Turvallisuusasiakirja. VNa 205/ Rakennustyöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNa 205/ R15/1094/S3

2 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus Turvallisuusasiakirjan laadinta 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät Rakennuttajan turvallisuustehtävät Urakoitsijan turvallisuustehtävät Muiden osapuolten turvallisuustehtävät 4 3 Urakan turvallisuusperiaatteet Yleistä Turvallisuusasioiden dokumentointi Turvallisuussuunnittelu ja -seuranta Tilaajan valvontaoikeudet Määräykset ja ohjeet työ- ja liikenneturvallisuudesta 6 4 Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot Kohteen ominaisuuksista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät Mittasuhteet Vaativuus Kohteen olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät Työympäristö Työskentelyolosuhteet Poikkeukselliset olosuhteet Tiedonkulku Vaaralliset työt (Vna 205/2009) Kohteen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuus- ja työterveystiedot Fysikaaliset tekijät Kemialliset tekijät Biologiset tekijät Mekaaniset tekijät Muut työturvallisuus- ja terveystiedot Kohteeseen liittyvän muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat Liikenteen aiheuttamat vaarat ja haitat Menettelytapaohjeet 9 5 Päätoteuttajalle kuuluvat turvallisuussuunnittelutehtävät sillanrakennusurakassa Työmaa-alueen käytön suunnittelu Turvallisuussuunnitelma, ennen töiden aloittamista Vaarallisten töiden turvallisuussuunnittelu Työkohteen liikenteen järjestelyn suunnittelu Työmaan turvallisuusseuranta Vastaanottotarkastus Käyttöönottotarkastus Työmaan kunnossapitotarkastukset Turvallisuustiedon dokumentointi 11

3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3 (11) 1 Johdanto 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta Tämä turvallisuusasiakirja perustuu valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) 8 :ään Turvallisuusasiakirja sisältää tietoja tähän urakkaan sisältyvien töiden ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvista vaara- ja haittatekijöistä sekä ongelmista. Turvallisuusasiakirja sisältää tilaajan antamia turvallisuusvelvoitteita ja - menettelytapoja, joita urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijansa on noudatettava urakkaan kuuluvissa töissä. Tässä turvallisuusasiakirjassa urakkaan kuuluvista erillisistä työkokonaisuuksista käytetään nimitystä kohde. Turvallisuusasiakirjan tulee kaikilla Tilaajan hankkeilla perustua työ- ja liikenneturvallisuusriskien arviointiin. Turvallisuusriskien tunnistamiseen käytetään "Turvallisuusriskien tunnistus" -menetelmää (Liikenneviraston sisäinen julkaisu 3067/090/2012 Käyttöohje: Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä). en_ehkaiseminen/tyoturvallisuus - Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä. Menetelmän avulla hankkeen vaara- ja haittatekijät kartoitetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä tuottaa riskienhallintasuunnitelman, joka on turvallisuusasiakirjan liite. Riskienhallintasuunnitelma ei toimi hankkeen yleisenä turvallisuutta käsittelevänä vaara- ja haittaluettelona. Suunnitelma laaditaan Turvallisuus-infra riskikartan tarkistettavat asiat -lomakkeiden avulla. Lomakkeita käyttää hankkeen toteutusvaiheessa myös päätoteuttaja, josta syystä lomakkeet ovat Liikenneviraston verkkosivulla kohdassa Tietoa palvelun tuottajille alalehdellä Työturvallisuus. 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät Työn tilaaja on laatinut rakennuttajan roolissa turvallisuusasiakirjan. Kohde on valmisteltu toteutettavaksi yhtenä urakkana, joten tässä urakassa ei sovelleta rakennuttajan osalta VNa 205/2009:n 5 4 mom. edellyttämiä rakennuttajan yhteensovitusvelvollisuuksia. Rakennuttajan on varmistettava, että päätoteuttajana toimiva urakoitsija on laatinut VNa 205/ :ssä tarkoitetut rakennustöiden työturvallisuutta

4 TURVALLISUUSASIAKIRJA 4 (11) koskevat suunnitelmat sekä 11 :ssä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Varmistaminen edellyttää, että urakoitsija esittää rakennuttajalle suunnitelmat ja asiasta tehdään merkintä työmaakokouksen pöytäkirjaan. Tämän korvaava muu menettely voi olla "nähnyt" -merkintä suunnitelmassa ja merkintä työmaapäiväkirjassa. Vastaavasti menetellään, kun urakoitsija esittää luettelon työmaalla työskentelevien henkilöiden tiedoista. Rakennuttajan velvoitteita kohteen työturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä hoitaa rakennuttajan nimeämä turvallisuuskoordinaattori. 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät Tämän urakan saanut urakoitsija toimii päätoteuttajana ja hänen on huolehdittava niistä turvallisuustehtävistä, jotka on määrätty turvallisuusmääräyksissä päätoteuttajalle. Päätoteuttajan tulee huolehtia työnantajia velvoittavien riskikartoitusten tekemisistä, työntekijöiden perehdyttämisistä ja lakisääteisten tarkastusten suorittamisista. Turvallisuusriskien tunnistamiseen käytetään kohdassa 1.2 esitettyä "Turvallisuusriskien tunnistus" -menetelmää. Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle VNa 205/ :ssä esitettyjen ja riskikartoituksen perusteella selvitettyjen vaarallisten töiden suunnitelmat. Urakoitsija nimeää ennen töiden aloittamista työsuojeluorganisaation ja pätevän vastuuhenkilön, joka vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävien toteuttamisesta urakassa. Tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä vastuuhenkilö, mikäli esitetty henkilö ei täytä tässä vastuunalaisessa tehtävässä edellytettyjä vaatimuksia. Urakoitsijan on tehtävä urakasta ennakkoilmoitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintaviraston työsuojelun vastuualueelle ja toimitettava ilmoitus tiedoksi myös rakennuttajan edustajalle. Ennakkoilmoitus on pantava selvästi näkyville työmaan kokoontumispaikalla ja pidettävä se tarpeellisilta osin ajan tasalla. 2.3 Muiden osapuolten turvallisuustehtävät Päätoteuttaja vastaa, että jokaisella aliurakoitsijalla tulee olla nimettynä ennen töiden aloittamista pätevä vastuunalainen henkilö, joka huolehtii aliurakoitsijoiden osalta turvallisuustehtävistä ja töiden turvallisuudesta. Aliurakoitsijan on noudatettava tilaajan antamia turvallisuussääntöjä ja - ohjeita.

5 TURVALLISUUSASIAKIRJA 5 (11) 3 Urakan turvallisuusperiaatteet 3.1 Yleistä 3.2 Turvallisuusasioiden dokumentointi 3.3 Turvallisuussuunnittelu ja -seuranta Urakan sopimuskatselmuksessa käydään läpi turvallisuusasiakirjan tiedot ja urakan turvallisuuden kannalta muut oleelliset seikat. Urakoitsijan (päätoteuttajan) velvollisuus on huolehtia näiden turvallisuusasioiden tiedottamisesta ja varmistamisesta myös aliurakoitsijoidensa ja itsenäisten työnsuorittajiensa osalta. Tilaajalla on oikeus antaa myöhemminkin urakkaa koskevia tarkempia turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Päätoteuttajaksi määritetty urakoitsija ylläpitää työturvallisuusmääräysten mukaisia tiedostoja urakkaan liittyvistä turvallisuusdokumenteista, mm. vaarallisiksi luokiteltujen töiden suunnitelmista, tarkastuksista, kokouksista ja perehdyttämisistä. Urakoitsijan on dokumentoitava lisäksi hankkeella sattuneet työtapaturmat ja vaaratilanteet ( läheltä piti - tapaukset kirjataan vaaratilanteina) sekä liikenne- ja ympäristövahingot. Dokumentointiin käytetään kohdassa 1.2 mainitulta verkkosivulta saatavilla Turvallisuustiedon keruu -lomakkeita tai urakoitsijan omaa järjestelmää, jossa ovat vastaavat tiedot. Tilaajalla on oikeus saada nähtäväkseen urakkaan liittyvät turvallisuusdokumentit ja niiden sisältö käydään läpi työmaakokouksissa, kun tiedoissa tapahtuu muutoksia tai kun on tehty työkohtaisia turvallisuussuunnitelmia. Urakoitsijan on ennen työkokonaisuuksien aloittamista suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti aiheuttamatta vaaraa urakassa työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Urakan turvallisuussuunnittelussa tarvittavat lähtötiedot käyvät ilmi pääasiassa urakan suunnitelma-asiakirjoista ja muusta tarjouspyyntöaineistosta. Urakoitsijaksi hankintapäätöksellä valittu tarjoaja laatii tarkentavan laatusuunnitelman sopimuskatselmukseen mennessä tämän turvallisuusasiakirjan kohdan 5 mukaisten asioiden hoitamisesta. Urakoitsijan laatimat muut työturvallisuusmääräyksissä mainitut suunnitelmat on saatettava urakan valvojalle tiedoksi. Esitetyt asiakirjat käsitellään työmaakokouksissa. Urakan valvojalla on oikeus esittää muutosvaatimuksia suunnitelmien sisältöön. Urakoitsijan on laadittava muun muassa seuraavista vaarallisista töistä ja työvaiheista kirjalliset suunnitelmat (ks. VNa 205/ ): Urakoitsijan on varmistettava urakassa käytettävien koneiden ja laitteiden kunto sekä soveltuvuus kulloinkin kyseessä oleviin käyttötarkoituksiin.

6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 6 (11) 3.4 Tilaajan valvontaoikeudet Urakoitsijan on tehtävä koneille, laitteille, teline- ja nostokalustolle sekä nostoapuvälineille lakisääteiset vastaanotto- ja käyttöönottotarkastukset. Urakoitsijan on tehtävä kaivutöistä tuentasuunnitelmat. Urakoitsijan on huolehdittava myös jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja - valvonnasta niin, että mm. työmenetelmien, -ympäristön, liikennejärjestelyjen, työkoneiden ja -laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa koko urakan ajan. Päätoteuttajan (pääurakoitsijan) on huolehdittava siitä, että jokaisella urakkaalueella työskentelevällä sekä urakoitsijan omalla että alihankkijan työntekijällä on urakka-alueella liikkuessaan näkyvillä työturvallisuuslain 52 a :n mukainen henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Urakoitsijan tulee ylläpitää ajan tasalla olevaa kulkulupaluetteloa em. henkilöistä sekä toimittaa se kuukausittain tiedoksi tilaajalle. Luvussa 5 on esitetty luettelo urakan eri turvallisuussuunnitelmien sisällöstä. Tilaajan nimeämillä edustajilla, kuten urakan valvojalla ja liikenneturvallisuusasiantuntijoilla on oikeus milloin tahansa pitää turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja katselmuksia niissä työkohteissa, joissa tehdään urakkaan kuuluvia töitä. Tilaajan edustajalla on oikeus asettaa määräaika liikenne- tai työturvallisuutta vaarantavien laiminlyöntien korjaamiseksi. Jos laiminlyöntiä ei korjata annetussa määräajassa, tilaaja voi keskeyttää työt ja antaa asian työsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi. Tilaajan edustajan tai liikenteen valvojan esille tuoma liikenneturvallisuutta vaarantava puute on korjattava välittömästi, samoin puute, joka voi aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa muille työkohteen vaikutuspiirissä oleville osapuolille. Liikenteenjärjestelytehtävien ja turvallisuusvelvoitteiden tai ympäristövaatimusten laiminlyöntien seuraamukset on esitetty urakkasopimuksen kohdassa Muut sanktiot. 3.5 Määräykset ja ohjeet työ- ja liikenneturvallisuudesta Urakkaan kuuluvien töiden liikennejärjestelyissä noudatetaan Liikenneviraston julkaisusarjan "Liikenne tietyömaalla" ohjeita. Ohjeet on tulostettavissa Liikenneviraston verkkosivulta npidon_ohjeet/liikenne_tyomaalla/tietyomaat -> Liikenne ja turvallisuus tietyömaalla. Työssä on noudatettava Liikenneviraston ohjetta Liikenne Tietyömaalla, Pätevyysvaatimukset ja työturvallisuuden perusteet LO 1/2011.

7 TURVALLISUUSASIAKIRJA 7 (11) 4 Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot Ajoneuvojen ja työkoneiden käytössä tulee noudattaa Liikenneviraston ohjeessa "Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot" (TIEH ) esitettyjä periaatteita tieliikenteen poikkeussääntöjen soveltamisessa, sekä ottaa huomioon ajoneuvoilta vaadittavat turvallisuus- ja havaittavuusvaatimukset. Tilaajan edustajalla on oikeus antaa soveltamisohjeita ja tukintoja ohjeisiin liittyvistä asioista. 4.1 Kohteen ominaisuuksista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät Mittasuhteet Urakka käsittää Peräläntien kiviholvisillan nykyisen sillan korjaamisen Wiikintiellä Peräläntien kiviholvisilta sijaitsee Laihian kunnassa Wiikintiellä. Tiellä nopeusrajoitus on 30 km/h. Silta ylittää Laihianjoen. Peräläntien nykyinen siltatyyppi on kivinen holvisilta. Silta on rakennettu 1900 luvun vaihteessa. Siltaa on korjattu vuonna Peräläntien kiviholvisillan ominaistiedot on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa Vaativuus Rakennustyön toteutus ja työnaikainen liikenteenjärjestely tehdään erillisen liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Liikenne ohjataan kulkemaan liikennejärjestelyjen avulla työlohkon ohitse. Tätä esiselvitystä on pidettävä alustavana. Joka tapauksessa johdot ja laitteet on selvitettävä ja paikannettava ennen töiden aloittamista. Mahdollisista johtojen ja kaapeleiden siirtämisestä on sovittava ko. laitteen omistajan kanssa. Hankalat tai vaativat työt Työkohtaisessa työsuunnitelmissa ja turvallisuussuunnitelmassa on kiinnitettävä erityishuomiota liikenteen turvalliseen toimivuuteen. Purkutyöt, nostot ja kaikki muut työvaiheet on suunniteltava siten, ettei työntekijöille tai liikenteelle aiheudu vaaraa. 4.2 Kohteen olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät Työympäristö Kohteen olosuhteista johtuen, on turvallisuussuunnitelmassa huomioitava: - liikenne - kaluston siirrot, säilytys tai pysäköinti - työkoneiden liikkeet

8 TURVALLISUUSASIAKIRJA 8 (11) Työskentelyolosuhteet Poikkeukselliset olosuhteet Tiedonkulku - vaaralliset työvaiheet ja työt ja niihin liittyvät suunnitteluvelvoitteet - materiaalien varastointi - sosiaalitilat, ensiapuvälineet, työmaan osoite pelastuslaitokselle - jätehuolto, jätteet - työvaiheiden siirrot ja liikennejärjestelyjen muuttaminen. Työskentelyolosuhteissa on turvallisuussuunnitelmassa kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: - sää, keli, valaistus, tuuli - kirkkaus, pimeys, häikäisy - lämpötila, kylmyys ja kuumuus - melu, tärinä - työn kuormittavuus, työn raskaus - työskentelyn erityispiirteet (työskentely vedessä, ahtaissa rakenteissa tai paikoissa). Tilanteita, jotka voivat aiheuttaa poikkeukselliset olosuhteet työmaalla ovat: - ruuhkat, liikennehäiriöt - onnettomuudet, vaaratilanteet, pelastusliikenne - luonnonilmiöt - sähkö- ja tietoliikennekatkot - tulva, jos vesistön pinta nousee. - Tiedonkulku liikenteen ohjaukseen/poikkeavat tilanteet. 4.3 Vaaralliset työt (Vna 205/2009) Urakkaan liittyviä vaarallisia työvaiheita ovat: - työskentely yleisellä liikenteellä olevalla alueella - työt, joissa työntekijöihin kohdistuu putoamisen vaara - työt, joihin liittyy työntekijöiden hukkumisvaara - rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyöt - nostot, siirrot ja raskaiden esineiden asennus - palovaaraa aiheuttavat työt (tulityöt) - terveydelle haitallisten aineiden ja materiaalien käyttö ja käsittely - liikennejärjestelyjen rakentaminen ja muuttaminen. 4.4 Kohteen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuus- ja työterveystiedot Fysikaaliset tekijät - melu- ja tärinälähteet - sähköjännitteet, sähkölähteet - lämpötilaolosuhteet.

9 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9 (11) Kemialliset tekijät Biologiset tekijät Mekaaniset tekijät - terveydelle vaaralliset aineet ja materiaalit - terveydelle vaaralliset jätteet. - vesistö ja eliöstö. - työn kuormittavuus - ergonomiahaitat Muut työturvallisuus- ja terveystiedot Tapaturman sattuessa ota yhteyttä: - Myrkytystietokeskus p. (09) Aluehälytyskeskus p Liikennekeskus p Kohteeseen liittyvän muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat Liikenteen aiheuttamat vaarat ja haitat 4.6 Menettelytapaohjeet - tieliikenne - hälytysajoneuvojen reitit - kevyt liikenne - työvaiheista johtuvat liikennejärjestelyt ja väylien kapeus. - tiedonkulku, kokoukset - tiedottaminen töistä liikennekeskukseen - lupakäytännöt - ilmoituskäytännöt - toimintatavat työmaan turvallisuusjohtamisessa - työmaan pelisäännöt. 5 Päätoteuttajalle kuuluvat turvallisuussuunnittelutehtävät sillanrakennusurakassa 5.1 Työmaa-alueen käytön suunnittelu Työmaa-alueen käyttö voidaan suunnitella yhdessä yleisen liikenteenjärjestelysuunnitelman kanssa esim. työntekijöiden autojen pysäköinti, kaluston varastointi, ym.

10 TURVALLISUUSASIAKIRJA 10 (11) Työmaa-alueen käytön suunnittelu tehdään esim. tukikohta-alueen käytöstä. Alueen käytön suunnittelussa esitetään mm.: - raskaiden ajoneuvojen ja muiden liikkujien käyttämät reitit - mahdolliset kääntymiskiellot yleisellä tiellä - toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti - koneiden ja laitteiden sijoitus - ulkovarastotilat - jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen - palontorjunta. 5.2 Turvallisuussuunnitelma, ennen töiden aloittamista Päätoteuttajan laatii kirjallisen työturvallisuutta koskevan suunnitelman ennen rakennustöiden aloittamista, jossa on mm. huomioitu rakennuttajan antaman turvallisuusasiakirjan tiedot ja turvallisuussäännöt (VNa 702/ ). Asiat on esitettävä kirjallisesti esimerkiksi laatu- tai projektisuunnitelmassa. Sisältö: - työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa - perustus- ja kaivutyöt - sähköistys ja valaistus - työmaaliikenne - työmenetelmät - koneiden ja laitteiden käyttö - nostot ja siirrot - kaivutöiden tuentasuunnitelmat - putoamissuojaukset - suurten rakenteiden asennukset - purkutyöt ja työnaikainen suojaus - tiedottaminen. 5.3 Vaarallisten töiden turvallisuussuunnittelu Töitä ovat mm.: - hukkumisvaara - korkealta putoamisen vaara - sillan purku- ja asennustyöt. 5.4 Työkohteen liikenteen järjestelyn suunnittelu Työkohteen liikenteenjärjestelyistä tehdään aina suunnitelma, kun työtä tehdään tietyssä tien kohdassa. Liikenteen järjestelyjen suunnitelma on yksinkertaisimmillaan merkintä työmaan päiväkirjassa liikennemerkkien tai varoituslaitteiden käytöstä työkohteen varoittamisessa. Suunnitelmana voidaan käyttää myös ohjeiden kopiota.

11 TURVALLISUUSASIAKIRJA 11 (11) 5.5 Työmaan turvallisuusseuranta Vastaanottotarkastus Käyttöönottotarkastus Työmaan kunnossapitotarkastukset Turvallisuustiedon dokumentointi Työmaan turvallisuusseurannan pöytäkirjat ovat merkittävä osa työmaan turvallisuusseurantaa. Vaarallisten töiden suunnitelmien lisäksi lakisääteisten tarkastusten pöytäkirjat ovat osa turvallisuusasiakirjan päivittämistä. Työmaan lakisääteiset tarkastukset laaditaan esimerkiksi työsuojeluviranomaisten laatimille lomakkeille. Jokaiselle työmaalle tulevalle työkoneelle ja tekniselle laitteelle tehdään vastaanottotarkastus. Koneille ja laitteille tehdään vastaanottotarkastus ennen kuin ne otetaan käyttöön. Mm. nostokalustolle, telineille ja työkoneille tehdään käyttöönottotarkastus. Rakennuskohteissa tarkastus pidetään viikoittain. Kunnossapitotarkastuksen voi korvata MVR-mittarilla. Menettelystä on sovittava asianomaisen työsuojelupiirin kanssa. Noudatetaan kohdan 3.2 menettelyjä Lähteet Tieturva 2 -opetusaineisto Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen