Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta - Valvontakohteiden suunnittelu ja toteutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta - Valvontakohteiden suunnittelu ja toteutus"

Transkriptio

1 Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 11/2005

2

3 Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 11/2005 Tiehallinto <Helsinki'2005>

4 ISSN TIEH v Helsinki 2005 Julkaisua myy/saatavana: Faksi Puhelin Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 MUU OHJAUS /2003/20/2 VASTAANOTTAJA Tiepiirit SÄÄDÖSPERUSTA KORVAA/MUUTTAA KOHDISTUVUUS Tiehallinto VOIMASSA toistaiseksi ASIASANAT Liikennevalvonta, liikenneturvallisuus, kustannukset Automaattinen nopeusvalvonta Valvontakohteiden suunnittelu ja toteutus Tämä ohje käsittää automaattisen nopeusvalvonnan valvontakohteiden suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi ohjeessa on määritelty toteutuksiin liittyvät vastuut ja kustannusten jakautuminen. Ohje on laadittu Tiehallinnon ja sisäasiainministeriön poliisiosaston yhteistyönä, ja molemmat osapuolet ovat hyväksyneet ohjeen linjaukset. Kustannusten jaon periaatteet on hyväksytty Tiehallinnon ja sisäasiainministeriön välisissä neuvotteluissa ja niitä noudatetaan toistaiseksi. Johtaja Tiehallinto Aulis Nironen Tienvarsiteknologiapäällikkö Asiantuntijapalvelut Magnus Nygård LISÄTIETOJA JAKELU/MYYNTI Magnus Nygård Tiehallinto, julkaisumyynti Tiehallinto, Asiantuntijapalvelut Puh Telefaksi

6 TIEDOKSI Liikenne- ja viestintäministeriö Sisäasiainministeriön poliisiosasto Tiehallinto, Palvelujen suunnittelu Tiehallinto, Hankinta Tiehallinto, Liikenteen palvelut Tiehallinto, Tekniset palvelut

7 ESIPUHE Liikenteen automaattista valvontaa tehdään poliisin ja Tiehallinnon yhteistyönä. Poliisi suorittaa valvonnan, ja Tiehallinto avustaa tienpitäjänä valvontamahdollisuuksien luomisessa. Tässä ohjeessa kuvataan kuinka automaattinen nopeusvalvonta yleisillä teillä suunnitellaan ja toteutetaan. Ohjeeseen sisältyy myös tehty kustannusten jakosopimus. Työryhmään kuuluivat: Magnus Nygård, Tiehallinto, keskushallinto, puheenjohtaja Esko Hyytiäinen, Tiehallinto, keskushallinto Mauri Pyykönen, Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Timo Ajaste, sisäasiainministeriön poliisiosasto Olli Jäskeläinen, Poliisin tekniikkakeskus Helsinki, kesäkuu 2005 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Automaattinen nopeusvalvonta 7 Sisältö 1 JOHDANTO 8 2 KOHTEIDEN VALINTA Yleisperiaatteet tiejaksojen valinnasta Periaatteet valvontapisteiden sijoittamisesta Huomioonotettavat asiat paikkojen valinnassa Laadittavat suunnitelmat Sopimuksen laatiminen Tiedottaminen Tiedottaminen tiedotusvälineissä Valvonta-alueista ilmoittaminen tiestöllä 15 3 JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS Yleistä Kameralaitteisto Laitekotelo Laitepylväät Ilmaisimet Toimitilat Käyttöönotto 19 4 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ Yleistä Tienpidon toimenpiteet Liikennevauriot ja ilkivalta Määräaikaistarkastukset 21 5 JÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSET 22 6 VIITTEET 23 7 LIITTEET 24

10 8 Automaattinen nopeusvalvonta JOHDANTO 1 JOHDANTO Valtioneuvoston vuoden 2001 periaatepäätöksen mukaan liikennekuolemien vuotuinen määrä tulee olla vuoden 2010 lopussa alle 250. Periaatepäätöksen mukaisesti yksi keskeisistä keinoista vähentää liikennekuolemia on automaattinen nopeusvalvonta. Kansainvälisten tutkimusten perusteella automaattinen nopeusvalvonta vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia 20 % (Elvik, 1997). Kuolemiin johtaviin onnettomuuksiin vaikutukseksi on kansainvälisesti arvioitu 31 %:n vähenemä (Räsänen ja Peltola, 2001). Räsäsen ja Peltolan (2001) mukaan Suomessa toteutettujen automaattisten nopeusvalvontajärjestelmien uskottavin vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksiin on 21 % vähennys ja kuolemien määrään 52 %. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä asetettiinkin tavoitteeksi automaattisen nopeusvalvonnan laajentaminen pääteillä siten, että se kattaa ainakin 800 km päätieverkosta. Tiehallinnon johtoryhmä päätti Tiehallinnon osallistuvan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiseen automaattisen nopeusvalvonnan laajentamiseen. Sisäasiainministeriön vahvistamassa poliisin liikenneturvallisuusstrategiassa todetaan, että poliisi lisää liikennevalvonnan määrää taajamien ulkopuolella laajentamalla automaattista liikennevalvontaa (Sisäasiainministeriö, 2002). Tiehallinnon johtoryhmä korosti päätöksessään, että automaattisen nopeusvalvonnan lisäämisestä pitää tiedottaa tehokkaasti ja, että poliisin kanssa tehtävää poikkihallinnollista yhteistyötä voitaisiin lisätä ja kehittää. Sisäasiainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö päättivät vuonna 2004 lisätä automaattista nopeusvalvontaa jo toteutuneesta 800 kilometristä kattamaan 2,500 kilometriä vuoteen 2009 mennessä. Vuoden 2005 aikana on tarkoitus rakentaa yhteistyössä lisää noin 400 kilometriä automaattista valvontaa ja lisäksi kehittää valvontatekniikkaa. Vuosina toteutetaan automaattivalvontaa lisää noin 300 km vuosittain. Yhteisen toimintalinjan muodostamiseksi on Tiehallinnossa teetetty selvitys "Automaattisen valvonnan kohdentaminen Ehdotus valvonnan piiriin tulevista uusista tiejaksoista"(räsänen ja Peltola, 2001). Työssä selvitettiin mahdollisia kohteita, joihin automaattista nopeusvalvontaa kannattaisi sijoittaa. Sisäasiainministeriön poliisiosasto ja Tiehallinto ovat selvittäneet myös aluehallinnon näkemykset valvontakohteiksi. Tiepiirien esittämät kohteet ovat pääasiallisesti yksiajorataisia suuriliikenteisiä pääteitä, joilla tiepituutta kohden tapahtuu keskimääräistä enemmän liikennekuolemia. Sisäasianministeriön poliisiosaston ja Tiehallinnon kokouksessa päätettiin perustaa työryhmä automaattiseen nopeusvalvontaan liittyvien kysymysten käsittelylle yhtenäisten toimintamallien aikaansaamiseksi. Valvonnan laajentuessa noin 250 km:stä 800 kilometriin ja edelleen noin 2,500 kilometrille, tehokas järjestelmien toteuttaminen ja hyödyntäminen edellyttävät yhtenäisiä toimintamalleja. Tässä ohjeistuksessa käsitellään automaattisten

11 Automaattinen nopeusvalvonta JOHDANTO 9 nopeusvalvontajärjestelmien toteuttamista sekä siihen liittyviä vastuita. Ohjeistus on tehty poliisin ja Tiehallinnon yhteistoiminnan tueksi. Automaattiset nopeusvalvontajärjestelmät toteutetaan yhteistyössä poliisin ja Tiehallinnon kesken. Valvottavien tiejaksojen valinnassa käytetään pohjatietona VTT:llä teetettyä selvitystä automaattisen nopeusvalvonnan kohdentamisesta (Räsänen ja Peltola, 2001). Selvityksessä esitetään kriteereitä kohteiden valintaan. Alustavat keskustelut uusien valvontakohteiden valinnasta sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Tiehallinnon keskushallinnon kesken käydään vuosittain. Keskusteluissa varmistetaan suunnitelmien ja rahoituksen yhteensopivuus tulevia toteutuksia varten. Keskusteluja varten kartoitetaan tiepiirien ja läänien poliisiosastojen ehdotukset valvontakohteiksi. Lopullinen tienjakson valinta tehdään Tiehallinnon tiepiireissä ja läänien poliisiosastoissa. Tiejaksojen valinnassa huomioidaan myös tämän ohjeen periaatteet valvontakohteista. Valvontakohteiden valinta tulee tehdä syksyyn mennessä, jolloin kohde on toteutettavissa seuraavana kesänä. Toteutushankkeen vastuullinen henkilö tulisi myös nimetä jo toteutusta edeltävän vuoden syksyllä. Tiehallinnossa automaattisen nopeusvalvonnan järjestelmät toteutetaan normaalin rahoituskehyksen puitteissa. Tiepiirit toimivat itsenäisesti Tiehallinnossa hyväksyttyjen toimintalinjojen mukaisesti. Automaattisen nopeusvalvonnan kohteen toteutuksen osatehtävät ja niihin varattava aika on esitetty kuvassa 1. Syksy Talvi Kevät Kesä Syksy Kuukausi Ajantarve Tehtävä kuukautta 1. Valvontaan soveltuvien al u kk eiden valinta SM ja Tieh 2. Tiejakson valinta läänin kk poliisijohto ja iepiirit t 3. Kohteen suunnittelu va l- 2 kk vontapisteiden valinta 4. Sopimuksen tekeminen ½...1 kk 5. Laitteistojen tarjouspyynnöt, tarjoukset, hankintapäätös 6. Toimitusaika a j toimitus 3 kk kk Tiedotuksen valmisteleminen Kohteen toteutus 2 kk 4 kk 9. Laitteiston testaus ja koul u- tus kk Käyttöönotto ja tiejakson valvonnasta tiedottaminen Käyttö 12. Ylläpito Kuva 1. Automaattisen nopeusvalvontakohteen toteutuksen aikataulu. Kuvan osatehtävien ajankulutus on esitetty kalenteripäivinä, joka arvioidaan kuluvaksi, eikä "tehollisina työpäivinä". Arviot ovat ohjeellisia, mutta joitakin

12 10 Automaattinen nopeusvalvonta JOHDANTO tehtäviä voidaan tehdä samanaikaisesti aikataulun nopeuttamiseksi. Ajankulutuksen arviot perustuvat kuitenkin käytännön kokemukseen, ja toteutuksen kunnolliseen läpiviemiseen tulee varata riittävästi aikaa. Käytännössä valvottavat tiejaksot tulee olla valittuina toteuttamisajankohtaa edeltävän kalenterivuoden alkusyksyllä, että kohde saadaan toteutettua seuraavana vuonna ennen talvea. Ajankulutuksen kannalta tulee huomioida etenkin EU kilpailutuksen vaatima tarjousaika sekä kameralaitteiston jopa neljän kuukauden toimitusaika.

13 Automaattinen nopeusvalvonta KOHTEIDEN VALINTA 11 2 KOHTEIDEN VALINTA 2.1 Yleisperiaatteet tiejaksojen valinnasta Automaattisen nopeusvalvonnan päätavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen, joten valvontakohteiksi valitaan pääteiden tiejaksoja, joilla tapahtuu runsaasti vakavia onnettomuuksia. Valvonnan piiriin ei oteta tiejaksoja, joille on tulossa lähivuosina merkittäviä tienpitotoimenpiteitä. Kohteiden valinnassa käytetään Tiehallinnon teettämää selvitystä "Automaattisen nopeusvalvonnan kohdentaminen Ehdotus valvonnan piiriin tulevista uusista tiejaksoista" (Tiehallinto, 2001). Tiejaksot voidaan kuitenkin valita myös selvityksen ulkopuolelta hyvin perustelluista syistä. Tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi tulisi valittavien tiejaksojen olla riittävän pitkiä, vähintään 40 km. Riittävän pitkät valvontajaksot ovat edullisia ylinopeuksien ennaltaehkäisyssä. Suomalaisen selvityksen mukaan (Mäkinen, 2001) yksittäisten valvontakohteiden "ripottelu" pitkin eri tieosuuksia ei vähennä onnettomuuksia merkittävästi. Valvottavan tiejakson valinnassa on myös otettava huomioon valvontaa suorittavan paikallispoliisin resurssit. Valvontaosuus voi ulottua usean kihlakunnan alueelle, jolloin sovitaan kihlakuntien kanssa työnjaosta ja valvonnan käytännön järjestämisestä. Työpanos on noin kaksi henkilötyövuotta järjestelmää kohti nykykäytäntöjen mukaan toimittaessa. Yleensä liikenneturvallisuus moottori- ja moottoriliikenneteillä on sellainen, että näille ei käytännössä ole kustannustehokasta sijoittaa automaattista valvontaa. Kustannustehokkuuden saavuttamiseksi valvottavat tiejaksot kannattaa kohdistaa keskimääräistä vilkkaammille pääteille. Selvityksessä automaattivalvonnan kohdentamisesta (Räsänen & Peltola, 2001) ehdotetuilla valvottaviksi sopivilla tiejaksoilla KVL (keskimääräinen vuorokausiliikenne) oli yleensä suurempi kuin koko runkotieverkon keskimääräinen KVL 5,300. Kameravalvonnan hyväksyttävyyttä lisää kamerapylväiden sijoittaminen sellaisiin paikkoihin, että kuljettajat näkevät perusteen paikan valintaan olevan selvästi liikenneturvallisuuden edistämiseen liittyvä. Valvottavat tiejaksot valitaan poliisin ja Tiehallinnon tiepiirin yhteistyönä näiden periaatteiden ja selvitysten perusteella. Kamerapisteen kustannuksia arvioitaessa voidaan käyttää kustannusta 10,000, joka sisältää laitepylvään koteloineen, ilmaisimet sekä tarvittavat asennustyöt. Yhden kameralaitteiston hinnaksi voidaan arvioida 30,000, jonka lisäksi poliisille kuuluvat laitteiston toiminnalle välttämättömät toimistotietokoneet ja -laitteet.

14 12 Automaattinen nopeusvalvonta KOHTEIDEN VALINTA 2.2 Periaatteet valvontapisteiden sijoittamisesta Yksityiskohtaisen paikan valintaa varten kartoitetaan valvottavan tiejakson mahdolliset onnettomuuksien kasaumapaikat, koska valvontapisteen sijoittamisella tällaiseen kohteeseen saadaan yleensä hyviä turvallisuusvaikutuksia. Onnettomuuksien selvittämisessä tulisi mahdollisuuksien mukaan myös huomioida onnettomuudet, joissa ylinopeus on ollut osatekijänä. Myös valvonnan yleisen hyväksyttävyyden kannalta tällainen sijoittelu on tarkoituksenmukainen. Valvontakameroita varataan tiejaksolle aina yksi 8-12 laitepylvästä kohti. Mikäli laitepylväitä on enemmän, varustetaan valvontajakso vastaavasti useammalla kameralla. Jo käytössä olevista kameravalvotuista tiejaksoista saadun kokemuksen perusteella kamerapylväät voidaan sijoittaa varsin vapaasti huomioiden tien ja liikenneympäristön erityispiirteet. Tietty epäsäännöllisyys ja vaihtelevuus kamerapylväiden sijoittelussa tuo yllätyksellisyyttä ja lisää valvonnan vaikuttavuutta. Hyviä kokemuksia on saatu kamerapylväiden sijoittamisesta ennen sellaisia paikkoja, joissa on erityistä syytä alentaa ajonopeutta kuten ennen risteystä. Valvontapisteiden paikat suunnitellaan kumpaakin suuntaa varten erikseen, mutta mikäli tolpat voidaan sijoittaa samalle kohdalle, saadaan tiettyä etua käyttökustannusten suhteen. Paikkojen suunnittelussa kuitenkin valvottavan kohdan liikenteelliset ominaisuudet ovat ensisijaisia. Peräkkäiset valvontapisteet voidaan sijoittaa myös valvomaan liikennettä samasta suunnasta. Valvontapisteet voidaan sijoittaa joko linjaosuudelle tai liittymäalueelle. Ennen liittymää sijoitettavalla valvontapisteellä saadaan nopeuksia liittymässä rauhoitettua. Valvontapisteiden sijoittelussa linjaosuuksille ja liittymiin on toivottavaa myös noudattaa tiettyä epäsäännöllisyyttä, joka usein perustuu jo liikenteellisiin asioihin. Kamerapylväiden välinen etäisyys vaihtelee tilanteen mukaan. Tietty epäsäännöllisyys pisteiden välisissä etäisyyksissä on edullista, jotta vältytään tilanteelta, jossa autoilija voi päätellä seuraavan valvontapisteen sijainnin etäisyydellä edelliseen pisteeseen. Valvontajaksolla kamerapylväiden välinen suositeltava keskimääräinen etäisyys on noin neljä kilometriä. Käytännössä tästä suosituksesta voidaan poiketa hyvin perustelluista syistä. Kamerapylväiden välinen keskimääräinen etäisyys lasketaan valvontajakson pituuden ja kamerapylväiden suhteena. Sijoitettaessa valvontapiste linjaosuudelle vilkasliikenteiselle (KVL yli 7,000) tieosuudelle, saadaan liikennevirran keskinopeutta alennettua tehokkaasti. Erityisesti vilkasliikenteisellä tiellä on suunnittelussa otettava huomioon, että valvottavalle tiejaksolle jätetään riittävästi turvallisia ohituskohtia. Tiejaksoja valittaessa on myös arvioitava tiejakson ulkopuolisen tiestön ominaisuuksia. Valvontajakson sijoittaminen niin, että tiejakson jatkeena on geometrialtaan tai kunnoltaan heikompitasoinen tieosuus ei ole useinkaan perusteltua.

15 Automaattinen nopeusvalvonta KOHTEIDEN VALINTA 13 Jos kuitenkin valvottavan tiejakson jatkeena on heikompitasoinen tieosuus, tulee suorille sijoitettavia valvontapisteitä välttää, koska valvonta voi aiheuttaa ohittamispaineiden patoutumista. Tällöin järjestelmä voi pahimmillaan aiheuttaa negatiivisia turvallisuusvaikutuksia lisääntyneinä "riskiohituksina". Valvontapisteen sijaitessa lähellä nopeusrajoituksen muutoskohtaa, erityisesti alemman nopeusrajoituksen alueella tulee pyrkiä asettamaan valvontapiste vasta noin 300 metriä alentuneen nopeusrajoituksen jälkeen. Riittävä etäisyys parantaa valvonnan hyväksyttävyyttä, ja tällä vältetään myös äkilliset nopeuden muutokset liikenteessä. Samoin tulee välttää valvontapisteen sijoittamista näkemäesteiden taakse. Valvontapisteiden sijoittamista alamäkiin on vältettävä, koska alamäessä oleva kamerapylväs aiheuttaa ärtymystä kuljettajien keskuudessa ja vie uskottavuutta valvonnan tavoitteilta. Erityisen perusteltavissa kohdissa, kuten onnettomuusalttiissa liittymissä, on kuitenkin mahdollista sijoittaa valvontapiste alamäkeen. Valvontapiste voidaan sijoittaa sulkuviiva-alueelle, jossa ohittaminen on kiellettyä. Sulkuviivoja ei kuitenkaan maalata valvontapisteiden vuoksi. Valvontakohteiden valinnassa tulee ottaa myös huomioon asutuksen läheisyys, sillä pääteillä asutuksen lähellä henkilövahinkojen ja kuolemien riskit ovat suuret. Valvontapiste voidaan sijoittaa turvallisuuden parantamiseksi esimerkiksi vilkasliikenteisen risteyksen läheisyyteen. Ilmaisimien kestävyyden ja luotettavan toiminnan kannalta tulee ilmaisimien sijoituskohdaksi valita kantava tieosa, koska ilmaisimia ei voi sijoittaa heikon pohjamaan kohdalle. Erityisesti piezoantureita käytettäessä pohjan kantavuus on tärkeä, koska pehmeän pohjamaan kohdalla tierakenne voi täristä aiheuttaen epäluotettavia mittaustuloksia. Ilmaisimien kestävyyden vuoksi päällysteen pinnan on myös oltava vaurioitumaton, eikä päällysteessä tule olla ajokaistan levennyksiä. 2.3 Huomioonotettavat asiat paikkojen valinnassa Valvontapisteen laitteet tarvitsevat 230 voltin jännitteen. Sen tähden tulee selvittää jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa tieosan läheisyydessä oleva sähköverkko. Tienpitäjän olemassa olevia sähköliittymiä voidaan käyttää edullisesti pienin teknisin muutoksin. Sähkönsaanti ei kuitenkaan saa olla tärkein valvontapisteen valintaperuste. Mikäli olemassa olevaa liittymää ei ole lähellä, joudutaan jakeluyhtiöltä tilaamaan ns. kioskiliittymä. Pitkän uuden syöttölinjan rakentaminen lisää sähköliittymän hintaa. Kioskiliittymä sijoitetaan valvontapisteen lähelle tiealueen reunaan, josta syöttö tuodaan maakaapelilla kamerapylvään sisälle. Valvontapisteen kohdalle tarvitaan tasanne kamerapylvään ympärille. Tasanteen pituus on tien suunnassa 3 metriä ja leveys riippuu kamerapylvään etäisyydestä tien reunasta. Kamerapylväs sijoitetaan vähintään 1,5 metrin etäisyydelle pientareen reunasta. Leveäpientareisella tiellä saatetaan joutua pienentämään etäisyyttä kameran kuvalaadun varmistamiseksi. Tämän vuoksi valvontapistettä ei kannata sijoittaa korkean penkereen kohdalle.

16 14 Automaattinen nopeusvalvonta KOHTEIDEN VALINTA Samoin sijoitus ei ole suotava kaiteen kohdalle huoltotoimenpiteiden ja talvikunnossapidon vaikeutumisen vuoksi. Valvontapisteen kameranvaihtoa ja huoltoa varten tarvitaan tila ajoneuvon turvallista pysäköintiä varten. Pysäköintimahdollisuus tulee olla alle 30 metrin etäisyydellä valvontapisteestä painavien laitteiden siirtoa varten. Olemassa oleva linja-autopysäkki ja talvisinkin aurattava yksityistieliittymä ovat sopivia tarkoitukseen. Muutoin joudutaan rakentamaan pysäköintitila huoltoautolle valvontapisteen lähelle. Se tulee aurata talviaikaan. 2.4 Laadittavat suunnitelmat Automaattisen nopeusvalvonnan kohteiden valinnassa syntyy erilaisia selvityksiä ja muistioita. Tiejaksojen valinnan jälkeen selvitykset kohdentuvat valvontapisteiden valintaan. Työssä laaditaan erilaisia karttaesityksiä ja muistioita valvontapisteiden sijoittumisesta tiejaksolle. Valvontapisteiden valinnan jälkeen suunnitellaan tarpeelliset valvontalaitteiden yksityiskohdat. Kustakin pisteestä laaditaan rakennussuunnitelmatasoinen 1:200 suunnitelmakartta, jossa esitetään laitepylväiden, ilmaisimien ja kaapeloinnin sijoitus mittatietoineen. Samassa suunnitelmakartassa esitetään myös lähellä olevien muiden tien laitteiden kuten tievalaistuksen, pysäkkikatosten ja liikenteenohjauslaitteiden sijoitus. Toteutusvaiheessa suunnitelmat täydennetään tarkepiirustuksiksi tai laaditaan erilliset tarkepiirustukset. Lopuksi kertynyt aineisto kansioidaan käytön ja kunnossapidon tarpeisiin sekä arkistoitavaksi. Kansioihin liitetään myös jäljennös sopimuksesta poliisin ja tiehallinnon välillä. 2.5 Sopimuksen laatiminen Automaattisen nopeudenvalvontajärjestelmän toteuttamisesta ja käytöstä tehdään lääninhallituksen poliisiosaston ja Tiehallinnon tiepiirin välinen yhteistyösopimus. Sopimus laaditaan toteutushankkeessa, kun valvottava tiejakso on valittu. Sopimusta voidaan toteutusaikana vielä tarkistaa esimerkiksi tilanteessa, jossa kustannukset poikkeavat arvioidusta merkittävästi. Sopimuksessa määritellään yhteistyön puitteet sekä vastuiden ja kustannusten jako. Sopimuksen tavoitteena on mahdollistaa tarkoituksenmukainen toiminta automaattisen nopeusvalvonnan toteutuksissa. Sopimukseen tulee kirjata yhdyshenkilöt, joilla on vastuu toteutukseen liittyen. Sopimuksessa nimetään tiepiirin puolesta sekä liikenneturvallisuuden vastuuhenkilö että tekninen yhdyshenkilö. Sopimus tehdään toistaiseksi, ja sen kustannuksia ja vastuiden jakautumista voidaan tarkistaa tilanteen näin vaatiessa. Sopimusmalli ja saatekirje ovat liitteenä 1. Sopimusmalli on tehty ns. märkäfilmitekniikalla toimivaa laitteistoa varten, mutta mallia käytetään digitaalisiin järjestelmiin, joissa laitteistojen kokoonpano on vastaava kuin märkäfilmitekniikkalaitteistoilla.

17 Automaattinen nopeusvalvonta KOHTEIDEN VALINTA Tiedottaminen Tiedottaminen tiedotusvälineissä Automaattisen nopeusvalvonnan toteutuksiin liittyvä tiedottaminen tehdään Tiehallinnon ja poliisin yhteistyönä. Sisäasiainministeriön poliisiosasto ja Tiehallinnon keskushallinto vastaavat koko valtakuntaa koskevasta strategisesta tiedottamisesta. Muu tiedottaminen poliisin osalta toteutetaan poliisin liikenneturvallisuusstrategian linjausten mukaisesti. Tiepiirit tiedottavat omaan toimialaansa kuuluvista asioista, ja poliisi laitteiston käyttäjänä vastaa käytön aikaisesta tiedottamisesta. Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto ovat valmistelleet mallin tiedotuslehtiseksi. Tiedotuslehtisessä kerrotaan yleisesti automaattisen nopeusvalvonnan vaikutuksista, sekä perustelut miksi kyseinen tiejakso tulee automaattisen valvonnan piiriin. Tiedotuslehtinen kohdennetaan erityisesti ihmisille, jotka asuvat valvottavan tiejakson läheisyydessä. Tiedotuksessa tulee painottaa valvonnan merkittäviä turvallisuusvaikutuksia. Esimerkki valvontajakson tiedotuslehtisestä on esitetty liitteessä Valvonta-alueista ilmoittaminen tiestöllä Tienkäyttäjää on tarpeen informoida automaattisen nopeusvalvonnan tiekohteista. Tavoitteena on parantaa valvonnan vaikutuksia. Tiedottamiseen käytetään hyväksyttyjä tiedotustauluja. Kameravalvonnan tiedotustaulu (8A-981-1a) sijoitetaan valvonta-alueen alkuun ajosuunnassa noin m ennen ensimmäistä valvontakameraa. Vastaava tiedotustaulu sijoitetaan valtatai kantatien liittymän jälkeen, kun suuri kaukoliikenteen liikennevirta liittyy automaattisen nopeusvalvonnan piirissä olevaan tiehen. Toistomerkki (8A ) sijoitetaan yleisen tien liittymän jälkeen noin m nopeusrajoitusmerkin jälkeen. Vähäliikenteisten teiden liittymän jälkeen voidaan tiedotustaulu jättää toistamatta. Lähekkäisten liittymien kohdalla toistomerkki sijoitetaan vain viimeisen liittymän jälkeen. Merkkiä ei kuitenkaan sijoiteta juuri ennen valvontapistettä. Tien poikkileikkauksessa tiedotustaulu sijoitetaan kuten opastusmerkit. Esimerkit tiedotustauluista on esitetty liitteessä 3. Kiinteästä automaattisesta nopeusvalvonnasta tulee ilmoittaa tiestöllä, ja tällöin menetellään poliisilain mukaisesti.

18 16 Automaattinen nopeusvalvonta JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 3 JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 3.1 Yleistä Tiehallinto vastaa pääosin järjestelmän suunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta. Poliisin tekniikkakeskus vastaa kameralaitteiden ja niiden koteloiden hankinnasta. Poliisin lääninjohto vastaa toimistolaitteiden mukaan lukien työaseman, tulostimen ja ohjelmistojen hankinnasta ja asennuksesta. Tarjouspyyntöjen valmisteluvaiheessa ja ennen tilausten päättämistä varataan toiselle osapuolelle mahdollisuus lausua mielipiteensä asioista, joilla on kustannusvaikutusta toiseen osapuoleen. Toteutusvaiheessa on sovitettava yhteen eri töiden vaatimat toimitus- ja asennusajat. 3.2 Kameralaitteisto Kameralaitteisto koostuu integroidusta moduulista, joka sisältää kameran, ohjelmoitavan mittauslaitteiston ja salamalaitteiston. Automaattisissa valvontalaitteissa käytetään joko kinofilmikameraa (ns. märkäfilmi) tai digitaalitekniikkaan perustuvaa kameraa. Kiinteäpolttovälisen objektiivin pituus riippuu valvontapisteen mitoituksesta. Valokuvaamisessa pyritään saamaan ajoneuvon ja sen rekisteritunnuksen lisäksi mahdollisimman tunnistettava kuva ajoneuvon kuljettajasta, jonka vuoksi salamalaitteen käyttö on tarpeellista kaikissa valaistusolosuhteissa. Kameralaitteisto käsittää myös laskenta- ja ohjelmointiyksikön, joka laskee ilmaisimien tuottamasta informaatiosta kohteen nopeuden tai ns. liittymävalvontalaitteistoissa myös kohteen etäisyyden liikennevaloristeyksen pääopastimeen erilaisissa tilanteissa. Lisäksi laitteistossa on tallennusyksikkö kuvien ja/tai tapahtumatietojen tallentamiseksi. Suomessa automaattisessa liikenteen kameravalvonnassa vaaditaan edestä päin tapahtuvaa kuvaamista. Kuvasta tulee voida selvittää yleistilanne, ajoneuvon rekisteritunnus sekä kuljettaja. Tämän vuoksi käytännössä kamerakotelo useimmiten sijoitetaan 2,5 metrin korkeuteen tien pinnasta, kulkusuuntaan nähden ajokaistan oikealle puolelle. Kameralaitteiston tulee olla poliisikäyttöön tyyppihyväksyttyä mallia. Tyyppikoestuksessa laitteiston ominaisuudet testataan sekä selvitetään oikeussuojan kannalta laitteiston mittatarkkuus, virheenkorjaukset, laskennalliset ja todetut toleranssit yms. 3.3 Laitekotelo Laitekotelo toimii kameralaitteiston suojana. Se antaa tilaa myös muille lisäkomponenteille, kuten esimerkiksi ilmaisimien esivahvistimelle, lisälämmityslaitteelle, hälyttimelle yms. Käytön helpottamiseksi laitekotelossa on pikaliittimet kytkennöille ja ohjainkiskotus kameralaitteiston kiinnittämiseksi tarkasti paikalleen. Valokuvaamisen vuoksi jokainen laitekotelo suunnataan niin, että

19 Automaattinen nopeusvalvonta JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 17 vakioasetuksilla oleva kameralaitteisto ei vaadi uudelleen suoritettavaa suuntausta. Laitekotelon suojausluokan tulee olla IP 66 lukuun ottamatta tuuletuslaippaa, joka saa olla IP 54. Laitekotelo on varustettava tarvittaessa tuuletuksella ja lämmityksellä. Noin C lämpötila laitekotelon sisällä on riittävä ympärivuotisessa käytössä. Lisäsuojana käytetään yleisesti linssien edessä luotisuojattuja laseja (suojausluokka BR3 (EN 1063)). Laitekotelon aukot varustetaan niin, ettei kuljettaja näe onko kamera laitekotelossa. Laitekotelot varustetaan lukittavilla luukuilla ja mahdollisuuksien mukaan kaukohälytyslaitteilla murron tai ilkivallan estämiseksi tai havaitsemiseksi. 3.4 Laitepylväät Laitekotelo sijoitetaan laitepylvääseen 2,5 metrin korkeuteen tien pinnasta. Laitepylväät varustetaan sellaisella mekanismilla, jolla laitekotelo saadaan kevyellä voimalla käännetyksi tai lasketuksi alas lähelle maan pintaa. Tällöin kameralaitteen vaihtaminen, ohjelmoiminen, filmin tai tiedostolevyn vaihtaminen ja muu huolto tai valvontapisteellä operointi voidaan tehdä helposti ilman tikkaita tai huoltotasoja. Laitepylvään kiinnitys jalustaan tulee olla säädettävä. Laitepylväs on varustettava liukulaipalla tai muulla törmäysturvallisuutta parantavalla turvarakenteella. Poikkeustapauksessa laitepylväs suojataan kaiteella. Laitepylvään tulee olla korroosion sekä aurauskuorman kestävä. Laitepylväs sijoitetaan tien poikkileikkaukseen kuvan 2 mukaisesti. Jos tiellä on kaide laitepylvään kohdalla, voi pylväs olla lähempänä tienreunaa. Laitepylväs asennetaan tukevaan betonijalustaan. Perustus tehdään Tielaitoksen asennusohjeiden ja tyyppipiirustusten mukaisesti (TIEL ja Ty 12/232). Jalustan ympärystäyttö tehdään luokan A1 mukaan. 3.5 Ilmaisimet Ilmaisimen tarkoitus on havaita lähestyvän ajoneuvon nopeus. Ilmaisimia on olemassa monia erilaisia. Yleisemmin meillä on käytetty sauvamaisia piezosähköisiä ilmaisimia ja silmukkailmaisimia. Tulevissa toteutuksissa käytetään silmukkailmaisimia. Tässä ohjeessa selostetaan silmukkailmaisimien käyttöön liittyvät asiat. Ilmaisinsilmukoiden etäisyys kamerakotelosta määräytyy käytettävän kameran sijoituksen ja optisten ominaisuuksien perusteella. Oheisessa kuvassa 2 on esimerkki ilmaisinsilmukoiden sijoituksesta.

20 18 Automaattinen nopeusvalvonta JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS reunaviiva 0,5 1,2 m 1,2 m keskiviiva reunaviiva 0,3 2,5 m 26 3,50-4,00m 15 m Kuva 2. Esimerkki valvontakameran ja ilmaisinsilmukoiden sijoituksesta. (Traffipax, 75 mm objektiivi). Kameran paikkaa valittaessa tulee myös ilmaisinsilmukoiden sijoituspaikka tarkastaa. Paikalla olevan asfaltin tulee olla ehjä. Jos päällysteessä on halkeamia, etsitään kamerakotelolle uusi paikka. Tien kantavuus tulee olla riittävä ja routimaton, etteivät tienpinnan liikkeet vaikuta kameralaitteiden tarkkuuteen. Ilmaisinsilmukoita ei tule sijoittaa alikulkukäytävien läheisyyteen eikä teräsverkolla vahvistetulle tieosalle. Ajoneuvon nopeuden havainnointia varten tarvitaan kaksi peräkkäistä suorakaidesilmukkaa, jotka sijoitetaan ajokaistalle kuvan 2 (silmukoiden koko ja keskinäinen etäisyys) mukaisesti. Silmukoiden mitat ja etäisyys kamerakotelosta määräytyvät kameralaitteistosta ja sen etäisyydestä ajokaistan reunaviivasta. Jotta ajoneuvojen nopeus voidaan havaita riittävällä tarkkuudella, tulee silmukoiden asennuksessa noudattaa seuraavaa: - Ilmaisinsilmukoiden etäisyys kamerakotelon keskeltä lähimmän silmukan reunaan mitataan 100 mm tarkkuudella - johtimet sijoitetaan kohtisuoraan tien keskilinjaa vastaan - päällysteeseen leikattavan uran leveys on 7 mm ± 1 mm ja syvyys 80 mm ± 5 mm. - Ilmaisinsilmukoiden johtimien välisen etäisyyden tarkkuus on alle 10 mm. Uranleikkauksen jälkeen laaditaan mittauspöytäkirja sahausurien keskinäisestä etäisyydestä ja urien mitoista. Mikäli toleranssi ylittyy, tehdään uudet sahaukset 100 mm kauemmas kamerakotelosta. Ennen uusien sahausten tekoa täytetään vanhat sahausurat laatuvaatimusten mukaisella massalla (Tiehallinto, 2004). - Tien suuntaisen osan etäisyys keskiviivasta on 500 mm ± 50 mm ja ajoradan reunaviivasta 300 mm ± 50 mm - Tietä vastaan kohtisuorassa olevat sahausurat merkitään 10 cm etäisyydelle päällysteen reunasta tien molempiin reunoihin lyötävillä 100 mm:n happoteräspulteilla silmukan paikannusta varten - kaapelin kierrosmäärä silmukassa on neljä

21 Automaattinen nopeusvalvonta JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 19 - Ilmaisinsilmukoiden asennuksen osalta noudatetaan muuten laatuvaatimuksia (Tiehallinto, 2004) ja tyyppipiirustuksia Ty 12/234 ja Ilmaisinsilmukan kaapeli on tyyppiä UIC 1x2,5. - Ilmaisinkaapelit asennetaan suojaputkeen tieluiskassa. Myös yhdyskaapeli (VMOHBU 3x2x1,0 tai vastaava) kytkentäkaivosta laitepylväälle sekä kaapeli laitepylväältä kioskiliittymään asennetaan suojaputkeen uudelleen asennuksen helpottamiseksi. 3.6 Toimitilat Automaattisen liikenteenvalvonnan käytöstä vastaa poliisi, joka varustaa kihlakunnan poliisilaitoksen yhteyteen toimitilat valvontaa varten. Toimitiloissa käsitellään valvontalaitteiden tallentamia liikennerikkomuksia seuraamusmenettelyä varten. Poliisi varustaa toimitilat automaattisen liikenteenvalvonnan kameralaitejärjestelmän tarvittaessa filmin kehitysvälineillä, kuvanvalmistus- ja tiedonkäsittelylaitteilla. Sisäasiainministeriön poliisiosasto ohjeistaa automaattisen liikennevalvonnan operatiivisen toiminnan erillisellä ohjeella. 3.7 Käyttöönotto Automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän käyttöönottoon sisältyy: - Maastossa tapahtuva tekninen ja toiminnallinen tarkastus - käyttöönotto ja vastaanottotarkastukset Maastossa tapahtuvassa teknisessä ja toiminnallisessa tarkastuksessa selvitetään vastaako toteutus laadittuja suunnitelmia eli ainakin seuraavat asiat: - Laitepylväiden sijoitus - Kamerakoteloiden asennus ja suuntaus - Ilmaisimien sijoitus, merkintä ja toimivuus - kaapeleiden sijoitus ja kytkentöjen oikeellisuus - Tiedotustaulujen ja muiden liikenteenohjauslaitteiden sijoitus Käyttöönottoon osallistuvat tiehallinnon ja poliisin edustajien lisäksi muut toteutukseen osallistuneet osapuolet. Ennen laitteen käyttöönottoa sille suoritetaan käyttöönottotarkastus, jossa todetaan laitteen toimivan sallituissa toleransseissa. Käyttöönottotarkastus suoritetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valvontapisteessä mitataan laitteiston osien sijoittelu ja erityisesti ilmaisimien asennus sekä tarkastetaan laitteen toiminta. Pöytäkirjaan liitetään ilmaisimien mittauspaperit. Käyttöönottotarkastuksesta tehdään pöytäkirja. Vastaanottotarkastuksessa todetaan työn valmistuminen ja eri osapuolten saamiset ja velvoitteet ja laitteiden luovutus käyttöön. Automaattisen kameravalvonnan laitteiston käyttöönottotarkastuksesta vastaa Poliisin tekniikkakeskus.

Poliisin suorittama nopeusvalvonta

Poliisin suorittama nopeusvalvonta Poliisin suorittama nopeusvalvonta Autoliiton nopeudet ja nopeusvalvonta seminaari Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisin liikenneturvallisuusstrategia Poliisin liikenneturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Automaattisen nopeusvalvonnan kehitysnäkymät. LINTU-seminaari Veli-Pekka Kallberg, VTT Jan Törnqvist

Automaattisen nopeusvalvonnan kehitysnäkymät. LINTU-seminaari Veli-Pekka Kallberg, VTT Jan Törnqvist Automaattisen nopeusvalvonnan kehitysnäkymät LINTU-seminaari 6.2.2012 Veli-Pekka Kallberg, VTT Jan Törnqvist 2 1. Tausta ja tavoitteet 2. Osatehtävät Sisältö 3. Automaattisen nopeusvalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT

Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT Automaattivalvonnan vaikutukset Väylät ja Liikenne 2010, Nopeudet -workshop Harri Peltola, VTT - Pistenopeusvalvonta - Alennettu puuttumiskynnys - Keskinopeusvalvonta 2 Automaatti-valvonnalla olevat tiejaksot

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus 1. Sopijaosapuolet Kunta Alajärven kaupunki Y-tunnus Yhteyshenkilö Alavuden kaupunki Evijärven kunta Ilmajoen kunta Isokyrön kunta Karijoen kunta Kaskisten kaupunki

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN Hyvinkää 6-7.2.2014 Harri Spoof, Pöyry CM Oy MISTÄ ON KYSE? Tiemerkintöjen toimintalinjat (Tiehallinto, 2007) asiakirjan päivitys Asiakirjan nimi muutettu, koska toimintalinja

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Automaattisen nopeusvalvonnan kohdentaminen

Automaattisen nopeusvalvonnan kohdentaminen Mikko Räsänen & Harri Peltola Automaattisen nopeusvalvonnan kohdentaminen Ehdotus valvonnan piiriin tulevista uusista tiejaksoista Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2001 Automaattisen nopeusvalvonnan

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET Liikennemerkkien ja reunapaalujen tehtävänä on varoittaa, ohjata ja opastaa liikennettä sekä välittää informaatiota tienkäyttäjille. Kuntomäärityksen tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 15.1.2016 Dnro 31/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräykset Dnro 249/14/2015, 13.2.2015 ja Dnro 905/14/2015, 4.6.2015 Valtuussäännökset

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta Johdanto Maantien käyttäjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 :n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Huom! Tiejaoston päätöksen mukaisesti vuonna 2011 tiekunnille ei myönnetä tievalaistusavustuksia.

Huom! Tiejaoston päätöksen mukaisesti vuonna 2011 tiekunnille ei myönnetä tievalaistusavustuksia. KIRKKONUMMEN KUNTA Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Puh. 050 538 4957 TIEAVUSTUSHAKEMUS TIEKUNNAN NIMI: AVUSTUSTA HAETAAN VUODELLE 2011 Kunnossapitoon *Perusparannukseen

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS VUOSILLE 2017 2020 SOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopijaosapuolina ovat seuraavat kunnat: Hailuoto, Kempele,

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka Imatran alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016-2021 Pääasiallinen alue: Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkala Sekä osia: Savonlinna Lappeenranta Taipalsaari Yleistä urakka-alueesta:

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA 1 Elenia konserni Elenia Oy Elenia Lämpö Oy Elenia Palvelut Oy Elenia Finance Oyj Elenia konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluita tarjoava emoyhtiö Elenia Oy

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5)

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5) 1(5) 1. Sopijaosapuolet Punkalaitumen kunta (jäljempänä Ostaja) Y-tunnus 0138037-5 Vesilahdentie 5 31900 PUNKALAIDUN Punkalaitumen Biotrio Oy (jäljempänä Myyjä) Y-tunnus 2625431-6 Karjanmaantie 55 31900

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.8.216 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/21 7/216 Oulun kaupungilla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuus. Vaihtoehtoiset toimenpiteet katsastukselle

Moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuus. Vaihtoehtoiset toimenpiteet katsastukselle Moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuus Vaihtoehtoiset toimenpiteet katsastukselle Tausta Komission ehdotus ns. liikennekelpoisuus-paketti, sisälsi mm. moottoripyörien katsastusvelvollisuuden Suomessa

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Lauttaliikenteen palvelutaso ja sanktioluokitus. Maantielauttaliikennepalvelu Barösund, Pellinki ja Skåldö xx.xx.

Lauttaliikenteen palvelutaso ja sanktioluokitus. Maantielauttaliikennepalvelu Barösund, Pellinki ja Skåldö xx.xx. Lauttaliikenteen palvelutaso ja sanktioluokitus Maantielauttaliikennepalvelu Barösund, 1.1.2018-31.12.2027 1 Yleistä... 3 2 Liikennöinti... 3 2.1 Kuljetus... 3 2.2 Kuljetuskaluston ja laitteiden hoito

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tiejaosto puhelin 09-29672302 huhtikuu 2008 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2008

KIRKKONUMMEN KUNTA Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tiejaosto puhelin 09-29672302 huhtikuu 2008 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2008 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tiejaosto puhelin 09-29672302 huhtikuu 2008 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2008 Yksityisteiden kunnossapitoon, perusparannukseen sekä tievalaistuksen rakentamiseen tarkoitetut

Lisätiedot

Tievalaistuksen toimintalinjat

Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat TIEHALLINTO Helsinki 2006 Kansikuva Markku Suoranta ISBN 951-803-636-5 TIEH 1000105-06 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN

Lisätiedot

Rakentaminen 110 kv johdon Ventusneva - Uusnivala vierelle pylväsvälillä 67-68

Rakentaminen 110 kv johdon Ventusneva - Uusnivala vierelle pylväsvälillä 67-68 LAUSUNTO 1 (3) Maankäyttö ja ympäristö / Heidi Oja 22.4.2015 AE-1 893-8-13 Kokkolan kaupunki Minna Torppa minna.torppa@kokkolaji Lausuntopyyntö 16.4.2015, RN:o 272-421-3-79 Rakentaminen 110 kv johdon Ventusneva

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Suositus tilapäisestä tien sulkemisesta ja liikenteenohjaajien käytöstä vähäliikenteisellä maantieverkolla

Suositus tilapäisestä tien sulkemisesta ja liikenteenohjaajien käytöstä vähäliikenteisellä maantieverkolla Päivitetty 13.6.2016 LIITE Poliisilaitoksen tai kunnanhallituksen päätökseen perustuva maantieverkon osien tilapäinen sulkeminen erilaisten tieverkolle sijoittuvien tapahtumien, nopeuskilpailujen, yleisötilaisuuksien

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

www.ruukki.fi/infra kotimaiset RUUKIN SUOJAKAITEET

www.ruukki.fi/infra kotimaiset RUUKIN SUOJAKAITEET www.ruukki.fi/infra Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut RUUKIN SUOJAKAITEET Ruukin suojakaiteet Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN Image size: 7,94 cm x 25,4 cm KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN Vaarallinen tieosa Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä

Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä PTL33 Seminaari Melua vaimentavat päällysteet 25.10.2007 Harri Spoof, Pöyry Infra Oy Selvitystyö vuonna 2006 Hiljaisten

Lisätiedot

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari Kansallinen tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Pohjoismainen tiemerkintäseminaari 8.-9.2.2011 Rovaniemi Arktikum Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 1 ARCTIC AREA Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 2 Pohjois Suomen kansainväliset

Lisätiedot