Pohjois-Savon maakuntaohjelman arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon maakuntaohjelman arviointi"

Transkriptio

1 2020 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Janne Antikainen, Benjamin Heikkinen ja Juho Nyman Pohjois-Savon maakuntaohjelman arviointi TK-Eval Arvioinnin loppuraportti

2 SISÄLTÖ 1 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA Arviointitehtävä Arvioinnin viitekehys Arvioinnin tietopohja ARVIOINNIN HAVAINNOT Toimintaympäristönä Pohjois-Savo Maakuntaohjelman valmistelu, asema ja toimeenpano Pohjois-Savon älykäs erikoistuminen ja maakuntaohjelma talouden uudistajana Maakuntaohjelma työvoiman riittävyyden ja osaamisen edistäjänä Maakuntaohjelma hyvinvoinnin edistäjänä Maakuntaohjelma saavutettavuuden ja kestävän aluerakenteen kohentajana Maakuntaohjelman tavoitteiden toteutuminen Tulevaisuus

3 1 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA Maakunnallisen ohjelmatyön perustana on laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-toiminnan hallinnoinnista (7/2014, ns. ALKE-laki). Sen mukaan vastuu alueiden kehittämisestä on kunnilla ja valtiolla niin, että alueiden kehittämiseen liittyvien tehtävien hoidosta kussakin maakunnassa vastaa maakunnan liitto aluekehittämisviranomaisena. Alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan liitto laatii maakuntasuunnitelmaan perustuvan määräaikaisen maakuntaohjelman. Sen tehtävänä on osoittaa keinot maakuntasuunnitelman tavoitteiden toteuttamiselle. Maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon myös aluekehittämispäätös ja maakuntaa koskevat muut aluekehittämislaissa tarkoitetut ohjelmat. Maakuntaohjelma on laadittava siten, että varmistetaan sen vaikuttavuus ELY-keskusten ja tarvittavin osin aluehallintovirastojen strategisten ohjausasiakirjojen painopisteisiin ja sisältöihin. Kuva 1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä (Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma ). Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen, yritysten ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Sen hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin. Ohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa aluekehittämispäätöksen perusteella sekä tarvittaessa muutoinkin. Maakuntaohjelman painotuksilla linjataan aluekehitysrahoitusta. Se sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, kuvauksen maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista olennaisista toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat sekä edistää niiden toteuttamista. Viranomaisten on myös muutoin arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia alueen kehitykseen. Pohjois-Savon maakuntaohjelma vuosille toteuttaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmaa, joka linjaa kehitystä vuoteen 2040 saakka. Maakuntasuunnitelmassa käsitellään Pohjois-Savon kehittämisen tärkeimmät strategiset valinnat eli kehittämisen kärjet ja niiden kehittämistavoitteet, innovaatiopuitteiden 3

4 kehittämistavoitteet sekä väestö- ja työpaikkatavoitteet ja niiden toteuttamista koskeva skenaariotarkastelu. Maakuntasuunnitelmassa olevat kehittämisen kärjet muodostavat samalla maakunnan älykkään erikoistumisen strategian. Älykäs erikoistuminen on osa EU:n koheesiopolitiikkaa, millä suunnataan kansallista ja kansainvälistä kehittämisrahoitusta alueiden kehittämismahdollisuuksien ja -tarpeiden pohjalta. Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa esitetään linjaukset ja toimintakokonaisuudet tavoitteiden saavuttamiseksi neljällä toimintalinjalla: TL 1) Talouden uudistuminen, TL 2) Työvoiman riittävyys ja osaaminen, TL 3) Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi sekä TL 4) Saavutettavuus ja kestävä aluerakenne. Toimintalinjojen sisältöä on päivitetty edellisestä ohjelmasta. Kuva 2. Pohjois-Savon kehittämisen painopisteet neljällä toimintalinjalla (Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma ). Kehittämiskärkien sisältöalueet ovat pääpiirteissään samat kuin talouden uudistamisen toimintalinja (TL1). Toimintalinjoilla 2-4 tuetaan kehittämisen kärkialojen ja talouden uudistamisen edellytyksiä laaja-alaisesti mm. lisäämällä osaamista, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä liikenteellistä saavutettavuutta. 4

5 Kuva 3. Pohjois-Savon kehittämisen kärjet (Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma ). Pohjois-Savon liiton tekemän Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteutumisen rahoitusseurannan mukaan maakunnan kehittämiseen on myönnetty vuosina julkista rahoitusta noin 220 milj. euroa. Summa koostuu: - EAKR- ja ESR-rahoituksesta - maaseudun kehittämisrahoituksesta (ml. suorat maatilatuet) - Business Finlandin kansallisista julkisista tuista ja yritystuista - Pohjois-Savon liiton kansallisesta rahoituksesta - energiatuesta - liikennerahoituksesta (perusväylänpito) - yrityslähtöisen rekrykoulutuksen rahoituksesta. Rahoitus jakaantuu liki tasan molemmille tarkasteluvuosille. Siitä lähes puolet (47 %) on EAKR- ja ESR-rahoitusta (kuva 4). Useita eri rahoituskanavia sisältävän kansallisen rahoituksen osuus kokonaisuudesta on myös merkittävä (45 %). 5

6 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteu=amisen julkinen rahoitus v Kansallinen* EAKR ESR Maaseutu Leader * Sisältää ELYn, Business Finlandin ja P-Savon liiton kansalliset rahoitukset ml. ELYn noin 67 milj. perusväylänpitoon. Kuva 4. Vuosina Pohjois-Savoon kohdistunut aluerahoitus. (Pohjois-Savon liitto.) Suurin rahoituspotti maakuntaan on saatu ELY-keskuksen kautta perusväylänpitoa varten kahden vuoden yhteissumman noustessa 67 miljoonaan euroon. Toiseksi eniten (42 M ) rahoitusta on kanavoitu Pohjois-Savon liitosta EAKR:n osarahoittamaan toimintaan. Seuraavaksi suurimman rahoituskokonaisuuden (32 M ) muodostaa ELYkeskuksen kautta rahoitettu EAKR-toiminta. 6

7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA 2.1 Arviointitehtävä Tarjouspyynnön mukaisesti työssä toteutetaan Pohjois-Savon maakuntaohjelman ulkoinen arviointi. Arvioinnissa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 1. Maakuntaohjelman tavoitteiden toteutuminen a. Arvio määrällisten tavoitteiden toteutumisesta (sis. aluekehityksen tilannekuva) b. Laadullinen arvio tavoitteiden toteutumisesta 2. Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman painopisteiden osuvuus, ajantasaisuus ja vaikuttavuus a. Ovatko maakuntasuunnitelmaan ja -ohjelmaan kirjatut toimintalinjat ja painopisteet relevantteja ja ajantasaisia? b. Onko rahoituksen kohdentuminen painopisteisiin ollut oikeansuuntaista ja onko kohdentuminen edistänyt tavoitteiden toteutumista? c. Onko maakuntasuunnitelma ja -ohjelma riittävästi fokusoitu? d. Kokonaisarvio maakuntasuunnitelman ja -ohjelman onnistumisesta ja vaikuttavuudesta maakunnan kehitykseen 3. Maakuntaohjelman ohjausvaikutus a. Miten hyvin eri rahoittajat, hanke- ja muut toimijat ottavat huomioon maakuntaohjelmaan kirjatut painopisteet ja tavoitteet? b. Onko maakuntaohjelmalla riittävä ohjausvaikutus kehittämistoimenpiteiden kohdentamisessa? c. Miten ohjausvaikutusta voidaan parantaa? 4. Yhteenveto ja päätelmät sekä suositukset uuden maakuntaohjelman valmisteluun Edellä mainittujen kysymysten lisäksi arviointi kohdistuu siihen, millaisia muutoksia maakunnassa toivotaan maakuntaohjelman kehittämisen kärkiin. Lisäksi arvioinnissa tuotetaan suosituksia niihin suuriin linjoihin ja kehityskulkuihin, joita mm. hallitusohjelmaan on kirjattu. Yksi merkittävin näistä on ilmastonmuutos ja siihen vastaaminen. 2.2 Arvioinnin viitekehys Pohjois-Savon maakuntaohjelma-arviointia ohjaavat kehittävän arvioinnin periaatteet, jossa yhdistyvät prosessiarvioinnin ja tulosarvioinnin näkökulmat. Kehittävän arvioinnin ensisijaisena tehtävänä on tukea johtamista, päätöksentekoa ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Sitä voidaan käyttää myös toiminnan hallinnan välineenä. Kehittävä arviointi voidaan toteuttaa monin eri menetelmin, joita käytetään ja sovelletaan tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen huomioon arviointiin kohdistuvat tarpeet ja odotukset sekä kontekstin vaatimukset. Kehittävässä arvioinnissa korostuu arviointikohteena olevien aktiivinen osallistuminen arvioinnin suunnitteluun ja arviointiin sekä arviointitulosten perusteella tapahtuvaan jatkuvaan parantamiseen. Kehittävä arviointi painottaa yhteisöllisyyttä, konsensushakuisuutta sekä tulosten ja prosessissa syntyvän tietämyksen ja ymmärryksen hyödynnettävyyttä. Kehittävä arviointi on osallistavaa ja usein myös monitahoista. 7

8 Summatiivinen arviointi keskittyy toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta analysoiviin näkökulmiin, ja sitä kutsutaankin tulos- ja/tai vaikuttavuusarvioinniksi. Arvioinnin kohteina voivat summatiivisessa arvioinnissa olla pelkästään saavutetut tulokset ja vaikutukset, joita arvioinnissa mitataan erityisillä tulos- ja vaikutusindikaattoreilla. Tällöin saadaan kuva siitä, mitä tuloksia ja vaikutuksia on saavutettu sekä siitä, miten hyvin tavoitteeksi asetettuja tuloksia ja vaikutuksia on saavutettu. Tulosten mittaaminen ei kuitenkaan kerro, miksi mainitun kaltaisiin tuloksiin ja vaikutuksiin on päästy tai miksi tulokset ja vaikutukset ovat jääneet joiltakin osin saavuttamatta. Vastauksia näihin miksi-kysymyksiin saadaan analysoimalla prosesseja eli tekemällä prosessiarviointia. Jos arvioinnissa pitäydytään saavutettujen tulosten ja vaikutusten analysointiin ilman tulosten taustalla olevien syntyprosessien analysointia, jäädään toiminnan analysoinnissa pinnalliselle kuvauksen tasolle eikä edistetä tyydyttävästi syiden ymmärtämistä ja kollektiivista oppimista. Kollektiivisen oppimisen tukemisen tulisikin aina olla arvioinnin tavoitteena. Arvioinnin tulisi antaa palautetta päättyneen tai päättymässä olevan toiminnan tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta, hyödystä ja kestävyydestä. Sovellamme arvioinnissa moninäkökulmaista ja moniaineistoista lähestymistapaa (triangulaatio). Siinä käytetään useita eri menetelmiä aineistojen ja tiedonkeruun, analyysin ja metodologian sekä kohderyhmien suhteen ja arviointikysymyksiä tarkastellaan useiden eri osallisten näkökulmasta. Rinnakkaisten menetelmien ja aineistojen käyttäminen parantaa arvioinnin luotettavuutta, kun sama johtopäätös voidaan saavuttaa useilla eri lähestymistavoilla. Joissakin tapauksissa tämä voi tarkoittaa sitä, että kohdetta eri näkökulmasta havainnoivat voivat arvottaa sitä ristiriitaisesti. Noudatamme arvioinnin viitekehyksessä ohjelmatoiminnan logiikkaa, jonka lähtökohtana ovat kehittämistarpeet ja lopputuloksena kehittämistarpeisiin vastaavat vaikutukset. Kaikissa ohjelmasyklin vaiheissa voidaan kuitenkin tehdä virhearviointeja, jotka voivat suunnata toimintaa poispäin todellisten kehittämistarpeiden ratkaisemisesta. Tässä arvioinnissa tarkastelemme, miten oikeaan osuneita ohjelmasyklin eri vaiheissa tehdyt toimet ovat. 2.3 Arvioinnin tietopohja Arvioinnin dokumentoitu aineisto käsitti Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman vuoteen 2040, maakuntaohjelman vuosille , ohjelman rahoitus- ja indikaattoriseurannan sekä muun arvioinnin kannalta relevantin aineiston, mikä on saatavana Pohjois-Savon liiton nettisivuilta. Arvioinnin oma tiedonhankinta sisälsi väliraportointivaiheessa tilaajan kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi maakuntaohjelman sidosryhmien edustajille tehdyn kyselyn, sidosryhmien edustajien haastatteluja ja Savonet-ryhmän kokouksessa pidetyn etätyöpajan, jossa käsiteltiin Pohjois-Savon nykyisten kehittämiskärkien vaikuttavuutta, osuvuutta ja tulevia muutostarpeita. Arvioinnin loppuraporttia varten tehtiin joitakin tarkentavia haastatteluja ja käsiteltiin arviointityöpajassa maakunnan aluekehittämisen asiantuntijoiden kanssa arvioinnin alustavia tuloksia ja keskusteltiin tarpeista seuraavaan maakuntaohjelmaan. Sidosryhmäkysely ajoittui toukokuulle Kyselyn sai vastattavakseen 271 henkilöä ja vastauksia saatiin 55 kappaletta eli vastausprosentti jäi 20:een. Eniten vastauksia saatiin oppilaitosten edustajilta (kuva 4). Asemansa osalta kyselyvastaajien suurimman ryhmän muodostivat organisaatioidensa hallinnolliseen tai operatiiviseen johtoon kuuluvat 8

9 henkilöt (kuva 5). Väliraportointiin mennessä tehdyt 16 haastattelua tehtiin toukokesäkuun aikana ja tarkentavat seitsemän haastattelua elo-syyskuussa Etäyhteydellä toteutetuista arviointityöpajoista ensimmäiseen osallistuivat Savonetryhmän toukokuun kokouksessa läsnäolleet 10 asiantuntijaa. Syksyn työpajaan osallistui 12 maakunnan kehittämistoiminnan asiantuntijaa. Seuraavaan taulukkoon on koottu numeerinen tieto arvioinnin väliraportointivaiheeseen mennessä tehdystä omasta tiedonhankinnasta. Taulukko 1. Arvioinnin oma tiedonhankinta. Tiedonhankintamenetelmä Tavoiteltuja Vastanneita/ osallistuneita Vastausprosentti Sidosryhmäkysely Väliraportointivaiheen haastattelut Savonet-arviointityöpaja Loppuraportointivaiheen haastattelut Arviointityöpaja Tähän Pohjois-Savon maakuntaohjelman arvioinnin loppuraporttiin on analysoitu kyselyn tulokset sekä hyödynnetty haastatteluissa ja arviointityöpajoissa saatua tietoa, joiden pohjalta on muodostettu arvioinnin johtopäätökset ja kehittämissuositukset. Sidosryhmäkyselyn vastaajien edustama organisaano 4 % 4 % 4 % 2 % Yliopisto, AMK tai muu oppilaitos Kunta 5 % 6 % 7 % 7 % 36 % Järjestö Kehittämisyhtiö tai muu kehittäjätaho Maakuntaliitto Valtion aluehallinto Sairaanhoitopiiri Tutkimuslaitos 25 % Yritys Ei tietoa Kuva 5. Vastausjakauma kysymykseen, mitä organisaatiota/tahoa edustat. (Sidosryhmäkysely, n=55.) 9

10 Sidosryhmäkyselyn vastaajien asema organisaanossaan 4 % 20 % 43 % Hallinnollinen tai operatiivinen johto Asiantuntija Luottamushenkilöjohto 33 % Hallinto- tai rahoitusvalmistelu Kuva 6. Vastausjakauma kysymykseen, asemasi organisaatiossasi. (Sidosryhmäkysely, n=55.) Kolmasosa sidosryhmäkyselyyn vastanneista henkilöistä on ollut mukana Pohjois-Savon maakuntaohjelman valmistelussa, reilusti yli puolet sen toteuttamisessa. Olitko mukana maakuntaohjelman valmistelussa? Olin 34% En ollut 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuva 7. Vastausjakauma kysymykseen, olitko mukana maakuntaohjelman valmistelussa. (Sidosryhmäkysely, n=53.) Oletko ollut toteu=amassa maakuntaohjelmaa? Kyllä, rahoituspäätösten valmistelussa/tekemisessä 11% Kyllä, projektitoiminnassa Kyllä, ohjelman muussa toimeenpano- tai valmistelutyössä (työpajat, eri työryhmät jne.) En ole osallistunut maakuntaohjelman toteuttamiseen 22% 38% 45% Muussa roolissa, missä? 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 8. Vastausjakauma kysymykseen, oletko ollut toteuttamassa maakuntaohjelmaa. (Sidosryhmäkysely, n=53.) 10

11 Sidosryhmien keskuudessa maakuntaohjelman sisällön tuntemus on hyvän ja kohtuullisen rajamailla, mutta merkille pantavaa on ohjelmaa enintään kohtuullisesti tuntevien suurehko osuus vastaajista. Kuinka hyvin tunnet maakuntaohjelman sisällön? 9% 49% 36% 5% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvin Hyvin Kohtuullisesti Huonosti Kuva 9. Vastausjakauma kysymykseen, kuinka hyvin tunnet maakuntaohjelman sisällön. (Sidosryhmäkysely, n=55.) 11

12 3 ARVIOINNIN HAVAINNOT 3.1 Toimintaympäristönä Pohjois-Savo Pohjois-Savossa on 18 kuntaa, joista viisi on kaupunkeja (Kuopio, Varkaus, Iisalmi, Suonenjoki, Kiuruvesi). Seutukuntia maakunnassa on viisi: Kuopion, Ylä-Savon, Varkauden, Sisä-Savon ja Koillis-Savon seutukunnat. Maakunnassa on tehty 2010-luvulla viisi kuntaliitosta, joissa Karttula (2011), Nilsiä (2013), Maaninka (2015) ja Juankoski (2017) ovat liittyneet Kuopioon sekä Lapinlahti ja Varpaisjärvi yhdistyneet (2011). Kuva 10. Pohjois-Savon kunnat ja seutukunnat (Pohjois-Savon liitto). Pohjois-Savon maakunnan kehitykseen ovat vaikuttaneet nykyisen ohjelmakauden aikana mm. suomalaisen yhteiskunnan sisäiset kehitystekijät, alueen omista lähtökohdista kehitykseen vaikuttavat tekijät sekä laajemmat globaalit megatrendit. Pohjois-Savon kehittämisen kärjiksi on tunnistettu kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu sekä läpileikkaavina aloina vesi ja biojalostus. Pohjois-Savo on yksi maan merkittävimmistä alkutuottajista. Maidontuottajana maakunta on toiseksi suurin ja tämän lisäksi maakunnassa on vahvaa marjantuotantoa ja -jalostusta. Liikevaihto on kasvanut lähes kaikilla aloilla viime vuosina. Maakunnassa on kasvavia ja kansainvälisiä vientiyrityksiä, joiden taloudellinen merkitys Pohjois-Savon teollisuudelle on suuri. Viennin osalta metalliteollisuus on ollut vahvimmassa iskussa. Pohjois-Savossa metalliteollisuuden vienti kasvoi vuonna ,0 prosenttia, kun koko maassa kasvu oli 9,9 prosenttia. 1 Teollisuuden kilpailukyvyn ja saavutettavuuden kannalta liikenneinfraan liittyvät hankkeet ovat maakunnalle tärkeitä. 1 Pohjois-Savon liitto: Pohjois-Savon aluetalouskatsaus keväällä

13 Toimiva rautatieyhteys satamiin on erityisen tärkeä etenkin maakunnan koneteollisuudelle. Maakunnan saavutettavuuden kehittäminen kohdistuu niin maakunnan ulkopuolelle kuin sisällekin. Työmatkapendelöinti maakunnan sisällä on myös haasteellista, joten liikkuvuuden haasteita on lähdetty ratkaisemaan esimerkiksi erilaisilla yhteiskuljetuksilla sekä työvuoroihin ajoitettujen bussivuorojen kilpailuttamisella. 2 Uudet avoimet työpaikat ovat lisääntyneet kahden viimeisen vuoden aikana selvästi. Maakunnassa on kuitenkin osaavan työvoiman saatavuusongelma, mikä näyttäytyy Pohjois-Savossa enemmänkin osaamisen puutteena kuin työntekijöiden vähäisyytenä. Työvoiman saatavuusongelmat kohdistuvat etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon aloille, kone- ja metalliteollisuuden aloille sekä myyntiedustajien tehtäviin. Näiden lisäksi maakunnassa on ollut pulaa myös teknologia-alan kansainvälisen liiketoiminnan myyntiosaajista sekä ohjelmisto-osaajista. Pohjois-Savossa ei ole tekniikan alan yliopistokoulutusta, mutta tarve DI-koulutukseen ja täydennyskoulutukseen on olemassa. Näiden osalta tehdään jatkovalmistelua yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa, minkä tavoitteena on hyödyntää muiden alueiden teknisten yliopistojen koulutustarjontaa myös Pohjois-Savossa. Tämän yhteistyön lisäksi maakunnassa on tällä hetkellä käynnissä Pohjois-Savon yritysten ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyössä suunnittelema Code Academy -koulutus sekä maakunnassa on alkamassa muita uusia koulutuksia, kuten maisteritasoinen InnoTech-liiketoiminta, jonka tarve on noussut alueen yrityksiltä. 2 Pohjois-Savon vahvuutena ovat monipuoliset ja runsaat luonnonvarat. Hyvällä ympäristöllä on suuri merkitys viihtyvyyden, elinkeinon harjoittamisen ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta ja erittäin suuri merkitys myös maakunnan identiteetille ja kilpailukyvylle. Suurimpana haasteena maakunnassa on kuitenkin heikko väestönkehitys. 2 Pohjois-Savon maakunnan tulevaisuutta tulevat muovaamaan osaltaan myös laajemmat globaalit megatrendit. Sitra esimerkiksi nimeää keskeisimmäksi tulevaisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyyden, eli ympäristön tilan ja ihmisten hyvinvoinnin yhä vahvemman huomioimisen yhteiskunnassa. Muut Sitran esille nostamat kehityssuunnat liittyvät verkostomaisen vallan voimistumiseen, väestön ikääntymiseen ja monimuotoistumiseen, talousjärjestelmän suunnan etsimiseen sekä teknologian sulautumiseen osaksi kaikkea tekemistä. 3 Pohjois-Savon osalta erityisen huomionarvoisiksi trendeiksi voidaan nostaa mm. väestön ikääntyminen, muuttoliikkeet sekä teknologian kehitys, eikä muitakaan trendejä voida tietenkään sivuuttaa. Teknologia kehittyy nopeasti ja muuttaa laajasti erilaisia tuotantotapoja ja toimintamalleja. Teknologian ymmärtäminen korostuu ja sen hyödyntämismahdollisuudet nousevat tärkeään rooliin myös esimerkiksi maakunnan kehittämisen kärkien osalta. Teknologian hyödyntäminen vaatii entistä enemmän ajatusmallien ja toimintatapojen muuttamista, johon myös osaamisen kehittämisellä on keskeinen rooli. Muuttuvan työelämän sekä uuden oppimisen, luovuuden, kokonaisuuksien hahmottamisen ja taitojen merkitys kasvavat. 3 Raportin kirjoitushetkellä vallitseva koronapandemia tulee vaikuttamaan tulevaisuuden kehityskulkuihin ja talouteen merkittävästi. Esimerkiksi Business Finland on laatinut koronan jälkeisiä skenaarioita koronan mahdollisista vaikutuksista tulevaisuuteen 2 Työ- ja elinkeinoministeriö: Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä Sitra. Megatrendit

14 vuodelle Tulevat kehityskulut voivat esitetyissä skenaarioissa liittyä esimerkiksi maailman vahvaan kahtiajakautumiseen Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, digitalisaation yhä kiihtyvämpään kehitykseen, yksityisten toimijoiden yhteiskunnallista merkitystä kasvattavaan teknologian kehittymiseen tai yhteisen pohjan löytymiseen, jossa keskeisenä kehityskulkuna on se, että valtiot pääsevät globaalin kriisin ratkaisussa ja taloudellisissa kysymyksissä keskinäisiin sopimuksiin. 4 Välittömänä toimena koronapandemian aiheuttamien haittojen torjumiseen ja korjaamiseen ryhdyttiin Pohjois-Savossa keväällä 2020 järjestämällä täydentävä rahoitushaku erityisesti yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin sekä kuntien toimintaa tukeviin toimiin ja investointeihin. Rahoitus herätti kiinnostusta ja rahoitusta myönnettiin 13 kehittämishankkeelle yhteensä reilut miljoona euroa. Maakunnan tietä koronan jälkeiseen aikaan on tämän raportin kirjoitushetkellä myös varauduttu viitoittamaan kasvusuunnitelman valmistelulla. Pohjois-Savon kehitys MDI:n tietopalvelun 5 tilastotietojen valossa Kuva 11. Väestönmuutoksen kehitys eri ikäryhmissä Pohjois-Savossa sekä ennuste vuoteen 2040 (MDI tietopalvelu, Tilastokeskus). Väkiluvun kehitys on ollut negatiivista Pohjois-Savossa (kuva 11). Vuonna 2019 Pohjois- Savon väkiluku oli asukasta, kun vuonna 1995 väkiluku oli vielä asukasta. 4 Business Finland. Post corona BF scenarios MDI:n tietopalveluun on koottu, jalostettu, analysoitu ja visualisoitu alueellista tilastollista tietoa mm. väestöstä, työllisyydestä, osaamisesta, aluetaloudesta, vetovoimasta sekä terveydestä ja hyvinvoinnista. Tietolähteinä käytetään mm. Tilastokeskuksen ja THL:n tilastoja ja aineistoja sekä MDI:n alueilta keräämää tilasto- ja kyselydataa. Lisätietoja: 14

15 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan maakunnan väkiluku tulee laskemaan edelleen tulevina vuosina. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pohjois-Savon väestön määrä supistuu hieman yli asukkaalla vuoteen 2040 mennessä, jolloin maakunnan väkiluku olisi hieman alle asukasta. Väestöä vähentävät erityisesti kuntien välisen muuton muuttotappiot sekä luonnollisen väestönlisäyksen negatiivisuus, minkä taustalla on kuolleisuuden kasvu väestön ikääntyessä sekä syntyvyyden lasku. Työikäisiä vuotiaita oli väestöstä 60,2 prosenttia vuonna Työikäinen väestö painottuu kuitenkin pian eläköityviin ikäluokkiin, joten ennusteen mukaan työikäinen väestö vähenee lähes asukkaalla vuosina Alle 15-vuotiaiden osuus oli 14,6 prosenttia ja yli 64-vuotiaiden osuus 25,2 prosenttia Pohjois-Savon väestöstä vuonna Pohjois-Savon ikärakenteen muutos heijastuu myös väestölliseen huoltosuhteeseen, joka kuvaa alle 15-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden määrän suhdetta 100 työikäiseen. Pohjois- Savon väestöllinen huoltosuhde on pysynyt varsin tasaisena vuosien välisen ajan, ja oli 53,2 vuonna Tämän jälkeen väestöllinen huoltosuhde on lähtenyt nousuun ja sen kasvun ennustetaan jatkuvan aina vuoteen 2036 saakka, jolloin sen ennustetaan olevan 76,7. Tarkasteltaessa Pohjois-Savon väestökehitystä väestönmuutoksen osatekijöiden (eli luonnollisen väestönlisäyksen, nettomaahanmuuton sekä kuntien välisen nettomuuton) suhteen voidaan huomata, että väestönkehityksen voimakkaan supistumisen taustalla ovat luonnollisen väestönlisäyksen lasku sekä maakunnan muuttotappioiden kasvu (kuva 12). Vuosien välillä Pohjois-Savo kärsi hieman alle henkilöä muuttotappiota kuntien välisestä muutosta ja luonnollinen väestönlisäys oli jopa yli henkilöä miinuksella. Ainoa väestömuutoksen osatekijä, mikä lisäsi kohtalaisesti Pohjois- Savon väestöä 2010-luvulla oli maahanmuutto, jonka ansiosta maakunta sai hieman yli henkilöä muuttovoittoa vuosina Lisäksi kuntien välinen nettomuutto kävi 2010-luvulla hieman positiivisen puolella, mutta ainoastaan vuosina

16 Kuva 12. Väestönmuutoksen kehitys erilaisten muutokseen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta Pohjois-Savossa (MDI tietopalvelu, Tilastokeskus) MDI on laatinut laajan aluekehityksen tilannekuvan indikaattoripaketin, joka koostuu 17 tarkoin valikoidusta indikaattorista. Indikaattoreiden pohjalta MDI on koonnut aluekehitystä kuvaavan kokonaisindeksin, jonka avulla voidaan nähdä alueiden elinvoiman kehityskuva perustuen kuuteen aluekehityksen tärkeään osa-alueeseen eli dynamiikkaan. Kokonaisindeksi vertaa työllisyyden, vetovoiman, yritystoiminnan, koulutuksen ja hyvinvoinnin sekä talouden kehittymistä 17 indikaattorilla. Kunkin dynamiikan pisteet syntyvät 2-3 indikaattorin perusteella ja pisteitä annetaan kustakin indikaattorista väliltä. Kunkin indikaattorin perusteella heikoin kunta saa 0 pistettä ja parhaiten pärjäävä kunta 100 pistettä. Indeksipisteet lasketaan ensin yhteen erikseen kaikissa eri dynamiikoissa saaden pisteet dynamiikoittain ja aluekehityksen kokonaispisteisiin lasketaan kaikkien eri dynamiikkojen yhteispisteet. Koko indeksin kokonaispisteiden teoreettinen vaihteluväli on pistettä. 16

17 Kuva 13. MDI:n aluekehityksen indeksin kokonaispistemäärä Manner-Suomessa vuonna Pohjois-Savo rajattuna. (MDI tietopalvelu, Tilastokeskus) Kuvassa 13 on esitetty aluekehityksen kokonaispisteet kunnittain. Kuntien väri määräytyy kokonaispisteiden perusteella ja kaikkiin väriluokkiin kuuluu yhtä monta kuntaa. Yksikään Pohjois-Savon kunnista ei sijoitu korkeimpien pisteiden luokkaan (keltainen väri). Parhaimmat kokonaispisteet maakunnassa saivat Siilinjärvi (1 142 p.) ja Kuopio (1 138 p.). Heikoimpien kokonaispisteiden (tummin sininen väri) joukkoon kuuluu puolestaan useampi Pohjois-Savon kunta, jotka ovat Rautavaara (203 p.), Pielavesi (314 p.), Vesanto (315 p.), Tuusniemi (320 p.), Sonkajärvi (330 p.), Kaavi (367 p.), Tervo (399 p.), Kiuruvesi (447 p.) ja Rautalampi (454 p.). Koko maan tilanteeseen suhteutettuna Pohjois-Savon maakunnasta löytyy siis kaksi kuntaa, joissa aluekehityksen tilanne on varsin hyvä ja ne ovat saaneet muiden maakuntien suurien keskuskaupunkien tasoisia pisteitä. Maakunnassa on kuitenkin myös useita kuntia, joissa tilanne on hyvin haasteellinen ja niiden kokonaispisteet ovat kaikkien Suomen kuntien heikoimpia. 17

18 Kuvat 14 ja 15 esittävät aluekehityksen dynamiikkatarkastelua nelikenttinä. Kuvioissa esitetään kuntien sijoittuminen hajontakuviona aluekehityksen dynamiikkapisteiden perusteella. Dynamiikkapisteet vaihtelevat kunnittain pisteen välillä. Parhaiten menestyvät kunnat sijoittuvat kuvion oikeaan ylänurkkaan ja heikoiten pärjäävät kunnat vasempaan alanurkkaan. Vasemmassa ylänurkassa ja oikeassa alanurkassa jompikumpi osa-alue on keskimääräistä heikompi. Kuva 14. Yritysdynamiikka ja työllisyysdynamiikka Pohjois-Savon kunnissa suhteessa muihin Suomen kuntiin vuonna 2019 (MDI tietopalvelu, Tilastokeskus) Kuvan 14 nelikentässä tarkasteltavana ovat yritysdynamiikka sekä työllisyysdynamiikka. Yritysdynamiikka pohjautuu aloittaneiden yritysten määrää, yritysten toimipaikkojen liikevaihtoa sekä avoimen sektorin osuutta kuvaaviin indikaattoreihin. Työllisyysdynamiikka taas perustuu työllisyysasteeseen, työttömyysasteeseen sekä taloudelliseen huoltosuhteeseen. Pohjois-Savon kunnat hajautuvat dynamiikkatarkastelussa varsin laajalle, pääasiassa nelikentän keskivaiheille ja sen alapuolelle. Maakunnan kunnista mikään ei sijoitu selvästi kuntien parhaimpaan päähän yritys- ja työllisyysdynamiikkojen kautta tarkasteltuna, mutta heikompaan päähän sijoittuu useampikin Pohjois-Savon kunta. Pohjois-Savon kunnista Keitele, Vieremä ja Suonenjoki erottuvat hieman muita maakunnan kuntia vahvemmalla yritysdynamiikalla. Sen sijaan Tuusniemellä, Sonkajärvellä, Pielavedellä ja Rautavaaralla yritysdynamiikka on hieman heikompaa kuin muissa kunnissa. Työllisyysdynamiikan puolella vahvimpina erottuvat Siilinjärvi sekä Vieremä, joka pärjää hyvin myös yritysdynamiikan puolella. Heikoiten työllisyysdynamiikan osa-alueella pärjäävät Rautavaara, Kaavi ja Tuusniemi. Kokonaisuudessaan Pohjois-Savossa on siten hyvin erilaisissa tilanteissa olevia kuntia. 18

19 Kuva 15. Koulutus- ja hyvinvointidynamiikka sekä tulodynamiikka Pohjois-Savon kunnissa ja Suomen muissa kunnissa vuonna 2019 (MDI tietopalvelu, Tilastokeskus) Kuvan 15 nelikentässä on tarkasteltavana koulutus- ja hyvinvointidynamiikka sekä tulodynamiikka. Tulodynamiikka koostuu kunnallisverotettavien tulojen määrää, bruttokansantuotetta ( /as.) sekä tuloveroprosenttia kuvaavista indikaattoreista. Vastaavasti koulutus- ja hyvinvointidynamiikka muodostuu korkea-asteen tutkinnon sekä vain perusasteen tutkinnon suorittaneiden osuudesta ja THL:n sairastavuusindeksistä. Kuten kuvassa 14, myös tässä Pohjois-Savon kunnat sijoittuvat tarkastelussa hyvin laajalle alueelle. Maakunnan kunnista Siilinjärvi ja Kuopio erottuvat parhaiten menestyvinä kuntina, kun taas toisessa ääripäässä Rautavaara, Kaavi, Vesanto ja Pielavesi sijoittuvat Suomenkin tasolla aivan kuntien häntäpäähän. Keskimäärin Pohjois-Savon maakunnan kuntien pisteet painottuvat todella hienoisesti tulodynamiikan puolelle varsinkin heikoimpien kuntien päässä. Koulutus- ja hyvinvointidynamiikka sekä tulodynamiikka ovat kuitenkin lähes yhtä vahvoja, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi Rautavaaralla koulutus- ja hyvinvointidynamiikan pisteet ovat lähes nollassa, kun tulodynamiikasta kertyy hieman pisteitä. Suonenjoki ja Siilinjärvi taas saavat enemmän koulutus- ja hyvinvointidynamiikan kuin tulodynamiikan pisteitä. Dynamiikkaindeksit kuvaavat ja tuovat esille hyvin sitä, että Pohjois-Savon maakunnan kuntien välillä on selviä kehityseroja aluekehityksen eri mittareilla. 19

20 Pohjois-Savon kuntapäättäjien näkemyksiä maakunnan toimintaympäristöstä MDI toteuttaa vuosittain valtakunnallisen kuntakyselyn, joka on kohdistettu Manner- Suomen kuntien viranhaltijoille, valtuutetuille ja hallitusten jäsenille. Kyselyllä kerätään kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä tulevaisuuden kunnasta. Kuvan 16 nelikentässä on esitetty MDI:n kuntakyselyssä kerätyt kuntien elinvoimapolitiikan kouluarvosanat sekä MDI:n aluekehitysindeksin kokonaispistemäärä vuonna 2019 (kts. kuva 13). Pohjois-Savon kunnista Lapinlahdella, Vieremällä, Iisalmessa, Kuopiossa sekä Siilinjärvellä kunnan kehitysnäkymät nähdään parempina 3-5 vuoden päästä kuin ne ovat tällä hetkellä. Näissä samoissa kunnissa sekä aluekehityksen kokonaispisteet että elinvoimapolitiikan arvosanat ovat Pohjois-Savon kuntien parhaimmistoa. Kaikkien muiden Pohjois-Savon kuntien osalta kehitysnäkymät 3-5 vuoden päässä nähdään heikompina kuin nyt. Parhaat elinvoimapolitiikan arvosanat vuonna 2019 saavat Vieremä (7,61), Lapinlahti (7,55) ja Iisalmi (7,33). Toisessa ääripäässä huonoimmat pisteet saavat Sonkajärvi (6,25), Kiuruvesi (6,39) ja Rautalampi (6,47). Keskiarvoltaan Pohjois-Savon elinvoimapolitiikan arvosana oli 6,93, mikä sijoittuu kaikkien maakuntien joukossa varsin hyvin viidenneksi parhaaksi. Kuva 16 osoittaa mielenkiintoisen huomion, että vaikka Pohjois-Savossa usean kunnan aluekehityksen kokonaispisteet ovat varsin alhaisia eli tilastoihin perustuva elinvoima on varsin heikkoa, niin maakunnan kunnissa koetaan silti vahvasti, että elinvoimapolitiikassa on onnistuttu. Kuva 16. MDI:n kuntakyselyn elinvoimapolitiikan arvosana ja aluekehityksen kokonaispisteet Pohjois-Savon kunnissa ja muissa Suomen kunnissa vuonna (MDI tietopalvelu, Tilastokeskus) 20

21 Kuntakyselyssä kysyttiin kuntapäättäjien näkemystä yhdestä tärkeimmästä kunnan toimintaympäristöön vaikuttavasta trendistä tai ilmiöstä. Pohjois-Savon vastaukset painottuivat huomattavasti kahteen tekijään. Liki puolet vastaajista valitsi tärkeimmäksi tekijäksi väestön ikärakenteen muutoksen ja melkein neljännes vastaajista nosti esille talouden tilan. Samalla useat yleisesti tunnistetut trendit, kuten digitalisaatio ja teknologiakehitys sekä kaupungistuminen keräsivät vain yksittäisiä vastauksia. (Kuva 17.) Väestön ikärakenne ja kuntatalouden tila ovat konkreettisesti kuntapäättäjien arjessa voimakkaasti näkyviä ilmiöitä, jotka vaativat huomiota ja päätöksiä. Muiden trendien tunnistaminen on kuitenkin tärkeää ennakointityön kannalta ja myös siitä näkökulmasta, että ne huomioidaan riittävästi pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavissa päätöksissä. Toimintaympäristön muutoksien seuranta vaikuttaa kutienkin olevan kuntapäättäjien näkökulmasta melko hyvällä tasolla, sillä 72 prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että omassa kunnassa seurataan aktiivisesti toimintaympäristön muutoksien vaikutuksia (Kuva 18.) Tärkein kuntasi toimintaympäristöön vaiku=ava trendi tai ilmiö. (n=100) 1 6% 5% 3% 4% 3% 24% 47% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Alueellinen erilaistuminen Digitalisaatio ja teknologiakehitys Hiilineutraalius Kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen ja tarve uusille vaikuttamisen kanaville Kaupungistuminen Kestävä kehitys Kunnan johtamisen haasteet Liikkumisen ja liikenteen muutos Luonnon monimuotoisuus Muu, mikä? Muuttuva työ ja työmarkkinat Sosiaalinen eriarvoistuminen Talouden tila Väestön ikärakenteen muutos Kuva 17. MDI:n kuntakyselyn Pohjois-Savon vastaajien näkemykset tärkeimmästä kunnan toimintaympäristöön vaikuttavasta trendistä tai ilmiöstä. 21

22 Hiilineutraalius tai luonnon monimuotoisuus olivat vain yksittäisten vastaajien mielestä kunnan toimintaympäristöön vaikuttava tärkein tekijä (Kuva 17.). Alle puolet kuntapäättäjistä arvioi (täysin tai jokseenkin samaa mieltä), että kunnassa tehdään päätöksiä huomioiden niiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Päättäjät suhtautuivat hyvin samankaltaisesti myös väitteeseen siitä, että kunnassa tehdään päätöksiä, jotka ehkäisevät/hillitsevät ilmastonmuutosta. Hieman alle 60 prosenttia päättäjistä puolestaan näki (täysin tai jokseenkin samaa mieltä), että kunnassa tehdään päätöksiä, joilla on myönteisiä vaikutuksia luontoon ja sen monimuotoisuuteen. (Kuva 18.) Ylivoimaisesti useimmiten kunnan toimintaympäristöön vaikuttavaksi trendiksi tunnistettuun väestön ikärakenteen muutokseen liittyen hieman alle 60 prosenttia kuntapäättäjistä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kunnassa tehdään päätöksiä palveluja ja palvelurakennetta koskien tiedostaen realistisesti ennakoitu väestönkehitys. Toisena merkittävänä toimintaympäristöön vaikuttavana tekijänä tunnistettuun talouden tilaan liittyen kuntapäättäjistä 73 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että omassa kunnassa talousarvio tehdään kuntatalouden kantokyky realistisesti tiedostaen. Hieman varovaisemmin päättäjät suhtautuivat sen sijaan väittämään siitä, että kunnassa tehdään velkaantumisen näkökulmasta vastuullisia investointipäätöksiä. Tämän väittämän suhteen useampi vastaaja oli vain jokseenkin samaa mieltä ja liki viidesosa vastaajista oli myös jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämästä. (Kuva 18). 22

23 Arvioi seuraavia kuntasi Nlannekuvaa ja päätöksentekoa koskevia väi=ämiä (n= ) Kunnassani tehdään talousarvio tiedostaen realistisesti kuntatalouden kantokyky 39% 34% 14% 9% 3% Kunnassani seurataan aktiivisesti toimintaympäristön muutosten vaikutuksia kuntani tilanteeseen ja kehitykseen 22% 50% 18% 8% 2% Kunnassani tehdään velkaantumisen näkökulmasta vastuullisia investointipäätöksiä 20% 43% 18% 16% 3% Kunnassani tehdään päätöksiä palveluja ja palvelurakennetta koskien tiedostaen realistisesti ennakoitu väestönkehitys 15% 44% 22% 15% 3% Kuntaani koskevassa päätöksenteossa käytetään apuna viimeisintä tutkittua tai tilastoitua tietoa 13% 38% 31% 14% 3% Kunnassani tehdään päätöksiä, joilla on myönteisiä vaikutuksia luontoon ja sen monimuotoisuuteen 11% 46% 26% 10% 5% Kunnassani tehdään päätöksiä huomioiden niiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset 10% 36% 29% 15% 7% Kunnassani tehdään päätöksiä, jotka ehkäisevät / hillitsevät ilmastonmuutosta 9% 38% 27% 16% 7% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS Kuva 18. MDI:n kuntakyselyn Pohjois-Savon vastaajien näkemykset kunnan tilannekuvaa ja päätöksentekoa koskevista väittämistä. Kouluarvosanan ka. oman alueen elinvoimapolinikasta viimeisen viiden vuoden ajalta. (n= ) Seudun eli kuntien yhteiset toimet elinvoiman vahvistamiseksi (Kouluarvosana) 7,03 Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi (Kouluarvosana) 7,70 Ylimaakunnalliset yhteiset toimet elinvoiman vahvistamiseksi (Kouluarvosana) 6,21 Maakunnan toimet elinvoiman vahvistamiseksi (Kouluarvosana) 6, Kuva 19. MDI:n kuntakyselyn Pohjois-Savon vastaajien kouluarvosanan ka. oman alueen elinvoimapolitiikasta viimeisen viiden vuoden ajalta. 23

24 Kuntapäättäjien kouluarvosanat oman alueen elinvoimapolitiikasta olivat kaikkein myönteisimmät kunnan omien elinvoimatoimien suhteen. Kaikkein heikomman arvosanan saivat ylimaakunnalliset elinvoimatoimet. Maakunnan elinvoimatoimien arvosana oli miltei numeron verran kuntien omia toimia alhaisempi. (Kuva 19.) Kouluarvosanan ka. oman kunnan panostuksista elinvoimatekijöihin (n= ) Kipinätekijät (yhteinen tekeminen kunnassa, tulevaisuususko, tahto ja tunne) (Kouluarvosana) 7,41 Valovoimatekijät (alueen poikkeukselliset ja ainutlaatuiset erottautumistekijät, wau-tekijät jne.) (Kouluarvosana) 6,95 Pitovoimatekijät (kunnan omien asukkaiden ja toimijoiden tyytyväisyys palveluihin, asuin- ja elinympäristöön sekä alueen viihtyvyys ja mukavuus) (Kouluarvosana) Vetovoimatekijät (alueen kiinnostavuus, houkuttelevuus ja vetovoimaisuus ulkopuolisten näkökulmasta) (Kouluarvosana) 7,60 7,48 Elinvoimatekijät (kaikki alueen kasvuun vaikuttavat osatekijät) (Kouluarvosana) 7, Kuva 20. MDI:n kuntakyselyn Pohjois-Savon vastaajien kouluarvosanan ka. oman kunnan panostuksista elinvoimatekijöihin. Kuntapäättäjien antamat kouluarvosanojen keskiarvot oman kunnan panostuksista elinvoimatekijöihin olivat pääosin 7,5 kieppeillä. Vain kuntien panostukset valovoimatekijöihin nähtiin hieman muita elinvoimatekijöitä alhaisemmiksi (6,95). 24

25 3.2 Maakuntaohjelman valmistelu, asema ja toimeenpano Valmistelu Maakuntaohjelman valmisteluprosessissa kertoi olleensa mukana vain noin kolmannes kyselyn vastaajista. Kyselyn vastaajat näkivät hyvin yksimielisesti, että maakuntaohjelman valmistelussa olivat mukana kaikki relevantit tahot maakunnan alueelta. Erilaisten intressien ja tavoitteiden yhteensovittamisessa ollaan ohjelman valmistelussa niin ikään onnistuttu vastaajien mielestä väitteestä täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuuden ollessa 89 prosenttia. Ohjelman sisältöjen valintojen oikeellisuuteen vastaajat suhtautuvat myös positiivisesti, sillä 77 prosenttia vastaajista oli väitteestä jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Ohjelman sisältöjen rajaamisen onnistumiseen vastaajat suhtautuivat vähiten positiivisesti ja täysin samaa mieltä olevien osuus jäi 11 prosenttiin. Arviot maakuntaohjelman valmisteluprosessista 0% 20% 40% 60% 80% 100% Valmistelussa olivat mukana kaikki relevantit tahot maakunnan alueelta. 33% 56% 6% 6% Ohjelmassa on onnistuttu sovittamaan yhteen erilaisia intressejä ja tavoitteita. 17% 72% 6% 6% Valmistelussa onnistuttiin tekemään oikeita valintoja ohjelman sisällöiksi. 33% 44% 11% 6% 6% Valmistelussa onnistuttiin rajaamaan ohjelman sisältöjä tarpeeksi hyvin. 11% 67% 11% 6% 6% Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Kuva 21. Vastausjakaumat maakuntaohjelman valmisteluprosessia koskeviin väittämiin. (Sidosryhmäkysely, n=18.) Muutamat vastaajat kertoivat avoimessa kysymyksessä tarkemmin valmisteluprosessin onnistumisista. He kuvailivat prosessia läpinäkyväksi ja osallistavaksi ja näkivät ohjelman kärkien kuvaavan alueen elinkeinorakennetta. Valmisteluprosessin epäonnistumisina yksittäiset vastaajat toivat puolestaan esille ohjelman tavoitteiden ja sisältöjen tiivistämistarpeen ja ohjelman riittämättömän kyvyn huomioida riittävästi uusia avauksia. Muutamassa vastauksessa nousi esille Kuopion suuresta koosta johtuva valmistelun Kuopio-keskeisyys sekä yliopiston ja AMK:n vahva asema valmistelutyössä. 25

26 Ohjelman asema ja toimeenpano Kyselyn vastaajat suhtautuivat yleisesti ottaen hyvin myönteisesti maakuntaohjelman asemaa koskeviin väittämiin. Erot väittämien välillä ovat hyvin pieniä ja tarkoittavat käytännössä muutamia vastaajia. Maakuntaohjelman toteutus vaikuttaa kyselyvastausten valossa asianmukaiselta ja sujuvalta ja sillä on ollut myös vaikutusta yhteistyön edistämiseen ja vuorovaikutuksen tukemiseen eri toimijoiden välillä. Maakunnan eri kehittäjätahot vaikuttavat myös huomioineen maakuntaohjelman tavoitteet toiminnassaan hyvin. Osaltaan maakuntaohjelman hyvästä huomioimisesta omassa strategiassaan kertoo Savonia-Ammattikorkeakoulun asiasta OKM:ltä saama positiivinen palaute. Arviot maakuntaohjelman asemasta 0% 20% 40% 60% 80% 100% Maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä rooli alueen kehityksen suuntaajana. 33% 58% 5% Maakunnan eri kehittäjätahot ovat huomioineet maakuntaohjelman tavoitteet ja painopisteet hyvin omassa toiminnassaan. 15% 74% 7% Maakuntaohjelman tavoitteet ohjaavat rahoitettavien hankkeiden valintaa. 47% 42% 7% 4% Hankkeiden rahoitus on suunnattu vaikuttavuuden kannalta oikeisiin kohteisiin. 19% 52% 19% 11% Maakuntaohjelmaa toteutetaan Pohjois-Savossa asianmukaisesti ja sujuvasti. 35% 53% 9% Maakuntaohjelmatyö on vahvistanut yhteistyötä maakunnan sisällä ja tukenut vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. 29% 51% 15% 4% Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Kuva 22. Vastausjakaumat maakuntaohjelman asemaa koskeviin väittämiin. (Sidosryhmäkysely, n=54 55.) Peräti 47% vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että maakuntaohjelman tavoitteet ohjaavat rahoitettavien hankkeiden valintaa. Kyselyn avoimissa vastauksissa oli kuitenkin myös ajatuksia siitä, miten maakuntaohjelman ohjausvaikutusta voitaisiin parantaa. Yhteistyöhön ja laajempaan asiantuntemukseen liittyen avoimista vastauksista nousi esille vuorovaikutteisen yhteistyön lisääminen muiden suunnitelmien laadintaan ja asiantuntijoiden laajempi hyödyntäminen ohjelman suunnittelussa ja rahoituspäätöksissä. Vastauksissa mainittiin myös ohjelman tarkempi ja säännöllisempi seuranta, toteutuksen tehostaminen sekä kärkien fokusointi ja konkretisointi. Eräässä vastauksessa ehdotettiin myös väliaikaisrahoitusmallia, jonka avulla erilaisten järjestöjen mahdollisuudet hakea EU-rahoituksia paranisivat. Yritysten tarpeiden parempi huomioiminen ja yrittäjyyden edellytyksien edistäminen mainittiin myös muutamissa vastauksissa. Väittämä hankkeiden rahoituksen suuntaamisesta vaikuttavuuden kannalta oikeisiin kohteisiin jakoi jonkin verran vastaajien mielipiteitä. Liki viidesosa vastaajista suhtautui 26

27 väittämään neutraalisti ja 11 prosenttia vastaajista oli väittämästä jokseenkin eri mieltä. Maakuntaohjelman roolin heikkoutta koskeneissa avoimissa vastauksissa nousi esille muutamia maakuntaohjelman ohjaavuutta ja hankkeiden rahoitusta koskeneita näkemyksiä. Muutamissa vastauksissa rahaa nähtiin olevan käytettävissä liian vähän ja valintojen myötä hyviäkin hankeaihioita jää toteutumatta. Hankkeiden jatkuvuus, niiden epätasainen jakaantuminen ja heikko vaikuttavuuden mittaaminen mainittiin myös hankkeiden vaikuttavuuteen liittyvinä seikkoina. Eräässä vastauksessa mainittiin myös tarve yritysten entistäkin paremmalle huomioimiselle. Vastaajat olivat myös hyvin vahvasti samaa mieltä siitä, että maakuntaohjelmalla on ollut merkittävä rooli alueen kehityksen suuntaajana. Avoimissa vastauksissa maakuntaohjelman roolin merkittävyydestä korostui sen merkittävä rooli kehityksen ohjaajana, suunnan näyttäjänä ja päätöksenteon ohjaajana sekä rahoituksen kohdentajana. Vastaajat toivat esille myös ohjelman ohjaavan vaikutuksen eri toimijoiden strategioihin. Maakuntaohjelman kärkien korostettiin muutamissa vastauksissa olevan tärkeitä, osuvia ja alueen vahvuudet hyvin tunnistaneita. Maakuntaohjelman roolin heikkouteen liittyneissä avoimissa vastauksissa esille nousseita asioita olivat mm. useissa vastauksissa esille tuotu ohjelman jäykkyys ja heikko reagointikyky nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutamissa vastauksissa esille nousi myös ohjelman laajuus, joka hajauttaa toimia, mutta toisaalta kuitenkin vahvistaa muutosjoustavuutta. Johtopäätökset Maakuntaohjelman valmisteluprosessi näyttäytyy pääosin positiivisessa valossa ja onnistuneena. Laajan valmistelun ja näkökulmien huomioimisen kääntöpuolena näkyy ohjelman sisältöjen rajaamisen haasteellisuus. Sisältöjen rajaamisessa on kuitenkin onnistuttu kohtuullisen hyvin. Maakuntaohjelman asema on laajalti tunnistettu ja sillä on ohjausvaikutusta etenkin hankkeiden valinnan osalta. Maakunnan kehittäjätahot tunnistavat ja huomioivat ohjelman roolin, mutta sitä ei kaikilta osin huomioida omassa toiminnassa. Hankkeiden rahoituksen suuntaamisen vaikuttavuus jakaa mielipiteitä ja sekä hankkeiden että ohjelman paremmalle seurannalle tunnistettiin tarvetta. Maakuntaohjelman toteutus on asianmukaista ja sujuvaa. Yhteistyö viranomaisten kanssa nähdään sujuvana ja myös keskusteluyhteydet ovat toimivat viranomaisten suuntaan. Alueen eri kehittäjätahot ovat lisäksi tiivistäneet keskinäistä yhteistyötään maakuntaohjelman toteuttamisen myötä. 27

28 3.3 Pohjois-Savon älykäs erikoistuminen ja maakuntaohjelma talouden uudistajana Älykäs erikoistuminen on Euroopan unionin politiikkamalli, jossa toteutuvat seuraavat periaatteet. Se on paikkaan sidottua ja strategialähtöistä yhteistyötä, jota koordinoivat alueelliset viranomaiset. Yhteistyössä alueen toimijat tunnistavat omat tulevaisuuden kasvu- ja vahvuusalueensa julkisen, yksityisen ja tutkimussektorin etsimän ja tuottaman tiedon pohjalta. Nämä nykyiset vahvuusalueet ja tulevaisuuden potentiaalia sisältävät alueet kootaan älykkään erikoistumisen strategiaan, jonka toteuttamiseen alueen kehittämisresursseja suunnataan. Strategian toteuttamiseksi tehtävällä yhteistyöllä pyritään innovaatioihin, investointeihin, kasvuun ja työpaikkoihin, sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisen monitasoisen yhteistyön edelleen kehittämiseen. Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen strategiset kärjet vastaavat käytännössä maakuntaohjelman talouden uudistumisen toimintalinjan (TL 1) sisältöä. Pohjois-Savon liiton seurannassa olleesta aluerahoituksesta 49 prosenttia (noin 108 M ) on kohdistunut maakunnan kehittämisen kärkialoille eli maakuntaohjelman talouden uudistumisen toimintalinjalle. Tarkasteltaessa rahoituksen jakautumista toimintalinjan sisällä selvästi suurimmat panostukset on suunnattu kone- ja energiateknologian kehittämiseen (Taulukko 2). Hyvinvointiteknologiaan kehittämisvaroja on satsattu myös runsaasti ja ala on saanut rahoitusta talouden uudistamisen toimintalinjalla toiseksi eniten tarkastelujakson aikana, erityisesti vuonna Vähiten toimintalinjalle suunnattua rahoitusta on käytetty biojalostuksen kehittämiseen. Uudeksi kehittämiskärjeksi nostetun vesialan rahoitusvolyymi on myös suhteellisen vaatimaton, mutta sen kohdalla rahoitus on kasvanut voimakkaasti verrattaessa vuosia 2018 ja 2019 toisiinsa: vuonna 2019 vesialalle suunnattiin jo 4,6 miljoonaa euroa eli kahden vuoden volyymistä reilut 91 prosenttia. Taulukko 2. Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Savon maakunnan kehittämisen kärkialoille vuosina 2018 ja (Pohjois-Savon liitto.) Talouden uudistaminen yhteensä %-osuus Kone- ja energiateknologia ,5 Puunjalostus ,8 Elintarvikkeet ,6 Hyvinvointiteknologia ,7 Matkailu ,0 Vesi ,7 Biojalostus ,7 Yhteensä ,0 Arviointikyselyssä selvitettiin sidosryhmien edustajien näkemyksiä siitä, kuinka osuvilta valitut älykkään erikoistumisen kärjet heidän mielestään näyttävät maakunnan kehittämisen kannalta (Kuva 22). Kokonaisuudessaan strategisten kehittämiskärkien valinta näyttää onnistuneen. Vakuuttavin asema sidosryhmien näkemyksen perusteella on kone- ja energiateknologialla, jonka osuvuutta kärkivalinnoissa ei kyseenalaista kukaan. Biojalostuksen, hyvinvointiteknologian ja elintarvikealan asema näyttää myös vahvalta, sillä reilusti yli puolet vastaajista pitää niitä erittäin osuvina maakunnan kehittämisen kannalta. Puunjalostuksen ja etenkin matkailun kohdalla vastaajien epäily valinnan osuvuudesta kasvaa. 28

29 Älykkään erikoistumisen kärkien osuvuus maakunnan kehi=ämisen kannalta 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kone- ja energiateknologia 73% 27% 0% Puunjalostus 42% 49% 7% 2% Elintarvikkeet 56% 33% 11% Matkailu 35% 47% 18% Hyvinvointiteknologia 56% 35% 9% Vesi 51% 38% 8% 4% Biojalostus 57% 33% 7% 2% Erittäin Jokseenkin Vain vähän Ei ollenkaan Kuva 23. Vastausjakaumat Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen kärkien osuvuutta koskien. (Sidosryhmäkysely, n=53 55.) Sanallisissa kommenteissa osa sidosryhmien edustajista toi vielä esiin, että kaikki kehittämisen kärjet ovat hyviä ja onnistuneita. Näissä vastauksissa henki oli se, että vastaajien mielestä valitut teemat nojaavat pääosin maakunnan vahvuuksiin ja niissä on alueella merkittävää yritys-, koulutus- ja kehittämistoimintaa. Eräs vastaaja totesi sattuvasti, että Metalli - Metsä - Maito on ollut iskulauseena jo 25 vuotta, mikä todellakin kertoo pitkäjänteisestä kehittämistyöstä ko. aloilla. Näiden jo pidempään alueen vahvuuksina olleiden alojen joukkoon nostettua vesiteknologiaa pidettiin osuvana uutena avauksena ja myös hyvinvointiteknologiaa pidettiin tärkeänä. Kärkiin sinänsä tyytyväisten vastaajien mukaan kehittämistyön suuntaamisessa voidaan tehdä tarkennuksia ja pyrkiä ennakoimaan tulevaisuutta. Yksittäisissä kommenteissa arvioitiin, että kehittämiskärkiä on nykyisellään varsin kattavasti ja aika monta, mutta täydennysehdotuksiakin annettiin: digitalisaation soveltamista pidettiin mahdollisena osaamisen nousevana kärkenä ja rakentamista ja ICT-alan poissaoloa kärjistä ihmeteltiin, koska niissä nähtiin mahdollisuuksia ja varsinkin rakentamisen alalla työllistävä vaikutus suurena. Seuraavat kehittämiskärkiä koskevat huomiot nousevat sidosryhmäkyselyn lisäksi asiantuntijoille tehdyistä haastatteluista. Kone- ja energiateknologian osalta todettiin, että se on kehittämisteemana tärkeä, koska ala on merkittävä koko maakunnan kannalta, se tuo alueelle huomattavia vientituloja ja on keskeinen työllistäjä. Metallialalle saadut uudet yritykset nostettiin myönteisenä osoituksena alan kehittymisestä. Pohjois-Savon huomautettiin myös olevan merkittävä alue alalla Suomenkin mittakaavassa. Tätä kärkialaa koskevissa kommenteissa tuotiin myös esille, että energia-ala on murroksessa ja vaatii sen vuoksi uudistamista. Lisäksi esitettiin, että koneteknologian kilpailukyvyn ylläpitämiseksi sen tueksi tarvitaan ICT- /IoT-/tekoälyosaamista ja alan huippuosaamisen lisäämistä alueen oppilaitoksiin. Esille tuotiin myös epäkohta nykyisen teknologia-alan koulutuksen sijoittumisesta Kuopioon, kun alan koulutuksen ja TKI:n kehittymistä pitäisi tukea siellä missä yrityksetkin ovat eli pääosin Ylä-Savossa. 29

MDI:n kuntakysely 2018 Raportti Ylä-Savon seutukunnan tuloksista

MDI:n kuntakysely 2018 Raportti Ylä-Savon seutukunnan tuloksista MDI:n kuntakysely 2018 Raportti Ylä-Savon seutukunnan tuloksista Kyselyn toteutus MDI toteutti marras-joulukuussa 2018 neljännen valtakunnallisen kuntakyselynsä, jolla kerättiin Manner-Suomen kuntien päättäjien

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Kuntakysely kohdistettiin kaikkien Manner-Suomen kuntien (295 kpl) johtaville viranhaltijoille, valtuutetuille ja hallitusten jäsenille.

Kuntakysely kohdistettiin kaikkien Manner-Suomen kuntien (295 kpl) johtaville viranhaltijoille, valtuutetuille ja hallitusten jäsenille. 2018 MDI toteutti marras-joulukuussa 2018 neljännen kerran valtakunnallisen kuntakyselyn, jolla kerättiin kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä tulevaisuuden kunnasta. Kuntakysely

Lisätiedot

Miten väestöennuste toteutettiin?

Miten väestöennuste toteutettiin? Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen (syntyvyys ja kuolleisuus, 2) kuntien väliseen nettomuuttoon

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestöennuste

Pohjois-Savon väestöennuste Pohjois-Savon väestöennuste 260000 MDI:n ennuste MDI:n ennusteen mukaan Pohjois-Savon maakunnan asukasluku vähenee vuosien 2017-2040 aikana: -17 159 asukkaalla -7 prosentilla 250000 240000 MDI:n ennusteen

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SEUTU TILASTOANALYYSI. maaliskuu Tyler Wanlass / Unsplash

YLÄ-SAVON SEUTU TILASTOANALYYSI. maaliskuu Tyler Wanlass / Unsplash YLÄ-SAVON SEUTU TILASTOANALYYSI maaliskuu 2019 Tyler Wanlass / Unsplash SISÄLTÖ 1 TAUSTA 2 ALUETALOUSDYNAMIIKKA Taloudellinen huoltosuhde 2010-2016 BKT per asukas 2010-2016 Yrityskanta suhteessa alueen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

KYMENLAAKSON ALUEELLINEN POSITIO ALUEKEHITYKSEN TUNNUSLUVUILLA

KYMENLAAKSON ALUEELLINEN POSITIO ALUEKEHITYKSEN TUNNUSLUVUILLA KYMENLAAKSON ALUEELLINEN POSITIO ALUEKEHITYKSEN TUNNUSLUVUILLA 100 % 80 % 60 % 40 % 8% 9% 10% 12% 10% 10% 11% 15% 66% 65% 64% 59% Väestörakenne ja väestönkehitys 20 % 0 % 16% 16% 15% 14% 2000 2005 2010

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä!

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hämeen parasta kehittämistä! Järjestöfoorum 4.9.2017 Riihimäki Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat -maakuntasuunnitelma, -alueiden käytön suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSKATSAUS

YRITYSRAHOITUSKATSAUS YRITYSRAHOITUSKATSAUS Maakuntavaltuuston seminaari 4.5.2018 Eija Pihlaja ELY-KESKUS Avustuksia pk-yritysten kehittämiseen Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014), asetus 716/2014

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Kainuun kehittämisen näkymiä Pentti Malinen Kainuun liitto

Kainuun kehittämisen näkymiä Pentti Malinen Kainuun liitto Kainuun kehittämisen näkymiä 2018-2021 Pentti Malinen 28.11.2017 Kainuun liitto Keskeiset tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet 2035 1. Kainuun aluetalouden kestävä kasvu 2. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan

Lisätiedot

Aluekehittäminen ja TKIO

Aluekehittäminen ja TKIO Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Aluekehittäminen ja TKIO Petra Stenfors 5.2.2019 Aluekehittämisen määrittely (HE alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista) Toimijoiden yhteistyö

Lisätiedot

ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA

ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA ALUEKEHITYSJÄRJESTELMÄ MUUTOKSESSA 1 13.9.2017 TEM/ Johanna Osenius Aluekehittäminen on yhteistoimintaa Alueiden kehittäminen on ministeriöiden, maakuntien, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kuntaraportti Tuusniemi. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Tuusniemi. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Tuusniemi Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9. Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.2017 Lähtökohdat Tutkimuksen laatija on Tapio Kinnunen, joka toimii

Lisätiedot

Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta. Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto

Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta. Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva ja seuranta Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto 11.12.2018 30 000 uutta työpaikkaa Mistä osaajat? Työllisten määrä Varsinais-Suomessa lähenee kaikkien aikojen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Lapin strategia. Työpaja

Lapin strategia. Työpaja Lapin strategia Työpaja 9.1.19 Työskentely screeniossa Screen.io on selainpohjainen työkalu, jolla voit osallistua keskusteluihin, kyselyihin ja äänestyksiin omalta älypuhelimeltasi, tabletiltasi tai tietokoneeltasi

Lisätiedot

Kuntaraportti Kiuruvesi. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Kiuruvesi. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Kiuruvesi Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntaraportti Suonenjoki. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Suonenjoki. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Suonenjoki Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kuntaraportti Rautavaara. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Rautavaara. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Rautavaara Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kuntaraportti Lapinlahti. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Lapinlahti. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Lapinlahti Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kuntaraportti Siilinjärvi. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Siilinjärvi. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Siilinjärvi Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kuntaraportti Rautalampi. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Rautalampi. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Rautalampi Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kuntaraportti Keitele. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Keitele. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Keitele Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntaraportti Iisalmi. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Iisalmi. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Iisalmi Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntaraportti Varkaus. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Varkaus. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Varkaus Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntaraportti Kuopio. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Kuopio. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Kuopio Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kuntaraportti Leppävirta. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Leppävirta. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Leppävirta Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kuntaraportti Kaavi. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Kaavi. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Kaavi Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kuntaraportti Pielavesi. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Pielavesi. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Pielavesi Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntaraportti Vesanto. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Vesanto. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Vesanto Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntaraportti. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Tervo Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

Mitä Itä-Suomi painottaa uudelle rakennerahastokaudelle? Vs. maakuntajohtaja Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Mitä Itä-Suomi painottaa uudelle rakennerahastokaudelle? Vs. maakuntajohtaja Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Mitä Itä-Suomi painottaa uudelle rakennerahastokaudelle? Vs. maakuntajohtaja Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Rakennerahastot ovat merkittävässä roolissa Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoiman kehittämisessä

Lisätiedot

EU:n alue- ja rakennepolitiikan valmistelu miten alueet näkyvät. Johanna Osenius Varkaus

EU:n alue- ja rakennepolitiikan valmistelu miten alueet näkyvät. Johanna Osenius Varkaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 valmistelu miten alueet näkyvät Johanna Osenius Varkaus 27.5.2019 Sisällöt nousevat alueiden tarpeista 1 Tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden omiin vahvuuksiin

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla -hankkeen tuloksia

Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla -hankkeen tuloksia Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla -hankkeen tuloksia, ympäristöministeriö 11.4.2018 Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen neuvottelupäivä, Helsinki Maakuntalaki HE 15/2017 2 luku

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

ESR- ja EAKR-rahoituksen merkitys työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa

ESR- ja EAKR-rahoituksen merkitys työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa ESR- ja EAKR-rahoituksen merkitys työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa 2021-2027 Sidosryhmäpäivä, Varkaus Timo Ollila 28.5.2019 Mitä IP-alue tavoittelee uudelta kaudelta Yritysten muutoskykyyn ja kasvuun

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

POKAT maakuntaohjelman ensimmäisen vuoden toteuma

POKAT maakuntaohjelman ensimmäisen vuoden toteuma POKAT 2021 -maakuntaohjelman ensimmäisen vuoden toteuma POKAT 2021 maakuntaohjelman ensimmäisen vuoden toteuma Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pielisjoenlinna Siltakatu 2 80100 JOENSUU Teksti: Kansi Pia

Lisätiedot

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Kaupungin johdon strategiaseminaari 15.8.2017 1 Seminaarin tavoitteet & tehtävänannot Seminaarin päätavoite oli ennen kaikkea strategian punaisen langan kirkastaminen. Lisäksi

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012 Projektipäällikkö Sami Mörsky Hankeorganisaatio Neuvottelukunta 8+8 (ESA, POS) Jussi

Lisätiedot

Elinkeinot murroksessa -pilotti. Itä- ja Pohjois-Suomi ELMO. Katja Sukuvaara, Kainuun liitto

Elinkeinot murroksessa -pilotti. Itä- ja Pohjois-Suomi ELMO. Katja Sukuvaara, Kainuun liitto Elinkeinot murroksessa -pilotti Itä- ja Pohjois-Suomi ELMO Katja Sukuvaara, Kainuun liitto 1 ELMO pilotti: Mikä se on? Euroopan komissio hakee uusia toimintatapoja aluekehittämisen tueksi vastaamaan teolliseen

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011-2014

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011-2014 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011-2014 - lopullinen rahoitusseuranta tukien kohdentumisesta (23.3.2015) Tässä yhteenvedossa kuvataan Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumista. Mittapuu on

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Siilinjärvi. Kuntaraportti

Siilinjärvi. Kuntaraportti Siilinjärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rautalampi. Kuntaraportti

Rautalampi. Kuntaraportti Rautalampi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTATAPA JA HYVÄ ELÄMÄ SUPISTUVALLA MAASEUDULLA

LEADER-TOIMINTATAPA JA HYVÄ ELÄMÄ SUPISTUVALLA MAASEUDULLA LEADER-TOIMINTATAPA JA HYVÄ ELÄMÄ SUPISTUVALLA MAASEUDULLA 23.8.2019 Helsingin Sanomat 22.2.2019 MDI:N VÄESTÖENNUSTE 2040 OSALLISUUS HYVÄN ELÄMÄN EDELLYTYKSENÄ Paikallinen osallisuus Kyky panostaa yhteiseen

Lisätiedot

Sonkajärvi. Kuntaraportti

Sonkajärvi. Kuntaraportti Sonkajärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tervo. Kuntaraportti

Tervo. Kuntaraportti Tervo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vastuullisuussuunnitelma 2018

Vastuullisuussuunnitelma 2018 Vastuullisuussuunnitelma 2018 Kelan vastuullisuussuunnitelma perustuu Kelan yhteiskunnalliseen asemaan. Olemme kansallisesti merkittävä toimija, ja toimintamme heijastuu laajasti koko yhteiskuntaan. Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston ajankohtaiset kuulumiset Rakennerahastoinfo 24.1.2019 Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR v. 2018 Myönnetty ESR-rahoitus

Lisätiedot

Leppävirta. Kuntaraportti

Leppävirta. Kuntaraportti Leppävirta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020

Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020 Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020 Pohjois-Savon ELY-keskus toimeenpanon tilanne 30.09.2018 Juha Ikäheimo Eija Äärilä #maatinki #maaseutufi Sivu 1 1. Perusmaatalous Kehittämishankkeet Muualla hallinnoitavat

Lisätiedot

Arvioinnin lähtökohdat

Arvioinnin lähtökohdat Maakuntaohjelman 2014-2017 kehittämistavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi: - Pohjois-Savon aluetalouden kehityksen, - kehittämis- ja yritysrahoituksen kohdentumisen ja - pk-yritysten kehittämisavustusten

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Valtionosuudet v. 2010-2014 Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Pohjois-Savon kuntien valtionosuudet yhteensä vuosina 2010-2014 (=peruspalvelujen valtionosuus (ml. valtionosuuden tasaus)

Lisätiedot

PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA PORIN SEUDUN KILPAILUKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro 27.8.2013 Kunnille on annettu historiallinen mahdollisuus seutukunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen

Lisätiedot

Alueiden kehittämisen tehtävät maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin

Alueiden kehittämisen tehtävät maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin Alueiden kehittämisen tehtävät maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin 1. Mitä varten ko. tehtäväkokonaisuus on olemassa eli mikä on kokonaisuuden tärkein tavoite? Maakunnan tehtävät alueiden kehittämisessä

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä Pirkanmaan liiton EAKR haku 4.3.2019 mennessä Pirkanmaan liiton hakuinfo Tiina Harala Yleistä Pirkanmaan liiton EAKR-hausta Haku päättyy 4.3.2019 Auki molemmat toimintalinjat ja kaikki EAKR:n erityistavoitteet

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 %

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 % 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 3 275 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,3 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 58,1 % Virolahti. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021 Osaamis- ja rakennetekijät maakunnan aluekehittämisen voimavaroina tai rajoitteina / Osaamisprofiilikysely Teollisuuden toimintaympäristön TKI-foorumi 7.3.2017 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Kansallinen CAP27-valmistelu ja yhteensovitus rakennerahastojen kanssa

Kansallinen CAP27-valmistelu ja yhteensovitus rakennerahastojen kanssa Kansallinen CAP27-valmistelu ja yhteensovitus rakennerahastojen kanssa Sisältö - Maaseutu2030 tulevaisuustyö - Yhteisen maatalous- ja maaseutupolitiikan yhdeksän erityistavoitetta - Laajat toimenpiteet

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta

Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön. Heli Seppelvirta Maakuntastrategian valmistelutilanne ja suhde muuhun strategiatyöhön Heli Seppelvirta 5.4.2018 Maakuntalaki Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

LUT JA SAIMIA RAKENNERAHASTO- JA MAASEUTUOHJELMAN TOTEUTTAJINA

LUT JA SAIMIA RAKENNERAHASTO- JA MAASEUTUOHJELMAN TOTEUTTAJINA LUT JA SAIMIA RAKENNERAHASTO- JA MAASEUTUOHJELMAN TOTEUTTAJINA 2014-2017 MYR teemakokous 12.3.2018 Satu Sikanen Aluekehitysjohtaja Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta etunimi.sukunimi@ekarjala.fi

Lisätiedot

MIKKELIN STRATEGIA Yhdessä teemme Saimaan kauniin Mikkelin

MIKKELIN STRATEGIA Yhdessä teemme Saimaan kauniin Mikkelin Kaupunginhallitus 8.1.2018 Liite 1 7 MIKKELIN STRATEGIA 2018-2021 Yhdessä teemme Saimaan kauniin Mikkelin Strategisesta ajattelusta käytännön tekoihin Miten teemme yhteisestä visiosta totta? Arvokirjan

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset Lähde: Kysely kunnilta, huhtikuu 2018

Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset Lähde: Kysely kunnilta, huhtikuu 2018 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset 2017 Lähde: Kysely kunnilta, huhtikuu 2018 Vuosi 2017 Kuntien toimintakulut laskivat -1,3% (+1,5% v. 2016) Toimintakate parani +0,7% (-1,6% v. 2016) Verotulot kasvoivat

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 16 Pohjois-Savo 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 16.1. POHJOIS-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 16 kpl Pohjois-Savo

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot