EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, KOM(2001) 433 lopullinen 2001/0199 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta elintarvikkeisiin sisältyvien ainesosien merkintöjen osalta (komission esittämä)

2 PERUSTELUT 1. Komissio ilmoitti elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa aikeestaan muuttaa elintarvikkeiden merkinnöistä annettua direktiiviä 2000/13/EY. Muutos koskisi erityisesti nykyistä mahdollisuutta olla ilmoittamatta koostettuja ainesosia, jos niiden osuus valmiissa tuotteessa on pienempi kuin 25 prosenttia. 2. Maaliskuun 20 päivänä 2000 annetulla direktiivillä 2000/13/EY (EYVL L 109, ) kodifioitiin direktiivi 79/112/ETY ja siihen tehdyt lukuisat muutokset. Direktiivin 3 artiklassa säädetään, että elintarvikkeiden merkinnöissä on oltava luettelo ainesosista, ja sen 6 artiklassa täsmennetään ainesosien merkitsemistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja säädetään joistakin poikkeuksista tai yksinkertaistetuista maininnoista. 3. Direktiivin 6 artiklan 8 kohdassa todetaan, että koostettu ainesosa saadaan ilmoittaa nimityksellään ainesosaluettelossa, jos koostettua ainesosaa välittömästi seuraa luettelo sen ainesosista. Tämä luettelo ei kuitenkaan ole pakollinen, jos koostetun ainesosan osuus lopputuotteessa on pienempi kuin 25 prosenttia ("25 prosentin sääntö"), lisäaineita lukuun ottamatta. 4. Lisäaineita koskevaa kysymystä käsitellään 6 artiklan 4 kohdassa, jossa täsmennetään tapaukset, joissa lisäaineita on pidettävä ainesosina ja näin ollen merkittävä luetteloon. Tästä seuraa, että teknisinä apuaineina käytettyjä lisäaineita ja jonkin elintarvikkeen ainesosaan sisältyviä lisäaineita, joilla ei ole teknistä vaikutusta lopputuotteeseen, ei ilmoiteta elintarvikkeen merkinnöissä. 5. Yksinkertaistamista koskevien sääntöjen osalta on 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti mahdollista ilmoittaa elintarvikkeeseen sisältyvä ainesosa pelkästään sen ryhmän nimellä, johon se kuuluu (esimerkiksi "öljy", johon liittyy tapauksen mukaan määrite "kasvi" tai "eläin"; "säilötyt hedelmät"; "kala"). 6. Kaikkien näiden sääntöjen seurauksena kuluttaja saa usein huonosti tietoa ostamiensa elintarvikkeiden täsmällisestä koostumuksesta. 7. Komission mielestä elintarvikkeiden koostumuksesta olisi annettava enemmän tietoja, minkä vuoksi olisi poistettava koostettuihin ainesosiin sovellettava 25 prosentin sääntö. 8. Yhteisön lainsäädäntöön yli kaksikymmentä vuotta sitten sisällytetty 25 prosentin sääntö, jonka tarkoituksena oli olla pidentämättä tarpeettomasti ainesosien luetteloa, perustuu periaatteeseen, jonka mukaan kuluttaja tuntee koostettujen ainesosien koostumuksen ja voi näin ollen esimerkiksi päätellä, että kekseihin lisätty hillo on valmistettu hedelmistä ja sokerista. 9. Elintarvikkeiden tuotanto on kuitenkin tullut yhä monimutkaisemmaksi, ja valmiiden elintarvikkeiden kulutus on kasvanut huomattavasti. Viime vuosina kuluttajat ovat toistuvasti vaatineet parempia tietoja ostamistaan elintarvikkeista ja erityisesti niiden koostumuksesta, vaikka ainesosien täydellinen luettelo pidentäisikin väistämättä merkintöjä. Lisäksi lukuisat viimeaikaiset elintarvikkeisiin liittyvät terveysriskit ovat lisänneet tätä tiedon tarvetta. 10. Jo vuonna 1997, kun Euroopan unionin elintarvikelainsäädännön yleisiä periaatteita koskeva vihreä kirja julkaistiin, jäsenvaltiot olivat yksimielisiä tästä kysymyksestä. Ne kaikki vaativat muutosta voimassa oleviin sääntöihin. On huomattava, että joidenkin 2

3 jäsenvaltioiden lainsäädäntöön ei sisältynyt 25 prosentin sääntöä ennen niiden liittymistä Euroopan unioniin, eikä tämä aiheuta erityisongelmia kuluttajien ostamien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä olevien ainesosaluetteloiden luettavuuden kannalta. 11. Kysymystä 25 prosentin säännöstä ei pidä tarkastella pelkästään kaikille kuluttajille tarjottavan paremman tiedotuksen vaan myös ruoka-aineallergioiden kannalta, jotka kuuluvat elintarvikkeiden turvallisuuden ja kansanterveyden alaan. 12. Vaikuttaa siltä, että tiettyjen elintarvikkeiden nauttimisen seurauksena epätoivotuista reaktioista kärsivien ihmisten määrä on lisääntymässä. Allergiset reaktiot voivat olla erilaisia: ne voivat aiheuttaa sairauksia tai johtaa elämänlaadun heikkenemiseen tai jopa kuolemaan. Immunologisen reaktion aiheuttava allergeenimäärä elintarvikkeissa vaihtelee, mutta joissakin tapauksissa reaktion voi aiheuttaa pienikin määrä, erityisesti jos kyseessä on hengenvaarallinen allergia. Usein ainoana hoitona on välttää allergeenia täysin. Tämän vuoksi on varmistettava, että lainsäädännössä annetaan tällaisista allergioista kärsiville ihmisille mahdollisuus saada tarvittavat tiedot. 13. Joillekin kuluttajille, jotka ovat allergisia tai intolerantteja joillekin ainesosille, yksityiskohtaisten tietojen puute aiheuttaa haittaa, koska he eivät voi koskaan olla varmoja, sisältääkö heidän ostamansa tuote allergeenia, jota he eivät saisi nauttia. 14. Elintarvikealan tiedekomitea korosti 22 päivänä syyskuuta 1995 esittämässään elintarvikkeiden ja niiden ainesosien aiheuttamia epätoivottuja reaktioita koskevassa raportissa, että ruoka-aineallergiat vaikuttavat lukuisten ihmisten elämään aiheuttamalla sairauksia, joista jotkin ovat vaarattomia mutta jotkin voivat johtaa kuolemaan. Elintarvikealan tiedekomitea totesi, että yleisimpiä ruoka-aineallergeeneja ovat lehmänmaito, hedelmät, palkokasvit (erityisesti maapähkinä ja soija), kananmunat, äyriäiset, pähkinät, kalat, vihannekset (selleri ja muut sarjakukkaiskasveihin kuuluvat ruoka-aineet), vehnä ja muut viljat. Myös elintarvikkeiden lisäaineet voivat saada aikaan epätoivottuja reaktioita, ja lisäaineita on usein vaikea välttää, koska niitä kaikkia ei mainita tuotteiden merkinnöissä. 15. Ruoka-aineallergioita ja -intoleransseja käsittelevässä ravintotekijätutkimuksessa, joka toteutettiin vuonna 1997 tutkimuksen ja teknisen kehityksen puiteohjelmassa maatalouden ja maatalousteollisuuden alalla, korostettiin selvästi, että yleisimpiä ruoka-allergeeneja kuten maitoa, kananmunia, soijaa ja vehnää on varsin monissa valmiissa elintarvikkeissa ja useimmissa tapauksissa näiden tuotteiden merkinnät ovat epätäydellisiä ja usein harhaanjohtavia. Tästä voi olla tuhoisia seurauksia ruoka-aineallergiasta kärsivälle henkilölle. Käytännöllisesti katsoen kaikki ihmiset, jotka ovat kuolleet ruoka-aineen aiheuttamaan anafylaksiaan (allergiseen reaktioon), ovat saaneet allergisia reaktioita kuoleman aiheuttaneesta ruoka-allergeenista, mutta he eivät ole tienneet, että kyseistä allergeenia oli ravinnossa, jota he nauttivat. Tämänvuoksionehdottomantärkeää,että kaikissa EY:ssä kaupallisesti tuotetuissa elintarvikkeissa on selkeästi laaditut pakkausmerkinnät, joissa on luettelo ainesosista ja perustuotteista (luku 10, Prof. C. Ortolani, allergisten sairauksien ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta vastaavan osaston johtaja, Ospedale Niguarda, Milano, ja Prof. E.A. Pastorello, kliinisen allergologian ja immunologian professori, Università di Milano -Policlinico). 16. Samassa tutkimuksessa todettiin myös, että niin kauan kuin tieteellisten ja teknisten tietojen perusteella ei voida vähentää elintarvikkeiden mahdollista allergeenisuutta, EU:n kannalta toimivinta politiikkaa on valvoa, että käyttäjät saavat oikeita ja yksityiskohtaisia 3

4 tietoja kaikenlaisista elintarvikkeista ja kaikista lopputuotteen koostumuksessa olevista ainesosista ja että valmistajat noudattavat näitä vaatimuksia. 17. Komission katsoo, että on mahdollisuuksien mukaan avustettava allergioista tai intoleranssista kärsiviä kuluttajia antamalla heille täydellisempiä tietoja tuotteiden koostumuksesta. Näin taattaisiin yleisesti parempi tiedottaminen kuluttajille elintarvikkeiden koostumuksesta, ja samalla taattaisiin myös tarvittavien tietojen antaminen niille kuluttajille, joiden on terveydellisistä tai eettisistä syistä vältettävä tai jotka haluavat välttää tiettyjä elintarvikkeiden ainesosia. 18. Pelkästään 25 prosentin säännön poistamisen seurauksena kaikki ainesosat olisi ilmoitettava tuotteen pakkausmerkinnöissä, mutta joihinkin ainesosiin voitaisiin soveltaa edelleen direktiivin 2000/13/EY mukaisia poikkeussäännöksiä. Ainesosa voidaan ilmoittaa edelleen pelkästään sen ryhmän nimellä, johon se kuuluu (6 artiklan 6 kohta), tai soveltaa edelleen lisäaineiden ilmoittamista koskevia poikkeuksia; lisäksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin liian monimutkaisten merkintöjen välttämiseksi. 19. Jotta varmistettaisiin, että kyseiset säännökset ovat täysin johdonmukaisia edellä esitettyjen tavoitteiden kanssa, on tarpeen poistaa tietyiltä mahdollisesti allergisoivilta ainesosaryhmiltä, myös niiltä, joita ei vielä ole tunnistettu täydellisesti, mahdollisuus käyttää pelkästään ryhmänimeä. Tämä koskee hedelmiä ja vihanneksia. Niiden ryhmien osalta, jotka voivat sisältää hyvin tunnettuja allergeeneja, pelkän ryhmänimen käyttö olisi mahdollista ainoastaan, jos kyseistä allergeenia, joka sisältyy liitteessä olevaan luetteloon, ei ole tuotteessa. Lisäaineet, jotka sisältyvät liitteessä olevaan luetteloon, on mainittava poikkeuksetta. 20. Tämän ehdotuksen liitteenä olevassa luettelossa on siis allergisoivia ainesosia tai aineita, jotka on mainittava omalla erityisnimellään tuotteessa olevassa ainesosaluettelossa, eikä niitä missään tapauksessa voi ilmoittaa sen tuoteryhmän nimellä, johon ne kuuluvat. Luetteloon sisältyy myös lisäaine, joka on aina mainittava ja johon ei ole mahdollista soveltaa direktiivissä 2000/13/EY säädettyä lisäaineita koskevaa poikkeusta. Lisäksi luetteloa olisi voitava tarvittaessa päivittää nopeasti. Tämän vuoksi ehdotukseen sisältyy menettely, jolla komissio pystyy tekemään muutoksia pysyvän elintarvikekomitean lausunnon perusteella. Elintarvikealan tiedekomiteaa kuullaan, jotta se saattaisi ajan tasalle edellä mainitun vuoden 1995 raporttinsa, erityisesti uusien allergeenien, lisäaineiden, jalostuksessa käytettävien teknisten apuaineiden, liuottimien ja perusaineiden osalta. 21. Jos tavoitteena on saavuttaa kuluttajien terveyden korkeatasoinen suoja tiedottamalla paremmin elintarvikkeiden ainesosista, ei ole asianmukaista poiketa alkoholijuomien osalta ilmoittamisvelvoitteesta, jos ne sisältävät allergeeniksi tunnustetun ainesosan. Velvoite siis on otettu mukaan ehdotukseen siitä huolimatta, että alkoholijuomien merkintöjä koskevista säännöistä on olemassa erillinen ehdotus, joka on jo toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 22. Näin ollen direktiiviä 2000/13/EY ehdotetaan muutettavaksi niin, että poistetaan 25 prosentin sääntö, laaditaan luettelo allergeeneista, jotka on pakko ilmoittaa elintarvikkeiden merkinnöissä, sekä poistetaan tiettyjen ainesosien osalta mahdollisuus käyttää ryhmänimeä. 4

5 2001/0199 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta elintarvikkeisiin sisältyvien ainesosien merkintöjen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen 1, ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 2, toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti 3, sekä katsovat seuraavaa: (1) Jotta saavutettaisiin kuluttajien terveyden korkeatasoinen suoja ja taattaisiin heidän oikeutensa saada tietoja, on varmistettava, että kuluttajille annetaan asianmukaista tiedotusta elintarvikealalla ja että erityisesti kaikki ainesosat ilmoitetaan pakkausmerkinnöissä. (2) Myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY 4 6 artiklan mukaisesti tiettyjä aineita ei tarvitse merkitä ainesosaluetteloon. (3) Elintarvikkeisiin sisältyvät tietyt ainesosat aiheuttavat allergia- tai intoleranssioireita kuluttajissa yhteisössä, ja jotkin näistä allergioista tai intoleransseista ovat vaaraksi niistä kärsivien henkilöiden terveydelle. (4) Elintarvikealan tiedekomitea on todennut, että ruoka-aineallergiat vaikuttavat lukuisten ihmisten elämään aiheuttamalla sairauksia, joista jotkin ovat vaarattomia mutta jotkin voivat johtaa kuolemaan EYVL C EYVL C EYVL C EYVL L 109, , s

6 (5) Elintarvikealan tiedekomitea totesi, että yleisimpiä ruoka-aineallergeeneja ovat lehmänmaito, hedelmät, palkokasvit (erityisesti maapähkinä ja soija), kananmunat, äyriäiset, pähkinät, kalat, vihannekset (selleri ja muut sarjakukkaiskasveihin kuuluvat ruoka-aineet), vehnä ja muut viljat. Myös elintarvikkeiden lisäaineet voivat saada aikaan epätoivottuja reaktioita, ja lisäaineita on usein vaikea välttää, koska niitä kaikkia ei mainita tuotteiden merkinnöissä. (6) Yleisimpiä ruoka-aineallergeenejä on erittäin monissa valmiissa elintarvikkeissa. (7) Vaikka kaikille kuluttajille suunnattuja pakkausmerkintöjä ei pidä pitää ainoana tiedotusvälineenä, jolla korvattaisiin terveydenhuollosta vastaavien viranomaisten tehtävät, on kuitenkin suotavaa auttaa allergioista tai intoleranssista kärsiviä kuluttajia mahdollisuuksien mukaan tarjoamalla heille täydellisempiä tietoja tuotteiden koostumuksesta. (8) Allergisoivien ainesosien luettelossa on ruoka-aineita ja ainesosia, joiden tiedetään aiheuttavan yliherkkyyttä ja joihin voidaan soveltaa direktiivin 2000/13/EY mukaista poikkeusta. Tieteellisen tiedon kehityksen huomioon ottamiseksi luetteloa on voitava tarkistaa nopeasti, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Tarkistukset olisivat luonteeltaan teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, joiden toteuttaminen olisi annettava komission tehtäväksi menettelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. (9) Kaikille kuluttajille suunnatun tiedotuksen parantamiseksi ja joidenkin kuluttajien terveyden suojelemiseksi on tehtävä pakolliseksi kaikkien elintarvikkeeseen sisältyvien ainesosien merkitseminen ainesosaluetteloon ja allergiaa aiheuttaviksi tunnustettujen ainesosien merkitseminen aina niiden erityisellä nimellä, myös alkoholijuomiin, ilman mahdollisuutta käyttää sen ryhmän nimeä, johon ne kuuluvat, tai lisäaineiden osalta ilman mahdollisuutta tulla jätetyksi merkitsemättä ainesosaluetteloon. (10) Jotta merkinnöistä ei tule liian monimutkaisia ja vaikeasti luettavia, on annettava yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla ainesosien luettelosta ei tule liian pitkää, rajoittamatta kuitenkaan edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista. Kun otetaan huomioon elintarvikkeiden valmistukseen liittyvät tekniset rajoitukset, on myös tarpeen tehdä vähäisessä määrin käytettävien ainesosien ilmoittaminen joustavammaksi. (11) Direktiivi 2000/13/EY olisi sen vuoksi muutettava, OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN: 1 artikla Muutetaan direktiivi 2000/13/EY seuraavasti: 1. Muutetaan 6 artikla seuraavasti: a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti: "3a. Yhden tai useamman liitteessä III a luetellun ainesosan esiintyminen 3 kohdassa tarkoitetussa juomassa on mainittava, ellei kyseistä ainesosaa tai ainesosia ole mainittu niiden erityisnimellä juoman myyntinimityksessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan mukaisesti määritettäviä sääntöjä. 6

7 Maininnassa on käytettävä ilmaisua 'sisältää', jonka jälkeen ilmoitetaan kyseisen ainesosan tai ainesosien nimet. Tarvittaessa ensimmäisen alakohdan soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan muuttaa seuraavien menettelyjen mukaisesti: a) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999(*) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta kyseisen asetuksen 75 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; b) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91(**) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta kyseisen asetuksen 13 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; c) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89(***) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta kyseisen asetuksen 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; d) muiden tuotteiden osalta tämän direktiivin 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. (*) EYVL L 179, , s. 1. (**) EYVL L 149, , s. 1. (***) EYVL L 160, , s. 1." b) Muutetaan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti: i) Korvataan neljäs luetelmakohta seuraavasti: "- hedelmä- ja vihanneslajit, joita käytetään elintarvikkeen ainesosana ja joista minkään osuus ei ole painoltaan muita merkittävämpi, voidaan merkitä yhteisnimikkeellä 'hedelmät' tai 'vihannekset' ainesosaluetteloon, jota välittömästi seuraa käytettyjen hedelmä- ja vihanneslajien luettelo ja esimerkiksi ilmaisu 'vaihtelevassa määrin'; tässä tapauksessa sekoitus mainitaan ainesosaluettelossa ensimmäisen alakohdan mukaisesti elintarvikkeessa olevien hedelmä- tai vihanneslajien kokonaispainon perusteella;" ii) Lisätään kuudes ja seitsemäs luetelmakohta seuraavasti: "- ainesosat, joiden osuus on pienempi kuin 5 prosenttia lopullisesta tuotteesta, voidaan luetella eri järjestyksessä muiden ainesosien jälkeen; - eri ainesosat, jotka ovat samankaltaisia ja keskenään vaihtoehtoisia ja joita voidaan käyttää elintarvikkeen valmistuksessa muuttamatta elintarvikkeen koostumusta ja joiden osuus on pienempi kuin 5 prosenttia lopullisesta tuotteesta, voidaan merkitä ainesosaluetteloon käyttämällä ilmaisua 'sisältää... ja/tai...', jos lopullinen tuote sisältää ainakin yhtä enintään kahdesta ainesosasta, tai ilmaisua 'sisältää vähintään yhtä seuraavista ainesosista:...,...,...', jos lopullinen tuote sisältää vähintään yhtä enintään kolmesta ainesosasta." 7

8 c) Muutetaan 8 kohta seuraavasti: i) Lisätään ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti: "Jos koostetut ainesosat kuitenkin luetellaan erillisinä ainesosina jo muualla ainesosaluettelossa, niiden mainitseminen toistamiseen ei ole välttämätöntä, jos ainesosaluettelon yhteyteen liitetään selventävä huomautus, jossa ostajalle selvästi ilmoitetaan, että elintarvikkeessa on kyseisiä ainesosia erillisinä tai koostettuina." ii) Korvataan toinen alakohta seuraavasti: "Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu luettelointi ei ole kuitenkaan pakollista, a) jos koostetun ainesosan koostumus määritellään voimassa olevassa yhteisön lainsäädännössä ja jos koostetun ainesosan osuus on pienempi kuin 5 prosenttia lopullisesta tuotteesta; tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin lisäaineisiin; b) seuraavien koostettujen ainesosien osalta, lukuun ottamatta 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja lisäaineita: i) kastike- ja sinappivalmisteet, joiden osuus on pienempi kuin 5 prosenttia lopullisesta tuotteesta, ii) mauste- tai yrttisekoitukset, joiden osuus on pienempi kuin 2 prosenttia lopullisesta tuotteesta. c) jos koostettu ainesosa on elintarvike, jonka ainesosista yhteisön säännöstössä ei vaadita luetteloa." d) Lisätään 10 kohta seuraavasti: "10. Edellä 4 kohdan c alakohdan ii ja iii alakohdan sekä 6 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja 8 kohdan toisen alakohdan säännöksiä ei sovelleta liitteessä III a lueteltuihin ainesosiin. Liitteen III a ainesosaluetteloa voidaan muuttaa 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti." 2. Poistetaan liitteen I nimitykset 'kandeeratut hedelmät' ja 'vihannekset' sekä niiden määritelmät. 3. Lisätään direktiiviin liite III a, jonka teksti on tämän direktiivin liitteenä. 8

9 2 artikla Jäsenvaltioiden on annettava tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003 tämän direktiivin vaatimusten mukaisten tuotteiden myynnin sallimiseksi 1 päivästä tammikuuta 2004; tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, kieltämiseksi 1 päivästä tammikuuta Ennen tätä päivää markkinoille saatettuja tai merkinnöin varustettuja tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, voidaan pitää kaupan varastojen ehtymiseen saakka. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään. 3 artikla Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. 4 artikla Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. Tehty Brysselissä Euroopan parlamentin puolesta Puhemies Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 9

10 LIITE "LIITE III a Ainesosat,joitatarkoitetaan6artiklan3aja10kohdassa Gluteiinia sisältävät viljat ja viljatuotteet Äyriäiset ja äyriäistuotteet Kananmunat ja munatuotteet Kalat ja kalatuotteet Maapähkinät ja maapähkinätuotteet Soija ja soijatuotteet Maito ja maitotuotteet (myös laktoosi) Pähkinät ja pähkinätuotteet Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet Sulfiitti vähintään 10 mg/kg:ssa pitoisuuksina" 10

11 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI EHDOTUKSEN VAIKUTUS YRITYSTOIMINTAAN, ERITYISESTI PIENIIN JA KESKISUURIIN YRITYKSIIN EHDOTUKSEN NIMI: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta elintarvikkeisiin sisältyvien ainesosien merkintöjen osalta ASIAKIRJAN VIITENUMERO: SANCO/2389/2/2000 EHDOTUS 1. Ehdotuksen tavoitteena on tehdä pakolliseksi kaikkien elintarvikkeissa olevien ainesosien ilmoittaminen, jotta kuluttajalle taataan täydelliset tiedot ja jotta allergiasta kärsivät voivat todeta tuotteessa mahdollisesti olevat allergeenit. VAIKUTUS YRITYKSIIN 2. Mihin vaikutukset kohdistuvat? - Elintarvikealaan. - Noin yritykseen, joista suurimmassa osassa on yli 20 työntekijää. - Yrityksiin kaikissa jäsenvaltioissa. 3. Mitä yritysten on tehtävä täyttääkseen direktiiviehdotuksen mukaiset vaatimukset? Yritysten on ilmoitettava tuoteselosteissa kaikki tuotteen valmistuksessa käytetyt ainesosat. 4. Mitä taloudellisia vaikutuksia direktiiviehdotuksella todennäköisesti on? - Työllisyyteen: ei vaikutusta. - Investointeihin ja uusien yritysten perustamiseen: ei vaikutusta. - Yritysten kilpailukykyyn: Sellaisten elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä ei tarvitse muuttaa, joiden sisältämän koostetun ainesosan osuus on pienempi kuin 25 prosenttia lopullisesta tuotteesta tai joiden valmistajat ovat jo ilmoittaneet kaikki ainesosat. Vain yhtä tai useampaa koostettua ainesosaa sisältävien aineseosten pakkausmerkinnät on muutettava ehdotuksen mukaisiksi. 11

12 Näiden tuotteiden osalta ainesosien luettelo pitenee pakostakin, eikä voida tarkoin ennakoida, kuinka paljon pakkausmerkinnöille varattavaa tilaa on suurennettava. Useimmissa tapauksissa muutos ei liene merkittävä, koska lisäaineita, joita nykyisten säännösten mukaan ei tarvitse ilmoittaa pakkausmerkinnöissä, on vastedes ilmoitettava ainoastaan, jos niiden valmistuksessa on käytetty tuotteita, jotka saattavat aiheuttaa allergiaa tai intoleranssia. samaa ainesosaa ei tarvitse ilmoittaa toistamiseen. Komissio sai eräältä valmistajalta seuraavan esimerkin: Tietyn yhdistelmävalmisruoan pakkausmerkintään tulisi nykyisen 31 ainesosan sijasta (voimassa olevien säännösten mukaisesti) 34 ainesosan luettelo (uusien säännösten mukaisesti), ja koostettuja ainesosia ei ilmoiteta toistamiseen. Tämän vuoksi toimenpiteen ei yleensä pitäisi lisätä pakkausmerkinnöistä aiheutuvia kustannuksia. Muutamissa harvoissa tapauksissa joidenkin tuotteiden pakkausmerkintöjä on kuitenkin muutettava, mikä lisää asianomaisten yritysten kustannuksia. Näiden kustannusten suuruutta on vaikeaa arvioida, sillä ne määräytyvät sen mukaan, kuinka monien tuotteiden pakkausmerkinnät on muutettava. Lähtökohtana on, että yhden etikettiluonnoksen laatiminen maksaa euroa. Komissio katsoo kuitenkin, että ehdotuksen voidaan kohtuudella arvioida vaikuttavan yritysten kilpailukykyyn vain vähän tai ei ollenkaan, koska ylimääräisiä pakkausmerkintöjä koskeva velvoite tulee voimaan vasta siirtymäkauden (täytäntöönpanoajan) jälkeen ja koska tuotteita, jotka on saatettu markkinoille tai varustettu pakkausmerkinnöillä ennen direktiivin voimaantuloa, voidaan myydä varastojen loppumiseen asti, vaikka niiden pakkausmerkinnät eivät olisi direktiivin vaatimusten mukaisia. Siirtymäkauden ansiosta yritykset voivat esimerkiksi muuttaa pakkausmerkinnät uusien säännösten mukaisiksi samalla, kun pakkausmerkintöjä uudistetaan muista syistä. Pakkausmerkintöjähän muutetaan tavallisesti myös lainsäädännöstä riippumatta. Selkeät tuoteselosteet, joissa luetellaan kaikki ainesosat, lujittaa epäilemättä kuluttajien luottamusta. Tämä koskee etenkin allergioista kärsiviä kuluttajia, jotka eivät osta tuotteita tietämättä tarkoin, mitä ainesosia ne sisältävät. Velvoite kaikkien ainesosien ilmoittamisesta pakkausmerkinnöissä, kuten on laita esimerkiksi Yhdysvalloissa, voi näin edistää myyntiä. Suunnitteilla on teknisiä mukautuksia, jotka tekevät vähäisessä määrin käytettävien ainesosien ilmoittamisen joustavammaksi. 5. Pieniä tai keskisuuria yrityksiä varten ei ole tarpeen eikä perusteltua antaa erityissäännöksiä. 12

13 OSAPUOLTEN KUULEMINEN - Euroopan elintarviketeollisuuden liitto (CIAA) liitto hyväksyy ehdotuksen. - Siiderin- ja hedelmäviinintuottajien yhdistys hyväksyy ehdotuksen. - Väkevien alkoholijuomien tuottajien Euroopan keskusjärjestö: ei huomautuksia. - EUROCOMMERCE hyväksyy ehdotuksen. 13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) 15514/2/02 REV 2 DENLEG 88 CODEC 1636 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 20. helmikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.9.2002 KOM(2002) 464 lopullinen 2001/0199 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta elintarvikkeisiin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 6. toukokuuta 2003 PE 328.775/2-14 TARKISTUKSET 2-14 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 328.775)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015 Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Elintarviketietoasetus- yhteenvetoa oleellisista muutoksista Tekstin vähimmäiskoko määritelty

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2007L0068 FI 31.12.2010 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION DIREKTIIVI 2007/68/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2007,

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0080/2003 2001/0199(COD) FI 12/03/2003 YHTEINEN KANTA vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00070/2002 2001/0006(COD) FI 27/02/2002 YHTEINEN KANTA Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen 18. helmikuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1988L0388 FI 07.02.1991 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988, elintarvikkeissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Elintarvikkeen ainesosat - muutoksia 16.10.2014

Elintarvikkeen ainesosat - muutoksia 16.10.2014 Elintarvikkeen ainesosat - muutoksia Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet (Elintarviketietoasetus, artikla 9, 21 ja 44, liite II) 1/6 Yleissääntö Allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

Huhtikuu 2016. Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki

Huhtikuu 2016. Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki Synkka Tuote Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki 1 Sisällys 1 Elintarviketietoasetus EU 1169/2011... 3 2 Elintarviketietoasetuksen vaatimien tietojen ilmoittaminen... 3 3 Pakollisesti

Lisätiedot

Elintarvikkeen ainesosat mistä elintarvike on valmistettu

Elintarvikkeen ainesosat mistä elintarvike on valmistettu Elintarvikkeen ainesosat mistä elintarvike on valmistettu (EPNA 1169/2011, Elintarviketietoasetus; Artiklat 2,18-22) Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013 1 Elintarvikkeen ainesosat - määritelmä Ainesosalla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE. Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2013 (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D019484/07 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI. elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä. (Kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI. elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä. (Kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2010 KOM(2010) 506 lopullinen 2010/0259 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä (Kodifikaatio) FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.1.2001 KOM(2001) 19 lopullinen 2001/0022 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2009R0041 FI 10.02.2009 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EY) N:o 41/2009, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009,

Lisätiedot