KORTTELIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORTTELIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus EHDOTUS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

2 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 1/17 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen liiteasiakirjat Kaavatyöhön liittyvät muut asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet ja aikataulu Asemakaavan tiivistelmä LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Pohjavesialueet Kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Maanomistus Liikenne Virkistys Yhdyskuntatekninen huolto Pohjakartta Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Vaihtoehtotarkastelu Yleiskaavallinen tarkastelu ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Palvelut ja työpaikat Aluevaraukset Korttelialueet Kadut, liikenne ja pysäköinti Yhdyskuntatekninen huolto Rakennussuojelu Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja ilmastoon Vaikutukset vesistöihin ja pohjavesiin Sosiaaliset vaikutukset... 12

3 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 2/ Taloudelliset vaikutukset Vaikutukset liikenteeseen Asemakaavan suhde muihin kaavoihin Epävarmuustekijät ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS Toteuttamisen aikataulu Toteuttamista edeltävät luvat Toteuttamisen seuranta LIITTEET

4 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 3/17 SAVITAIPALEEN KUNTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti Asemakaavamuutos koskee nykyistä Kirkonkylän asemakaavan korttelia 7. Suunnittelualueen seudullinen sijainti Suunnittelualueen tarkempi rajaus ilmenee kohdan mukaisesta kuvasta. 1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 1.3 Selostuksen liiteasiakirjat Kaavan koko nimi on Korttelin 7 asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on ajantasaistaa korttelin 7 maankäyttö vastaamaan nykyistä tilannetta ja kiinteistöjaotusta. Vanhan terveystalon osalta tutkitaan mahdollisuutta vaihtaa tontin käyttötarkoitus majoitustoiminnan mahdollistavaksi. Kaavalla tutkitaan myös mahdolliset rakennussuojelua vaativat kohteet. Kaavamuutoskartta 1: Kaavamerkinnät Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan tilastolomakkeet 1.4 Kaavatyöhön liittyvät muut asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali Alueen hyväksytyt asemakaavat selostuksineen ja merkintöineen Kirkonkylän yleiskaava 1992 Vahvistettu maakuntakaava Kirkonkylän taajaman kulttuuriympäristöselvitys 2014

5 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 4/17 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet ja aikataulu Aloite kaavatyön tekemiseen on tullut vanhan terveystalon tontin maanomistajalta. Savitaipaleen kunnanhallitus on päättänyt asemakaavamuutoksen laadinnasta kokouksessaan Kaavaluonnos sekä sitä vastaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. 2.2 Asemakaavan tiivistelmä Kaavamuutoksella ajantasaistetaan koko korttelin maankäyttö, osoitetaan rakennushistoriallisesti arvokas rakennus, osoitetaan tarpeelliset tonttikohtaiset kulkuyhteydet, osoitetaan alue majoitustoiminnalla ja yleiselle pysäköinnille. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö Varsinaista luonnonympäristöä ei käytännössä ole Rakennettu ympäristö Alueen rakentaminen on pääosin pientalo- toimistorakentamista. Alla olevissa kuvissa on muutamia muita mainittavia rakennuskohteita. Rakentamisesta ei varsinaisesti ole hahmotettavissa selkeästi mitään varsinaisia tyylisuuntia, koska rakennuksen ovat monelta eri vuosikymmeneltä. Vanha terveystalo Kukkaro Kunnantalo Omakotitalo Peltoinlahentien puolella

6 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 5/ Pohjavesialueet Rakennettuun ympäristöön voidaan luokitella myös olemassa olevat kadut ja pysäköintialueet. Koko kaava-alue kuuluu tärkeisiin pohjavesialueisiin Kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella ei ole tiedossa arvokkaita muinaismuistoja. Kivikkoharjulle nousevassa rinteessä on puhdaspiirteinen 1960-luvun modernismia edustava Kansallis-Osake-Pankin rakennuttama pankkitalo, joka nykyään toimii lehtitalona. Osittain kaksikerroksinen, betoni-tiili -runkoinen rakennus valmistui vuonna 1966 arkkitehti K.A.Pinomaan laatimien piirustuksien mukaan. Pankin konttori arkisto- ja sosiaalitiloineen ja yksi myymälähuoneisto sijoitettiin alakertaan, autotalli ja tekniset tilat liiketiloja kapeampaan ja osittain rinteeseen upotettuun rakennusosaan. Sen päälle rakennettu yläkerta asuntohuoneistoineen työntyy rinteestä kapeana ulokkeena jonkin matkaa myymälänosan päälle. Kirkkotien suuntaan antava leveys-, korkeus- ja syvyyssuunnassa porrastettu pääfasadi luo harhan rakennuksen kokonaishahmosta, joka onkin oletettua suurempi. Rakennuksen julkisivut on jäsennelty geometrisen tarkasti ja ajan henkeen on julkisivuissa käytetty useita materiaaleja. Laajojen julkisivutiili- ja lasipintojen lisäksi käytettiin yksityiskohdissa kuparipeltiä, betonia ja tammipaneelia. Arkkitehti K.A. Pinomaan ( ) toimisto suunnitteli vuosina useille pankeille monia asuntosäästökohteita muun muassa pääkaupunkiseudulle ja Kuopioon. Työskenteli nuorempana Tukholmassa HSB:n talotehtaiden arkkitehtitoimiston päällikkönä. Paneutui erityisesti teolliseen asuntosuunnitteluun. Entinen terveystalo (Maurinpelto) on yksi lukuisista Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämillä tyyppipiirustuksilla rakennetuista terveystaloista, joita rakennettiin Suomen kuntiin viime sotien jälkeen osin ruotsalaisen kummikunnan avustuksilla. Savitaipaleella terveystalo rakennettiin 1950-luvun alussa, nähtävästi hieman muunneltujen tyyppipiirustusten (TT2) mukaan. Julkisivuiltaan rapattu vinkkelitalo on alkuperäisen suunnitelman mukaisesti detaljeiltaan niukka. (Teija Ahola 2014) Taajayleiskaavan kulttuuriympäristöinventoinnin ja maakuntakaavan perusteella osa korttelista (kunnantalon puoleinen osa) on luokiteltu arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Osa-alueen merkittävyys perustuu rakennetun ympäristön piirteisiin, joissa ilmenee hyvin alueen käytön historia ja jatkuvuus: kirkonkylän avainrakennukset (kirkko, pappila, tapuli ja kunnantalot), vanha aluerakenne (Viipurintie, Mikkelintie, pitäjänkeskus, kirkolliset alueet), vanhoja puutaloja luvulta ja 1900-luvun alusta sekä moderneja palvelu- ja liikerakennuksia, jotka kaikki edustavat edelleen hyvin rakentamisajankohdan henkeä (mm. Kukkaro l. KOP, vanha säästöpankki, Dambergin talo, kunnanlääkärin talo, funkistavaratalo (Teija Ahola 2014)

7 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 6/ Maanomistus Liikenne Virkistys Yhdyskuntatekninen huolto Pohjakartta 3.2 Suunnittelutilanne Kaavamuutosalue on Savitaipaleen kunnan ja yksityisten omistuksessa. Katualueella ei ole tehty liikennelaskentaa Asemakaavassa ei ole varattu alueita virkistykseen. Koko suunnittelualue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä. Kaikki nykyiset rakennetut kiinteistöt ovat liittyneet kunnallisteknisiin verkostoihin. Kaavan pohjakartta on hyväksytty Pohjakartta on kohtalaisen hyvien edelleen ajan tasalla. Muuttuneet kohteet on tarkastettu maastossa GPSmittauksilla Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Maakuntakaava Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT): Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on annettu Tavoitteet ovat tulleet voimaan Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa linjataan maamme alueidenkäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset aluerakenteeseen, yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennusperinnönsäilyminen ja yhteysverkostojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntienkaavoituksessa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistuksen kohteena oli valtioneuvoston vuonna 2000 tekemä päätös. Päätöstä on tarkistettu tavoitteiden sisällön (luvut ), voimaantulon ja toimeenpanon (luku 8) sekä muutoksenhaun (luku 9) osalta. Muilta osin, kuten tavoitteiden oikeusperustan ja oikeusvaikutusten osalta, vuoden 2000 päätös jää voimaan. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista kuitenkin säilyy ennallaan. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Suunnittelualue kuuluu Etelä-Karjalan maakuntakaava-alueeseen. Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Etelä-Karjalan maakuntakaavan.

8 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 7/17 Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan Maakuntakaavan aluevarauksista, jotka koskevat tätä suunnittelualuetta voidaan mainita SEU- TUKESKUKSEN KEHITTÄMISVYÖHYKE (sk) ja KUNTAKESKUS / ALUEKESKUS (C) Yleiskaava Ote vahvistetusta maakuntakaavasta Savitaipaleen Kirkonkylän osalta Savitaipaleen kirkonkylällä on voimassa oikeusvaikutukseton yleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt Yleiskaavan aluevaraukset ilmenevät alla olevasta kartasta. Kunta on käynnistänyt uuden oikeusvaikutteisen yleiskaavan laadinnan Ote Kirkonkylän yleiskaavasta keskustan alueelta Asemakaava Alueelle on voimassa seuraavat asemakaava - Keskustan Rakennuskaavan muutos, kort.3-7a,11,11a ja 27-28a (vahv ) Asemakaava ei vastaa vanhentuneisuuden takia enää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää maankäytön ja rakentamisen ohjausta

9 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 8/17 Voimassa oleva asemakaava 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve ja tavoitteet Asemakaavamuutoksen tärkein ajantasaistaa nykyinen maankäyttö ja mahdollistaa majoitustoiminnan sijoittuminen alueelle. Asemakaavalla ei oteta merkittävästi kantaa nykyisten rakennusten soveltuvuuteen kaavan osoittamaan käyttötarkoitukseen. Kaava tutkii alueiden soveltuvuutta osoitettuun käyttötarkoitukseen laajemmalti esim. ympäristön kannalta. Kaava saattaa mahdollistaa jopa nykyisten rakennusten purkamisen, mikäli niitä ei ole tarpeen merkitä suojeltavaksi. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavamuutoksen laadinnasta kokouksessaan Savitaipaleen kunta Alueen asukkaat ja maanomistajat Alueen yrittäjät ja yhdistykset Media Viranomaiset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä yhdessä kaavaluonnoksen kansa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta on mahdollista antaa mielipiteitä ja huomautuksia. Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia. Ne huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suunnittelun edetessä. Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot.

10 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 9/ Vaihtoehtotarkastelu Yleiskaavallinen tarkastelu Asemakaavamuutoksessa ei ole suoritettu vaihtoehtotarkastelua. Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Alueella on voimassa vuonna 1992 hyväksytty oikeusvaikutukseton Kirkonkylän taajamayleiskaava. MRL 54 :n mukaan on alueelle, jolle ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään: Asemakaavan muutos täyttää yleiskaavan sisältövaatimukset seuraavin perustein: 1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys Alueet sijaitsevat tiiviisti rakennetussa taajamakeskustassa ja hyödyntävät olemassa olevia keskustarakenteita. 2. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö Alue liittyy olemassa oleviin katu- ja johtoverkostoihin. 3. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus Asemakaavan muutos turvaa asumisen tarpeet kaupallisten ja julkisten palveluiden läheisyyteen. 4. Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti kevyenliikenteen, sekä energia-, vesija jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Palveluiden läheisyys pienentää henkilöauton käyttötarvetta. Alueelle soveltuvat energiatehokkaat ratkaisut mm. maalämpö. Energia ja jätevesihuollon järjestäminen ei kuormita merkittävästi ympäristöä. 5. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen ympäristöön. Kaava-alueelle ei varata alueita raskaaseen teolliseen toimintaan. 6. Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset Alueen kehittämisen myötä käyttö lisääntyy ja voidaan olettaa että läheisten liikkeiden asiakasmäärät kasvavat. 7. Ympäristöhaittojen vähentäminen Kaavaratkaisu ei lisää ympäristöhaittoja. 8. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen Kaavaratkaisu ei heikennä ympäristö-, maisema- ja luonnonarvoja. 9. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Kaavalla ei käsitellä virkistysalueita. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,8 ha. Kaavamuutoksella osoitetaan tontteja asuinrakentamiseen, liikerakentamiseen, majoitustiloiksi ja hallintorakennusten alueeksi.

11 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 10/ Kokonaismitoitus Palvelut ja työpaikat 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Tarkemmat käyttötarkoituskohtaiset mitoitustiedot ilmenevät liitteenä olevista tilastolomakkeista. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,8 ha. Kaavan kokonaisrakennusoikeudeksi muodostuu k-m2. Kaavamuutoksen jälkeen alueen toiminnot tukeutuvat edelleen Savitaipaleen kirkonkylän palveluihin. Erillispientalojen korttelialue (AO) Erillispientaloille on varattu kaavassa alueita yhteensä 0,98 ha. Rakennusoikeutta on varattu k-m2. Voimassa olevaan kaavaan nähden muutokset ovat vähäisiä. Tarkennuksia on tehty tonttien rajoihin ja kerroslukuihin. Tontti nro 9 on kokonaan rakentamaton ja tontilla 7 on purkukuntoinen rakennus. Sallitut tonttikohtaiset rakennusoikeudet on määritelty suhteuttaen tontin pinta-alaan. Rakentaminen voi olla II-kerroksista. Asuinpientalojen korttelialue (AP) Kunnantalon viereinen tontti osoitetaan asuinpientalon alueeksi. Tontin pintaala on m2 ja rakennusoikeus 640 k-m2. Asuinliikerakennusten korttelialue (AL) Lehtitalon tontti osoitetaan tällä käyttötarkoituksella. Tontin pinta-ala m2 ja rakennusoikeutta muodostuu 590 k-m2. Rakentaminen voi olla IIkerroksista. Hallintorakennusten korttelialue (YH) Kunnantalon tontti osoitetaan kyseisellä merkinnällä. Tontin pinta-ala on m2 ja rakennusoikeus k-m2. Rakentaminen voi olla IIIkerroksista. Liikerakennusten alue (KL-3) Alue on tarkoitettu majoitustoiminnan käyttöön. Tontin pinta-ala on m2. Rakennusoikeutta tontilla on 600 k-m2. Rakentaminen voi olla IIkerroksista Kadut, liikenne ja pysäköinti 5.4 Yhdyskuntatekninen huolto Katu- ja liikenneverkostoon ei tule tällä asemakaavalla muutoksia. Torialue muutetaan yleiseksi pysäköintialueeksi (LP). Tonttien sisäistä pysäköintiä on ohjattu YH- ja AL-tonteilla. Kaikki rakentamiseen varatut tontit on liitetty tai liitetään kunnallisteknisiin verkostoihin. Uutta verkostoa ei tämän kaavan perusteella ole tarpeen rakentaa.

12 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 11/ Rakennussuojelu KOP:in vanha liikerakennus ja Maurinpelto osoitetaan arvokkaiksi rakennuksiksi (ar) Rakennuksen purkaminen on sallittu vasta, kun on arvioitu suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja lähiympäristön arvorakennuksiin. Toimenpiteiden yhteydessä on arvioitava sitä, kuinka paljon vanhaa on säilytettävä tai palautettava, että rakennus säilyy rakennusajan tyyliä, alkuperäistä käyttöä ja rakennustapaa edustavana tai että muutokset eivät heikennä lähiympäristön miljööarvoja. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 5.7 Nimistö 5.8 Kaavan vaikutukset Kaavamääräykset ovat kaavaselostuksen liitteenä. Yleisissä määräyksissä on huomioitu mm. korttelien autopaikkojen tarvetta ja pohjavesien suojelua. Autopaikkoja tulee varata seuraavasti: - AO-korttelit 2 ap/asunto - AP-korttelit 1,5 ap/asunto - AL-lortteli 1 ap/asunto + 1 ap/työpaikka - Y-korttelit 1 ap/100 k-m2 - KL-kortteli 1 ap/50 k-m2 Rakennusten suunnittelussa on huomioitava maaperästä aiheutuvan radonhaitan torjunta. Katujen nimistöön ei tule muutoksia. Vaikutusten arviointi on tehty kaavoittajan ja sidosryhmien yhteistyönä. Vaikutusten arviointi on osa suunnitteluprosessia, ja vaikutuskysymyksiä on pohdittu kaavoitusprosessin kuluessa järjestetyissä erilaisissa kokouksissa ja neuvotteluissa. Osallisten mielipiteillä on myös arvioitu kaavan vaikutuksia lähiympäristöön. Arvioinnit perustuvat olemassa oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin. Suunnittelualueeseen on tutustuttu maastossa. Kaavoituksen alkaessa tunnistettiin alustavasti kaavaan liittyvät vaikutukset ja mietittiin niiden merkittävyyttä. Kaavamuutoksen vaikutusalue on Savitaipaleen taajama-alue Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan Haitalliset vaikutukset olemassa olevaan asutukseen ja maisemaan pyritään minimoimaan kaavaratkaisuilla ja kaavamääräyksillä. Alueet ovat jo tällä hetkellä rakentamisen piirissä, joten vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan jäävät vähäiseksi. Olemassa olevien rakennusten purkamisella ja korvaamisella voi olla merkittäviä maisemallisia vaikutuksia. Osa korttelista on osoitettu osa-aluemerkinnällä: Mahdollisimman ennallaan säilytettävä alueen osa Nykyinen maankäyttö, rakennuskanta ja/tai rakenteet on säilytettävä.

13 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 12/17 Mahdollinen uudisrakentaminen ja ympäristöä muuttuvat toimenpiteet on sovitettava huolellisesti alueen historia- ja miljööarvoihin. Tämä merkintä turvaa osaltaan arvokaan Kirkonkylä kulttuuriympäristön säilymistä Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja ilmastoon Kokonaisuutena katsoen kaavamuutokset eivät merkittävästi tule muuttamaan alueen luonto-olosuhteita, koska alueet ovat jo pääsääntöisesti rakentamisen piirissä. Uudisrakentamisen energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksiin liittyvät asiat tulee huomioida rakentamisessa. Asuminen ja rakentaminen kuluttavat aina jonkin verran luonnonvaroja. yhdyskuntarakenteen tiivistäminen vähentää autoilun tarvetta ja sitä kautta vähenevät hiilidioksidipäästöt. Rakentamiseen varatut alueet sijoittuvat nykyiseen taajamarakenteeseen Vaikutukset vesistöihin ja pohjavesiin Sosiaaliset vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Pohjavesien suojelua on tehostettu seuraavalla kaavamääräyksellä: Pohjavesialueilla on kielletty kaikki pohjaveden laatua ja määrää heikentävät toimenpiteet. Lämmitysöljylle tarkoitetut säiliöt tulee sijoittaa rakennuksen sisätiloihin ja varustaa vesitiiviillä suoja-altaalla, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn suurin määrä. Alueella ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida muita nestemäisiä polttoaineita eikä pohjavettä likaavia aineita, lukuun ottamatta maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tarvittavia vähäisiä polttoaineita ja öljyjä. Öljysäiliön täyttöpaikka on päällystettävä vettäläpäisettömällä materiaalilla, varustettava ylivuodonestolaitteella sekä varustettava sellaisella öljynkeräilylaitteella, josta mahdollisessa onnettomuustilanteessa voidaan öljy kerätä turvallisesti talteen. Uudisrakentaminen lisää asukkaita eli palveluiden käyttäjiä ja siten vahvistaa ja turvaa taajaman elinvoimaisuutta ja parantaa yhteisöllisyyttä. Kaava monipuolistaa asukasrakennetta ja luo uusia asumisen vaihtoehtoja. Vaikutukset ihmisten terveyteen Asemakaavamuutoksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen. Vaikutukset viihtyvyyteen ja virkistykseen Asemakaavalla ei käsitellä virkistysalueita. Kaavamuutos ei heikennä alueen viihtyvyyttä. Vaikutukset turvallisuuteen Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta yleiseen turvallisuuteen. Kaavamuutos luo edellytykset alueen nykyisten työpaikkojen säilyttämiseen ja lievään kasvattamiseen.

14 SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 13/ Vaikutukset liikenteeseen Uusien asukkaiden saaminen taajamaan parantaa olemassa olevien palveluiden ja mahdollisten uusien palveluiden edellytyksiä. Liikenteelliset vaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi Asemakaavan suhde muihin kaavoihin Epävarmuustekijät Yleiskaavassa kyseiset korttelialueet on varattu julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi. Tulevassa uudessa oikeusvaikutteisessa yleiskaava tullaan päivittämään asemakaavamuutosta vastaavaksi. Asemakaavamuutos ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Vaikutusten arvioinnin tuloksiin liittyy epävarmuustekijöitä. Vaikka asemakaava määrittelee kortteleiden sekä alueiden käyttötarkoituksen, rakennusten sijoittumisen ja arkkitehtuurin, lopputulos saattaa poiketa suunnitellusta, varsinkin jos toteutusaikataulu pitkittyy tai rakentaminen toteutuu esim. suunniteltua paljon pienemmällä volyymillä. Vanhan koulun osalta epävarmuutta lisää yritystoiminnan pitkän aikavälin sitoutuminen nykyisiin kiinteistöihin. 6 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS 6.1 Toteuttamisen aikataulu 6.2 Toteuttamista edeltävät luvat Kaavan toteutuminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman, edellyttäen että muut luvat ja suunnitelmat ovat valmiina. Uusien tonttien toteuttaminen edellyttää normaalia rakennuslupamenettelyä. 6.3 Toteuttamisen seuranta Savitaipaleen kunta valvoo viranomaisen roolissa alueen rakentamista. Savitaipaleen kunta Antti Hirvikallio RI, YKS 371

SATAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SATAMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotus 15.4.2013 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SAVITAIPALEEN KUNTA Kaavaselostus Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen

Kirkonkylä, tiealueen asemakaavan muutos ja kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Kirkonkylä, Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa), 10, 11, 14, 30, 35(osa), 36, 37, 39(osa), 48, 50, 51(osa), 52, 53, 101 ja 102 sekä yleisen pysäköinti-,

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot