YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS 2014 2016"

Transkriptio

1 1 (10) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUI- TESOPIMUS Sopijaosapuolet Tilaaja: Järvenpään kaupunki Y-tunnus: Postiosoite: PL 41, Järvenpää Käyntiosoite: Seutulantie 12, Järvenpää Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Tilaajan yhteyshenkilö teknisissä asioissa: Konsultti: Nimi Y-tunnus: Osoite: Konsultin yhteyshenkilö sopimusasioissa: Konsultin yhteyshenkilö teknisissä asioissa: Saman sisältöiset sopimukset on solmittu myös seuraavien konsulttien kanssa: Konsultti 1 Konsultti 2 Konsultti 3

2 2 (10) 2. Sovellettavat sopimusehdot Puitesopimuksessa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE seuraavin muutoksin: Kohta: Täsmennys Konsultilla tulee olla voimassa oleva konsulttivastuuvakuutus. KSE2013 kohta täsmennys Konsultilla tulee olla voimassa oleva konsulttivastuuvakuutus ja 5.4. Poistetaan KSE2013 kohdat 5.4, 5.5 ja 5.6 poistetaan Ei noudateta KSE2013 kohta 5.7 Velotusperusteiden tarkistamisesta sovitaan konsulttisopimuksessa Poistetaan KSE2013 kohta Poistetaan Korvaa kohdan Sopimukseen perustuvat laskut on maksettava 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun lasku on saapunut tilaajalle ja sopimuksen mukainen työvaihe on todettu maksukelpoiseksi. KSE2013 kohta korvaa kohdan Sopimukseen perustuvat laskut on maksettava 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun lasku on saapunut tilaajalle ja sopimuksen mukainen työvaihe on todettu maksukelpoiseksi. 7.2 Täsmennys Korvausta viivästyksestä suoritetaan konsultille vain, jos viivästyminen on niin oleellinen, että konsultin on sen johdosta huomattavalta osalta tai kokonaan keskeytettävä työnsä. KSE2013 kohdan 7.2 täsmennys

3 3 (10) Korvausta viivästyksestä suoritetaan konsultille vain, jos viivästyminen on niin oleellinen, että konsultin on sen johdosta huomattavalta osalta tai kokonaan keskeytettävä työnsä. 7.5 Täsmennys Jos viivästyminen tai töiden keskeytyminen johtuu osapuolista riippumattomista syistä, tilaaja on velvollinen antamaan konsultille tätä vastaan pidennyksen suoritusaikaan. Sopijapuolista riippumattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja keskeyttämisen johdosta ei suoriteta konsultille korvausta. KSE2013 kohdan 7.5 täsmennys Jos viivästyminen tai töiden keskeytyminen johtuu osapuolista riippumattomista syistä, tilaaja on velvollinen antamaan konsultille tätä vastaan pidennyksen suoritusaikaan. Sopijapuolista riippumattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja keskeyttämisen johdosta ei suoriteta konsultille korvausta Korvaa ko. kohdan Jos hanke peruuntuu tilaajasta riippuvasta syystä tai ellei purkamiselle ole näissä sopimusehdoissa mainittuja syitä, konsultilla on kohdan mukaisten korvausten lisäksi oikeus saada korvausta palkkakustannusten mukaan lasketuista yleiskustannuksista. KSE korvaa kohdan Jos hanke peruuntuu tilaajasta riippuvasta syystä tai ellei purkamiselle ole näissä sopimusehdoissa mainittuja syitä, konsultilla on kohdan mukaisten korvausten lisäksi oikeus saada korvausta palkkakustannusten mukaan lasketuista yleiskustannuksista. 3. Sopimuksen kohde Sopimuksen kohteena on Järvenpään kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden puitejärjestely vuosille , jonka sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnössä (). Tilaajalla on oikeus tilata / kilpailuttaa hankkeita puitesopimuksen ulkopuolella ja kilpailuttaa kokonaishinta puitesopimuksen mukana olevien konsulttien välillä tehtäväalueittain. Puitesopimuksen puitteissa tilattavat erilliset toimeksiannot eroavat toisistaan sisällöltään, laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan. Puitesopimus ei sisällä vähimmäismäärää tilauksille.

4 4 (10) 4. Tehtävän määrittely Konsultti sitoutuu suorittamaan Järvenpään kaupungin myöhemmin määrittämiä suunnittelutehtäviä tarjouspyynnön ja tarjouksensa (x.x.2014) sekä tämän puitesopimuksen mukaisesti seuraavilla tehtäväalueilla: 1) Kadun ja vesihuollon yleissuunnittelu 2) Katusuunnittelu ja kadun rakennussuunnittelu sekä siihen liittyvä vesihuolto- ja aluesuunnittelu 3) Tie- ja liikennesuunnittelu 4) Ympäristöselvitykset 5) Geotekninen suunnittelu (erillinen) ja niihin liittyvät laboratoriotutkimukset 6) Maastomittaukset ja maaperätutkimukset sekä niihin liittyvät laboratoriotutkimukset 7) Siltasuunnittelu 8) Taitorakenteiden suunnittelu 9) Maankäyttöä palveleva suunnittelu 10) Vihersuunnittelu 11) Suunnitteluttaminen 5. Sopimusasiakirjat Asiakirjoja noudatetaan seuraavassa järjestyksessä: 1) toimeksiantokohtainen tilaus tai sopimus 2) toimeksiantokohtaisessa tilauksessa tai sopimuksessa mainitut, muut noudatettavat asiakirjat 3) tämä puitesopimus 4) puitejärjestelyn tarjouspyyntö 5) KSE puitesopimuksessa mainituin poikkeuksin 6) toimeksiantokohtainen tarjous 7) puitejärjestelyn tarjous 8) muut noudatettavat asiakirjat ( Infra-alan asetukset, määräykset, lainsäädäntö, MRL) 9) yleisten alueiden suunnitelma-asiakirjojen laatiminen / Konsulttiohje Sopimusaika Puitesopimuksen sopimusaika alkaa puitesopimuksen allekirjoituksesta ja päättyy lukuun ottamatta sellaisia sopimusehtoja, joiden oikeusvaikutukset on

5 5 (10) tarkoitettu ulottumaan sopimuksen ja toimeksiantojen päättymisen jälkeenkin. Sopimusajan päättymisestä huolimatta puitesopimuksen ehtoja noudatetaan keskeneräisissä toimeksiannoissa, kunnes toimeksianto on suoritettu ja hyväksytysti vastaanotettu. Tilaaja ei sitoudu sopimuskautena tiettyyn tuntimäärään vaan työt tilataan todellisen tarpeen mukaan. Perussopimuskauden jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) optiovuodella, vuosi kerrallaan. Option käytöstä tehdään erillinen päätös ja sopimus. 7. Konsultin vastuuvakuutus Konsultilla tulee olla voimassa oleva konsulttivastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan ja sen tulee olla riittävä suhteessa työn tuottamiseen liittyviin riskeihin ja työstä maksettavaan korvaukseen. 8. Toimitusaika Konsultti sitoutuu hoitamaan tilauksessa / toimeksiantosopimuksessa määritetyt tehtävät projektisuunnitelmassa esitetyssä aikataulussa. 9. Suunnitelma-aineisto asiakirjat Toimeksiantoihin sisältyvä aineisto t asiakirjat laaditaan ja toimitetaan tilaajalle Yleisten alueiden suunnitelma-asiakirjojen laatiminen / Konsulttiohje mukaisesti tai erikseen sovittavalla tavalla. Suunnitelma-aineisto on asiakirjat ovat tilaajan käytössä täysin käyttöoikeuksin toimeksiannoissa määritellyssä kohteessa. Tilaaja vastaa toimeksiannon suorittamiseen luovuttamansa aineiston iensa asiakirjojen oikeellisuudesta. 10. Toimeksiannot Tilaaja teettää puitesopimuksen piiriin kuuluvat työt erillisinä toimeksiantoina, joista tehdään kirjallinen tilaus tai päätös / sopimus.

6 6 (10) Tilaaja pidättää itsellään oikeuden päättää, mitkä toimeksiannot hankitaan puitejärjestelyyn kuuluvien puitesopimusten kautta ja mitkä hankitaan erikseen muulla menettelyllä. Toimeksiannosta laaditaan projektisuunnitelma, jossa määritellään tehtävän sisältö, laajuus, tavoitteet ja aikataulu sekä tehtävään käytettävät tuntimäärät henkilöittäin. Projektisuunnitelmassa esitettyyn henkilöstöön tulee sisältyä tarjouksessa ko. tehtäväalueelle esitetyt henkilöt täydennettynä tarvittavilta osin. Tehtävään varattuja henkilöitä ei saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta. Projektisuunnitelman tulee sisältää lisäksi muut tehtävästä aiheutuvat kulut. Tehtävien toimeksiantojen tuntiveloitushinnat voidaan tarkistaa yleisten palkka- ja sosiaalikustannusten muutosten perusteella aikaisintaan vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta SKOLin ja RakLIn asiaa koskevan sopimuksen mukaisesti. Toteutuneista toimeksiannoista tulee lähettää ilman erillispyyntöä seurantaraportti kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi toimittajan tulee laatia vuosittain yhteenveto reklamaatioista, palautteista ja niistä aiheutuvista toimenpiteistä. Toimeksiannoista on laadittava laskutusseurantataulukko, josta ilmenee kalenterikuukausittain laskutetut summat (alv 0 %). 11. Toimeksiantojen tilaaminen Puitejärjestelyssä annetaan toimeksiantoja konsulttien tehtäväksi, joko tilaamalla, kilpailuttamatta tai minikilpailutuksen perusteella. Toimeksiannoissa tilaaja pyytää puitesopimuksen kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä tarjousta siltä puitesopimuskonsultilta jolla on mahdollisuus toteuttaa hankinta. Mahdollisuutta arvioitaessa huomioidaan tarjoajan kapasiteetti toteuttaa työ vaadittavassa aikataulussa sekä asiantuntemus ja soveltuvuus kyseiseen suunnittelutehtävään. Tilaajalla on oikeus tilata/kilpailuttaa hankkeita puitesopimuksen ulkopuolella ja kilpailuttaa kokonaishinnan puitesopimuksen mukana olevien konsulttitoimistojen välillä. Sovituista töistä tehdään erillinen sopimus tai tilaus. 12. Salassapito ja tietojen anto Konsulttipalvelun tarjoajaa sitoo kuntalaissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus palvelun tuottamisesta. Tilaaja noudattaa julkisyhteisönä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapito ja julkisuutta koskevia säännöksiä.

7 7 (10) Osapuolet pitävät toisiltaan saamansa luottamukselliseksi merkityn tai muuten luottamukselliseksi tai liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston salassa eivätkä käytä tietoja muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus noudattaa em. kappaleessa mainittuja velvoitteitaan. Osapuolet vastaavat, että kaikki heidän palveluksessaan olevat noudattavat tätä määräystä. Tämä määräys on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Jos sopimus tai toimeksianto päättyy tai purkautuu, sopijapuoli palauttaa tai toisen osapuolen suostumuksella hävittää toisen sopijapuolen luottamuksellisen aineiston. Aineistoa ei saa hävittää, mikäli laki tai viranomaisen määräykset edellyttävät säilyttämistä. Tilaaja sitoutuu luovuttamaan ja kustantamaan suunnittelupalveluiden suorittamiseen tarvittavat suunnitelmat ja asiakirjat. 13. Veloitusperusteet ja maksuehdot Laskutus suoritetaan toimeksiantoon suoraan käytettyjen ja kirjattujen työtuntien perusteella tarjouksessa esitettyjen aikapalkkioiden mukaisesti (KSE2013 kohta kohta 5.2.4). Erityisten kulujen korvaamisesta sovitaan erikseen toimeksiannon tilauksessa tai sopimuksessa. Maksuehto on 30 päivää netto. Maksuajan laskeminen alkaa siitä, kun lasku on saapunut tilaajalle. Viivästyskorko määräytyy voimassaolevan korkolain mukaisesti. Sovittuja kustannuksia ei saa ylittää ilman tilaajan kirjallista suostumusta. Laskutusosoitetiedot: Sähköinen verkkolaskuosoite (ensisijainen): Järvenpään kaupunki , OVT-tunnus välittäjä CGI, välittäjän tunnus Postitse lähetettävä: Järvenpään kaupunki /Toimiala/ Toimintayksikkö / Seudullinen talouspalvelukeskus PL TUUSULA

8 8 (10) Laskujen maksamisen ehtona on, että tilaajalle on toimitettu laskutusseurantataulukko ennen laskun lähettämistä. Laskutusseurantataulukossa on eroteltava suunnittelun eri osa-alueet. Laskuissa on mainittava suunnitteluprojektin nimi ja numero sekä tilaajan yhteyshenkilö. 14. Työhön osallistuvat henkilöt Konsultin vastuuhenkilö tässä puitejärjestelyssä on xxxxxxx. Vastuuhenkilöä ei saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta. Konsultti on nimennyt tarjouksessaan puitesopimuksen piiriin kuuluvien toimeksiantojen suorittamiseen käytettävissä olevat avainhenkilöt. Nimettyjen avainhenkilöiden vaihtoon tai lisäämiseen tarvitaan tilaajan suostumus. Suostumuksen pyytämisen laiminlyönti oikeuttaa tilaajan irtisanomaan puitesopimuksen välittömästi. Työn tuottamiseen osallistuva henkilö, jonka konsultti on nimennyt tarjouksessaan voidaan vaihtaa ainoastaan saman tasoiseen tai pätevämpään henkilöön. 15. Alihankinta ja tilaajavastuulain velvoitteet Konsultti vastaa alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. Konsultin on toimitettava tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset, jos se käyttää tai aikoo sopimuskauden aikana käyttää alihankintatyötä, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa palvelun tuottamisessa. Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset tulee toimittaa vuosittain kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä sopimuskumppaneille ja ne liitetään sopimusasiakirjoihin. 16. Kulut ja erityiset korvaukset Toimeksiannossa syntyvien asiakirjojen puhtaaksikirjoitus, kopiointi ja postitus sisältyvät palkkioon. Urakkalaskentaan liittyvien asiakirjojen sekä muiden erikseen sovittavien asiakirjojen kopioinnista ja kopioiden lähettämisestä aiheutuneet kulut korvataan tilaajan toimesta. Konsulttitoimiston tulee käyttää tilaajan osoittamaa kopiolaitosta, ellei muuta sovita. Suunnitteluohjelmien ja muista suunnittelussa käytettävien laitteiden käytöstä ei makseta erillistä korvausta.

9 9 (10) Muut erityiset kulut ja korvaukset maksetaan vain, mikäli asiasta on erikseen sovittu. 17. Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle Tämän sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteita ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle. 18. Sopimuksen muutokset Tähän sopimukseen voidaan tehdä vähäisiä muutoksia osapuolten yhteisellä sopimuksella. Muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja ne tulevat voimaan vasta kun kumpikin osapuoli on ne allekirjoituksellaan hyväksynyt. 19. Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivästä ja on voimassa asti. Sopimukseen liittyy kahden(2) vuoden optio. 20. Sopimuksen poikkeuksellinen päättäminen Sopimusosapuolella on oikeus toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen sopimusosapuoli laiminlyö olennaisesti sopimusvelvoitteensa siten, että se vaarantaa sopimuksen tarkoituksen toteutumisen. Laiminlyönnistä on huomautettava toiselle osapuolelle kirjallisesti. Ennen sopimuksen päättämistä osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan keinoista palvelun korjaamiseksi viipymättä sopimuksen mukaiseksi. Mikäli laiminlyöntiin syyllistynyt oaspuoli ei ole korjannut laiminlyöntiään 14 vuorokauden kuluessa kirjallisesta huomautuksesta, voi toinen osapuoli purkaa sopimuksen. Purkuilmoitus toimitetaan todisteellisena tiedoksiantona tässä sopimuksessa määritellylle sopimusosapuolen yhteyshenkilölle tai hänen sijaansa tulleelle henkilölle. Sopimuksen purkautuessa tilaajalla on oikeus saada konsultin laiminlyönneistä johtuen, on tilaajalla oikeus saada konsultilta korvaus sopimuksen purkamisesta aiheutuvista välittömistä kuluista ja vahingoista.

10 10 (10) 21. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet ratkaistaan KSE 2013 kohdan 10 mukaisesti. Kaikki sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joista ei voida sopia, jätetään Suomen lain mukaan Tuusulan Käräjäoikeuden ratkaistaviksi. 22. Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet Tätä puitesopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Järvenpäässä päivä kuuta 2014 Minna Karhunen Järvenpään kaupunki Kehitysjohtaja Ilmari Mäkinen Järvenpään kaupunki Hallintojohtaja Nimi konsultti Nimi konsultti Liitteet: Tarjouspyyntö Tarjoukset x.x.2014 KSE2013 täydennyksineen