Sähköverkostoasentaja OSAAMISVAATIMUKSET. Elektrivõrgu paigaldaja OSKUSNÕUDED. Электромонтажник ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköverkostoasentaja OSAAMISVAATIMUKSET. Elektrivõrgu paigaldaja OSKUSNÕUDED. Электромонтажник ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ"

Transkriptio

1 Sähköverkostoasentaja OSAAMISVAATIMUKSET Elektrivõrgu paigaldaja OSKUSNÕUDED Электромонтажник ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ

2 OSAAMISVAATIMUKSET OSKUSNÕUDED ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ FI EE RU 3.1 Sähköverkostoasentajanturvallisuus-osaaminen Ohutusalased oskused Навыки техники безопасности On oltava voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto ja hänen on osattava toimia työssään sähköturvallisuusvaatimusten mukaisesti. (FI, EE) Suorittajalla pitää olla suoritettuna sähköturvallisuustutkinto ST2 tai ST1 tai hänellä on hankittuna sähköpätevyys 2 tai 1 (ST1r) EE LV LT on oltava voimassa oleva todistus sähkötyöturvallisuuskoulutuksest a ja hänen on työssään tinkimättä noudatettava sähkötyöturvallisuusmääräyksiä. olemas kehtiv elektriohutuse kavalifikatsioon ja oskab tööd tehes järgida elektriohutuse nõudeid (FI, EE) tehtud elektriohutuse eksam ST2 või ST1 või olemas elektriala pädevustase 2 või 1 (ST1r) olemas elektritööde ohutuskoolituse kehtiv tunnistus ja järgib tingimusteta oma töös elektritööde ohutusnõudeid имеет действующую квалификацию по электробезопасности и при выполнении работы умеет действовать в соответствии с требованиями электробезопасности (FI, EE) сдан экзамен по электробезопасности ST2 или ST1 или есть квалификация 2 или 1 (ST1r) в области электроэнергетики имеет действующее свидетельство о наличии подготовки в области электробезопасности и беспрекословно соблюдает правила электробезопасности в своей работе (FI, EE) on oltava voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti (sfs 6002) EE LV LT (FI, EE) olemas kehtiv elektritööde ohutuskaart (sfs 6002) (FI, EE) имеет действующую лицензию по электробезопасности (sfs 6002)

3 On oltava voimassa oleva todistus sähkötyöturvallisuuskoulutuksest a ja hänen on työssään tinkimättä noudatettava sähkötyöturvallisuusmääräyksiä. olemas elektritööde ohutuskoolituse kehtiv tunnistus ja järgib tingimusteta oma töös elektritööde ohutusnõudeid имеет действующее свидетельство о наличии подготовки в области электробезопасности и беспрекословно соблюдает правила электробезопасности в своей работе (FI, EE) Suorittajalla on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti (FI, EE) olemas kehtiv tööohutuskaart (FI, EE) имеет действующую лицензию по технике безопасности труда EE LV LT on oltava voimassa oleva olemas tuleohtlike tööde имеет действующее todistus tulityö koulutuksesta ja koolituse kehtiv tunnistus ja свидетельство о наличии hänen on toimittava tulitöiden järgib töötades koolitusel подготовки в области yhteydessä turvallisuutta esitatud põhimõtteid огневых работ и при vaarantamatta. выполнении огневых работ действует безопасным образом (FI, EE) Suorittajalla on oltava (FI, EE) olemas kehtiv (FI, EE) имеет voimassa oleva tulityökortti tuletöökaart действующую лицензию на огневые работы EE LV LT Tunnistaa henkilökohtaiset suojaimet ja tietää niiden käyttötarpeen, sekä osaa käyttää niitä asianmukaisesti. tunneb individuaalseid kaitsevahendeid ja nende kasutusotstarvet ning oskab neid asjakohaselt kasutada знает средства индивидуальной защиты, цели их применения и умеет пользоваться ими должным образом osaa käyttää koneellisissa ja käsin tehtävissä nostoissa oikeanlaisia välineitä ja työtapoja. oskab seadmetega ja käsitsi tehtavatel tõstetöödel kasutada õigeid vahendeid ja töövõtteid умеет использовать правильные средства и методы работы при выполнении механизированных и ручных подъёмных работ

4 Hallitsee turvalliset työmenetelmät henkilönostoissa sekä tuntee siihen liittyvän juridiikan. tunneb isikute tõstmise ohutuid töömeetodeid ja teab sellega seotud seadusi владеет безопасными методами выполнения работ по подъёму людей и знает связанные с этим законы ymmärtää tiealueella työskentelyyn liittyvät vaarat ja osaa työssään toimia niin, että turvallisuus säilyy niin työntekijän kuin tienkäyttäjän sekä muiden työntekijöiden osalta. (FI, EE) Suorittajalla on oltava tieturva 1 kortti saab aru teemaal töötamisega kaasnevatest ohtudest ja oskab töötada nii, et on tagatud tema enda, tee kasutajate ja teiste töötajate ohutus (FI, EE) olemas teetööde ohutuskaart 1 понимает опасные факторы, связанные с работой на дорожном участке, и умеет действовать так, чтобы обеспечить безопасность себе, пользователям дороги и другим работникам. (FI, EE) имеет лицензию 1 по безопасности дорожных работ EE LV LT Osaa tehdä tikas ja telinetyöt oskab redeli ja умеет проводить работы annettujen ohjeiden ja tellingutöödel tegutseda на лестницах и лесах в vaatimusten mukaisesti. etteantud juhiste ja nõuete соответствии с kohaselt представленными руководствами и требованиями (FI, EE) Suorittaja on osallistunut valtuutetun kouluttajan telineja tikastyökoulutukseen (FI, EE) läbinud volitatud koolitaja tellingutel ja redelil töötamise koolituse (FI, EE) участвовал в подготовке по работам на лестницах и лесах, организованной уполномоченной организацией/лицом EE LV LT Tuntee työturvallisuuslain ja työsuhdelain peruskohdat ja ottaa ne huomioon toimissaan. tunneb tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide põhinõudeid ning tegutsemisel arvestab nendega знает основные положения законов, регулирующих безопасность труда и трудовые отношения, и учитывает их при работе

5 Pystyy kuvailemaan riskienarviointitoimintaa työpaikalla ja hallitsee vähintään yhden riskienarviointimenetelmän. oskab kirjeldada töötamiskoha riskihindamistoiminguid ja oskab rakendada vähemalt ühte riskihindamismeetodit умеет описать меры по оценке рисков на рабочем месте и применить хотя бы один метод оценки рисков Hallitsee perusensiaputaidot sekä osaa tunnistaa omaan työhön ja työskentelyyn liittyviä terveydelle vaarallisia/haitallisia tekijöitä ja tuntee toimenpiteitä niiden vähentämiseksi tai poistamiseksi tunneb põhilisi esmaabivõtteid ja oma tööga seotud terviseohtlikke/ kahjulikke mõjureid ning teab nende vähendamise ja kõrvaldamise meetmeid. владеет методикой оказания первой помощи, знает опасные/вредные для здоровья факторы, связанные с его работой, а также меры по уменьшению или устранению их воздействия на здоровье (FI, EE) Suoritajalla on oltava voimassa oleva ensiapu 1 kortti (FI, EE) olemas kehtiv esmaabikaart 1 (FI, EE) имеет действующую лицензию 1 по оказанию первой помощи EE LV LT Tuntee omaan työhön liittyvien suojainten käytön ja tietää keinoja oman työterveytensä ylläpitämiseksi oskab oma töös kasutada умеет использовать при vajalikke kaitsevahendeid ja работе необходимые tunneb oma tervise hoidmise защитные средства и знает, viise как заботиться о своем здоровье 3.2 Sähköverkostoasentajan yleistaidot Osaa tehdä asennuksia itsenäisesti sekä yhtenä jäsenenä sähköverkostotyöryhmää. Tuntee sähköalan perusteet ja osaa hyödyntää niitä töissään Elektrivõrgu paigaldaja üldoskused oskab teha paigaldustöid iseseisvalt ja elektrivõrgu töörühma liikmena teab elektriala põhimõtteid ja oskab neid oma töös rakendada Общие навыки монтажника электросетей умеет осуществлять электромонтаж как самостоятельно, так и в составе бригады знает основные принципы электротехники и умеет применять их в работе

6 Osaa verkostokarttojen ja työdokumenttien perusteella valita työhön tarvittavat tarvikkeet ja koneet ja laitteet. oskab võrgu asendiplaanide ja töödokumentide alusel valida tööks vajalikke tarvikuid, masinaid ja seadmeid. умеет выбрать необходимые для работы инструменты, механизмы и оборудование на основании топографической карты сети и рабочих документов Hallitsee turvallisen työskentelyn menetelmät ja toimii työssään ja toiminnoissaan lakien, vaatimusten ja ohjeiden sekä standardien asettamien reunaehtojen mukaisesti. tunneb ohutu töötegemise meetodeid, tegutseb oma töös seaduste, nõuete, juhendite ja standardite kohaselt владеет методами безопасного ведения работ и действует в соответствии с законами, требованиями, инструкциями и стандартами Osaa tarkastaa ja dokumentoida tekemänsä työsuoritteen oskab oma valmistööd kontrollida ja dokumenteerida умеет проверять и документировать выполненные им работы Osaa huolehtia työssään oskab tööks vajalikku умеет содержать в tarvitsemiensa varusteiden ja varustust ja seadmeid korras надлежащем порядке laitteiden kunnosta hoida. необходимые в работе приборы и оборудование osaa toimia asiakaspinnassa, käyttäytyen hyvien tapojen mukaisesti ja osaa toimia asiakasta palvelevalla otteella tuntee ympäristön suojelun periaatteet ja ottaa ne työssään huomioon osaa tulkita alalla tarvittavien komponenttien asennusohjeita tyydyttävällä tasolla myös englannin kielellä, sanakirjaa apuna käyttäen. oskab tegutseda kliendi territooriumil, käitudes hea tava kohaselt ja klienti teenindaval viisil teab keskkonnahoiu põhimõtteid ja järgib neid oma töös oskab oma alal kasutatavate komponentide paigaldusjuhiseid rahuldavalt selgitada ka inglise keeles, kasutades sõnaraamatut умеет вести себя на территории клиента, добропорядочно и добросовесно обслуживая клиента знает принципы защиты окружающей среды и соблюдает их в своей работе умеет истолковывать необходимые для работы инструкции по монтажу компонентов, в том числе, на английском языке, пользуясь словарем

7 Hän selviää pienimuotoisesta työtilanne selvityksestä englannin kieltä apuna käyttäen. tuleb toime tööolukorra lihtsama selgitamisega inglise keeles умеет справиться с несложной ситуацией на рабочем месте на английском языке 3.3 Sähköverkostoasentajan ATK-taidot Suoriutuu yksinkertaisista tehtävistä taulukkolaskenta ja tekstinkäsittelyohjelmia käyttäen. Elektrivõrgu paigaldaja arvutioskus oskab teha lihtsaid toiminguid tabelarvutuse ja tekstitöötluse programmides Знание компьютера монтажником электросетей умеет выполнять простые операции на компьютере, пользуясь программами обработки текстов и табличных расчётов Ymmärtää yritysten tietoturvallisuuden ohjeet ja määräykset yleisellä tasolla ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla. mõistab ettevõtete ohutusjuhised ja eeskirju üldisel tasemel ning oskab käituda vastavalt nendele понимает на общем уровне инструкции и правила по технике безопасности предприятий и умеет действовать предусмотренным ими образом Tuntee tarjouslaskentaohjelmien periaatteen Osaa sähköpostiohjelmien käytön ja osaa toimia tietoturvallisuutta vaarantamatta. Ymmärtää verkkotietojärjestelmien merkityksen jakeluverkon hallinnassa tunneb pakkumise arvutusprogrammide põhimõtteid oskab kasutada e posti programme ja käituda andmeturvalisust ohtu seadmata mõistab jaotusvõrgu halduses olevate võrgu infosüsteemide tähtsust знает принципы программ для учета предложений умеет пользоваться программами электронной почты и действовать с учетом информационной безопасности понимает значение сетевых информационных программ, находящихся в управлении распределительной сети osaa käyttää erilaisia verkkoympäristöön rakennettuja oppimisympäristöjä oskab kasutada erinevaid veebipõhiseid õpikeskkondi умеет пользоваться различными видами сетевых учебных сред

8 3.4.1 Verkostoasennukset < 24 kv ilmajohtotekniikka ja < 1 kv maakaapelitekniikka Võrgupaigaldised <24 kv õhuliinid ja < 1 kv maakaabelliinid Монтаж сетей напряжением < 24 кв воздушные линии и < 1 kv подземные кабели Osaa lukea sähköverkon piirustuksia ja kaavioita Osaa tarkastaa maastomerkintöjen oikeellisuuden suunnitelmassa esitettyihin verraten saab aru elektrivõrgu joonistest ja skeemidest oskab kontrollida maastikule märgitu vastavust projektile умеет читать чертежи и схемы электросети умеет проверять соответствие разметок на местности данным проекта Osaa työkohteessa valita sopivat kulkureitit ja varastopaikat, siten ettei aiheuta ylimääräistä haittaa kohteen normaalitoiminnoille ja ympäristölle oskab objektil valida sobivad trassid ja ladustamiskohad, nii et ei häirita normaalset tööd objektil ega kahjustata liigselt keskkonda умеет выбирать подходящие маршруты передвижения и места хранения материалов, не создавая лишних помех в нормальной работе на объекте и не нанося вреда окружающей среде Osaa menetelmät työmaan merkitsemiseksi ja suojaamiseksi tunneb objekti tähistamise ja kaitsmise meetmeid знает способы маркировки и защиты объекта Osaa selvittää muiden kaapelien ja esteiden vaikutukset työn suorittamiseen. Osaa valmistella ja kalustaa 0,4kV 20 kv pylväät vakiorakenteiden mukaisesti ja osaa niiden asentamiseen liittyvät toimenpiteet oskab välja selgitada muude kaablite ja takistuste mõju tööle oskab põhikonstruktsioonidele vastavalt ette valmistada ja seadmestada 0,4 20 kv maste ning oskab nende paigaldamisega seotud töid умеет выяснить влияние других кабелей и препятствий на выполнение работ умеет подготавливать и оснащать опоры 0,4 кв 20 кв согласно основным конструкциям, а также умеет выполнять работы, связанные с их установкой

9 osaa valmistella 0,4kV 20 kv harukset vakiorakenteiden mukaisesti ja osaa niiden asentamiseen liittyvät toimenpiteet oskab põhikonstruktsioonidele vastavalt ette valmistada 0,4 20 kv tõmmitsaid ning oskab nende paigaldamisega seotud töid умеет подготавливать 0,4 кв 20 кв подкосы и оттяжки согласно основным конструкциям, а также умеет выполнять работы, связанные с их установкой (FI, EE) Puupylväsrakenteet EE LV LT Tietää < 24 kv ilmajohtojen asentamiseen liittyvät työvaiheet Tietää < 1kV maakaapelien asentamiseen liittyvät työvaiheet Osaa ottaa huomioon erilaisten ilmajohtojen erityisvaatimukset. (FI, EE) puumastide konstruktsioonid teab < 24 kv õhuliinide paigaldamisega seotud tööetappe teab < 1kV maakaabelliinide paigaldamisega seotud tööetappe oskab arvestada erinevate õhuliinide erinõuetega (FI, EE) конструкции для деревянных опор знает этапы работ по монтажу воздушных линий напряжением < 24 кв знает этапы работ по монтажу подземных кабелей напряжением < 1кВ умеет учитывать специальные требования для различных воздушных линий Osaa ottaa huomioon erilaisten maakaapelien erityisvaatimukset. Tuntee < 24 kv ilmajohtojen asentamisen yhteydessä tarvittavat työkalut ja osaa niiden turvallisen käytön. Tuntee < 1kV maakaapelien asentamisen yhteydessä tarvittavat työkalut ja osaa niiden turvallisen käytön. oskab arvestada erinevate maakaablite erinõuetega teab < 24 kv õhuliinide paigaldamiseks vajalikke tööriistu ja oskab neid ohutult kasutada teab < 1kV maakaabelliinide paigaldamiseks vajalikke tööriistu ja oskab neid ohutult kasutada умеет учитывать специальные требования для различных подземных кабелей знает инструменты, необходимые для установки воздушных линий напряжением < 24 кв, и умеет безопасно пользоваться ими знает инструменты, необходимые для установки подземных кабелей напряжением < 1кВ, и умеет безопасно пользоваться ими

10 Tietää lisä ja muutostöiden vaikutukset ja niiden tekemisen ehdot, sekä osaa kirjata niistä aiheutuneet muutokset. teab lisa ja muudatustööde mõju ja nende tegemise tingimusi ning oskab kirjeldada nendest töödest tulenevaid muudatusi знает о влиянии дополнительных работ и работ по внесению изменений, а также условия их выполнения, умеет описать вызванные ими изменения Tuntee erilaiset käytetyimmät < 1kV :n maakaapelityypit ja tietää niiden käyttötarkoitukset tunneb erinevaid enamkasutatavaid < 1kV kaablitüüpe ja teab nende kasutusotstarvet знает различные наиболее распространенные типы кабелей напряжением <1кВ и их предназначение (FI, EE) Yleisimmät suomessa käytettävät kaapelit (FI, EE) Soomes enamkasutatavad kaablid (FI, EE) Наиболее распространенные в Финляндии типы кабелей EE LV LT Osaa ottaa asennettaessa oskab paigaldamise ajal при прокладке умеет huomioon valmistajien antamat arvestada tootja et teantud учитывать задаваемые maksimivetovoimat, maksimaalset tõmbejõudu, изготовителем taivutussäteet vedon aikana sekä kertataivutuksessa ja tietää myös asennuslämpötilavaatimukset. painderaadiust tõmbe ajal ja ühekordsel painu tamisel ning teab nõudeid paigaldustemperatuurile максимальную силу натяжения, радиусы изгиба во время прокладки и при однократном изгибе, а также температурные условия EE LV LT (FI, EE) Yleisimmät suomessa käytettävät kaapelit (FI, EE) Soomes enamkasutatavad kaablid (FI, EE) Наиболее распространенные в Финляндии типы кабелей

11 Suoriutuu yleisimpien < 1 kv maakaapelijatkosten ja päätteiden tekemisestä, asennusohjeita noudattaen. (FI, EE) Yleisimmät suomessa käytettävät jatkot ja päätteet EE LV LT Osaa asentaa paikoilleen < 1kV kaapelinjakokaapit ja niihin liittyvät virtakiskot ja varokkeet sekä liittimet. osaa asentaa myös tarvittavat merkinnät ja suojaukset. oskab paigaldusjuhiseid järgides paigaldada levinumaid < 1 kvmaakaabli ühendus ja otsmuhve (FI, EE) Soomes enamkasutatavad ühendusja otsamuhvid oskab paigaldada < 1kV jaotuskappe ning nende kogumislatte, kaitsmeid ja klemme. oskab paigaldada ka vajalikud märgistused ja kaitsekatted умеет выполнять работы по монтажу соединительных и концевых муфт наиболее распространенных типов подземных кабелей напряжением < 1 кв, придерживаясь инструкций по монтажу (FI, EE) Наиболее распространенные в Финляндии соединительные и концевые муфты умеет устанавливать кабельные распределительные шкафы напряжением <1кВ, монтировать в них сборные шины, предохранители и клеммы умеет устанавливать необходимую маркировку и защитные щитки Ymmärtää vastuukysymykset oman ja aliurakoitsijan toimissa ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla mõistab vastutust enda ja alltöövõtja töös ning tegutseb sellest lähtuvalt Hallitsee maadoitusten oskab paigaldada maandust asentamisen (verkon (võrgu töömaandus, käyttömaadoitukset, potentiaalin potentsiaaliühtlustuskontuur tasausrengas) ja ymmärtää ) ja teab maanduse eesmärki maadoitusten tarkoituksen. понимает области ответственности своей работы и работы субподрядчика, умеет действовать, исходя из этого умеет устанавливать заземление (эксплуатационное заземление сети, контур выравнивания потенциала) и понимает назначение заземления

12 Osaa tehdä käyttöönottotarkastukset ja siihen liittyvät mittaukset (Aistinvaraiset tarkastukset, Eristysresistanssi, jatkuvuusmittaukset, Ik arvot, kiertosuunnat, vaiheistukset, yms.) oskab teha kasutuselevõtukontrolli ja sellega seotud mõõtmisi (isolatsioonitakistus, juhtivus, Ik väärtused, elektromagnetvälja suund, faasid jms) умеет производить проверки при приёмке и связанные с ними измерения (сопротивление изоляции, проводимость, параметры КЗ, направление электромагнитного поля, направление вращения, соответствие фаз и т.д.) hallitsee erilaiset liitostekniikat ja kireyden sekä säätilojen ja eri materiaalien vaikutukset liitokseen. teab erinevaid ühendusviise ning mehaanilise pinge, ilmaolude ja eri materjalide mõju ühendusele владеет различными технологиями соединения, а также знает, как на соединение влияют механическое напряжение, погода и различные материалы Ymmärtää työkalujen mõistab tööriistade olulisust понимает важность merkityksen liitoksen hea ühenduse tegemisel ja инструментов для onnistumiseen ja tietää teab üldisemaid vigasid, mis обеспечения качества liitoksissa yleisimmin esille võivad ühendustes ette tulla соединения и знает tulleet virheet. ошибки, которые наиболее часто встречаются при изготовлении соединений Tuntee <1 kv asennuksen vaatimukset. (Tarvikkeet, merkinnät, suojaus) ja osaa tehdä < 1 kv:n asennuksia. Tietää kaapelien mekaanisen suojauksen vaatimukset ja noudattaa niitä Tuntee vaadittavat asennusetäisyydet maasta ja rakennuksista sekä eriarvoisista tiestöistä teab <1 kv paigaldiste nõudeid (tarvikud, märgistused, kaitsmine) ja oskab teha <1 kv paigaldustöid teab kaablite mehaanilise kaitsmise nõudeid ja järgib neid teab, millised on nõuetekohased paigalduskaugused maapinna ja hoonete ning erineva kategooria teede suhtes знает требования к монтажным работам до 1 кв (инструменты, маркировка, защита) и умеет производить их знает требования к механической защите кабелей и придерживается их знает необходимые монтажные расстояния до земли, зданий и дорожных сетей разной категории

13 Tietää vaadittavat etäisyydet muista rakenteista ja jännitteisistä osista Tietää vaadittavat etäisyydet työskenneltäessä jännitteisten osien läheisyydessä. teab, millised on nõuetekohased vahekaugused teistest konstruktsioonidest ja pingestatud osadest teab, millised on nõuetekohased vahekaugused pingestatud osade läheduses töötamisel знает необходимые расстояния до других конструкций и деталей под напряжением знает необходимые расстояния при работе вблизи токоведущих частей под напряжением Tuntee 20/ x kv pylväsjakelumuuntamon rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ja osaa tehdä niihin liittyviä töitä Selviytyy puistomuuntamon pienjännitelähtöjen kytkemiseen ja merkitsemisen liittyvistä tehtävistä Tuntee erilaiset tievalaistuksessa käytettävät valonlähteet ja niiden käyttöympäristöt. tunneb 20/ x kv mastjaotusalajaama ehitamisega kaasnevaid toiminguid ning oskab teostada nendega seostuvaid töid знает меры, касающиеся строительства 20/ x кв мачтовой распределительной подстанции, и умеет выполнять связанные с этим работы oskab teostada справляется с заданием kioskalajaamast väljuvate подключения и madalpingejuhtmete маркировкой выходов ühendamise ja tähistamisega низкого напряжения seotud tööülesandeid трансформаторной подстанции teab erinevaid valgusallikaid, mida kasutatakse teede valgustamiseks, ja nende kasutustingimusi. знает различные источники света, применяемые для освещения дорог, и условия их использования Tuntee erilaiset pylvästyypit ja hallitsee niiden kalustamisen ja asentamisen tunneb erinevaid mastitüüpe знает различные типы ja oskab neid seadmestada ja опор, умеет устанавливать paigaldada и оснащать их (FI, EE) puu ja metallipylväät, ilma ja maakaapeliasennuksina. EE LV LT (FI, EE) puu ja metallmastid, õhu ja maakaablipaigaldusena (FI, EE) деревянные и металлические опоры при воздушном и кабельном монтаже

14 osaa suunnitelman mukaisesti asentaa oikeaan korkoon ja etäisyyteen teräspylväiden jalustat sekä tuntee niiden käytönrajat. oskab projekti järgi õigele kõrgusele ja kaugusele paigaldada terasmastide jalandid ja teab nende kasutuspiire умеет устанавливать на верную высоту и расстояние основания для стальных опор согласно проекту и знает пределы их использования Tuntee valaistuksen ohjauskeskukset ja kaapit sekä erilaiset valaistuksen ohjaustavat ja osaa asentaa niitä. tunneb valgustuse juhtimiskeskusi ja kappe, valgustuse erinevaid juhtimisviise, oskab neid paigaldada знает распределительные шкафы и центры управления освещением и умеет устанавливать их; знает различные методы управления освещением Verkostoasennukset <24 kv maakaapelitekniikka ja < 1kV ilmajohtotekniikka Võrgupaigaldised <24 kv õhuliinid ja < 1 kv maakaabelliinid Монтаж сетей напряжением <24 kv подземные кабели и < 1kV воздушные линии Osaa lukea sähköverkon piirustuksia ja kaavioita Osaa tarkastaa maastomerkintöjen oikeellisuuden suunnitelmassa esitettyihin verraten saab aru elektrivõrgu joonistest ja skeemidest oskab kontrollida maastikule märgitu vastavust projektile умеет читать чертежи и схемы электросети умеет проверять соответствие разметок на местности данным проекта Osaa työkohteessa valita sopivat kulkureitit ja varastopaikat, siten ettei aiheuta ylimääräistä haittaa kohteen normaalitoiminnoille ja ympäristölle oskab objektil valida sobivad trassid ja ladustamiskohad, nii et ei häirita normaalset tööd objektil ega kahjustata liigselt keskkonda умеет выбирать подходящие маршруты передвижения и места хранения материалов, не вызывая лишних помех в нормальной работе на объекте и не нанося вреда окружающей среде Osaa menetelmät työmaan merkitsemiseksi ja suojaamiseksi tunneb objekti tähistamise ja kaitsmise meetmeid знает способы маркировки и защиты строительной площадки

15 Osaa selvittää muiden kaapelien ja esteiden vaikutukset työn suorittamiseen. Osaa valmistella ja kalustaa < 1 kv pylväät vakiorakenteiden mukaisesti ja osaa niiden asentamiseen liittyvät toimenpiteet oskab välja selgitada muude kaablite ja takistuste mõju tööle oskab kokkulepitud põhikonstruktsioonidele vastavalt ette valmistada ja seadmestada < 1 kv maste ning oskab nende paigaldamisega seotud töid умеет выяснить влияние других кабелей и препятствий на выполнение работ умеет подготавливать и оснащать опоры напряжением <1kV согласно основным конструкциям, а также выполнять работы, связанные с их установкой Osaa valmistella < 1 kvharukset vakiorakenteiden mukaisesti ja osaa niiden asentamiseen liittyvät toimenpiteet oskab kokkulepitud põhikonstruktsioonidele vastavalt ette valmistada < 1 kv tõmmitsaid ning oskab nende paigaldamisega seotud töid умеет подготавливать подкосы и оттяжки напряжением <1kV согласно основным конструкциям, а также выполнять работы, связанные с их установкой Tietää < 1kV ilmajohtojen asentamiseen liittyvät työvaiheet Tietää < 24 kv maakaapelien asentamiseen liittyvät työvaiheet Osaa ottaa huomioon erilaisten ilmajohtojen erityisvaatimukset. teab < 1kV õhuliinide paigaldamisega seotud tööetappe teab < 24 kv maakaabelliinide paigaldamisega seotud tööetappe oskab arvestada erinevate < 1kV õhuliinide erinõuetega знает этапы работ по монтажу воздушных линий напряжением < 1кВ знает этапы работ по монтажу подземных кабельных линий напряжением < 24 кв умеет учитывать специальные требования для различных воздушных линий напряжением < 1кВ Osaa ottaa huomioon erilaisten < 24kV maakaapelien erityisvaatimukset. oskab arvestada erinevate < 24kV maakaablite erinõuetega умеет учитывать специальные требования для различных подземных кабелей напряжением < 24 кв

16 Tuntee < 24 kv maakaapelien asentamisen yhteydessä tarvittavat työkalut ja osaa niiden turvallisen käytön. teab < 24kV maakaablite paigaldamiseks vajalikke tööriistu ja oskab neid ohutult kasutada знает инструменты, необходимые для установки подземных кабелей напряжением < 24 кв, и умеет безопасно пользоваться ими < 1kV maakaapelien asentamisen teab < 1kV maakaablite yhteydessä tarvittavat työkalut ja paigaldamiseks vajalikke osaa niiden turvallisen käytön. tööriistu ja oskab neid ohutult kasutada Tietää lisä ja muutostöiden vaikutukset ja niiden tekemisen ehdot, sekä osaa kirjata niistä aiheutuneet muutokset. teab lisa ja muudatustööde mõju ja nende tegemise tingimusi ning oskab kirjeldada nendest töödest tulenevaid muudatusi знает инструменты, необходимые для установки подземных кабелей напряжением < 1 кв, и умеет безопасно пользоваться ими знает о влиянии дополнительных работ, работ по внесению изменений и условия их выполнения, а также умеет описать вызванные ими изменения Tuntee erilaiset käytetyimmät < tunneb erinevaid знает различные типы 24 kv maakaapelityypit ja tietää enamkasutatavaid < 24 kv наиболее niiden käyttötarkoitukset kaablitüüpe ja teab nende распространенных кабелей kasutusotstarvet напряжением < 24 кв и знает их предназначение (FI, EE) yleisimmät suomessa käytetyt kaapelit (FI, EE) Soomes enamkasutatavad kaablid (FI, EE) Наиболее распространенные в Финляндии типы кабелей EE LV LT Osaa ottaa asennettaessa huomioon valmistajien antamat maksimivetovoimat, taivutussäteet vedon aikana sekä kertataivutuksessa ja myös asennuslämpötilavaatimukset. oskab paigaldamise ajal arvestada tootja et teantud maksimaalset tõmbejõudu, painderaadiust tõmbe ajal ja ühekordsel painu tamisel ning teab nõudeid paigaldustemperatuurile при монтаже умеет учитывать задаваемые изготовителем максимальную силу натяжения, радиусы изгиба, соблюдаемые при прокладке и однократном изгибе, и температурные условия

17 (FI, EE) yleisimmät suomessa käytetyt kaapelit (FI, EE) Soomes enamkasutatavad kaablid (FI, EE) наиболее распространенные в Финляндии типы кабелей EE LV LT Suoriutuu yleisimpien < 24 kv jatkosten ja päätteiden tekemisestä, asennusohjeita noudattaen. oskab paigaldusjuhiseid järgides paigaldada levinumaid < 24 kv ühendusja otsmuhve умеет выполнять работы по монтажу наиболее распространенных соединительных и концевых муфт напряжением < 24 кв, придерживаясь инструкций по монтажу FI EE LV LT Tuntee maahan, veteen ja ilmaan teab maa ja vee alla ning знает методы монтажа asennettavien kaapelien mastide külge paigaldatavate кабелей, которые asennustavat ja valmistajien levinumate kaablite прокладывают в земле, ohjeet ja osaa asentaa ko. paigaldusviise ja tootjate воде и воздухе, а также kaapeleita asennusohjeiden mukaisesti. juhiseid ning oskab neid kaableid paigaldusjuhendeid järgides paigaldada инструкции изготовителей; умеет прокладывать такие кабели в соответствии с инструкциями по монтажу Osaa asentaa paikoilleen < 24 kv kaapelinjakokaapit ja niihin liittyvät virtakiskot ja varokkeet sekä liittimet. oskab paigaldada < 24 kv jaotuskappe ning nende kogumislatte, kaitsmeid ja klemme умеет устанавливать кабельные распределительные шкафы < 24 кв и монтировать в них сборные шины, предохранители и клеммы Osaa asentaa myös tarvittavat merkinnät ja suojaukset. oskab paigaldada ka vajalikud märgistused ja kaitsekatted умеет устанавливать необходимую маркировку и защитные щитки

18 Hallitsee maadoitusten asentamisen (mm. verkon käyttömaadoitukset) ja ymmärtää maadoitusten tarkoituksen. Osaa tehdä käyttöönottotarkastukset ja siihen liittyvät mittaukset (Eristysresistanssi, jatkuvuusmittaukset, Ik arvot, kiertosuunnat, vaiheistukset, yms.) oskab paigaldada maandust (võrgu töömaandus) ja teab maanduse eesmärki oskab teha kasutuselevõtukontrolli ja sellega seotud mõõtmisi (isolatsioonitakistus, juhtivus, Ik väärtused, elektromagnetvälja suund, faasid jms) умеет устанавливать заземления (в т.ч. эксплуатационное заземление сети), понимает назначение заземления умеет производить проверки при приёмке и связанные с ними измерения (сопротивление изоляции, проводимость, параметры КЗ, направление электромагнитного поля, направление вращения, соответствия фаз и т.д.) Hallitsee erilaiset liitostekniikat ja kireyden sekä säätilojen ja eri materiaalien vaikutukset liitokseen. Ymmärtää työkalujen merkityksen liitoksen onnistumiseen ja tietää liitoksissa yleisimmin esille tulleet virheet. teab erinevaid ühendusviise ning mehaanilise pinge, ilmaolude ja eri materjalide mõju ühendusele mõistab tööriistade olulisust hea ühenduse tegemisel ja teab üldisemaid vigasid, mis võivad ühendustes ette tulla владеет различными технологиями соединения, а также знает, как на соединение влияют механическое напряжение, погода и различные материалы понимает важность инструментов для обеспечения качества соединения и знает ошибки, которые наиболее часто встречаются при изготовлении соединений Tuntee 1 kv asennuksen vaatimukset.(tarvikkeet, merkinnät, suojaus) ja osaa tehdä 1 kv:n asennuksia. Tietää kaapelien mekaanisen suojauksen vaatimukset ja noudattaa niitä teab 1 kv paigaldiste nõudeid (tarvikud, märgistused, kaitsmine) ja oskab teha 1 kv paigaldustöid teab kaablite mehaanilise kaitsmise nõudeid ja järgib neid знает требования к монтажным работам 1 кв (инструменты, маркировка, защита) и умеет производить их знает требования к механической защите кабелей и придерживается их

19 Tietää vaadittavat etäisyydet muista rakenteista ja jännitteisistä osista Tietää vaadittavat etäisyydet työskenneltäessä jännitteisten osien läheisyydessä. teab, millised on nõuetekohased vahekaugused teistest konstruktsioonidest ja pingestatud osadest teab, millised on nõuetekohased vahekaugused pingestatud osade läheduses töötamisel знает необходимые расстояния до других конструкций и деталей под напряжением знает необходимые расстояния при работе вблизи токоведущих частей под напряжением Tuntee 20/ x kv pylväsjakelumuuntamon pienjännite puolen rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ja osaa tehdä niihin liittyviä töitä tunneb 20/ x kv mastjaotusalajaama madalpinge poole ehitamisega seotud toiminguid ja oskab teostada sellega seotud töid знает меры, касающиеся строительства 20/ x кв мачтовой распределительной подстанции, и умеет выполнять связанные с этим работы Selviytyy puistomuuntamon perustamiseen, asentamiseen, kytkemiseen ja merkitsemiseen liittyvistä tehtävistä Tuntee erilaiset tievalaistuksessa käytettävät valonlähteet ja niiden käyttöympäristöt. oskab täita kioskalajaama справляется с работами по rajamise, paigaldamise, созданию, монтажу, ühendamise ja tähistamisega подключению и seotud tööülesandeid маркировке трансформаторной подстанции teab erinevaid valgusallikaid, mida kasutatakse teede valgustamiseks ja nende kasutustingimusi знает различные источники света, применяяемые для освещения дороги, и условия их использования tuntee erilaiset pylvästyypit ja hallitsee niiden kalustamisen ja asentamisen tunneb erinevaid mastitüüpe знает различные типы ja oskab neid seadmestada ja опор, умеет их paigaldada устанавливать и оснащать (FI, EE) puu ja metallipylväsasennukset, AMKAja maakaapeliasennuksina EE LV LT (FI, EE) puu ja metallmasti paigaldused, AMKA ja maakaablipaigaldustena (FI, EE) установка деревянных, ж/б и металлических опор при прокладке проводов AMKA и кабелей

20 Osaa suunnitelman mukaisesti asentaa oikeaan korkoon ja etäisyyteen teräspylväiden jalustat sekä tuntee niiden käytönrajat. oskab projekti järgi õigele kõrgusele ja kaugusele paigaldada terasmastide jalandid ja teab nende kasutuspiire умеет устанавливать на верную высоту и расстояние основания для стальных опор согласно проекту и знает пределы их использования Tuntee valaistuksen ohjauskeskukset ja kaapit sekä erilaiset valaistuksen ohjaustavat ja osaa asentaa niitä. tunneb valgustuse juhtimiskeskusi ja kappe, valgustuse erinevaid juhtimisviise, oskab neid paigaldada знает распределительные шкафы и центры управления освещением и умеет устанавливать их; знает различные методы управления освещением 3.5 Sähköasematekniikka 110/35 110/10 kv Alajaamad 110/35 110/10 kv Подстанции 110/35 110/10 кв Ymmärtää sähköaseman saab aru alajaama mõjust merkityksen muulle ülejäänud jaotussüsteemile jakelujärjestelmälle понимает влияние подстанции на остальную распределительную систему Osaa huomioda sähköasemien vaaratekijät ja erityisominaisuudet, kuten akut, kondensaattorit, varasyötöt, takajännitteet, kiskojärjestelmät ja hajautetun sähköntuotannon vaikutukset. oskab arvestada alajaamade riskiteguritega ning erijoontega, nagu akud, kondensaatorid, reservtoide, taastuvpinge, latisüsteemid ja elektri hajustootmise mõju умеет учитывать факторы риска и особенности подстанций, такие как аккумуляторы, конденсаторы, резервное питание, восстанавливающееся напряжение, системы шин и влияние рассредоточенного производства электроэнергии Hallitsee erilaiset työskentelytavat ja menetelmät. valdab erinevaid tööviise ja meetodeid владеет различными способами и методами работы

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN AMMATTIALAN

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014 Määräys 77/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut)

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelma hyväksytty käyttöönotettavaksi 27.5.2010 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014 Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala, sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala, automaatioasentaja

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Sähköasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähköasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 120 ov Sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen

Lisätiedot

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 3/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 1 Sisältö 2 1

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Sähköasentaja, automaatioasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja

Opetussuunnitelma. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja Opetussuunnitelma koulutusohjelma, sähköasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (105) Sisällysluettelo 1, sähköasentaja... 4 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien sähköalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KUNNOSSAPIDON AMMATTITUTKINTO 2004 MÄÄRÄYS 15/011/2004 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2106 7 (nid.) ISBN 952 13 2107 5 (pdf) 1 DNO 15/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Tietokone- ja tietoliikenneasennukset,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf) Näyttötutkinnon perusteet TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 31/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2921 1 (nid.) ISBN 952 13 2922 X (pdf) 1 Dno 31/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kinnisvaraalane sõnastik

Kinnisvaraalane sõnastik Eesti ja Soome INTERREG III A projekt EESTI-SOOME KINNISVARAALANE KOOLITUS- JA ARENDUSPROJEKT Kinnisvaraalane sõnastik Aruanne on valminud Soome Kinnisvara Koolituse Sihtasutuse ja Tallinna Tehnikaülikooli

Lisätiedot