MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0182/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0182/2013 29.5.2013"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja A7-0182/2013 MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0106/ /0804(NLE)) Talousarvion valvontavaliokunta Esittelijä: Inés Ayala Sender RR\ doc PE v05-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 PR_NLE_art108 SISÄLTÖ Sivu EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS...3 LIITE 1: NEVEN MATESIN ANSIOLUETTELO...4 LIITE 2: NEVEN MATESIN VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN...6 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS...12 PE v /12 RR\ doc

3 EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0106/ /0804(NLE)) (Kuuleminen) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0106/2013), ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0182/2013), A. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä; B. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 27. toukokuuta 2013 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi; 1. antaa kielteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi; 2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille. RR\ doc 3/12 PE v05-00

4 LIITE 1: NEVEN MATESIN ANSIOLUETTELO Erikoisalat: makrotalouden sopeuttamispolitiikka, finanssipolitiikka, talousarviohallinto mukaan lukien tuloshakuiseen budjetointiin ja valtion menojen vaikuttavuuteen liittyvät kysymykset, keskuspankki- ja rahapolitiikkaasiat. Tärkeimmät saavutukset: Kansainvälisen valuuttarahaston valtuuskuntien johtaminen muun muassa pääneuvottelijan ominaisuudessa ohjelmaneuvotteluissa ja ohjelmien arvioinneissa useissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Osallistuminen talousarviopolitiikan laadintaan ja julkistalouden alan rakenneuudistusten suunnitteluun. Osallistuminen Kroatian makrotaloudellisen kehityksen analysoinnin parantamiseen. Kokemus maakohtaisten makrotaloudellisten raporttien laadinnasta. TYÖKOKEMUS KROATIAN KESKUSPANKKI (heinäkuu 2009 ) Vanhempi neuvonantaja pääjohtajan virastossa (vuodesta 2009 ). Neuvonta makrotaloudellisen kehityksen analysoinnissa, rahapoliittisissa ja pankkialan kysymyksissä sekä rakenneuudistuksissa. KANSAINVÄLINEN VALUUTTARAHASTO, WASHINGTON, DC, YHDYSVALLAT ( ) Kansainvälisen valuuttarahaston johtava pysyvä edustaja Moskovassa, yksikön johtaja, Venäjä ( ). Yhteistyön helpottaminen Venäjän viranomaisten kanssa. Osallistuminen öljyntuotantoalan makrotaloudellisten kysymysten analysointiin epävakaan öljyn hinnan leimaamana aikana. Kansainvälisen valuuttarahaston valtuuskunnan jäsen G8-maiden valtiovarainministerien kokouksissa Moskovassa ja Pietarissa Venäjän puheenjohtajakaudella (lokakuu 2008 helmikuu 2009). Valko-Venäjän valtuuskunnan johtaja (lokakuu 2007 helmikuu 2009, samanaikaisesti Moskovan-tehtävän kanssa). Useiden neuvotteluvaltuuskuntien johtaminen stand-byoperaatiossa. Romanian valtuuskunnan johtaja ja osaston johtaja ( ). Kansainvälisen valuuttarahaston ryhmän johtaminen ohjelmaneuvotteluissa ja ensimmäisen onnistuneesti päätökseen saadun stand-by-operaation arvioinneissa Romaniassa ( ). Neuvottelujen kohteena olleella ohjelmalla vähennettiin inflaatiota yli 40 prosentin tasosta yksinumeroiseen lukuun finanssi-, raha- ja tulopolitiikan koordinoinnin avulla ja kauaskantoisia rakenneuudistuksia toteuttamalla. Seuraavaa stand-by-operaatiota koskeneiden neuvottelujen ja ensimmäisen arvioinnin johtaminen vuonna Albanian valtuuskunnan johtaja ja osaston varajohtaja (2000). Yhden ensimmäisten joukossa olleen köyhyydenvähentämis- ja talouskasvujärjestelyä koskevan sopimuksen neuvotteleminen ja köyhyyden vähentämistä koskevan strategia-asiakirjan laadintaprosessin koordinoiminen viranomaisten kanssa. PE v /12 RR\ doc

5 Slovakiasta vastaava vanhempi virkamies, Euroopan osasto. Finanssi-, raha- ja rahoituspolitiikan seuranta (lokakuu 1997 joulukuu 1999). Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta vastaava vanhempi virkamies, Euroopan osasto. Aktiivinen osallistuminen neuvotteluihin ja rahapolitiikan sekä finanssija rakennepoliittisten ehtojen seurantaan sellaisen stand-by-järjestelyn puitteissa, johon sisältyi menestyksekäs valuuttakurssin mukauttaminen (heinäkuu 1995 syyskuu 1997). Puolasta vastaava finanssipolitiikan asiantuntija, finanssiasioiden osasto (tammikuu 1994 kesäkuu 1995). Eläkejärjestelmää käsittelevän asiakirjan laadinta. Pakistanista vastaava finanssipolitiikan asiantuntija, finanssiasioiden osasto. Useita Kansainvälisen valuuttarahaston järjestelyjä (SBA, ESAF, jne.) koskeneisiin neuvotteluihin osallistuminen. Fiskaaliseen federalismiin liittyviä kysymyksiä kyseisellä alueella käsittelevän asiakirjan yhteislaatijana toimiminen (huhtikuu 1992 joulukuu 1993). ZAGREBIN TALOUSINSTITUUTTI, KROATIA ( ) Useita tutkijan tehtäviä mukaan lukien rahapolitiikan alan osaston johtaja ja tutkija. Noin sata julkaistua asiakirjaa. MUUT TEHTÄVÄT JA TOIMINTA Zagrebin talousinstituutin johtokunnan puheenjohtaja ( ). Kroatian keskuspankin pääjohtajan neuvonantajana toimiminen Kroatian ensimmäisen oman valuutan käyttöönoton yhteydessä Kroatian julistauduttua itsenäiseksi ( ). Entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan hallituksen pankkien elvytysviraston johtokunnan jäsen ( ). KOULUTUS Taloustieteen tohtori, taloustieteellinen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (1988). Taloustieteen maisteri, taloustieteellinen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (1981). Valtiotieteiden kandidaatti, valtiotieteellinen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (1975). Fulbright-stipendiaatti, tohtorintutkinnon jälkeinen apuraha, North-Western University, Evanston, IL, Yhdysvallat (1990). OPETUSKOKEMUS Julkistalouden vanhempi lehtori, Zagrebin kauppakorkeakoulu (vuodesta 2011 ). Vieraileva luennoitsija lukuisissa konferensseissa ja seminaareissa. Julkaistuja luentoesityksiä. KIELITAITO Kroaatti (äidinkieli), englanti (sujuva), venäjä (tyydyttävä), saksa (tyydyttävä) RR\ doc 5/12 PE v05-00

6 LIITE 2: NEVEN MATESIN VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN Ammattikokemus 1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla tai hallinnon tilintarkastuksessa? Urani alussa Zagrebin talousinstituutissa laadin asiakirjan monien keskuspankkien suorittamista finanssipoliittisten toimien kaltaisista toimista. Ne ovat toimia, jotka normaalisti suoritetaan talousarviovaroista mutta jotka keskuspankit joskus suorittavat, vaikka niillä loppujen lopuksi on vaikutusta julkisen talouden rahoitusasemaan. Laatimani asiakirjan johdosta Kansainvälisen valuuttarahaston finanssiasioiden osasto kutsui minut vierailevaksi tutkijaksi. Finanssiasioiden osastolla työskennellessäni laadin vuoden 1991 alussa asiakirjan fiskaaliseen federalismiin entisessä Jugoslaviassa liittyneistä kysymyksistä. Vuotta myöhemmin aloin työskennellä Kansainvälisen valuuttarahaston samalla osastolla finanssipolitiikan asiantuntijana. Kyseinen osasto on erikoistunut muiden osastojen avustamiseen jäsenmaiden finanssipolitiikan kehityksen seurantaan, makrotalouden sopeuttamisohjelmien finanssinäkökohtiin ja talousarviohallintokäytäntöihin liittyvissä kysymyksissä sekä teknisen avun antamiseen jäsenmaille talousarvioasioissa. Suoritin ensimmäisen tehtäväni yhdessä kolmesta osastosta, jotka vastaavat finanssi- ja talousarviohallinnon arvioinnista maakohtaisissa muistioissa sekä erilaisissa tutkimuksissa. Tutkimukset käsittelivät sekä finanssipolitiikan makrotaloudellista roolia että julkisia menoja koskevien ohjelmien vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Finanssipolitiikan asiantuntijana osallistuin myös säännöllisesti alueosaston valtuuskuntiin, jotka tekivät IV artiklan mukaisia konsultointeja tai kävivät ohjelmaneuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa, sekä teknistä apua antaneisiin valtuuskuntiin. Tässä ominaisuudessa tehtäviini kuului muistioiden valmisteleminen tuloista ja menoista, menojen hoitoon liittyvistä kysymyksistä sekä ehdotuksista mahdollisiksi finanssialan uudistuksiksi. Lainaneuvottelujen yhteydessä valmistelin ehdotuksia politiikan toimenpiteiksi ja finanssipoliittisiksi ehdoiksi ohjelman puitteissa. Konsultoinneissa ja ohjelmaneuvotteluissa käsiteltyihin, menoihin liittyviin näkökohtiin kuuluivat muiden muassa jakoperiaatteella toimivien eläkejärjestelmien kestävyys, indeksointimallien tarkoituksenmukaisuus sekä mahdollisuudet toteuttaa parametrisia uudistuksia ympäristössä, jolle on ominaista yhä raskaammaksi käyvä huoltosuhde. Muita useasti esillä olleita kysymyksiä olivat usein hallinnollisesti asetettujen hintojen muodossa annettavien tukien edut ja haitat sekä mahdollisuudet niiden poistamiseen siten, että samalla annetaan kohdennettua apua haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille. Julkisen alan palkkapolitiikka oli niin ikään usein tärkeässä osassa. Siirryttyäni Euroopan I osastoon ja alettuani hoitaa eri maista vastaavan virkamiehen tehtäviä käsittelin edelleen finanssiasioita, joihin sisältyivät erilaisten julkisia menoja koskevien ohjelmien tehokkuusnäkökohdat sekä mahdollisten rakenneuudistusten talousarviokustannusten ja hyötyjen arviointi. Tämän työn luonne oli hyvin lähellä PE v /12 RR\ doc

7 toiminnantarkastusta. Vaikka termi hallinnon tilintarkastus ei sovikaan tähän yhteyteen, kyseisten kahden toiminnan välillä oli merkittäviä yhtäläisyyksiä. Kun aloin johtaa Kansainvälisen valuuttarahaston lainaoperaatioita, julkisia menoja koskeviin ohjelmiin ja rakenneuudistuksiin liittyvät kysymykset olivat edelleen vahvasti läsnä työssäni. Vuonna 2002 johdin Albanian-valtuuskuntia, jotka neuvottelivat yhden ensimmäisistä köyhyydenvähentämis- ja talouskasvujärjestelyä koskevan sopimuksen mukaisista ohjelmista ja jotka vastasivat sen myöhemmistä arvioinneista. Ohjelmalla tuettiin hallituksen ponnisteluja köyhän väestönosan terveyspalvelujen saannin parantamiseksi, koulunkäynnin lisäämiseksi ja infrastruktuurin laadun kohentamiseksi vesi- ja energiahuolto mukaan luettuna. Johdin lisäksi vuosina useita neuvotteluvaltuuskuntia, jotka käsittelivät kahta stand-by-operaatiota Romaniassa. Vuosien ohjelma, josta neuvoteltiin Romanian liittyessä Euroopan unioniin, sisälsi laajan joukon julkisen talouden tervehdyttämistoimenpiteitä varsinkin menojen osalta. Niiden laadinta edellytti huolellisesti suunnitteluja toimenpiteitä, joilla pyrittiin parantamaan suurten valtionyritysten talousarvioohjelmien ja operaatioiden tehokkuutta. Esimerkiksi ohjelman kontekstiin sisältyi sähkön, kaasun ja lämmityksen hintojen uudistuksia, joihin yhdistettiin korvaustoimenpiteitä haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille koituvien seurausten lieventämiseksi. Toimiessani tällä hetkellä vanhempana neuvonantajana Kroatian keskuspankissa tarjoan muiden tehtävien ohella säännöllisesti neuvontaa finanssiasioista Kroatiassa, mukaan lukien Kroatian parlamentin hiljattain hyväksymien finanssipoliittisten sääntöjen täytäntöönpano, sekä kirjanpitojärjestelmistä (GFS 1986, GFS 2001, ESA95). Lisäksi pidän julkistalouden luentokurssia Zagrebin kauppakorkeakoulussa. Opettaminen ja opiskelijoiden kanssa keskusteleminen tarjoavat mielenkiintoiset puitteet teoreettisen tiedon peilaamiselle julkistalouden tämänhetkisen kehitykseen. Katson, että urallani hankkimani kokemuksen ansiosta minulla on hyvät lähtökohdat merkittävän panoksen antamiseen tilintarkastustuomioistuimen toimintaan. Tämä pätee erityisesti toiminnantarkastukseen, joka on yksi sen tärkeimmistä toiminta-aloista. Olen myös pannut merkille, että tilintarkastustuomioistuimen toiminta käsittää toiminnantarkastuksen, joka liittyy ohjelmiin, joilla EU reagoi vallitsevaan talous- ja rahoituskriisiin, mukaan luettuina uusien rahoitusalan valvontaelinten, jäsenvaltioille annettavan keskipitkän aikavälin rahoitusavun sekä paremman budjettikurin aikaansaamiseksi toteutettavien menettelyjen toiminnantarkastus. Uskon, että kokemuspääomani avulla pystyn edistämään tilintarkastustuomioistuimen työskentelyä tällä osa- alueella. 2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne aikana? Ensinnäkin vuoden 1991 alussa ja vuoden 1992 lopulla, jolloin työskentelin Zagrebin talousinstituutissa, toimin Kroatian keskuspankin pääjohtajan neuvonantajana Kroatian ensimmäisen oman valuutan (Kroatian dinaari) käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä Kroatian julistauduttua itsenäiseksi. Osallistuin päätösten valmisteluun mukaan lukien uudistuksen ajoitus, valuuttakurssipolitiikka, muiden entisestä Jugoslaviasta irtautuneiden valtioiden kanssa käytetyn maksujärjestelmän uudistus sekä pankkijärjestelmän vakauden säilyttämiseksi tarvitut toimenpiteet tilanteessa, jossa ei käytännössä ollut lainkaan virallisia RR\ doc 7/12 PE v05-00

8 varantoja ja jossa kotitalouksilla oli paljon talletuksia ulkomaisissa valuutoissa kotimaisissa pankeissa. Toiseksi Romanian kanssa vuosina toteutettujen stand-by-operaatioiden aikana tehtävänäni oli tehdä ehdotuksia sopeuttamispolitiikasta ja neuvotella viranomaisten kanssa tarvittavista toimenpiteistä. Ohjelman avulla inflaatiota onnistuttiin vähentämään yli 40 prosentin tasosta yksinumeroiseen lukuun kolmessa vuodessa samalla, kun vaihtotaseen alijäämä pidettiin kurissa. Tämä saatiin aikaan voimakkaalla talouden tervehdyttämisellä yhdistettynä huolellisesti synkronisoituun palkkapolitiikkaan talousarviota hallinnoivissa laitoksissa ja valtionyrityksissä, valuuttakurssihaarukan vähittäisellä joustavoittamisella sekä monimutkaisilla toimenpiteillä luottokannan kasvun hillitsemiseksi. Kokonaisvaltainen julkisen talouden tervehdyttäminen saatiin aikaan talousarvioon liittyneiden toimenpiteiden lisäksi myös sellaisilla toimenpiteillä, joilla parannettiin valtionyritysten kannattavuutta. Sen lisäksi, että johdin ohjelman suunnittelua, jouduin usein myös päättämään neuvotteluja käytäessä noudatetusta toimintalinjasta. Kolmanneksi olen onnistunut monessa muussa yhteydessä käydyissä ohjelmaneuvotteluissa myötävaikuttamaan sellaisten ratkaisujen löytämiseen, joilla on saavutettu vaaditut makrotaloudelliset ja rahoitukselliset tavoitteet mutta joissa on samalla otettu huomioon viranomaisten näkemykset ja prioriteetit. Esimerkiksi eräässä tapauksessa myöhempien tapahtumien kannalta merkittäväksi muodostui päätös peruuttaa jo hyväksytty ja täytäntöön pantu julkisen sektorin palkankorotus. Riippumattomuus 3. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomina. Miten noudattaisitte tätä vaatimusta tulevien tehtävienne hoidossa? Suorittaessani tehtäviä tilintarkastustuomioistuimessa en pyydä enkä suostu vastaanottamaan ohjeita Kroatian hallitukselta enkä miltään muultakaan laitokselta tai henkilöltä. Ymmärrän täysin ja hyväksyn sen, että tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien sen jäsenten on oltava täysin riippumattomia suorittaessaan tehtäviä tilintarkastustuomioistuimessa, mistä määrätään EU:n perussopimuksissa. Jos tulen siihen johtopäätökseen, että jokin tietty asia liittyy kotimaahani tai johonkin sellaiseen maahan, jonka viranomaisten kanssa olen ollut aikaisemmissa työtehtävissäni läheisesti yhteydessä, kysyisin tilintarkastustuomioistuimen presidentiltä, pitääkö minun jäävätä itseni kyseistä asiaa koskevassa päätöksessä. PE v /12 RR\ doc

9 4. Onko Teille myönnetty vastuuvapaus aikaisemmissa johtotehtävissänne, mikäli vastuuvapausmenettely on ollut sovellettavissa? Vastuuvapausmenettelyä ei ole sovellettu aiemmin hoitamiini tehtäviin. 5. Onko teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa mahdollisten tulevien työtehtävienne kanssa? Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette osallisena vireillä olevissa oikeusmenettelyissä, voisitteko kertoa niistä? Minulla ei ole liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia eikä muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa tulevien tehtävieni kanssa tilintarkastustuomioistuimessa. Annan tilintarkastustuomioistuimen sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti tilintarkastustuomioistuimen presidentille ilmoituksen taloudellisista eduistani ja sitoumuksistani ja asetan kyseiset tiedot julkisesti saataville. En ole osallisena menettelyssä. 6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu vaaleilla, ja luopumaan kaikista poliittisen puolueen vastuutehtävistä, jos Teidät valitaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? En ole minkään poliittisen puolueen jäsen eikä minua ole valittu vaaleilla mihinkään tehtävään, joskin olen erään voittoa tavoittelemattoman järjestön johtokunnan jäsen. Luovun kyseisestä tehtävästä, jos minut valitaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. 7. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne henkilöitä? Tekisin parhaani toimiakseni puolueettomasti sellaisissa mahdollisesti esille tulevissa asioissa, jotka liittyvät kotimaahani. Jos tietooni tulee tilintarkastustehtäviä suorittaessani viitteitä vakavista väärinkäytöksistä, mahdolliset petokset ja korruptio mukaan lukien, noudattaisin tilintarkastustuomioistuimen työjärjestystä ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätöksen artiklaa. Kuten edellä totesin, mahdollisiksi katsottujen tai todellisten eturistiriitojen tapauksessa konsultoisin tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä. Tehtävien hoitaminen 8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun moitteettoman varainhoidon kulttuurissa? Julkisia varoja olisi käytettävä mahdollisimman suurta huolellisuutta noudattaen ja ainoastaan silloin, kun siitä yhteisölle koituvat hyödyt ylittävät kotitalouksille ja yrityksille aiheutuvan taakan. Julkisten tehtävien toteuttamiseen käytettävät varat ovat pääasiassa peräisin verovaroista, mikä vähentää suoraan yksityisen sektorin käytettävissä olevia varoja ja, jos ei oteta huomioon harvinaisia, Pigoun verojen tyyppisiä veroja, aiheuttaa lisää vääristymiä. Tämä on erityisen huomionarvoista Euroopan maiden julkisen sektorin tapauksessa, sillä niissä julkiset menot ovat keskimäärin huomattavasti suuremmat kuin muissa kehittyneissä talouksissa. RR\ doc 9/12 PE v05-00

10 Julkisten varojen varovaisen käytön merkitys on edelleen lisääntynyt nykyisissä olosuhteissa, joissa useat Euroopan maat kamppailevat saadakseen markkinat vakuuttuneiksi finanssipolitiikkansa kestävyydestä. Varovaisen finanssipolitiikan pitäisi näin ollen olla finanssihallintokulttuurin tärkein osatekijä julkisessa hallinnossa. Julkisten varojen varovaisen käytön varmistamisprosessiin sisältyy minimutkaisia menettelyjä alkaen talousarvion hyväksymisestä aina hyväksyttyjen menojen toimeenpanoon liittyvien yksityiskohtien kirjoon asti. Prosessin ja itse lopullisen talousarvioasiakirjan olisi oltava ennen kaikkea täysin läpinäkyviä. Asiakirjoissa olisi annettava realistinen kuva ehdotetun talousarvion yhdenmukaisuudesta keskipitkän aikavälin finanssikehyksen ja finanssipolitiikan sääntöjen kanssa. Koska yleismaailmallisesti hyväksyttyjä tilintarkastus- ja raportointisääntöjä ei vielä ole olemassa monien hallitusten operaatioihin liittyvien näkökohtien tapauksessa, talousarvioasiakirjoissa olisi selvitettävä selkeästi noudatettavat tilinpitosäännöt sekä esiteltävä kaikki sitoumukset, esimerkiksi myös sellaiset, jotka liittyvät ehdollisiin vastuusitoumuksiin ja rahoitusomaisuuden hankkimiseen politiikan tarkoituksia varten. Nämä seikat eivät useinkaan sisälly talousarvioon. Menojen käytön keskeisinä periaatteina olisi oltava selvä vastuunjako niissä päätöksissä, jotka koskevat julkisten varojen käyttöä, hankintamenettelyjä koskevat tarkat säännöt sekä sen varmistaminen, että sisäisillä tarkastustoiminnoilla (varsinkin sisäisellä tarkastuksella, vaatimustenmukaisuudella ja riskien seurannalla) sekä ulkoisella valvonnalla on vahva rooli. 9. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on avustaa Euroopan parlamenttia sille kuuluvan talousarvion toteuttamista koskevan valvontavallan hoitamisessa. Miten kuvailisitte velvollisuuttanne raportoida Euroopan parlamentille ja erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? Tilintarkastustuomioistuin toimii kollektiivisena elimenä, joka tekee päätöksiä sen jäsenten käytyä niistä keskusteluja. Olen varma siitä, että tilintarkastustuomioistuin vastaa aina myönteisesti kaikkiin ehdotuksiin ja neuvonta- ja lausuntopyyntöihin niissä asioissa, jotka parlamentti tai sen talousarvion valvontavaliokunta katsoo tärkeiksi. Lisäksi koska tilintarkastustuomioistuin vaikuttaa antamalla neuvoja ja lausuntoja, joiden toimeenpano kuuluu kokonaan muiden EU:n toimielinten vastuulle, olen varma, että kaikki tilintarkastustuomioistuimen jäsenet yrittävät aina parhaansa mukaan tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin, sen talousarvion valvontavaliokunnan ja komission kanssa, ja tämä koskee myös minua siinä tapauksessa, että tulen valituksi. 10. Mitä lisäarvoa toiminnantarkastukset mielestänne tuovat ja miten niiden tulokset olisi otettava huomioon hallintomenettelyissä? Toiminnantarkastukset ovat erittäin tärkeitä julkisen talouden terveen rahoitusaseman varmistamiseksi. EU:n rahoitusohjelmien tehokkuus on erityisen tärkeää aikana, jolloin EU:n jäsenvaltiot joutuvat kohtaamaan vaikeita haasteita rahoituksellisen kestävyytensä vahvistamisessa ja samanaikaisesti talouden kääntämisessä nousuun. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei tee ohjelmia koskevia suoria päätöksiä, se voi antaa hyödyllisiä neuvoja ja tehdä ehdotuksia parlamentille ja komissiolle siitä, onko yksittäisiä PE v /12 RR\ doc

11 rahoitusohjelmia ja operaatioita tarpeen tarkistaa ja mahdollisesti järjestellä uudelleen. Tältä kannalta katsottuna toiminnantarkastukset eivät ole ainoastaan toiminto, joka voi tai jonka pitäisi tuoda lisäarvoa perinteisille säännönmukaisuutta koskeville tarkastuksille ja tilintarkastuksille, vaan se on yksi tilintarkastustuomioistuimen keskeisimmistä tehtävistä. Toiminnantarkastusten tulosten sisällyttäminen johtamismenettelyihin kuuluu muiden EU:n toimielinten tehtäviin. Tilintarkastustuomioistuin voi edesauttaa niiden onnistunutta täytäntöönpanoa ainoastaan antamalla laadukasta neuvontaa ja varmistamalla kiinteän yhteistyön muiden EU:n toimielinten kanssa. 11. Miten voitaisiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tilintarkastuselinten ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) välistä yhteistyötä Euroopan unionin talousarvion tarkastamisessa? Minulla ei ole tässä vaiheessa vielä näkemystä kyseisestä asiasta. Jos tulen valituksi, niin en epäröi keskustella tilintarkastustuomioistuimen kollegojeni kanssa mahdollisuudesta parantaa yhteistyötä kyseisellä alalla heti, kun olen tutustunut paremmin nykyisiin käytäntöihin ja menettelyihin. Muita kysymyksiä Vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen? Jos parlamentin kanta olisi kielteinen, peruisin hyvin todennäköisesti ehdokkuuteni pohdittuani perinpohjaisesti kaikkia nimittämistäni vastaan esitettyjä seikkoja, joita valintaprosessissa on saattanut nousta esille. En kuitenkaan tekisi asiasta lopullista päätöstä ennen kuin minulla on ollut tilaisuus kuulla nimittämistäni vastaan esitetyt seikat ja pohtia niitä. Käsittääkseni se olisi tällaisia nimityksiä koskevien, voimassa olevien EU:n sääntöjen mukaista. RR\ doc 11/12 PE v05-00

12 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS Hyväksytty (pvä) Lopullisen äänestyksen tulos +: : 0: Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta) Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Bogusław Sonik, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer Esther de Lange, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu Houillon, Vojtěch Mynář, Derek Vaughan Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Ramona Nicole Mănescu, Marie- Thérèse Sanchez-Schmid, Axel Voss, Renate Weber PE v /12 RR\ doc

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 1 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät... 4 2.1. Vakuutukset... 4 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet... 5

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008:

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008: ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden,

OVAT SITOUTUNEET turvaamaan euroalueen rahoitusvakauden, BELGIAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, IRLANNIN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN,

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. torstai 24. toukokuuta 2012 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2012-2013 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto torstai 24. toukokuuta 2012 P7_TA-PROV(2012)05-24 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 490.194 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.7.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Esipuhe...4. Tiivistelmä... 5. Osa 1 Tehtävät ja toiminta... 7 1.1 EJRK:n perustaminen... 8 1.2 EJRK:n tehtävät... 10 1.3 EJRK:n organisaatio...

Esipuhe...4. Tiivistelmä... 5. Osa 1 Tehtävät ja toiminta... 7 1.1 EJRK:n perustaminen... 8 1.2 EJRK:n tehtävät... 10 1.3 EJRK:n organisaatio... vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 Sisällys Esipuhe....4 Tiivistelmä... 5 Osa 1 Tehtävät ja toiminta... 7 1.1 EJRK:n perustaminen... 8 1.2 EJRK:n tehtävät... 10 1.3 EJRK:n organisaatio... 13 Osa 2 EJRK:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 7. tammikuuta 2004 TYÖASIAKIRJA vuotta 2002 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätelmistä maataloustuotteiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: 1 Perussääntö Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN 92-861-0574-6 CS ISBN 92-861-0554-1 DA ISBN 92-861-0555-X DE ISBN 92-861-0556-8 EL ISBN 92-861-0557-6 EN ISBN 92-861-0558-4 ES ISBN 92-861-0559-2

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1998 VUOSIKERTOMUS 1998 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1998 Euroopan keskuspankki, 1999 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 109j mukainen raportti Maaliskuu 1998 Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1998 Postfach 16 03 19,

Lisätiedot

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en)

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 28. JA 29. KESÄKUUTA 2012

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot