Sähköverkostoasentaja OSAAMISVAATIMUKSET. Elektrivõrgu paigaldaja OSKUSNÕUDED. Электромонтажник ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköverkostoasentaja OSAAMISVAATIMUKSET. Elektrivõrgu paigaldaja OSKUSNÕUDED. Электромонтажник ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ"

Transkriptio

1 Sähköverkostoasentaja OSAAMISVAATIMUKSET Elektrivõrgu paigaldaja OSKUSNÕUDED Электромонтажник ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ

2 OSAAMISVAATIMUKSET OSKUSNÕUDED ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ FI EE RU 3.1 Sähköverkostoasentajanturvallisuus-osaaminen Ohutusalased oskused Навыки техники безопасности On oltava voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto ja hänen on osattava toimia työssään sähköturvallisuusvaatimusten mukaisesti. (FI, EE) Suorittajalla pitää olla suoritettuna sähköturvallisuustutkinto ST2 tai ST1 tai hänellä on hankittuna sähköpätevyys 2 tai 1 (ST1r) EE LV LT on oltava voimassa oleva todistus sähkötyöturvallisuuskoulutuksest a ja hänen on työssään tinkimättä noudatettava sähkötyöturvallisuusmääräyksiä. olemas kehtiv elektriohutuse kavalifikatsioon ja oskab tööd tehes järgida elektriohutuse nõudeid (FI, EE) tehtud elektriohutuse eksam ST2 või ST1 või olemas elektriala pädevustase 2 või 1 (ST1r) olemas elektritööde ohutuskoolituse kehtiv tunnistus ja järgib tingimusteta oma töös elektritööde ohutusnõudeid имеет действующую квалификацию по электробезопасности и при выполнении работы умеет действовать в соответствии с требованиями электробезопасности (FI, EE) сдан экзамен по электробезопасности ST2 или ST1 или есть квалификация 2 или 1 (ST1r) в области электроэнергетики имеет действующее свидетельство о наличии подготовки в области электробезопасности и беспрекословно соблюдает правила электробезопасности в своей работе (FI, EE) on oltava voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti (sfs 6002) EE LV LT (FI, EE) olemas kehtiv elektritööde ohutuskaart (sfs 6002) (FI, EE) имеет действующую лицензию по электробезопасности (sfs 6002)

3 On oltava voimassa oleva todistus sähkötyöturvallisuuskoulutuksest a ja hänen on työssään tinkimättä noudatettava sähkötyöturvallisuusmääräyksiä. olemas elektritööde ohutuskoolituse kehtiv tunnistus ja järgib tingimusteta oma töös elektritööde ohutusnõudeid имеет действующее свидетельство о наличии подготовки в области электробезопасности и беспрекословно соблюдает правила электробезопасности в своей работе (FI, EE) Suorittajalla on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti (FI, EE) olemas kehtiv tööohutuskaart (FI, EE) имеет действующую лицензию по технике безопасности труда EE LV LT on oltava voimassa oleva olemas tuleohtlike tööde имеет действующее todistus tulityö koulutuksesta ja koolituse kehtiv tunnistus ja свидетельство о наличии hänen on toimittava tulitöiden järgib töötades koolitusel подготовки в области yhteydessä turvallisuutta esitatud põhimõtteid огневых работ и при vaarantamatta. выполнении огневых работ действует безопасным образом (FI, EE) Suorittajalla on oltava (FI, EE) olemas kehtiv (FI, EE) имеет voimassa oleva tulityökortti tuletöökaart действующую лицензию на огневые работы EE LV LT Tunnistaa henkilökohtaiset suojaimet ja tietää niiden käyttötarpeen, sekä osaa käyttää niitä asianmukaisesti. tunneb individuaalseid kaitsevahendeid ja nende kasutusotstarvet ning oskab neid asjakohaselt kasutada знает средства индивидуальной защиты, цели их применения и умеет пользоваться ими должным образом osaa käyttää koneellisissa ja käsin tehtävissä nostoissa oikeanlaisia välineitä ja työtapoja. oskab seadmetega ja käsitsi tehtavatel tõstetöödel kasutada õigeid vahendeid ja töövõtteid умеет использовать правильные средства и методы работы при выполнении механизированных и ручных подъёмных работ

4 Hallitsee turvalliset työmenetelmät henkilönostoissa sekä tuntee siihen liittyvän juridiikan. tunneb isikute tõstmise ohutuid töömeetodeid ja teab sellega seotud seadusi владеет безопасными методами выполнения работ по подъёму людей и знает связанные с этим законы ymmärtää tiealueella työskentelyyn liittyvät vaarat ja osaa työssään toimia niin, että turvallisuus säilyy niin työntekijän kuin tienkäyttäjän sekä muiden työntekijöiden osalta. (FI, EE) Suorittajalla on oltava tieturva 1 kortti saab aru teemaal töötamisega kaasnevatest ohtudest ja oskab töötada nii, et on tagatud tema enda, tee kasutajate ja teiste töötajate ohutus (FI, EE) olemas teetööde ohutuskaart 1 понимает опасные факторы, связанные с работой на дорожном участке, и умеет действовать так, чтобы обеспечить безопасность себе, пользователям дороги и другим работникам. (FI, EE) имеет лицензию 1 по безопасности дорожных работ EE LV LT Osaa tehdä tikas ja telinetyöt oskab redeli ja умеет проводить работы annettujen ohjeiden ja tellingutöödel tegutseda на лестницах и лесах в vaatimusten mukaisesti. etteantud juhiste ja nõuete соответствии с kohaselt представленными руководствами и требованиями (FI, EE) Suorittaja on osallistunut valtuutetun kouluttajan telineja tikastyökoulutukseen (FI, EE) läbinud volitatud koolitaja tellingutel ja redelil töötamise koolituse (FI, EE) участвовал в подготовке по работам на лестницах и лесах, организованной уполномоченной организацией/лицом EE LV LT Tuntee työturvallisuuslain ja työsuhdelain peruskohdat ja ottaa ne huomioon toimissaan. tunneb tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide põhinõudeid ning tegutsemisel arvestab nendega знает основные положения законов, регулирующих безопасность труда и трудовые отношения, и учитывает их при работе

5 Pystyy kuvailemaan riskienarviointitoimintaa työpaikalla ja hallitsee vähintään yhden riskienarviointimenetelmän. oskab kirjeldada töötamiskoha riskihindamistoiminguid ja oskab rakendada vähemalt ühte riskihindamismeetodit умеет описать меры по оценке рисков на рабочем месте и применить хотя бы один метод оценки рисков Hallitsee perusensiaputaidot sekä osaa tunnistaa omaan työhön ja työskentelyyn liittyviä terveydelle vaarallisia/haitallisia tekijöitä ja tuntee toimenpiteitä niiden vähentämiseksi tai poistamiseksi tunneb põhilisi esmaabivõtteid ja oma tööga seotud terviseohtlikke/ kahjulikke mõjureid ning teab nende vähendamise ja kõrvaldamise meetmeid. владеет методикой оказания первой помощи, знает опасные/вредные для здоровья факторы, связанные с его работой, а также меры по уменьшению или устранению их воздействия на здоровье (FI, EE) Suoritajalla on oltava voimassa oleva ensiapu 1 kortti (FI, EE) olemas kehtiv esmaabikaart 1 (FI, EE) имеет действующую лицензию 1 по оказанию первой помощи EE LV LT Tuntee omaan työhön liittyvien suojainten käytön ja tietää keinoja oman työterveytensä ylläpitämiseksi oskab oma töös kasutada умеет использовать при vajalikke kaitsevahendeid ja работе необходимые tunneb oma tervise hoidmise защитные средства и знает, viise как заботиться о своем здоровье 3.2 Sähköverkostoasentajan yleistaidot Osaa tehdä asennuksia itsenäisesti sekä yhtenä jäsenenä sähköverkostotyöryhmää. Tuntee sähköalan perusteet ja osaa hyödyntää niitä töissään Elektrivõrgu paigaldaja üldoskused oskab teha paigaldustöid iseseisvalt ja elektrivõrgu töörühma liikmena teab elektriala põhimõtteid ja oskab neid oma töös rakendada Общие навыки монтажника электросетей умеет осуществлять электромонтаж как самостоятельно, так и в составе бригады знает основные принципы электротехники и умеет применять их в работе

6 Osaa verkostokarttojen ja työdokumenttien perusteella valita työhön tarvittavat tarvikkeet ja koneet ja laitteet. oskab võrgu asendiplaanide ja töödokumentide alusel valida tööks vajalikke tarvikuid, masinaid ja seadmeid. умеет выбрать необходимые для работы инструменты, механизмы и оборудование на основании топографической карты сети и рабочих документов Hallitsee turvallisen työskentelyn menetelmät ja toimii työssään ja toiminnoissaan lakien, vaatimusten ja ohjeiden sekä standardien asettamien reunaehtojen mukaisesti. tunneb ohutu töötegemise meetodeid, tegutseb oma töös seaduste, nõuete, juhendite ja standardite kohaselt владеет методами безопасного ведения работ и действует в соответствии с законами, требованиями, инструкциями и стандартами Osaa tarkastaa ja dokumentoida tekemänsä työsuoritteen oskab oma valmistööd kontrollida ja dokumenteerida умеет проверять и документировать выполненные им работы Osaa huolehtia työssään oskab tööks vajalikku умеет содержать в tarvitsemiensa varusteiden ja varustust ja seadmeid korras надлежащем порядке laitteiden kunnosta hoida. необходимые в работе приборы и оборудование osaa toimia asiakaspinnassa, käyttäytyen hyvien tapojen mukaisesti ja osaa toimia asiakasta palvelevalla otteella tuntee ympäristön suojelun periaatteet ja ottaa ne työssään huomioon osaa tulkita alalla tarvittavien komponenttien asennusohjeita tyydyttävällä tasolla myös englannin kielellä, sanakirjaa apuna käyttäen. oskab tegutseda kliendi territooriumil, käitudes hea tava kohaselt ja klienti teenindaval viisil teab keskkonnahoiu põhimõtteid ja järgib neid oma töös oskab oma alal kasutatavate komponentide paigaldusjuhiseid rahuldavalt selgitada ka inglise keeles, kasutades sõnaraamatut умеет вести себя на территории клиента, добропорядочно и добросовесно обслуживая клиента знает принципы защиты окружающей среды и соблюдает их в своей работе умеет истолковывать необходимые для работы инструкции по монтажу компонентов, в том числе, на английском языке, пользуясь словарем

7 Hän selviää pienimuotoisesta työtilanne selvityksestä englannin kieltä apuna käyttäen. tuleb toime tööolukorra lihtsama selgitamisega inglise keeles умеет справиться с несложной ситуацией на рабочем месте на английском языке 3.3 Sähköverkostoasentajan ATK-taidot Suoriutuu yksinkertaisista tehtävistä taulukkolaskenta ja tekstinkäsittelyohjelmia käyttäen. Elektrivõrgu paigaldaja arvutioskus oskab teha lihtsaid toiminguid tabelarvutuse ja tekstitöötluse programmides Знание компьютера монтажником электросетей умеет выполнять простые операции на компьютере, пользуясь программами обработки текстов и табличных расчётов Ymmärtää yritysten tietoturvallisuuden ohjeet ja määräykset yleisellä tasolla ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla. mõistab ettevõtete ohutusjuhised ja eeskirju üldisel tasemel ning oskab käituda vastavalt nendele понимает на общем уровне инструкции и правила по технике безопасности предприятий и умеет действовать предусмотренным ими образом Tuntee tarjouslaskentaohjelmien periaatteen Osaa sähköpostiohjelmien käytön ja osaa toimia tietoturvallisuutta vaarantamatta. Ymmärtää verkkotietojärjestelmien merkityksen jakeluverkon hallinnassa tunneb pakkumise arvutusprogrammide põhimõtteid oskab kasutada e posti programme ja käituda andmeturvalisust ohtu seadmata mõistab jaotusvõrgu halduses olevate võrgu infosüsteemide tähtsust знает принципы программ для учета предложений умеет пользоваться программами электронной почты и действовать с учетом информационной безопасности понимает значение сетевых информационных программ, находящихся в управлении распределительной сети osaa käyttää erilaisia verkkoympäristöön rakennettuja oppimisympäristöjä oskab kasutada erinevaid veebipõhiseid õpikeskkondi умеет пользоваться различными видами сетевых учебных сред

8 3.4.1 Verkostoasennukset < 24 kv ilmajohtotekniikka ja < 1 kv maakaapelitekniikka Võrgupaigaldised <24 kv õhuliinid ja < 1 kv maakaabelliinid Монтаж сетей напряжением < 24 кв воздушные линии и < 1 kv подземные кабели Osaa lukea sähköverkon piirustuksia ja kaavioita Osaa tarkastaa maastomerkintöjen oikeellisuuden suunnitelmassa esitettyihin verraten saab aru elektrivõrgu joonistest ja skeemidest oskab kontrollida maastikule märgitu vastavust projektile умеет читать чертежи и схемы электросети умеет проверять соответствие разметок на местности данным проекта Osaa työkohteessa valita sopivat kulkureitit ja varastopaikat, siten ettei aiheuta ylimääräistä haittaa kohteen normaalitoiminnoille ja ympäristölle oskab objektil valida sobivad trassid ja ladustamiskohad, nii et ei häirita normaalset tööd objektil ega kahjustata liigselt keskkonda умеет выбирать подходящие маршруты передвижения и места хранения материалов, не создавая лишних помех в нормальной работе на объекте и не нанося вреда окружающей среде Osaa menetelmät työmaan merkitsemiseksi ja suojaamiseksi tunneb objekti tähistamise ja kaitsmise meetmeid знает способы маркировки и защиты объекта Osaa selvittää muiden kaapelien ja esteiden vaikutukset työn suorittamiseen. Osaa valmistella ja kalustaa 0,4kV 20 kv pylväät vakiorakenteiden mukaisesti ja osaa niiden asentamiseen liittyvät toimenpiteet oskab välja selgitada muude kaablite ja takistuste mõju tööle oskab põhikonstruktsioonidele vastavalt ette valmistada ja seadmestada 0,4 20 kv maste ning oskab nende paigaldamisega seotud töid умеет выяснить влияние других кабелей и препятствий на выполнение работ умеет подготавливать и оснащать опоры 0,4 кв 20 кв согласно основным конструкциям, а также умеет выполнять работы, связанные с их установкой

9 osaa valmistella 0,4kV 20 kv harukset vakiorakenteiden mukaisesti ja osaa niiden asentamiseen liittyvät toimenpiteet oskab põhikonstruktsioonidele vastavalt ette valmistada 0,4 20 kv tõmmitsaid ning oskab nende paigaldamisega seotud töid умеет подготавливать 0,4 кв 20 кв подкосы и оттяжки согласно основным конструкциям, а также умеет выполнять работы, связанные с их установкой (FI, EE) Puupylväsrakenteet EE LV LT Tietää < 24 kv ilmajohtojen asentamiseen liittyvät työvaiheet Tietää < 1kV maakaapelien asentamiseen liittyvät työvaiheet Osaa ottaa huomioon erilaisten ilmajohtojen erityisvaatimukset. (FI, EE) puumastide konstruktsioonid teab < 24 kv õhuliinide paigaldamisega seotud tööetappe teab < 1kV maakaabelliinide paigaldamisega seotud tööetappe oskab arvestada erinevate õhuliinide erinõuetega (FI, EE) конструкции для деревянных опор знает этапы работ по монтажу воздушных линий напряжением < 24 кв знает этапы работ по монтажу подземных кабелей напряжением < 1кВ умеет учитывать специальные требования для различных воздушных линий Osaa ottaa huomioon erilaisten maakaapelien erityisvaatimukset. Tuntee < 24 kv ilmajohtojen asentamisen yhteydessä tarvittavat työkalut ja osaa niiden turvallisen käytön. Tuntee < 1kV maakaapelien asentamisen yhteydessä tarvittavat työkalut ja osaa niiden turvallisen käytön. oskab arvestada erinevate maakaablite erinõuetega teab < 24 kv õhuliinide paigaldamiseks vajalikke tööriistu ja oskab neid ohutult kasutada teab < 1kV maakaabelliinide paigaldamiseks vajalikke tööriistu ja oskab neid ohutult kasutada умеет учитывать специальные требования для различных подземных кабелей знает инструменты, необходимые для установки воздушных линий напряжением < 24 кв, и умеет безопасно пользоваться ими знает инструменты, необходимые для установки подземных кабелей напряжением < 1кВ, и умеет безопасно пользоваться ими

10 Tietää lisä ja muutostöiden vaikutukset ja niiden tekemisen ehdot, sekä osaa kirjata niistä aiheutuneet muutokset. teab lisa ja muudatustööde mõju ja nende tegemise tingimusi ning oskab kirjeldada nendest töödest tulenevaid muudatusi знает о влиянии дополнительных работ и работ по внесению изменений, а также условия их выполнения, умеет описать вызванные ими изменения Tuntee erilaiset käytetyimmät < 1kV :n maakaapelityypit ja tietää niiden käyttötarkoitukset tunneb erinevaid enamkasutatavaid < 1kV kaablitüüpe ja teab nende kasutusotstarvet знает различные наиболее распространенные типы кабелей напряжением <1кВ и их предназначение (FI, EE) Yleisimmät suomessa käytettävät kaapelit (FI, EE) Soomes enamkasutatavad kaablid (FI, EE) Наиболее распространенные в Финляндии типы кабелей EE LV LT Osaa ottaa asennettaessa oskab paigaldamise ajal при прокладке умеет huomioon valmistajien antamat arvestada tootja et teantud учитывать задаваемые maksimivetovoimat, maksimaalset tõmbejõudu, изготовителем taivutussäteet vedon aikana sekä kertataivutuksessa ja tietää myös asennuslämpötilavaatimukset. painderaadiust tõmbe ajal ja ühekordsel painu tamisel ning teab nõudeid paigaldustemperatuurile максимальную силу натяжения, радиусы изгиба во время прокладки и при однократном изгибе, а также температурные условия EE LV LT (FI, EE) Yleisimmät suomessa käytettävät kaapelit (FI, EE) Soomes enamkasutatavad kaablid (FI, EE) Наиболее распространенные в Финляндии типы кабелей

11 Suoriutuu yleisimpien < 1 kv maakaapelijatkosten ja päätteiden tekemisestä, asennusohjeita noudattaen. (FI, EE) Yleisimmät suomessa käytettävät jatkot ja päätteet EE LV LT Osaa asentaa paikoilleen < 1kV kaapelinjakokaapit ja niihin liittyvät virtakiskot ja varokkeet sekä liittimet. osaa asentaa myös tarvittavat merkinnät ja suojaukset. oskab paigaldusjuhiseid järgides paigaldada levinumaid < 1 kvmaakaabli ühendus ja otsmuhve (FI, EE) Soomes enamkasutatavad ühendusja otsamuhvid oskab paigaldada < 1kV jaotuskappe ning nende kogumislatte, kaitsmeid ja klemme. oskab paigaldada ka vajalikud märgistused ja kaitsekatted умеет выполнять работы по монтажу соединительных и концевых муфт наиболее распространенных типов подземных кабелей напряжением < 1 кв, придерживаясь инструкций по монтажу (FI, EE) Наиболее распространенные в Финляндии соединительные и концевые муфты умеет устанавливать кабельные распределительные шкафы напряжением <1кВ, монтировать в них сборные шины, предохранители и клеммы умеет устанавливать необходимую маркировку и защитные щитки Ymmärtää vastuukysymykset oman ja aliurakoitsijan toimissa ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla mõistab vastutust enda ja alltöövõtja töös ning tegutseb sellest lähtuvalt Hallitsee maadoitusten oskab paigaldada maandust asentamisen (verkon (võrgu töömaandus, käyttömaadoitukset, potentiaalin potentsiaaliühtlustuskontuur tasausrengas) ja ymmärtää ) ja teab maanduse eesmärki maadoitusten tarkoituksen. понимает области ответственности своей работы и работы субподрядчика, умеет действовать, исходя из этого умеет устанавливать заземление (эксплуатационное заземление сети, контур выравнивания потенциала) и понимает назначение заземления

12 Osaa tehdä käyttöönottotarkastukset ja siihen liittyvät mittaukset (Aistinvaraiset tarkastukset, Eristysresistanssi, jatkuvuusmittaukset, Ik arvot, kiertosuunnat, vaiheistukset, yms.) oskab teha kasutuselevõtukontrolli ja sellega seotud mõõtmisi (isolatsioonitakistus, juhtivus, Ik väärtused, elektromagnetvälja suund, faasid jms) умеет производить проверки при приёмке и связанные с ними измерения (сопротивление изоляции, проводимость, параметры КЗ, направление электромагнитного поля, направление вращения, соответствие фаз и т.д.) hallitsee erilaiset liitostekniikat ja kireyden sekä säätilojen ja eri materiaalien vaikutukset liitokseen. teab erinevaid ühendusviise ning mehaanilise pinge, ilmaolude ja eri materjalide mõju ühendusele владеет различными технологиями соединения, а также знает, как на соединение влияют механическое напряжение, погода и различные материалы Ymmärtää työkalujen mõistab tööriistade olulisust понимает важность merkityksen liitoksen hea ühenduse tegemisel ja инструментов для onnistumiseen ja tietää teab üldisemaid vigasid, mis обеспечения качества liitoksissa yleisimmin esille võivad ühendustes ette tulla соединения и знает tulleet virheet. ошибки, которые наиболее часто встречаются при изготовлении соединений Tuntee <1 kv asennuksen vaatimukset. (Tarvikkeet, merkinnät, suojaus) ja osaa tehdä < 1 kv:n asennuksia. Tietää kaapelien mekaanisen suojauksen vaatimukset ja noudattaa niitä Tuntee vaadittavat asennusetäisyydet maasta ja rakennuksista sekä eriarvoisista tiestöistä teab <1 kv paigaldiste nõudeid (tarvikud, märgistused, kaitsmine) ja oskab teha <1 kv paigaldustöid teab kaablite mehaanilise kaitsmise nõudeid ja järgib neid teab, millised on nõuetekohased paigalduskaugused maapinna ja hoonete ning erineva kategooria teede suhtes знает требования к монтажным работам до 1 кв (инструменты, маркировка, защита) и умеет производить их знает требования к механической защите кабелей и придерживается их знает необходимые монтажные расстояния до земли, зданий и дорожных сетей разной категории

13 Tietää vaadittavat etäisyydet muista rakenteista ja jännitteisistä osista Tietää vaadittavat etäisyydet työskenneltäessä jännitteisten osien läheisyydessä. teab, millised on nõuetekohased vahekaugused teistest konstruktsioonidest ja pingestatud osadest teab, millised on nõuetekohased vahekaugused pingestatud osade läheduses töötamisel знает необходимые расстояния до других конструкций и деталей под напряжением знает необходимые расстояния при работе вблизи токоведущих частей под напряжением Tuntee 20/ x kv pylväsjakelumuuntamon rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ja osaa tehdä niihin liittyviä töitä Selviytyy puistomuuntamon pienjännitelähtöjen kytkemiseen ja merkitsemisen liittyvistä tehtävistä Tuntee erilaiset tievalaistuksessa käytettävät valonlähteet ja niiden käyttöympäristöt. tunneb 20/ x kv mastjaotusalajaama ehitamisega kaasnevaid toiminguid ning oskab teostada nendega seostuvaid töid знает меры, касающиеся строительства 20/ x кв мачтовой распределительной подстанции, и умеет выполнять связанные с этим работы oskab teostada справляется с заданием kioskalajaamast väljuvate подключения и madalpingejuhtmete маркировкой выходов ühendamise ja tähistamisega низкого напряжения seotud tööülesandeid трансформаторной подстанции teab erinevaid valgusallikaid, mida kasutatakse teede valgustamiseks, ja nende kasutustingimusi. знает различные источники света, применяемые для освещения дорог, и условия их использования Tuntee erilaiset pylvästyypit ja hallitsee niiden kalustamisen ja asentamisen tunneb erinevaid mastitüüpe знает различные типы ja oskab neid seadmestada ja опор, умеет устанавливать paigaldada и оснащать их (FI, EE) puu ja metallipylväät, ilma ja maakaapeliasennuksina. EE LV LT (FI, EE) puu ja metallmastid, õhu ja maakaablipaigaldusena (FI, EE) деревянные и металлические опоры при воздушном и кабельном монтаже

14 osaa suunnitelman mukaisesti asentaa oikeaan korkoon ja etäisyyteen teräspylväiden jalustat sekä tuntee niiden käytönrajat. oskab projekti järgi õigele kõrgusele ja kaugusele paigaldada terasmastide jalandid ja teab nende kasutuspiire умеет устанавливать на верную высоту и расстояние основания для стальных опор согласно проекту и знает пределы их использования Tuntee valaistuksen ohjauskeskukset ja kaapit sekä erilaiset valaistuksen ohjaustavat ja osaa asentaa niitä. tunneb valgustuse juhtimiskeskusi ja kappe, valgustuse erinevaid juhtimisviise, oskab neid paigaldada знает распределительные шкафы и центры управления освещением и умеет устанавливать их; знает различные методы управления освещением Verkostoasennukset <24 kv maakaapelitekniikka ja < 1kV ilmajohtotekniikka Võrgupaigaldised <24 kv õhuliinid ja < 1 kv maakaabelliinid Монтаж сетей напряжением <24 kv подземные кабели и < 1kV воздушные линии Osaa lukea sähköverkon piirustuksia ja kaavioita Osaa tarkastaa maastomerkintöjen oikeellisuuden suunnitelmassa esitettyihin verraten saab aru elektrivõrgu joonistest ja skeemidest oskab kontrollida maastikule märgitu vastavust projektile умеет читать чертежи и схемы электросети умеет проверять соответствие разметок на местности данным проекта Osaa työkohteessa valita sopivat kulkureitit ja varastopaikat, siten ettei aiheuta ylimääräistä haittaa kohteen normaalitoiminnoille ja ympäristölle oskab objektil valida sobivad trassid ja ladustamiskohad, nii et ei häirita normaalset tööd objektil ega kahjustata liigselt keskkonda умеет выбирать подходящие маршруты передвижения и места хранения материалов, не вызывая лишних помех в нормальной работе на объекте и не нанося вреда окружающей среде Osaa menetelmät työmaan merkitsemiseksi ja suojaamiseksi tunneb objekti tähistamise ja kaitsmise meetmeid знает способы маркировки и защиты строительной площадки

15 Osaa selvittää muiden kaapelien ja esteiden vaikutukset työn suorittamiseen. Osaa valmistella ja kalustaa < 1 kv pylväät vakiorakenteiden mukaisesti ja osaa niiden asentamiseen liittyvät toimenpiteet oskab välja selgitada muude kaablite ja takistuste mõju tööle oskab kokkulepitud põhikonstruktsioonidele vastavalt ette valmistada ja seadmestada < 1 kv maste ning oskab nende paigaldamisega seotud töid умеет выяснить влияние других кабелей и препятствий на выполнение работ умеет подготавливать и оснащать опоры напряжением <1kV согласно основным конструкциям, а также выполнять работы, связанные с их установкой Osaa valmistella < 1 kvharukset vakiorakenteiden mukaisesti ja osaa niiden asentamiseen liittyvät toimenpiteet oskab kokkulepitud põhikonstruktsioonidele vastavalt ette valmistada < 1 kv tõmmitsaid ning oskab nende paigaldamisega seotud töid умеет подготавливать подкосы и оттяжки напряжением <1kV согласно основным конструкциям, а также выполнять работы, связанные с их установкой Tietää < 1kV ilmajohtojen asentamiseen liittyvät työvaiheet Tietää < 24 kv maakaapelien asentamiseen liittyvät työvaiheet Osaa ottaa huomioon erilaisten ilmajohtojen erityisvaatimukset. teab < 1kV õhuliinide paigaldamisega seotud tööetappe teab < 24 kv maakaabelliinide paigaldamisega seotud tööetappe oskab arvestada erinevate < 1kV õhuliinide erinõuetega знает этапы работ по монтажу воздушных линий напряжением < 1кВ знает этапы работ по монтажу подземных кабельных линий напряжением < 24 кв умеет учитывать специальные требования для различных воздушных линий напряжением < 1кВ Osaa ottaa huomioon erilaisten < 24kV maakaapelien erityisvaatimukset. oskab arvestada erinevate < 24kV maakaablite erinõuetega умеет учитывать специальные требования для различных подземных кабелей напряжением < 24 кв

16 Tuntee < 24 kv maakaapelien asentamisen yhteydessä tarvittavat työkalut ja osaa niiden turvallisen käytön. teab < 24kV maakaablite paigaldamiseks vajalikke tööriistu ja oskab neid ohutult kasutada знает инструменты, необходимые для установки подземных кабелей напряжением < 24 кв, и умеет безопасно пользоваться ими < 1kV maakaapelien asentamisen teab < 1kV maakaablite yhteydessä tarvittavat työkalut ja paigaldamiseks vajalikke osaa niiden turvallisen käytön. tööriistu ja oskab neid ohutult kasutada Tietää lisä ja muutostöiden vaikutukset ja niiden tekemisen ehdot, sekä osaa kirjata niistä aiheutuneet muutokset. teab lisa ja muudatustööde mõju ja nende tegemise tingimusi ning oskab kirjeldada nendest töödest tulenevaid muudatusi знает инструменты, необходимые для установки подземных кабелей напряжением < 1 кв, и умеет безопасно пользоваться ими знает о влиянии дополнительных работ, работ по внесению изменений и условия их выполнения, а также умеет описать вызванные ими изменения Tuntee erilaiset käytetyimmät < tunneb erinevaid знает различные типы 24 kv maakaapelityypit ja tietää enamkasutatavaid < 24 kv наиболее niiden käyttötarkoitukset kaablitüüpe ja teab nende распространенных кабелей kasutusotstarvet напряжением < 24 кв и знает их предназначение (FI, EE) yleisimmät suomessa käytetyt kaapelit (FI, EE) Soomes enamkasutatavad kaablid (FI, EE) Наиболее распространенные в Финляндии типы кабелей EE LV LT Osaa ottaa asennettaessa huomioon valmistajien antamat maksimivetovoimat, taivutussäteet vedon aikana sekä kertataivutuksessa ja myös asennuslämpötilavaatimukset. oskab paigaldamise ajal arvestada tootja et teantud maksimaalset tõmbejõudu, painderaadiust tõmbe ajal ja ühekordsel painu tamisel ning teab nõudeid paigaldustemperatuurile при монтаже умеет учитывать задаваемые изготовителем максимальную силу натяжения, радиусы изгиба, соблюдаемые при прокладке и однократном изгибе, и температурные условия

17 (FI, EE) yleisimmät suomessa käytetyt kaapelit (FI, EE) Soomes enamkasutatavad kaablid (FI, EE) наиболее распространенные в Финляндии типы кабелей EE LV LT Suoriutuu yleisimpien < 24 kv jatkosten ja päätteiden tekemisestä, asennusohjeita noudattaen. oskab paigaldusjuhiseid järgides paigaldada levinumaid < 24 kv ühendusja otsmuhve умеет выполнять работы по монтажу наиболее распространенных соединительных и концевых муфт напряжением < 24 кв, придерживаясь инструкций по монтажу FI EE LV LT Tuntee maahan, veteen ja ilmaan teab maa ja vee alla ning знает методы монтажа asennettavien kaapelien mastide külge paigaldatavate кабелей, которые asennustavat ja valmistajien levinumate kaablite прокладывают в земле, ohjeet ja osaa asentaa ko. paigaldusviise ja tootjate воде и воздухе, а также kaapeleita asennusohjeiden mukaisesti. juhiseid ning oskab neid kaableid paigaldusjuhendeid järgides paigaldada инструкции изготовителей; умеет прокладывать такие кабели в соответствии с инструкциями по монтажу Osaa asentaa paikoilleen < 24 kv kaapelinjakokaapit ja niihin liittyvät virtakiskot ja varokkeet sekä liittimet. oskab paigaldada < 24 kv jaotuskappe ning nende kogumislatte, kaitsmeid ja klemme умеет устанавливать кабельные распределительные шкафы < 24 кв и монтировать в них сборные шины, предохранители и клеммы Osaa asentaa myös tarvittavat merkinnät ja suojaukset. oskab paigaldada ka vajalikud märgistused ja kaitsekatted умеет устанавливать необходимую маркировку и защитные щитки

18 Hallitsee maadoitusten asentamisen (mm. verkon käyttömaadoitukset) ja ymmärtää maadoitusten tarkoituksen. Osaa tehdä käyttöönottotarkastukset ja siihen liittyvät mittaukset (Eristysresistanssi, jatkuvuusmittaukset, Ik arvot, kiertosuunnat, vaiheistukset, yms.) oskab paigaldada maandust (võrgu töömaandus) ja teab maanduse eesmärki oskab teha kasutuselevõtukontrolli ja sellega seotud mõõtmisi (isolatsioonitakistus, juhtivus, Ik väärtused, elektromagnetvälja suund, faasid jms) умеет устанавливать заземления (в т.ч. эксплуатационное заземление сети), понимает назначение заземления умеет производить проверки при приёмке и связанные с ними измерения (сопротивление изоляции, проводимость, параметры КЗ, направление электромагнитного поля, направление вращения, соответствия фаз и т.д.) Hallitsee erilaiset liitostekniikat ja kireyden sekä säätilojen ja eri materiaalien vaikutukset liitokseen. Ymmärtää työkalujen merkityksen liitoksen onnistumiseen ja tietää liitoksissa yleisimmin esille tulleet virheet. teab erinevaid ühendusviise ning mehaanilise pinge, ilmaolude ja eri materjalide mõju ühendusele mõistab tööriistade olulisust hea ühenduse tegemisel ja teab üldisemaid vigasid, mis võivad ühendustes ette tulla владеет различными технологиями соединения, а также знает, как на соединение влияют механическое напряжение, погода и различные материалы понимает важность инструментов для обеспечения качества соединения и знает ошибки, которые наиболее часто встречаются при изготовлении соединений Tuntee 1 kv asennuksen vaatimukset.(tarvikkeet, merkinnät, suojaus) ja osaa tehdä 1 kv:n asennuksia. Tietää kaapelien mekaanisen suojauksen vaatimukset ja noudattaa niitä teab 1 kv paigaldiste nõudeid (tarvikud, märgistused, kaitsmine) ja oskab teha 1 kv paigaldustöid teab kaablite mehaanilise kaitsmise nõudeid ja järgib neid знает требования к монтажным работам 1 кв (инструменты, маркировка, защита) и умеет производить их знает требования к механической защите кабелей и придерживается их

19 Tietää vaadittavat etäisyydet muista rakenteista ja jännitteisistä osista Tietää vaadittavat etäisyydet työskenneltäessä jännitteisten osien läheisyydessä. teab, millised on nõuetekohased vahekaugused teistest konstruktsioonidest ja pingestatud osadest teab, millised on nõuetekohased vahekaugused pingestatud osade läheduses töötamisel знает необходимые расстояния до других конструкций и деталей под напряжением знает необходимые расстояния при работе вблизи токоведущих частей под напряжением Tuntee 20/ x kv pylväsjakelumuuntamon pienjännite puolen rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ja osaa tehdä niihin liittyviä töitä tunneb 20/ x kv mastjaotusalajaama madalpinge poole ehitamisega seotud toiminguid ja oskab teostada sellega seotud töid знает меры, касающиеся строительства 20/ x кв мачтовой распределительной подстанции, и умеет выполнять связанные с этим работы Selviytyy puistomuuntamon perustamiseen, asentamiseen, kytkemiseen ja merkitsemiseen liittyvistä tehtävistä Tuntee erilaiset tievalaistuksessa käytettävät valonlähteet ja niiden käyttöympäristöt. oskab täita kioskalajaama справляется с работами по rajamise, paigaldamise, созданию, монтажу, ühendamise ja tähistamisega подключению и seotud tööülesandeid маркировке трансформаторной подстанции teab erinevaid valgusallikaid, mida kasutatakse teede valgustamiseks ja nende kasutustingimusi знает различные источники света, применяяемые для освещения дороги, и условия их использования tuntee erilaiset pylvästyypit ja hallitsee niiden kalustamisen ja asentamisen tunneb erinevaid mastitüüpe знает различные типы ja oskab neid seadmestada ja опор, умеет их paigaldada устанавливать и оснащать (FI, EE) puu ja metallipylväsasennukset, AMKAja maakaapeliasennuksina EE LV LT (FI, EE) puu ja metallmasti paigaldused, AMKA ja maakaablipaigaldustena (FI, EE) установка деревянных, ж/б и металлических опор при прокладке проводов AMKA и кабелей

20 Osaa suunnitelman mukaisesti asentaa oikeaan korkoon ja etäisyyteen teräspylväiden jalustat sekä tuntee niiden käytönrajat. oskab projekti järgi õigele kõrgusele ja kaugusele paigaldada terasmastide jalandid ja teab nende kasutuspiire умеет устанавливать на верную высоту и расстояние основания для стальных опор согласно проекту и знает пределы их использования Tuntee valaistuksen ohjauskeskukset ja kaapit sekä erilaiset valaistuksen ohjaustavat ja osaa asentaa niitä. tunneb valgustuse juhtimiskeskusi ja kappe, valgustuse erinevaid juhtimisviise, oskab neid paigaldada знает распределительные шкафы и центры управления освещением и умеет устанавливать их; знает различные методы управления освещением 3.5 Sähköasematekniikka 110/35 110/10 kv Alajaamad 110/35 110/10 kv Подстанции 110/35 110/10 кв Ymmärtää sähköaseman saab aru alajaama mõjust merkityksen muulle ülejäänud jaotussüsteemile jakelujärjestelmälle понимает влияние подстанции на остальную распределительную систему Osaa huomioda sähköasemien vaaratekijät ja erityisominaisuudet, kuten akut, kondensaattorit, varasyötöt, takajännitteet, kiskojärjestelmät ja hajautetun sähköntuotannon vaikutukset. oskab arvestada alajaamade riskiteguritega ning erijoontega, nagu akud, kondensaatorid, reservtoide, taastuvpinge, latisüsteemid ja elektri hajustootmise mõju умеет учитывать факторы риска и особенности подстанций, такие как аккумуляторы, конденсаторы, резервное питание, восстанавливающееся напряжение, системы шин и влияние рассредоточенного производства электроэнергии Hallitsee erilaiset työskentelytavat ja menetelmät. valdab erinevaid tööviise ja meetodeid владеет различными способами и методами работы

Botnian turvallisuusorganisaatio

Botnian turvallisuusorganisaatio Botnian turvallisuusorganisaatio Botnia Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä Tuotanto Tuotantojohtaja Ismo Nousiainen Tehdas Tehtaanjohtaja Pelastusviranomainen Turvallisuuspolitiikka Turvallisuusjohtaminen Turvallisuusvastuut

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Kehä I parantaminen. Espoon raja Hämeenlinnanväylä

Kehä I parantaminen. Espoon raja Hämeenlinnanväylä Kehä I parantaminen Espoon raja Hämeenlinnanväylä 2016-2017 Реконструкци кольцевой дороги I Граница г. Эспоо шоссе на Хямеенлинна 2016 2017 гг. Koulu Vihdintie Tuusulanväylä Hämeenlinnanväylä Espoo Helsingin

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet SÄHKÖLAITOSASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2004 MÄÄRÄYS 31/011/2004 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2247 0 (nid.) ISBN 952 13 2248 9 (pdf) 1 DNO 31/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND

KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND Student s name... Chef s name.. Workplace.. Teacher. School. Time Total ECVET POINTS.. KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND Kvalifikatsioon: À LA CARTE- RUOANVALMISTUS (FIN) 120 tundi 4 ÕN,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

ASSESSMENT FORM FOR THE TESTING OF CUSTOMER SERVICE IN HOTEL AND TOURISM UNIT IN HETA-ECVET PROJECT

ASSESSMENT FORM FOR THE TESTING OF CUSTOMER SERVICE IN HOTEL AND TOURISM UNIT IN HETA-ECVET PROJECT ASSESSMENT FORM FOR THE TESTING OF CUSTOMER SERVICE IN HOTEL AND TOURISM UNIT IN HETA-ECVET PROJECT name: Work placement (name and address): Time of the testing period: Name of the work place instructor

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Kevät 2016. Laita talteen! Webinaari, sähköalan säädökset 2016/SFS 6000 pulmakohdat 27.1., 20.4. ja 8.6.2016.

Kevät 2016. Laita talteen! Webinaari, sähköalan säädökset 2016/SFS 6000 pulmakohdat 27.1., 20.4. ja 8.6.2016. Kursseja kevätkaudella 2016: Webinaari, sähköalan säädökset 2016/SFS 6000 pulmakohdat 27.1., 20.4. ja 8.6.2016. 09:00 Sähköalan turvallisuutta koskevat uudet säädökset uusi sähköturvallisuuslaki ja -asetus

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan perustöitä sähkö- ja

Lisätiedot

Sähkön liittymismaksut, hinnasto alkaen

Sähkön liittymismaksut, hinnasto alkaen Sähkön liittymismaksut, hinnasto 1.1.2015 alkaen Yleistä Outokummun Energia Oy noudattaa sähköverkkoon liittymisessä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkön käyttöpaikkojen liittymisen ehtoja LE 2014

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee sähköturvallisuuslain (1135/2016)

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Työskentely jännitteettömänä

Työskentely jännitteettömänä Työskentely jännitteettömänä 1/44 Työskentely jännitteettömänä Tässä kalvosarjassa esitetään havainnollistettuna sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 kohdan 6.2 mukainen työskentely jännitteettömänä.

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala Sähkönjakelutekniikka osa 1 Pekka Rantala 27.8.2015 Opintojakson sisältö 1. Johdanto Suomen sähkönjakelun rakenne Kantaverkko, suurjännite Jakeluverkot, keskijännite Pienjänniteverkot Suurjänniteverkon

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Ajankohtaista pohjatutkimuksissa HHa /SGY

Ajankohtaista pohjatutkimuksissa HHa /SGY Ajankohtaista pohjatutkimuksissa 2014 HHa 10.6.2014 /SGY Ohjeistusta päivitetään EC-7 yhteensopivaksi (eurostandardien noudattaminen) Siipikairausten laadun parantaminen CPT:n käyttö Suomessa Pohjatutkijan

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu

Lisätiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1721199/naytto/tutkinnonosat Taimitarhakasvien tuottaminen Koodi: 100759 tunnistaa taimitarhatuotannon kasveja suunnitella taimitarhakasvien viljelyn lisäyksestä

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI OULUN SEUDUN SÄHKÖ VERKKOPALVELUT OY:N (myöhemmin OSSV) JAKELUVERKKOON

OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI OULUN SEUDUN SÄHKÖ VERKKOPALVELUT OY:N (myöhemmin OSSV) JAKELUVERKKOON OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI OULUN SEUDUN SÄHKÖ VERKKOPALVELUT OY:N (myöhemmin OSSV) JAKELUVERKKOON 25.3.2011 Yleistä Näissä ohjeissa luetaan jakeluverkoiksi kaikki alle 110 kv jännitetasoiset

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla elektroniikka-alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

SÄHKÖVERKKOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO Näyttötutkinnon perusteet SÄHKÖVERKKOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO Määräys 17/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:26 Määräykset ja ohjeet 2012:26 Näyttötutkinnon perusteet SÄHKÖVERKKOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja Pakollinen tutkinnon osa Metsien hoito ja puunkorjuu (30 osp) Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaiset

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Sähkönlaatu Sähkön toimituksen laatu Sähkön laatu Sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, informaatio asiakkaille Jännitteen laatu Verkon käyttövarmuus,

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 29 Seulonta, murskaus ja jauhatus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite 4. Työsuojelu ja työturvallisuus työpaikalla yleisesti 5. Työsuojelu ja työturvallisuus

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot