ASIKKALAN KUNTA LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT MÄÄRITELMIÄ 2 LIIKUNTAPAIKKOJEN PUHTAANAPITO 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT MÄÄRITELMIÄ 2 LIIKUNTAPAIKKOJEN PUHTAANAPITO 3"

Transkriptio

1 1 ( 19 ) ASKKALAN KUNTA LKUNTAPAKKOJEN SSÄLLYSLUETTELO MÄÄRTELMÄ 2 LKUNTAPAKKOJEN PUHTAANAPTO 3 KVTUHKAPNTASTEN PALLOKENTTEN KUNNOSSAPTO 5 LENTOPALLOKENTTEN KUNNOSSAPTO 8 BEACH VOLLEY KENTTEN KUNNOSSAPTO 10 UMARANTOJEN KUNNOSSAPTO 12 ULKOKUNTOLUALUEDEN KUNNOSSAPTO 15 FRSBEEGOLFRADAN KUNNOSSAPTO 17 LKUNTA-ALUEDEN VALASTUKSEN KUNNOSSAPTO 19

2 2 ( 19 ) MÄÄRTELMÄ Kunnossapito = hoito + ylläpito (KPL) Asikkalan kunnan liikuntapaikkojen kunnossapidossa käytetään maksimissaan kolmea (3) eri kunnossapitoluokkaa. Kunnossapitoluokat vaihtelevat kunnossapitotehtävittäin. Laatuvaatimukset Tehtäväkohtaisissa laatuvaatimuksissa tarkennetaan hoidettavien kohteiden laatu heti tehtävien toimenpiteiden jälkeen, miten ja milloin työ suoritetaan, laadun mittaamisen perusteet sekä esitetään muita tarkentavia ohjeita. Määrämittausperuste Määräluettelossa liikuntapaikkojen kunnossapidettävä pinta-ala ilmoitetaan 1 m 2 :n tarkkuudella

3 3 ( 19 ) Kortti C1 LKUNTAPAKKOJEN PUHTAANAPTO Milloin työ on suoritettava Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Liikuntapaikkojen määräluettelossa on esitetty puhtaanapidossa käytettävä kunnossapitoluokka. Alla esitetyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden tarkistuskertojen määrä on ohjeellinen ja riippuu mm. vuodenajoista, juhlapyhistä, lomakausien ajankohdista yms. asioista, jotka saattavat vaikuttaa siisteyden tasoon joko yleisesti tai paikallisesti. Taulukko 1. Siisteyden taso ja tarkistusajankohdat kunnossapitoluokittain (KPL) Siisteyden taso ja tarkastusajankohdat Yleisilmeeltään siisti ja puhdas roskista ja lehdistä siisteys tarkistetaan kesäkaudella 5 x viikossa ja sen ulkopuolella 2 kertaa kuukaudessa. Yleisilmeeltään siisti, roskaantumista sallitaan vähäisissä määrin siisteys tarkistetaan kesäkaudella kaksi kertaa viikossa sen ulkopuolella kerran kuukaudessa. Roskia voi esiintyä jonkin verran siisteys tarkistetaan vähintään kerran viikossa kesäkaudella sen ulkopuolella kerran kuukaudessa. Laatuvaatimukset Roska-astiat tulee tyhjentää niiden täyttyessä kunnossapitoluokasta riippumatta. Välittömästi puhtaanapitotyön jälkeen alueiden ja varusteiden tulee olla kunnossa, roskattomia ja siistejä ja roska-astioiden tyhjiä. Työhön kuuluu kunnan vastuulle kuuluvien liikuntapaikkojen kulkuväylien, pysäköintipaikkojen ja niillä olevien varusteiden puhtaanapito kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisesti ellei tilaajan kanssa erikseen ole muuta sovittu. Laadun mittaaminen ja todentaminen Puhtaanapidon laatu todetaan silmämääräisesti.

4 4 ( 19 ) Määrämittausperuste Mittayksikkö m 2 Mittaustapa Kohdekartoissa esitetyt liikuntapaikkaalueiden ja niiden ympäristössä olevien muiden yleisten alueiden pinta-alatiedot Työselitys Puhtaanapitoon kuuluvien kulutusjätteiden, luonnonroskien, lian poistaminen ja roska-astioiden tyhjentäminen tulee tehdä työkohteen koon ja laadun edellyttämillä menetelmillä. Yksittäisissä kohteissa puhtaanapitoa ja tarkkailua on tehostettava riittävän siisteyden tason ylläpitämiseksi (esim. myyntipisteiden, tupakkapaikkojen yms. lähiympäristö). Puhtaanapitotyöhön sisältyy myös luvattomien mainosten poistaminen liikuntapaikoilta sekä kerättyjen roskien ym. jätteiden poiskuljetus ja hävittäminen siihen liittyvine jätemaksuineen. Viheralueiden puhtaanapito hoidetaan vihertöistä annettujen laatuvaatimusten mukaisesti. lkivallasta ja muista puutteista tulee ilmoittaa tilaajalle samana päivänä. Puhtaanapitotyöt tulee ajoittaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikuntapaikan käyttäjille. Lisätietoja _

5 5 ( 19 ) Kortti C2 KVTUHKAPNTASTEN PALLOKENTTEN KUNNOSSAPTO Milloin työ on suoritettava Kivituhkakenttien kevätkunnostus tehdään lumien sulamisen jälkeen ja kenttien kuivattua, kuitenkin viimeistään 1.5. mennessä. Kesähoitotöitä tehdään saakka. Syyskunnostustyöt ajoitetaan väliselle ajalle. Työ toteutetaan kunnossapitoluokittain siten, että taulukon 1 mukaiset hoitotasovaatimukset toteutuvat kesäaikana. Kunnossapitotyöt ajoitetaan kesäkaudella taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Kivituhkakenttien kesähoito (KPL) Hoidon taso Kentän pinnan tulee olla tasainen. Kentällä ei saa olla pinnasta erottuvia yksittäisiä kuoppia, uria, kulutuskerroksen materiaalin muodostamia kasoja tai muita epätasaisuuksia. Kulutuskerroksessa ei saa olla lajittumia. Kentällä ei saa olla vettä kerääviä laakeita painanteita. Kulutuskerroksen paksuus tulee olla vähintään 50 mm tai erikseen sovitun suuruinen. Hiekkapintaiset kentät on pidettävä pintakerroksen osalta niin kosteina, että käytön ja kunnostuksen aikana ei nouse ilmaan haitallista pölykerrosta. Pölyn nouseminen kentän pinnasta ei saa olla 50 cm korkeampaa. Mahdollistaa koulujen, päiväkotien ja kaupunkilaisten vapaata käyttöä. Kentän pinnan tulee olla pääpiirteittäin tasainen. Kentällä voidaan sallia pieniä yksittäisiä, normaalista kentän käytöstä syntyneitä epätasaisuuksia kuten uria, kulutuskerroksen lajittumia tai vähäisiä esim. heittovälineistä jääviä jälkiä. Kentällä ei saa olla vettä kerääviä laakeita painanteita. Kulutuskerroksen paksuus tulee olla vähintään 50 mm tai erikseen sovitun suuruinen. Pölyämistä jonkin verran sallitaan. Mahdollistaa koulujen, päiväkotien ja kaupunkilaisten vapaata käyttöä varusteiltaan vaatimattomissa olosuhteissa. Kentän pinnan tulee olla pääpiirteittäin tasainen. Kentällä voidaan sallia jonkin verran normaalista kentän käytöstä syntyneitä epätasaisuuksia sekä kulutuskerroksen lajittumia. Kentällä voidaan sallia vähäisiä vettä kerääviä laakeita painanteita. Painanteet tulee kuitenkin poistaa viimeistään seuraavan lanauskerran yhteydessä. Kulutuskerroksen paksuus tulee olla vähintään 30 mm tai erikseen sovitun suuruinen. Pölyämistä kohtalaisesti sallitaan.

6 6 ( 19 ) Taulukko 2. Kivituhkakenttien pinnan kesähoidon töiden ajoittaminen (KPL) Toimenpideaika Kunnostus tehdään päivittäin ja rajamerkinnät tarvittaessa. Kenttä lanataan tarpeen mukaan, normaalisti kerran päivässä. Lanaus on pyrittävä tekemään vilkkaimman käyttöajan ulkopuolella. Tarvittaessa kenttä tulee lanata edellistä useammin, esim. ennen merkittäviä jalkapallo, pesäpallo tms. otteluita tai tapahtumia. Kulutuskerrosmateriaalin lisäys (0-6 mm) tehdään tarpeen mukaan siten, että kunnossapitoluokan vaatimukset täyttyvät eikä karkeampi kiviaines pääse pintaan. Yleisurheilun suorituspaikkojen puhdistus, pehmitys ja tasaus tehdään kerran viikossa ja korjaus tarpeen mukaan. Juoksuratojen lanaus ja jyräys kahdesti viikossa. Kunnostus tehdään kerran viikossa ja rajamerkinnät tarpeen mukaan. Kenttä lanataan tarpeen mukaan, normaalisti kerran viikossa. Lanaus on pyrittävä tekemään vilkkaimman käyttöajan ulkopuolella. Kulutuskerrosmateriaalin lisäys tehdään tarpeen mukaan siten, että kunnossapitoluokan vaatimukset täyttyvät. Yleisurheilun suorituspaikkojen puhdistus, pehmitys ja tasaus tehdään kerran kahdessa viikossa ja korjaus tarpeen mukaan. Juoksuratojen lanaus ja jyräys tehdään viikoittain. Kunnostus ja rajamerkinnät tehdään tarpeen mukaan. Kenttä lanataan tarpeen mukaan. Lanaus on pyrittävä tekemään vilkkaimman käyttöajan ulkopuolella. Kulutuskerrosmateriaalin lisäys tehdään tarpeen mukaan siten, että kunnossapitoluokan vaatimukset täyttyvät. Laatuvaatimukset Välittömästi kunnossapitotöiden jälkeen kenttä oheisväylineen ja pysäköintipaikkoineen on laatutasomäärityksen mukaisessa käyttökunnossa. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa, ellei erikseen toisin sovita. Kunnossapitotyöt tulee ajoittaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikuntapaikan käyttäjille. Laadun mittaaminen ja todentaminen Laatu todetaan silmämääräisesti. Määrämittausperuste Mittayksikkö m2 Mittaustapa Kohdekartoissa ilmoitettu kentän pintaala

7 7 ( 19 ) Työselitys Kenttien kunnostus aloitetaan johtamalla sulamisvedet pois. Sulamisvesien poistuminen varmistetaan kaivojen ja putkistojen aukaisemisella. Kun lumi ja jää ovat sulaneet kentiltä, aloitetaan pinnan muokkaus pelikuntoon tasaamalla, kivituhkaa lisäämällä ja tarvittaessa jyräämällä. Työhön kuuluu kentän lanaus, kulutuskerrosmateriaalin lisäys ja levitys sekä mahdollinen tarvittava kastelu ja tiivistys jyräämällä. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Lanaus on pyrittävä tekemään kulutuskerroksen ollessa kostea. Tarvittaessa kenttä on kasteltava kevyesti ennen lanausta ja materiaalin lisäystä tasaisen levittymisen ja tiivistymisen varmistamiseksi. Vähäiset kulutuskerrosmateriaalin lisäykset voidaan tehdä ilman tiivistystä esim. lanauksen yhteydessä. Suuremmille alueille tai paksuna kerroksena tehtävät lisäykset vaativat erillisen tiivistyksen. Normaalia lanaustarvetta useammista lanaus-, pölynsidonta- ja materiaalin lisäyskerroista (esim. yksittäiset merkittävät ottelut tai tapahtumat) sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Kentän kulutuskerroksen parantamisesta ja uudelleenmuotoiluista sekä kulutuskerrosmateriaalin lisäyksistä sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Työhön kuuluu pölynsidontamateriaalin levitys ja mahdollinen tarvittava kastelu. Pölynsidonta tulee pyrkiä tekemään kentän lanauksen yhteydessä ja ajoittamaan niin, että kentän pinta on kostea. Tarvittaessa kenttä on kasteltava erikseen. Työt suoritetaan tilaajan hyväksymällä materiaalilla. Elo-/ syyskuun aikana puhdistetaan salaoja- ja sadevesikaivot, tarkistetaan putkiston toimivuus ja tarvittaessa ne huuhdellaan. Kentän pinnat tasataan ja painumat korjataan ennen talven tuloa. Lisätietoja

8 8 ( 19 ) Kortti C3 LENTOPALLOKENTTEN KUNNOSSAPTO Milloin työ on suoritettava Lentopallokenttien kevätkunnostus tehdään välisenä aikana. Kesähoitotöitä tehdään välisenä aikana. Syyskunnostustyöt ajoitetaan väliselle ajalle. Työ toteutetaan kunnossapitoluokittain siten, että taulukon 1 mukaiset hoitotasovaatimukset toteutuvat kesäaikana. Kunnossapitotyöt ajoitetaan kesäkaudella taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Lentopallokenttien kesähoito (KL) Hoidon taso Mahdollistaa kentän vapaata käyttöä. Kentän pinnan tulee olla pääpiirteittäin tasainen. Kentällä voidaan sallia pieniä yksittäisiä, normaalista kentän käytöstä syntyneitä epätasaisuuksia kuten esimerkiksi vähäisiä pelaamisesta jääviä jälkiä. Kentällä ei saa olla vettä kerääviä laakeita painanteita. Kulutuskerroksen paksuus tulee olla vähintään 50 mm tai erikseen sovitun suuruinen. Pölyämistä jonkin verran sallitaan. Mahdollistaa kentän vapaata käyttöä vaatimattomissa olosuhteissa. Kentän pinnan tulee olla pääpiirteittäin tasainen. Kentällä voidaan sallia jonkin verran normaalista kentän käytöstä syntyneitä epätasaisuuksia sekä kulutuskerroksen lajittumia. Kentällä voidaan sallia vähäisiä vettä kerääviä laakeita painanteita. Painanteet tulee kuitenkin poistaa viimeistään seuraavan lanauskerran yhteydessä. Kulutuskerroksen paksuus tulee olla vähintään 30 mm tai erikseen sovitun suuruinen. Pölyämistä sallitaan kohtalaisesti. Taulukko 2. Lentopallokenttien kesähoidon töiden ajoittaminen (KL) Toimenpideaika Kentän varusteiden kunto tarkistetaan viikoittain. Kenttä lanataan tarpeen mukaan, vähintään kerran viikossa. Lanaus on pyrittävä tekemään vilkkaimman käyttöajan ulkopuolella. Kulutuskerrosmateriaalin lisäys tehdään tarpeen mukaan siten, että kunnossapitoluokan vaatimukset täyttyvät. Kentän varusteiden kunto tarkistetaan kerran kuukaudessa. Kenttä lanataan tarpeen mukaan, vähintään kerran kahdessa viikossa. Lanaus on pyrittävä tekemään vilkkaimman käyttöajan ulkopuolella. Kulutuskerrosmateriaalin lisäys tehdään tarpeen mukaan siten, että kunnossapitoluokan vaatimukset täyttyvät.

9 9 ( 19 ) Laatuvaatimukset Välittömästi kunnossapitotöiden jälkeen kenttä oheisväylineen ja pysäköintipaikkoineen on laatutasomäärityksen mukaisessa käyttökunnossa. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa, ellei erikseen toisin sovita. Kunnossapitotyöt tulee ajoittaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikuntapaikan käyttäjille. Laadun mittaaminen ja todentaminen Laatu todetaan silmämääräisesti. Määrämittausperuste Mittayksikkö m2 Mittaustapa Kohdekartoissa ilmoitettu kentän pintaala Työselitys Lentopallokenttien kevätkunnostuksessa kentille asennetaan tilaajan toimesta verkot ja muut varusteet. Kentän pinta saatetaan sille asetettujen laatuvaatimuksien mukaiseksi ja kentältä poistetaan roskat ja muut siihen kuulumattomat esineet. Kulutuskerrosta lisätään tarpeen mukaan käyttökauden aikana laatuvaatimusten mukaisesti. Tarkemmat työohjeet kivituhkapintaisen kentälle on esitetty kortissa C2. Kesäkaudella kentän varusteiden kuntoa valvotaan ja niitä korjataan tarvittaessa. Syyskunnostuksen yhteydessä verkot ja muut irrotettavat varusteet poistetaan kentältä ja ne varastoidaan tilaajan toimesta. Lisätietoja

10 10 ( 19 ) Kortti C4 BEACH VOLLEY KENTTEN KUNNOSSAPTO Milloin työ on suoritettava Beach volley -kenttien kevätkunnostus tehdään välisenä aikana. Kesähoitotöitä tehdään välisenä aikana. Syyskunnostustyöt ajoitetaan väliselle ajalle. Työ toteutetaan kunnossapitoluokittain siten, että taulukon 1 mukaiset hoitotasovaatimukset toteutuvat kesäaikana. Kunnossapitotyöt ajoitetaan kesäkaudella taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Beach volley- kenttien kesähoito (KL) Hoidon taso Kentällä on tasarakeista hiekkaa vähintään 30 cm syvyydeltä ja sitä ympäröi joka puolelta vähintään 3 m levyinen vapaa alue. Hiekka ei sisällä pelaajille vaarallisia esineitä kuten kookkaita kiviä tai lasia. Kentällä on pääasiassa tasarakeista hiekkaa vähintään 15 cm syvyydeltä ja sitä ympäröi joka puolelta vähintään 1 m levyinen vapaa alue. Hiekka ei sisällä pelaajille vaarallisia esineitä kuten kookkaita kiviä tai lasia. Taulukko 2. Beach volley- kenttien kesähoidon töiden ajoittaminen (KL) Toimenpideaika Kentän varusteiden kunto tarkistetaan viikoittain. Kentän hiekka jyrsitään ja tasataan kerran kuukaudessa. Kentälle lisätään hiekkaa tarvittaessa. Kentän varusteiden kunto tarkistetaan kerran kuukaudessa. Kentän hiekka jyrsitään ja tasataan tarvittaessa. Kentälle lisätään hiekkaa tarvittaessa. Laatuvaatimukset Välittömästi kunnossapitotöiden jälkeen kenttä oheisväylineen ja pysäköintipaikkoineen on laatutasomäärityksen mukaisessa käyttökunnossa. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa, ellei erikseen toisin sovita. Kunnossapitotyöt tulee ajoittaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikuntapaikan käyttäjille. Laadun mittaaminen ja todentaminen Laatu todetaan silmämääräisesti.

11 11 ( 19 ) Määrämittausperuste Mittayksikkö m2 Mittaustapa Kohdekartoissa ilmoitettu kentän pintaala Työselitys Beach volley -kenttien kevätkunnostuksessa kentille asennetaan verkot ja muut varusteet tilaajan toimesta. Kentän hiekka haravoidaan ja siitä poistetaan roskat ja muut siihen kuulumattomat esineet, jonka jälkeen se jyrsitään ja tasoitetaan. Hiekkaa lisätään tarvittaessa kenttäalueelle. Kesäkaudella kentän varusteiden kuntoa valvotaan ja niitä korjataan tarvittaessa. Kentän hiekan sisältöä valvotaan ja sieltä poistetaan vaaralliset kappaleet. Syyskunnostuksen yhteydessä verkot ja muut varusteet poistetaan kentältä ja ne varastoidaan tilaajan toimesta. Lisätietoja

12 12 ( 19 ) Kortti C5 UMARANTOJEN KUNNOSSAPTO Milloin työ on suoritettava Uimarantojen valmisteleva kunnostus uimakautta varten tulee suorittaa välisenä aikana. Uimarantojen kesäaika sijoittuu välille Työ toteutetaan kunnossapitoluokittain siten, että taulukon 1 mukaiset hoitotasovaatimukset toteutuvat kesäaikana. Kunnossapitotyöt ajoitetaan kesäkaudella taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1. Uimarantojen kesähoito (KPL) Hoidon taso Taulukko 2. Uimarantojen kesähoitotoimenpiteiden ajoittaminen Uimarannat ja uintialueet ovat yleisilmeeltään siistit ja hoidetut. Näkyviä roskia ei ole ja uimarannan kalusto, ilmoitustaulut, ohjetaulut, pelastuskalusto, mahdolliset laiturit ja leikkialueiden laitteet ovat määrityksien mukaisesti hoidetut. Uimarantakäytöstä poistettu alue hoidetaan avoimena viheralueena. (KPL) Toimenpideaika Uimarantojen tarkastukset suoritetaan päivittäin. Uima-rantojen varusteiden kunto tulee saattaa asianomaiselle tasolle vuorokauden sisällä puutteiden havainnosta. Uima-alueen hiekan perusteellisempi puhdistus suoritetaan tarvittaessa. Hiekan tasaus tehdään tarvittaessa. Hoidetaan viheralueena. Laatuvaatimukset Välittömästi kunnossapitotöiden jälkeen alue oheisväylineen ja pysäköintipaikkoineen on laatutasomäärityksen mukaisessa käyttökunnossa. Uimaranta-alueella ei saa olla lasinsiruja eikä ulosteita. Urakoitsijan on huomioitava, että uimaranta-alueella saattaa esiintyä suuria hanhiparvia. Puku- ja wc-tilojen tulee olla siistejä, ehjiä ja käyttökuntoisia. Wc:ssä riittävästi wc-paperia ja kuiviketta niin, että ne riittävät seuraavaan siivouskäyntiin. Kalusteiden, laiturien, tikkaiden ym. rakenteiden tulee olla turvallisessa käyttökunnossa, eikä niissä saa olla vikoja tai puutteita. Opastaulut, merkit, ja pelastusvälineet ovat omilla paikoillaan ja ehjiä.

13 13 ( 19 ) Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa, ellei liikuntapaikkakohtaisessa määrityksessä toisin ilmoiteta. Kunnossapitotyöt tulee ajoittaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikuntapaikan käyttäjille. Laadun mittaaminen ja todentaminen Laatu todetaan silmämääräisesti. Uimaveden laadun mittaamisesta vastaa Tilaaja. Määrämittausperuste Mittayksikkö m2 Mittaustapa Kohdekartoissa ilmoitettu alueen pintaala Työselitys Uimakauden valmistelevat työt: Uimarantojen tulee olla perussiivottuna ja varusteet tarkistettuna mennessä. Kevätkunnostukseen kuuluu puku- ja wc-tilojen perusteellinen siivous. Lisäksi uintialueen pohja (2 metrin syvyyteen saakka) tulee tarkastaa kahlaamalla / sukeltamalla ennen kauden alkamista ja tarvittaessa uintikauden aikana. Uintialueella vedestä ja pohjasta on poistettava haitalliset ja muut alueelle kuulumattomat esineet ja aines. Työstä toimitetaan raportti tilaajalle. Uimakauden työt: Uimarantojen wc- ja pukutilat tulee pitää siistinä ja kunnossa. Uintikaudella puku- ja wc-tilat pidetään aina avoinna. Puutteista rannan varusteissa ilmoitetaan heti niiden tultua havaituksi ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi tilaajan ohjeiden mukaisesti. Urakoitsija huolehtii wc-alustojen tyhjentämistarpeesta koko uimakauden ja huolehtii, että kaikissa vessoissa on aina riittävästi vessapaperia ja kuiviketta. Tilaaja ilmoittaa sitomattomana tietona, että Pirppulan- ja Kuotaanrannan bajamajojen keskimääräinen tyhjennysaikaväli on ollut aikaisempina vuosina 3 viikkoa. Hoitokierroksilla tarkastetaan pukukopit ja vessojen siisteys, lisätään tarvittaessa wc-paperia ja kuiviketta, puhdistetaan lattiatasot ja huuhdellaan vedellä, jos se on siisteyden takia tarpeellista tehdä. Lisäksi tarkastetaan, että pelastusrengas ja heittonaru ovat paikoillaan ja rakenteet ja varusteet ovat kunnossa. Rikkoutuneista välineistä, töhrimisistä, vahingonteoista tulee ilmoittaa viipymättä tilaajalle. Mahdollisista rakenteiden kausikorjauksista ja välineiden täydennyksistä sovitaan erikseen. Jos hoitotöiden yhteydessä huomataan turvallisuutta vaarantavia epäkohtia, tulee ne välittömästi korjata. Jos kor-

14 14 ( 19 ) jaaminen ei ole mahdollista, on pääsy vaarakohtaan estettävä ja ilmoitettava välittömästi tilanteesta tilaajalle. Uimarantojen A3 hoitoluokan nurmialueiden hoitopituus on uimarantaalueilla 5 10cm ja muilla uimaranta-alueen läheisillä alueilla 5 15 cm. Uimarannalla säilytettävien veneiden välien, rantakaistan ja reunaalueiden, puiden, ym. esteiden ympäryksien ruohon ja puuvartisten vesojen leikkuu tulee tehdä siimaleikkurilla tai vastaavalla vähintään 2 kertaa kasvukaudessa, ensimmäinen kerta tulee tehdä 30.6 mennessä. Uimarantaalueen nurmialueita ei lannoiteta ja kalkita eikä kemiallista rikkakasvintorjuntaa saa toteuttaa. Rantaan ajautuneiden kaislojen poisto toteutetaan kaksi kertaa (kesässä, kesä- ja heinäkuussa). Jätteet kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan Vehkoon teollisuusalueelle. Uimaveden laadun mittaukset tehdään Tilaajan toimesta kerran kuukaudessa. Tilaaja toimittaa urakoitsijalle tulosteen uimarannan ilmoitustaululle kiinnitettäväksi määräysten mukaisten vesinäytteiden tuloksista. Urakoitsija tarkistaa uimakauden aikana, että viimeisin näytetulos on nähtävissä ilmoitustaululla. Uimakauden jälkeiset työt: Syyskunnostus tulee olla tehtynä mennessä. Syyskunnostukseen kuuluu tilojen viimeinen siivous, wc-tilojen jäteastioiden tyhjentäminen, sekä ovien lukitseminen. Lisätietoja

15 15 ( 19 ) Kortti C6 ULKOKUNTOLUALUEDEN KUNNOSSAPTO Milloin työ on suoritettava Ulkokuntoilualueiden valmisteleva kunnostus kesäkautta varten tulee suorittaa välisenä aikana. Kuntoilualueiden kesäaika sijoittuu välille Talvikaudella ulkokuntoilualueilla ei suoriteta kunnossapitotöitä. Työ toteutetaan kunnossapitoluokittain siten, että taulukon 1 mukaiset hoitotasovaatimukset toteutuvat kesäaikana. Kunnossapitotyöt ajoitetaan kesäkaudella taulukon 2 mukaisesti Taulukko 1. Ulkokuntoilualueiden kesähoito (KL) Hoidon taso Mahdollistaa turvallisen ja esteettömän kuntoilun alueella. Kuntoilualue on yleisilmeeltään siisti ja hoidettu. Kuntoilualueen sorapintaisen alustan pinnan tulee olla pääpiirteittäin tasainen. Pinnalla voidaan sallia pieniä yksittäisiä, normaalista kentän käytöstä syntyneitä epätasaisuuksia kuten esimerkiksi vähäisiä kuntoilusta jääviä jälkiä. Kentällä ei saa olla vettä kerääviä laakeita painanteita. Näkyviä roskia ei ole ja kuntoilualueen laitteet ja varusteet ovat määrityksien mukaisesti hoidetut. Taulukko 2. Ulkokuntoilualueiden kunnossapidon töiden ajoittaminen (KL) Toimenpideaika Kuntoilualueen laitteiden tarkastukset ja turvallinen toimivuus toteutetaan silmämääräisesti päivittäin. Turvattomat kuntoilulaitteet tulee merkitä välittömästi havainnon jälkeen Ei käytössä -merkinnällä ja turvallisuuspuutteista tulee raportoida välittömästi Tilaajaa. Kuntoilualueen pinta lanataan tarpeen mukaan, normaalisti kerran viikossa. Lanaus on pyrittävä tekemään vilkkaimman käyttöajan ulkopuolella. Kulutuskerrosmateriaalin lisäys tehdään tarpeen mukaan siten, että kunnossapitoluokan vaatimukset täyttyvät. Laatuvaatimukset Välittömästi kunnossapitotöiden jälkeen kuntoilualue oheisväylineen ja pysäköintipaikkoineen on laatutasomäärityksen mukaisessa käyttökunnossa. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa, ellei erikseen toisin sovita.

16 16 ( 19 ) Kunnossapitotyöt tulee ajoittaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikuntapaikan käyttäjille. Laadun mittaaminen ja todentaminen Laatu todetaan silmämääräisesti. Määrämittausperuste Mittayksikkö m2 kpl Mittaustapa Kohdekartoissa ilmoitettu kuntoilualueen pinta-ala Kohdekuvauksessa ilmoitettu kuntoilulaitteiden määrä Työselitys Ulkokuntoilualeiden kevätkunnostuksen yhteydessä kuntoilualueen kivituhkapintainen / sorapintainen alusta saatetaan laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon kortin C2 työselityksen mukaisesti. Kulutuskerrosta lisätään tarpeen mukaan käyttökauden aikana laatuvaatimusten mukaisesti. Tarkemmat työohjeet kivituhkapintaisen / sorapintaiselle alustalle on esitetty kortissa C2. Kesäkaudella kuntoilualueen pinnan kuntoa tarkkaillaan kerran viikossa. Kuntoilulaitteiden osalta niiden turvallisuus tulee varmistaa silmämääräisesti päivittäin. Syyskunnostuksen yhteydessä alueelle laitetaan merkintä: ei talvikunnossapitoa. Lisätietoja

17 17 ( 19 ) Kortti C7 FRSBEEGOLFRADAN KUNNOSSAPTO Milloin työ on suoritettava Frisbeegolfradan kesäaika sijoittuu välille Talvikaudella radalla ei suoriteta kunnossapitotöitä. Työ toteutetaan kunnossapitoluokittain siten, että taulukon 1 mukaiset hoitotasovaatimukset toteutuvat kesäaikana. Kunnossapitotyöt ajoitetaan kesäkaudella taulukon 2 mukaisesti Taulukko 1. Frisbeegolfradan kesähoito (KL) Hoidon taso Frisbeegolfrata on välineineen toimiva ja pelattavassa kunnossa. Firsbeegolfradan suorituspaikat (heittopaikka, kohdekorit) ja niihin liittyvät infotaulut ovat ehjiä ja siistejä. Heittoalustat ovat puhtaita irtoaineksesta. Heittoväylillä ei sallita pelaamista haittaavia esteitä, kuten esimerkiksi kaatuneita puita tai katkenneita oksia yms. Taulukko 2. Frisbeegolfradan kunnossapidon töiden ajoittaminen (KL) Toimenpideaika Väylien ja radan välineiden tarkistukset ja tarvittavat siivoukset, ilmoitukset tai väylän raivaukset tehdään kesäkaudella 5 x viikossa. Rikkoutuneista välineistä tehdään välittömästi ilmoitus Tilaajalle. Laatuvaatimukset Välittömästi kunnossapitotöiden jälkeen frisbeegolfrata oheisväylineen ja pysäköintipaikkoineen on laatutasomäärityksen mukaisessa käyttökunnossa. Kunnossapitotyöt tulee ajoittaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikuntapaikan käyttäjille. Laadun mittaaminen ja todentaminen Laatu todetaan silmämääräisesti. Määrämittausperuste Mittayksikkö m2 kpl Mittaustapa Kohdekartoissa ilmoitettu kuntoilualueen pinta-ala Kohdekuvauksessa ilmoitettu heittopaikkojen ja kohdekorien määrä

18 18 ( 19 ) Työselitys Fisbeegolfradan välineiden tarkastukset ja puhtaanapitotoimenpiteet tehdään Kalmarinrannan muiden toimenpiteiden yhteydessä. Heittopaikan tekonurmialustat tulee pitää puhtaina ja alustalle kertynyt irtoaines (esimerkiksi sora, lehdet, havuneulaset) tulee harjata pois. Frisbeegolfradan varusteita ei tarvitse varastoida, vaan ne jäävät talvikaudeksi paikalleen. Lisätietoja

19 19 ( 19 ) Kortti C8 LKUNTA-ALUEDEN VALASTUKSEN KUNNOSSAPTO Milloin työ on suoritettava Valaistuksen kuntoa tarkkaillaan pimeään aikaan viikoittain valojen päälle kytkemisen/kytkeytymisen yhteydessä. Rikkoontuneista lampuista tehdään ilmoitus tilaajalle. Sähkölinjojen toimivuutta uhkaavat oksat poistetaan välittömästi havaitsemisen jälkeen. Laatuvaatimukset. Välittömästi kunnossapitotöiden jälkeen valaistus toimii moitteettomasti ja ilman häiritseviä uhkatekijöitä. Laadun mittaaminen ja todentaminen Laatu todetaan silmämääräisesti. Määrämittausperuste Mittayksikkö kpl Mittaustapa Valaisinpisteiden määrä Työselitys Liikunta-alueiden valaistuksen kunnossapito sisältää valaistuksen säännölliset tarkastukset. Syksyllä, ennen pimeän kauden alkua tarkistetaan valaistuksen toimivuus ja raportoidaan tilaajalle mahdolliset puutteet. Lamppujen vaihdot ja valaistusjärjestelmän muut korjaustyöt eivät kuulu urakkaan. Lisätietoja

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito ASIKKALAN ALUEURAKKA Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, liikuntapaikkojen, puistojen sekä kiinteistöjen pihaalueiden kunnossapito LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELOT 1. YLEISTÄ URAKKAAN

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

- Maikkulan koulun kenttä osoitteessa Jatulikivenkatu (kentän koko 4000 m 2 )

- Maikkulan koulun kenttä osoitteessa Jatulikivenkatu (kentän koko 4000 m 2 ) LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELO MAIKKULA MADEKOSKI KAAKKURI Jokaisen kentän yhteyteen on kirjattu liikuntapaikan lisäksi laatuluokka, lievealueet, pysäköintipaikat, ajoväylät yms. kunnossapidettävät alueet,

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

28.10.2014. Työtehtävät ylimalkaisesti esitetty, pitävät sisällään melkoisen määrän töitä. Hoidettavia alueita:

28.10.2014. Työtehtävät ylimalkaisesti esitetty, pitävät sisällään melkoisen määrän töitä. Hoidettavia alueita: 28.10.2014 KENTÄNHOITAJA- URHEILULAITOKSENHOITAJAN TYÖTEHTÄVIÄ Talvi: -lumityöt urheilupuistossa ja muilla alueilla, hiekoitus, rappuset ym. -kenttien jäädytys, auraus ja muu kunnossapito (kopit, roskat)

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Sivu 2 Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEHTÄVÄLUETTELO 2.1 KOKONAISHINTAAN

Lisätiedot

18.10.2013. Pikku Saimaa, Savonlinna (Avantouintipaikka on kesällä pieni yleinen uimaranta)

18.10.2013. Pikku Saimaa, Savonlinna (Avantouintipaikka on kesällä pieni yleinen uimaranta) TARKASTUSKERTOMUS 18.10.2013 Savonlinnan kaupunki Vapaa-aikatoimi/ Liikuntatoimi Simo Räty Olavinkatu 27 57130 Savonlinna PIKKU SAIMAAN AVANTOUINTIPAIKAN TARKASTUS Aika: 4.10.2013 klo 13:00-14:30 Paikka:

Lisätiedot

MÄÄRITELMIÄ LEIKKIPUISTOJEN KÄSILUMITYÖT PUISTOJEN PUHTAANAPITO NUR MIKOIDEN JA NIITTYJEN HOITO PERENNOJEN HOITO SIPULI- JA MUKULAKASVIEN HOITO

MÄÄRITELMIÄ LEIKKIPUISTOJEN KÄSILUMITYÖT PUISTOJEN PUHTAANAPITO NUR MIKOIDEN JA NIITTYJEN HOITO PERENNOJEN HOITO SIPULI- JA MUKULAKASVIEN HOITO 1 ( 31 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO B VIHERALUEET MÄÄRITELMIÄ LEIKKIPUISTOJEN KÄSILUMITYÖT PUISTOJEN PUHTAANAPITO

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELO

LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELO 1 LIIKUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄLUETTELO KIIMINKI Jokaisen kentän yhteyteen on kirjattu liikuntapaikan lisäksi laatuluokka. Tarkemmat tiedot kuivatusjärjestelmien sijainnista toimitetaan urakoitsijalle ennen

Lisätiedot

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Arvoisa tiekunnan edustaja, Tiekunnan tienne kunnossapidon pääurakoitsija seuraavat viisi (5) vuotta on NCC ROADS Oy. Urakka-aika

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT (tarjouslomake 4a) Pihojen hoidon työkortit 2013 2(16) YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

ALUEURAKOINTI, yleinen tehtäväluettelo 2003 / Lahden alueurakat 2010

ALUEURAKOINTI, yleinen tehtäväluettelo 2003 / Lahden alueurakat 2010 1540 LIUKKAUDEN TORJUNTA, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauh- tuminen, alijäähtynyt

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

InfraRYL, mikä muuttuu?

InfraRYL, mikä muuttuu? InfraRYL, mikä muuttuu? Laura Pennanen, Liikennevirasto Kiviaines- ja murskauspäivät 21.-22.1.2016 Esityksen sisältö 1. InfraRYL, Kiviainesluvut Kiviaineslukujen valmistelu Tavoitteita Esimerkkejä valmistelluista

Lisätiedot

Viherpalveluiden karsinnat

Viherpalveluiden karsinnat Viherpalveluiden karsinnat Talousarvio 2014: säästöjä etsittävä hoidettavien alueiden määrää vähentämällä Karsittavat kohteet sisällytettiin Jyväskylän viherpalveluohjelmaan 2013-2020 Viherpalveluverkon

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPIDON TUOTANTOSOPIMUS Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien liikennealueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Noudatettavat asiakirjat Sopimuskausi

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012 1(6) Asianumero 1411/02.08.00/2012 TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012 2(6) ESPOON KAUPUNKI tekninen keskus TYÖSELOSTUS Katu ja viherpalvelut TAPIOLAN YLEISTEN VIHERALUEIDEN HOITO

Lisätiedot

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI

TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI TOIVAKAN KIRKONKYLÄN UIMARANNAN UIMAVESIPROFIILI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. UIMAVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA VALVONTA 2.1 Laatuvaatimukset ja suositukset. 2.2 Laadun arviointi ja luokitus 2.3 Laadun

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN JA VANHAN SAUNARAKENNUKSEN/UIMARANNAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (taksamuutos siv.ltk 3.11.2010 87)

KIVIJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN JA VANHAN SAUNARAKENNUKSEN/UIMARANNAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (taksamuutos siv.ltk 3.11.2010 87) KIVIJÄRVEN VAPAA-AIKAKESKUKSEN JA VANHAN SAUNARAKENNUKSEN/UIMARANNAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (taksamuutos siv.ltk 3.11.2010 87) 1 Vapaa-aikakeskusalue on sivistyslautakunnan / liikuntatoimen hallinnassa. Sen

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE Vastaanottaja Iitin kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 27.11.2013 Viite 82144450 IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILUALUE Päivämäärä 27.11.2013 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET

A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET 1 ( 65 ) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA LIIKENNEVÄYLIEN SEKÄ PUISTOJEN HOIDON JA KUN- NOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT SISÄLLYSLUETTELO A LIIKENNEVÄYLÄT JA -ALUEET MÄÄRITELMIÄ 3 AURAUS: KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Lisätiedot

TAPIOLAN AU 2012-2017/19

TAPIOLAN AU 2012-2017/19 1 Asianumero 1411/02.08.00/2012 ESPOON KAUPUNKI TAPIOLAN AU 2012-2017/19 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT 2012 2 YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA JA PUHTAANAPITO EI KUULU PIHOISSA URAKKAAN. KOHTEISSA

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

Salon kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja

Salon kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja Salon kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo: 1. Palvelun tarjoaja 2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt 3. Ennakoivat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset 4. Toimenpiteet

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

Pellon tasaus. Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010

Pellon tasaus. Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010 Pellon tasaus Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010 Nybyn tilan peltomaisemaa Pellot ovat pääosin varsin tasaisia Lohkojen koko n. 3-15 ha Kuva: Jukka Rajala 2 3.11.2010 Tasaisia peltoja Kuva:

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. uimarantojen. turvallisuusasiakirja

Kouvolan kaupungin. uimarantojen. turvallisuusasiakirja Kouvolan kaupungin uimarantojen turvallisuusasiakirja 1 Sisällysluettelo 1. Palvelun tarjoajan tiedot... 2 2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt... 2 3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

UIMARANTOJEN HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE

UIMARANTOJEN HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE UIMARANTOJEN HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE Marjo Rissanen 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu marjorissanen@gmail.com t9risa00@students.oamk.fi UIMARANTOJEN HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE Marjo Rissanen Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen Kiinteistöliikelaitos, infrapalvelut TEHTÄVÄKORTIT 2015 1 (1) Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku 6944-2015 Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen TEHTÄVÄKORTIT 2015 Tehtäväkortit

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Kangasjärven uimavesiprofiili UIMAVESIPROFIILI - MALLI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI OULUNTULLI - KALLIOMONTTU, KEMPELE

UIMAVESIPROFIILI OULUNTULLI - KALLIOMONTTU, KEMPELE UIMAVESIPROFIILI 26.4.2016 OULUNTULLI - KALLIOMONTTU, KEMPELE Kalliomonttu on uimarannaksi kunnostettu vanha kalliolouhosalue. Vesi louhos montussa on pohjasta tihkuvaa kirkasta pohjavettä, joka pitää

Lisätiedot

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 20.4.2016 UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Pyhtään kunta, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja 1.3

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2015-17 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ

AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ AURAUS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLILLÄ Milloin työ on suoritettava Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 1.

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ

AURAUS KEVYENLIIKENTEENVÄYLILLÄ AURAUS KEVYENLKENTEENVÄYLLLÄ Yli-i 2014-15 Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti. Milloin työ on suoritettava Taulukko

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. Kuntatekniikka Kommunteknik 13.5.2015 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ

Sivu 1 / 5. Kuntatekniikka Kommunteknik 13.5.2015 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ Sivu 1 / 5 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ Tämän työselostuksen mukaiset takuuajan hoitotyöt käsittävät rakennusurakkaan kuuluvien viheralueiden hoitotyöt. Takuuajan hoito alkaa vastaanottokatselmuksessa

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 927/00.06.00/2013 1(4) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika:

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 3726/00.06.00/2014 1(6) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika:

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA Tähän tarvittaessa otsikko PUISTOYKSIKKÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT PUISTOTYÖNTEKIJÄT 2,5 HENKILÖÄ PUISTOTYÖNJOHTAJA 1 HLÖ KAUPUNGINPUUTARHURI

Lisätiedot

Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat. Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö

Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat. Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö Uimarannat asetusmuutokset ja kesän 2014 epidemiat Erikoissuunnittelija Outi Zacheus, THL, Vesi ja terveys -yksikkö 6.5.2015 Outi Zacheus, THL 1 STM:n asetusten (177/2008 ja 354/2008) muutosten taustat

Lisätiedot

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Vuosittainen kunnossapito on tieosakkaiden avaintehtävä. Kunnossapitotöiden

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA Auraus ja linkous Asutuilla teillä sallitaan lunta yleensä max 8-10 cm Sohjoa max 4-5 cm Tie aurattu yleensä klo 6-7 Kuorma-auto- tai traktoriaura

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 8.6.2014 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon Yhtenäinen

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Uimavesiprofiili Lokkisaaren uimaranta Valtimo

Uimavesiprofiili Lokkisaaren uimaranta Valtimo 8.5.2015 UIMAVESIPROFIILI LOKKISAARI Valtimo Uimavesiprofiili Lokkisaaren uimaranta Valtimo Kuva: TimoKarreinen UIMAVESIPROFIILI Lokkisaaren uimaranta Valtimo 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI 22.2.2011 KENNONNOKAN UIMARANTA, NOKIA

UIMAVESIPROFIILI 22.2.2011 KENNONNOKAN UIMARANTA, NOKIA Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta Määritelmät, 2 Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 5) uimavesiprofiililla kuvausta uimaveden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan.

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan. MAANVAIHTOKIRJA (luonnos 20.3.2015) OSAPUOLET Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Kajaanin Teknologiakeskus Oy, y-tunnus: 0185384-9 osoite: Teknologiapuisto,

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET Tienvarsikalusteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tielaitoksen ja muiden ylläpitämiä levähdys- ja pysäköimisalueiden sekä lauttapaikkojen pöytiä, istuimia, katoksia, käymälöitä,

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kuntatekniikka ================================================================== 14.03.2016 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI UIMALAITOS, LIEKSA

UIMAVESIPROFIILI UIMALAITOS, LIEKSA UIMAVESIPROFIILI UIMALAITOS, LIEKSA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 9.3.2016 Viheralueiden puhtaanapito 9.3.2016 Nurmikoiden hoito 9.3.2016 Pensaiden ja puiden hoito 9.3.2016 Perennojen ja kevätkukkasipulien hoito 9.3.2016

Lisätiedot

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005 Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT..2005 Kunnossapidon laatuvaatimukset Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden

Lisätiedot

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Karttulan alueurakka 2017 2022 5.4.2017 Lisäkirje 1 Muutoksia ja tarkennuksia 2.3.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Plastic Pipes UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä!

Plastic Pipes UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä! UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä! Jita sakosäiliöt / 2009 3-osastoiset harmaille + wc:n jätevesille 2500 L 3000 L 3500 L 1500 L 2-osastoinen harmaille jätevesille 5500 L 1-osastoinen

Lisätiedot

Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma

Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma LIITE 2 Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma Lumilogistiikkaselvitys, LUONNOS 22.11.2017 Sisällys 1. Kasauspaikat... 4 1.1 Lumenvastaanottopaikat... 4 1.2 Lumenkasauspaikat... 4 1.2.1 Ohjeelliset kriteerit

Lisätiedot

Omavalvonta kiinteistön ulkoalueiden hoidossa. HAMK 2.12.2015 Kaisa Koskelin, Lännen Kiinteistöpalvelu Oy

Omavalvonta kiinteistön ulkoalueiden hoidossa. HAMK 2.12.2015 Kaisa Koskelin, Lännen Kiinteistöpalvelu Oy Omavalvonta kiinteistön ulkoalueiden HAMK Kaisa Koskelin, Lännen Kiinteistöpalvelu Oy Lännen Palveluyhtiöt Oy konserni Kiinteistöpalvelu Viherpalvelu Siivouspalvelu Korjauspalvelu Isännöintipalvelu Lännen

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKALAHTI

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKALAHTI 1/8 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: HONKALAHTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen sijainti...

Lisätiedot

Saap. 22.2.2011 Dnro s66/2011 saap. 28.2.2011 Dnro s75/2011 SISÄLLYS

Saap. 22.2.2011 Dnro s66/2011 saap. 28.2.2011 Dnro s75/2011 SISÄLLYS O.Zacheus, THL UIMAVESIPROFIILI - 16.4.2010 Saap. 22.2.2011 Dnro s66/2011 saap. 28.2.2011 Dnro s75/2011 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: NIITTYLAHTI

UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: NIITTYLAHTI 1/10 UIMAVESIPROFIILIN LAATIMINEN: NIITTYLAHTI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu 8, faksi (013) 267 4474 Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 3 2 Uimavesiprofiilin sisältö... 4 2.1 Maantieteellinen

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dno 92/.6./213 1(4) PAVUSPIUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista eikseen sovittavista tistä 1. Palveluosan voimassaoloaika: 1.1.215-31.12.215 2. Hankinnan

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien

Lisätiedot