MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0182/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0182/2013 29.5.2013"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja A7-0182/2013 MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0106/ /0804(NLE)) Talousarvion valvontavaliokunta Esittelijä: Inés Ayala Sender RR\ doc PE v05-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 PR_NLE_art108 SISÄLTÖ Sivu EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS...3 LIITE 1: NEVEN MATESIN ANSIOLUETTELO...4 LIITE 2: NEVEN MATESIN VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN...6 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS...12 PE v /12 RR\ doc

3 EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0106/ /0804(NLE)) (Kuuleminen) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0106/2013), ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan, ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0182/2013), A. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä; B. ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 27. toukokuuta 2013 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi; 1. antaa kielteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi; 2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille. RR\ doc 3/12 PE v05-00

4 LIITE 1: NEVEN MATESIN ANSIOLUETTELO Erikoisalat: makrotalouden sopeuttamispolitiikka, finanssipolitiikka, talousarviohallinto mukaan lukien tuloshakuiseen budjetointiin ja valtion menojen vaikuttavuuteen liittyvät kysymykset, keskuspankki- ja rahapolitiikkaasiat. Tärkeimmät saavutukset: Kansainvälisen valuuttarahaston valtuuskuntien johtaminen muun muassa pääneuvottelijan ominaisuudessa ohjelmaneuvotteluissa ja ohjelmien arvioinneissa useissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Osallistuminen talousarviopolitiikan laadintaan ja julkistalouden alan rakenneuudistusten suunnitteluun. Osallistuminen Kroatian makrotaloudellisen kehityksen analysoinnin parantamiseen. Kokemus maakohtaisten makrotaloudellisten raporttien laadinnasta. TYÖKOKEMUS KROATIAN KESKUSPANKKI (heinäkuu 2009 ) Vanhempi neuvonantaja pääjohtajan virastossa (vuodesta 2009 ). Neuvonta makrotaloudellisen kehityksen analysoinnissa, rahapoliittisissa ja pankkialan kysymyksissä sekä rakenneuudistuksissa. KANSAINVÄLINEN VALUUTTARAHASTO, WASHINGTON, DC, YHDYSVALLAT ( ) Kansainvälisen valuuttarahaston johtava pysyvä edustaja Moskovassa, yksikön johtaja, Venäjä ( ). Yhteistyön helpottaminen Venäjän viranomaisten kanssa. Osallistuminen öljyntuotantoalan makrotaloudellisten kysymysten analysointiin epävakaan öljyn hinnan leimaamana aikana. Kansainvälisen valuuttarahaston valtuuskunnan jäsen G8-maiden valtiovarainministerien kokouksissa Moskovassa ja Pietarissa Venäjän puheenjohtajakaudella (lokakuu 2008 helmikuu 2009). Valko-Venäjän valtuuskunnan johtaja (lokakuu 2007 helmikuu 2009, samanaikaisesti Moskovan-tehtävän kanssa). Useiden neuvotteluvaltuuskuntien johtaminen stand-byoperaatiossa. Romanian valtuuskunnan johtaja ja osaston johtaja ( ). Kansainvälisen valuuttarahaston ryhmän johtaminen ohjelmaneuvotteluissa ja ensimmäisen onnistuneesti päätökseen saadun stand-by-operaation arvioinneissa Romaniassa ( ). Neuvottelujen kohteena olleella ohjelmalla vähennettiin inflaatiota yli 40 prosentin tasosta yksinumeroiseen lukuun finanssi-, raha- ja tulopolitiikan koordinoinnin avulla ja kauaskantoisia rakenneuudistuksia toteuttamalla. Seuraavaa stand-by-operaatiota koskeneiden neuvottelujen ja ensimmäisen arvioinnin johtaminen vuonna Albanian valtuuskunnan johtaja ja osaston varajohtaja (2000). Yhden ensimmäisten joukossa olleen köyhyydenvähentämis- ja talouskasvujärjestelyä koskevan sopimuksen neuvotteleminen ja köyhyyden vähentämistä koskevan strategia-asiakirjan laadintaprosessin koordinoiminen viranomaisten kanssa. PE v /12 RR\ doc

5 Slovakiasta vastaava vanhempi virkamies, Euroopan osasto. Finanssi-, raha- ja rahoituspolitiikan seuranta (lokakuu 1997 joulukuu 1999). Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta vastaava vanhempi virkamies, Euroopan osasto. Aktiivinen osallistuminen neuvotteluihin ja rahapolitiikan sekä finanssija rakennepoliittisten ehtojen seurantaan sellaisen stand-by-järjestelyn puitteissa, johon sisältyi menestyksekäs valuuttakurssin mukauttaminen (heinäkuu 1995 syyskuu 1997). Puolasta vastaava finanssipolitiikan asiantuntija, finanssiasioiden osasto (tammikuu 1994 kesäkuu 1995). Eläkejärjestelmää käsittelevän asiakirjan laadinta. Pakistanista vastaava finanssipolitiikan asiantuntija, finanssiasioiden osasto. Useita Kansainvälisen valuuttarahaston järjestelyjä (SBA, ESAF, jne.) koskeneisiin neuvotteluihin osallistuminen. Fiskaaliseen federalismiin liittyviä kysymyksiä kyseisellä alueella käsittelevän asiakirjan yhteislaatijana toimiminen (huhtikuu 1992 joulukuu 1993). ZAGREBIN TALOUSINSTITUUTTI, KROATIA ( ) Useita tutkijan tehtäviä mukaan lukien rahapolitiikan alan osaston johtaja ja tutkija. Noin sata julkaistua asiakirjaa. MUUT TEHTÄVÄT JA TOIMINTA Zagrebin talousinstituutin johtokunnan puheenjohtaja ( ). Kroatian keskuspankin pääjohtajan neuvonantajana toimiminen Kroatian ensimmäisen oman valuutan käyttöönoton yhteydessä Kroatian julistauduttua itsenäiseksi ( ). Entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan hallituksen pankkien elvytysviraston johtokunnan jäsen ( ). KOULUTUS Taloustieteen tohtori, taloustieteellinen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (1988). Taloustieteen maisteri, taloustieteellinen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (1981). Valtiotieteiden kandidaatti, valtiotieteellinen tiedekunta, Zagrebin yliopisto (1975). Fulbright-stipendiaatti, tohtorintutkinnon jälkeinen apuraha, North-Western University, Evanston, IL, Yhdysvallat (1990). OPETUSKOKEMUS Julkistalouden vanhempi lehtori, Zagrebin kauppakorkeakoulu (vuodesta 2011 ). Vieraileva luennoitsija lukuisissa konferensseissa ja seminaareissa. Julkaistuja luentoesityksiä. KIELITAITO Kroaatti (äidinkieli), englanti (sujuva), venäjä (tyydyttävä), saksa (tyydyttävä) RR\ doc 5/12 PE v05-00

6 LIITE 2: NEVEN MATESIN VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN Ammattikokemus 1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla tai hallinnon tilintarkastuksessa? Urani alussa Zagrebin talousinstituutissa laadin asiakirjan monien keskuspankkien suorittamista finanssipoliittisten toimien kaltaisista toimista. Ne ovat toimia, jotka normaalisti suoritetaan talousarviovaroista mutta jotka keskuspankit joskus suorittavat, vaikka niillä loppujen lopuksi on vaikutusta julkisen talouden rahoitusasemaan. Laatimani asiakirjan johdosta Kansainvälisen valuuttarahaston finanssiasioiden osasto kutsui minut vierailevaksi tutkijaksi. Finanssiasioiden osastolla työskennellessäni laadin vuoden 1991 alussa asiakirjan fiskaaliseen federalismiin entisessä Jugoslaviassa liittyneistä kysymyksistä. Vuotta myöhemmin aloin työskennellä Kansainvälisen valuuttarahaston samalla osastolla finanssipolitiikan asiantuntijana. Kyseinen osasto on erikoistunut muiden osastojen avustamiseen jäsenmaiden finanssipolitiikan kehityksen seurantaan, makrotalouden sopeuttamisohjelmien finanssinäkökohtiin ja talousarviohallintokäytäntöihin liittyvissä kysymyksissä sekä teknisen avun antamiseen jäsenmaille talousarvioasioissa. Suoritin ensimmäisen tehtäväni yhdessä kolmesta osastosta, jotka vastaavat finanssi- ja talousarviohallinnon arvioinnista maakohtaisissa muistioissa sekä erilaisissa tutkimuksissa. Tutkimukset käsittelivät sekä finanssipolitiikan makrotaloudellista roolia että julkisia menoja koskevien ohjelmien vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Finanssipolitiikan asiantuntijana osallistuin myös säännöllisesti alueosaston valtuuskuntiin, jotka tekivät IV artiklan mukaisia konsultointeja tai kävivät ohjelmaneuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa, sekä teknistä apua antaneisiin valtuuskuntiin. Tässä ominaisuudessa tehtäviini kuului muistioiden valmisteleminen tuloista ja menoista, menojen hoitoon liittyvistä kysymyksistä sekä ehdotuksista mahdollisiksi finanssialan uudistuksiksi. Lainaneuvottelujen yhteydessä valmistelin ehdotuksia politiikan toimenpiteiksi ja finanssipoliittisiksi ehdoiksi ohjelman puitteissa. Konsultoinneissa ja ohjelmaneuvotteluissa käsiteltyihin, menoihin liittyviin näkökohtiin kuuluivat muiden muassa jakoperiaatteella toimivien eläkejärjestelmien kestävyys, indeksointimallien tarkoituksenmukaisuus sekä mahdollisuudet toteuttaa parametrisia uudistuksia ympäristössä, jolle on ominaista yhä raskaammaksi käyvä huoltosuhde. Muita useasti esillä olleita kysymyksiä olivat usein hallinnollisesti asetettujen hintojen muodossa annettavien tukien edut ja haitat sekä mahdollisuudet niiden poistamiseen siten, että samalla annetaan kohdennettua apua haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille. Julkisen alan palkkapolitiikka oli niin ikään usein tärkeässä osassa. Siirryttyäni Euroopan I osastoon ja alettuani hoitaa eri maista vastaavan virkamiehen tehtäviä käsittelin edelleen finanssiasioita, joihin sisältyivät erilaisten julkisia menoja koskevien ohjelmien tehokkuusnäkökohdat sekä mahdollisten rakenneuudistusten talousarviokustannusten ja hyötyjen arviointi. Tämän työn luonne oli hyvin lähellä PE v /12 RR\ doc

7 toiminnantarkastusta. Vaikka termi hallinnon tilintarkastus ei sovikaan tähän yhteyteen, kyseisten kahden toiminnan välillä oli merkittäviä yhtäläisyyksiä. Kun aloin johtaa Kansainvälisen valuuttarahaston lainaoperaatioita, julkisia menoja koskeviin ohjelmiin ja rakenneuudistuksiin liittyvät kysymykset olivat edelleen vahvasti läsnä työssäni. Vuonna 2002 johdin Albanian-valtuuskuntia, jotka neuvottelivat yhden ensimmäisistä köyhyydenvähentämis- ja talouskasvujärjestelyä koskevan sopimuksen mukaisista ohjelmista ja jotka vastasivat sen myöhemmistä arvioinneista. Ohjelmalla tuettiin hallituksen ponnisteluja köyhän väestönosan terveyspalvelujen saannin parantamiseksi, koulunkäynnin lisäämiseksi ja infrastruktuurin laadun kohentamiseksi vesi- ja energiahuolto mukaan luettuna. Johdin lisäksi vuosina useita neuvotteluvaltuuskuntia, jotka käsittelivät kahta stand-by-operaatiota Romaniassa. Vuosien ohjelma, josta neuvoteltiin Romanian liittyessä Euroopan unioniin, sisälsi laajan joukon julkisen talouden tervehdyttämistoimenpiteitä varsinkin menojen osalta. Niiden laadinta edellytti huolellisesti suunnitteluja toimenpiteitä, joilla pyrittiin parantamaan suurten valtionyritysten talousarvioohjelmien ja operaatioiden tehokkuutta. Esimerkiksi ohjelman kontekstiin sisältyi sähkön, kaasun ja lämmityksen hintojen uudistuksia, joihin yhdistettiin korvaustoimenpiteitä haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille koituvien seurausten lieventämiseksi. Toimiessani tällä hetkellä vanhempana neuvonantajana Kroatian keskuspankissa tarjoan muiden tehtävien ohella säännöllisesti neuvontaa finanssiasioista Kroatiassa, mukaan lukien Kroatian parlamentin hiljattain hyväksymien finanssipoliittisten sääntöjen täytäntöönpano, sekä kirjanpitojärjestelmistä (GFS 1986, GFS 2001, ESA95). Lisäksi pidän julkistalouden luentokurssia Zagrebin kauppakorkeakoulussa. Opettaminen ja opiskelijoiden kanssa keskusteleminen tarjoavat mielenkiintoiset puitteet teoreettisen tiedon peilaamiselle julkistalouden tämänhetkisen kehitykseen. Katson, että urallani hankkimani kokemuksen ansiosta minulla on hyvät lähtökohdat merkittävän panoksen antamiseen tilintarkastustuomioistuimen toimintaan. Tämä pätee erityisesti toiminnantarkastukseen, joka on yksi sen tärkeimmistä toiminta-aloista. Olen myös pannut merkille, että tilintarkastustuomioistuimen toiminta käsittää toiminnantarkastuksen, joka liittyy ohjelmiin, joilla EU reagoi vallitsevaan talous- ja rahoituskriisiin, mukaan luettuina uusien rahoitusalan valvontaelinten, jäsenvaltioille annettavan keskipitkän aikavälin rahoitusavun sekä paremman budjettikurin aikaansaamiseksi toteutettavien menettelyjen toiminnantarkastus. Uskon, että kokemuspääomani avulla pystyn edistämään tilintarkastustuomioistuimen työskentelyä tällä osa- alueella. 2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne aikana? Ensinnäkin vuoden 1991 alussa ja vuoden 1992 lopulla, jolloin työskentelin Zagrebin talousinstituutissa, toimin Kroatian keskuspankin pääjohtajan neuvonantajana Kroatian ensimmäisen oman valuutan (Kroatian dinaari) käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä Kroatian julistauduttua itsenäiseksi. Osallistuin päätösten valmisteluun mukaan lukien uudistuksen ajoitus, valuuttakurssipolitiikka, muiden entisestä Jugoslaviasta irtautuneiden valtioiden kanssa käytetyn maksujärjestelmän uudistus sekä pankkijärjestelmän vakauden säilyttämiseksi tarvitut toimenpiteet tilanteessa, jossa ei käytännössä ollut lainkaan virallisia RR\ doc 7/12 PE v05-00

8 varantoja ja jossa kotitalouksilla oli paljon talletuksia ulkomaisissa valuutoissa kotimaisissa pankeissa. Toiseksi Romanian kanssa vuosina toteutettujen stand-by-operaatioiden aikana tehtävänäni oli tehdä ehdotuksia sopeuttamispolitiikasta ja neuvotella viranomaisten kanssa tarvittavista toimenpiteistä. Ohjelman avulla inflaatiota onnistuttiin vähentämään yli 40 prosentin tasosta yksinumeroiseen lukuun kolmessa vuodessa samalla, kun vaihtotaseen alijäämä pidettiin kurissa. Tämä saatiin aikaan voimakkaalla talouden tervehdyttämisellä yhdistettynä huolellisesti synkronisoituun palkkapolitiikkaan talousarviota hallinnoivissa laitoksissa ja valtionyrityksissä, valuuttakurssihaarukan vähittäisellä joustavoittamisella sekä monimutkaisilla toimenpiteillä luottokannan kasvun hillitsemiseksi. Kokonaisvaltainen julkisen talouden tervehdyttäminen saatiin aikaan talousarvioon liittyneiden toimenpiteiden lisäksi myös sellaisilla toimenpiteillä, joilla parannettiin valtionyritysten kannattavuutta. Sen lisäksi, että johdin ohjelman suunnittelua, jouduin usein myös päättämään neuvotteluja käytäessä noudatetusta toimintalinjasta. Kolmanneksi olen onnistunut monessa muussa yhteydessä käydyissä ohjelmaneuvotteluissa myötävaikuttamaan sellaisten ratkaisujen löytämiseen, joilla on saavutettu vaaditut makrotaloudelliset ja rahoitukselliset tavoitteet mutta joissa on samalla otettu huomioon viranomaisten näkemykset ja prioriteetit. Esimerkiksi eräässä tapauksessa myöhempien tapahtumien kannalta merkittäväksi muodostui päätös peruuttaa jo hyväksytty ja täytäntöön pantu julkisen sektorin palkankorotus. Riippumattomuus 3. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomina. Miten noudattaisitte tätä vaatimusta tulevien tehtävienne hoidossa? Suorittaessani tehtäviä tilintarkastustuomioistuimessa en pyydä enkä suostu vastaanottamaan ohjeita Kroatian hallitukselta enkä miltään muultakaan laitokselta tai henkilöltä. Ymmärrän täysin ja hyväksyn sen, että tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien sen jäsenten on oltava täysin riippumattomia suorittaessaan tehtäviä tilintarkastustuomioistuimessa, mistä määrätään EU:n perussopimuksissa. Jos tulen siihen johtopäätökseen, että jokin tietty asia liittyy kotimaahani tai johonkin sellaiseen maahan, jonka viranomaisten kanssa olen ollut aikaisemmissa työtehtävissäni läheisesti yhteydessä, kysyisin tilintarkastustuomioistuimen presidentiltä, pitääkö minun jäävätä itseni kyseistä asiaa koskevassa päätöksessä. PE v /12 RR\ doc

9 4. Onko Teille myönnetty vastuuvapaus aikaisemmissa johtotehtävissänne, mikäli vastuuvapausmenettely on ollut sovellettavissa? Vastuuvapausmenettelyä ei ole sovellettu aiemmin hoitamiini tehtäviin. 5. Onko teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa mahdollisten tulevien työtehtävienne kanssa? Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette osallisena vireillä olevissa oikeusmenettelyissä, voisitteko kertoa niistä? Minulla ei ole liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia eikä muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa tulevien tehtävieni kanssa tilintarkastustuomioistuimessa. Annan tilintarkastustuomioistuimen sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti tilintarkastustuomioistuimen presidentille ilmoituksen taloudellisista eduistani ja sitoumuksistani ja asetan kyseiset tiedot julkisesti saataville. En ole osallisena menettelyssä. 6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu vaaleilla, ja luopumaan kaikista poliittisen puolueen vastuutehtävistä, jos Teidät valitaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi? En ole minkään poliittisen puolueen jäsen eikä minua ole valittu vaaleilla mihinkään tehtävään, joskin olen erään voittoa tavoittelemattoman järjestön johtokunnan jäsen. Luovun kyseisestä tehtävästä, jos minut valitaan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. 7. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne henkilöitä? Tekisin parhaani toimiakseni puolueettomasti sellaisissa mahdollisesti esille tulevissa asioissa, jotka liittyvät kotimaahani. Jos tietooni tulee tilintarkastustehtäviä suorittaessani viitteitä vakavista väärinkäytöksistä, mahdolliset petokset ja korruptio mukaan lukien, noudattaisin tilintarkastustuomioistuimen työjärjestystä ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätöksen artiklaa. Kuten edellä totesin, mahdollisiksi katsottujen tai todellisten eturistiriitojen tapauksessa konsultoisin tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä. Tehtävien hoitaminen 8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun moitteettoman varainhoidon kulttuurissa? Julkisia varoja olisi käytettävä mahdollisimman suurta huolellisuutta noudattaen ja ainoastaan silloin, kun siitä yhteisölle koituvat hyödyt ylittävät kotitalouksille ja yrityksille aiheutuvan taakan. Julkisten tehtävien toteuttamiseen käytettävät varat ovat pääasiassa peräisin verovaroista, mikä vähentää suoraan yksityisen sektorin käytettävissä olevia varoja ja, jos ei oteta huomioon harvinaisia, Pigoun verojen tyyppisiä veroja, aiheuttaa lisää vääristymiä. Tämä on erityisen huomionarvoista Euroopan maiden julkisen sektorin tapauksessa, sillä niissä julkiset menot ovat keskimäärin huomattavasti suuremmat kuin muissa kehittyneissä talouksissa. RR\ doc 9/12 PE v05-00

10 Julkisten varojen varovaisen käytön merkitys on edelleen lisääntynyt nykyisissä olosuhteissa, joissa useat Euroopan maat kamppailevat saadakseen markkinat vakuuttuneiksi finanssipolitiikkansa kestävyydestä. Varovaisen finanssipolitiikan pitäisi näin ollen olla finanssihallintokulttuurin tärkein osatekijä julkisessa hallinnossa. Julkisten varojen varovaisen käytön varmistamisprosessiin sisältyy minimutkaisia menettelyjä alkaen talousarvion hyväksymisestä aina hyväksyttyjen menojen toimeenpanoon liittyvien yksityiskohtien kirjoon asti. Prosessin ja itse lopullisen talousarvioasiakirjan olisi oltava ennen kaikkea täysin läpinäkyviä. Asiakirjoissa olisi annettava realistinen kuva ehdotetun talousarvion yhdenmukaisuudesta keskipitkän aikavälin finanssikehyksen ja finanssipolitiikan sääntöjen kanssa. Koska yleismaailmallisesti hyväksyttyjä tilintarkastus- ja raportointisääntöjä ei vielä ole olemassa monien hallitusten operaatioihin liittyvien näkökohtien tapauksessa, talousarvioasiakirjoissa olisi selvitettävä selkeästi noudatettavat tilinpitosäännöt sekä esiteltävä kaikki sitoumukset, esimerkiksi myös sellaiset, jotka liittyvät ehdollisiin vastuusitoumuksiin ja rahoitusomaisuuden hankkimiseen politiikan tarkoituksia varten. Nämä seikat eivät useinkaan sisälly talousarvioon. Menojen käytön keskeisinä periaatteina olisi oltava selvä vastuunjako niissä päätöksissä, jotka koskevat julkisten varojen käyttöä, hankintamenettelyjä koskevat tarkat säännöt sekä sen varmistaminen, että sisäisillä tarkastustoiminnoilla (varsinkin sisäisellä tarkastuksella, vaatimustenmukaisuudella ja riskien seurannalla) sekä ulkoisella valvonnalla on vahva rooli. 9. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on avustaa Euroopan parlamenttia sille kuuluvan talousarvion toteuttamista koskevan valvontavallan hoitamisessa. Miten kuvailisitte velvollisuuttanne raportoida Euroopan parlamentille ja erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle? Tilintarkastustuomioistuin toimii kollektiivisena elimenä, joka tekee päätöksiä sen jäsenten käytyä niistä keskusteluja. Olen varma siitä, että tilintarkastustuomioistuin vastaa aina myönteisesti kaikkiin ehdotuksiin ja neuvonta- ja lausuntopyyntöihin niissä asioissa, jotka parlamentti tai sen talousarvion valvontavaliokunta katsoo tärkeiksi. Lisäksi koska tilintarkastustuomioistuin vaikuttaa antamalla neuvoja ja lausuntoja, joiden toimeenpano kuuluu kokonaan muiden EU:n toimielinten vastuulle, olen varma, että kaikki tilintarkastustuomioistuimen jäsenet yrittävät aina parhaansa mukaan tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin, sen talousarvion valvontavaliokunnan ja komission kanssa, ja tämä koskee myös minua siinä tapauksessa, että tulen valituksi. 10. Mitä lisäarvoa toiminnantarkastukset mielestänne tuovat ja miten niiden tulokset olisi otettava huomioon hallintomenettelyissä? Toiminnantarkastukset ovat erittäin tärkeitä julkisen talouden terveen rahoitusaseman varmistamiseksi. EU:n rahoitusohjelmien tehokkuus on erityisen tärkeää aikana, jolloin EU:n jäsenvaltiot joutuvat kohtaamaan vaikeita haasteita rahoituksellisen kestävyytensä vahvistamisessa ja samanaikaisesti talouden kääntämisessä nousuun. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei tee ohjelmia koskevia suoria päätöksiä, se voi antaa hyödyllisiä neuvoja ja tehdä ehdotuksia parlamentille ja komissiolle siitä, onko yksittäisiä PE v /12 RR\ doc

11 rahoitusohjelmia ja operaatioita tarpeen tarkistaa ja mahdollisesti järjestellä uudelleen. Tältä kannalta katsottuna toiminnantarkastukset eivät ole ainoastaan toiminto, joka voi tai jonka pitäisi tuoda lisäarvoa perinteisille säännönmukaisuutta koskeville tarkastuksille ja tilintarkastuksille, vaan se on yksi tilintarkastustuomioistuimen keskeisimmistä tehtävistä. Toiminnantarkastusten tulosten sisällyttäminen johtamismenettelyihin kuuluu muiden EU:n toimielinten tehtäviin. Tilintarkastustuomioistuin voi edesauttaa niiden onnistunutta täytäntöönpanoa ainoastaan antamalla laadukasta neuvontaa ja varmistamalla kiinteän yhteistyön muiden EU:n toimielinten kanssa. 11. Miten voitaisiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tilintarkastuselinten ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) välistä yhteistyötä Euroopan unionin talousarvion tarkastamisessa? Minulla ei ole tässä vaiheessa vielä näkemystä kyseisestä asiasta. Jos tulen valituksi, niin en epäröi keskustella tilintarkastustuomioistuimen kollegojeni kanssa mahdollisuudesta parantaa yhteistyötä kyseisellä alalla heti, kun olen tutustunut paremmin nykyisiin käytäntöihin ja menettelyihin. Muita kysymyksiä Vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen? Jos parlamentin kanta olisi kielteinen, peruisin hyvin todennäköisesti ehdokkuuteni pohdittuani perinpohjaisesti kaikkia nimittämistäni vastaan esitettyjä seikkoja, joita valintaprosessissa on saattanut nousta esille. En kuitenkaan tekisi asiasta lopullista päätöstä ennen kuin minulla on ollut tilaisuus kuulla nimittämistäni vastaan esitetyt seikat ja pohtia niitä. Käsittääkseni se olisi tällaisia nimityksiä koskevien, voimassa olevien EU:n sääntöjen mukaista. RR\ doc 11/12 PE v05-00

12 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS Hyväksytty (pvä) Lopullisen äänestyksen tulos +: : 0: Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta) Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Bogusław Sonik, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer Esther de Lange, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu Houillon, Vojtěch Mynář, Derek Vaughan Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Ramona Nicole Mănescu, Marie- Thérèse Sanchez-Schmid, Axel Voss, Renate Weber PE v /12 RR\ doc

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2128(DEC) 6.3.2015 TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Ryszard Czarnecki (PE539.759v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 18.10.2011 2011/0000(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Juan-Francisco Corona Ramón tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0000/2011

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 11.5.2012 2012/0804(NLE) MIETINTÖLUONNOS Mircea Vasile Popescun nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0113/2012 2012/0804(NLE))

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/0805(NLE) 1.3.2010 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Igors Ludboržs tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0017/2010 2010/0805(NLE))

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Suomen Pankki Euroopan keskuspankin renki vai isäntä? Työnjako ja tehtävät euroalueen rahapolitiikassa Studia Monetaria Jukka Ahonen 1 Mitkä ovat Suomen Pankin tärkeimmät tehtävät? Rahapolitiikka/koroista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

EKP:n päätöksenteko. Lähde: EKP:n kotisivut

EKP:n päätöksenteko. Lähde: EKP:n kotisivut EKP:n päätöksenteko Lähde: EKP:n kotisivut 1. Riippumattomuus Poliittinen riippumattomuus EKP:n riippumattomuus edistää hintavakauden säilymistä. Havainto perustuu laajaan teoreettiseen analyysiin sekä

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 19.1.2012 2012/0801(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Baudilio Tomé Muguruza tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0015/2012

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EKP:n Kriteerit liittymiselle

EKP:n Kriteerit liittymiselle EKP:n Kriteerit liittymiselle Lähentymiskriteerit Hintakehitys Julkisen talouden kehitys Valuuttakurssikehitys Pitkien korkojen kehitys Lähde: EKP:n kotisivut 1. Hintakehitys Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2075(DEC) 2.2.2015 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Eurojärjestelmän perusteista ja euron kriisistä 1 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROALUEEN VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN JULKILAUSUMA Euroopan unioni ja euroalue ovat tehneet viimeisten 18 kuukauden aikana paljon talouden ohjausjärjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 7 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 26.2.2010 2010/0810(NLE) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta nimittää Milan Martin Cvikl tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C7-0022/2010 2010/0810(NLE))

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 20.2.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 3

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talousarvion valvontavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0809(CNS) 21. huhtikuuta 2004 MIETINTÖLUONNOS tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämistä koskevasta suosituksesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa

Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari sähköisistä hankinnoista, erityisasiantuntija/rahoitusala Suomen Kuntaliitto, kuntatalous Euroopan komission ehdotus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta BUDG(2013)0711_1 OJ\942466.rtf ESITYSLISTALUONNOS Kokous Torstai 11. heinäkuuta 2013 klo 9.00 12.30 ja 14.00 15.00 (koordinaattoreiden kokous) ja 15.00

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 A6-0275/2008 27.6.2008 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina

Lisätiedot

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi

Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi IP/97/458 Brysselissä, 29. toukokuuta 1997 Komission ehdotus eurokolikoiden tekniseksi määritykseksi Euroopan komissio on tänään antanut ehdotuksen neuvoston asetukseksi, jolla säädetään tulevien eurokolikoiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 25.11.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0080/2008, Cédric Callens, Luxemburgin kansalainen, Euroopan komission palkkaamien sopimusperusteisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista

AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista Luonnos kysymyksiksi mielipidetiedusteluun kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista Versio valmistui 20.1.2015. AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 20.3.2012 2011/0455(COD) LAUSUNTO talousarvion valvontavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2

KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA. 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta. Bryssel. 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 EUROPANPARLAMENTI PV 6/00 KVESTORIKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 6. kesäkuuta 2000 pidetystä kokouksesta Bryssel SISÄLTÖ Sivu 1. Esityslistaluonnoksen hyväksyminen...2 2. Keskustelu Louise Weiss -rakennuksessa suoritetun

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04)

FI Euroopan unionin virallinen lehti SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) C198A/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 22.8.2003 SÄÄNTÖJEN LAADINNASTA VASTAAVAN JOHTAJAN AVOINTA TOINTA KOSKEVA ILMOITUS (2003/C 198 A/04) Tällä ilmoituksella pyydetään hakemuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastossa

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot