MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0182/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0182/2013 29.5.2013"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja A7-0182/2013 MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0106/ /0804(NLE)) Talousarvion valvontavaliokunta Esittelijä: Inés Ayala Sender RR\ doc PE v05-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 PR_NLE_art108 SISÄLTÖ Sivu EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS...3 LIITE 1: NEVEN MATESIN ANSIOLUETTELO...4 LIITE 2: NEVEN MATESIN VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN...6 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS...12 PE v /12 RR\ doc

3 EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0106/ /0804(NLE)) (Kuuleminen) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0106/2013), ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0182/2013), A. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä; B. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 27. toukokuuta 2013 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi; 1. antaa kielteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi; 2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille. RR\ doc 3/12 PE v05-00

4 LIITE 1: NEVEN MATESIN ANSIOLUETTELO Erikoisalat: makrotalouden sopeuttamispolitiikka, finanssipolitiikka, talousarviohallinto mukaan lukien tuloshakuiseen budjetointiin ja valtion menojen vaikuttavuuteen liittyvät kysymykset, keskuspankki- ja rahapolitiikkaasiat. Tärkeimmät saavutukset: Kansainvälisen valuuttarahaston valtuuskuntien johtaminen muun muassa pääneuvottelijan ominaisuudessa ohjelmaneuvotteluissa ja ohjelmien arvioinneissa useissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Osallistuminen talousarviopolitiikan laadintaan ja julkistalouden alan rakenneuudistusten suunnitteluun. Osallistuminen Kroatian makrotaloudellisen kehityksen analysoinnin parantamiseen. Kokemus maakohtaisten makrotaloudellisten raporttien laadinnasta. TYÖKOKEMUS KROATIAN KESKUSPANKKI (heinäkuu 2009 ) Vanhempi neuvonantaja pääjohtajan virastossa (vuodesta 2009 ). Neuvonta makrotaloudellisen kehityksen analysoinnissa, rahapoliittisissa ja pankkialan kysymyksissä sekä rakenneuudistuksissa. KANSAINVÄLINEN VALUUTTARAHASTO, WASHINGTON, DC, YHDYSVALLAT ( ) Kansainvälisen valuuttarahaston johtava pysyvä edustaja Moskovassa, yksikön johtaja, Venäjä ( ). Yhteistyön helpottaminen Venäjän viranomaisten kanssa. Osallistuminen öljyntuotantoalan makrotaloudellisten kysymysten analysointiin epävakaan öljyn hinnan leimaamana aikana. Kansainvälisen valuuttarahaston valtuuskunnan jäsen G8-maiden valtiovarainministerien kokouksissa Moskovassa ja Pietarissa Venäjän puheenjohtajakaudella (lokakuu 2008 helmikuu 2009). Valko-Venäjän valtuuskunnan johtaja (lokakuu 2007 helmikuu 2009, samanaikaisesti Moskovan-tehtävän kanssa). Useiden neuvotteluvaltuuskuntien johtaminen stand-byoperaatiossa. Romanian valtuuskunnan johtaja ja osaston johtaja ( ). Kansainvälisen valuuttarahaston ryhmän johtaminen ohjelmaneuvotteluissa ja ensimmäisen onnistuneesti päätökseen saadun stand-by-operaation arvioinneissa Romaniassa ( ). Neuvottelujen kohteena olleella ohjelmalla vähennettiin inflaatiota yli 40 prosentin tasosta yksinumeroiseen lukuun finanssi-, raha- ja tulopolitiikan koordinoinnin avulla ja kauaskantoisia rakenneuudistuksia toteuttamalla. Seuraavaa stand-by-operaatiota koskeneiden neuvottelujen ja ensimmäisen arvioinnin johtaminen vuonna Albanian valtuuskunnan johtaja ja osaston varajohtaja (2000). Yhden ensimmäisten joukossa olleen köyhyydenvähentämis- ja talouskasvujärjestelyä koskevan sopimuksen neuvotteleminen ja köyhyyden vähentämistä koskevan strategia-asiakirjan laadintaprosessin koordinoiminen viranomaisten kanssa. PE v /12 RR\ doc

5 Slovakiasta vastaava vanhempi virkamies, Euroopan osasto. Finanssi-, raha- ja rahoituspolitiikan seuranta (lokakuu 1997 joulukuu 1999). Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta vastaava vanhempi virkamies, Euroopan osasto. Aktiivinen osallistuminen neuvotteluihin ja rahapolitiikan sekä finanssija rakennepoliittisten ehtojen seurantaan sellaisen stand-by-järjestelyn puitteissa, johon sisältyi menestyksekäs valuuttakurssin mukauttaminen (heinäkuu 1995 syyskuu 1997). Puolasta vastaava finanssipolitiikan asiantuntija, finanssiasioiden osasto (tammikuu 1994 kesäkuu 1995). Eläkejärjestelmää käsittelevän asiakirjan laadinta. Pakistanista vastaava finanssipolitiikan asiantuntija, finanssiasioiden osasto. Useita Kansainvälisen valuuttarahaston järjestelyjä (SBA, ESAF, jne.) koskeneisiin neuvotteluihin osallistuminen. Fiskaaliseen federalismiin liittyviä kysymyksiä kyseisellä alueella käsittelevän asiakirjan yhteislaatijana toimiminen (huhtikuu 1992 joulukuu 1993). ZAGREBIN TALOUSINSTITUUTTI, KROATIA ( ) Useita tutkijan tehtäviä mukaan lukien rahapolitiikan alan osaston johtaja ja tutkija. Noin sata julkaistua asiakirjaa. MUUT TEHTÄVÄT JA TOIMINTA Zagrebin talousinstituutin johtokunnan puheenjohtaja ( ). Kroatian keskuspankin pääjohtajan neuvonantajana toimiminen Kroatian ensimmäisen oman valuutan käyttöönoton yhteydessä Kroatian julistauduttua itsenäiseksi ( ). Entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan hallituksen pankkien elvytysviraston johtokunnan jäsen ( ). KOULUTUS Taloustieteen tohtori, taloustieteellinen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (1988). Taloustieteen maisteri, taloustieteellinen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (1981). Valtiotieteiden kandidaatti, valtiotieteellinen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (1975). Fulbright-stipendiaatti, tohtorintutkinnon jälkeinen apuraha, North-Western University, Evanston, IL, Yhdysvallat (1990). OPETUSKOKEMUS Julkistalouden vanhempi lehtori, Zagrebin kauppakorkeakoulu (vuodesta 2011 ). Vieraileva luennoitsija lukuisissa konferensseissa ja seminaareissa. Julkaistuja luentoesityksiä. KIELITAITO Kroaatti (äidinkieli), englanti (sujuva), venäjä (tyydyttävä), saksa (tyydyttävä) RR\ doc 5/12 PE v05-00

6 LIITE 2: NEVEN MATESIN VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN Ammattikokemus 1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla tai hallinnon tilintarkastuksessa? Urani alussa Zagrebin talousinstituutissa laadin asiakirjan monien keskuspankkien suorittamista finanssipoliittisten toimien kaltaisista toimista. Ne ovat toimia, jotka normaalisti suoritetaan talousarviovaroista mutta jotka keskuspankit joskus suorittavat, vaikka niillä loppujen lopuksi on vaikutusta julkisen talouden rahoitusasemaan. Laatimani asiakirjan johdosta Kansainvälisen valuuttarahaston finanssiasioiden osasto kutsui minut vierailevaksi tutkijaksi. Finanssiasioiden osastolla työskennellessäni laadin vuoden 1991 alussa asiakirjan fiskaaliseen federalismiin entisessä Jugoslaviassa liittyneistä kysymyksistä. Vuotta myöhemmin aloin työskennellä Kansainvälisen valuuttarahaston samalla osastolla finanssipolitiikan asiantuntijana. Kyseinen osasto on erikoistunut muiden osastojen avustamiseen jäsenmaiden finanssipolitiikan kehityksen seurantaan, makrotalouden sopeuttamisohjelmien finanssinäkökohtiin ja talousarviohallintokäytäntöihin liittyvissä kysymyksissä sekä teknisen avun antamiseen jäsenmaille talousarvioasioissa. Suoritin ensimmäisen tehtäväni yhdessä kolmesta osastosta, jotka vastaavat finanssi- ja talousarviohallinnon arvioinnista maakohtaisissa muistioissa sekä erilaisissa tutkimuksissa. Tutkimukset käsittelivät sekä finanssipolitiikan makrotaloudellista roolia että julkisia menoja koskevien ohjelmien vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Finanssipolitiikan asiantuntijana osallistuin myös säännöllisesti alueosaston valtuuskuntiin, jotka tekivät IV artiklan mukaisia konsultointeja tai kävivät ohjelmaneuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa, sekä teknistä apua antaneisiin valtuuskuntiin. Tässä ominaisuudessa tehtäviini kuului muistioiden valmisteleminen tuloista ja menoista, menojen hoitoon liittyvistä kysymyksistä sekä ehdotuksista mahdollisiksi finanssialan uudistuksiksi. Lainaneuvottelujen yhteydessä valmistelin ehdotuksia politiikan toimenpiteiksi ja finanssipoliittisiksi ehdoiksi ohjelman puitteissa. Konsultoinneissa ja ohjelmaneuvotteluissa käsiteltyihin, menoihin liittyviin näkökohtiin kuuluivat muiden muassa jakoperiaatteella toimivien eläkejärjestelmien kestävyys, indeksointimallien tarkoituksenmukaisuus sekä mahdollisuudet toteuttaa parametrisia uudistuksia ympäristössä, jolle on ominaista yhä raskaammaksi käyvä huoltosuhde. Muita useasti esillä olleita kysymyksiä olivat usein hallinnollisesti asetettujen hintojen muodossa annettavien tukien edut ja haitat sekä mahdollisuudet niiden poistamiseen siten, että samalla annetaan kohdennettua apua haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille. Julkisen alan palkkapolitiikka oli niin ikään usein tärkeässä osassa. Siirryttyäni Euroopan I osastoon ja alettuani hoitaa eri maista vastaavan virkamiehen tehtäviä käsittelin edelleen finanssiasioita, joihin sisältyivät erilaisten julkisia menoja koskevien ohjelmien tehokkuusnäkökohdat sekä mahdollisten rakenneuudistusten talousarviokustannusten ja hyötyjen arviointi. Tämän työn luonne oli hyvin lähellä PE v /12 RR\ doc

7 toiminnantarkastusta. Vaikka termi hallinnon tilintarkastus ei sovikaan tähän yhteyteen, kyseisten kahden toiminnan välillä oli merkittäviä yhtäläisyyksiä. Kun aloin johtaa Kansainvälisen valuuttarahaston lainaoperaatioita, julkisia menoja koskeviin ohjelmiin ja rakenneuudistuksiin liittyvät kysymykset olivat edelleen vahvasti läsnä työssäni. Vuonna 2002 johdin Albanian-valtuuskuntia, jotka neuvottelivat yhden ensimmäisistä köyhyydenvähentämis- ja talouskasvujärjestelyä koskevan sopimuksen mukaisista ohjelmista ja jotka vastasivat sen myöhemmistä arvioinneista. Ohjelmalla tuettiin hallituksen ponnisteluja köyhän väestönosan terveyspalvelujen saannin parantamiseksi, koulunkäynnin lisäämiseksi ja infrastruktuurin laadun kohentamiseksi vesi- ja energiahuolto mukaan luettuna. Johdin lisäksi vuosina useita neuvotteluvaltuuskuntia, jotka käsittelivät kahta stand-by-operaatiota Romaniassa. Vuosien ohjelma, josta neuvoteltiin Romanian liittyessä Euroopan unioniin, sisälsi laajan joukon julkisen talouden tervehdyttämistoimenpiteitä varsinkin menojen osalta. Niiden laadinta edellytti huolellisesti suunnitteluja toimenpiteitä, joilla pyrittiin parantamaan suurten valtionyritysten talousarvioohjelmien ja operaatioiden tehokkuutta. Esimerkiksi ohjelman kontekstiin sisältyi sähkön, kaasun ja lämmityksen hintojen uudistuksia, joihin yhdistettiin korvaustoimenpiteitä haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille koituvien seurausten lieventämiseksi. Toimiessani tällä hetkellä vanhempana neuvonantajana Kroatian keskuspankissa tarjoan muiden tehtävien ohella säännöllisesti neuvontaa finanssiasioista Kroatiassa, mukaan lukien Kroatian parlamentin hiljattain hyväksymien finanssipoliittisten sääntöjen täytäntöönpano, sekä kirjanpitojärjestelmistä (GFS 1986, GFS 2001, ESA95). Lisäksi pidän julkistalouden luentokurssia Zagrebin kauppakorkeakoulussa. Opettaminen ja opiskelijoiden kanssa keskusteleminen tarjoavat mielenkiintoiset puitteet teoreettisen tiedon peilaamiselle julkistalouden tämänhetkisen kehitykseen. Katson, että urallani hankkimani kokemuksen ansiosta minulla on hyvät lähtökohdat merkittävän panoksen antamiseen tilintarkastustuomioistuimen toimintaan. Tämä pätee erityisesti toiminnantarkastukseen, joka on yksi sen tärkeimmistä toiminta-aloista. Olen myös pannut merkille, että tilintarkastustuomioistuimen toiminta käsittää toiminnantarkastuksen, joka liittyy ohjelmiin, joilla EU reagoi vallitsevaan talous- ja rahoituskriisiin, mukaan luettuina uusien rahoitusalan valvontaelinten, jäsenvaltioille annettavan keskipitkän aikavälin rahoitusavun sekä paremman budjettikurin aikaansaamiseksi toteutettavien menettelyjen toiminnantarkastus. Uskon, että kokemuspääomani avulla pystyn edistämään tilintarkastustuomioistuimen työskentelyä tällä osa- alueella. 2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne aikana? Ensinnäkin vuoden 1991 alussa ja vuoden 1992 lopulla, jolloin työskentelin Zagrebin talousinstituutissa, toimin Kroatian keskuspankin pääjohtajan neuvonantajana Kroatian ensimmäisen oman valuutan (Kroatian dinaari) käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä Kroatian julistauduttua itsenäiseksi. Osallistuin päätösten valmisteluun mukaan lukien uudistuksen ajoitus, valuuttakurssipolitiikka, muiden entisestä Jugoslaviasta irtautuneiden valtioiden kanssa käytetyn maksujärjestelmän uudistus sekä pankkijärjestelmän vakauden säilyttämiseksi tarvitut toimenpiteet tilanteessa, jossa ei käytännössä ollut lainkaan virallisia RR\ doc 7/12 PE v05-00

8 varantoja ja jossa kotitalouksilla oli paljon talletuksia ulkomaisissa valuutoissa kotimaisissa pankeissa. Toiseksi Romanian kanssa vuosina toteutettujen stand-by-operaatioiden aikana tehtävänäni oli tehdä ehdotuksia sopeuttamispolitiikasta ja neuvotella viranomaisten kanssa tarvittavista toimenpiteistä. Ohjelman avulla inflaatiota onnistuttiin vähentämään yli 40 prosentin tasosta yksinumeroiseen lukuun kolmessa vuodessa samalla, kun vaihtotaseen alijäämä pidettiin kurissa. Tämä saatiin aikaan voimakkaalla talouden tervehdyttämisellä yhdistettynä huolellisesti synkronisoituun palkkapolitiikkaan talousarviota hallinnoivissa laitoksissa ja valtionyrityksissä, valuuttakurssihaarukan vähittäisellä joustavoittamisella sekä monimutkaisilla toimenpiteillä luottokannan kasvun hillitsemiseksi. Kokonaisvaltainen julkisen talouden tervehdyttäminen saatiin aikaan talousarvioon liittyneiden toimenpiteiden lisäksi myös sellaisilla toimenpiteillä, joilla parannettiin valtionyritysten kannattavuutta. Sen lisäksi, että johdin ohjelman suunnittelua, jouduin usein myös päättämään neuvotteluja käytäessä noudatetusta toimintalinjasta. Kolmanneksi olen onnistunut monessa muussa yhteydessä käydyissä ohjelmaneuvotteluissa myötävaikuttamaan sellaisten ratkaisujen löytämiseen, joilla on saavutettu vaaditut makrotaloudelliset ja rahoitukselliset tavoitteet mutta joissa on samalla otettu huomioon viranomaisten näkemykset ja prioriteetit. Esimerkiksi eräässä tapauksessa myöhempien tapahtumien kannalta merkittäväksi muodostui päätös peruuttaa jo hyväksytty ja täytäntöön pantu julkisen sektorin palkankorotus. Riippumattomuus 3. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomina. Miten noudattaisitte tätä vaatimusta tulevien tehtävienne hoidossa? Suorittaessani tehtäviä tilintarkastustuomioistuimessa en pyydä enkä suostu vastaanottamaan ohjeita Kroatian hallitukselta enkä miltään muultakaan laitokselta tai henkilöltä. Ymmärrän täysin ja hyväksyn sen, että tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien sen jäsenten on oltava täysin riippumattomia suorittaessaan tehtäviä tilintarkastustuomioistuimessa, mistä määrätään EU:n perussopimuksissa. Jos tulen siihen johtopäätökseen, että jokin tietty asia liittyy kotimaahani tai johonkin sellaiseen maahan, jonka viranomaisten kanssa olen ollut aikaisemmissa työtehtävissäni läheisesti yhteydessä, kysyisin tilintarkastustuomioistuimen presidentiltä, pitääkö minun jäävätä itseni kyseistä asiaa koskevassa päätöksessä. PE v /12 RR\ doc

9 4. Onko Teille myönnetty vastuuvapaus aikaisemmissa johtotehtävissänne, mikäli vastuuvapausmenettely on ollut sovellettavissa? Vastuuvapausmenettelyä ei ole sovellettu aiemmin hoitamiini tehtäviin. 5. Onko teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa mahdollisten tulevien työtehtävienne kanssa? Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette osallisena vireillä olevissa oikeusmenettelyissä, voisitteko kertoa niistä? Minulla ei ole liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia eikä muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa tulevien tehtävieni kanssa tilintarkastustuomioistuimessa. Annan tilintarkastustuomioistuimen sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti tilintarkastustuomioistuimen presidentille ilmoituksen taloudellisista eduistani ja sitoumuksistani ja asetan kyseiset tiedot julkisesti saataville. En ole osallisena menettelyssä. 6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu vaaleilla, ja luopumaan kaikista poliittisen puolueen vastuutehtävistä, jos Teidät valitaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? En ole minkään poliittisen puolueen jäsen eikä minua ole valittu vaaleilla mihinkään tehtävään, joskin olen erään voittoa tavoittelemattoman järjestön johtokunnan jäsen. Luovun kyseisestä tehtävästä, jos minut valitaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. 7. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne henkilöitä? Tekisin parhaani toimiakseni puolueettomasti sellaisissa mahdollisesti esille tulevissa asioissa, jotka liittyvät kotimaahani. Jos tietooni tulee tilintarkastustehtäviä suorittaessani viitteitä vakavista väärinkäytöksistä, mahdolliset petokset ja korruptio mukaan lukien, noudattaisin tilintarkastustuomioistuimen työjärjestystä ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätöksen artiklaa. Kuten edellä totesin, mahdollisiksi katsottujen tai todellisten eturistiriitojen tapauksessa konsultoisin tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä. Tehtävien hoitaminen 8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun moitteettoman varainhoidon kulttuurissa? Julkisia varoja olisi käytettävä mahdollisimman suurta huolellisuutta noudattaen ja ainoastaan silloin, kun siitä yhteisölle koituvat hyödyt ylittävät kotitalouksille ja yrityksille aiheutuvan taakan. Julkisten tehtävien toteuttamiseen käytettävät varat ovat pääasiassa peräisin verovaroista, mikä vähentää suoraan yksityisen sektorin käytettävissä olevia varoja ja, jos ei oteta huomioon harvinaisia, Pigoun verojen tyyppisiä veroja, aiheuttaa lisää vääristymiä. Tämä on erityisen huomionarvoista Euroopan maiden julkisen sektorin tapauksessa, sillä niissä julkiset menot ovat keskimäärin huomattavasti suuremmat kuin muissa kehittyneissä talouksissa. RR\ doc 9/12 PE v05-00

10 Julkisten varojen varovaisen käytön merkitys on edelleen lisääntynyt nykyisissä olosuhteissa, joissa useat Euroopan maat kamppailevat saadakseen markkinat vakuuttuneiksi finanssipolitiikkansa kestävyydestä. Varovaisen finanssipolitiikan pitäisi näin ollen olla finanssihallintokulttuurin tärkein osatekijä julkisessa hallinnossa. Julkisten varojen varovaisen käytön varmistamisprosessiin sisältyy minimutkaisia menettelyjä alkaen talousarvion hyväksymisestä aina hyväksyttyjen menojen toimeenpanoon liittyvien yksityiskohtien kirjoon asti. Prosessin ja itse lopullisen talousarvioasiakirjan olisi oltava ennen kaikkea täysin läpinäkyviä. Asiakirjoissa olisi annettava realistinen kuva ehdotetun talousarvion yhdenmukaisuudesta keskipitkän aikavälin finanssikehyksen ja finanssipolitiikan sääntöjen kanssa. Koska yleismaailmallisesti hyväksyttyjä tilintarkastus- ja raportointisääntöjä ei vielä ole olemassa monien hallitusten operaatioihin liittyvien näkökohtien tapauksessa, talousarvioasiakirjoissa olisi selvitettävä selkeästi noudatettavat tilinpitosäännöt sekä esiteltävä kaikki sitoumukset, esimerkiksi myös sellaiset, jotka liittyvät ehdollisiin vastuusitoumuksiin ja rahoitusomaisuuden hankkimiseen politiikan tarkoituksia varten. Nämä seikat eivät useinkaan sisälly talousarvioon. Menojen käytön keskeisinä periaatteina olisi oltava selvä vastuunjako niissä päätöksissä, jotka koskevat julkisten varojen käyttöä, hankintamenettelyjä koskevat tarkat säännöt sekä sen varmistaminen, että sisäisillä tarkastustoiminnoilla (varsinkin sisäisellä tarkastuksella, vaatimustenmukaisuudella ja riskien seurannalla) sekä ulkoisella valvonnalla on vahva rooli. 9. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on avustaa Euroopan parlamenttia sille kuuluvan talousarvion toteuttamista koskevan valvontavallan hoitamisessa. Miten kuvailisitte velvollisuuttanne raportoida Euroopan parlamentille ja erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? Tilintarkastustuomioistuin toimii kollektiivisena elimenä, joka tekee päätöksiä sen jäsenten käytyä niistä keskusteluja. Olen varma siitä, että tilintarkastustuomioistuin vastaa aina myönteisesti kaikkiin ehdotuksiin ja neuvonta- ja lausuntopyyntöihin niissä asioissa, jotka parlamentti tai sen talousarvion valvontavaliokunta katsoo tärkeiksi. Lisäksi koska tilintarkastustuomioistuin vaikuttaa antamalla neuvoja ja lausuntoja, joiden toimeenpano kuuluu kokonaan muiden EU:n toimielinten vastuulle, olen varma, että kaikki tilintarkastustuomioistuimen jäsenet yrittävät aina parhaansa mukaan tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin, sen talousarvion valvontavaliokunnan ja komission kanssa, ja tämä koskee myös minua siinä tapauksessa, että tulen valituksi. 10. Mitä lisäarvoa toiminnantarkastukset mielestänne tuovat ja miten niiden tulokset olisi otettava huomioon hallintomenettelyissä? Toiminnantarkastukset ovat erittäin tärkeitä julkisen talouden terveen rahoitusaseman varmistamiseksi. EU:n rahoitusohjelmien tehokkuus on erityisen tärkeää aikana, jolloin EU:n jäsenvaltiot joutuvat kohtaamaan vaikeita haasteita rahoituksellisen kestävyytensä vahvistamisessa ja samanaikaisesti talouden kääntämisessä nousuun. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei tee ohjelmia koskevia suoria päätöksiä, se voi antaa hyödyllisiä neuvoja ja tehdä ehdotuksia parlamentille ja komissiolle siitä, onko yksittäisiä PE v /12 RR\ doc

11 rahoitusohjelmia ja operaatioita tarpeen tarkistaa ja mahdollisesti järjestellä uudelleen. Tältä kannalta katsottuna toiminnantarkastukset eivät ole ainoastaan toiminto, joka voi tai jonka pitäisi tuoda lisäarvoa perinteisille säännönmukaisuutta koskeville tarkastuksille ja tilintarkastuksille, vaan se on yksi tilintarkastustuomioistuimen keskeisimmistä tehtävistä. Toiminnantarkastusten tulosten sisällyttäminen johtamismenettelyihin kuuluu muiden EU:n toimielinten tehtäviin. Tilintarkastustuomioistuin voi edesauttaa niiden onnistunutta täytäntöönpanoa ainoastaan antamalla laadukasta neuvontaa ja varmistamalla kiinteän yhteistyön muiden EU:n toimielinten kanssa. 11. Miten voitaisiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tilintarkastuselinten ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) välistä yhteistyötä Euroopan unionin talousarvion tarkastamisessa? Minulla ei ole tässä vaiheessa vielä näkemystä kyseisestä asiasta. Jos tulen valituksi, niin en epäröi keskustella tilintarkastustuomioistuimen kollegojeni kanssa mahdollisuudesta parantaa yhteistyötä kyseisellä alalla heti, kun olen tutustunut paremmin nykyisiin käytäntöihin ja menettelyihin. Muita kysymyksiä Vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen? Jos parlamentin kanta olisi kielteinen, peruisin hyvin todennäköisesti ehdokkuuteni pohdittuani perinpohjaisesti kaikkia nimittämistäni vastaan esitettyjä seikkoja, joita valintaprosessissa on saattanut nousta esille. En kuitenkaan tekisi asiasta lopullista päätöstä ennen kuin minulla on ollut tilaisuus kuulla nimittämistäni vastaan esitetyt seikat ja pohtia niitä. Käsittääkseni se olisi tällaisia nimityksiä koskevien, voimassa olevien EU:n sääntöjen mukaista. RR\ doc 11/12 PE v05-00

12 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS Hyväksytty (pvä) Lopullisen äänestyksen tulos +: : 0: Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta) Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Bogusław Sonik, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer Esther de Lange, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu Houillon, Vojtěch Mynář, Derek Vaughan Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Ramona Nicole Mănescu, Marie- Thérèse Sanchez-Schmid, Axel Voss, Renate Weber PE v /12 RR\ doc

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0803(NLE)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0803(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/0803(NLE) 1.3.2010 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Jan Kinšt tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0015/2010 2010/0803(NLE))

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 19.10.2011 2011/0000(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Henrik Otbo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0000/2011 2011/0000(NLE))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2128(DEC) 6.3.2015 TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Ryszard Czarnecki (PE539.759v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/0816(NLE) 18.2.2016 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Ladislav Balko tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C8-0413/2015 2015/0816(NLE))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2155(INI) 21.1.2009 LAUSUNTO talousarvion valvontavaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle Euroopan investointipankin ja

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0422/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0422/ EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 28.11.2011 A7-0422/2011 MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Juan-Francisco Corona Ramón tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0343/2011 2011/0808(NLE)) Talousarvion

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0202/2015 22.6.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI "hyväksyttävän virheriskin" käsitteestä

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI hyväksyttävän virheriskin käsitteestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 19.10.2010 TYÖASIAKIRJA "hyväksyttävän virheriskin" käsitteestä Osa 1: Johdanto, esittelijän lähtökohtaolettama ja taustaa Talousarvion valvontavaliokunta

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 18.10.2011 2011/0000(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Juan-Francisco Corona Ramón tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0000/2011

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 11.5.2012 2012/0804(NLE) MIETINTÖLUONNOS Mircea Vasile Popescun nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0113/2012 2012/0804(NLE))

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0056/1. Tarkistus. William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0056/1. Tarkistus. William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta 20.3.2015 A8-0056/1 1 William (The Earl of) Dartmouth 1 a artikla (uusi) 1 a artikla Edellä todetusta huolimatta Ukrainalle ei tulisi myöntää makrotaloudellista rahoitusapua ennen kuin tulitauko on ollut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/2319(INI) 29.11.2016 LAUSUNTO oikeudellisten asioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle komission asiantuntijaryhmien

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10000/17 ECON 496 UEM 188 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Kroatiassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0320/2016 10.11.2016 MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 5/2011

CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI. Lausunto nro 5/2011 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Communautés européennes COUR DES COMPTES

Communautés européennes COUR DES COMPTES Comunidades Europeas TRIBUNAL DE CUENTAS De Europæiske Fællesskaber REVISIONSRETTEN Europäische Gemeinschaften RECHNUNGSHOF Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ European Communities COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

EKP:n päätöksenteko. Lähde: EKP:n kotisivut

EKP:n päätöksenteko. Lähde: EKP:n kotisivut EKP:n päätöksenteko Lähde: EKP:n kotisivut 1. Riippumattomuus Poliittinen riippumattomuus EKP:n riippumattomuus edistää hintavakauden säilymistä. Havainto perustuu laajaan teoreettiseen analyysiin sekä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 26.10.2012 LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) budjettivaliokunnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10001/17 ECON 497 UEM 189 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa annetun päätöksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2326(INI) budjettivaliokunnalta. aluekehitysvaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2326(INI) budjettivaliokunnalta. aluekehitysvaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2326(INI) 25.4.2017 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle EU:n koheesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 2020 jälkeen (2016/2326(INI))

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2013/0027(COD) 2.6.2016 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot