Sähköverkostoasentaja OSAAMISVAATIMUKSET. Elektrivõrgu paigaldaja OSKUSNÕUDED. Электромонтажник ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköverkostoasentaja OSAAMISVAATIMUKSET. Elektrivõrgu paigaldaja OSKUSNÕUDED. Электромонтажник ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ"

Transkriptio

1 Sähköverkostoasentaja OSAAMISVAATIMUKSET Elektrivõrgu paigaldaja OSKUSNÕUDED Электромонтажник ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ

2 OSAAMISVAATIMUKSET OSKUSNÕUDED ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ FI EE RU 3.1 Sähköverkostoasentajanturvallisuus-osaaminen Ohutusalased oskused Навыки техники безопасности On oltava voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto ja hänen on osattava toimia työssään sähköturvallisuusvaatimusten mukaisesti. (FI, EE) Suorittajalla pitää olla suoritettuna sähköturvallisuustutkinto ST2 tai ST1 tai hänellä on hankittuna sähköpätevyys 2 tai 1 (ST1r) EE LV LT on oltava voimassa oleva todistus sähkötyöturvallisuuskoulutuksest a ja hänen on työssään tinkimättä noudatettava sähkötyöturvallisuusmääräyksiä. olemas kehtiv elektriohutuse kavalifikatsioon ja oskab tööd tehes järgida elektriohutuse nõudeid (FI, EE) tehtud elektriohutuse eksam ST2 või ST1 või olemas elektriala pädevustase 2 või 1 (ST1r) olemas elektritööde ohutuskoolituse kehtiv tunnistus ja järgib tingimusteta oma töös elektritööde ohutusnõudeid имеет действующую квалификацию по электробезопасности и при выполнении работы умеет действовать в соответствии с требованиями электробезопасности (FI, EE) сдан экзамен по электробезопасности ST2 или ST1 или есть квалификация 2 или 1 (ST1r) в области электроэнергетики имеет действующее свидетельство о наличии подготовки в области электробезопасности и беспрекословно соблюдает правила электробезопасности в своей работе (FI, EE) on oltava voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti (sfs 6002) EE LV LT (FI, EE) olemas kehtiv elektritööde ohutuskaart (sfs 6002) (FI, EE) имеет действующую лицензию по электробезопасности (sfs 6002)

3 On oltava voimassa oleva todistus sähkötyöturvallisuuskoulutuksest a ja hänen on työssään tinkimättä noudatettava sähkötyöturvallisuusmääräyksiä. olemas elektritööde ohutuskoolituse kehtiv tunnistus ja järgib tingimusteta oma töös elektritööde ohutusnõudeid имеет действующее свидетельство о наличии подготовки в области электробезопасности и беспрекословно соблюдает правила электробезопасности в своей работе (FI, EE) Suorittajalla on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti (FI, EE) olemas kehtiv tööohutuskaart (FI, EE) имеет действующую лицензию по технике безопасности труда EE LV LT on oltava voimassa oleva olemas tuleohtlike tööde имеет действующее todistus tulityö koulutuksesta ja koolituse kehtiv tunnistus ja свидетельство о наличии hänen on toimittava tulitöiden järgib töötades koolitusel подготовки в области yhteydessä turvallisuutta esitatud põhimõtteid огневых работ и при vaarantamatta. выполнении огневых работ действует безопасным образом (FI, EE) Suorittajalla on oltava (FI, EE) olemas kehtiv (FI, EE) имеет voimassa oleva tulityökortti tuletöökaart действующую лицензию на огневые работы EE LV LT Tunnistaa henkilökohtaiset suojaimet ja tietää niiden käyttötarpeen, sekä osaa käyttää niitä asianmukaisesti. tunneb individuaalseid kaitsevahendeid ja nende kasutusotstarvet ning oskab neid asjakohaselt kasutada знает средства индивидуальной защиты, цели их применения и умеет пользоваться ими должным образом osaa käyttää koneellisissa ja käsin tehtävissä nostoissa oikeanlaisia välineitä ja työtapoja. oskab seadmetega ja käsitsi tehtavatel tõstetöödel kasutada õigeid vahendeid ja töövõtteid умеет использовать правильные средства и методы работы при выполнении механизированных и ручных подъёмных работ

4 Hallitsee turvalliset työmenetelmät henkilönostoissa sekä tuntee siihen liittyvän juridiikan. tunneb isikute tõstmise ohutuid töömeetodeid ja teab sellega seotud seadusi владеет безопасными методами выполнения работ по подъёму людей и знает связанные с этим законы ymmärtää tiealueella työskentelyyn liittyvät vaarat ja osaa työssään toimia niin, että turvallisuus säilyy niin työntekijän kuin tienkäyttäjän sekä muiden työntekijöiden osalta. (FI, EE) Suorittajalla on oltava tieturva 1 kortti saab aru teemaal töötamisega kaasnevatest ohtudest ja oskab töötada nii, et on tagatud tema enda, tee kasutajate ja teiste töötajate ohutus (FI, EE) olemas teetööde ohutuskaart 1 понимает опасные факторы, связанные с работой на дорожном участке, и умеет действовать так, чтобы обеспечить безопасность себе, пользователям дороги и другим работникам. (FI, EE) имеет лицензию 1 по безопасности дорожных работ EE LV LT Osaa tehdä tikas ja telinetyöt oskab redeli ja умеет проводить работы annettujen ohjeiden ja tellingutöödel tegutseda на лестницах и лесах в vaatimusten mukaisesti. etteantud juhiste ja nõuete соответствии с kohaselt представленными руководствами и требованиями (FI, EE) Suorittaja on osallistunut valtuutetun kouluttajan telineja tikastyökoulutukseen (FI, EE) läbinud volitatud koolitaja tellingutel ja redelil töötamise koolituse (FI, EE) участвовал в подготовке по работам на лестницах и лесах, организованной уполномоченной организацией/лицом EE LV LT Tuntee työturvallisuuslain ja työsuhdelain peruskohdat ja ottaa ne huomioon toimissaan. tunneb tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide põhinõudeid ning tegutsemisel arvestab nendega знает основные положения законов, регулирующих безопасность труда и трудовые отношения, и учитывает их при работе

5 Pystyy kuvailemaan riskienarviointitoimintaa työpaikalla ja hallitsee vähintään yhden riskienarviointimenetelmän. oskab kirjeldada töötamiskoha riskihindamistoiminguid ja oskab rakendada vähemalt ühte riskihindamismeetodit умеет описать меры по оценке рисков на рабочем месте и применить хотя бы один метод оценки рисков Hallitsee perusensiaputaidot sekä osaa tunnistaa omaan työhön ja työskentelyyn liittyviä terveydelle vaarallisia/haitallisia tekijöitä ja tuntee toimenpiteitä niiden vähentämiseksi tai poistamiseksi tunneb põhilisi esmaabivõtteid ja oma tööga seotud terviseohtlikke/ kahjulikke mõjureid ning teab nende vähendamise ja kõrvaldamise meetmeid. владеет методикой оказания первой помощи, знает опасные/вредные для здоровья факторы, связанные с его работой, а также меры по уменьшению или устранению их воздействия на здоровье (FI, EE) Suoritajalla on oltava voimassa oleva ensiapu 1 kortti (FI, EE) olemas kehtiv esmaabikaart 1 (FI, EE) имеет действующую лицензию 1 по оказанию первой помощи EE LV LT Tuntee omaan työhön liittyvien suojainten käytön ja tietää keinoja oman työterveytensä ylläpitämiseksi oskab oma töös kasutada умеет использовать при vajalikke kaitsevahendeid ja работе необходимые tunneb oma tervise hoidmise защитные средства и знает, viise как заботиться о своем здоровье 3.2 Sähköverkostoasentajan yleistaidot Osaa tehdä asennuksia itsenäisesti sekä yhtenä jäsenenä sähköverkostotyöryhmää. Tuntee sähköalan perusteet ja osaa hyödyntää niitä töissään Elektrivõrgu paigaldaja üldoskused oskab teha paigaldustöid iseseisvalt ja elektrivõrgu töörühma liikmena teab elektriala põhimõtteid ja oskab neid oma töös rakendada Общие навыки монтажника электросетей умеет осуществлять электромонтаж как самостоятельно, так и в составе бригады знает основные принципы электротехники и умеет применять их в работе

6 Osaa verkostokarttojen ja työdokumenttien perusteella valita työhön tarvittavat tarvikkeet ja koneet ja laitteet. oskab võrgu asendiplaanide ja töödokumentide alusel valida tööks vajalikke tarvikuid, masinaid ja seadmeid. умеет выбрать необходимые для работы инструменты, механизмы и оборудование на основании топографической карты сети и рабочих документов Hallitsee turvallisen työskentelyn menetelmät ja toimii työssään ja toiminnoissaan lakien, vaatimusten ja ohjeiden sekä standardien asettamien reunaehtojen mukaisesti. tunneb ohutu töötegemise meetodeid, tegutseb oma töös seaduste, nõuete, juhendite ja standardite kohaselt владеет методами безопасного ведения работ и действует в соответствии с законами, требованиями, инструкциями и стандартами Osaa tarkastaa ja dokumentoida tekemänsä työsuoritteen oskab oma valmistööd kontrollida ja dokumenteerida умеет проверять и документировать выполненные им работы Osaa huolehtia työssään oskab tööks vajalikku умеет содержать в tarvitsemiensa varusteiden ja varustust ja seadmeid korras надлежащем порядке laitteiden kunnosta hoida. необходимые в работе приборы и оборудование osaa toimia asiakaspinnassa, käyttäytyen hyvien tapojen mukaisesti ja osaa toimia asiakasta palvelevalla otteella tuntee ympäristön suojelun periaatteet ja ottaa ne työssään huomioon osaa tulkita alalla tarvittavien komponenttien asennusohjeita tyydyttävällä tasolla myös englannin kielellä, sanakirjaa apuna käyttäen. oskab tegutseda kliendi territooriumil, käitudes hea tava kohaselt ja klienti teenindaval viisil teab keskkonnahoiu põhimõtteid ja järgib neid oma töös oskab oma alal kasutatavate komponentide paigaldusjuhiseid rahuldavalt selgitada ka inglise keeles, kasutades sõnaraamatut умеет вести себя на территории клиента, добропорядочно и добросовесно обслуживая клиента знает принципы защиты окружающей среды и соблюдает их в своей работе умеет истолковывать необходимые для работы инструкции по монтажу компонентов, в том числе, на английском языке, пользуясь словарем

7 Hän selviää pienimuotoisesta työtilanne selvityksestä englannin kieltä apuna käyttäen. tuleb toime tööolukorra lihtsama selgitamisega inglise keeles умеет справиться с несложной ситуацией на рабочем месте на английском языке 3.3 Sähköverkostoasentajan ATK-taidot Suoriutuu yksinkertaisista tehtävistä taulukkolaskenta ja tekstinkäsittelyohjelmia käyttäen. Elektrivõrgu paigaldaja arvutioskus oskab teha lihtsaid toiminguid tabelarvutuse ja tekstitöötluse programmides Знание компьютера монтажником электросетей умеет выполнять простые операции на компьютере, пользуясь программами обработки текстов и табличных расчётов Ymmärtää yritysten tietoturvallisuuden ohjeet ja määräykset yleisellä tasolla ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla. mõistab ettevõtete ohutusjuhised ja eeskirju üldisel tasemel ning oskab käituda vastavalt nendele понимает на общем уровне инструкции и правила по технике безопасности предприятий и умеет действовать предусмотренным ими образом Tuntee tarjouslaskentaohjelmien periaatteen Osaa sähköpostiohjelmien käytön ja osaa toimia tietoturvallisuutta vaarantamatta. Ymmärtää verkkotietojärjestelmien merkityksen jakeluverkon hallinnassa tunneb pakkumise arvutusprogrammide põhimõtteid oskab kasutada e posti programme ja käituda andmeturvalisust ohtu seadmata mõistab jaotusvõrgu halduses olevate võrgu infosüsteemide tähtsust знает принципы программ для учета предложений умеет пользоваться программами электронной почты и действовать с учетом информационной безопасности понимает значение сетевых информационных программ, находящихся в управлении распределительной сети osaa käyttää erilaisia verkkoympäristöön rakennettuja oppimisympäristöjä oskab kasutada erinevaid veebipõhiseid õpikeskkondi умеет пользоваться различными видами сетевых учебных сред

8 3.4.1 Verkostoasennukset < 24 kv ilmajohtotekniikka ja < 1 kv maakaapelitekniikka Võrgupaigaldised <24 kv õhuliinid ja < 1 kv maakaabelliinid Монтаж сетей напряжением < 24 кв воздушные линии и < 1 kv подземные кабели Osaa lukea sähköverkon piirustuksia ja kaavioita Osaa tarkastaa maastomerkintöjen oikeellisuuden suunnitelmassa esitettyihin verraten saab aru elektrivõrgu joonistest ja skeemidest oskab kontrollida maastikule märgitu vastavust projektile умеет читать чертежи и схемы электросети умеет проверять соответствие разметок на местности данным проекта Osaa työkohteessa valita sopivat kulkureitit ja varastopaikat, siten ettei aiheuta ylimääräistä haittaa kohteen normaalitoiminnoille ja ympäristölle oskab objektil valida sobivad trassid ja ladustamiskohad, nii et ei häirita normaalset tööd objektil ega kahjustata liigselt keskkonda умеет выбирать подходящие маршруты передвижения и места хранения материалов, не создавая лишних помех в нормальной работе на объекте и не нанося вреда окружающей среде Osaa menetelmät työmaan merkitsemiseksi ja suojaamiseksi tunneb objekti tähistamise ja kaitsmise meetmeid знает способы маркировки и защиты объекта Osaa selvittää muiden kaapelien ja esteiden vaikutukset työn suorittamiseen. Osaa valmistella ja kalustaa 0,4kV 20 kv pylväät vakiorakenteiden mukaisesti ja osaa niiden asentamiseen liittyvät toimenpiteet oskab välja selgitada muude kaablite ja takistuste mõju tööle oskab põhikonstruktsioonidele vastavalt ette valmistada ja seadmestada 0,4 20 kv maste ning oskab nende paigaldamisega seotud töid умеет выяснить влияние других кабелей и препятствий на выполнение работ умеет подготавливать и оснащать опоры 0,4 кв 20 кв согласно основным конструкциям, а также умеет выполнять работы, связанные с их установкой

9 osaa valmistella 0,4kV 20 kv harukset vakiorakenteiden mukaisesti ja osaa niiden asentamiseen liittyvät toimenpiteet oskab põhikonstruktsioonidele vastavalt ette valmistada 0,4 20 kv tõmmitsaid ning oskab nende paigaldamisega seotud töid умеет подготавливать 0,4 кв 20 кв подкосы и оттяжки согласно основным конструкциям, а также умеет выполнять работы, связанные с их установкой (FI, EE) Puupylväsrakenteet EE LV LT Tietää < 24 kv ilmajohtojen asentamiseen liittyvät työvaiheet Tietää < 1kV maakaapelien asentamiseen liittyvät työvaiheet Osaa ottaa huomioon erilaisten ilmajohtojen erityisvaatimukset. (FI, EE) puumastide konstruktsioonid teab < 24 kv õhuliinide paigaldamisega seotud tööetappe teab < 1kV maakaabelliinide paigaldamisega seotud tööetappe oskab arvestada erinevate õhuliinide erinõuetega (FI, EE) конструкции для деревянных опор знает этапы работ по монтажу воздушных линий напряжением < 24 кв знает этапы работ по монтажу подземных кабелей напряжением < 1кВ умеет учитывать специальные требования для различных воздушных линий Osaa ottaa huomioon erilaisten maakaapelien erityisvaatimukset. Tuntee < 24 kv ilmajohtojen asentamisen yhteydessä tarvittavat työkalut ja osaa niiden turvallisen käytön. Tuntee < 1kV maakaapelien asentamisen yhteydessä tarvittavat työkalut ja osaa niiden turvallisen käytön. oskab arvestada erinevate maakaablite erinõuetega teab < 24 kv õhuliinide paigaldamiseks vajalikke tööriistu ja oskab neid ohutult kasutada teab < 1kV maakaabelliinide paigaldamiseks vajalikke tööriistu ja oskab neid ohutult kasutada умеет учитывать специальные требования для различных подземных кабелей знает инструменты, необходимые для установки воздушных линий напряжением < 24 кв, и умеет безопасно пользоваться ими знает инструменты, необходимые для установки подземных кабелей напряжением < 1кВ, и умеет безопасно пользоваться ими

10 Tietää lisä ja muutostöiden vaikutukset ja niiden tekemisen ehdot, sekä osaa kirjata niistä aiheutuneet muutokset. teab lisa ja muudatustööde mõju ja nende tegemise tingimusi ning oskab kirjeldada nendest töödest tulenevaid muudatusi знает о влиянии дополнительных работ и работ по внесению изменений, а также условия их выполнения, умеет описать вызванные ими изменения Tuntee erilaiset käytetyimmät < 1kV :n maakaapelityypit ja tietää niiden käyttötarkoitukset tunneb erinevaid enamkasutatavaid < 1kV kaablitüüpe ja teab nende kasutusotstarvet знает различные наиболее распространенные типы кабелей напряжением <1кВ и их предназначение (FI, EE) Yleisimmät suomessa käytettävät kaapelit (FI, EE) Soomes enamkasutatavad kaablid (FI, EE) Наиболее распространенные в Финляндии типы кабелей EE LV LT Osaa ottaa asennettaessa oskab paigaldamise ajal при прокладке умеет huomioon valmistajien antamat arvestada tootja et teantud учитывать задаваемые maksimivetovoimat, maksimaalset tõmbejõudu, изготовителем taivutussäteet vedon aikana sekä kertataivutuksessa ja tietää myös asennuslämpötilavaatimukset. painderaadiust tõmbe ajal ja ühekordsel painu tamisel ning teab nõudeid paigaldustemperatuurile максимальную силу натяжения, радиусы изгиба во время прокладки и при однократном изгибе, а также температурные условия EE LV LT (FI, EE) Yleisimmät suomessa käytettävät kaapelit (FI, EE) Soomes enamkasutatavad kaablid (FI, EE) Наиболее распространенные в Финляндии типы кабелей

11 Suoriutuu yleisimpien < 1 kv maakaapelijatkosten ja päätteiden tekemisestä, asennusohjeita noudattaen. (FI, EE) Yleisimmät suomessa käytettävät jatkot ja päätteet EE LV LT Osaa asentaa paikoilleen < 1kV kaapelinjakokaapit ja niihin liittyvät virtakiskot ja varokkeet sekä liittimet. osaa asentaa myös tarvittavat merkinnät ja suojaukset. oskab paigaldusjuhiseid järgides paigaldada levinumaid < 1 kvmaakaabli ühendus ja otsmuhve (FI, EE) Soomes enamkasutatavad ühendusja otsamuhvid oskab paigaldada < 1kV jaotuskappe ning nende kogumislatte, kaitsmeid ja klemme. oskab paigaldada ka vajalikud märgistused ja kaitsekatted умеет выполнять работы по монтажу соединительных и концевых муфт наиболее распространенных типов подземных кабелей напряжением < 1 кв, придерживаясь инструкций по монтажу (FI, EE) Наиболее распространенные в Финляндии соединительные и концевые муфты умеет устанавливать кабельные распределительные шкафы напряжением <1кВ, монтировать в них сборные шины, предохранители и клеммы умеет устанавливать необходимую маркировку и защитные щитки Ymmärtää vastuukysymykset oman ja aliurakoitsijan toimissa ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla mõistab vastutust enda ja alltöövõtja töös ning tegutseb sellest lähtuvalt Hallitsee maadoitusten oskab paigaldada maandust asentamisen (verkon (võrgu töömaandus, käyttömaadoitukset, potentiaalin potentsiaaliühtlustuskontuur tasausrengas) ja ymmärtää ) ja teab maanduse eesmärki maadoitusten tarkoituksen. понимает области ответственности своей работы и работы субподрядчика, умеет действовать, исходя из этого умеет устанавливать заземление (эксплуатационное заземление сети, контур выравнивания потенциала) и понимает назначение заземления

12 Osaa tehdä käyttöönottotarkastukset ja siihen liittyvät mittaukset (Aistinvaraiset tarkastukset, Eristysresistanssi, jatkuvuusmittaukset, Ik arvot, kiertosuunnat, vaiheistukset, yms.) oskab teha kasutuselevõtukontrolli ja sellega seotud mõõtmisi (isolatsioonitakistus, juhtivus, Ik väärtused, elektromagnetvälja suund, faasid jms) умеет производить проверки при приёмке и связанные с ними измерения (сопротивление изоляции, проводимость, параметры КЗ, направление электромагнитного поля, направление вращения, соответствие фаз и т.д.) hallitsee erilaiset liitostekniikat ja kireyden sekä säätilojen ja eri materiaalien vaikutukset liitokseen. teab erinevaid ühendusviise ning mehaanilise pinge, ilmaolude ja eri materjalide mõju ühendusele владеет различными технологиями соединения, а также знает, как на соединение влияют механическое напряжение, погода и различные материалы Ymmärtää työkalujen mõistab tööriistade olulisust понимает важность merkityksen liitoksen hea ühenduse tegemisel ja инструментов для onnistumiseen ja tietää teab üldisemaid vigasid, mis обеспечения качества liitoksissa yleisimmin esille võivad ühendustes ette tulla соединения и знает tulleet virheet. ошибки, которые наиболее часто встречаются при изготовлении соединений Tuntee <1 kv asennuksen vaatimukset. (Tarvikkeet, merkinnät, suojaus) ja osaa tehdä < 1 kv:n asennuksia. Tietää kaapelien mekaanisen suojauksen vaatimukset ja noudattaa niitä Tuntee vaadittavat asennusetäisyydet maasta ja rakennuksista sekä eriarvoisista tiestöistä teab <1 kv paigaldiste nõudeid (tarvikud, märgistused, kaitsmine) ja oskab teha <1 kv paigaldustöid teab kaablite mehaanilise kaitsmise nõudeid ja järgib neid teab, millised on nõuetekohased paigalduskaugused maapinna ja hoonete ning erineva kategooria teede suhtes знает требования к монтажным работам до 1 кв (инструменты, маркировка, защита) и умеет производить их знает требования к механической защите кабелей и придерживается их знает необходимые монтажные расстояния до земли, зданий и дорожных сетей разной категории

13 Tietää vaadittavat etäisyydet muista rakenteista ja jännitteisistä osista Tietää vaadittavat etäisyydet työskenneltäessä jännitteisten osien läheisyydessä. teab, millised on nõuetekohased vahekaugused teistest konstruktsioonidest ja pingestatud osadest teab, millised on nõuetekohased vahekaugused pingestatud osade läheduses töötamisel знает необходимые расстояния до других конструкций и деталей под напряжением знает необходимые расстояния при работе вблизи токоведущих частей под напряжением Tuntee 20/ x kv pylväsjakelumuuntamon rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ja osaa tehdä niihin liittyviä töitä Selviytyy puistomuuntamon pienjännitelähtöjen kytkemiseen ja merkitsemisen liittyvistä tehtävistä Tuntee erilaiset tievalaistuksessa käytettävät valonlähteet ja niiden käyttöympäristöt. tunneb 20/ x kv mastjaotusalajaama ehitamisega kaasnevaid toiminguid ning oskab teostada nendega seostuvaid töid знает меры, касающиеся строительства 20/ x кв мачтовой распределительной подстанции, и умеет выполнять связанные с этим работы oskab teostada справляется с заданием kioskalajaamast väljuvate подключения и madalpingejuhtmete маркировкой выходов ühendamise ja tähistamisega низкого напряжения seotud tööülesandeid трансформаторной подстанции teab erinevaid valgusallikaid, mida kasutatakse teede valgustamiseks, ja nende kasutustingimusi. знает различные источники света, применяемые для освещения дорог, и условия их использования Tuntee erilaiset pylvästyypit ja hallitsee niiden kalustamisen ja asentamisen tunneb erinevaid mastitüüpe знает различные типы ja oskab neid seadmestada ja опор, умеет устанавливать paigaldada и оснащать их (FI, EE) puu ja metallipylväät, ilma ja maakaapeliasennuksina. EE LV LT (FI, EE) puu ja metallmastid, õhu ja maakaablipaigaldusena (FI, EE) деревянные и металлические опоры при воздушном и кабельном монтаже

14 osaa suunnitelman mukaisesti asentaa oikeaan korkoon ja etäisyyteen teräspylväiden jalustat sekä tuntee niiden käytönrajat. oskab projekti järgi õigele kõrgusele ja kaugusele paigaldada terasmastide jalandid ja teab nende kasutuspiire умеет устанавливать на верную высоту и расстояние основания для стальных опор согласно проекту и знает пределы их использования Tuntee valaistuksen ohjauskeskukset ja kaapit sekä erilaiset valaistuksen ohjaustavat ja osaa asentaa niitä. tunneb valgustuse juhtimiskeskusi ja kappe, valgustuse erinevaid juhtimisviise, oskab neid paigaldada знает распределительные шкафы и центры управления освещением и умеет устанавливать их; знает различные методы управления освещением Verkostoasennukset <24 kv maakaapelitekniikka ja < 1kV ilmajohtotekniikka Võrgupaigaldised <24 kv õhuliinid ja < 1 kv maakaabelliinid Монтаж сетей напряжением <24 kv подземные кабели и < 1kV воздушные линии Osaa lukea sähköverkon piirustuksia ja kaavioita Osaa tarkastaa maastomerkintöjen oikeellisuuden suunnitelmassa esitettyihin verraten saab aru elektrivõrgu joonistest ja skeemidest oskab kontrollida maastikule märgitu vastavust projektile умеет читать чертежи и схемы электросети умеет проверять соответствие разметок на местности данным проекта Osaa työkohteessa valita sopivat kulkureitit ja varastopaikat, siten ettei aiheuta ylimääräistä haittaa kohteen normaalitoiminnoille ja ympäristölle oskab objektil valida sobivad trassid ja ladustamiskohad, nii et ei häirita normaalset tööd objektil ega kahjustata liigselt keskkonda умеет выбирать подходящие маршруты передвижения и места хранения материалов, не вызывая лишних помех в нормальной работе на объекте и не нанося вреда окружающей среде Osaa menetelmät työmaan merkitsemiseksi ja suojaamiseksi tunneb objekti tähistamise ja kaitsmise meetmeid знает способы маркировки и защиты строительной площадки

15 Osaa selvittää muiden kaapelien ja esteiden vaikutukset työn suorittamiseen. Osaa valmistella ja kalustaa < 1 kv pylväät vakiorakenteiden mukaisesti ja osaa niiden asentamiseen liittyvät toimenpiteet oskab välja selgitada muude kaablite ja takistuste mõju tööle oskab kokkulepitud põhikonstruktsioonidele vastavalt ette valmistada ja seadmestada < 1 kv maste ning oskab nende paigaldamisega seotud töid умеет выяснить влияние других кабелей и препятствий на выполнение работ умеет подготавливать и оснащать опоры напряжением <1kV согласно основным конструкциям, а также выполнять работы, связанные с их установкой Osaa valmistella < 1 kvharukset vakiorakenteiden mukaisesti ja osaa niiden asentamiseen liittyvät toimenpiteet oskab kokkulepitud põhikonstruktsioonidele vastavalt ette valmistada < 1 kv tõmmitsaid ning oskab nende paigaldamisega seotud töid умеет подготавливать подкосы и оттяжки напряжением <1kV согласно основным конструкциям, а также выполнять работы, связанные с их установкой Tietää < 1kV ilmajohtojen asentamiseen liittyvät työvaiheet Tietää < 24 kv maakaapelien asentamiseen liittyvät työvaiheet Osaa ottaa huomioon erilaisten ilmajohtojen erityisvaatimukset. teab < 1kV õhuliinide paigaldamisega seotud tööetappe teab < 24 kv maakaabelliinide paigaldamisega seotud tööetappe oskab arvestada erinevate < 1kV õhuliinide erinõuetega знает этапы работ по монтажу воздушных линий напряжением < 1кВ знает этапы работ по монтажу подземных кабельных линий напряжением < 24 кв умеет учитывать специальные требования для различных воздушных линий напряжением < 1кВ Osaa ottaa huomioon erilaisten < 24kV maakaapelien erityisvaatimukset. oskab arvestada erinevate < 24kV maakaablite erinõuetega умеет учитывать специальные требования для различных подземных кабелей напряжением < 24 кв

16 Tuntee < 24 kv maakaapelien asentamisen yhteydessä tarvittavat työkalut ja osaa niiden turvallisen käytön. teab < 24kV maakaablite paigaldamiseks vajalikke tööriistu ja oskab neid ohutult kasutada знает инструменты, необходимые для установки подземных кабелей напряжением < 24 кв, и умеет безопасно пользоваться ими < 1kV maakaapelien asentamisen teab < 1kV maakaablite yhteydessä tarvittavat työkalut ja paigaldamiseks vajalikke osaa niiden turvallisen käytön. tööriistu ja oskab neid ohutult kasutada Tietää lisä ja muutostöiden vaikutukset ja niiden tekemisen ehdot, sekä osaa kirjata niistä aiheutuneet muutokset. teab lisa ja muudatustööde mõju ja nende tegemise tingimusi ning oskab kirjeldada nendest töödest tulenevaid muudatusi знает инструменты, необходимые для установки подземных кабелей напряжением < 1 кв, и умеет безопасно пользоваться ими знает о влиянии дополнительных работ, работ по внесению изменений и условия их выполнения, а также умеет описать вызванные ими изменения Tuntee erilaiset käytetyimmät < tunneb erinevaid знает различные типы 24 kv maakaapelityypit ja tietää enamkasutatavaid < 24 kv наиболее niiden käyttötarkoitukset kaablitüüpe ja teab nende распространенных кабелей kasutusotstarvet напряжением < 24 кв и знает их предназначение (FI, EE) yleisimmät suomessa käytetyt kaapelit (FI, EE) Soomes enamkasutatavad kaablid (FI, EE) Наиболее распространенные в Финляндии типы кабелей EE LV LT Osaa ottaa asennettaessa huomioon valmistajien antamat maksimivetovoimat, taivutussäteet vedon aikana sekä kertataivutuksessa ja myös asennuslämpötilavaatimukset. oskab paigaldamise ajal arvestada tootja et teantud maksimaalset tõmbejõudu, painderaadiust tõmbe ajal ja ühekordsel painu tamisel ning teab nõudeid paigaldustemperatuurile при монтаже умеет учитывать задаваемые изготовителем максимальную силу натяжения, радиусы изгиба, соблюдаемые при прокладке и однократном изгибе, и температурные условия

17 (FI, EE) yleisimmät suomessa käytetyt kaapelit (FI, EE) Soomes enamkasutatavad kaablid (FI, EE) наиболее распространенные в Финляндии типы кабелей EE LV LT Suoriutuu yleisimpien < 24 kv jatkosten ja päätteiden tekemisestä, asennusohjeita noudattaen. oskab paigaldusjuhiseid järgides paigaldada levinumaid < 24 kv ühendusja otsmuhve умеет выполнять работы по монтажу наиболее распространенных соединительных и концевых муфт напряжением < 24 кв, придерживаясь инструкций по монтажу FI EE LV LT Tuntee maahan, veteen ja ilmaan teab maa ja vee alla ning знает методы монтажа asennettavien kaapelien mastide külge paigaldatavate кабелей, которые asennustavat ja valmistajien levinumate kaablite прокладывают в земле, ohjeet ja osaa asentaa ko. paigaldusviise ja tootjate воде и воздухе, а также kaapeleita asennusohjeiden mukaisesti. juhiseid ning oskab neid kaableid paigaldusjuhendeid järgides paigaldada инструкции изготовителей; умеет прокладывать такие кабели в соответствии с инструкциями по монтажу Osaa asentaa paikoilleen < 24 kv kaapelinjakokaapit ja niihin liittyvät virtakiskot ja varokkeet sekä liittimet. oskab paigaldada < 24 kv jaotuskappe ning nende kogumislatte, kaitsmeid ja klemme умеет устанавливать кабельные распределительные шкафы < 24 кв и монтировать в них сборные шины, предохранители и клеммы Osaa asentaa myös tarvittavat merkinnät ja suojaukset. oskab paigaldada ka vajalikud märgistused ja kaitsekatted умеет устанавливать необходимую маркировку и защитные щитки

18 Hallitsee maadoitusten asentamisen (mm. verkon käyttömaadoitukset) ja ymmärtää maadoitusten tarkoituksen. Osaa tehdä käyttöönottotarkastukset ja siihen liittyvät mittaukset (Eristysresistanssi, jatkuvuusmittaukset, Ik arvot, kiertosuunnat, vaiheistukset, yms.) oskab paigaldada maandust (võrgu töömaandus) ja teab maanduse eesmärki oskab teha kasutuselevõtukontrolli ja sellega seotud mõõtmisi (isolatsioonitakistus, juhtivus, Ik väärtused, elektromagnetvälja suund, faasid jms) умеет устанавливать заземления (в т.ч. эксплуатационное заземление сети), понимает назначение заземления умеет производить проверки при приёмке и связанные с ними измерения (сопротивление изоляции, проводимость, параметры КЗ, направление электромагнитного поля, направление вращения, соответствия фаз и т.д.) Hallitsee erilaiset liitostekniikat ja kireyden sekä säätilojen ja eri materiaalien vaikutukset liitokseen. Ymmärtää työkalujen merkityksen liitoksen onnistumiseen ja tietää liitoksissa yleisimmin esille tulleet virheet. teab erinevaid ühendusviise ning mehaanilise pinge, ilmaolude ja eri materjalide mõju ühendusele mõistab tööriistade olulisust hea ühenduse tegemisel ja teab üldisemaid vigasid, mis võivad ühendustes ette tulla владеет различными технологиями соединения, а также знает, как на соединение влияют механическое напряжение, погода и различные материалы понимает важность инструментов для обеспечения качества соединения и знает ошибки, которые наиболее часто встречаются при изготовлении соединений Tuntee 1 kv asennuksen vaatimukset.(tarvikkeet, merkinnät, suojaus) ja osaa tehdä 1 kv:n asennuksia. Tietää kaapelien mekaanisen suojauksen vaatimukset ja noudattaa niitä teab 1 kv paigaldiste nõudeid (tarvikud, märgistused, kaitsmine) ja oskab teha 1 kv paigaldustöid teab kaablite mehaanilise kaitsmise nõudeid ja järgib neid знает требования к монтажным работам 1 кв (инструменты, маркировка, защита) и умеет производить их знает требования к механической защите кабелей и придерживается их

19 Tietää vaadittavat etäisyydet muista rakenteista ja jännitteisistä osista Tietää vaadittavat etäisyydet työskenneltäessä jännitteisten osien läheisyydessä. teab, millised on nõuetekohased vahekaugused teistest konstruktsioonidest ja pingestatud osadest teab, millised on nõuetekohased vahekaugused pingestatud osade läheduses töötamisel знает необходимые расстояния до других конструкций и деталей под напряжением знает необходимые расстояния при работе вблизи токоведущих частей под напряжением Tuntee 20/ x kv pylväsjakelumuuntamon pienjännite puolen rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ja osaa tehdä niihin liittyviä töitä tunneb 20/ x kv mastjaotusalajaama madalpinge poole ehitamisega seotud toiminguid ja oskab teostada sellega seotud töid знает меры, касающиеся строительства 20/ x кв мачтовой распределительной подстанции, и умеет выполнять связанные с этим работы Selviytyy puistomuuntamon perustamiseen, asentamiseen, kytkemiseen ja merkitsemiseen liittyvistä tehtävistä Tuntee erilaiset tievalaistuksessa käytettävät valonlähteet ja niiden käyttöympäristöt. oskab täita kioskalajaama справляется с работами по rajamise, paigaldamise, созданию, монтажу, ühendamise ja tähistamisega подключению и seotud tööülesandeid маркировке трансформаторной подстанции teab erinevaid valgusallikaid, mida kasutatakse teede valgustamiseks ja nende kasutustingimusi знает различные источники света, применяяемые для освещения дороги, и условия их использования tuntee erilaiset pylvästyypit ja hallitsee niiden kalustamisen ja asentamisen tunneb erinevaid mastitüüpe знает различные типы ja oskab neid seadmestada ja опор, умеет их paigaldada устанавливать и оснащать (FI, EE) puu ja metallipylväsasennukset, AMKAja maakaapeliasennuksina EE LV LT (FI, EE) puu ja metallmasti paigaldused, AMKA ja maakaablipaigaldustena (FI, EE) установка деревянных, ж/б и металлических опор при прокладке проводов AMKA и кабелей

20 Osaa suunnitelman mukaisesti asentaa oikeaan korkoon ja etäisyyteen teräspylväiden jalustat sekä tuntee niiden käytönrajat. oskab projekti järgi õigele kõrgusele ja kaugusele paigaldada terasmastide jalandid ja teab nende kasutuspiire умеет устанавливать на верную высоту и расстояние основания для стальных опор согласно проекту и знает пределы их использования Tuntee valaistuksen ohjauskeskukset ja kaapit sekä erilaiset valaistuksen ohjaustavat ja osaa asentaa niitä. tunneb valgustuse juhtimiskeskusi ja kappe, valgustuse erinevaid juhtimisviise, oskab neid paigaldada знает распределительные шкафы и центры управления освещением и умеет устанавливать их; знает различные методы управления освещением 3.5 Sähköasematekniikka 110/35 110/10 kv Alajaamad 110/35 110/10 kv Подстанции 110/35 110/10 кв Ymmärtää sähköaseman saab aru alajaama mõjust merkityksen muulle ülejäänud jaotussüsteemile jakelujärjestelmälle понимает влияние подстанции на остальную распределительную систему Osaa huomioda sähköasemien vaaratekijät ja erityisominaisuudet, kuten akut, kondensaattorit, varasyötöt, takajännitteet, kiskojärjestelmät ja hajautetun sähköntuotannon vaikutukset. oskab arvestada alajaamade riskiteguritega ning erijoontega, nagu akud, kondensaatorid, reservtoide, taastuvpinge, latisüsteemid ja elektri hajustootmise mõju умеет учитывать факторы риска и особенности подстанций, такие как аккумуляторы, конденсаторы, резервное питание, восстанавливающееся напряжение, системы шин и влияние рассредоточенного производства электроэнергии Hallitsee erilaiset työskentelytavat ja menetelmät. valdab erinevaid tööviise ja meetodeid владеет различными способами и методами работы

Botnian turvallisuusorganisaatio

Botnian turvallisuusorganisaatio Botnian turvallisuusorganisaatio Botnia Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä Tuotanto Tuotantojohtaja Ismo Nousiainen Tehdas Tehtaanjohtaja Pelastusviranomainen Turvallisuuspolitiikka Turvallisuusjohtaminen Turvallisuusvastuut

Lisätiedot

Kehä I parantaminen. Espoon raja Hämeenlinnanväylä

Kehä I parantaminen. Espoon raja Hämeenlinnanväylä Kehä I parantaminen Espoon raja Hämeenlinnanväylä 2016-2017 Реконструкци кольцевой дороги I Граница г. Эспоо шоссе на Хямеенлинна 2016 2017 гг. Koulu Vihdintie Tuusulanväylä Hämeenlinnanväylä Espoo Helsingin

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

International Exhibitions on the Internet

International Exhibitions on the Internet 24.1.2013 1 (8) International Exhibitions on the Internet 24.1.2013 2 (8) 1. Vaivaton, nopea, joustava ja edullinen tapa nostaa esille oma yritys ja sen tuotteet potentiaalisille asiakkaille Venäjällä

Lisätiedot

KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND

KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND Student s name... Chef s name.. Workplace.. Teacher. School. Time Total ECVET POINTS.. KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND Kvalifikatsioon: À LA CARTE- RUOANVALMISTUS (FIN) 120 tundi 4 ÕN,

Lisätiedot

Проверка качества предметной обученности обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга

Проверка качества предметной обученности обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга Контрольно-измерительные материалы для учащихся IX классов общеобразовательных учреждений в 2008-09 учебном году (в новой форме) по ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ Демонстрационный вариант 2008-09 учебного года Пояснения

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

ASSESSMENT FORM FOR THE TESTING OF CUSTOMER SERVICE IN HOTEL AND TOURISM UNIT IN HETA-ECVET PROJECT

ASSESSMENT FORM FOR THE TESTING OF CUSTOMER SERVICE IN HOTEL AND TOURISM UNIT IN HETA-ECVET PROJECT ASSESSMENT FORM FOR THE TESTING OF CUSTOMER SERVICE IN HOTEL AND TOURISM UNIT IN HETA-ECVET PROJECT name: Work placement (name and address): Time of the testing period: Name of the work place instructor

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet SÄHKÖLAITOSASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2004 MÄÄRÄYS 31/011/2004 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2247 0 (nid.) ISBN 952 13 2248 9 (pdf) 1 DNO 31/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Tuulivoimalaitos ja sähköverkko

Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Mikko Tegel 25.5.20 Tarvasjoki Voimantuotannon sähköverkkoon liittymistä koskevat säännökset ja ohjeet 2 / Tuulivoimalatyypit 3 / Suosituksia Tekniset vaatimukset Tuulivoimalan

Lisätiedot

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Kunnossapitopalvelusopimus - Kunnossapitosopimus on yleissopimus, jonka mukaisin ehdoin toimittaja sitoutuu tilaajan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Tämän päätöksen tarkoituksena on luoda Yhtiö Oy:n sähköverkossa toteutettaville jännitetöille turvallinen toimintaympäristö, määritellä Yhtiö Oy:n sähköverkossa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

VENÄJÄN RAKENTAMISKULTTUURI. 18.03.2014 KOTKA Grigori Dementjev Finedu säätiö

VENÄJÄN RAKENTAMISKULTTUURI. 18.03.2014 KOTKA Grigori Dementjev Finedu säätiö VENÄJÄN RAKENTAMISKULTTUURI 18.03.2014 KOTKA Grigori Dementjev Finedu säätiö FINEDU SÄÄTIÖ Rakennusteollisuus RT ry käynnisti vuonna 2009 laajan kehittämistoiminnan, jonka tavoitteena oli lisätä suomalaisten

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

HUOMISEN LATTIAT TÄNÄÄN

HUOMISEN LATTIAT TÄNÄÄN na LUONNOLLISESTI HUOMISEN LATTIAT TÄNÄÄN Kotimaisia pinnoitusratkaisuja jo vuodesta 1963... nten v u otta Tutkimus- ja kehitysosaston terveiset... Suomen suurin lattiapinnoittaja... Эксперт в области

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi Sähköturvallisuuden oma-arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa kaikkien sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista. Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Kevät 2016. Laita talteen! Webinaari, sähköalan säädökset 2016/SFS 6000 pulmakohdat 27.1., 20.4. ja 8.6.2016.

Kevät 2016. Laita talteen! Webinaari, sähköalan säädökset 2016/SFS 6000 pulmakohdat 27.1., 20.4. ja 8.6.2016. Kursseja kevätkaudella 2016: Webinaari, sähköalan säädökset 2016/SFS 6000 pulmakohdat 27.1., 20.4. ja 8.6.2016. 09:00 Sähköalan turvallisuutta koskevat uudet säädökset uusi sähköturvallisuuslaki ja -asetus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus TÖÖOSKUSTE HINDAMISSKAALA

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus TÖÖOSKUSTE HINDAMISSKAALA Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus TÖÖOSKUSTE HINDAMISSKAALA Tallinn 2012 Originaal: Olli Daavittila, Tuula Matikainen TYÖTAITOJEN ARVIOINTIASTEIKKO Perttulan Erityisammattikoulun julkaisuja 6/1997

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen TAUSTAMUISTIO 31.1.2012 Sähköverkkoasentajan ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen Sähköverkkoasentajan ammattitutkinnon perusteet ovat vuodelta 2004. Perusteet eivät kaikilta osin enää vastaa työelämän

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot

Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot 1. Yleistä Työskentely sähköjohtojen ja -kaapeleiden parissa ja läheisyydessä on tavanomaista rakennustyömaalla. Työssä on tunnistettava, että ilma- ja maajohdot aiheuttavat

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ 1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta

2. Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta Työskentely maatalousalalla 1. Työprosessin hallinta Maatilan tai maaseutuyrityksen työtehtävien tekeminen Tyydyttävä T1 noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti suhtautuu myönteisesti

Lisätiedot

Sähkön liittymismaksut, hinnasto alkaen

Sähkön liittymismaksut, hinnasto alkaen Sähkön liittymismaksut, hinnasto 1.1.2015 alkaen Yleistä Outokummun Energia Oy noudattaa sähköverkkoon liittymisessä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkön käyttöpaikkojen liittymisen ehtoja LE 2014

Lisätiedot

Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä. Esittelijän nimi

Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä. Esittelijän nimi Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä Esittelijän nimi SISÄLTÖ 1. Tausta ja tavoitteet 2. Sähköverkon rakenteet 3. Vaaratilanteiden läpikäynti 4. Henkilövahingon sattuessa 5. Yhteenveto 1. TAUSTA

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI OPAS SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille Sähköturvallisuuden arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

Kuinka käyttää sosiaalista mediaa tapahtumien markkinoinnissa

Kuinka käyttää sosiaalista mediaa tapahtumien markkinoinnissa 1 Kuinka käyttää sosiaalista mediaa tapahtumien markkinoinnissa 22.11.2013 Oulussa Culma- hankkeen seminaari Sustainable Event Management Projektipäällikkö Lucia Jakobsson / Лусиа Якобссон Sosiaalisen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Maanalaisten rakenteiden rakentaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN AMMATTITUTKINTO Määräys 46/011/2015 Maanalaisten rakenteiden rakentaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Maanalaisen rakenteen rakentamiseen liittyvien suunnitelmien ja asiakirjojen

Lisätiedot

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN KUITUVERKON SUORITUSKYKYARVOJEN MERKITYS JA MITTAUS 8.11.2017 LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN VILLE REINIKAINEN Sisältö Suorituskykyarvojen ja liittimien puhtauden merkitys käytännössä Mittauksen,

Lisätiedot

Turva-ala. Yleiskuvaus kilpailulajista. Kilpailun luonne. Osaamisvaatimukset. Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Turva-ala. Yleiskuvaus kilpailulajista. Kilpailun luonne. Osaamisvaatimukset. Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika Turva-ala Yleiskuvaus kilpailulajista Yleiskuvaus kilpailulajista Turvallisuusala koostuu yhteiskunnan perusturvallisuuden ylläpitämiseksi toteutettavista viranomaistoiminnoista, yritysten, julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

IP 54. tulikivi touch screen ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ. TULIKIVI touch screen asennus- ja käyttöohje

IP 54. tulikivi touch screen ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ. TULIKIVI touch screen asennus- ja käyttöohje tulikivi touch screen TULIKIVI touch screen asennus- ja käyttöohje MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR TULIKIVI TOUCH SCREEN ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ TULIKIVI TOUCH SCREEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee sähköturvallisuuslain (1135/2016)

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Sähköverkkoasentajan ammattitutkinnon suorittanut henkilö

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan perustöitä sähkö- ja

Lisätiedot

Заявление Рекомендательное письмо

Заявление Рекомендательное письмо - Введение Dear Sir, Hyvä Herra, Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно Dear Madam, Hyvä Rouva Официально, адресовано женщине, имя неизвестно Dear Sir / Madam, Официально, имя и пол адресата неизвестны

Lisätiedot

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Kone- ja tuotantekniikan perustutkinto Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 26.06.2017 115 Näyttötoimikunta 18.5.2017 Voimassa 1.8.2017 alkaen Sisällys Valmistustyöt... 3 Asennus- ja automaatiotyöt...

Lisätiedot

Заявление Рекомендательное письмо

Заявление Рекомендательное письмо - Введение Hyvä Herra, Dear Sir, Официально, адресовано мужчине, имя неизвестно Hyvä Rouva Dear Madam, Официально, адресовано женщине, имя неизвестно Hyvä Herra / Rouva Официально, имя и пол адресата неизвестны

Lisätiedot