Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja Rauno Latvala jäsen Sisko Nyrhilä jäsen Rauha Karvala jäsen (klo saakka, poistui 303 käsittelyn aikana) Tapani Vuorenmaa varajäsen Poissa Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Muut osallistujat Ahti Latvala Markku Muilu Kirsi Vesala kaupungininsinööri, esittelijä kaupunginhallituksen edustaja vs. hallintosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Kirsi Vesala sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Sisko Nyrhilä Tapani Vuorenmaa PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Vs. hallintosihteeri Kirsi Vesala

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 290 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 291 Pöytäkirjan tarkastus 292 Ilmoitusasiat 293 Taru Mäen ym. kuntalaisaloite 294 Koskenrannantien, Kankaanraitin, Kankaanpolun ja Myllytien (osa) katualueen haltuunotto rakentamistoimenpiteitä varten 295 Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Rantalan Broileri Oy/ tila Rantala , Hellanmaa 296 Suunnittelutarveratkaisu / tilat ja / Matti Kangas 297 Korttelin 751 tonttijako 298 Tontin myynti / Luoma ja Klemettilä 299 Tontin myynti / T:mi Rakennus- ja Koneurakointi A-M Kangas 300 Tontin myynti / Kivisalo 301 Vesienhoidon keskeiset kysymykset Kokemäenjoen, Saaristomeren ja Selkämeren vesienhoitoalalla 302 Mustamaan koulun lämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämmitysjärjestelmäksi / maalämmitysjärjestelmän lunastaminen 303 Talousarvio 2008 / käyttötalous ja tavoitteet / investointitalous 304 Talousarvion toteutuminen (tekninen lautakunta)

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 305 Lapuan kaupungin valmiussuunnitelma 306 Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Kankaan Broileri Oy / tila Yli-Nevala , Hellanmaa 307 Lausuntoympäristölupahakemuksesta / broilerkasvattamo, Vesa Rajala / tila Toijankytö , Hellanmaa 308 Kokouksen päättäminen 309 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 290 Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla 291 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Sisko Nyrhilän ja Tapani Vuorenmaan.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 292 Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla 292 Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Kh:n päätös : määräalan osto Karolina ja Charlotte Rintalalta, RN:o 35:7, eurolla. Pinta-ala n. 4,0 ha. Kartta alueista (3 kpl) LIITE 292a/Tekla 2. Kh:n päätös : määräalan osto Marjatta Saikkoselta ja Esko Talvitieltä, RN:o 19:233, eurolla. Alue on pinta-alaltaan n m². Kartta LIITE 292b/Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 293 Sivu 3 TARU MÄEN YM. KUNTALAISALOITE Tekla 293 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) tai Taru Mäki asiakumppaneineen on jättänyt lautakunnalle osoitetun kuntalaisaloitteen. Aloite, karttaote LIITE 293a/Tekla Aloitteessa on esitetty valaistuksen lisäämistä Männikön koulun ympäristöön nykyistä laajemmalle alueelle, pyörätien rakentamista ja Vasunmäentien (mt 6991) parantamista. Aloitteen tarkoittamat Hourunkoskentie (mt 17617) ja Vasunmäentie (mt 6991) ovat yleisiä maanteitä, joissa tienpitäjänä on Tiehallinto. Valaistuksen osalta kaupunki on kuitenkin vuotuisten määrärahojen puitteissa rakentanut valaistusta kaupungin asukkaiden esittämiin kohteisiin Tiehallinnonkin teille. Kohteet tutkitaan konsultin toimesta meillä käytössä olevan pisteytysperiaatteen mukaisesti. Nyt esitetyillä tieosuuksilla on Hourunkoskentiellä jo olemassa oleva valaistus voimalaitoksen täyttökanavaan asti, sekä Vasunmäentiellä välillä ent. Osuuskauppa - Hourunkoskentiestä n. 100 metriä Mäki-Paavolan suuntaan. Karttaote; olemassa oleva valaistus, sijainti LIITE 293b/Tekla Aloitteen tarkoittaman, puuttuvan valaistuksen osalta voidaan tässä vaiheessa todeta seuraavaa: Hourunkoskentien valaistus rakennetaan jo vuoden 2008 aikana, mikäli kaupunginvaltuusto budjettipäätöksessään varaa lautakunnan katu-ja tievalaistukseen esittämän määrärahan. Muilta osin valaistustarve on lähetetty konsultin selvitettäväksi. Pyörätien rakentamisen ja po. teiden muun parantamisen osalta aloitteen tekijöiden tulisi osoittaa näitä koskeva hakemus Vaasan tiepiirille. Tiemestarin esitys:

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 293 Sivu 4 Lautakunta päättää, että 1. Vasunmäentietä koskeva valaistusesitys pannaan pöydälle siihen asti, kunnes saadaan konsultin selvitys valaistustarpeesta. 2. Hourunkoskentien valaistus toteutetaan vuonna 2008, mikäli määräraha saadaan talousarvioon. Lopullinen päätös tässä asiassa voidaan tehdä, kun talousarvio 2008 on lainvoimainen. 3. Pyörätien rakentamisen ja teiden muun parantamisen osalta hakijoiden tulisi osoittaa tätä koskeva esitys Vaasan tiepiirille. 4. Kuntalaisaloite, lukuun ottamatta Vasunmäentien valaistusta, todetaan loppuun käsitellyksi. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) tai

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 294 Sivu 5 KOSKENRANNANTIEN, KANKAANRAITIN, KANKAANP OLUN JA MYLLYTIEN (OSA) KATUAL UEEN HAL- TUUNOTTO RAKENTAMISTOIMENPITEITÄ VARTEN Tekla 294 Valmistelija: kaupungininsinööri Tapio Moisio puh. (06) tai Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on valmisteltu MRL pykälien mukaista katualueen haltuunottoa Koskenrannantien, Kankaanraitin, Kankaanpolun ja Myllytien (osa) osalta. Asemakaavat ovat haltuun otettavalla alueella vahvistuneet ja Katualueisiin rajoittuvassa korttelissa 884 on lohkottu 6 asemakaavan mukaista pientalotonttia. Nämä tontit tulevat rakentamisen piiriin lähitulevaisuudessa, joita varten edellä mainittujen katujen rakentaminen on tarpeen. MRL104 pykälän mukaan kunta on velvollinen suorittamaan maanomistajalle korvausta siltä osin kuin luovutettavan katualueen pinta-ala ylittää 20 prosenttia hänen kysymyksessä olevalla asemakaava-alueella omistamastaan maasta tai on suurempi sitä rakennusoikeuden määrää, jonka saa rakentaa hänelle jäävälle maalle tällä asemakaava-alueella. Edellä mainitut laskelmat tehdään alueen ensimmäisen asemakaavan pohjalta. Lisäksi kunnalle katualueeksi siirtyvällä alueella olevat rakennukset, puut, istutukset ja laitteet on kunnan korvattava maanomistajalle. Korvaukset määritellään tie- ja lunastustoimituksissa käytettävien korvausperusteiden mukaisesti. Jollei korvauksista päästä sopimukseen kunnan ja maanomistajien kesken, asia ratkaistaan erikseen pidettävässä lunastuslain mukaisessa kiinteistötoimituksessa. Kartta katualueiden sijainnista LIITE 294a / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Koskenrannantien, Kankaanraitin, Kankaanpolun ja Myllytien(osa) kuuluva katualue otetaan kaupungin haltuun liitekartassa osoitetulla tavalla, koska ko. katualueita koskevat rakentamistoimenpiteet ovat tulossa vireillä. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 295 Sivu 6 LAUSUN TO YM PÄRIS TÖLU PAHAKEMUKSESTA / RANTALAN BROILER I OY / TILA RANTALA , HELLANMAA Tekla 295 Valmistelija: kaupunginingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai Länsi-Suomen ympäristökeskus pyytää kaupungin lausuntoa Rantalan Broileri Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee broilerien kasvatustoiminnan laajentamista tilan Rantala alueella Hellanmaan kylässä. Tilalla sijaitsee nykyisin talouskeskuksen yhteydessä broilerin kasvattamo. Tuotantotoimintaa laajennetaan rakentamalla uusi noin 1770 k-m² suuruinen broilerikasvattamo noin 220 metrin etäisyydelle kaakkoon päin nykyisestä kasvattamosta. Laajennuksen jälkeen broilerien kasvatustoiminta kaksinkertaistuu olen yhteensä broileria. Sijaintikartta LIITE 295a/ Tekla Ote kasvattamorakennuksen asemapiirustuksesta LIITE 295b/ Tekla Broilerikasvattamoihin tulee yhteensä noin m² kuivikepohja-alaa, jossa kuivikkeena on turve. Kuivikepohjat tyhjennetään 5-6 kertaa vuodessa kompostointialustalle, joka sijaitsee peltoalueella noin 600 metriä itään päin uudesta kasvattamosta. Kompostointialustaa laajennetaan 320 neliömetristä 540 neliömetriin. Kasvattamojen pesuvedet ja sosiaalitilojen jätevedet johdetaan umpisäiliöihin. Hankealueella on voimassa vuonna 1988 hyväksytty ohjeellinen osayleiskaava, jossa nykyisen kasvattamon alue on osoitettu AM-merkinnällä maatilojen talousrakennusten alueeksi ja uuden kasvattamon MT-merkinnällä maatalousalueeksi. Asemakaavaa ei alueella ole. Hakemuksen mukainen rakentaminen on voimassa olevan ohjeellisen osayleiskaavan mukaista ja sen voidaan katsoa soveltuvan sijainniltaan ja muilta olosuhteiltaan ko. tuotantotoimintaan. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungilla ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksen suhteen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 296 Sivu 7 SUUNNITTELUTARVERATKAISU /TILAT JA / MATTI K ANGAS Tekla 296 Valmistelu: Hakemus kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai Matti Kangas hakee lupaa saada rakentaa tuotantohallin laajennus teollista toimintaa varten maatilan talouskeskuksen yhteyteen. Rakennushanke sijaitsee tilojen Karinneva 4:67 ja Yllinmaa 4:150 alueella Seinäjoentien varressa, missä on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava mutta ei asemakaavaa. Rakennuspaikka sijaitsee alueella, joka on katsottava suunnittelutarvealueeksi. Rakennushanke ja liitekartat Rakennushankkeessa on kysymys olemassa olevan tuotantohallin laajentamisesta maatilan talouskeskuksen yhteydessä 571 kr-m² ja lisäksi rakennetaan katostilaa. Laajennettavassa hallissa harjoitettava tuotantotoiminta liittyy maatilan teolliseen toimintaan, jonka ympäristövaikutukset ja -haitat ovat vähäiset. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaan alue on osoitettu MT-merkinnällä maatalousalueeksi ja ko. rakennuspaikka rajoittuu etelän puolelta yleiskaavassa osoitettuun teollisuusalueeseen. Maatilan asuinrakennusten alue on osoitettu yleiskaavassa AP-alueeksi. Rakennuspaikan itäpuolella kulkee vesihuollon verkostot ja Seinäjoentielle on tieliittymä olemassa. Sijaintikartta LIITE 296a/Tekla Ote yleiskaavasta LIITE 296b/Tekla Ote asemapiirroksesta LIITE 296c/Tekla Ote julkisivupiirustuksesta LIITE 296d/Tekla Lainsäädännön lähtökohdat Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää MRL 137 :n mukaan, että: - se ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 296 Sivu 8 - on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Kuuleminen Rakennuspaikan ympäristön alueet ovat hakijan omistuksessa eteläpuolella olevaa kaupungin omistamaa tilaa lukuun ottamatta. Päätöksen perustelut Suunniteltu rakennushanke liittyy olemassa olevaan maatilan talouskeskuksen alueeseen sekä toiminnallisesti että rakennuskannan osalta. Rakennuspaikka rajoittuu suoraan yleiskaavassa teollisuusalueeksi osoitettuun alueeseen ja rakennuspaikalle on tulevaisuudessa järjestettävissä kulku myös yleiskaavassa osoitetulta, teollisuusaluetta palvelevalta kokoojakadulta. Näin ollen voidaan katsoa, että rakennushanke ei tuota haittaa vastaiselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakennushanke noudattaa mittasuhteiltaan ympäröivää rakennuskantaa ja sijaitsee olemassa olevien maatilan tuotantorakennusten takana Seinäjoentieltä katsottuna. Täten voidaan katsoa, että se sopeutuu olemassa olevaan ympäristöön ja maisemaan. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta toteaa, että edellä mainitut MRL 137 :ssä todetut edellytykset rakentamiselle ovat olemassa, jolta pohjalta lautakunta päättää tehdä ko. rakennushanketta koskevan myönteisen suunnittelutarveratkaisun. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 297 Sivu 9 KORTTELIN 751 TONTTIJAKO Tekla 297 Valmistelu: kartastoinsinööri Reima Katajamäki puh. (06) tai Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotus 7. Ritamäen kaupunginosan kortteliin 751 koskien tonttia 6 sekä Kirkonkylään kuuluvaa tilaa 3:86 Huhtala. Tonttijakoalue sijaitsee osoitteessa Piisilänkatu 8. Tonttijakoehdotus LIITE 297a/Tekla Kartta sijainnista LIITE 297b/Tekla Tonttijakoalueen maanomistajat ja naapurit ovat antaneet hyväksymisensä tonttijakoehdotukseen. Hyväksymiset LIITE 297c/Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä korttelin 751 tonttia 6 koskevan tonttijakoehdotuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lisätietoja: kartastoinsinööri Reima Katajamäki puh. (06) tai

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 298 Sivu 10 TONTIN MYYNT I / LUOMA JA KLEMETTILÄ Tekla 298 Valmistelu: maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai Satu Luoma ja Juha Klemettilä ovat pyytäneet saada ostaa kaupungilta omakotitalon rakentamista varten tontin nro 1 Siirilän kaupunginosan korttelista 1069 ( ). Tontin pinta-ala on n m² ja se sijaitsee osoitteessa Nevarannantie 3. Tontin hinnaksi on vahvistettu 4,30 /m². Tontin hinta: 1651 m² X 4,30 /m² = 7 099,30 Kartta LIITE 298a/Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää myydä Satu Luomalle ja Juha Klemettilälle tontin nro 1 Lapuan kaupungin Siirilän kaupunginosan korttelissa 1069 ( ) seitsemäntuhannen yhdeksänkymmenenyhdeksän euron kolmenkymmenen sentin (7 099,30) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 299 Sivu 11 TONTIN MYYNT I / T:MI RAKENNUS- JA KONEU RAKOINT I A-M KANGAS Tekla 299 Valmistelu: maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai T:mi Rakennus - ja Koneurakointi A-M Kangas on pyytänyt saada ostaa kaupungilta tontin nro 3 Lapuan kaupungin Alanurmon kaupunginosan korttelista 001 ( ). Tontin pinta-ala on n m² ja se sijaitsee osoitteessa Koulurannantie 6. Tontin hinnaksi on vahvistettu 6,20 /m². Tontin hinta: 1452 m² X 6,20 /m² = 9 002,40 Kartta LIITE 299a/Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää myydä T:mi Rakennus- ja Koneurakointi A-M Kankaalle tontin nro 3 Lapuan kaupungin Alanurmon kaupunginosan korttelissa 001 ( ) yhdeksäntuhannen kahden euron neljänkymmenen sentin (9 002,40) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 300 Sivu 12 TONTIN MYYNTI/KIVISALO Tekla 300 Valmistelu: maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai Hanna-Lea ja Juha Kivisalo ovat pyytäneet saada ostaa tontin numero 5 Ritamäen kaupunginosan korttelissa 721 ( ). Tontin pinta-ala on n m² ja se sijaitsee osoitteessa Alarita 1. Neliöhinnaksi on vahvistettu 3,60 /m². Tontin hinta: 1352 m² x 3,60 /m² = 4 867,20 Kartta LIITE 300a/Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Hanna-Lea ja Juha Kivisalolle myydään tontti numero 5 Ritamäen kaupunginosan korttelista 721 ( ) neljäntuhannen kahdeksansadankuudenkymmenenseitsemän euron kahdenkymmenen sentin (4 867,20) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 301 Sivu 13 VESIENHOIDON KESKEISET KYSYMYKSET KOKEMÄENJOEN, SAARISTOMEREN JA SELKÄMEREN VESIEN- HOITOALUEILLA Tekla 301 Valmistelijat: ympäristönsuojelusihteeri Mirva Korpi puh. (06) tai ja kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh. (06) tai Länsi-Suomen ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa alueensa kunnanja kaupunginhallituksilta mennessä yhteenvedosta, joka koskee vesienhoidon keskeisiä kysymyksistä Kokemäenjoen - Saaristomeren - Selkämeren vesienhoitoalueella. Valtioneuvoston asetuksella määritellyille vesienhoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset ja määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueilla seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Kuulutuksella on nyt vesienhoidon keskeiset kysymykset, jotka kertovat alueen pinta- ja pohjavesien keskeisistä ongelmista ja muusta vesienhoidon alueellisista kysymyksistä. Lausuntopyynnössä pyydetään erityisesti näkemyksiä seuraaviin asioihin: - vesien tilaan liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista - siitä, onko asiakirjoissa tuotu esiin keskeisimmät ongelmat - keinoista ja toimista, joilla ongelmia voidaan poistaa - toimien rahoittamismahdollisuuksista Lapuanjoen vesienhoidon keskeiset kysymykset LIITE 301a / Tekla Kuulutus on nähtävillä kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Kunnallistekniikan päällikkö: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä koskevaan yhteenvetoon. K-ins: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan päällikön esityksen. Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Markku Muilu katsoi itsensä esteelliseksi, ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Mirva Korpi puh. (06) tai ja kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh. (06) tai

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 302 Sivu 14 MUSTAMAAN KOULUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN MAALÄMMITYSJÄRJESTELMÄKSI/ MAALÄMMITYSJÄRJESTELMÄN LUNASTAMINEN Tekla Valmistelu, asunto- ja tilapalvelu: Asunto- ja tilapalvelu on selvittänyt yhteistyössä Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n kanssa kiinteistöä, jossa maalämmityksellä saavutetun energiansäästön takaisinmaksuaika olisi mahdollisimman lyhyt ja kohde soveltuisi näin KTM:n tukemaksi ESCO-hankkeeksi (ESCO = Energy Servico Company). ESCO-hankkeen idea on, että Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy ottaa kokonaisvastuun Lapuan kaupungin maalämmitysjärjestelmän rahoituksesta ja teknisestä toteutuksesta. Lapuan kaupunki maksaa investointia takaisin Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:lle maalämmityksestä saatavalla säästöllä. Alustava ESCO-sopimus LIITE 392A / Tekla Selvityksen tuloksena Mustamaan koululla, ESCO-konseptin mukainen energiansäästöinvestointi on mahdollista toteuttaa. LIITE 392B / Tekla Mustamaan koululla maalämmityksenä toteutettu energiansäästöinvestoinnin takaisin maksu aika on vertailukohteista lyhin, 10,2 vuotta. LIITE 392C / Tekla (lisäselvitys) Suomen Lämpöpumpputekniikka on antanut tarjouksen Mustamaan koulun maalämmitysjärjestelmän toteutuksesta LIITE 392D / Tekla Lisätarjous LIITE 392E / Tekla Tarjouksen kokonaishinta laitteineen ja töineen on ,55 (alv0%). Lisätarjouksessa Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy asentaa kohteeseen energiamäärämittarin hintaan 1 920,00 (alv 0%). Maalämmitysjärjestelmä toteutettaisiin siten, että nykyinen kevytöljykattila jää toimimaan varalaitoksena sekä varmistamaan lämmön riittävyyden myös kovilla talvipakkasilla. Hankkeen toteutuessa Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy hakee kohteeseen KTM:ltä energia avustusta 15%. Jos ko. avustus saadaan, sillä lyhennetään kokonaisuudessaan tätä investointia. Maalämmitykseen siirryttäessä ko. kohteessa, kaupungin vastuulle jäävät lämmönjakohuoneen sähkö- ja rakennustekniset työt, joiden osuudeksi on arvioitu (alv0%). LVI-insinöörin esitys:

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 302 Sivu 15 Tekla 302 Lautakunta päättää toteuttaa Mustamaan koululla ESCO-konseptin mukaisen energiansäästöhankkeen, ja hyväksyä Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n tarjoukset Mustamaan koulun maalämmitysjärjestelmästä sekä energiamäärämittarista, kokonaishintaan ,55 (alv 0%). Hankkeesta solmitaan erillinen ESCO-sopimus, jonka mukaan investointia maksetaan takaisin neljännesvuosittain kertyneen säästön verran. Lautakunta päättää, että Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy:n kanssa solmitaan hankkeesta ESCO-sopimus. Lautakunta päättää, että maalämmitykseen siirtymisestä aiheutuvat sähköja rakennusteknisten töiden kustannukset kohdennetaan talousarviossa varatulle investointikohdalle Mustamaan koulun lämmitysratkaisu. K-ins: Lautakunta hyväksyy lvi-insinöörin esityksen. Merkitään, että Tarja Muilu katsoi itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja poistui asian käsittelyn ajaksi kokouksesta. Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) tai Mustamaan koulun opetustoiminta on loppunut v.2006 kevätlukukauden jälkeen. Koulun lämmitys on vuoden 2003 aikana uusittu maalämmitykseksi. Maalämmitysjärjestelmä on hankittu ESCO-sopimuksella, jonka mukaan ESCO omistaa laitteiston, kunnes se on kokonaan maksettu. Sopimuksen mukaan tilaaja ( Lapuan kaupunki) on maksanut laitteistoa neljännesvuosittain sopimuksen mukaisesti kertyneen säästön verran. ESCO-sopimuksen mukaan kaupunki on velvollinen lunastamaan loppuprojektin itselleen, mikäli toiminta ESCO-kohteessa loppuu (esim. kiinteistön myymisen vuoksi). Lunastettavan Esco- sopimuksen arvo on ollut ,34 (alv 0%). Lunastettavaan ECCO- sopimukseen lisätään sopimuksen mukaisesti korko (euribor 12 kk + 1,5 %) ajalle n Kiinteistöpäällikön esitys: Lautakunta päättää: 1. Lunastaa Mustamaan koulun maalämmitysjärjestelmän Suomen

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 302 Sivu 16 Lämpöpumpputekniikka Oy:ltä ESCO-sopimuksen mukaisesti hintaan ,34 (alv 0%), lisättynä sopimuksen mukaisella korolla laskupäivään Lunastushinta maksetaan menokohdalta Mustamaan koulu. 3. Esitetään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että vuoden 2007 talousarvioon myönnetään ylitys. K-ins: Lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen. Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) tai

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 303 Sivu 17 TALOUSARVIO 2008 / KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEET / INVESTOINTITALOUS Tekla Talousarvion laadintaohjeet LIITE 279a / Tekla Tavoitteet LIITE 279b / Tekla Käyttötalous Talousarvioesitys 2008 LIITE 279c / Tekla Teknisen lautakunnan toiminnan osalta talousarvioesityksen loppusummat ovat seuraavat: Toimintatulot: Toimintakulut: Toiminta, netto Toimintatulot lisääntyvät vuoteen 2007 verrattuna 5,8 % ja toimintakulut 4,8 %. Kokonaismuutos euroina vuoteen 2007 verrattuna: Toimintatulot, lisäys: Toimintakulut, lisäys: Toimintakate, nettomenojen lisäys Muutokset aiheutuvat seuraavista tekijöistä: Atk: Atk-suunnittelijan toimi, menolisäys Palvelujen osto, ylläpitomaksut, menolisäys Maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Toimitusmaksut, tulolisäys Kaavoituksen lisääntyminen, menolisäys Liikenneväylät: Liikenneväylien määrän kasvu, menolisäys Valaistus, määrän ja energian hinnan kasvu, menolisäys Yksityistieavustusten kasvu, menolisäys Yksityistiejaoston pöytäkirjanote LIITE 279d / Tekla

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 303 Sivu 18 Kaatopaikkojen jälkihoito: Simpsiön vanhan kaatopaikan tutkimukset, menolisäys Puistot: Puisto- ja viheralueiden sekä katuviheralueiden määrän kasvu, menolisäys Asunto- ja tilapalvelu: Vuokrattavien huoneistojen määrän vähentyminen 9 kpl, tulojen vähennys Sähköenergian hinnan nousu 30 %, energian toimittaja valittu , uusi 3-vuotinen sopimus. Sähkön menojen lisäys Kunnossapitomenojen kasvu Vakuutusmenojen korjaus, menolisäys Kaukolämmön ja öljyn hintavaikutus 5 %, menojen lisäys Siivoustyön mitoitus, 10 kiinteistöä Jätehuollon kustannusten nousu 6 %. Jätehuoltomenojen lisäys Muiden asiantuntijapalvelujen oston lisäys, kosteusmittaukset ym Käyttöveden hinnan nousu Aarlanmarkki, uusi kiinteistö, menolisäys Rakennusten määrän vähentyminen 6 kpl, menojen vähennys Vesihuolto: Vesilaitos Laskutustyöt, tulolisäys Taksan korotukset 5 c, tulolisäys Verkoston ylläpidon ohjelmistopalvelujen menojen kasvu Vesihuollon konepalvelujen ostot, menolisäys

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 303 Sivu 19 Viemärilaitos Laskutustyöt, tulolisäys Taksan korotukset 10 c, tulolisäys Verkoston ylläpidon ohjelmistopalvelujen menojen kasvu Jätevesiyhtiön laskutus, menolisäys Vesihuoltolaitoksen toimintakatteen arvioidaan olevan noin parempi kuin vuonna Summa kuluu pääomakulujen kattamiseen. Pelastuslaitos: Aluepelastuslaitoksen siirtyminen asukasluvun perusteella määräytyvään laskutukseen, menovähennys Menosumma on alustava, koska aluepelastuslaitoksen budjettikäsittely on kesken. K-ins: Lautakunta vahvistaa tavoitteet ja talousarvioesityksen liitteen b mukaisesti ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä niihin myöhemmin tarvittavat muutokset. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh. (06) tai Tekla Investointeihin liittyvät anomukset ja ehdotukset: Kulttuurikeskus Vanhan Paukun toimintojen kehittäminen LIITE 287a / Tekla Kuntalaisaloite lasten terveydellisten olojen kiireelliseksi kohentamiseksi Liuhtarin päiväkodissa. LIITE 287b / Tekla Tekninen lautakunta on merkinnyt sisäilmatyöryhmän lausunnon tiedokseen Niilo Kuoppalan kirje koskien Lapuanjoen yläjuoksun parantamista Virttoo-Kara alueella LIITE 287c / Tekla

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 303 Sivu 20 Kuntalaisaloite Männikön koulun ympäristön katuvalaistuksen järjestämisestä, pyörätiestä, Karhunsillantien turvallisuuden ja näkyvyyden parantamisesta yms. LIITE 287d / Tekla Seppo Lapin ja Maria Oikemus-Lapin kirje LIITE 287e / Tekla Investoinnit vuoden 2008 talousarvioon Ote vapaa-ajan lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 287f / Tekla Uuden päiväkodin hankesuunnitelma Ote perusturvalautakunnan pöytäkirjasta LIITE 287g / Tekla Uuden päiväkodin hankesuunnitelma Ote perusturvalautakunnan pöytäkirjasta LIITE 287h / Tekla Lapuan lukion saneeraus Rehtori Lauri Pippolan kirje LIITE 287i / Tekla Määrärahojen varaaminen terveyskeskuksen tilamuutosten suunnitteluun v.2008 Ylilääkäri Martti Luomalan ja hoitotyön johtaja Terhi Haapalan kirje LIITE 287j / Tekla K-ins: Lautakunta käy keskustelun tulevista investointitarpeista. Käydyssä keskustelussa todettiin kaupunginvaltuuston päätös, jolla kaupungin taloussuunnitelmaa on muutettu ( ). Taloussuunnitelma sisältää tuloveroprosentin korotuksen ja nettoinvestointitason määrittämisen 5 milj. euroon. Lautakunnan keskustelussa todettiin edelleen, että investointitarpeita on vaikea saada sopimaan tähän raamiin, jonka johdosta olisi välttämätöntä: 1. Arvioida uudelleen harjoitushallin toteuttaminen. Lähinnä nousi esille joko hankkeen toteuttaminen vaatimattomampana ratkaisuna tai toisena vaihtoehtona hankkeen toteuttaminen yhtiömuotoisena laajemman rahoituspohjan turvin. 2. Arvioida uudelleen Hopearinteen keittiön saneeraushanke sen korkean

24 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 303 Sivu 21 hinnan johdosta. Investointiohjelman valmistelua jatketaan em. asiat huomioonottaen. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh. (06) tai Tekla 303 Merkitään käyttötalouden osalta tiedoksi Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ilmoitus vuoden 2008 kuntaosuudesta, mikä on uuden euroa / asukas laskutavan mukaan Teknisen lautakunnan talousarviokäsittelyssä olleeseen arvioon verrattuna summa on pienempi. Aikaisemman kuntaosuuden laskutavan mukaan Lapuan maksuosuus olisi suurempi ( ). LIITE 303Aa/Tekla Investointiohjelma on sopeutettu nettosummaltaan 5 milj. tasoon. Tämä merkitsee käytännössä hankkeiden aikataulujen uudelleen arviointia ja monien hankkeiden osalta aikataulun pidennystä. Silti ohjelmassa pyritään pitämään vahva kehitysnäkökulma mukana. Painopisteenä on uusien alueiden, erityisesti asuntoalueiden, toteuttaminen ja pitkäaikaisen kasvusuunnan vahvistaminen. Nykyisen käyttöomaisuuden peruskorjauksiin liittyvät investoinnit kohdistetaan palvelukyvyn ja käyttöasteen sekä omaisuuden kestävyyden vahvistamiseen. Verovaroin ylläpidettävän rakennusmassan lisäämiseen suhtaudutaan pidättyvästi. Erityistä huomiota kiinnitetään Jokilaakson alueen rakennusten korjaus- ja muutostarpeisiin. Jokilaakson entisen koulurakennuksen muuttamisesta n. 60 paikkaiseksi päiväkodiksi on olemassa perusturvalautakunnan esityksestä tehty kaupunginvaltuuston päätös. Päätöksen jälkeen on kohteesta tehty kolme idealuonnosta. Tulosten perusteella päiväkoti voidaan peruskorjauksen jälkeen tilankäytön näkökulmasta sijoittaa koulurakennukseen ongelmitta - jopa noin 80-paikkaisena. Sen sijaan leikki-, piha- ja liikennealueiden sijoittaminen osittain matkailupuutarhan alueelle on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Tässä yhteydessä on jouduttu tilanteeseen, jossa päiväkodin leikkialueet ja osa matkailupuutarhan eteläosista ovat vastakkain. Kokonaisuutta arvioitaessa olisi hyvä muistaa myös puutarhan alkuperäinen tarkoitus. Alun pitäen investointien tarkoituksena on ollut sen tuoma lisäarvo oppilaitokselle ja myös ylläpito osana oppilaitostyötä. Oppilaitosmuutoksien seurauksena sen perusajatus osana oppilaitostoimintaa on valitettavasti romahtanut ja se on siirretty kokonaan palkkatyövoimalla ylläpidettäväksi. Viime vuosina ylläpitokustannus on ollut noin /v. Puutarhan rooli on ainakin päiväkodin suhteen vaihtumassa palvelijasta isännän rooliin.

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 14 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 16.5.2011, kello 18.00 18.27 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot