EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, KOM(2001) 433 lopullinen 2001/0199 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta elintarvikkeisiin sisältyvien ainesosien merkintöjen osalta (komission esittämä)

2 PERUSTELUT 1. Komissio ilmoitti elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa aikeestaan muuttaa elintarvikkeiden merkinnöistä annettua direktiiviä 2000/13/EY. Muutos koskisi erityisesti nykyistä mahdollisuutta olla ilmoittamatta koostettuja ainesosia, jos niiden osuus valmiissa tuotteessa on pienempi kuin 25 prosenttia. 2. Maaliskuun 20 päivänä 2000 annetulla direktiivillä 2000/13/EY (EYVL L 109, ) kodifioitiin direktiivi 79/112/ETY ja siihen tehdyt lukuisat muutokset. Direktiivin 3 artiklassa säädetään, että elintarvikkeiden merkinnöissä on oltava luettelo ainesosista, ja sen 6 artiklassa täsmennetään ainesosien merkitsemistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja säädetään joistakin poikkeuksista tai yksinkertaistetuista maininnoista. 3. Direktiivin 6 artiklan 8 kohdassa todetaan, että koostettu ainesosa saadaan ilmoittaa nimityksellään ainesosaluettelossa, jos koostettua ainesosaa välittömästi seuraa luettelo sen ainesosista. Tämä luettelo ei kuitenkaan ole pakollinen, jos koostetun ainesosan osuus lopputuotteessa on pienempi kuin 25 prosenttia ("25 prosentin sääntö"), lisäaineita lukuun ottamatta. 4. Lisäaineita koskevaa kysymystä käsitellään 6 artiklan 4 kohdassa, jossa täsmennetään tapaukset, joissa lisäaineita on pidettävä ainesosina ja näin ollen merkittävä luetteloon. Tästä seuraa, että teknisinä apuaineina käytettyjä lisäaineita ja jonkin elintarvikkeen ainesosaan sisältyviä lisäaineita, joilla ei ole teknistä vaikutusta lopputuotteeseen, ei ilmoiteta elintarvikkeen merkinnöissä. 5. Yksinkertaistamista koskevien sääntöjen osalta on 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti mahdollista ilmoittaa elintarvikkeeseen sisältyvä ainesosa pelkästään sen ryhmän nimellä, johon se kuuluu (esimerkiksi "öljy", johon liittyy tapauksen mukaan määrite "kasvi" tai "eläin"; "säilötyt hedelmät"; "kala"). 6. Kaikkien näiden sääntöjen seurauksena kuluttaja saa usein huonosti tietoa ostamiensa elintarvikkeiden täsmällisestä koostumuksesta. 7. Komission mielestä elintarvikkeiden koostumuksesta olisi annettava enemmän tietoja, minkä vuoksi olisi poistettava koostettuihin ainesosiin sovellettava 25 prosentin sääntö. 8. Yhteisön lainsäädäntöön yli kaksikymmentä vuotta sitten sisällytetty 25 prosentin sääntö, jonka tarkoituksena oli olla pidentämättä tarpeettomasti ainesosien luetteloa, perustuu periaatteeseen, jonka mukaan kuluttaja tuntee koostettujen ainesosien koostumuksen ja voi näin ollen esimerkiksi päätellä, että kekseihin lisätty hillo on valmistettu hedelmistä ja sokerista. 9. Elintarvikkeiden tuotanto on kuitenkin tullut yhä monimutkaisemmaksi, ja valmiiden elintarvikkeiden kulutus on kasvanut huomattavasti. Viime vuosina kuluttajat ovat toistuvasti vaatineet parempia tietoja ostamistaan elintarvikkeista ja erityisesti niiden koostumuksesta, vaikka ainesosien täydellinen luettelo pidentäisikin väistämättä merkintöjä. Lisäksi lukuisat viimeaikaiset elintarvikkeisiin liittyvät terveysriskit ovat lisänneet tätä tiedon tarvetta. 10. Jo vuonna 1997, kun Euroopan unionin elintarvikelainsäädännön yleisiä periaatteita koskeva vihreä kirja julkaistiin, jäsenvaltiot olivat yksimielisiä tästä kysymyksestä. Ne kaikki vaativat muutosta voimassa oleviin sääntöihin. On huomattava, että joidenkin 2

3 jäsenvaltioiden lainsäädäntöön ei sisältynyt 25 prosentin sääntöä ennen niiden liittymistä Euroopan unioniin, eikä tämä aiheuta erityisongelmia kuluttajien ostamien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä olevien ainesosaluetteloiden luettavuuden kannalta. 11. Kysymystä 25 prosentin säännöstä ei pidä tarkastella pelkästään kaikille kuluttajille tarjottavan paremman tiedotuksen vaan myös ruoka-aineallergioiden kannalta, jotka kuuluvat elintarvikkeiden turvallisuuden ja kansanterveyden alaan. 12. Vaikuttaa siltä, että tiettyjen elintarvikkeiden nauttimisen seurauksena epätoivotuista reaktioista kärsivien ihmisten määrä on lisääntymässä. Allergiset reaktiot voivat olla erilaisia: ne voivat aiheuttaa sairauksia tai johtaa elämänlaadun heikkenemiseen tai jopa kuolemaan. Immunologisen reaktion aiheuttava allergeenimäärä elintarvikkeissa vaihtelee, mutta joissakin tapauksissa reaktion voi aiheuttaa pienikin määrä, erityisesti jos kyseessä on hengenvaarallinen allergia. Usein ainoana hoitona on välttää allergeenia täysin. Tämän vuoksi on varmistettava, että lainsäädännössä annetaan tällaisista allergioista kärsiville ihmisille mahdollisuus saada tarvittavat tiedot. 13. Joillekin kuluttajille, jotka ovat allergisia tai intolerantteja joillekin ainesosille, yksityiskohtaisten tietojen puute aiheuttaa haittaa, koska he eivät voi koskaan olla varmoja, sisältääkö heidän ostamansa tuote allergeenia, jota he eivät saisi nauttia. 14. Elintarvikealan tiedekomitea korosti 22 päivänä syyskuuta 1995 esittämässään elintarvikkeiden ja niiden ainesosien aiheuttamia epätoivottuja reaktioita koskevassa raportissa, että ruoka-aineallergiat vaikuttavat lukuisten ihmisten elämään aiheuttamalla sairauksia, joista jotkin ovat vaarattomia mutta jotkin voivat johtaa kuolemaan. Elintarvikealan tiedekomitea totesi, että yleisimpiä ruoka-aineallergeeneja ovat lehmänmaito, hedelmät, palkokasvit (erityisesti maapähkinä ja soija), kananmunat, äyriäiset, pähkinät, kalat, vihannekset (selleri ja muut sarjakukkaiskasveihin kuuluvat ruoka-aineet), vehnä ja muut viljat. Myös elintarvikkeiden lisäaineet voivat saada aikaan epätoivottuja reaktioita, ja lisäaineita on usein vaikea välttää, koska niitä kaikkia ei mainita tuotteiden merkinnöissä. 15. Ruoka-aineallergioita ja -intoleransseja käsittelevässä ravintotekijätutkimuksessa, joka toteutettiin vuonna 1997 tutkimuksen ja teknisen kehityksen puiteohjelmassa maatalouden ja maatalousteollisuuden alalla, korostettiin selvästi, että yleisimpiä ruoka-allergeeneja kuten maitoa, kananmunia, soijaa ja vehnää on varsin monissa valmiissa elintarvikkeissa ja useimmissa tapauksissa näiden tuotteiden merkinnät ovat epätäydellisiä ja usein harhaanjohtavia. Tästä voi olla tuhoisia seurauksia ruoka-aineallergiasta kärsivälle henkilölle. Käytännöllisesti katsoen kaikki ihmiset, jotka ovat kuolleet ruoka-aineen aiheuttamaan anafylaksiaan (allergiseen reaktioon), ovat saaneet allergisia reaktioita kuoleman aiheuttaneesta ruoka-allergeenista, mutta he eivät ole tienneet, että kyseistä allergeenia oli ravinnossa, jota he nauttivat. Tämänvuoksionehdottomantärkeää,että kaikissa EY:ssä kaupallisesti tuotetuissa elintarvikkeissa on selkeästi laaditut pakkausmerkinnät, joissa on luettelo ainesosista ja perustuotteista (luku 10, Prof. C. Ortolani, allergisten sairauksien ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta vastaavan osaston johtaja, Ospedale Niguarda, Milano, ja Prof. E.A. Pastorello, kliinisen allergologian ja immunologian professori, Università di Milano -Policlinico). 16. Samassa tutkimuksessa todettiin myös, että niin kauan kuin tieteellisten ja teknisten tietojen perusteella ei voida vähentää elintarvikkeiden mahdollista allergeenisuutta, EU:n kannalta toimivinta politiikkaa on valvoa, että käyttäjät saavat oikeita ja yksityiskohtaisia 3

4 tietoja kaikenlaisista elintarvikkeista ja kaikista lopputuotteen koostumuksessa olevista ainesosista ja että valmistajat noudattavat näitä vaatimuksia. 17. Komission katsoo, että on mahdollisuuksien mukaan avustettava allergioista tai intoleranssista kärsiviä kuluttajia antamalla heille täydellisempiä tietoja tuotteiden koostumuksesta. Näin taattaisiin yleisesti parempi tiedottaminen kuluttajille elintarvikkeiden koostumuksesta, ja samalla taattaisiin myös tarvittavien tietojen antaminen niille kuluttajille, joiden on terveydellisistä tai eettisistä syistä vältettävä tai jotka haluavat välttää tiettyjä elintarvikkeiden ainesosia. 18. Pelkästään 25 prosentin säännön poistamisen seurauksena kaikki ainesosat olisi ilmoitettava tuotteen pakkausmerkinnöissä, mutta joihinkin ainesosiin voitaisiin soveltaa edelleen direktiivin 2000/13/EY mukaisia poikkeussäännöksiä. Ainesosa voidaan ilmoittaa edelleen pelkästään sen ryhmän nimellä, johon se kuuluu (6 artiklan 6 kohta), tai soveltaa edelleen lisäaineiden ilmoittamista koskevia poikkeuksia; lisäksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin liian monimutkaisten merkintöjen välttämiseksi. 19. Jotta varmistettaisiin, että kyseiset säännökset ovat täysin johdonmukaisia edellä esitettyjen tavoitteiden kanssa, on tarpeen poistaa tietyiltä mahdollisesti allergisoivilta ainesosaryhmiltä, myös niiltä, joita ei vielä ole tunnistettu täydellisesti, mahdollisuus käyttää pelkästään ryhmänimeä. Tämä koskee hedelmiä ja vihanneksia. Niiden ryhmien osalta, jotka voivat sisältää hyvin tunnettuja allergeeneja, pelkän ryhmänimen käyttö olisi mahdollista ainoastaan, jos kyseistä allergeenia, joka sisältyy liitteessä olevaan luetteloon, ei ole tuotteessa. Lisäaineet, jotka sisältyvät liitteessä olevaan luetteloon, on mainittava poikkeuksetta. 20. Tämän ehdotuksen liitteenä olevassa luettelossa on siis allergisoivia ainesosia tai aineita, jotka on mainittava omalla erityisnimellään tuotteessa olevassa ainesosaluettelossa, eikä niitä missään tapauksessa voi ilmoittaa sen tuoteryhmän nimellä, johon ne kuuluvat. Luetteloon sisältyy myös lisäaine, joka on aina mainittava ja johon ei ole mahdollista soveltaa direktiivissä 2000/13/EY säädettyä lisäaineita koskevaa poikkeusta. Lisäksi luetteloa olisi voitava tarvittaessa päivittää nopeasti. Tämän vuoksi ehdotukseen sisältyy menettely, jolla komissio pystyy tekemään muutoksia pysyvän elintarvikekomitean lausunnon perusteella. Elintarvikealan tiedekomiteaa kuullaan, jotta se saattaisi ajan tasalle edellä mainitun vuoden 1995 raporttinsa, erityisesti uusien allergeenien, lisäaineiden, jalostuksessa käytettävien teknisten apuaineiden, liuottimien ja perusaineiden osalta. 21. Jos tavoitteena on saavuttaa kuluttajien terveyden korkeatasoinen suoja tiedottamalla paremmin elintarvikkeiden ainesosista, ei ole asianmukaista poiketa alkoholijuomien osalta ilmoittamisvelvoitteesta, jos ne sisältävät allergeeniksi tunnustetun ainesosan. Velvoite siis on otettu mukaan ehdotukseen siitä huolimatta, että alkoholijuomien merkintöjä koskevista säännöistä on olemassa erillinen ehdotus, joka on jo toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 22. Näin ollen direktiiviä 2000/13/EY ehdotetaan muutettavaksi niin, että poistetaan 25 prosentin sääntö, laaditaan luettelo allergeeneista, jotka on pakko ilmoittaa elintarvikkeiden merkinnöissä, sekä poistetaan tiettyjen ainesosien osalta mahdollisuus käyttää ryhmänimeä. 4

5 2001/0199 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta elintarvikkeisiin sisältyvien ainesosien merkintöjen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen 1, ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 2, toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti 3, sekä katsovat seuraavaa: (1) Jotta saavutettaisiin kuluttajien terveyden korkeatasoinen suoja ja taattaisiin heidän oikeutensa saada tietoja, on varmistettava, että kuluttajille annetaan asianmukaista tiedotusta elintarvikealalla ja että erityisesti kaikki ainesosat ilmoitetaan pakkausmerkinnöissä. (2) Myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY 4 6 artiklan mukaisesti tiettyjä aineita ei tarvitse merkitä ainesosaluetteloon. (3) Elintarvikkeisiin sisältyvät tietyt ainesosat aiheuttavat allergia- tai intoleranssioireita kuluttajissa yhteisössä, ja jotkin näistä allergioista tai intoleransseista ovat vaaraksi niistä kärsivien henkilöiden terveydelle. (4) Elintarvikealan tiedekomitea on todennut, että ruoka-aineallergiat vaikuttavat lukuisten ihmisten elämään aiheuttamalla sairauksia, joista jotkin ovat vaarattomia mutta jotkin voivat johtaa kuolemaan EYVL C EYVL C EYVL C EYVL L 109, , s

6 (5) Elintarvikealan tiedekomitea totesi, että yleisimpiä ruoka-aineallergeeneja ovat lehmänmaito, hedelmät, palkokasvit (erityisesti maapähkinä ja soija), kananmunat, äyriäiset, pähkinät, kalat, vihannekset (selleri ja muut sarjakukkaiskasveihin kuuluvat ruoka-aineet), vehnä ja muut viljat. Myös elintarvikkeiden lisäaineet voivat saada aikaan epätoivottuja reaktioita, ja lisäaineita on usein vaikea välttää, koska niitä kaikkia ei mainita tuotteiden merkinnöissä. (6) Yleisimpiä ruoka-aineallergeenejä on erittäin monissa valmiissa elintarvikkeissa. (7) Vaikka kaikille kuluttajille suunnattuja pakkausmerkintöjä ei pidä pitää ainoana tiedotusvälineenä, jolla korvattaisiin terveydenhuollosta vastaavien viranomaisten tehtävät, on kuitenkin suotavaa auttaa allergioista tai intoleranssista kärsiviä kuluttajia mahdollisuuksien mukaan tarjoamalla heille täydellisempiä tietoja tuotteiden koostumuksesta. (8) Allergisoivien ainesosien luettelossa on ruoka-aineita ja ainesosia, joiden tiedetään aiheuttavan yliherkkyyttä ja joihin voidaan soveltaa direktiivin 2000/13/EY mukaista poikkeusta. Tieteellisen tiedon kehityksen huomioon ottamiseksi luetteloa on voitava tarkistaa nopeasti, jos se osoittautuu tarpeelliseksi. Tarkistukset olisivat luonteeltaan teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, joiden toteuttaminen olisi annettava komission tehtäväksi menettelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. (9) Kaikille kuluttajille suunnatun tiedotuksen parantamiseksi ja joidenkin kuluttajien terveyden suojelemiseksi on tehtävä pakolliseksi kaikkien elintarvikkeeseen sisältyvien ainesosien merkitseminen ainesosaluetteloon ja allergiaa aiheuttaviksi tunnustettujen ainesosien merkitseminen aina niiden erityisellä nimellä, myös alkoholijuomiin, ilman mahdollisuutta käyttää sen ryhmän nimeä, johon ne kuuluvat, tai lisäaineiden osalta ilman mahdollisuutta tulla jätetyksi merkitsemättä ainesosaluetteloon. (10) Jotta merkinnöistä ei tule liian monimutkaisia ja vaikeasti luettavia, on annettava yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla ainesosien luettelosta ei tule liian pitkää, rajoittamatta kuitenkaan edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista. Kun otetaan huomioon elintarvikkeiden valmistukseen liittyvät tekniset rajoitukset, on myös tarpeen tehdä vähäisessä määrin käytettävien ainesosien ilmoittaminen joustavammaksi. (11) Direktiivi 2000/13/EY olisi sen vuoksi muutettava, OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN: 1 artikla Muutetaan direktiivi 2000/13/EY seuraavasti: 1. Muutetaan 6 artikla seuraavasti: a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti: "3a. Yhden tai useamman liitteessä III a luetellun ainesosan esiintyminen 3 kohdassa tarkoitetussa juomassa on mainittava, ellei kyseistä ainesosaa tai ainesosia ole mainittu niiden erityisnimellä juoman myyntinimityksessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan mukaisesti määritettäviä sääntöjä. 6

7 Maininnassa on käytettävä ilmaisua 'sisältää', jonka jälkeen ilmoitetaan kyseisen ainesosan tai ainesosien nimet. Tarvittaessa ensimmäisen alakohdan soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan muuttaa seuraavien menettelyjen mukaisesti: a) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999(*) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta kyseisen asetuksen 75 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; b) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91(**) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta kyseisen asetuksen 13 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; c) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89(***) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta kyseisen asetuksen 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti; d) muiden tuotteiden osalta tämän direktiivin 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. (*) EYVL L 179, , s. 1. (**) EYVL L 149, , s. 1. (***) EYVL L 160, , s. 1." b) Muutetaan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti: i) Korvataan neljäs luetelmakohta seuraavasti: "- hedelmä- ja vihanneslajit, joita käytetään elintarvikkeen ainesosana ja joista minkään osuus ei ole painoltaan muita merkittävämpi, voidaan merkitä yhteisnimikkeellä 'hedelmät' tai 'vihannekset' ainesosaluetteloon, jota välittömästi seuraa käytettyjen hedelmä- ja vihanneslajien luettelo ja esimerkiksi ilmaisu 'vaihtelevassa määrin'; tässä tapauksessa sekoitus mainitaan ainesosaluettelossa ensimmäisen alakohdan mukaisesti elintarvikkeessa olevien hedelmä- tai vihanneslajien kokonaispainon perusteella;" ii) Lisätään kuudes ja seitsemäs luetelmakohta seuraavasti: "- ainesosat, joiden osuus on pienempi kuin 5 prosenttia lopullisesta tuotteesta, voidaan luetella eri järjestyksessä muiden ainesosien jälkeen; - eri ainesosat, jotka ovat samankaltaisia ja keskenään vaihtoehtoisia ja joita voidaan käyttää elintarvikkeen valmistuksessa muuttamatta elintarvikkeen koostumusta ja joiden osuus on pienempi kuin 5 prosenttia lopullisesta tuotteesta, voidaan merkitä ainesosaluetteloon käyttämällä ilmaisua 'sisältää... ja/tai...', jos lopullinen tuote sisältää ainakin yhtä enintään kahdesta ainesosasta, tai ilmaisua 'sisältää vähintään yhtä seuraavista ainesosista:...,...,...', jos lopullinen tuote sisältää vähintään yhtä enintään kolmesta ainesosasta." 7

8 c) Muutetaan 8 kohta seuraavasti: i) Lisätään ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti: "Jos koostetut ainesosat kuitenkin luetellaan erillisinä ainesosina jo muualla ainesosaluettelossa, niiden mainitseminen toistamiseen ei ole välttämätöntä, jos ainesosaluettelon yhteyteen liitetään selventävä huomautus, jossa ostajalle selvästi ilmoitetaan, että elintarvikkeessa on kyseisiä ainesosia erillisinä tai koostettuina." ii) Korvataan toinen alakohta seuraavasti: "Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu luettelointi ei ole kuitenkaan pakollista, a) jos koostetun ainesosan koostumus määritellään voimassa olevassa yhteisön lainsäädännössä ja jos koostetun ainesosan osuus on pienempi kuin 5 prosenttia lopullisesta tuotteesta; tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin lisäaineisiin; b) seuraavien koostettujen ainesosien osalta, lukuun ottamatta 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja lisäaineita: i) kastike- ja sinappivalmisteet, joiden osuus on pienempi kuin 5 prosenttia lopullisesta tuotteesta, ii) mauste- tai yrttisekoitukset, joiden osuus on pienempi kuin 2 prosenttia lopullisesta tuotteesta. c) jos koostettu ainesosa on elintarvike, jonka ainesosista yhteisön säännöstössä ei vaadita luetteloa." d) Lisätään 10 kohta seuraavasti: "10. Edellä 4 kohdan c alakohdan ii ja iii alakohdan sekä 6 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja 8 kohdan toisen alakohdan säännöksiä ei sovelleta liitteessä III a lueteltuihin ainesosiin. Liitteen III a ainesosaluetteloa voidaan muuttaa 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti." 2. Poistetaan liitteen I nimitykset 'kandeeratut hedelmät' ja 'vihannekset' sekä niiden määritelmät. 3. Lisätään direktiiviin liite III a, jonka teksti on tämän direktiivin liitteenä. 8

9 2 artikla Jäsenvaltioiden on annettava tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003 tämän direktiivin vaatimusten mukaisten tuotteiden myynnin sallimiseksi 1 päivästä tammikuuta 2004; tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, kieltämiseksi 1 päivästä tammikuuta Ennen tätä päivää markkinoille saatettuja tai merkinnöin varustettuja tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, voidaan pitää kaupan varastojen ehtymiseen saakka. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään. 3 artikla Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. 4 artikla Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. Tehty Brysselissä Euroopan parlamentin puolesta Puhemies Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 9

10 LIITE "LIITE III a Ainesosat,joitatarkoitetaan6artiklan3aja10kohdassa Gluteiinia sisältävät viljat ja viljatuotteet Äyriäiset ja äyriäistuotteet Kananmunat ja munatuotteet Kalat ja kalatuotteet Maapähkinät ja maapähkinätuotteet Soija ja soijatuotteet Maito ja maitotuotteet (myös laktoosi) Pähkinät ja pähkinätuotteet Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet Sulfiitti vähintään 10 mg/kg:ssa pitoisuuksina" 10

11 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI EHDOTUKSEN VAIKUTUS YRITYSTOIMINTAAN, ERITYISESTI PIENIIN JA KESKISUURIIN YRITYKSIIN EHDOTUKSEN NIMI: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta elintarvikkeisiin sisältyvien ainesosien merkintöjen osalta ASIAKIRJAN VIITENUMERO: SANCO/2389/2/2000 EHDOTUS 1. Ehdotuksen tavoitteena on tehdä pakolliseksi kaikkien elintarvikkeissa olevien ainesosien ilmoittaminen, jotta kuluttajalle taataan täydelliset tiedot ja jotta allergiasta kärsivät voivat todeta tuotteessa mahdollisesti olevat allergeenit. VAIKUTUS YRITYKSIIN 2. Mihin vaikutukset kohdistuvat? - Elintarvikealaan. - Noin yritykseen, joista suurimmassa osassa on yli 20 työntekijää. - Yrityksiin kaikissa jäsenvaltioissa. 3. Mitä yritysten on tehtävä täyttääkseen direktiiviehdotuksen mukaiset vaatimukset? Yritysten on ilmoitettava tuoteselosteissa kaikki tuotteen valmistuksessa käytetyt ainesosat. 4. Mitä taloudellisia vaikutuksia direktiiviehdotuksella todennäköisesti on? - Työllisyyteen: ei vaikutusta. - Investointeihin ja uusien yritysten perustamiseen: ei vaikutusta. - Yritysten kilpailukykyyn: Sellaisten elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä ei tarvitse muuttaa, joiden sisältämän koostetun ainesosan osuus on pienempi kuin 25 prosenttia lopullisesta tuotteesta tai joiden valmistajat ovat jo ilmoittaneet kaikki ainesosat. Vain yhtä tai useampaa koostettua ainesosaa sisältävien aineseosten pakkausmerkinnät on muutettava ehdotuksen mukaisiksi. 11

12 Näiden tuotteiden osalta ainesosien luettelo pitenee pakostakin, eikä voida tarkoin ennakoida, kuinka paljon pakkausmerkinnöille varattavaa tilaa on suurennettava. Useimmissa tapauksissa muutos ei liene merkittävä, koska lisäaineita, joita nykyisten säännösten mukaan ei tarvitse ilmoittaa pakkausmerkinnöissä, on vastedes ilmoitettava ainoastaan, jos niiden valmistuksessa on käytetty tuotteita, jotka saattavat aiheuttaa allergiaa tai intoleranssia. samaa ainesosaa ei tarvitse ilmoittaa toistamiseen. Komissio sai eräältä valmistajalta seuraavan esimerkin: Tietyn yhdistelmävalmisruoan pakkausmerkintään tulisi nykyisen 31 ainesosan sijasta (voimassa olevien säännösten mukaisesti) 34 ainesosan luettelo (uusien säännösten mukaisesti), ja koostettuja ainesosia ei ilmoiteta toistamiseen. Tämän vuoksi toimenpiteen ei yleensä pitäisi lisätä pakkausmerkinnöistä aiheutuvia kustannuksia. Muutamissa harvoissa tapauksissa joidenkin tuotteiden pakkausmerkintöjä on kuitenkin muutettava, mikä lisää asianomaisten yritysten kustannuksia. Näiden kustannusten suuruutta on vaikeaa arvioida, sillä ne määräytyvät sen mukaan, kuinka monien tuotteiden pakkausmerkinnät on muutettava. Lähtökohtana on, että yhden etikettiluonnoksen laatiminen maksaa euroa. Komissio katsoo kuitenkin, että ehdotuksen voidaan kohtuudella arvioida vaikuttavan yritysten kilpailukykyyn vain vähän tai ei ollenkaan, koska ylimääräisiä pakkausmerkintöjä koskeva velvoite tulee voimaan vasta siirtymäkauden (täytäntöönpanoajan) jälkeen ja koska tuotteita, jotka on saatettu markkinoille tai varustettu pakkausmerkinnöillä ennen direktiivin voimaantuloa, voidaan myydä varastojen loppumiseen asti, vaikka niiden pakkausmerkinnät eivät olisi direktiivin vaatimusten mukaisia. Siirtymäkauden ansiosta yritykset voivat esimerkiksi muuttaa pakkausmerkinnät uusien säännösten mukaisiksi samalla, kun pakkausmerkintöjä uudistetaan muista syistä. Pakkausmerkintöjähän muutetaan tavallisesti myös lainsäädännöstä riippumatta. Selkeät tuoteselosteet, joissa luetellaan kaikki ainesosat, lujittaa epäilemättä kuluttajien luottamusta. Tämä koskee etenkin allergioista kärsiviä kuluttajia, jotka eivät osta tuotteita tietämättä tarkoin, mitä ainesosia ne sisältävät. Velvoite kaikkien ainesosien ilmoittamisesta pakkausmerkinnöissä, kuten on laita esimerkiksi Yhdysvalloissa, voi näin edistää myyntiä. Suunnitteilla on teknisiä mukautuksia, jotka tekevät vähäisessä määrin käytettävien ainesosien ilmoittamisen joustavammaksi. 5. Pieniä tai keskisuuria yrityksiä varten ei ole tarpeen eikä perusteltua antaa erityissäännöksiä. 12

13 OSAPUOLTEN KUULEMINEN - Euroopan elintarviketeollisuuden liitto (CIAA) liitto hyväksyy ehdotuksen. - Siiderin- ja hedelmäviinintuottajien yhdistys hyväksyy ehdotuksen. - Väkevien alkoholijuomien tuottajien Euroopan keskusjärjestö: ei huomautuksia. - EUROCOMMERCE hyväksyy ehdotuksen. 13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) 15514/2/02 REV 2 DENLEG 88 CODEC 1636 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 20. helmikuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen

Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015. Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet Haapavesi 12.3.2015 Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Soila Hiltunen Elintarviketietoasetus- yhteenvetoa oleellisista muutoksista Tekstin vähimmäiskoko määritelty

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00070/2002 2001/0006(COD) FI 27/02/2002 YHTEINEN KANTA Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen 18. helmikuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1988L0388 FI 07.02.1991 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988, elintarvikkeissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Elintarvikkeen ainesosat - muutoksia 16.10.2014

Elintarvikkeen ainesosat - muutoksia 16.10.2014 Elintarvikkeen ainesosat - muutoksia Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet (Elintarviketietoasetus, artikla 9, 21 ja 44, liite II) 1/6 Yleissääntö Allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät

Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Kansallinen elintarviketietoasetus - pakkaamattomat elintarvikkeet ja niiden merkinnät Elintarviketietoseminaari 17.10.2014, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Elintarvikkeen ainesosat mistä elintarvike on valmistettu

Elintarvikkeen ainesosat mistä elintarvike on valmistettu Elintarvikkeen ainesosat mistä elintarvike on valmistettu (EPNA 1169/2011, Elintarviketietoasetus; Artiklat 2,18-22) Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013 1 Elintarvikkeen ainesosat - määritelmä Ainesosalla

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.1.2001 KOM(2001) 19 lopullinen 2001/0022 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.03.2003 KOM(2003) 109 lopullinen 2003/0047 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06/XI/2006 K(2006) 5185 lopull. EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION LAUSUNTO tehty 06/XI/2006 lelujen turvallisuutta koskevan neuvoston direktiivin 88/378/ETY 7 artiklan soveltamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto)

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. joulukuuta 2008 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2006/0171 (CNS) 8714/1/08 REV 1 CODIF 44 UD 67 CULT 53 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Tarjoilija onko annoksessani pähkinää?

Tarjoilija onko annoksessani pähkinää? Tarjoilija onko annoksessani pähkinää? Marraspäivä 19.11.2014 Tea Taivalkoski Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Nykytilanne: Elintarvikelainsäädännössä ei ole säännöksiä pakkaamattomista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. huhtikuuta 2002 PE 232.377/1-11 TARKISTUKSET 1-11 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 232.377)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2014 COM(2014) 557 final 2014/0256 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0217(COD) 6.4.2005 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293 EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Yhteisön säädösten mukauttaminen Bulgarian tasavallan ja Romanian

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ruoka-allergisen kannattaa lukea pakkausmerkintöjä

Ruoka-allergisen kannattaa lukea pakkausmerkintöjä Ruoka-allergisen kannattaa lukea pakkausmerkintöjä 2 3 1 1. Elintarvikkeen nimi: Piparkakkuja 2. Ainesosaluettelo: vehnäjauho, kasvirasva, sokeri, siirappi, nostatusaineet (E 500), mausteet (kaneli, kaardemumma,

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö voimassa oleva lainsäädäntö ja Eviran ohjeet alkuperämaa tai

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

25.4.78 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 113/13

25.4.78 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 113/13 03/Nide 09 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 209 378L0387 \ 25.4.78 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 113/13 ENSIMMÄINEN KOMISSION DIREKTIIVI annettu 18 päivänä huhtikuuta 1978 viljakasvien

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2309/93, annettu 22 heinäkuuta 1993,

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2309/93, annettu 22 heinäkuuta 1993, NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2309/93, annettu 22 heinäkuuta 1993, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkearviointiviraston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038

Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/35/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 19-V-2006, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 19-V-2006 K(2006)2115 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 19-V-2006, ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Zostavax - zoster-rokote (elävä)" myyntiluvan myöntämisestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Luonnos 2.6.2016 Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) L 204/26 Euroopan unionin virallinen lehti 31.7.2013 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 737/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista

Lisätiedot

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto

Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus. 26.8.2015 Tuulikki Lehto Mitä pakkausmerkintä - kysymyksiä on noussut valvonnassa esiin? Elintarvikeasiantuntijoiden koulutus 26.8.2015 Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Elintarvikkeesta annettavat tiedot Pakatut tuotteet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.2.2008 KOM(2008) 80 lopullinen 2008/0033 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta tiettyjen vaarallisten aineiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 19.5.2011 2010/0298(COD) TARKISTUKSET 12-39 Mietintöluonnos Bill Newton Dunn (PE458.795v01-00) ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 21.9.2009,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 21.9.2009, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 21.9.2009, Bryssel, 21.9.2009 K(2009)7421 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Javlor - vinfluniinia ditartraattina" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 11.2.2009,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 11.2.2009, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 11.2.2009 K(2009)1056 EI JULKAISTAVAKSI KOMISSION PÄÄTÖS tehty 11.2.2009, eläinlääkkee "STARTVAC" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet. Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen

Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet. Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen Esityksen sisältö Lisäaineiden käyttöä koskevia sääntöjä Lastenruoissa sallitut lisäaineet

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille L 13/22 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4522) (ETA:n

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 25.9.2015,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 25.9.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2015 C(2015) 6482 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 25.9.2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä erityisiin lääkinnällisiin

Lisätiedot