Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet"

Transkriptio

1 Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka

2 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuussäännöt ja Luonnos luonnos Tarja Simonen (Ramboll Finland Oy) menettelyohjeet 1.0 Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Asiakirjan hyväksyminen Tapani Mähönen Pieksämäen kaupunki 1.1 Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, päivitys (kohta X.X.) 1( 14)

3 Sisältö Johdanto... 4 Yleistä... 4 Kohteen määrittely... 4 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden velvoittavuus... 4 Muut turvallisuusvaatimukset ja -ohjeet... 4 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden päivittäminen Turvallisuussäännöt Turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet Turvallisuusasioihin liittyvä tiedonkulku ja tiedottaminen Turvallisuushallinnan tavoitteet Turvallisuussuunnittelu Perehdyttäminen Turvallisuuspätevyydet ja koulutus Henkilöluettelo Turvallisuusseuranta ja -tarkastukset Päällekkäin ja peräkkäin tehtävien töiden turvallisuuden varmistaminen Toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteita varten Keskeiset yhteensovittamisen ja yhteistoiminnan menettelyt Päätoteuttajan nimeäminen Turvallisuusasioiden käsittely kokouksissa Turvallisuuteen liittyvät ohjeet Henkilötunnisteet ja kulunvalvonta Henkilösuojainten ja varoitusvaatetuksen käyttö Urakassa käytettävät koneet ja laitteet Työmaan siisteys ja järjestys Menettelyohjeet Menettelyohjeet töiden ajoitukseen Töiden yhteensovittamisen suunnittelu Työaikarajoitteet Erityisiä työmenetelmiä koskevat ohjeet Työskentelyalueet Kaivu- ja täyttötyöt ( 14)

4 Sähkötyöt ja sähkötapaturmavaaran torjuminen Paloturvallisuus ja tulityöt Pölyämisen estäminen ja työhygieeniset mittaukset Melu ja tärinä Muut ohjeet Aliurakoinnin järjestämisen menettelyt Tilaajavastuulain velvoitteet Aliurakoitsijoiden ilmoitus- ja hyväksymismenettelyt Menettelyt varottavien laitteiden ja rakenteiden lähellä työskentelyyn ( 14)

5 Johdanto Yleistä Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaan rakennushankkeen osapuolten on yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Tässä rakennushankkeessa työn tilaaja toimii rakennuttajana. Rakennuttaja antaa nämä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet täydentämään ja tarkentamaan työturvallisuuslainsäädännön vaatimuksia, rakennuttajan antamaa työturvallisuusasiakirjaa ja muita turvallisuusvaatimuksia ja ohjeita. Rakennuttajan työturvallisuustehtävistä vastaa hankkeen turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan velvoitteita, eikä tämä asiakirja vähennä tai poista rakennushankkeen muissa asiakirjoissa olevia turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja menettelyjä, kuten urakkaohjelmassa määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä. Kohteenmäärittely Nämä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet on laadittu Pieksämäen kaupungin Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakkaan. Turvallisuussääntöjenjamenettelyohjeidenvelvoittavuus Päätoteuttajan sekä pääurakoitsijan, aliurakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien (myöhemmin tekstissä termi urakoitsija käsittää pääurakoitsijan, aliurakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat) on otettava huomioon turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden tiedot laatiessaan työturvallisuutta koskevia suunnitelmia sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan urakkaa. Tämä asiakirja sisältää velvoitteita ja menettelytapoja, joita urakoitsijoiden on noudatettava työssään. Tässä asiakirjassa on esitetty tiettyjä työssä sovellettavia turvallisuuslainsäädännön vaatimuksia. Näiden lisäksi on myös muita lainsäädännön vaatimuksia, joita työssä tulee noudattaa. Päätoteuttaja vastaa siitä, että muut urakoitsijat ovat tutustuneet näihin turvallisuussääntöihin ja menettelyohjeisiin sekä urakkaa koskevaan turvallisuusasiakirjaan liitteineen. Muutturvallisuusvaatimuksetja-ohjeet Urakkaa koskevassa turvallisuusasiakirjassa on esitetty tietoja ko. kohteeseen ja sen rakentamiseen liittyvistä vaaroista ja haitoista, jotka päätoteuttajan on huomioitava suunnitellessaan urakan toteutusta ja laatiessaan työturvallisuutta koskevia suunnitelmia. Urakkaa koskeva turvallisuusasiakirja ja tämä Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet -asiakirja ovat toisiaan täydentäviä asiakirjoja. Tilaajalla on oikeus antaa urakkaa koskevia tarkempia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita myös myöhemmin. Lisäksi tilaajalla tai tilaajan nimeämillä edustajilla on oikeus antaa soveltamisohjeita ja tulkintoja yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin liittyvissä asioissa. Päätoteuttajan tulee huolehtia siitä, että tilaajan rakennuttajan roolissa antamat muut turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja ohjeet välitetään myös muille urakoitsijoille. 4( 14)

6 Tilaajan nimeämillä edustajilla, kuten urakan valvojalla tai tilaajan nimeämillä konsulteilla on oikeus milloin tahansa tehdä turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja pitää katselmuksia työkohteessa. Tilaajan nimeämällä edustajalla on oikeus asettaa määräaika työ-, liikenne- tai työkohteen vaikutuspiirin turvallisuutta vaarantavien laiminlyöntien korjaamiseksi. Jos laiminlyöntiä ei korjata annetussa määräajassa, tilaaja voi keskeyttää työt ja antaa asian työsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi. Turvallisuusvelvoitteiden tai ympäristövaatimusten laiminlyöntien seuraamukset on esitetty urakkasopimuksessa. Turvallisuussääntöjenjamenettelyohjeidenpäivittäminen Hankkeen turvallisuuskoordinaattori päivittää turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita sekä urakkaa koskevaa turvallisuusasiakirjaa tarvittaessa vastaamaan työmaan tilannetta ja olosuhteita sekä mahdollisesti muuttuvia lakeja, määräyksiä, viranomaisohjeita tms. Tehdyt päivitykset käsitellään työmaakokousten tms. yhteydessä. Päätoteuttajan on välitettävä muuttuneet tiedot muille urakoitsijoille tiedoksi. Päätoteuttaja omalta osaltaan on velvollinen ilmoittamaan muutostarpeista turvallisuuskoordinaattorille. 1. Turvallisuussäännöt 1.1. Turvallisuushallinnantavoitteetjatoimenpiteet Turvallisuusasioihinliittyvätiedonkulkujatiedottaminen Päätoteuttajan on tehtävä urakasta ennakkoilmoitus VNa 205/ :n mukaisesti Itä-Suomen aluehallintovirastoon (puhelinvaihde ). Ilmoitus on tehtävä, kun urakassa työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää tai työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Ennakkoilmoitus on annettava tiedoksi myös tilaajalle. Muilta osin tiedonkulkuun liittyvät asiat on kuvattu turvallisuussääntöjen muissa kohdissa Turvallisuushallinnantavoitteet Tilaajan tavoitteena on, että urakassa noudatetaan nolla tapaturmaa -ajattelua. Nolla tapaturmaa - ajattelun visiona on kehittää suomalaisia työpaikkoja työturvallisuudessa maailman kärkeen ja vaikuttaa siihen, että työpaikoilla ajatellaan ja toimitaan niin, että tapaturmat ovat vältettävissä Turvallisuussuunnittelu Yleistä Urakan sopimuskatselmuksessa käydään läpi turvallisuusasiakirjan, turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden sekä muut urakan turvallisuuden kannalta oleelliset tiedot. Päätoteuttajan velvollisuus on huolehtia näiden turvallisuusasioiden tiedottamisesta myös muille urakoitsijoille. Ennen töiden aloittamista on suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti aiheuttamatta vaaraa urakassa työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Kunkin urakoitsijan on osaltaan huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille urakan alueella työskenteleville tai ulkopuolisille henkilöille. 5( 14)

7 Päätoteuttajan on nimettävä ennen töiden aloittamista työsuojeluorganisaatio (pätevä työsuojelupäällikkö ja hänelle varahenkilö). Tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä vastuuhenkilöt, mikäli esitetyt henkilöt eivät täytä tässä vastuunalaisessa tehtävässä edellytettyjä vaatimuksia. Lisäksi tulee varmistaa, että työmaalla on ensiaputaitoisia henkilöitä niin, että työkohteessa tai -vuorossa on vähintään yksi (1) ensiaputaitoinen henkilö 25 työntekijää kohti (Työsuojeluoppaita ja -ohjeita, Työsuojeluhallinnon julkaisu, 2010). Päätoteuttajan tulee varmistaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristön suojelun huomioonottamisen. Tehtävien hoitamisessa otetaan huomioon työsuojelumääräysten lisäksi tilaajan antamat vaatimukset ja ohjeet. Turvallisuussuunnittelussa ja siihen liittyvissä menettelyissä tulee noudattaa turvallisuuslainsäädännössä, mm. työturvallisuuslaissa 738/2002, asetettuja vaatimuksia. Urakan turvallisuussuunnittelussa tarvittavat lähtötiedot käyvät ilmi pääasiassa suunnitelma-asiakirjoista ja muusta tarjouspyyntöaineistosta Turvallisuussuunnitelma Päätoteuttajana toimivan urakoitsijan on laadittava VNa 205/ :ssä tarkoitetut urakan työturvallisuutta koskevat suunnitelmat (turvallisuussuunnitelma ja riskikartoituksen perusteella selvitettyjen vaarallisten töiden suunnitelmat) sekä 11 :ssä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma tilaajan asiakirjoissa (mm. tässä asiakirjassa) esitettyihin turvallisuusvaatimuksiin perustuen. Urakoitsijan on toimitettava vaadittavat turvallisuutta koskevat suunnitelmat tilaajalle ja tilaajan nimeämille edustajille tiedoksi ennen töiden aloittamista. Tilaajalla ja tilaajan nimeämillä edustajilla on tällöin oikeus antaa tarkempia ohjeita tai esittää muutosvaatimuksia turvallisuussuunnitelmiin. Turvallisuussuunnittelussa voidaan käyttää malliasiakirjoina Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolan julkaisemassa "Rakennustyön turvallisuussuunnittelu" -asiakirjassa olevaa aineistoa. Urakoitsija voi käyttää turvallisuussuunnittelussa myös yrityksensä käyttämää omaa menetelmää. Turvallisuussuunnitelma ei ole yleinen selostus esimerkiksi turvallisuustehtävistä, vaan se on urakkakohtainen suunnitelma, jossa kuvataan miten ja milloin havaitut turvallisuussuunnittelua edellyttävät asiat ko. urakassa hoidetaan. Mm. peruuttavien ajoneuvojen aiheuttamien vaarojen torjuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota urakoitsijan turvallisuussuunnittelussa. Turvallisuussuunnitelmassa esitetään seuraavat asiat: - Yleinen turvallisuussuunnitelma (VNa 205/ ) - Vaarallisten töiden suunnitelmat (VNa 205/2009, Liite 2) - Riskien arviointi (VNa 205/ ) Turvallisuussuunnitelma muodostaa siis yhteenvedon, jossa kuvataan periaatteet/tiedot seuraavista: - turvallisuusasiakirjan tietojen huomioon ottaminen - työmaan osoite ja muut yhteystiedot - toimintatavat ja -ohjeet tapaturma- ja onnettomuustilanteissa, ensiapuvalmiudet - työsuojeluorganisaatio - turvallisuussuunnittelua edellyttävät työt o vaaralliset työt (mitä, milloin, suunnitelmatarve) o tie- ja katualueella tehtävät työt - liikenneturvallisuussuunnitelmat 6( 14)

8 - työmaasuunnitelma: työmaa-alueen ja mahdollisten varastoalueiden järjestelyt sekä ko. alueiden sähköistys- ja valaistus - koneiden ja laitteiden käyttö, valaistus, näkyvyys/havaittavuus - henkilönsuojainten käyttötarpeet - pölyn vähentäminen, työhygieenisten mittausten menettelyt - töiden ja työvaiheiden ajoitus ja yhteensovitus - vaaraa aiheuttavat putkistot ja kaapelit tmv. rajoitteet. Päätoteuttajan tulee päivittää turvallisuussuunnitelmaa ja työvaihekohtaisia turvallisuussuunnitelmia työvaiheiden tarkentumisen mukaan Vaarallistentöidenturvallisuussuunnittelu Päätoteuttaja vastaa siitä, että kohteeseen liittyvistä vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan riskienarviointiin perustuvat kirjalliset suunnitelmat ennen töiden aloittamista (VNa 205/2009, liite 2). Vaarallisten töiden turvallisuussuunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle tiedoksi ennen ko. töiden aloittamista Työmaa-alueenkäyttösuunnitelmajaliikenteenjärjestelysuunnitelmat Päätoteuttajan on laadittava työmaan käyttö- ja liikenteenjärjestelysuunnitelmat. Suunnitelmat tulee toimittaa tilaajan hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. Työmaa-alueen käyttösuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet, joilla varmistetaan sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus. Työmaa-alueen käyttösuunnitelmassa esitettäviä asioita ovat mm. työskentelyalueiden erottaminen, kulkureitit sekä ensiapu- ja pelastusvarusteiden sijainnit työmaa-alueella. Työmaan sulkulaitteista, aidoista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan päätoteuttajan nimi ja yhteystiedot. Työmaan mahdollisesti tarvittavaan liikenteen ohjaukseen on käytettävä liikennemerkkipäätöksen mukaisia merkkejä. Päätoteuttaja vastaa työmaa-alueen aitaamiseen, vartiointiin ja järjestyksenpitoon liittyvistä kustannuksista Perehdyttäminen Päätoteuttajan tehtävänä on huolehtia perehdyttämällä ja opastamalla, että kaikilla urakan työntekijöillä tai sen alueella toimivilla urakoitsijoilla on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja siitä, että he tuntevat kyseisen työkohteen vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Päätoteuttaja vastaa siitä, että ennen töiden aloittamista jokaisella urakoitsijalla on nimettynä pätevä vastuunalainen henkilö, joka huolehtii osaltaan urakoitsijoiden turvallisuustehtävistä ja töiden turvallisuudesta. Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan omien työntekijöidensä ja aliurakoitsijoidensa perehdyttämisestä työtehtäviin. Annettu perehdyttäminen on dokumentoitava. Kaikki perehdyttämistiedot tulee säilyttää työmaalla ja toimittaa tilaajalle tai tilaajan nimeämille edustajille pyydettäessä. Tarvittaessa tilaajalla on oikeus järjestää urakoitsijoille turvallisuuskoulutusta. Lisäksi tilaajalla on oikeus antaa lisävaatimuksia turvallisuus- ja tehtäväpätevyyksiin liittyen. 7( 14)

9 Tilaajalla on myös oikeus vaatia päätoteuttajan järjestämään turvallisuuskoulutusta, mikäli työkohteessa on ollut turvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita tai on sattunut tapaturmia tai vakavia vaaratilanteita. Päätoteuttaja vastaa tämän turvallisuuskoulutuksen järjestelykustannuksista Turvallisuuspätevyydetja koulutus Jokainen urakoitsija vastaa käyttämänsä työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta turvallisuus- ja tehtäväpätevyyksien toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta Henkilöluettelo Päätoteuttajan tulee ylläpitää ajan tasalla olevaa henkilöluetteloa urakassa työskentelevistä. Päätoteuttajan tulee varmistaa, että luettelosta ilmenevät henkilöiden turvallisuus- ja työpätevyydet ja se, milloin perehdyttäminen hankkeeseen ja työmaahan on annettu. Luettelo tulee toimittaa tilaajalle tiedoksi pyydettäessä Turvallisuusseurantaja-tarkastukset Yleistä Päätoteuttajan on huolehdittava jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja -valvonnasta niin, että mm. työmenetelmien, työympäristön, liikennejärjestelyjen, työkoneiden ja -laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa koko urakan ajan. Turvallisuusasiat käsitellään työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa säännöllisesti sekä dokumentoidaan. Päätoteuttajan tulee myös huolehtia lakisääteisten tarkastusten suorittamisesta ja työnantajia velvoittavien riskikartoitusten tekemisistä. Päätoteuttajan on varmistettava, että: - kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti - tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito - tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat - tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi sekä - muille puutteille annetaan määräaika korjausten tekoon ja nimetään siitä vastaava henkilö. Tilaajalla tai tilaajan nimeämällä edustajalla on oikeus saada nähtäväkseen ja tarkistaa päätoteuttajan laatimat työturvallisuutta koskevat suunnitelmat (mm. työkohtaiset turvallisuussuunnitelmat) sekä esittää niihin liittyviä muutosvaatimuksia. Muutosvaatimukset todetaan yhteisesti työmaakokouksissa ja asiasta tehdään merkintä työmaakokouksen pöytäkirjaan. Jokainen urakoitsija vastaa käyttämiensä koneiden ja laitteiden, materiaalien, kemikaalien sekä työmenetelmien turvallisuudesta ja laillisuudesta. Urakoitsijoiden on informoitava teettämänsä työn aiheuttamista vaaroista ja tarpeellisista turvatoimista muita osapuolia. Informaatio ja tarpeellisista menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen sellaisten töiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai työmenetelmistä saattaa aiheutua vaaraa. Kukin työmaan henkilöistä vastaa työturvallisuusasioiden havainnoinnista (yleinen huolehtimisvelvoite). Välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet on korjattava heti ja niistä on tiedotettava työsuojelusta vastaavia. Jos puute ei ole sellainen, että sitä ei voida välittömästi poistaa, niin alue tulee parhaan mukaan suojata ja asiasta tiedottaa työsuojelusta vastaavia. Työsuojelupäällikkö vastaa, että kaikki työsuojeluun liittyvät puutteet poistetaan ja korjataan viivyttelemättä. 8( 14)

10 Lakisääteisettarkastukset Koneiden ja laitteiden tarkastukset Urakassa käytettävien koneiden ja laitteiden kunto sekä soveltuvuus varmistetaan kulloinkin kyseessä oleviin käyttötarkoituksiin (VNa 205/2009 lukujen 4 ja 5 mukaiset määräykset). Päätoteuttaja vastaa siitä, että koneille, laitteille, teline- ja nostokalustolle sekä nostoapuvälineille tehdään lakisääteiset vastaanottoja käyttöönottotarkastukset. Mm. peruuttavien ajoneuvojen peruutushälyttimet tulee tarkistaa päivittäin. Rakennuttajalla on oikeus poistaa työalueelta ajoneuvo, jos sen peruutushälytin ei ole kunnossa. Vastaanottotarkastus (Koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuus (VNa 205/ )). Rakennus- ja asennustyössä sekä hoito- ja ylläpitotöissä käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliaikaisten tukien, henkilönsuojaimien ja muiden laitteiden rakenne ja kunto on työmaalla todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. Tarkastukset dokumentoidaan. Käyttöönottotarkastus (Nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden käyttöönotto (VNa 205/ )). Mm. nostokalustolle ja -telineille tehdään käyttöönottotarkastus. Tarkastukset dokumentoidaan. Työmaan kunnossapitotarkastukset (Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta (VNa 205/ ). Rakennuskohteissa kunnossapitotarkastus tehdään viikoittain. Kiinteissä tukikohdissa tarkastus pidetään vähintään neljännesvuosittain. Kunnossapitotarkastus tehdään MVR-mittarilla. Tarkastukset dokumentoidaan. Tilaajalla tai tilaajan nimeämällä edustajalla on oikeus tehdä työmaan kunnossapitotarkastuksia aina halutessaan Työtapaturmienjavaaratilanteidenraportointi Jokaisen urakoitsijan on dokumentoitava hankkeella sattuneet työtapaturmat ja "läheltä piti" -tapaukset vaaratilanteina sekä liikenne- ja ympäristövahingot. Urakoitsija voi käyttää dokumentointiin yrityksensä omaa raportointimenetelmää Päällekkäinjaperäkkäintehtävientöidenturvallisuudenvarmistaminen Urakoitsijan tulee turvallisuussuunnittelullaan ja siihen liittyvällä riskienarvioinnilla varmistaa päällekkäin ja/tai peräkkäin tehtävien töiden tai työvaiheiden turvallinen toteutus ja yhteensovittaminen. Huomioitava asia on mm. riittävä tiedonkulku ko. töiden tai työvaiheiden välillä Toimintaohjeetvaara-jaonnettomuustilanteitavarten Urakoitsija on velvollinen turvallisuussuunnitelmassaan selvittämään ja esittämään työmaan pelastusreitit ja informoimaan pelastusviranomaisia niistä, jos työkohteeseen opastamiseen ei riitä tie- tai katuosoite. Urakoitsijan tulee toimittaa tieto em. pelastusviranomaisten informoinnista turvallisuuskoordinaattorille Keskeisetyhteensovittamisenjayhteistoiminnanmenettelyt Päätoteuttajannimeäminen Tässä urakassa pääurakoitsija on päätoteuttaja. Päätoteuttajan turvallisuustehtävät on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009). 9( 14)

11 Turvallisuusasioidenkäsittelykokouksissa Turvallisuusasioiden käsittelyyn liittyvät kokouskäytännöt on esitetty turvallisuussääntöjen muissa kohdissa sekä osittain muissa urakkaan liittyvissä asiakirjoissa Turvallisuuteenliittyvätohjeet Henkilötunnisteetjakulunvalvonta Päätoteuttaja varmistaa, että jokaisella urakassa työskentelevällä työntekijällä tai urakan alueella toimivalla urakoitsijalla on urakka-alueella liikkuessaan näkyvillä työturvallisuuslain 52 a :n mukainen henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, jossa on näkyvissä myös veronumero. Päätoteuttaja vastaa, että päihteiden (alkoholi, huumeet) vaikutuksen alainen henkilö poistetaan työmaalta välittömästi. Päihteiden nauttiminen työaikana ja niiden vaikutuksen alaisena työskenteleminen tai työkohteeseen saapuminen on ehdottomasti kielletty Henkilösuojaintenjavaroitusvaatetuksenkäyttö Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet (Vnp 1407/93). Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee perustua urakoitsijan suorittamaan vaaranarviointiin. Hengityssuojaimia käytetään, jos käytetyt materiaalit pölyävät. Suodattimien tulee olla luokkaa A2P3. Työmaan ympäristötekninen valvoja opastaa siitä, miten työturvallisuuteen vaikuttavilta haitta-aineilta suojaudutaan asianmukaisesti. Vastuu henkilökohtaisten suojainten hankinnasta ja niiden käytöstä on kuitenkin urakoitsijalla. Työmaalla on aina käytettävä suojakypärää, heijastavaa varoitusvaatetusta ja turvajalkineita (VNa 205/2009). Henkilökohtaisten suojainten käytöstä kieltäytyminen johtaa henkilön poistamiseen työmaalta Urakassakäytettävätkoneetjalaitteet Urakassa käytettävien ajoneuvojen on oltava liikenteeseen soveltuvia ja rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallisia sekä ajoneuvoja koskevien säännösten mukaisia. Ajoneuvon rakenne, varusteet ja ulkopuolinen muoto eivät saa aiheuttaa vaaraa. Ajoneuvon omistaja (luovuttaessaan varmistaa ja huolehtii korjauksista ja huolloista) sekä ajoneuvon kuljettaja (ilmoitusvelvollisuus vioista, joita ei voi itse korjata) ovat vastuussa siitä, että liikenteeseen käytettävä ajoneuvo on liikennekelpoinen. (Ajoneuvolaki 1090/2002). Koneiden ja laitteiden tankkaamisen, asennuksen, käytön, huollon yhteydessä on estettävä öljyn tms. pääsy maaperään. Mahdollisten öljyvahinkojen ehkäisemiseksi työmaalla on oltava imeytysainetta vahingon ensitorjuntaan. Kaivinkoneiden yms. pysäköintiin, tankkaukseen ja huoltoon käytettävät alueet on suojattava muovikalvolla tms. urakoitsijan esittämän suojaussuunnitelman mukaisesti. Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 10( 14)

12 Kaivettaessa täyttöä ja lietettä on työmaalla työskentelevien koneiden oltava varustettu ohjaamoon tulevan hengitysilman hiukkassuodattimella ja ohjaamon ylipaineistuksella, jolloin ohjaamon ovet ja ikkunat tulee pitää suljettuina Työmaansiisteysjajärjestys Päätoteuttajan tulee huolehtia työmaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä työn yhteydessä. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työnaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Päätoteuttajan lisäksi kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava kulkutiet, polut, portaat, kulkusillat ymv. siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa. Ruokailulle, juomiselle ja tupakoinnille osoitetaan omat alueensa, muualla kaatopaikan alueella ne on kielletty. Työntekijöille on järjestettävä riittävä henkilöstötilat, joissa voidaan vaihtaa vaatteet ja peseytyä. Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työmaalle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. Myöskään sosiaalitilojen nestemäisiä ja kiinteitä jätteitä ei saa päästää maastoon eikä vesistöön, vaan ne on kerättävä kuljetusastioihin. Päätoteuttaja huolehtii jätteiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta. Päätoteuttaja vastaa edellä tarkoitettujen toimien toteuttamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Päätoteuttaja vastaa myös siitä, että muut hankkeessa toimivat urakoitsijat noudattavat em. määräyksiä. 11( 14)

13 2. Menettelyohjeet 2.1. Menettelyohjeettöidenajoitukseen Töidenyhteensovittamisensuunnittelu Päätoteuttaja vastaa urakkaan kuuluvien töiden yhteensovittamisesta. Päätoteuttajan velvollisuutena on ilmoittaa tilaajalle muiden osapuolten (luvanvaraiset toimijat) toimintaan liittyvistä turvallisuuspuutteista Työaikarajoitteet Työaika on arkisin klo 7:00-22: Erityisiätyömenetelmiäkoskevatohjeet Työskentelyalueet Työskentelyalueet tulee erottaa liikenteestä työmaa-alueen käyttösuunnitelmassa esitetyllä tavalla Kaivu-jatäyttötyöt Sortuman vaaran aiheuttavista kaivutöistä on laadittava kirjalliset suunnitelmat lain ja urakka-asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Kaivu- ja täyttötöissä ja niihin liittyvien suunnitelmien laatimisessa on otettava huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortumavaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä, liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kaivantojen sortumavaaran ennaltaehkäisemiseen. Kaivutöitä koskevat suunnitelmat hyväksyy geosuunnittelija. Urakoitsija on velvollinen selvittämään aina ennen kaivutöihin ryhtymistä tiealueella olevien johtojen, kaapeleiden sekä rakenteiden ja laitteiden sijainnit ja niiden vaikutukset työsuoritukseen laitteiden omistajilta. Kaivu- ja täyttötyöt tulee toteuttaa urakka-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti ja turvallisesti ottaen erityisesti huomioon seuraavat seikat: Työalue on merkittävä selkeästi aitauksilla siten, että sivullisten kulku työmaalle on estetty ja ettei putoamisvaaraa ole. Yleisen liikenteen alueella työmaan suojaamisessa (erottamisesta muusta liikenteestä) on noudatettava Liikenneviraston ja Suomen Kuntaliiton laatimia ohjeita. Maanrakennuskoneiden työalueella ei saa käytön aikana olla henkilöitä ja kaivinkoneiden ja muiden työkoneiden liikkuminen on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta vaaraa työmaalla ja kaivannossa liikkuville. Kaivumassoja ei saa läjittää niin lähelle kaivannon reunaa, että se aiheuttaa sortumavaaran. Sortumatilassa olevaa kaivantoa ei saa jättää auki työvuoron päätyttyä. Jännitteelliset kaapelit on huomioitava ja varmistuttava jännitteettömyydestä. Vanhat putkilinjat on tarvittaessa suljettava tai tulpattava. Kaivuluiskien juuret on tarvittaessa tuettava soratäytöllä tai luiskausta loivennettava riittävästi tai kevennettävä luiskaa porrastamalla. Luiskista on poistettava kivet, lohkareet yms. etteivät ne putoa kaivantoon. Roudan sulamisesta aiheutuva luiskien sortumavaara on ehkäistävä luiskaloivennuksin ja/tai tukitäytöin. 12( 14)

14 Paineellisen pohjaveden tai kaivantoon pääsevän pintaveden alueella kaivantojen kohdalla tulee alentaa vedenpinnan tasoa, jotta kaivannon pohjan hydraulinen murtuma estetään. Yli 3 m syvät kaivannot on tuettava tuentaelementein. Pehmeän saven kohdalla luiskatun kaivannon suurin syvyys on 2,5 metriä. Yli 3,5 metriä syvien kaivantojen kohdalla on lisäksi tehtävä kevennyskaivut tuentaelementtien yläpäähän. Huomioitavana ovat liikenteen tärinän vaikutukset kaivantoalueilla ja rankkasateiden aiheuttamien pintavesien ohjaaminen poispäin kaivannoista Sähkötyötjasähkötapaturmavaarantorjuminen Työnsuunnittelussa on huolehdittava siitä, ettei työ sähkölinjojen ja -kaapelien läheisyydessä aiheuta vaaraa työntekijöille tai työ vahingoita sähkölinjoja tai -kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjat omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioissa tai muissa käytännön työnjärjestelyissä. Jos kohteessa joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoilla Paloturvallisuusjatulityöt Urakoitsijat ovat velvollisia kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny, ja noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen päätoteuttajan nimeämän työsuojelupäällikön kanssa. Työmaalla on oltava kaksi 12 kg:n jauhesammutinta tai kaksi 6 kg jauhesammutinta ja yksi 12 kg jauhesammutin. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa tilaajalle pyydettäessä luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä Pölyämisenestäminenjatyöhygieenisetmittaukset Hienojakeen pölyäminen estetään tarvittaessa maata kastelemalla ja peittämällä mahdolliset siirretyt pilaantuneiden maiden tai jätemateriaalien kasat välittömästi maakerroksella. Käsiteltävät maat eivät kuitenkaan saa liettyä. Työhygienian tasoa seurataan silmämääräisellä tarkastelulla. Poikkeamista informoidaan välittömästi tilaajan edustajana toimivaa turvallisuuskoordinaattoria. Työmaalla pyritään toimimaan siten, ettei Työministeriön asettama HTP-arvo ilman pölypitoisuudelle (10 mg/m 3 ) ylity. Pölyn pääsy kaivinkoneen ohjaamoon estetään ilmastoinnilla ja suodattimilla Melujatärinä Päätoteuttajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukainen kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä muuta. 13( 14)

15 Muutohjeet Erityisiä työmenetelmiä koskevia kohdekohtaisia tarkennuksia ja ohjeita esitetään myös muissa urakkaasiakirjoissa. Urakoitsijan tulee huomioida vaatimus myös muista urakassa mahdollisesti esiintyvistä töistä, joihin liittyy vaatimus kirjallisten työturvallisuutta koskevien suunnitelmien laatimisesta Aliurakoinninjärjestämisenmenettelyt Tilaajavastuulainvelvoitteet Päätoteuttaja on velvollinen tarkistamaan aliurakoitsijoidensa tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisen velvoitteiden hoitamisen Aliurakoitsijoidenilmoitus-jahyväksymismenettelyt Aliurakoitsijoille asetettavat turvallisuus- ja pätevyysvaatimukset ovat samat kuin päätoteuttajalla. Aliurakoitsijoita koskevat hyväksymismenettelyt on kuvattu muissa sopimusasiakirjoissa Menettelytvarottavienlaitteidenjarakenteidenlähellätyöskentelyyn Varottavat laitteet ja rakenteet sekä menettelyitä niiden lähellä työskentelyyn on esitetty turvallisuusasiakirjassa. Menettelyitä on esitetty myös muissa sopimusasiakirjoissa. 14( 14)

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/9 SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 18..7.2014 2/9 Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Sotkamon kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 27.1.2017 Viite SOTKAMON KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN Päivämäärä 27.1.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Teemu Heikkinen Juha Hämäläinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1-1 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet LIITE 5 Työturvallisuusasiakirja 1(8) Kiimingin alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä KIURUVEDEN KAUPUNKI 1(10) Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu 13 FI-70500 Kuopio Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Tel. +358 10 33450 Fax +358 10 33 45701 www.poyry.fi Kiuruveden kaupunki

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 30.1.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ Tätä tilaajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa käytetään alueurakassa. Tässä asiakirjassa mainittu rakennustyö

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO ETELÄISEN RAKENNUSPIIRIN VALAISTUSTYÖT 2012 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2.4.2012 1. YLEISTÄ 2 1.1. Lainsäädännön vaatimus 2 1.2. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys 2 1.3.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki LinnanInfra -liikelaitos Hiekoitushiekan poiston ja puhtaanapidon urakka 2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA A. Turvallisuusasiakirja B. Turvallisuussäännöt C. Menettelyohjeet A. TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. 1KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LATURAKAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUJEN, KEVYEN LII- KENTEEN VÄYLIEN JA ULKOILUREITIN RAKENTAMINEN SEKÄ RAKKAVAARANTIEN SUOJATIEJÄRJESTELYT JÄRVELÄNTIE

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 1(8) Oulun alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET...

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA KYRÖÖNTIEN SADEVESIVIEMÄRIN SANEERAUS

ISONKYRÖN KUNTA KYRÖÖNTIEN SADEVESIVIEMÄRIN SANEERAUS Vastaanottaja Isonkyrön kunta Asiakirjatyyppi Turvallisuusasiakirja Päivämäärä 23.1.2017 Viite 1510026324 ISONKYRÖN KUNTA KYRÖÖNTIEN SADEVESIVIEMÄRIN SANEERAUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Päivämäärä 23.1.2017

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Turvallisuusasiakirja 4.5.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja

Työturvallisuusasiakirja Liite 5 Työturvallisuusasiakirja Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2(16) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAK IRJA... 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen hoito. Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/2467/ /2016

Liikuntapaikkojen hoito. Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/2467/ /2016 Liikuntapaikkojen hoito Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA 17.03.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Ilkantien sillan peruskorjaus, Ilmajoki

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Ilkantien sillan peruskorjaus, Ilmajoki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET 2 Sisältö Keskeiset käsitteet 4 Johdanto 6 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden velvoittavuus 6 Turvallisuussääntöihin

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA HAARAJOEN PATOSILLAN UUSIMINEN Muutos: Laadittu: Vantaalla 16.12.2015 Tarkastettu: Hyväksytty: 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Päätoteuttaja... 3 1.3.

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 11.1.2017 2/8 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. (VNa 205/2009)

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. (VNa 205/2009) Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Kokonaisurakka Liikennevirasto/ELY Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, tienpitoon liittyvä hanke, versio 20.11.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

ARKISTOINTILAITOKSEN VESIHUOLTO, TURVALLISUUSASIAKIRJA

ARKISTOINTILAITOKSEN VESIHUOLTO, TURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Mikkelin kaupunki / Mikkelin Vesilaitos Asiakirjatyyppi Turvallisuusasiakirja Päivämäärä 26.10.2015 Viite 31655 MIKKELIN VESILAITOS ARKISTOINTILAITOKSEN VESIHUOLTO, TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA. Vastaanottaja Hausjärven kunta

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA. Vastaanottaja Hausjärven kunta Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 01.08.2016 Viite 1510025613-006 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Päivämäärä

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt ja -säännöt Sivu 1/11 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Yläasteen kaksikerroksisen osan purku-urakka Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt Asiakirjan versiopäivitykset 15.2.2016, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja VNa 205/ Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja VNa 205/ Rakennustyöt Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Sahkonkadun jatkeen rakentaminen 2016, Huittinen. 6.9.2016 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: yleinen hätänumero 112 myrkytystietokeskus

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO URAKKAOHJELMAN LIITE ESPOON KAUPUNKI Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos Asianumero: 1232/10.03.01/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja nro 1(8) Kiimingin alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja nro 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI LUOSTARINVAINION ALUEEN KADUT TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET

OULUN KAUPUNKI LUOSTARINVAINION ALUEEN KADUT TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET A4 OULUN KAUPUNKI LUOSTARINVAINION ALUEEN KADUT TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJAT... 2 2. RAKENNUSKOHTEEN KUVAUS... 2 3. TURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Sivu 1/8 PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA 2016-2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 24.3.2016 Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA

KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 509 16.9.2009 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekninen palvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40 314 5462 2

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU PITKÄNIEMEN KASVIHUONELAITOS PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden

Lisätiedot

KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS NOUDATETAAN TÄSSÄ URAKASSA SOVELTUVIN OSIN

KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS NOUDATETAAN TÄSSÄ URAKASSA SOVELTUVIN OSIN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(7) KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS NOUDATETAAN TÄSSÄ URAKASSA SOVELTUVIN OSIN 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA TYÖTURVALLISUUSOHJE STO 8/2016 13.4.2016 Korvaa: STO 8/2009 Työturvallisuuskeskus Sähköalojen työalatoimikunta Laatija: Jukka Tamminen Päivitys: Jukka Mäntynen, Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. (VNa 205/2009)

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. (VNa 205/2009) Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, tienpitoon liittyvä hanke, versio 1.8.2014 14.3.2016 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

Lisätiedot

SAURION VEDENOTTAMO TURVALLISUUSASIAKIRJA

SAURION VEDENOTTAMO TURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Ylöjärven Vesi Asiakirjatyyppi Turvallisuusasiakirja Päivämäärä 10.4.2016 Viite 1510022118 SAURION VEDENOTTAMO TURVALLISUUSASIAKIRJA SAURION VEDENOTTAMO TURVALLISUUSASIAKIRJA Päivämäärä 10.4.2016

Lisätiedot

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, puistojen ja kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, puistojen ja kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito ORIMATTILAN ALUEURAKKA Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, puistojen ja kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö TYÖTURVALLISUUSLIITE 11-88 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Urheilukentän kunnostus

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Urheilukentän kunnostus TURVALLISUUSASIAKIRJA Urheilukentän kunnostus 2016-2017 28.4.2016 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 HANKKEEN TIEDOT... 3 1.2 PÄÄTOTEUTTAJA... 3 1.3 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJAT... 3 1.4 RAKENNUTTAJAN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI www.seinajoki.fi 1(11) RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI versio 1.4 www.seinajoki.fi 2(11) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 4 1.2 Päätoteuttaja 4 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 Seinäjoen kaupunki, Roves Trukkiväylän alue Laatinut: 7.9.2016 Jussi Pajula, Ramboll Finland Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1 Johdanto

Lisätiedot

HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS

HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS Keittiön tilat MUUTOSTYÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet VNa 205/2009 Lapin ELY-keskus 30.9.2016 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET 2 (21) SISÄLTÖ Keskeiset käsitteet 3 0 Johdanto 6 1 Turvallisuussäännöt 8 1.1 Eri osapuolten

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO TURVALLISUUSASIAKIRJA Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneerausurakka Vaihe: Suunnittelu Tilaaja: Laatija: Kohde: Rakennuttaja: Suunnittelija: Päätoteuttaja:

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. (VNa 205/2009)

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. (VNa 205/2009) HATTULAN KUNNAN 1(27) LIIKENNEVÄYLÄT JA MUUT YLEISET ALUEET Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Hattulan kunta 06.02.2017 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET 2 (27) Sisältö Keskeiset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.2.2012, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi Mäntsälän

Lisätiedot

LOUHINTATÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

LOUHINTATÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 LOUHINTATÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusaisakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan tilaamilla työmailla suoritettavissa räjäytys-

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot