Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa..1. Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa.1. Hyväksytty liittokokouksessa 1.. Kansallinen Kulttuuriliitto RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kansallinen Kulttuuriliitto ry. Yhdistyksen kotikunta on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alue on Suomi. Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä liitoksi. TARKOITUS Kansallisen Kulttuuriliiton tarkoituksena on edistää taiteen ja kulttuurin avulla yhteiskunnallista arvokeskustelua. Liiton tarkoituksena on edistää moniarvoista kulttuuriajattelua ja laajentaa porvarillista yhteistyötä kulttuuripolitiikan alueella sekä edistää kokemusten ja elämystentarjontaa taiteen keinoin. Liitto tukee ja kehittää suomalaisia kulttuuriarvoja ja edistää kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä. TOIMINNAN LAATU Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 1) järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja tapahtumia yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa ) harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa, suorittaa jäsenhankintaa sekä järjestää kokouksia, kursseja, neuvottelutilaisuuksia ja tutustumis- ja opintomatkoja ) tekee aloitteita eri vaikuttajatahoille ) on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa Toimintansa tukemiseksi liitto 1) kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä ) harjoittaa seuraavaa taloudellista toimintaa: omistaa, hallitsee ja vuokraa kiinteistöjä sekä osakkeita järjestää keräyksiä ja arpajaisia ) harjoittaa koulutus- ja kustannustoimintaa ) harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tavaroiden ja palvelusten myynti- ja vuokraustoimintaa ) harjoittaa ravitsemus- ja majoitustoimintaa. JÄSENET Varsinaiset jäsenet Liiton varsinaiseksi jäseneksi voivat päästä rekisteröidyt yhdistykset, jotka hyväksyvät liiton tarkoituksen ja toiminnan ja jonka liiton hallitus hyväksyy jäseneksi. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen Kunniapuheenjohtajaksi liiton kokous voi kutsua liiton toiminnassa erityisesti ansioituneen jäsenensä. Liitolla voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kunniajäseneksi liiton kokous voi kutsua liiton toiminnassa ansioituneen jäsenen.

2 Kannattavat jäsenet Kannattavaksi jäseneksi liittohallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen ja luonnollisen henkilön. JÄSENMAKSUT Jokainen varsinainen ja kannattava jäsen suorittaa jäsenmaksuna sen määrän, jonka varsinainen liittokokous seuraavaa kalenterivuotta varten kullekin jäsenryhmälle erikseen vahvistaa. Kannattavilla yhteisöjäsenillä ja henkilöjäsenillä voi olla erisuuruinen jäsenmaksu. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksua määrättäessä otetaan huomioon henkilöjäsenten lukumäärä toimintavuoden ensimmäisenä päivänä. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen eivät suorita jäsenmaksuja. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN Jos varsinainen jäsen, kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja tai kannattajajäsen päättää erota liitosta, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisestaan liittokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitteet, jotka sille sinä kalenterivuotena kuuluvat, jona eroaminen tapahtuu. Jos liiton varsinainen jäsen tai kannattajajäsen ei suorita jäsenmaksuaan kolmena perättäisenä vuotena, voi liitohallitus katsoa jäsenen eronneeksi. Liittohallituksella on oikeus erottaa liiton varsinainen jäsen, kannattajajäsen, kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja, mikäli jäsen jättää täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on liittoon liittyessään sitoutunut, tai jos jäsen toimii liittoa vahingoittavalla tavalla. Liittohallituksen on kuultava erotettavaa jäsentä ennen erottamispäätöksen tekemistä paitsi milloin erottamisperusteena on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä ja se tulee voimaan heti. Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä liittokokoukselle jättämällä kirjallinen valitus liittohallitukselle kolmenkymmenen (0) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos liittokokous, liittohallitusta tai erotettua jäsentä kuultuaan sekä hankittuaan muut tarpeelliseksi katsomansa selvitykset, hyväksyy vähintään kahden kolmasosan (/) ääntenenemmistöllä erottamispäätöksen, tulee se voimaan heti. PÄÄTÖSVALTA Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. Toimeenpanovalta on liittohallituksella. LIITTOKOKOUKSEN AIKA Varsinainen liittokokous Liiton on pidettävä liittokokous joka vuosi huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen liittokokous Liiton ylimääräinen kokous on pidettävä, kun liiton kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä () liiton jäsenyhdistystä tai 1/ liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten liiton hallitukselta pyytää. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä viimeistään kahden () kuukauden kuluessa siitä, kun ylimääräistä liittokokousta on asianmukaisesti pyydetty. KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

3 Liittokokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää liittohallitus. Kokouskutsu on julkaistava valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähetettävä postitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen liiton jäsenyhdistyksille vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenyhdistyksen ilmoittamaan yhteystietoon. LIITTOKOKOUSTEN OSANOTTAJAT Äänivalta Liittokokouksiin on kullakin liiton jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja yhteenlasketun henkilöjäsenmäärän kutakin alkavaa -lukua kohti. Kokousedustus määräytyy toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden henkilöjäsenten määrän mukaan. Edustusoikeus ja äänivalta on vain jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä. PÄÄTÖKSENTEKO KOKOUKSESSA Päätökset tehdään asiakysymyksissä ehdottomalla ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Päätökset tehdään vaaleissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella riittävä määrä ehdokkaista ei saa tarvittavaa ääntenenemmistöä, seuraavalle äänestyskierrokselle pääsee äänijärjestyksessä enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita valitsematta olevien määrään nähden. Vaalissa on äänestettävä niin montaa ehdokasta kuin on valittavia. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin vähintään kaksi () äänivaltaista osanottajaa sitä pyytää. Puhe- ja läsnäolo-oikeus Puhe- ja läsnäolo-oikeus liittokokouksessa on liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, liiton hallituksella, liiton edellisen toimikauden hallituksella sekä liiton toimihenkilöillä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on lisäksi kannattavilla jäsenillä. Liittokokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille. Aloiteoikeus Oikeus aloitteen tekemiseen liittokokoukselle on liiton jäsenyhdistyksillä ja liittohallituksella. Aloitteet on jätettävä liiton hallitukselle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta, paitsi niitä aloitteita, jotka on mainittava kokouskutsussa ja jotka on jätettävä kaksi () kuukautta ennen kokousta. Hallitus esittää tehdyt aloitteet lausunnollaan varustettuina liittokokouksen käsiteltäväksi. LIITTOKOKOUKSEN ASIAT Liiton varsinaisessa kokouksessa valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat, todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus, vahvistetaan kokouksen työjärjestys asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta, käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille, käsitellään toimintasuunnitelma

4 päätetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan palkkiosta määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus ja käsitellään seuraavan vuoden talousarvio, valitaan kaksi () toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja sekä näille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastaja valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi valitaan varapuheenjohtaja, jota kutsutaan liiton varapuheenjohtajaksi vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä vähintään neljä () ja enintään kahdeksan () valitaan hallituksen jäsenet näiden sääntöjen määräämällä tavalla käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot, Ylimääräinen kokous Ylimääräisessä liiton kokouksessa käsitellään asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä ne liittohallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei tarvitse mainita kokouskutsussa. 1 LIITTOHALLITUS Jäsenet Liiton hallitukseen kuuluvat liittokokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljästä kahdeksaan (-) muuta jäsentä. Liittohallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Liittohallituksen toimikausi on liittokokousten välinen aika. Liittohallitus voi asettaa avukseen neuvottelukuntia ja toimikuntia määräajaksi tai erityistä tehtävää varten. Kokoukset Liittohallitus on kutsuttava koolle milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään puolet liittohallituksen jäsenistä sitä vaatii. Liittohallituksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä käyttäen. Koollekutsuminen Kokouskutsu on lähetettävä postitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen liittohallituksen jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kiireellisiä kysymyksiä käsittelemään voidaan liittohallitus kutsua koolle ilman määräaikaa. Kokouskutsu lähetetään liittohallituksen jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon. Päätösvaltaisuus Liittohallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Aloiteoikeus Oikeus aloitteiden tekemiseen liittohallituksen kokoukselle on liittohallituksen jäsenillä ja liiton jäsenillä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus Hallitus voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin henkilöille. Liittohallituksen tehtävät Liittohallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät: 1) johtaa liiton toimintaa liittokokouksen päätösten mukaisesti ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, ) valvoa sääntöjen sekä liiton kokousten päätösten noudattamista, ) valmistella liiton kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle,

5 ) päättää varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta, ) huolehtia jäsenhankinnasta sekä hyväksyä uudet jäsenet, ) järjestää kokouksia, kursseja, tapahtuma-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia liiton toiminta-alueella ) pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen maksamista ) pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiin ja muihin alan toimijoihin ) huolehtia siitä, että yhdistyksen toiminta ulottuu sen toiminta-alueen kaikkiin osiin ) ottaa liiton palvelukseen tarvittavat toimihenkilöt, laatii heille ohjesäännöt ja sopii heidän palkoistaan Työvaliokunta Työvaliokuntaan kuuluu liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja puheenjohtajana ja 1- muuta liittohallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä sekä liiton taloudenhoitaja. Työvaliokunta valitaan tarvittaessa liittohallituksen kokouksessa ja sen toimikausi kestää liittohallituksen toimikauden loppuun saakka. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme () sen jäsentä on saapuvilla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Työvaliokunta valmistelee liittohallitukselle tehtävät ehdotukset, valvoo liittohallituksen puolesta sen päätösten toimeenpanoa sekä hoitaa liittohallituksen sille antamia tehtäviä ja juoksevia asioita. Nimen kirjoittaminen Liiton nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri yksin ja liittohallituksen määräämät muut henkilöt kukin yksin. Taloudenhoitaja Taloudenhoitajan tulee liittohallituksen luottamushenkilönä valvoa liiton varain hoitoa ja tukea varainhankintaa. Toiminta- ja tilivuosi Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Liittohallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta (1) ennen liittokokousta ja ne on palautettava hallitukselle viimeistään kaksi () viikkoa ennen liittokokousta. 1 LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT Luottamushenkilöiksi voidaan valita vain liiton tai sen jäsenjärjestön jäseniä. Liiton puheenjohtajan tulee valvoa, että liiton toimintaa johdetaan lakien, sääntöjen ja päätösten mukaisesti. Puheenjohtaja Puheenjohtajan tehtävänä on 1) kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta ) valvoa, että liiton toimintaa johdetaan liiton sääntöjen mukaisesti ) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen toiminnan aktivoimiseksi ja toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi ) pitää yhteyttä sihteeriin ja neuvotella hänen kanssaan yhdistyksen toiminnasta, ) valvoa, että toimihenkilöt sekä neuvottelu- ja toimikunnat täyttävät tehtävänsä ) pitää yhteyttä muihin toimiviin liiton ulkopuolisiin yhteisöihin Sihteeri Sihteerin tehtävänä on 1) yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa valmistella hallituksen ja liiton kokouksissa esille tulevat asiat ) panna täytäntöön hallituksen päätökset sekä sen ohjeiden mukaan liiton kokousten päätökset ja pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa ) laatia ehdotukset liiton toimintakertomukseksi sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi

6 1 1 1 ) tehdä määräaikaisilmoitukset sekä laatia tilastot ) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja laatia tarvittavat asiakirjat, ) vastata yhdistyksen rekisteriasioiden, arkiston ja hallituksen toimeksiannosta jäsenrekisterin hoidosta ) tiedottaa yhdistyksen toiminnasta Taloudenhoitaja Taloudenhoitajan tehtävänä on 1) periä jäsenmaksut ja ilmoittaa hallitukselle kaksi kertaa vuodessa jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä ennen liiton varsinaisia kokouksia, ) huolehtia liiton muiden saatavien perimisestä, ) tallettaa liiton varat ja hoitaa muuta omaisuutta, ) maksaa maksut, ) huolehtia varojen hankkimista koskevien suunnitelmien toteuttamisesta, ) vastata liiton kirjanpidon hoidosta, tilinpäätöksen ja tilikertomuksen laadinnasta sekä niiden esittämisestä hallitukselle, ) laatia ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi hallituksen käsittelyä varten, 1 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN Näiden sääntöjen muuttaminen tai liiton purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi liiton kokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (/) enemmistö annetuista äänistä. Purkamispäätös on voimaan tullakseen vahvistettava toisessa aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua pidettävässä, sitä varten ilmoitetussa liittokokouksessa vähintään kahden kolmasosan (/) enemmistöllä annetuista äänistä. Liiton purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Kansallinen Sivistysliitto ry:lle käytettäväksi kulttuurityöhön.

KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. ry:n SÄÄNNÖT

KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. ry:n SÄÄNNÖT Vahvistettu puoluehallituksessa 26.9.2013 Ennakkotarkastettu patentti- ja rekisterihallituksessa 22.10.2013 KANSALLINEN KOKOOMUS r.p. ry:n SÄÄNNÖT I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 SÄÄNNÖT HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry ja yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6)

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) 2010 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 2 TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Kauhavan Kansalliset Seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ensi- ja turvakotien liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi.

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n 1 jäsenyhdistysten säännöt

Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n 1 jäsenyhdistysten säännöt Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n 1 jäsenyhdistysten säännöt Hyväksytty liittovaltuustossa 23.-24.5.2008 Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 13.3.2008 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on ry. Seuran kotipaikka on. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seura toimii Suomen

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot