Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet"

Transkriptio

1 Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka

2 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuussäännöt ja Luonnos luonnos Tarja Simonen (Ramboll Finland Oy) menettelyohjeet 1.0 Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Asiakirjan hyväksyminen Tapani Mähönen Pieksämäen kaupunki 1.1 Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, päivitys (kohta X.X.) 1( 14)

3 Sisältö Johdanto... 4 Yleistä... 4 Kohteen määrittely... 4 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden velvoittavuus... 4 Muut turvallisuusvaatimukset ja -ohjeet... 4 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden päivittäminen Turvallisuussäännöt Turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet Turvallisuusasioihin liittyvä tiedonkulku ja tiedottaminen Turvallisuushallinnan tavoitteet Turvallisuussuunnittelu Perehdyttäminen Turvallisuuspätevyydet ja koulutus Henkilöluettelo Turvallisuusseuranta ja -tarkastukset Päällekkäin ja peräkkäin tehtävien töiden turvallisuuden varmistaminen Toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteita varten Keskeiset yhteensovittamisen ja yhteistoiminnan menettelyt Päätoteuttajan nimeäminen Turvallisuusasioiden käsittely kokouksissa Turvallisuuteen liittyvät ohjeet Henkilötunnisteet ja kulunvalvonta Henkilösuojainten ja varoitusvaatetuksen käyttö Urakassa käytettävät koneet ja laitteet Työmaan siisteys ja järjestys Menettelyohjeet Menettelyohjeet töiden ajoitukseen Töiden yhteensovittamisen suunnittelu Työaikarajoitteet Erityisiä työmenetelmiä koskevat ohjeet Työskentelyalueet Kaivu- ja täyttötyöt ( 14)

4 Sähkötyöt ja sähkötapaturmavaaran torjuminen Paloturvallisuus ja tulityöt Pölyämisen estäminen ja työhygieeniset mittaukset Melu ja tärinä Muut ohjeet Aliurakoinnin järjestämisen menettelyt Tilaajavastuulain velvoitteet Aliurakoitsijoiden ilmoitus- ja hyväksymismenettelyt Menettelyt varottavien laitteiden ja rakenteiden lähellä työskentelyyn ( 14)

5 Johdanto Yleistä Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaan rakennushankkeen osapuolten on yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Tässä rakennushankkeessa työn tilaaja toimii rakennuttajana. Rakennuttaja antaa nämä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet täydentämään ja tarkentamaan työturvallisuuslainsäädännön vaatimuksia, rakennuttajan antamaa työturvallisuusasiakirjaa ja muita turvallisuusvaatimuksia ja ohjeita. Rakennuttajan työturvallisuustehtävistä vastaa hankkeen turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan velvoitteita, eikä tämä asiakirja vähennä tai poista rakennushankkeen muissa asiakirjoissa olevia turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja menettelyjä, kuten urakkaohjelmassa määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä. Kohteenmäärittely Nämä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet on laadittu Pieksämäen kaupungin Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakkaan. Turvallisuussääntöjenjamenettelyohjeidenvelvoittavuus Päätoteuttajan sekä pääurakoitsijan, aliurakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien (myöhemmin tekstissä termi urakoitsija käsittää pääurakoitsijan, aliurakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat) on otettava huomioon turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden tiedot laatiessaan työturvallisuutta koskevia suunnitelmia sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan urakkaa. Tämä asiakirja sisältää velvoitteita ja menettelytapoja, joita urakoitsijoiden on noudatettava työssään. Tässä asiakirjassa on esitetty tiettyjä työssä sovellettavia turvallisuuslainsäädännön vaatimuksia. Näiden lisäksi on myös muita lainsäädännön vaatimuksia, joita työssä tulee noudattaa. Päätoteuttaja vastaa siitä, että muut urakoitsijat ovat tutustuneet näihin turvallisuussääntöihin ja menettelyohjeisiin sekä urakkaa koskevaan turvallisuusasiakirjaan liitteineen. Muutturvallisuusvaatimuksetja-ohjeet Urakkaa koskevassa turvallisuusasiakirjassa on esitetty tietoja ko. kohteeseen ja sen rakentamiseen liittyvistä vaaroista ja haitoista, jotka päätoteuttajan on huomioitava suunnitellessaan urakan toteutusta ja laatiessaan työturvallisuutta koskevia suunnitelmia. Urakkaa koskeva turvallisuusasiakirja ja tämä Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet -asiakirja ovat toisiaan täydentäviä asiakirjoja. Tilaajalla on oikeus antaa urakkaa koskevia tarkempia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita myös myöhemmin. Lisäksi tilaajalla tai tilaajan nimeämillä edustajilla on oikeus antaa soveltamisohjeita ja tulkintoja yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin liittyvissä asioissa. Päätoteuttajan tulee huolehtia siitä, että tilaajan rakennuttajan roolissa antamat muut turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja ohjeet välitetään myös muille urakoitsijoille. 4( 14)

6 Tilaajan nimeämillä edustajilla, kuten urakan valvojalla tai tilaajan nimeämillä konsulteilla on oikeus milloin tahansa tehdä turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja pitää katselmuksia työkohteessa. Tilaajan nimeämällä edustajalla on oikeus asettaa määräaika työ-, liikenne- tai työkohteen vaikutuspiirin turvallisuutta vaarantavien laiminlyöntien korjaamiseksi. Jos laiminlyöntiä ei korjata annetussa määräajassa, tilaaja voi keskeyttää työt ja antaa asian työsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi. Turvallisuusvelvoitteiden tai ympäristövaatimusten laiminlyöntien seuraamukset on esitetty urakkasopimuksessa. Turvallisuussääntöjenjamenettelyohjeidenpäivittäminen Hankkeen turvallisuuskoordinaattori päivittää turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita sekä urakkaa koskevaa turvallisuusasiakirjaa tarvittaessa vastaamaan työmaan tilannetta ja olosuhteita sekä mahdollisesti muuttuvia lakeja, määräyksiä, viranomaisohjeita tms. Tehdyt päivitykset käsitellään työmaakokousten tms. yhteydessä. Päätoteuttajan on välitettävä muuttuneet tiedot muille urakoitsijoille tiedoksi. Päätoteuttaja omalta osaltaan on velvollinen ilmoittamaan muutostarpeista turvallisuuskoordinaattorille. 1. Turvallisuussäännöt 1.1. Turvallisuushallinnantavoitteetjatoimenpiteet Turvallisuusasioihinliittyvätiedonkulkujatiedottaminen Päätoteuttajan on tehtävä urakasta ennakkoilmoitus VNa 205/ :n mukaisesti Itä-Suomen aluehallintovirastoon (puhelinvaihde ). Ilmoitus on tehtävä, kun urakassa työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää tai työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Ennakkoilmoitus on annettava tiedoksi myös tilaajalle. Muilta osin tiedonkulkuun liittyvät asiat on kuvattu turvallisuussääntöjen muissa kohdissa Turvallisuushallinnantavoitteet Tilaajan tavoitteena on, että urakassa noudatetaan nolla tapaturmaa -ajattelua. Nolla tapaturmaa - ajattelun visiona on kehittää suomalaisia työpaikkoja työturvallisuudessa maailman kärkeen ja vaikuttaa siihen, että työpaikoilla ajatellaan ja toimitaan niin, että tapaturmat ovat vältettävissä Turvallisuussuunnittelu Yleistä Urakan sopimuskatselmuksessa käydään läpi turvallisuusasiakirjan, turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden sekä muut urakan turvallisuuden kannalta oleelliset tiedot. Päätoteuttajan velvollisuus on huolehtia näiden turvallisuusasioiden tiedottamisesta myös muille urakoitsijoille. Ennen töiden aloittamista on suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti aiheuttamatta vaaraa urakassa työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Kunkin urakoitsijan on osaltaan huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille urakan alueella työskenteleville tai ulkopuolisille henkilöille. 5( 14)

7 Päätoteuttajan on nimettävä ennen töiden aloittamista työsuojeluorganisaatio (pätevä työsuojelupäällikkö ja hänelle varahenkilö). Tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä vastuuhenkilöt, mikäli esitetyt henkilöt eivät täytä tässä vastuunalaisessa tehtävässä edellytettyjä vaatimuksia. Lisäksi tulee varmistaa, että työmaalla on ensiaputaitoisia henkilöitä niin, että työkohteessa tai -vuorossa on vähintään yksi (1) ensiaputaitoinen henkilö 25 työntekijää kohti (Työsuojeluoppaita ja -ohjeita, Työsuojeluhallinnon julkaisu, 2010). Päätoteuttajan tulee varmistaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristön suojelun huomioonottamisen. Tehtävien hoitamisessa otetaan huomioon työsuojelumääräysten lisäksi tilaajan antamat vaatimukset ja ohjeet. Turvallisuussuunnittelussa ja siihen liittyvissä menettelyissä tulee noudattaa turvallisuuslainsäädännössä, mm. työturvallisuuslaissa 738/2002, asetettuja vaatimuksia. Urakan turvallisuussuunnittelussa tarvittavat lähtötiedot käyvät ilmi pääasiassa suunnitelma-asiakirjoista ja muusta tarjouspyyntöaineistosta Turvallisuussuunnitelma Päätoteuttajana toimivan urakoitsijan on laadittava VNa 205/ :ssä tarkoitetut urakan työturvallisuutta koskevat suunnitelmat (turvallisuussuunnitelma ja riskikartoituksen perusteella selvitettyjen vaarallisten töiden suunnitelmat) sekä 11 :ssä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma tilaajan asiakirjoissa (mm. tässä asiakirjassa) esitettyihin turvallisuusvaatimuksiin perustuen. Urakoitsijan on toimitettava vaadittavat turvallisuutta koskevat suunnitelmat tilaajalle ja tilaajan nimeämille edustajille tiedoksi ennen töiden aloittamista. Tilaajalla ja tilaajan nimeämillä edustajilla on tällöin oikeus antaa tarkempia ohjeita tai esittää muutosvaatimuksia turvallisuussuunnitelmiin. Turvallisuussuunnittelussa voidaan käyttää malliasiakirjoina Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolan julkaisemassa "Rakennustyön turvallisuussuunnittelu" -asiakirjassa olevaa aineistoa. Urakoitsija voi käyttää turvallisuussuunnittelussa myös yrityksensä käyttämää omaa menetelmää. Turvallisuussuunnitelma ei ole yleinen selostus esimerkiksi turvallisuustehtävistä, vaan se on urakkakohtainen suunnitelma, jossa kuvataan miten ja milloin havaitut turvallisuussuunnittelua edellyttävät asiat ko. urakassa hoidetaan. Mm. peruuttavien ajoneuvojen aiheuttamien vaarojen torjuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota urakoitsijan turvallisuussuunnittelussa. Turvallisuussuunnitelmassa esitetään seuraavat asiat: - Yleinen turvallisuussuunnitelma (VNa 205/ ) - Vaarallisten töiden suunnitelmat (VNa 205/2009, Liite 2) - Riskien arviointi (VNa 205/ ) Turvallisuussuunnitelma muodostaa siis yhteenvedon, jossa kuvataan periaatteet/tiedot seuraavista: - turvallisuusasiakirjan tietojen huomioon ottaminen - työmaan osoite ja muut yhteystiedot - toimintatavat ja -ohjeet tapaturma- ja onnettomuustilanteissa, ensiapuvalmiudet - työsuojeluorganisaatio - turvallisuussuunnittelua edellyttävät työt o vaaralliset työt (mitä, milloin, suunnitelmatarve) o tie- ja katualueella tehtävät työt - liikenneturvallisuussuunnitelmat 6( 14)

8 - työmaasuunnitelma: työmaa-alueen ja mahdollisten varastoalueiden järjestelyt sekä ko. alueiden sähköistys- ja valaistus - koneiden ja laitteiden käyttö, valaistus, näkyvyys/havaittavuus - henkilönsuojainten käyttötarpeet - pölyn vähentäminen, työhygieenisten mittausten menettelyt - töiden ja työvaiheiden ajoitus ja yhteensovitus - vaaraa aiheuttavat putkistot ja kaapelit tmv. rajoitteet. Päätoteuttajan tulee päivittää turvallisuussuunnitelmaa ja työvaihekohtaisia turvallisuussuunnitelmia työvaiheiden tarkentumisen mukaan Vaarallistentöidenturvallisuussuunnittelu Päätoteuttaja vastaa siitä, että kohteeseen liittyvistä vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan riskienarviointiin perustuvat kirjalliset suunnitelmat ennen töiden aloittamista (VNa 205/2009, liite 2). Vaarallisten töiden turvallisuussuunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle tiedoksi ennen ko. töiden aloittamista Työmaa-alueenkäyttösuunnitelmajaliikenteenjärjestelysuunnitelmat Päätoteuttajan on laadittava työmaan käyttö- ja liikenteenjärjestelysuunnitelmat. Suunnitelmat tulee toimittaa tilaajan hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. Työmaa-alueen käyttösuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet, joilla varmistetaan sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus. Työmaa-alueen käyttösuunnitelmassa esitettäviä asioita ovat mm. työskentelyalueiden erottaminen, kulkureitit sekä ensiapu- ja pelastusvarusteiden sijainnit työmaa-alueella. Työmaan sulkulaitteista, aidoista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan päätoteuttajan nimi ja yhteystiedot. Työmaan mahdollisesti tarvittavaan liikenteen ohjaukseen on käytettävä liikennemerkkipäätöksen mukaisia merkkejä. Päätoteuttaja vastaa työmaa-alueen aitaamiseen, vartiointiin ja järjestyksenpitoon liittyvistä kustannuksista Perehdyttäminen Päätoteuttajan tehtävänä on huolehtia perehdyttämällä ja opastamalla, että kaikilla urakan työntekijöillä tai sen alueella toimivilla urakoitsijoilla on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja siitä, että he tuntevat kyseisen työkohteen vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Päätoteuttaja vastaa siitä, että ennen töiden aloittamista jokaisella urakoitsijalla on nimettynä pätevä vastuunalainen henkilö, joka huolehtii osaltaan urakoitsijoiden turvallisuustehtävistä ja töiden turvallisuudesta. Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan omien työntekijöidensä ja aliurakoitsijoidensa perehdyttämisestä työtehtäviin. Annettu perehdyttäminen on dokumentoitava. Kaikki perehdyttämistiedot tulee säilyttää työmaalla ja toimittaa tilaajalle tai tilaajan nimeämille edustajille pyydettäessä. Tarvittaessa tilaajalla on oikeus järjestää urakoitsijoille turvallisuuskoulutusta. Lisäksi tilaajalla on oikeus antaa lisävaatimuksia turvallisuus- ja tehtäväpätevyyksiin liittyen. 7( 14)

9 Tilaajalla on myös oikeus vaatia päätoteuttajan järjestämään turvallisuuskoulutusta, mikäli työkohteessa on ollut turvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita tai on sattunut tapaturmia tai vakavia vaaratilanteita. Päätoteuttaja vastaa tämän turvallisuuskoulutuksen järjestelykustannuksista Turvallisuuspätevyydetja koulutus Jokainen urakoitsija vastaa käyttämänsä työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta turvallisuus- ja tehtäväpätevyyksien toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta Henkilöluettelo Päätoteuttajan tulee ylläpitää ajan tasalla olevaa henkilöluetteloa urakassa työskentelevistä. Päätoteuttajan tulee varmistaa, että luettelosta ilmenevät henkilöiden turvallisuus- ja työpätevyydet ja se, milloin perehdyttäminen hankkeeseen ja työmaahan on annettu. Luettelo tulee toimittaa tilaajalle tiedoksi pyydettäessä Turvallisuusseurantaja-tarkastukset Yleistä Päätoteuttajan on huolehdittava jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja -valvonnasta niin, että mm. työmenetelmien, työympäristön, liikennejärjestelyjen, työkoneiden ja -laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa koko urakan ajan. Turvallisuusasiat käsitellään työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa säännöllisesti sekä dokumentoidaan. Päätoteuttajan tulee myös huolehtia lakisääteisten tarkastusten suorittamisesta ja työnantajia velvoittavien riskikartoitusten tekemisistä. Päätoteuttajan on varmistettava, että: - kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti - tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito - tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat - tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi sekä - muille puutteille annetaan määräaika korjausten tekoon ja nimetään siitä vastaava henkilö. Tilaajalla tai tilaajan nimeämällä edustajalla on oikeus saada nähtäväkseen ja tarkistaa päätoteuttajan laatimat työturvallisuutta koskevat suunnitelmat (mm. työkohtaiset turvallisuussuunnitelmat) sekä esittää niihin liittyviä muutosvaatimuksia. Muutosvaatimukset todetaan yhteisesti työmaakokouksissa ja asiasta tehdään merkintä työmaakokouksen pöytäkirjaan. Jokainen urakoitsija vastaa käyttämiensä koneiden ja laitteiden, materiaalien, kemikaalien sekä työmenetelmien turvallisuudesta ja laillisuudesta. Urakoitsijoiden on informoitava teettämänsä työn aiheuttamista vaaroista ja tarpeellisista turvatoimista muita osapuolia. Informaatio ja tarpeellisista menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen sellaisten töiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai työmenetelmistä saattaa aiheutua vaaraa. Kukin työmaan henkilöistä vastaa työturvallisuusasioiden havainnoinnista (yleinen huolehtimisvelvoite). Välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet on korjattava heti ja niistä on tiedotettava työsuojelusta vastaavia. Jos puute ei ole sellainen, että sitä ei voida välittömästi poistaa, niin alue tulee parhaan mukaan suojata ja asiasta tiedottaa työsuojelusta vastaavia. Työsuojelupäällikkö vastaa, että kaikki työsuojeluun liittyvät puutteet poistetaan ja korjataan viivyttelemättä. 8( 14)

10 Lakisääteisettarkastukset Koneiden ja laitteiden tarkastukset Urakassa käytettävien koneiden ja laitteiden kunto sekä soveltuvuus varmistetaan kulloinkin kyseessä oleviin käyttötarkoituksiin (VNa 205/2009 lukujen 4 ja 5 mukaiset määräykset). Päätoteuttaja vastaa siitä, että koneille, laitteille, teline- ja nostokalustolle sekä nostoapuvälineille tehdään lakisääteiset vastaanottoja käyttöönottotarkastukset. Mm. peruuttavien ajoneuvojen peruutushälyttimet tulee tarkistaa päivittäin. Rakennuttajalla on oikeus poistaa työalueelta ajoneuvo, jos sen peruutushälytin ei ole kunnossa. Vastaanottotarkastus (Koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuus (VNa 205/ )). Rakennus- ja asennustyössä sekä hoito- ja ylläpitotöissä käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliaikaisten tukien, henkilönsuojaimien ja muiden laitteiden rakenne ja kunto on työmaalla todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. Tarkastukset dokumentoidaan. Käyttöönottotarkastus (Nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden käyttöönotto (VNa 205/ )). Mm. nostokalustolle ja -telineille tehdään käyttöönottotarkastus. Tarkastukset dokumentoidaan. Työmaan kunnossapitotarkastukset (Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta (VNa 205/ ). Rakennuskohteissa kunnossapitotarkastus tehdään viikoittain. Kiinteissä tukikohdissa tarkastus pidetään vähintään neljännesvuosittain. Kunnossapitotarkastus tehdään MVR-mittarilla. Tarkastukset dokumentoidaan. Tilaajalla tai tilaajan nimeämällä edustajalla on oikeus tehdä työmaan kunnossapitotarkastuksia aina halutessaan Työtapaturmienjavaaratilanteidenraportointi Jokaisen urakoitsijan on dokumentoitava hankkeella sattuneet työtapaturmat ja "läheltä piti" -tapaukset vaaratilanteina sekä liikenne- ja ympäristövahingot. Urakoitsija voi käyttää dokumentointiin yrityksensä omaa raportointimenetelmää Päällekkäinjaperäkkäintehtävientöidenturvallisuudenvarmistaminen Urakoitsijan tulee turvallisuussuunnittelullaan ja siihen liittyvällä riskienarvioinnilla varmistaa päällekkäin ja/tai peräkkäin tehtävien töiden tai työvaiheiden turvallinen toteutus ja yhteensovittaminen. Huomioitava asia on mm. riittävä tiedonkulku ko. töiden tai työvaiheiden välillä Toimintaohjeetvaara-jaonnettomuustilanteitavarten Urakoitsija on velvollinen turvallisuussuunnitelmassaan selvittämään ja esittämään työmaan pelastusreitit ja informoimaan pelastusviranomaisia niistä, jos työkohteeseen opastamiseen ei riitä tie- tai katuosoite. Urakoitsijan tulee toimittaa tieto em. pelastusviranomaisten informoinnista turvallisuuskoordinaattorille Keskeisetyhteensovittamisenjayhteistoiminnanmenettelyt Päätoteuttajannimeäminen Tässä urakassa pääurakoitsija on päätoteuttaja. Päätoteuttajan turvallisuustehtävät on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009). 9( 14)

11 Turvallisuusasioidenkäsittelykokouksissa Turvallisuusasioiden käsittelyyn liittyvät kokouskäytännöt on esitetty turvallisuussääntöjen muissa kohdissa sekä osittain muissa urakkaan liittyvissä asiakirjoissa Turvallisuuteenliittyvätohjeet Henkilötunnisteetjakulunvalvonta Päätoteuttaja varmistaa, että jokaisella urakassa työskentelevällä työntekijällä tai urakan alueella toimivalla urakoitsijalla on urakka-alueella liikkuessaan näkyvillä työturvallisuuslain 52 a :n mukainen henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, jossa on näkyvissä myös veronumero. Päätoteuttaja vastaa, että päihteiden (alkoholi, huumeet) vaikutuksen alainen henkilö poistetaan työmaalta välittömästi. Päihteiden nauttiminen työaikana ja niiden vaikutuksen alaisena työskenteleminen tai työkohteeseen saapuminen on ehdottomasti kielletty Henkilösuojaintenjavaroitusvaatetuksenkäyttö Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (Vnp 1407/93). Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee perustua urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin. Hengityssuojaimia käytetään, jos käytetyt materiaalit pölyävät. Suodattimien tulee olla luokkaa A2P3. Työmaan ympäristötekninen valvoja opastaa siitä, miten työturvallisuuteen vaikuttavilta haitta-aineilta suojaudutaan asianmukaisesti. Vastuu henkilökohtaisten suojainten hankinnasta ja niiden käytöstä on kuitenkin urakoitsijalla. Työmaalla on aina käytettävä suojakypärää, heijastavaa varoitusvaatetusta ja turvajalkineita (VNa 205/2009). Henkilökohtaisten suojainten käytöstä kieltäytyminen johtaa henkilön poistamiseen työmaalta Urakassakäytettävätkoneetjalaitteet Urakassa käytettävien ajoneuvojen on oltava liikenteeseen soveltuvia ja rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallisia sekä ajoneuvoja koskevien säännösten mukaisia. Ajoneuvon rakenne, varusteet ja ulkopuolinen muoto eivät saa aiheuttaa vaaraa. Ajoneuvon omistaja (luovuttaessaan varmistaa ja huolehtii korjauksista ja huolloista) sekä ajoneuvon kuljettaja (ilmoitusvelvollisuus vioista, joita ei voi itse korjata) ovat vastuussa siitä, että liikenteeseen käytettävä ajoneuvo on liikennekelpoinen. (Ajoneuvolaki 1090/2002). Koneiden ja laitteiden tankkaamisen, asennuksen, käytön, huollon yhteydessä on estettävä öljyn tms. pääsy maaperään. Mahdollisten öljyvahinkojen ehkäisemiseksi työmaalla on oltava imeytysainetta vahingon ensitorjuntaan. Kaivinkoneiden yms. pysäköintiin, tankkaukseen ja huoltoon käytettävät alueet on suojattava muovikalvolla tms. urakoitsijan esittämän suojaussuunnitelman mukaisesti. Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 10( 14)

12 Kaivettaessa täyttöä ja lietettä on työmaalla työskentelevien koneiden oltava varustettu ohjaamoon tulevan hengitysilman hiukkassuodattimella ja ohjaamon ylipaineistuksella, jolloin ohjaamon ovet ja ikkunat tulee pitää suljettuina Työmaansiisteysjajärjestys Päätoteuttajan tulee huolehtia työmaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä työn yhteydessä. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työnaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Päätoteuttajan lisäksi kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava kulkutiet, polut, portaat, kulkusillat ymv. siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa. Ruokailulle, juomiselle ja tupakoinnille osoitetaan omat alueensa, muualla kaatopaikan alueella ne on kielletty. Työntekijöille on järjestettävä riittävä henkilöstötilat, joissa voidaan vaihtaa vaatteet ja peseytyä. Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työmaalle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. Myöskään sosiaalitilojen nestemäisiä ja kiinteitä jätteitä ei saa päästää maastoon eikä vesistöön, vaan ne on kerättävä kuljetusastioihin. Päätoteuttaja huolehtii jätteiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta. Päätoteuttaja vastaa edellä tarkoitettujen toimien toteuttamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Päätoteuttaja vastaa myös siitä, että muut hankkeessa toimivat urakoitsijat noudattavat em. määräyksiä. 11( 14)

13 2. Menettelyohjeet 2.1. Menettelyohjeettöidenajoitukseen Töidenyhteensovittamisensuunnittelu Päätoteuttaja vastaa urakkaan kuuluvien töiden yhteensovittamisesta. Päätoteuttajan velvollisuutena on ilmoittaa tilaajalle muiden osapuolten (luvanvaraiset toimijat) toimintaan liittyvistä turvallisuuspuutteista Työaikarajoitteet Työaika on arkisin klo 7:00-22: Erityisiätyömenetelmiäkoskevatohjeet Työskentelyalueet Työskentelyalueet tulee erottaa liikenteestä työmaa-alueen käyttösuunnitelmassa esitetyllä tavalla Kaivu-jatäyttötyöt Sortuman vaaran aiheuttavista kaivutöistä on laadittava kirjalliset suunnitelmat lain ja urakka-asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Kaivu- ja täyttötöissä ja niihin liittyvien suunnitelmien laatimisessa on otettava huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortumavaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä, liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kaivantojen sortumavaaran ennaltaehkäisemiseen. Kaivutöitä koskevat suunnitelmat hyväksyy geosuunnittelija. Urakoitsija on velvollinen selvittämään aina ennen kaivutöihin ryhtymistä tiealueella olevien johtojen, kaapeleiden sekä rakenteiden ja laitteiden sijainnit ja niiden vaikutukset työsuoritukseen laitteiden omistajilta. Kaivu- ja täyttötyöt tulee toteuttaa urakka-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti ja turvallisesti ottaen erityisesti huomioon seuraavat seikat: Työalue on merkittävä selkeästi aitauksilla siten, että sivullisten kulku työmaalle on estetty ja ettei putoamisvaaraa ole. Yleisen liikenteen alueella työmaan suojaamisessa (erottamisesta muusta liikenteestä) on noudatettava Liikenneviraston ja Suomen Kuntaliiton laatimia ohjeita. Maanrakennuskoneiden työalueella ei saa käytön aikana olla henkilöitä ja kaivinkoneiden ja muiden työkoneiden liikkuminen on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta vaaraa työmaalla ja kaivannossa liikkuville. Kaivumassoja ei saa läjittää niin lähelle kaivannon reunaa, että se aiheuttaa sortumavaaran. Sortumatilassa olevaa kaivantoa ei saa jättää auki työvuoron päätyttyä. Jännitteelliset kaapelit on huomioitava ja varmistuttava jännitteettömyydestä. Vanhat putkilinjat on tarvittaessa suljettava tai tulpattava. Kaivuluiskien juuret on tarvittaessa tuettava soratäytöllä tai luiskausta loivennettava riittävästi tai kevennettävä luiskaa porrastamalla. Luiskista on poistettava kivet, lohkareet yms. etteivät ne putoa kaivantoon. Roudan sulamisesta aiheutuva luiskien sortumavaara on ehkäistävä luiskaloivennuksin ja/tai tukitäytöin. 12( 14)

14 Paineellisen pohjaveden tai kaivantoon pääsevän pintaveden alueella kaivantojen kohdalla tulee alentaa vedenpinnan tasoa, jotta kaivannon pohjan hydraulinen murtuma estetään. Yli 3 m syvät kaivannot on tuettava tuentaelementein. Pehmeän saven kohdalla luiskatun kaivannon suurin syvyys on 2,5 metriä. Yli 3,5 metriä syvien kaivantojen kohdalla on lisäksi tehtävä kevennyskaivut tuentaelementtien yläpäähän. Huomioitavana ovat liikenteen tärinän vaikutukset kaivantoalueilla ja rankkasateiden aiheuttamien pintavesien ohjaaminen poispäin kaivannoista Sähkötyötjasähkötapaturmavaarantorjuminen Työnsuunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei työ sähkölinjojen ja -kaapelien läheisyydessä aiheuta vaaraa työntekijöille tai työ vahingoita sähkölinjoja tai -kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjat omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioissa tai muissa käytännön työnjärjestelyissä. Jos kohteessa joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoilla Paloturvallisuusjatulityöt Urakoitsijat ovat velvollisia kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen päätoteuttajan nimeämän työsuojelupäällikön kanssa. Työmaalla on oltava kaksi 12 kg:n jauhesammutinta tai kaksi 6 kg jauhesammutinta ja yksi 12 kg jauhesammutin. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa tilaajalle pyydettäessä luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä Pölyämisenestäminenjatyöhygieenisetmittaukset Hienojakeen pölyäminen estetään tarvittaessa maata kastelemalla ja peittämällä mahdolliset siirretyt pilaantuneiden maiden tai jätemateriaalien kasat välittömästi maakerroksella. Käsiteltävät maat eivät kuitenkaan saa liettyä. Työhygienian tasoa seurataan silmämääräisellä tarkastelulla. Poikkeamista informoidaan välittömästi tilaajan edustajana toimivaa turvallisuuskoordinaattoria. Työmaalla pyritään toimimaan siten, ettei Työministeriön asettama HTP-arvo ilman pölypitoisuudelle (10 mg/m 3 ) ylity. Pölyn pääsy kaivinkoneen ohjaamoon estetään ilmastoinnilla ja suodattimilla Melujatärinä Päätoteuttajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukainen kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä muuta. 13( 14)

15 Muutohjeet Erityisiä työmenetelmiä koskevia kohdekohtaisia tarkennuksia ja ohjeita esitetään myös muissa urakkaasiakirjoissa. Urakoitsijan tulee huomioida vaatimus myös muista urakassa mahdollisesti esiintyvistä töistä, joihin liittyy vaatimus kirjallisten työturvallisuutta koskevien suunnitelmien laatimisesta Aliurakoinninjärjestämisenmenettelyt Tilaajavastuulainvelvoitteet Päätoteuttaja on velvollinen tarkistamaan aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisen velvoitteiden hoitamisen Aliurakoitsijoidenilmoitus-jahyväksymismenettelyt Aliurakoitsijoille asetettavat turvallisuus- ja pätevyysvaatimukset ovat samat kuin päätoteuttajalla. Aliurakoitsijoita koskevat hyväksymismenettelyt on kuvattu muissa sopimusasiakirjoissa Menettelytvarottavienlaitteidenjarakenteidenlähellätyöskentelyyn Varottavat laitteet ja rakenteet sekä menettelyitä niiden lähellä työskentelyyn on esitetty turvallisuusasiakirjassa. Menettelyitä on esitetty myös muissa sopimusasiakirjoissa. 14( 14)

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot