta Kaavaa varten laadittu vesihuollon sekä hulevesien johtamisen ja hallinnan yleissuunnitelma valmistui Kaavaa varten laadittu meluselvitys valmistui. Kaavaehdotusvaihe ( 40) Kaavaehdotuksen käsittely kunnan teknisessä lautakunnassa. Tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja että kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutettiin Hämeen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet-sivuilla. Osallisilla oli mahdollisuus esittää kaavaehdotuksesta mielipide (muistutus). Kaavaehdotuksesta esitettiin kuusi muistutusta. Viranomaista Hämeen ELY- keskus, Hämeenlinnan kaupunginmuseo ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos antoivat lausunnon kaavaehdotuksesta. Lisäksi Hattulan Yrittäjät antoi lausunnon kaavaehdotuksesta. Hämeen liitto, Puolustusvoimat ja Hämeenlinnan kaupunki ilmoittivat, etteivät anna lausuntoa tai kaavaehdotuksesta ei ole lausuttavaa. Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee tiloja Aliniitty ja Notkola sekä osaa tiloista Soraharju ja Soraharju I Asemakaavalla muodostuu erillispientalojen kortteli (AO) 744, erillispientalojen korttelialueen 64 osa (AO), osa toimitilarakennusten kortteleista 732, 742, 743 ja 745, niihin liittyvät suojaviher- ja katualueet sekä maa- ja metsätalousaluetta. 6

7 Asemakaavan muutos koskee toimitilarakennusten kortteleita (KTY-3) 732 ja 733, osaa erillispientalojen korttelista (AO-3) 64, katualuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu toimitilarakennusten kortteli (KTY-3) 733, osa toimitilarakennusten kortteleista 732, 742, 743 ja 745, erillispientalojen korttelialueen 64 osa (AO), niihin liittyvät suojaviher- ja katualueet sekä maa- ja metsätalousaluetta. 2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen mahdollistama rakentaminen voidaan toteuttaa alueen maanomistajien tarpeiden mukaisesti kaavan saatua lainvoiman. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Luonnonympäristö Kaavamuutosalue on pääosin jo rakentuneiden yritystonttien aluetta. Asemakaavan laajennusalue on pääosin peltoaluetta. Alueen pohjoisosassa on kaistale harjuista metsäaluetta. Suunnittelualueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai Natura verkostoon kuuluvia alueita. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Paljassuon yksityinen luonnonsuojelualue. Lähde: Ympäristökarttapalvelu Karpalo. Suunnittelualue sijaitsee länsiosiltaan Kerälänharjun vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella ( ). Kerälänharjun pohjavesialueen pinta-ala on 4,89 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 2,99 km2. Pohjaveden päävirtaus suuntautuu kohti etelää, jossa vedet purkautuvat Lehijärveen. Kerälänharjun pohjavedenpinnan keskimääräinen korkeustaso on noin +84 m, ja pohjaveden määrällinen sekä kemiallinen tila on hyvä. (Lähde: Ramboll, Keskeisten alueiden OYK: Selvitys suunnittelualueen pohjavesiolosuhteista.) Ympäristöhäiriöt Alueelle on osoitettu yleiskaavassa liikennemelusta johtuva meluntorjuntatarve (me-2) ja ampumamelualueen (65 db LAImax) merkinnät. Parolannummen ampumamelualueen rajaus perustuu vanhaan melualueiden rajaukseen (Asko Parri, MAAVE, 2010). Parolannummen ampumamelusta on määritetty uudet melualueiden rajaukset 2014 perustuen Akukon Oy:n laatimaan Parolannummen tarkistusmittausraporttiin (kuva 3). Uuden meluselvityksen (Asko Parri, MAAVE, 2014) mukaan Parolannummen ampumaratamelualueet 60dB(LAImax), 65dB(LAImax) ja 70dB (LAImax) eivät ulotu Panssariportin asemakaavan alueelle saakka. Muutos melualueiden rajauksissa johtuu Parolannummella 2012 toteutetuista mittavista meluntorjuntatoimista. Tämän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun lähtökohtana käytetään Parolannummen ampumamelualueiden rajauksia Voimassa olevan asemakaavan mukaisille moottoritien varren tonteille rakentuneet yritysten toimitilarakennukset suojaavat nyt asemakaavoitettavaa Aliniityn aluetta moottoritien ajoneuvoliikenteen aiheuttamalta melulta. kaavoitusta varten on laadittu meluselvitys moottoritien meluvaikutuksen nykytilanteen selvittämiseksi. Meluselvityksen (Ramboll ) tuloksina todetaan, että kaavan tavoitteena olevilla Sahatien varren uusien AO tonttien piha- ja leikkialueilla melutason ohjearvot eivät laskentatarkkuuden rajoissa ylity eikä julkisivun ääneneristävyyteen (äänitasoero) liittyen ole tarpeen asettaa kaavamääräystä. KTY -kortteleissa julkisivuihin kohdistuva äänenpaine on lähellä moottoritietä noin 71 db ja kauempana luonnollisesti vähemmän. Liike- ja toimistohuoneissa ohjearvo on 45 db, joten julkisivun ääneneristävyysvaatimusta (äänitasoero) ei ole tarpeen 7

8 asettaa. Mikäli sellainen kuitenkin halutaan asettaa, oikea arvo on 30 db ja koskee ainoastaan lähinnä moottoritietä olevia rakennuksia ja niiden moottoritietä lähinnä olevaa julkisivua. Kuva 3. Uusi Parolannummen melualueiden rajaus, Asko Parri,MAAVE, Kulttuuriympäristö ja maisema-arvot Suunnittelualue ei kuulu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristön (RKY) alueisiin tai maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin. Suunnittelualue ei myöskään sijaitse valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella eikä alueella ole muita erityisiä maisemaarvoja. Lähde: Ympäristökarttapalvelu Karpalo. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu lainvoiman saaneessa Hattulan Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa tai voimaan tulleessa maakuntakaavassa 8

9 2040 asemakaavoituksessa huomioitavia kulttuuriympäristökohteita tai -alueita eikä maisemaalueita Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Suunnittelualue sijaitsee Parolan taajamassa moottoritien länsipuolella eritasoliittymän ja Parolan-harjun välisellä Aliniityn alueella. Alueen itäosaan on jo muodostunut yritystoiminnan aluetta ja alue rajautuu etelä ja länsiosistaan katu ja pientaloalueisiin. Kyläkuva ja rakennuskanta Suunnittelualueen itäosassa sijaitsee yrityskäytössä olevia rakennuksia ja alueen länsireunassa sijaitsee yksi asuttu asuinrakennuspaikka sekä yksi asumaton asuinrakennuspaikka. Kanungintien eteläpuolella ja Sahatien länsipuolella sijaitsee pientaloasutusta. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Suurin osa kunnan kaupallisista ja julkisista palveluista sijaitsee Parolan taajamassa noin 2 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Virkistys Suunnittelualueella ei ole yleisen virkistyskäytön kannalta tärkeitä alueita/kohteita. Viereistä Parolan harjua käytetään yleiseen virkistyskäyttöön ja kaavan tavoitteena on tarkastella ulkoilun ohjaamistarvetta suunnittelualueen kautta jatkeena Parolan harjun virkistysalueelle. Liikenne Alue sijaitsee edullisesti lähellä valtatien 3 liittymää. Suunnittelualueelle saavutaan Parolan liittymästä maantien 3051 (Hattulantie) ja Kanungintien kautta. Alue rajautuu itäosasta Paljassuontien katualueeseen, eteläosastaan Kanungintien katualueeseen ja länsiosasta Sahatien katualueeseen. Alueelle on kevyenliikenteen yhteys Kanungintien varressa. Hattulan kunta kuuluu Hämeenlinnan seudulliseen joukkoliikennealueeseen. Hämeenlinnan seudun bussiliikenteen linja 5 (Turenki-Hämeenlinna-Parola-Parolannummi) kulkee Hattulantien kautta. Linjan 5 bussipysäkit (Kanunki A ja B) sijaitsevat n. 250 m etäisyydellä suunnittelualueen eteläosasta. Alue sijaitsee lisäksi n. 1,5 km:n päässä Parolan rautatieasemasta ja alue on hyvin saavutettavissa myös lähiliikenteen junia käyttäen. Rakennettu kulttuuriympäristö ja kiinteät muinaisjäännökset Suunnittelualue ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueella eikä alue kuulu maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu lainvoiman saaneessa Hattulan Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa tai voimaan tulleessa maakuntakaavassa 2040 asemakaavoituksessa huomioitavia rakennetun kulttuuriympäristön tai rakennuskannan kohteita. Suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arvokkaita kulttuuriympäristökohteita. Lähde: Ympäristökarttapalvelu Karpalo, Museoviraston muinaisjäännösrekisteri Maanomistus Suunnittelualue on pääosin Hattulan kunnan omistuksessa. Kunta omistaa tilat Aliniitty , Notkola , Haljami ja Triangel Tilat Soraharju ja Soraharju I ovat yksityisessä omistuksessa ja tila Viima yrityksen omistuksessa. 9

10 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tulee voimaan Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen - Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. - Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. - Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri vä-estöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. - Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 2. Tehokas liikennejärjestelmä - Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetus-ketjuille sekä tavara ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. -Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. 3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö - Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. - Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. - Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin. - Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. - Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat - Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. - Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 10

11 - Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. - Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto - Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. - Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. Maakuntakaava Suunnittelualue kuuluu Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 alueeseen (Kuva 4). Maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka alueellisesti kattaa koko Kanta-Hämeen maakunnan. Maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava 2040 on kuulutettu tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. Suunnittelualue on osoitettu maakuntakaavassa 2040 taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualueen länsiosa on pohjavesialuetta. Parolanharjun alue on osoitettu arvokkaan geologisen muodostuman alueena (ge) ja harjun alueelle on osoitettu ulkoilureitti. Kuva 4. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta

12 Yleiskaava Alueella on voimassa Keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa ( 70) ja saanut valitusten ulkopuolisin osin lainvoiman Suunnittelualue on osoitettu osayleiskaavassa pääosin uutena tai olennaisesti muuttuvana työpaikka-alueena (TP). Sahatien ympäristö on osoitettu pientalovaltaisena asuntoalueena (AP). Harjualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alueelle on osoitettu liikennemelusta johtuva meluntorjuntatarve (me-2) ja ampumamelualueen (65 db LAImax) merkinnät. Pohjavesialueen (pv) rajaus kulkee suunnittelualueen keskellä. Kuva 5. Ote oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta. Asemakaava Suunnittelualueen itäosassa on voimassa Hattulan kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava, joka on tullut voimaan Voimassa olevassa kaavassa korttelit on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-3). KTY-3- alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Kerrosalasta enintään 30 % saa käyttää myymälöitä ja muita siihen verrattavia tiloja varten. Ulkovarastointialueet tulee sijoittaa siten, etteivät ne näy moottoritielle suoraan. Tilojen Soraharju ja Soraharju I alue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin erillispientalojen korttelin 64 sitovan tonttijaon mukaiseksi tontiksi 7. AO-3- korttelin 64 tontin 7 kerrosluku on ½ k I ja tontille on osoitettu 12

13 rakennusoikeutta 400 k-m 2. Asemakaavalla määrätään, että tontille on rakennettava 2 autopaikkaa asuntoa kohti. Lisäksi kaavalla määrätään, että AO-3- korttelialueella 64 on pyydettävä Puolustusvoimien lausunto niistä uusia asuntoja tai muita melulle herkkiä toimintoja käsittävistä hankkeista, jotka sijaitsevat alueilla, joiden ampumamelutaso on välillä 60 db (LAImax) ja 65 db (LAImax). Asemakaavakartalla osoitettu ampumamelun 60 db (LAImax) vyöhyke ulottuu korttelin 64 tontin 7 eteläosaan. KTY-3- korttelin 733 länsipuolinen harjun reuna-alue on osoitettu asemakaavassa maa- ja metsätalousalueeksi (M). Sahatie on osoitettu asemakaavassa osittain katualueeksi ja korttelien 732 ja 733 väliin sijoittuu nykyään jo rakentunut katualue (Yrityspolku). Kuva 6. Ote voimassa olevasta Hattulan kunnan ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on esitetty sinisellä katkoviivalla. Rakennusjärjestys Hattulan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa. Pohjakartta Kaava laaditaan numeeriselle 1:2000-mittakaavaiselle asemakaavan pohjakartalle. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Lähiympäristössä ei ole valmisteilla tällä hetkellä muita kaavahankkeita. 13

14 Alueelle laaditut selvitykset ja inventoinnit: Rakennettu kulttuuriympäristö - Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. (RKY-inventointi 2009) - Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Ehdotus Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Hämeen ELY-keskus, Koski, K Rakennettu Häme. Hämeen liitto Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki: Vanajaveden laakson perusselvitykset Rakennettu kulttuuriympäristö (2001). - Ivars, Putkonen: Kyliä ja kortteleita, Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan rakennuskulttuuriselvitys. - Ramboll Finland Oy, Hattulan kunnan maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys Kiinteät muinaisjäännökset - Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki: Vanajaveden laakson perusselvitykset Esihistoria (2000). - Museovirasto, Seppälä: Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten inventointi (1999). - Museovirasto, Maiseman muisti valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset (2001) - Kanta-Hämeen seutukaavaliitto, Kanta-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset (1988) - Museovirasto; Muinaisjäännösrekisteri. Luonnonympäristö ja maisema - Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1993) - Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki: Vanajaveden laakson perusselvitykset Vanajaveden laakson maisemaselvitys (MA-arkkitehdit 2001). - Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki: Vanajaveden laakson perusselvitykset Vanajaveden laakson luontoselvitys (Vanajanlaakson kasvillisuus- ja kasvistoselvityksiä Hämeenlinnan Hattulan alueella kesällä 1999, Jutila H.). - Hämeen ympäristökeskus: Vanajaveden laakson maisema, esihistoria, rakennettu kulttuuriympäristö ja luonto (2001). Alueelliset ympäristöjulkaisut Hämeen ympäristökeskus, Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Kalvolan kunta, Rangon kunta, puolustushallinnon rakennuslaitos: Hattulan, Hämeenlinnan, Kalvolan ja Rengon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Insinööritoimisto Paavo Ristola. - Ramboll Finland Oy, Hattulan kunnan Osayleis- ja asemakaava-alueiden luontoselvitys Heli Jutila 2016: Hattulan luonnonmuistomerkit, Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja Ympäristöhallinnon paikkatietopalvelu OIVA Liikenne ja melu - Hattulan liikennesuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy, Hattulan kunta ja Hämeen tie ja vesirakennuspiiri Janakkala-Hämeenlinna-Hattula-Kalvola, Tie- ja katuverkkosuunnitelmat, Viatek Oy, Tie- ja vesirakennushallitus, tie- ja vesirakennuspiiri sekä kunnat,

15 - Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Hämeen liitto EU meluselvitykset 2012 Rautateiden meluselvitys - Liikenneviraton maanteiden meluselvitys Maanteiden meluselvitys 2007, Tiehallinnon selvityksiä 34/ Parolannummen ampumarata, meluntorjuntamahdollisuudet, Akukon Oy Helsinki 10/ Raideliikenteen melualueet sekä Hämeenlinnan-Pälkäneen kantatien melualueet, Suunnittelukeskus Oy (osayleiskaavaan liittyvä selvitys 1998) - Vt 3:n meluselvitykset 2007, Tiehallinto/Hämeen Tiepiiri - Hattulan OYK Kaavakohteiden meluselvitykset (Ramboll ) - Parolannummen ampumaradan melualueet 2014, Asko Parri, MAAVE (Perustuu Akukon Oy:n laatimaan Parolannummen tarkistusmittausraporttiin , ). Asemakaavan laatimisen yhteydessä tehtävät selvitykset - Vesihuollon sekä hulevesien johtamisen ja hallinnan yleissuunnitelma (Ramboll Finland Oy, ) - Meluselvitys (Ramboll Finland Oy, ) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TARVE Hattulan kunnalla on tarve kehittää aluetta yritystoiminnan ja asumisen tarpeisiin. 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen on aloitettu Hattulan kunnan aloitteesta keväällä Kunnanhallitus teki päätöksen kaavan vireille tulosta OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat naapuritilojen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään - Puolustusvoimat - Elenia Oy - Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy - Hattulan Yrittäjät Viranomaiset - Hämeen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus (liikenne) - Hämeen liitto - Museovirasto, Hämeenlinnan kaupunginmuseo - Kanta-Hämeen pelastuslaitos - Hattulan kunnan hallintokunnat: rakennuslautakunta ja tekninen lautakunta 15

16 4.3.2 Vireille tulo Asemakaavaa ja asemakaavan muutosta on ryhdytty valmistelemaan kunnanhallituksen päätöksellä ( 31). Kaavan vireille tulosta on kuulutettu Hallinnollinen käsittely Ajankohta Tela Kh Tela Tela Suunnitteluvaihe Panssariportin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulon käsittely teknisessä lautakunnassa. Kunnanhallitus päätti asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulosta. Tekninen lautakunta päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja, että kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Ajankohta Suunnitteluvaihe Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidettiin julkisesti nähtävillä (valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta kuulutettiin Hämeen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet-sivuilla. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista kaavaluonnoksesta mielipiteensä. Kaavaluonnoksesta esitettiin neljä mielipidettä. Kooste luonnosvaiheen mielipiteistä sekä vastineet niihin on esitetty liitteenä 5 olevassa palauteraportissa Kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutettiin Hämeen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet-sivuilla. Osallisilla oli mahdollisuus esittää kaavaehdotuksesta mielipide (muistutus). Kaavaehdotuksesta esitettiin kuusi muistutusta Kooste ehdotusvaiheen mielipiteistä (muistutuksista) sekä vastineet niihin on esitetty liitteenä 6 olevassa palauteraportissa Viranomaisyhteistyö Ajankohta Suunnitteluvaihe Hattulan kunta pyysi viranomaisilta lausunnot kaavaluonnoksesta. Viranomaista Hämeen ELY- keskus, Hämeen liitto, Museovirasto, Kanta- Hämeen pelastuslaitos, Puolustusvoimien 2. Logistiikkarykmentin esikunta ja Hattulan kunnan rakennuslaitakunta antoivat lausunnon kaavaluonnoksesta. Kooste luonnosvaiheen lausunnoista sekä vastineet niihin on esitetty liitteenä 5 olevassa palauteraportissa. 16

17 Hattulan kunta pyysi kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot. Viranomaista Hämeen ELY- keskus, Hämeenlinnan kaupunginmuseo ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos antoivat lausunnon kaavaehdotuksesta. Lisäksi Hattulan Yrittäjät antoi lausunnon kaavaehdotuksesta. Hämeen liitto, Puolustusvoimat ja Hämeenlinnan kaupunki ilmoittivat, etteivät anna lausuntoa tai kaavaehdotuksesta ei ole lausuttavaa. Kooste ehdotusvaiheen lausunnoista sekä vastineet niihin on esitetty liitteenä 6 olevassa palauteraportissa. 4.4 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET Asemakaavan laatimisen tavoitteena on Aliniityn tilan osalta kaavoittaa tontteja yritystoiminnan tarpeisiin. Tarkoitus on kaavoittaa lisää itäpuolen vanhan asemakaavan mukaisia KTY-3 tontteja. Muutoin Aliniityn tilan osalta tavoitteena on kaavoittaa alueen länsiosaan Sahatien varteen erillispientalotontteja ja tarkastella ulkoilun ohjaamistarvetta Sahatien jatkeena Parolan hajun virkistysalueelle. Vanhan kaavan kortteleiden KTY-3- kortteleiden 732 ja 733 osalta kaavamuutos koskee lähinnä kaavateknistä tonttirajojen päivitystä ja kaavan jäsentämistä uudelleen vielä toteutumattomien tonttialueiden osalta. Samalla vanhan kaavan alue liitetään kaavamuutoksella toiminnallisesti uuteen kaava-alueeseen mm. liikennejärjestelyjen osalta. Kaavamuutoksella on myös tarpeen päivittää KTY-3- aluevarauksen määräystekniikkaa vastaamaan paremmin nykyistä yritystonttien kysyntää. Osa vanhan kaavan mukaisesta korttelialueesta 64 (AO-3) on mukana kaavamuutoksessa kaavateknisistä syistä liittyen Sahatien loppuosan katualueen suunnitteluun. Osalle aluetta ulottuva pohjavesialue ja mahdolliset muut luonnonympäristön erityispiireet huomioidaan kaavoituksessa. Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan myös Puolustusvoimien toimintojen ja moottoritien liikenteen mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 KAAVAN RAKENNE Asemakaava koskee tiloja Aliniitty ja Notkola sekä osaa tiloista Soraharju ja Soraharju I Asemakaavalla muodostuu erillispientalojen kortteli (AO) 744, erillispientalojen korttelialueen 64 osa (AO), osa toimitilarakennusten kortteleista 732, 742, 743 ja 745, niihin liittyvät suojaviher- ja katualueet sekä maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavan muutos koskee toimitilarakennusten kortteleita (KTY-3) 732 ja 733, osaa erillispientalojen korttelista (AO-3) 64, katualuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu toimitilarakennusten kortteli (KTY-3) 733, osa toimitilarakennusten kortteleista 732, 742, 743 ja 745, erillispientalojen korttelialueen 64 osa (AO), niihin liittyvät suojaviher- ja katualueet sekä maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on osoitettu yhteensä 16 ohjeellista toimitilarakennusten korttelialueiden (KTY-3) tonttia sekä 12 ohjeellista erillispientalojen korttelialueiden (AO) tonttia. KTY- 3- korttelien tonteista kolme on jo pääosin rakentunut ja kaavalla on osoitettu 13 uutta tonttia. Erillispientalojen korttelialueiden (AO) tonteista yksi on rakentunut ja kaavalla on osoitettu 11 uutta tonttia. 17

18 5.1.1 Mitoitus Asemakaavan muutosalue on pinta-alaltaan 5,69 ha ja asemakaavan laajennusalueen pinta-ala on 5,74 ha. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on osoitettu yhteensä 16 ohjeellista toimitilarakennusten korttelialueiden (KTY-3) tonttia. KTY-3- tonttien tehokkuusluku e=0.5. KTY-3- korttelialueiden tonttien pinta-ala on yhteensä 7,1282 ha ja rakennusoikeus yhteensä m 2. KTY-3- korttelialueen pinta-ala lisääntyy asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella 2,7582 ha ja rakennusoikeus lisääntyy m 2. Asemakaavalla on osoitettu yksi vanha ja 11 uutta erillispientalotonttia (AO). AO- korttelialueiden tonttien kokonaispinta-ala on 1,3418 ha ja kokonaisrakennusoikeus 2577 k-m². AO- tonttien rakentamisen keskimääräinen tehokkuusluku e= Asemakaavan seurantalomake liitteenä YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asemakaava ja asemakaavan muutos on pääpiirteissään maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen maankäyttöratkaisu alueen kehittämiseksi. Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisia tai maakunnallisia maisema-arvoja eikä suunnittelualue kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (rky) tai maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu lainvoiman saaneessa Hattulan Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa tai voimaan tulleessa maakuntakaavassa 2040 asemakaavoituksessa huomioitavia kulttuuriympäristökohteita tai -alueita, maisema-alueita eikä luontokohteita. Kaavaratkaisussa on huomioitu osalle aluetta ulottuva pohjavesialue. Rakennukset määrätään liitettäväksi vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon. Kaavalla ohjataan mahdollisten ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastointia sekä pohjavesialueelle sijoittuvien tonttien lastaus- ja purkualueiden, varastointiin tarkoitettujen alueiden sekä pysäköintiin tarkoitettujen alueiden toteuttamista pohjavesialueen kannalta turvallisella tavalla. Lisäksi kaavalla määrätään tonttikohtaisesti hulevesien johtamisesta ja hallinnasta. Asemakaavan maankäyttöratkaisussa sekä merkintä- ja määräystekniikassa on myös huomioitu Parolannummen ampumamelualueiden muuttuneet rajaukset sekä kaavaa varten laadittu moottoritien meluselvitys. Parolannummen ampumaratatoiminnasta aiheutuva melu ei nykyisin ulotu tämän asemakaavan alueelle. Moottoritien ajoneuvoliikenteen melutaso ei ylitä kaavalla osoitettujen uusien erillispientalojen tonttien alueilla valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) mukaisia melutason ohjearvoja. Kaavamuutoksessa on myös huomioitu moottoritien ajoneuvoliikenteen melu KTY-3- korttelialueilla määräämällä lähinnä moottoritietä olevien KTY-3- korttelin tonttien rakennuksille julkisivun ääneneristävyysvaatimus (30dBA) uuden meluselvityksen mukaisesti. Kaavalla ei ole vaikutusta Parolan harjun geologiseen arvoon tai virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Suunnittelualue on pääosin jo rakennettua yritystoiminnan aluetta sekä peltoaluetta. Alueella ei ole erityisiä luonnonympäristön tai rakennetun ympäristön arvoja. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen maankäytön toteutumisesta ei aiheudu merkittävää häiriötä rakennettuun ympäristöön tai luonnonympäristöön. 18

19 5.3 ALUEVARAUKSET Korttelialueet Erillispientalojen korttelialueet (AO) Asemakaavalla muodostuu erillispientalojen kortteli (AO) 744 sekä asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella erillispientalojen korttelialueen 64 osa (AO, tontti 7). Kortteliin 744 on osoitettu 11 uutta tonttia, joista tontilla 6 sijaitsee vanha asuinrakennus pihapiireineen. Korttelin 64 tontti 7 on vanha rakentunut rakennuspaikka, joka on mukana kaavamuutoksessa kaavateknisistä syistä liittyen Sahatien loppuosan katualueen uudelleen rajaukseen. AO- korttelin 744 pinta-ala on 0,7256 ha ja korttelin 64 osan (AO) pinta-ala on 0,6162 ha. AOalueiden pinta-ala on yhteensä 1,3418 ha. Korttelin 744 tonttien kerrosluku on 1/2 k II ja rakentamisen tehokkuusluku e= 0.3. Korttelin 744 rakennusoikeus on yhteensä 2177 k-m². Korttelin 744 tontit ovat kooltaan 550 m m 2. AO- korttelien tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet on esitetty taulukossa 1. Korttelin 64 tontin 7 kerrosluku on 1/2 k II (muutettu1/2 k I > 1/2 k II). Tontin rakennusoikeus on 400 k-m 2 vanhan asemakaavan mukaisesti. Myös autopaikkojen lukumäärää ohjaava kaavamerkintä on osoitettu vanhan kaavan mukaisesti (2 autopaikkaa/asunto). Korttelin 64 tontille 7 vanhassa kaavassa osoitettu sitovan tonttijaon mukaisen tontinnumero on muutettu ohjeelliseksi, koska tonttijakoa ei tehdä alueella sitovana. Lisäksi vanhassa kaavassa tontin 7 eteläosaan osoitettu Parolannummen ampumamelun 60 db (LAImax) vyöhykkeen kaavamerkintä on poistettu nykyiseen ampumamelun selvitystietoon perustuen. Korttelin 64 tontin 7 aluevarausmerkintä on muutettu tonttiin kohdistuvien merkintä- ja määräysmuutosten vuoksi kaavateknisesti AO:ksi (AO- 3 > AO) erotuksena muista tämän kaava-alueen ulkopuolista korttelin 64 AO-3- tonteista. Kortteli Tontti Pinta-ala (m2) Rakennusoikeus (k-m2) AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO Taulukko 1. AO- korttelialueiden tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet. Toimitilarakennusten korttelialue (KTY-3) Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu toimitilarakennusten korttelialueet (KTY- 3) 732, 733, 742, 743 ja 745. KTY-3- korttelialueiden kokonaispinta-ala on 7,1282 ha. KTY-3- alueiden rakentamisen tehokkuusluku e= 0.5 ja rakennusoikeus on yhteensä m2. KTY-3- kortteleiden tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet on esitetty taulukossa 2. Kortteliin 732 on osoitettu kaksi tonttia, kortteliin 733 kolme tonttia, kortteliin 742 viisi tonttia, kortteliin 743 kolme tonttia ja kortteliin 745 kolme tonttia. Yhteensä 16 tonttia. Korttelin 732 tontti, korttelin 733 tontti 1 ja korttelin 745 tontti 1 ovat jo rakentuneet. KTY-3- korttelialueet on tarkoitettu pääasiassa toimistorakennuksien ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennuksien rakentamiseen. Alueelle voidaan sijoittaa myös rakennuksia ja tiloja palveluja, tilaa vaativaa kauppaa ja koulutustoimintaa varten. 19

20 Ulkovarastointialueet tulee sijoittaa siten, etteivät ne näy moottoritielle suoraan. KTY-3- korttelialueiden kaavamääräystä on muutettu siten, että kaava mahdollistaa alueen nykyistä kaavaa joustavamman ja monipuolisemman toteutuksen. Alue on kuitenkin tarkoitettu edelleen pääasiassa toimistorakennuksien ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennuksien rakentamiseen. Autopaikoista KTY- korttelialueilla määrätään vanhan kaavan mukaisesti 1 autopaikka/50 kerrosalaneliömetriä kohti. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on voitu täsmentää kaavaa varten laadittuun meluselvitykseen perustuen KTY-3 -korttelien kaavamääräystä koskien julkisivun ääneneristävyysvaatimusta (30 dba) ja määräys koskee ainoastaan lähinnä moottoritietä olevien tonttien rakennuksia. KTY-3- korttelin 733 tonteille 2 ja 3, korttelin 742 tonteille 3 ja 4 ja korttelin 743 tontille 1 on osoitettu uutena kaavamerkintä alueen osa rajaus, jolle saa sijoittaa yhden päärakennukseen sisältyvän huoneistoalaltaan enintään 80 m² asunnon (as). as- alueen osat on rajattu moottoritien melu huomioiden tonttien länsireunaan. Merkinnän tarkoituksena on monipuolistaa tonttien toteutusmahdollisuuksia mahdollistamalla esim. ns. talonmiehen asunnon rakentamisen. Kaavassa on osoitettu KTY-3- korttelialueiden tonteille ohjeelliset hulevesien imeyttämiseen tarkoitetut alueen osat (hu-1) ja ohjeelliset puhtaiden kattovesien imeyttämiseen tarkoitetut alueen osat (hu-2) kaava varten laadittuun hulevesien johtamisen ja hallinnan yleissuunnitelmaan perustuen. Lisäksi kaavan yleismääräyksien hulevesiä koskevassa osassa on määrätty hulevesien käsittelystä tonttikohtaisesti. KTY-3- korttelialueiden moottoritien ja Kanungintien puoleisiin reunoihin on osoitettu istutettavat alueen osat ja korttelin 733 pohjoisreunaan on osoitettu istutettava alueen osa, jonka puusto tulee säilyttää ja tarvittaessa istuttaa uutta puustoa suojaksi. Lisäksi KTY-3- alueille on merkitty olevat johtolinjat. Kortteli Tontti Pinta-ala (m2) Rakennusoikeus (k-m2) KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY KTY Taulukko 2. KTY-3- korttelien tonttien pinta-alat ja rakennusoikeudet. 20

21 5.3.2 Muut alueet Suojaviheralue (EV) AO- korttelin 744 ja KTY-3- kortteleiden väliin on osoitettu suojaviheralue (EV). Suojaviheralueeksi on osoitettu myös hulevesien johtamiseen tarkoitettu kaistale KTY-3- korttelialueiden 742 ja 743 sekä 732 ja 745 väliin. Suojaviheralueen (EV) pinta-ala on 0,8687 ha. EV- aluetta voidaan käyttää hulevesien imeyttämiseen kaavan hulevesimääräyksien (yleismääräykset) mukaisesti. Alueelle voidaan sijoittaa hulevesien hallintaan tarvittavia rakenteita ja laitteita. Alueelle tulee istuttaa meluntorjuntaan sopiva monikerroksellinen kasvillisuus. Maa- ja metsätalousalue (M) Kaava-alueeseen kuuluvat Parolanharjun reuna-alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Maa- ja metsätalousalueen (M) pinta-ala on yhteensä 1,3311 ha. Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv-1) Kerälänharjun pohjavesialue on osoitettu kaavassa tärkeäksi tai vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi vanhan asemakaavan mukaisesti pv-1- viivamerkinnällä. pv-1 alueen kaavamääräys: Nuoli osoittaa sen puolen, jota merkintä koskee. Alueella rakentamista ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 (pohjaveden muuttamiskielto) sekä ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 (maaperän pilaamiskielto) ja 8 (pohjaveden pilaamiskielto). Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojelemiseen eikä sinne tule sijoittaa pohjaveden puhtautta vaarantavia laitoksia tai toimintaa. Rakennukset tulee liittää vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon. Alueella ei sallita jätevesien imeyttämistä. Ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee varastoida maanpäällisissä säiliöissä, jotka voivat olla joko kaksoisvaippasäilöitä tai yksivaippaisia säiliöitä, jotka on varustettu suoja-altaalla tai vallitilalla, jonka tilavuus vastaa säiliön tai säiliöiden yhteistilavuutta. Säiliön kunnossapidosta tulee huolehtia ja niiden kunto varmistaa riittävän usein niin, että niitä voidaan käyttää turvallisesti. Lastaus- ja purkualueet, ulkovarastointiin tarkoitettavat alueet sekä pysäköintiin tarkoitettavat alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla, jolta kertyvät sade- ja sulamisvedet on johdettava hulevesiverkkoon ja edelleen pohjavesialueen ulkopuolelle. Katolta kertyvät sadevedet voidaan kuitenkin johtaa erikseen pohjavesialueelle. Asemakaavassa / asemakaavan muutoksessa ei ole esitetty vanhassa asemakaavassa osoitettua pohjaveden muodostumisalueen rajausta, koska pohjavesialueen kaavamääräys käsittää myös pohjaveden muodostumisalueen ja tällä kaavalla on ohjattu tonttien hulevesien käsittelyä vanhaa kaavaa yksityiskohtaisemmin Yleismääräykset Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on annettu seuravia yleismääräyksiä: - Tonttijako on ohjeellinen. - Alueella tulee huomioida valtatien liikenteen aiheuttama melu sekä pyrkiä rakennusten sijoittamisella muodostamaan suojaisia pihapiirejä. - Rakentamatta jäävät rakennuspaikan osat, joita ei käytetä liikenteeseen, on säilytettävä luonnonmukaisena tai istutettava sekä hoidettava. - Rakentajan tulee selvittää maaperän kantavuus maaperätutkimuksella. 21

22 - Rakennuslupavaiheessa tulee esittää rakennuspaikkojen ja rakennusten korkeusasema suhteessa naapureihin sekä viereisiin katuihin sidottuna kunnan viralliseen korkeus- ja koordinaattijärjestelmään. Rakennusten tulee soveltua viereisten katujen ja ympäröivien rakennusten korkeusasemaan. - KTY-3- ja AO- korttelien tonttien rakennusluvan yhteydessä on tontille esitettävä erilliset pintavaaitukset, pinnantasaussuunnitelmat ja tonttikohtaiset hulevesisuunnitelmat. - Alueen rakentaminen, rakennukset ja rakennelmat eivät saa vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää. - Hulevesien käsittelyä koskevat yleismääräykset: KTY-3- korttelin 733 tontti 3 ja korttelin 742 tontit 1,2 ja 5: Puhtaat kattovedet on imeytettävä tontilla siten, että imeytysalueen lammikoitumistilaa varataan 2 m³ jokaista 100 katon pintaneliömetriä kohden. Imeytysjärjestelmästä on oltava suunniteltu tulvareitti tontin ulkopuolelle. Muut kuin puhtaat kattovedet tulee johtaa vesitiiviiseen huleveden viivytysjärjestelmään. Huleveden viivytysjärjestelmän hyötytilavuuden tulee olla 1 m³ jokaista 100 vettä läpäisemätöntä pihan pintaneliömetriä kohden. Viivytysjärjestelmän tulee tyhjentyä vähintään 2 tuntia ja enintään 12 tuntia. Tontille rakennettavasta vesitiiviistä viivytysjärjestelmästä hulevesi on johdettava kadun hulevesiverkostoon öljynerotusjärjestelmän kautta. Viivytysjärjestelmästä tulee olla myös suunniteltu ylivuoto kadun hulevesiviemäriin. KTY-3- korttelin 742 tontit 3 ja 4 sekä KTY-3- korttelin 743 tontti 3 : Puhtaat kattovedet voidaan johtaa tonttien ulkopuolelle EV-alueelle toteutetulle imeytysalueelle imeytykseen. Vaihtoehtoisesti puhtaat kattovedet/kattovesiä on imeytettävä tontilla siten, että imeytysalueen lammikoitumistilaa varataan 2 m³ jokaista 100 katon pintaneliömetriä kohden. Imeytysjärjestelmästä on oltava suunniteltu tulvareitti tontin ulkopuolelle. Muut kuin puhtaat kattovedet tulee johtaa vesitiiviiseen huleveden viivytysjärjestelmään. Huleveden viivytysjärjestelmän hyötytilavuuden tulee olla 1 m³ jokaista 100 vettä läpäisemätöntä pihan pintaneliömetriä kohden. Viivysjärjestelmän tulee tyhjentyä vähintään 2 tuntia ja enintään 12 tuntia. Tontille rakennettavasta vesitiiviistä viivytysjärjestelmästä hulevesi on johdettava kadun hulevesiverkostoon öljynerotusjärjestelmän kautta. Viivytysjärjestelmästä tulee olla myös suunniteltu ylivuoto ja tulvareitti, joka on liitettynä kadun hulevesiviemäriin. KTY-3- korttelin 732 tontti 2, KTY-3- korttelin 733 tontti 2 ja KTY-3- korttelin 743 tontit 1 ja 2 : Puhtaat kattovedet voidaan johtaa tonttien ulkopuolelle EV-alueelle toteutetulle imeytysalueelle imeytykseen. Vaihtoehtoisesti puhtaat kattovedet/kattovesiä on tontilla imeytettävä siten, että imeytysalueen lammikoitumistilaa varataan 2 m³ jokaista 100 katon pintaneliömetriä kohden. Muut kuin puhtaat kattovedet tulee imeyttää tontin siinä osassa, joka sijaitsee selkeästi pohjavesialueen ulkopuolella. Ennen imeytystä hulevedet tulee johtaa tarvittavien öljyn- ja hiekanerottimien läpi. Imeytysalueen lammikoitumistilaa tulee varata 2 m³ jokaista 100 vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Muiden kuin puhtaiden kattovesien imeytysjärjestelmästä tulee olla suunniteltu ylivuoto ja tulvareitti, jonka on oltava liitettynä kadun hulevesiviemäriin. AO- korttelin 744 tontit 1-11 : Hulevedet on imeytettävä tontilla tai ne on johdettava viereiselle EV-alueelle toteutetulle imeytysalueelle imeytettäväksi. KTY-3- korttelin 732 tontti 1, KTY-3- korttelin 733 tontti 1 ja KTY-3- korttelin 745 tontit 1-3 : Hulevesiä on tontilla imeytettävä siten, että imeytysalueen lammikoitumistilaa varataan 2 m³ jokaista 100 vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Ennen imeytystä hulevedet tulee johtaa tarvittavien öljyn- ja hiekanerottimien läpi. Imeytysjärjestelmästä tulee olla suunniteltu ylivuoto ja tulvareitti, jonka on oltava liitettynä kadun hulevesiviemäriin. 22

23 5.3.4 Katualueet Asemakaavalla jatketaan Sahatie-nimistä katuyhteyttä AO-korttelialueen 744 uusien tonttien kulkuyhteyden järjestämiseksi. Sahatien nykyisen katualueen jatkamiseksi katualueen jatko rajautuu osittain myös vanhan kaavan AO-3- korttelin tontin 7 alueelle, minkä vuoksi korttelin 64 tontti 7 on kaavateknisistä syistä mukana kaavan muutoksessa. Sahatien katualueen jatko mahdollistaa tarvittaessa myös virkistysyhteyden katualueen ja edelleen kaavassa osoitetun ohjeellisen ulkoilureitin kautta Parolanharjuun. Kanungintieltä osoitetaan uusi katuyhteys välille Kanungintie-Yrityspolku. Uusi katuyhteys haarautuu korttelin 742 tonteille 3-4 ja jatkuu pistokatuna Yrityspolun pohjoispuolelle. Uusi katuyhteys toimii useiden uusien tonttien kulkuyhteytenä, mutta parantaa myös kokonaisuutena yritysalueen liikenneyhteyksien toimivuutta. Uuden katuyhteyden päähän on osoitettu ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Katualueita muodostuu yhteensä 0,688 ha. 5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa on pääpiirteissään huomioitu maakuntakaavan ja yleiskaavan ohjausvaikutus alueen maankäytön kehittämiseksi. Alueella ei ole valtakunnallisia tai maakunnallisia rakennetun ympäristön arvoja. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu lainvoiman saaneessa Hattulan Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa tai voimaan tulleessa maakuntakaavassa 2040 asemakaavoituksessa huomioitavia arvokkaita rakennetun ympäristön kohteita. Suunnittelualueen itäosassa sijaitsee yrityskäytössä olevia rakennuksia ja alueen länsireunassa sijaitsee yksi asuttu asuinrakennuspaikka sekä yksi autiotila. Kanungintien eteläpuolella sekä Sahatien länsipuolella ja Sahatien päässä sijaitsee pientaloasutusta. Korttelin 744 uusien erillispientalotonttien toteutumisella on eniten vaikutusta Sahatien länsipuoliseen ja Sahatien päässä sijaitsevaan vanhaan rakentuneeseen ympäristöön. Kaavan toteutuessa tapahtuva Sahatien itäpuolisen aiemmin pääosin rakentumattoman alueen muuttuminen erillispientalojen rakentamisalueeksi laajentaa nykyistä rakennettua ympäristöä. Taajamarakenteen laajenemisesta ja tiivistymisestä aiheutuu aina vaikutuksia vanhan rakennetun ympäristön kannalta. Myös Aliniityn peltoalueen uudet yritystontit muuttavat toteutuessaan alueen rakentunutta ympäristöä. Osayleiskaavassa on kuitenkin selvitetty kokonaisuutena alueen rakentamiseen liittyvät reunaehdot ja yhteensovitettu alueen uusi maankäyttö alueen vanhaan rakentuneeseen ympäristöön. Asemakaava toteuttaa osayleiskaavan mukaisen maankäyttöratkaisun. Asemakaavassa on huomioitu alueen vanha rakentunut ympäristö jättämällä uusien yritystonttien ja Sahatien alueen vanhan rakentuneen alueen väliin suojaviher- sekä maa- ja metsätalousaluetta suoja-alueiksi. Lisäksi Kanungintien varteen on osoitettu istutettavan alueen osan kaavamerkintä, jonka tarkoituksena on sopeuttaa yritystonttien rakentamista maisemaan Kanungintien varren pientalotonttien suunnasta tarkasteltuna Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Suunnittelualueella ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura-alueita. Alue ei myöskään kuulu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Paljassuon yksityinen luonnonsuojelualue. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu

24 lainvoiman saaneessa Hattulan Keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa tai voimaan tulleessa maakuntakaavassa 2040 asemakaavoituksessa huomioitavia luontokohteita. Kaava-alue on pääosin yritystonttien aluetta sekä peltoaluetta, eikä alueella ole erityisiä luonnonympäristön tai maiseman arvoja. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteutumisella ei siten ole vaikutusta erityisiin luonnonympäristön tai maiseman arvoihin. Asemakaavassa on kiinnitetty erityistä huomioita kaavalla osoitettujen tonttien hulevesien johtamiseen ja hallintaan osalle aluetta ulottuvasta pohjavesialueesta johtuen. Kaavaratkaisussa on huomioitu osalle aluetta ulottuva pohjavesialue. Rakennukset määrätään liitettäväksi vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon. Kaavalla ohjataan mahdollisten ympäristölle vaaralliset kemikaalien varastoinnista sekä pohjavesialueelle sijoittuvien tonttien lastaus- ja purkualueiden, varastointiin tarkoitettujen alueiden sekä pysäköintiin tarkoitettujen alueiden toteuttamista pohjavesialueen kannalta turvallisella tavalla. Lisäksi kaavalla määrätään tonttikohtaisesti hulevesien johtamisesta ja hallinnasta siten, että pohjavesialueelle sallitaan ainoastaan puhtaiden kattovesien imeyttäminen. Arvioidaan, että asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteutumista ei ole haitalista vaikutusta Kerälänharjun pohjavesialueeseen Sosiaaliset vaikutukset Uusi rakentaminen muuttaa aina vallitsevia olosuhteita lähiympäristön kannalta ja muutos saatetaan joskus kokea naapurustossa myös häiriönä. Toisaalta kaavan uusien erillispientalotonttien toteutumisella saattaa olla myös alueen sosiaalinen elämän kannalta positiivisia vaikutuksia. Kaavassa on huomioitu mahdollinen virkistysyhteys ohjeellisella ulkoilureittimerkinnällä Sahatien jatkeena Pararolanharjuun, joka on osoitettu yleiskaavassa maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta. Sahatien jatkeeksi osoitettu ulkoilureitti on yksi mahdollinen virkistysyhteys alueen läpi Parolanharjuun. Virkistysyhteyden toteutuminen parantaisi alueen asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia myös laajemmin tarkasteltuna. Arvioidaan, että asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteutumisesta ei aiheudu merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia Liikenteelliset vaikutukset Kaavaratkaisu tukeutuu alueen olevaan katu- ja kevyenliikenteenverkostoon. Alue sijaitsee edullisesti lähellä valtatien 3 liittymää. Suunnittelualueelle saavutaan Parolan liittymästä Hattulantien ja Kanungintien kautta. Alue rajautuu itäosasta Paljassuontien katualueeseen, eteläosastaan Kanungintien katualueeseen ja länsiosasta Sahatien katualueeseen. Alueelle on kevyenliikenteen yhteys Kanungintien varressa. KTY-3- alueen yritysten toiminnan perusteella arvioidaan, että Kanungintien ja Paljassuontien liikennemäärää on henkilöautoa vuorokaudessa ja raskasta liikennettä ajoneuvoa vuorokaudessa kaavan mukaisten KTY-3- tonttien rakentamisen toteutuessa. Pääosan liikenteestä arvioidaan suuntautuvan Parolan taajaman ja moottoritien suuntaan. Arvioidaan, että alueen nykyiset liikenneratkaisut ovat riittävät kaavamuutoksesta aiheutuva liikenteen kasvu huomioiden eikä kaavan toteutuminen vaadi maantien 3051 (Hattulantie) liittymän tai tien parantamista. Hattulan kunta kuuluu Hämeenlinnan seudulliseen joukkoliikennealueeseen. Hämeenlinnan seudun bussiliikenteen linja 5 (Turenki-Hämeenlinna-Parola-Parolannummi) kulkee Hattulantietä pitkin. Linjan 5 bussipysäkit (Kanunki A ja B) sijaitsevat vain n. 250 m etäisyydellä lähimmistä Sahatien korttelin 744 uusista AO- tonteista. Alue sijaitsee lisäksi ainoastaan n. 1,5 km:n päässä Parolan rautatieasemasta ja alue on hyvin saavutettavissa myös lähiliikenteen junia käyttäen. 24

25 Arvioidaan, että nykyiset liikenteelliset ratkaisut ovat liikenneturvallisuuden kannalta riittäviä huomioiden asemakaavan ja asemakaavamuutoksen toteutumisesta aiheutuva liikennemäärien lisääntyminen. Kaavalla osoitetut tontit ovat hyvin saavutettavissa nykyisiä joukkoliikennevälineitä käyttäen Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja talouteen Suunnittelualue sijaitsee Parolan taajamassa moottoritien länsipuolella eritasoliittymän ja Parolanharjun välisellä Aliniityn alueella. Alueen itäosaan on jo muodostunut yritystoiminnan aluetta ja alue rajautuu etelä ja länsiosistaan katu ja pientaloalueisiin. Kortteliin 744 uudet erillispientalotontit sijoittuvat yhdyskuntarakenteellisesti edullisesti vanhan pientaloalueen viereen ja tukeutuvat olevaan Sahatien katualueeseen. KTY- korttelialueiden uudet yritystontit laajentavat vanhaa osittain toteutunutta yritysalutta. Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja kunnallistekniikkaan. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella tiivistetään alueen yhdyskuntarakennetta. Kaava lisää ja monipuolistaa kunnan yritystonttivarantoa. Sijainniltaan eritäin hyvien yritystonttien toivotaan houkuttelevan kuntaan uusia yrityksiä, jotka tuovat kuntaan lisää työpaikkoja. Korttelin 744 uudet erillispientalotontit lisäävät kunnan omakotitalotonttivarantoa, mutta erityisesti kunnan tonttitarjonta monipuolistuu kaavalla osoitettujen pienten minitonttien myötä. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen toteutumisella voidaan nähdä olevan positiivisia vaikutuksia elinkeinoelämän ja kuntatalouden kannalta. 5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Nykytilanteessa alueen merkittävin ympäristön häiriötekijä on moottoritien liikennemelu. Kaavalla moottoritien varteen ja Aliniityn peltoalueelle osoitettujen yritystonttien rakennukset tulevat estämään liikennemelun leviämistä Sahatien varren vanhoille asuinrakennuspaikoille ja kaavalla osoitetuille uusille korttelin 744 erillispientalotonteille. Asemakaavan maankäyttöratkaisussa sekä merkintä- ja määräystekniikassa on huomioitu muuttuneet Parolannummen ampumamelualueiden rajaukset sekä kaavaa varten laadittu moottoritien meluselvitys. Parolannummen ampumaratamelualueet eivät nykyisin ulotu tämän asemakaavan alueelle saakka. Sahatien varren uusien AO tonttien piha- ja leikkialueilla melutason ohjearvot eivät myöskään laskentatarkkuuden rajoissa ylity eikä esim. julkisivun ääneneristävyyteen liittyen ole ollut tarpeen asettaa kaavassa määräystä. Kaavamuutoksella on myös voitu täsmentää KTY - korttelien kaavamääräystä koskien julkisivun ääneneristävyysvaatimusta koskemaan ainoastaan lähinnä moottoritietä olevia rakennuksia. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen toteutumisesta ei aiheudu merkittäviä ympäristöhäiriöitä. 25

26 5.6 KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET 26

27 27

28 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaavan mahdollistama rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan voimaan tulon jälkeen. Kaavan rakentamisalueiden toteuttamista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Hämeenlinnassa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Niina Järvinen maanmittausinsinööri, FM Arto Remes maanmittausinsinööri (AMK), YKS

HATTULA PANSSARIPORTIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HATTULA PANSSARIPORTIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS HATTULA PANSSARIPORTIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee tiloja Aliniitty 82-418-1-31, Notkola 82-418-1-154, Päivärinta 82-418-1:153, Soraharju 82-418-1-81, Soraharju I 82-418-1-80 ja

Lisätiedot

POMARKKU KIRKONKYLÄ. Kiinteistö SUOMEN KÄYTTÖMUOVI OY:N LISÄALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POMARKKU KIRKONKYLÄ. Kiinteistö SUOMEN KÄYTTÖMUOVI OY:N LISÄALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS POMARKKU KIRKONKYLÄ Kiinteistö 608-406-1-86 SUOMEN KÄYTTÖMUOVI OY:N LISÄALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) 13.6.2019 TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Suomen Käyttömuovi Oy:n

Lisätiedot

KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA HATTULA PAROLA KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Mervin kylän tiloja Metsonsaari 13:51, Ketunsaari 14:11, Peuransaari 14:12 ja Hirvensaari 14:13, määräaloja tilasta Karhunsaari 13:52 sekä osaa Ventolan

Lisätiedot

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen Ympäristöministeriön selvitys O 49/2017 vp Ympäristövaliokunta 20.10.2017 Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski Ympäristöministeriö Valtakunnallisten

Lisätiedot

POMARKKU KIRKONKYLÄ. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas)

POMARKKU KIRKONKYLÄ. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) POMARKKU KIRKONKYLÄ Tilat 608-406-1-71, 608-406-1-7 ja 608-406-1-81 Kortteli 319 (T), puistoalue (VP), suojaviheralue (EV) ja yleisen tien alue (LT) PURURADAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Teollisuusalueen asemakaavan muutos

Teollisuusalueen asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA Teollisuusalueen asemakaavan muutos Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 673-P35521 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 1 (10) Sisällysluettelo 1 PERUS-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

POMARKKU KIRKONKYLÄ. Kortteli 341 (TY-1) RIUTTANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POMARKKU KIRKONKYLÄ. Kortteli 341 (TY-1) RIUTTANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS POMARKKU KIRKONKYLÄ Kortteli 341 (TY-1) RIUTTANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) 16.11.2018, 11.12.2018 TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riuttantien asemakaavan muutos Kunta:

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo 118/10.02.03/2017 Khall 26.3.2018 62 Valtuusto 24.4.2018 9 Voimaantulo 16.8.2018 IITTI KAUSALA KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 1.12.2017 Vireille tulosta ilmoitettu KH:n päätöksellä 17.11.2014

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.5.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee korttelin

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 331-YK1802 PYHÄRANNAN KUNTA PYHÄRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2 Kiinteistö 631-405-1-168 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.8.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 KAAVASELOSTUS 2.4.2009 / 12.5.2009 / 2.7.2009 / 28.8.2009 Suunnittelualueen sijainti 1:10 549 Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 MÄNTYMÄKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN KYLÄTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN

Lisätiedot

SELOSTUS, kaavaehdotus

SELOSTUS, kaavaehdotus JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS, kaavaehdotus 28.6.2017 Ote rantayleiskaavakartasta, kaava-alueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Teollisuusalueen asemakaavan muutos 1 (5) Leskinen Timo 10.4.2018 Teollisuusalueen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Mikä on osallistumis- ja? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA / /2017 Tela Luonnosvaihe nähtävillä

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA / /2017 Tela Luonnosvaihe nähtävillä 118/10.02.03/2017 Tela 3.10.2017 79 Luonnosvaihe nähtävillä 27.10-27.11.2017 IITTI KAUSALA KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 26.9.2017 Vireille tulosta ilmoitettu KH:n päätöksellä 17.11.2014 Luonnos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Karhulan alueen asemakaava 1 (6) 12.8.2019 Kontiolahti, Lehmo Karhulan alueen asemakaava (OAS) n tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS HÄMEENLINNA LIESO Ali-Äijälä RN:o 7:95 (osa tilasta) Kiila RN:o 7:52 KUOHIJÄRVI LAMMIN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 18.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 31, tontit 7, 8, 10 ja 11

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 31, tontit 7, 8, 10 ja 11 Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti punaisella rajauksella. Pohjakartta Maanmittauslaitos. KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 31, tontit 7, 8, 10 ja 11 KANNUKSEN KAUPUNKI SISÄLLYS 1 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 9.2.2018 TARKISTETTU 19.3.2018 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 15.3.2018 päivättyä ehdotusvaiheen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

SAIKKOSENTIEN JA REVONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 41: ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

SAIKKOSENTIEN JA REVONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 41: ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S SAIKKOSENTIEN JA REVONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 41:040 25.4.2019 40:040 / SAIKKOSENTIEN JA REVONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / ASEMAKAAVASELOSTUS (2) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

Korttelin 46 (osa) asemakaavan muutos

Korttelin 46 (osa) asemakaavan muutos KEITELEEN KUNTA Korttelin 46 (osa) asemakaavan muutos Kaavaselostus (luonnos) Kunnanvaltuusto:..201_ FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P37311 Kaavaselostus (luonnos) 1 (12) Timo Leskinen / Heli Lievonen

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vanhatalon (07) ja Vesalan (08) kunnanosat, osia tiloista 409-6-17 ja 895-2-6. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. Suunnittelualue Kaavoitettava

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

PÄLKÄNE. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE. Osallistumis ja arviointisuunnitelma LIITE 1 PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015, 9.10.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Höyhtiönlahden, Kontanniemen ja Ruponlahden ranta-asemakaavojen kumoaminen

Höyhtiönlahden, Kontanniemen ja Ruponlahden ranta-asemakaavojen kumoaminen PIHTIPUTAAN KUNTA Höyhtiönlahden, Kontanniemen ja Ruponlahden ranta- Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.4.2019 P37114 Kaavaselostus 1 (17) Timo Leskinen 1.4.2019 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAHKOLAN KAUPUNGINOSAN (3) VÄHÄINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSA KORTTELIA 16 KIINTEISTÖT 143-406-12-5, 143-406-12-7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.6.2019 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2019 1.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ALUEEN ASEMAKAAVA

HATTULA KANUNGIN ALUEEN ASEMAKAAVA HATTULA KANUNGIN ALUEEN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee osaa tiloista Kanunki 82-418-1-158, Kanunginlehto 82-418-1-169 ja Raivio 82-418-1-40 sekä Hattulantien (mt 3051) yleistä tiealuetta. Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 (6) 16.4.2019 Kuutinrannan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Mikä on osallistumis- ja? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

P Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen ympyrä) ja likimääräinen rajaus (punainen katkoviiva).

P Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen ympyrä) ja likimääräinen rajaus (punainen katkoviiva). Tekla 17.1.2019 4, liite no 6 1 (8) Leskinen Timo Lapinlahden kunta Korttelin 61 (osa) asemakaavan muutos (OAS) Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2014 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OKSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

OKSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS HÄMEENLINNA Iso-Kyöpeli 109-591-2-2 Oksjärvi OKSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.2.2019, 27.3.2019 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Oksjärven ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 311-RAK1716 NAANTALIN KAUPUNKI KURJENRAUMAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 18.5.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (11) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2148 TONTTI 1. Kemijärven kaupunki, maankäyttö

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2148 TONTTI 1. Kemijärven kaupunki, maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2148 TONTTI 1 Kemijärven kaupunki, maankäyttö 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos 2.kaupunginosan (SÄRKIKANGAS),

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä erityisaluetta.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä erityisaluetta. 10-KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä erityisaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, ehdotusvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, ehdotusvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (8) S. Paananen, T. Järvinen Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 1 1.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOTIKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotikallio 172-402-6-34 SELOSTUS Ranta-asemakaavan alue Joutsan rantaosayleiskaavassa, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) MÄNNIKKÖ III ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 251 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-22-46 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 30.5.2018

Lisätiedot

Suunnittelualue. Suunnittelun lähtökohdat. Suunnittelutilanne. SÄKYLÄN KUNTA , tark Sivu 1 / 6

Suunnittelualue. Suunnittelun lähtökohdat. Suunnittelutilanne. SÄKYLÄN KUNTA , tark Sivu 1 / 6 SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ristolan asemakaavan muutos Suunnittelualue Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatien 12 parantamiseksi

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.2017 18.4.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Ehdotus Kaavaselostus. Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa.

JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Ehdotus Kaavaselostus. Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa. JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus 14.5.2018 Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa. Kaavan vireilletulo: Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta.. 2018

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

PARINPELLON ASEMAKAAVA-ALUEEN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PARINPELLON ASEMAKAAVA-ALUEEN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PARINPELLON ASEMAKAAVA-ALUEEN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonseudun (19) kunnanosa, tiloja 1:47, 2:13, 3:1 ja 3:11 koskeva asemakaava. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle

Lisätiedot

299-AK1801 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 29 KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

299-AK1801 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 29 KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 299-AK1801 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 29 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 19.2.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto 25.9.2017 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Kaavamuutoskohde

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HÄMEENLINNA Toivola 109-416-4-38 ja osa tilasta Rantaniitty 109-416-16-106 Alajärvi, Renkovaha RENGON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / Alajärvi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2014,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELISSA 8216

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELISSA 8216 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELISSA 8216 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2019 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa itä-suomun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAUNISMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAUNISMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(6) KAUNISMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 224 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE

INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 16.4.2018 Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Inarin kunta

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot