ENERGIATUKIHAKEMUS SELVITYSHANKKEESEEN VNA 1063/2012 energiatuesta, mom

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATUKIHAKEMUS SELVITYSHANKKEESEEN VNA 1063/2012 energiatuesta, mom. 32.60.40"

Transkriptio

1 Tukea voidaan hakea vain, jos tuella on merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen. Energiatukea selvitykseen on haettava ennen hankkeen aloittamista. Selvityshankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen ENERGIATUKIHAKEMUS SELVITYSHANKKEESEEN VNA 1063/2012 energiatuesta, mom Hakemus jätetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen SELVITYSHANKKEEN TARKOITUS MOTIVA-energiakatselmus: Teollisuus Yksityinen palvelusektori Julkinen palvelusektori Energia-ala Uusiutuvan energian kuntakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Muu energiansäästöselvitys Hanke liittyy energiatehokkuussopimusjärjestelmään (liite) Uusiutuvan energian käyttö Energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittojen vähentäminen Energiahuollon varmuuden ja monipuolisuuden edistäminen PÄÄSTÖKAUPPA Hanke kuuluu päästökauppalain (311/2011) soveltamisalan piiriin Hanke ei kuulu päästökauppalain (311/2011) soveltamisalan piiriin 1 HAKIJA Yritys, yhteisö Yrityskoko Yhteyshenkilö Toimintayksikkö Postiosoite Puhelin Sähköposti Y-tunnus Liikevaihto (1 000e) Viennin arvo (1 000e) Henkilökunnan määrä Yrityksen toimialakoodi Perustamisvuosi Taseen loppusumma (1 000e) Hakijan sijaintikunta Rahoituskohteen sijainti; kunta, maakunta, lääni 2 YRITYKSEN OMISTUS (tarvittaessa erillisellä liitteellä) Omistussuhteet esitettävä kattavasti; hakijayrityksen osakkaat ja omistusosuudet, myös hakijayrityksen omistusosuudet muissa yrityksissä; konsernirakenne, mikäli yritys kuuluu konserniin Yrityksen omistus 3 HANKKEEN NIMI JA TIIVISTELMÄ (jotka voidaan tarvittaessa antaa julkisuuteen) Nimi Tiivistelmä (selvitetään tarkemmin erillisellä liitteellä) E (6)

2 4 KUSTANNUSARVIO 5 RAHOITUSSUUNNITELMA (selvitetään yksityiskohtaisesti liitteellä) (selvitetään yksityiskohtaisesti liitteellä) Kustannuslaji (ilman arvonlisäveroa) euroa euroa % Yrityksen tai yhteisön henkilöstön palkat sosiaalikuluineen Haettava energiatuki (TEM) Vieraat työt ja palvelut Matkakustannukset Muut kustannukset Muu julkinen tuki Oma rahoitus Muu rahoitus 6 HANKKEEN AIKATAULU Investointi alkaa Investointi päättyy 7 MUU JULKINEN TUKI HANKKEESEEN Onko hankkeeseen haettu tai saatu muuta julkista rahoitusta Kyllä Ei Selvitys hankkeeseen haetusta ja saadusta valtionavusta tai osuuksista (mistä, euroa, vuosi) 8 HAKIJAN ENERGIATALOUS VUONNA (vain energiakatselmukset ja muut energiansäästöselvitykset) Kustannukset (euroa/a) Kulutus (Vesi: 1000 m3/a) (Muut: MWh/a) Sähkö Kaukolämpö Vesi Tuontipolttoaineet (energialähteiden nimet): Kotimaiset energialähteet (energialähteiden nimet): 9 KATSELMUSSUUNNITELMA, JOKA KOSKEE HAKIJAN KAIKKIA KIINTEISTÖJÄ/TUOTANTOLAITOKSIA Hakijan kiinteistöt / tuotantolaitokset yhteensä Tähän mennessä katselmoidut yhteensä Tämä hanke Katselmussuunnitelma vuosi vuosi vuosi Kohteiden lukumäärä Rakennustilavuus (m 3 ) Energia- ja vesikustannukset yhteensä (euroa/a) % E (6)

3 10 SUOSTUMUS TIETOJEN ANTAMISEEN Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset ovat oikeutettuja antamaan ja saamaan kaikki tarpeelliset tiedot tämän hakemuksen käsittelemistä sekä tuen käytön valvontaa varten. Tiedot voidaan antaa riippumatta ministeriötä, sen ELY-keskusta tai muuta yhteisöä taikka yksityistä sitovista säännöksistä, jotka koskevat tämän hakemuksen tai allekirjoittaneen yrityksen liiketoiminnan salassapidettävyyttä. Mitä edellä on sanottu koskee myös tietojen vaihtamista silloin, kun se on tarpeen valtion ja siihen rinnastettavan muun julkisen rahoituksen yhteensovittamisen tai rahoitusta koskevan hallinnon kannalta. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset sekä EU:n komissio ovat oikeutettuja tarkastamaan hakijan liiketoimintaa siltä osin kuin se on tarpeen edellä mainittujen perusteiden johdosta. 11 LIITTEET Projektisuunnitelma (ei tarvita Motivan ohjeiden mukaan toteutettavista energiakatselmuksista) Eritelty kustannusarvio (ei tarvita Motivan ohjeiden mukaan toteutettavista energiakatselmuksista) Kaupparekisteriote, verottajan ilmoitus tai muu selvitys hakijasta Kopio katselmuksen vastuuhenkilön kurssitodistuksesta Tietoja katselmuskohteista (kohdelomakkeet) Kopio liittymisasiakirjasta energiansäästösopimusjärjestelmään Selvitys uutta teknologiaa edustavissa hankkeissa teknologian uutuusarvosta sekä arvio hankkeen vaikutuksista teknologian kaupallistamiseen ja käyttöönoton edistämiseen 12 HAKIJAN ALLEKIRJOITUS Allekirjoittaneet vakuuttavat tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi ja antavat yllä mainitun suostumuksen tietojen antamiseen ja saamiseen. Paikka ja päivämäärä Kaupparekisterin mukainen virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys E (6)

4 Energiakatselmusmalli KATSELMUSKOHTEEN TIEDOT (Huom! Jos valitset harmaalla merkittyjä vaihtoehtoja, on sinun valittava jokin muukin malli.) Kohteen nro Kiint. energiakatsastus Teollisuuden energiakatselmus Kaukolämpökatselmus Kiint. energiakatselmus Teollisuuden energia-analyysi Kiint. seurantakatselmus Prosessiteoll. energia-analyysi vaihe 1 Työkust. sisältää uusiutuvien tarkast. lisäosuuden Kiint. käyttöönottokatselmus Prosessiteoll. energia-analyysi vaihe 2 Katselmoitu aiemmin KTM-tuella YLEISTIEDOT Yritys, yhteisö Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti Kohteen nimi Toimialaluokka (TOL 95 [3 nroa]) Rakennustyyppi (Tilastokeskuksen rakennusluokitus [3 nroa]) Postiosoite Kiinteistörekisteritunnus Rakennustilavuus rm 3 Lämmitetty osuus rm 3 Rakennuspinta-ala brm 2 KATSELMUSKOHTEEN ENERGIATALOUS VUONNA Kulutusmuoto Kustannukset (euroa/a) Kulutukset (Vesi: 1000 m 3 /a) (Muut: MWh/a) Yksikkökustannus (Vesi: euroa/m 3 ) (Muut: euroa/mwh) Ominaiskulutus (Vesi: dm 3 /rm 3 ) (Muut: kwh/rm 3 ) Sähkö Kaukolämpö Vesi Muut energialähteet (nimet): KOHTEEN KATSELMUSKUSTANNUKSET Työkustannus (oma + vieras työ) (euroa) Matkakustannus (euroa) (euroa) KATSELMUKSEN TEKIJÄT Katselmoijan (yritys tai yhteisö) Työosuus % Katselmuksen vastuuhenkilö Todistuksen nro LISÄTIETOJA E (6)

5 OHJEITA YLEISTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää valtionavustuksena tukea energiainvestoinneille valtioneuvoston asetuksen 1063/2012 nojalla valtion talousarvion momentin sitoumusvaltuuden rajoissa. Energiatuen myöntämisen ehdot ilmenevät em. asetuksesta. Tukien väärinkäyttöön liittyvät rikosoikeudelliset seuraamukset on säädetty rikoslaissa (rikoslain 29. luku). Energiatukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiölle, asuinkiinteistöille, valtion laitoksille, valtionosuutta saaville perustamishankkeille eikä maatiloille tai niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille. Hyväksyttäviltä kustannuksiltaan enintään 35 miljoonan euron energiatehokkuus- tai uusiutuvan energian investointeihin myöntää tuen ELY-keskus. Muut tuet ja kaikki uuden teknologian investointituet myöntää ministeriö. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE (numerot viittaavat kyseiseen täyttökohtaan) 1 HAKIJAna tulee pääsääntöisesti olla selvityksen kohdeyritys tai -yhteisö tai sen energiakustannuksista vastaava taho. Jos hankkeen toteuttamiseen osallistuu useampi kuin yksi yritys ja yrityksen ohella myös yritystoimintaa harjoittamaton yhteisö, tuki voidaan myöntää ja maksaa yritykselle tai yhteisölle, joka on sitoutunut vastaamaan tuen käytöstä koko hankkeeseen. 3 HANKKEEN NIMI JA TIIVISTELMÄ kohdassa esitetään hankkeen nimi ja tarkoitus. Tarkempi kuvaus esitetään erillisessä projektisuunnitelmassa. 4 KUSTANNUSARVIOSSA ilmoitetaan yhteenveto hyväksyttävistä kustannuksista, joita ovat oman henkilöstön osallistumisesta aiheutuvat palkat sosiaalikuluineen, vieraat työt ja palvelut ja selvityksen teon kannalta välttämättömät matkakustannukset. Palkkakustannusten veloitusperuste tulee mainita. Kaikki kustannukset esitetään ilman arvonlisäverotuksessa vähennettäviä veroja. 5 RAHOITUSSUUNNITELMASSA ilmoitetaan kaikki hankkeeseen osallistuvat julkiset ja yksityiset rahoittajat. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusosuus on enintään 40 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Poikkeuksena ovat energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneet kunnat, mikroyritykset ja pk-yritykset, joilla tuki voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneet kunnat voivat saada enintään 60 % tuen uusiutuvan energian kuntakatselmukseen. 8 HAKIJAN ENERGIATALOUS kuvataan esittämällä tärkeimpien energialähteiden kulutus ja kustannustiedot viimeisen käytet- tävissä olevan 12 kuukauden jakson ajalta. 11 LIITTEET Edellä mainitun lisäksi liitteissä on huomioitava: PROJEKTISUUNNITELMASSA kuvataan selvityksen tavoitetta, sisältöä, toteutustapaa, menetelmiä, raportointia ja tulosten hyödyntämismahdollisuuksia. Energiakatselmushankkeista, jotka toteutetaan Motivan ohjeiden mukaisesti, ei 2. vaiheen prosessiteollisuuden analyysiä lukuunottamatta tarvita erillistä projektisuunnitelmaa. TIETOINA HAKIJASTA tulee esittää yrityksen kaupparekisteriote, verottajan ilmoitus tai muu vastaava tieto. Mikäli hakijana on kunta tai kuntayhtymä, ei tietoja tarvitse toimittaa. TIETOJA KATSELMUSKOHTEISTA esitetään lomakkeen sivulle 3, jota kopioidaan riittävä määrä (1 kohde/lomake). Jokainen kohde numeroidaan ja siitä esitetään pyydetyt yleistiedot, tietoja kohteen energiataloudesta ja katselmuskustannuksista sekä tieto katselmuksen tekijöistä. KATSELMUKSEN VASTUUHENKILÖITÄ on nimettävä kaksi jokaiseen energiakatselmushankkeeseen (sekä LVI että sähkö). Energiakatselmoijan peruskurssin todistuksesta on liitettävä kopio hakemukseen. Prosessiteollisuuden ja energiaalan hankkeissa voidaan LVI- ja/tai sähkövastuuhenkilöiden sijaan nimetä hakijan omasta organisaatiosta Motivan hyväksymä ns. hakija-vastuuhenkilö tai -vastuuhenkilöt. Hyväksynnästä on oltava tukihakemuksen liitteenä kirjallinen todistus. KAUKOLÄMPÖKATSELMUKSISSA ilmoitetaan tuen laskentaperusteena oleva "myyty kaukolämpöenergia" hakemuslomak keen liitteenä olevassa KATSELMUSKOHTEEN TIEDOT lomakkeessa kohdassa KATSELMUSKOHTEEN ENERGIATALOUS - Kaukolämpö MWh/a. Ko. lomakkeen kohdassa LISÄTIETOJA esitetään valittu Kaukolämpökatselmuksen toteutuslaajuus ja myydyn kaukolämpöenergian laskentaperuste hinnoittelutalukossa olevan ohjeen mukaisesti. ENERGIANSÄÄSTÖSOPIMUKSEN LIITTYMISASIAKIRJAN kopio liitetään hakemukseen, mikäli hanke liittyy TEM:n energiatehokkuussopimusjärjestelmään. 12 ALLEKIRJOITTAJANA tulee olla hakijan nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö/henkilöt. HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN Hakemus jätetään siihen alueelliseen ELY-keskukseen, jonka toimialueella investoinnin rakennustyöt toteutetaan. Hakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen hankkeen aloittamista. E (6)

6 ARVIO ENERGIATUEN VAIKUTUKSISTA HANKKEEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Arvioikaa hakemanne energiatuen ensisijainen vaikutus hankkeen toteuttamiseen (Huom. Valitkaa ainoastaan yksi vaihtoehto) Hanketta ei toteuteta lainkaan ilman tukea 1) Hanke toteutetaan laajempana kuin ilman tukea Hanke toteutetaan laadullisesti korkeatasoisempana kuin ilman tukea Hankkeen toteuttamisen aikataulua aikaistetaan tuen avulla Perustelkaa vastauksenne lyhyesti kk 2 Arvioikaa seuraavien tunnuslukujen näkökulmasta energiatuella rahoitettavan hankkeen yritystason vaikutuksia kahden vuoden kuluttua hankkeen valmistumisen jälkeen 2) Hankkeen toteuttamisen arvioidaan lisäävän liikevaihtoa euroa % nykyisestä Hankkeen toteuttamisen arvioidaan kasvattavan vientiä (Huom. viennillä tarkoitetaan hanketta toteuttavan yrityksen suoraa vientiä) euroa % nykyisestä Hankkeen toteuttamisen arvioidaan lisäävän yrityksen työpaikkoja nykyisestä uusia kokoaikaisia pysyviä työpaikkoja (kpl) joista naistyöpaikkoja (kpl) uudistettuja työpaikkoja (kpl) joista naistyöpaikkoja (kpl) projektin aikaisia uusia työpaikkoja (htv) joista naistyöpaikkoja (htv) 3 Arvioikaa hankkeen toteuttamisen yritystason vaikutuksia seuraavien osa-alueiden kehittymiseen kahden vuoden kuluttua 2) hankkeen valmistumisesta asteikolla 1 5 (ei lainkaan erittäin paljon). Vastatkaa jokaiseen vaihtoehtoon Yrityksen kannattavuus paranee Yrityksen markkinaosuus kotimaassa lisääntyy Yrityksen käyttämän teknologian taso paranee Yrityksen tuotteen tai palvelun laatu paranee Tuotantomenetelmät kehittyvät Hanke vaikuttaa uuden tuotteen/tuotantomenetelmän tai palvelun syntymiseen 1) Hanke jää joko kokonaan toteutumatta ilman haettavaa tukea, tai hanke toteutetaan sellaisenaan tai osittain, mutta toteuttamisen sijaintipaikkakunta on toinen. 2) Kysymyksissä 2 ja 3 muutoksen suuruutta arvioidaan hakemushetkellä voimassa olevan tilinpäätöksen / ko. ajankohdan tilanteeseen verrattuna. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS Allekirjoittaneet vakuuttavat tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi ja antavat yllä mainitun suostumuksen tietojen antamiseen ja saamiseen. Paikka ja päivämäärä Kaupparekisterin mukainen virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys E (6)

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1 Yrityksen liittyminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan LOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJE LIITTEET: ENERGIAKATSELMUS- JA INVESTOINTITUET,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012

POMPPUA VIENTIIN. VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012 POMPPUA VIENTIIN VARA & VIENTIVERKOSTOTOIMINTA Lapua 23.03.2012 1 ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) MERKINTÖJÄ Kirjausmerkinnät (hakemuksen saapumispäivä, dnro) 2 HAKIJA (yhteishankkeissa

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

I ale Elinkeino-, liikenne- ja

I ale Elinkeino-, liikenne- ja I ale Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ^^"ct^cti4. I^1,,;2 ei // 1(7) SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Olavinkatu 27 D 57130 SAVONLINNA Annettu postin kuljetettavaksi / / /,2o/ Y-tunnus 1100165-8

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje Botnia-Atlantica-rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa Ohjelmakausi 2007-2013 Tarkennettu 1.1.2014, koskee ajanjaksoa 1.1.-30.6.2014 Sisältö 1.

Lisätiedot

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke 1(5) HANKETUKIHAKEMUS Ylshyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Uusi hakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Muutos saatuun rahoituspäätökseen Euroopan

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) Viranomainen täyttää: 1.6.2015 ELY-keskus Dnro: Saapunut: Siirretty: Hankenumero: / 20 / 20 Hakija täyttää: (täyttöohjeet sivulla 4) 1. Hankkeen nimi

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 1(5) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Lnro 2306D

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot