Julkaisija. Painos. Paperi. Tietoja Gasumin raportoinnista. Gasum PL 21, Miestentie Espoo. 350 kpl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija. Painos. Paperi. Tietoja Gasumin raportoinnista. www.gasum.fi. Gasum PL 21, Miestentie 1 02151 Espoo. 350 kpl"

Transkriptio

1 GASUM TILINPÄÄTÖS 215

2 GASUM TILINPÄÄTÖS 215 Julkaisija Gasum PL 21, Miestentie Espoo Painos 35 kpl Paperi Kansi Cocoon Offset 25 g/m2 Sisäsivut Cocoon Offset 1 g/m2 Tietoja Gasumin raportoinnista Julkaisu esittelee Gasumin vuoden 215 tilin päätöksen. Painettu vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Yritysvastuuraportti 215 saatavilla verkossa suomeksi ja englanniksi.

3 SISÄLLYSLUETTELO EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot Emoyhtiön taseen liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernituloslaskelma Laaja konsernituloslaskelma Konsernitase, vastaavaa Konsernitase, vastattavaa Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 1 Konsernin rahavirtalaskelma Maakaasuliiketoimintojen eriyttäminen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Perustiedot Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkinnanvaraiset erät Rahoitusriskien ja pääomarakenteen hallinta Johdannaisinstrumentit Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Tilintarkastajan palkkiot Rahoitustuotot ja kulut Tuloverot Yrityshankinnat ja myynnit Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Rahoitusinstrumentit Myytävissä olevat sijoitukset Osuudet yhteisyrityksissä Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset Vaihto-omaisuus Rahavarat Laskennalliset verot Osakepääoma Varaukset Lainat Muut pitkäaikaiset velat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Työsuhde-etuudet Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Ehdolliset velat Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Lähipiiri Konserniyritykset HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET SEKÄ TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 1 5

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITYS VUONNA 215 Maakaasulla on puhtaimpana fossiilisena polttoaineena kasvava merkitys maailman ja Euroopan energiamarkkinoilla. Maakaasun kulutus kasvaa voimakkaasti Aasiassa ja Lähi-idässä, vaikka maakaasun kulutuksen kasvu on pysähtynyt Euroopassa. Maakaasun etuna ovat fossiilisista polttoaineista pienimmät hiilidioksidipäästöt, minkä vuoksi niillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa hiilen ja öljytuotteiden korvaajana. Tämän lisäksi maakaasun lähipäästöt ovat lähes olemattomat. Viimeisen viiden vuoden aikana maakaasun kulutus on laskenut Suomessa 4 prosenttia. Kulutuksen voimakkaaseen laskuun ovat vaikuttaneet kaasun hintakilpailukyky vaihtoehtoisiin polttoaineisiin verrattuna sekä putkikaasuverkoston alueella tapahtuneet teollisuuden ja energiatuotannon rakennemuutokset. Maakaasun kilpailukykyä erityisesti yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa kivihiileen nähden ovat heikentäneet vuosina 211, 213 ja 215 tapahtuneet veronkorotukset ja jo pidempään vallinnut alhainen hintasuhdanne pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja päästökaupassa. Vuoden 214 loppupuolella alkanut öljyn hinnan romahdus jatkui vuonna 215. Vuoden 215 lopussa öljyn hinta oli laskenut noin 7 prosenttia edellisen vuoden huipusta. Historiallisesti vahvasti öljyn hintaan sidotun maakaasun hinta ei kuitenkaan alkuun seurannut öljyn hintaa, vaan maakaasun hinta Keski-Euroopan markkinoilla säilyi vakaana kesään asti. Vuoden 215 toisella puoliskolla kaasun hinta laski kuitenkin jo 3 prosenttia. Öljyn ja öljypohjaisten tuotteiden, mm. propaanin hintojen voimakas lasku on hidastanut nesteytetyn maakaasun (LNG) markkinoiden kasvua Pohjoismaissa. Teollisuuden investointeja öljyn ja nestekaasun korvaamiseen puhtaammalla LNG:llä on siirretty myöhäisemmäksi. Meriliikenteessä vuoden 215 alussa voimaan tulleet rikkidioksidipäästösäädökset ovat kannustaneet uusien LNG-käyttöisten laivojen tilauksiin niin rahti- kuin matkustajaliikenteeseenkin. Ilmastonmuutoksen torjunnassa saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun 195 maata allekirjoittivat Pariisin ilmastokokouksen päätteeksi yhteisen sitoumuksen lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Varsinkin suurkaupungeissa lisääntyneet ilmanlaatuongelmat ja niiden terveysvaikutukset nostivat polttoaineiden lähipäästöt kansainväliseen keskusteluun ilmastonmuutoksen rinnalle. Keväällä julkaistussa hallitusohjelmassa linjataan, että verotuksen tulisi ohjata kohti vähäpäästöisiä energialähteitä ja luopumaan kivihiilen käytöstä energiantuotannossa vuoteen 22 mennessä. Molemmat linjaukset ovat maakaasun käytön kannalta positiivisia. Maakaasun myynti Suomessa oli 26, TWh vuonna 215 (214: 29,3 TWh). Kuluneen vuoden sää oli Suomessa mittaushistorian lämpimin, minkä vuoksi maakaasun myyntivolyymi laski erityisesti yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Laskeneiden myyntivolyymien vuoksi myös maakaasun myynnin ja siirron liikevaihdot jäivät merkittävästi edellistä vuotta alhaisemmiksi. Öljyn maailmanmarkkinahinnan romahdus vaikutti myös maakaasun myyntihintoihin Suomessa. Vuoden 215 joulukuussa maakaasun veroton energiahinta oli 34 % alhaisempi kuin joulukuussa 214. Joulukuussa 215 Gasum ja venäläinen kaasuyhtiö Gazprom Export saivat päätökseen lähes kaksi vuotta kestäneet neuvottelut kaasun hankinnasta. Sopimuksen mukaan kaasun hankintahinnan sidonnaisuutta öljyyn vähennetään ja hinnan laskennassa käytettävä perushinta laskee hieman aikaisemmasta. Tämä parantaa Suomeen tuotavan kaasun hinnan ennustettavuutta ja varmistaa, että se säilyy eurooppalaisittain kilpailukykyisenä. Gasum on Suomessa maakaasumarkkinalain mukainen siirtoverkon verkonhaltija, jolla on verkoston ylläpito- ja kehittämisvelvoite. Energiavirasto (EV) valvoo yhtiön toimintaa ja hinnoittelun kohtuullisuutta. Vuonna 215 maakaasun siirtotuotot alittivat sallitun tuoton, kuten aiemmin kuluneen valvontajakson (vuodet ) aikana. Maakaasun toimitusvarmuus oli erinomainen vuonna 215, eikä siirtoverkossa ollut yhtään suunnittelematonta toimituskatkoa. Maakaasun jälkimarkkinoilla kaasupörssissä käytävän kaupankäynnin vuosivaihdoksi muodostui 992 GWh (214: GWh), joka vastasi noin 4 prosentin osuutta koko maakaasun käytöstä Suomessa. Kesällä saatiin päätökseen maakaasun paikallisjakeluverkkojen myynti SL Capital Partnersille. Myynti koski Gasumin kokonaan omistamia yhtiöitä Gasum Paikallisjakelu Oy:tä ja Helsingin Kaupunkikaasu Oy:tä. Järjestelyllä vapautettiin pääomaa tiukasti säännellystä verkkoliiketoiminnasta nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun tuotannon, hankinnan sekä jakelukanavien kehittämiseen. Verkkojen omistuksen siirtymisestä huolimatta Gasum vastaa edelleen kaasun myynnistä ja asiakaspalvelusta paikallisjakeluverkkojen alueella oleville kaasuasiakkaille. Syksyllä Gasum päätti luopua Finngulf-terminaalin sekä Balticconnector-yhdysputken toteuttamisesta. Tehtyjen selvitysten perusteella hankkeet eivät olisi olleet yhtiölle liiketaloudellisesti kannattavia eikä niille olisi riittävää kysyntää Suomen markkinoilla. Hankkeiden toteuttaminen olisi kasvattanut maakaasuasiakkailta veloitettavia kokonaiskustannuksia ja heikentänyt edelleen maakaasun kilpailukykyä. Hankkeiden toteuttamisella olisi ollut negatiivinen vaikutus myös suomalaisen teollisuuden sekä yhdyskuntien yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon kilpailukykyyn. 2 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E R TO M U S

5 Skangas-alakonsernille vuosi 215 oli voimakkaan kasvun aikaa. Yhtiö toimitti LNG:tä tonnia (214: 284 ), joka oli 33 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Myynnin kasvuun vaikuttivat Lysekiliin, Göteborgin pohjoispuolelle vuonna 214 rakennetun LNG-terminaalin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi sekä uudet meriliikenteen ja teollisuuden asiakkuudet. Terminaalista toimitettiin LNG:tä mm. läheisille teollisuuslaitoksille. Skangas solmi vuoden aikana useita uusia LNG:n toimitussopimuksia Suomessa sekä Norjassa. Alkuvuonna Skangas avasi pohjoismaiden ensimmäisen LNG:n bunkrausaseman Risavikan terminaaliin pystyäkseen paremmin palvelemaan meriliikenteen kasvavaa LNG-kysyntää. Aseman pääasiallisia käyttäjiä ovat varustamot, jotka liikennöivät Norjan, Tanskan ja Ruotsin satamien välillä. Skangasin Porin LNG-terminaalin ja yhteisyritys Manga LNG:n Tornioon rakenteilla olevien tuontiterminaalien rakennustyöt etenivät aikataulun mukaan. Porin terminaali otetaan käyttöön elokuussa 216 ja Tornion terminaali alkuvuodesta 218. LNG:n kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi solmittiin tarkastelujaksolla aikarahtaussopimukset kahdesta uudesta aluksesta. Vuoden 217 alussa valmistuva laivasta laivaan -bunkraukseen tarkoitettu 5 8 kuutiometrin Coralius-tankkeri on kehitetty yhteishankkeena Anthony Veder Groupin ja Sirius Shippingin kanssa osana EU:n Pilot LNG hankekokonaisuutta. Alus tulee helpottamaan LNG:n saatavuutta asiakkaille meriliikenteessä ja vähentämään laivojen käyntejä satamissa. Porin ja Tornion terminaalien LNG-kuljetusten varmistamiseksi Gasum ja Anthony Veder allekirjoittivat pitkän aikavälin aikarahtaussopimuksen uudesta 1A Super -jääluokan LNG-säiliöaluksesta. Gasumin biokaasuliiketoiminta kehittyi vuoden aikana vahvasti. Biokaasun toimitukset asiakkaille olivat 4,8 GWh, jossa on kasvua jopa 155 % vuoteen 214 verrattuna. Alkuvuonna lanseerattu biokaasumerkki otettiin hyvin vastaan. Vuoden aikana biokaasun käytön aloittivat mm. Yrjö Wigren, Paulig, Myllyn Paras, Kouvolan Lakritsi, Marwe ja Marimekko. Lämpöyhtiöistä Porvoon Energia ja Lohjan Energiahuolto tuottavat jatkossa osan myymästään kaukolämmöstä kotimaisella ja uusiutuvalla biokaasulla. Ensimmäiset biokaasun kierrätysbiokaasusopimukset solmittiin Pirkka-tuotteiden valmistajien ja Keskon kanssa syyskuussa. Keskon ruokakauppojen biohajoava jäte käsitel- lään LABIO:n tuotantolaitoksella ja jalostetaan biokaasuksi, jonka mm. Wursti ja Myllyn Paras käyttävät Pirkka-tuotteiden valmistukseen. Gasum rakentaa vuonna 216 yhdessä Biotehtaan kanssa Riihimäelle Ekokemin kiertotalouskylään biokaasulaitoksen. Laitoksen valmistuttua Gasumin verkon kautta toimitettavan biokaasun tuotantokapasiteetti nousee 13 GWh vuodessa. Biokaasun käyttö kasvoi myös liikenteessä ja biokaasun osuus oli noin 4 prosenttia julkisilla tankkausasemilla myydystä kaasusta. Vastatakseen kasvavaan liikennekaasun kysyntään Gasum on käynnistänyt 35 tankkausaseman investointiohjelman. Neljän ensimmäisen erityisesti raskaalle liikenteelle tarkoitetun kaasutankkausaseman toteutus käynnistyi vuoden 215 aikana EU-komission myöntämällä 2,65 miljoonan euron tuella. Gasum rakentaa erityisesti raskaalle liikenteelle tarkoitettuja LNG/LCNG-tankkausasemia Turkuun, Helsinkiin, Vantaalle ja Jyväskylään vuosina Hanke on osa liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävän vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuridirektiivin toimeenpanoa. LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN KEHITYS Gasum-konsernin tilikauden liikevaihto oli 915,5 miljoonaa euroa (214: 1 79, milj. euroa). Liikevoitto oli 126,4 miljoonaa euroa (214: 5,1 milj. euroa) ja liikevoittoprosentti oli 13,8 % (214:,5 %). Liikevaihdon laskuun vaikutti ennen kaikkea maakaasun myyntivolyymien sekä energiamarkkinoilla tapahtuneen hintaeroosion aiheuttama myyntihinnan aleneminen verrattuna edelliseen vuoteen. Laskuun vaikutti myös se, että kesällä myytyjen paikallisjakeluverkkojen siirtomaksut jäivät pois konsernin liikevaihdosta alkaen. Liikevoittoa paransi paikallisjakeluverkkojen myynnistä saatu kertaluonteinen myyntivoitto, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa. Hyödykejohdannaisten realisoitumaton käyvän arvon muutos tarkastelujaksolla nettona oli 2,7 miljoonaa euroa. Konsernissa ei sovelleta suojauslaskentaa. Konsernin tulokseen heikentävästi vaikuttivat sekä Finngulf-terminaalihankkeen että Balticconnector-yhdysputkihankkeen lopettamisesta johtuneiden kulujen alaskirjaukset, jotka olivat yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Vuonna 215 Gasum-konsernin oman pääoman tuotto oli 19,8 % (214: -1,1 %). 3 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E R TO M U S

6 ennakkoon maksettuja kaasuja ja odottaa saavansa käytettyä loput ennakkoon maksetuista kaasuista tulevina vuosina. Konsernin rahavarat olivat yhteensä 7,2 miljoonaa euroa (214: 82,4 milj. euroa). Konsernilla oli lainoja 329, miljoonaa euroa (214: 419,1 milj. euroa), joista pitkäaikaisia lainoja oli 287,9 miljoonaa euroa (214: 34,7 milj. euroa) ja vastaavasti lyhytaikaisia lainoja oli 41,1 miljoonaa euroa (214: 114,4 milj. euroa). Konsernin lyhytaikaiset lainat sisälsivät 33, miljoonalla eurolla yritystodistuksia (214: 1, milj. euroa). Taseen muut pitkäaikaiset velat, jotka olivat yhteensä 324,2 miljoonaa euroa, koostuvat pääasiassa strukturoidun yhteisön käsittelyyn liittyvästä velasta sekä rahoitusleasing-järjestelyihin liittyvistä veloista. TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA Konsernin taseen loppusumma oli 1 425,5 miljoonaa euroa (214: 1 621,1 milj. euroa). Taseen pienenemiseen vaikutti paikallisjakeluverkkojen myynti ja käyttöpääomaerien lasku. Konsernin omavaraisuusaste oli 39,4 prosenttia (214: 28,4 %). Konsernin ja emoyhtiön taseen vaihto-omaisuuteen sisältyy 149,2 miljoonaa euron ennakkomaksut ns. Take-orPay -kaasusta (214: 188,7 milj. euroa). Nämä maksut ovat kertyneet vuosilta , jolloin Gasumin maakaasun ostot Gazprom Exportilta alittivat ajoittain osapuolten välisen pitkäaikaisen hankintasopimuksen mukaisen vuosittaisen vähimmäishankinnan. Gasum käytti tilikaudella 215 osan Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto -% 13,8 %,5 % 3,5 % Omavaraisuusaste 39,4 % 28,4 % 51,8 % 8,9 % Oman pääoman tuotto -% 19,8 % -1,1 % Sijoitetun pääoman tuotto -% 1,4 %,7 % 7,3 % Taseen loppusumma Korolliset nettovelat Nettovelkaantumisaste 117,3 % 142,5 % 37,5 % Nettovelat / käyttökate 3,7 12,2 2,3 sittain sekä yhtiön sisäisillä että ulkoisen toimijan suorittamilla arvioinneilla. Skangas-alakonsernilla on oma erillinen sertifioitu toimintajärjestelmä. Merkittävimmät ympäristövaikutukset konsernin toiminnassa syntyvät prosessien maakaasun käytöstä sekä siirto- ja jakelujärjestelmien metaanipäästöistä, joista syntyvät Gasumin kasvihuonekaasupäästöt. Osa maakaasun siirrossa tarvittavista kompressoriasemista kuuluu päästökaupan piiriin. Gasumin työturvallisuus parani vuonna 215 edelliseen vuoteen verrattuna. Työtapaturmia sattui yhteensä 7 kpl (214: 13 kpl), joista kolme johti vähintään yhden päivän sairaslomaan. INVESTOINNIT Gasum-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 215 olivat yhteensä 45,6 miljoonaa euroa (214: 51,5 milj. euroa). Investoinneista suuri osa kohdistui LNG-terminaalien rakentamiseen. Gasum investoi vuonna 215 myös biokaasuliiketoimintaan, liikenteen jakeluverkostoon sekä maakaasun siirtoverkoston ylläpitoon. Gasum sai maksettuja investointitukia tilikauden 215 aikana yhteensä 14, miljoonaa euroa. Suurin saatu tuki 11,7 miljoonaa euroa oli työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää tukea Porin LNG-terminaalin rakentamiseen. LAATU, YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS Gasum otti vuoden aikana käyttöön ja sertifioi ISO 51 -standardin mukaisen energianhallintajärjestelmän. Järjestelmän tavoitteena on parantaa yhtiön toimintojen, tuotteiden ja palveluiden energiatehokkuutta Gasumilla. Gasumin sertifioitu toimintajärjestelmä pitää sisällään laatu-, ympäristö-, energiaja turvallisuusjohtamisjärjestelmät, jotka noudattavat ISO 91, ISO 141, ISO 51 ja OHSAS 181 -standardeja. Toimintajärjestelmän vaatimuksenmukaisuutta seurataan vuo- TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET Vuonna 215 tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on ollut selvittää Gasumin tiekartta siirryttäessä hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 25 mennessä. Työhön on sisältynyt mm. eri teknologiareittien kartoittamista. Gasum on ollut myös mukana määrittelemässä hiilineutraalin tulevaisuuden ja biotalouden tutkimusta harjoittavien CLEEN Oy ja Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy fuusiossa syntyneen CLIC Inno- 4 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E R TO M U S

7 vation Oy:n tutkimuslinjauksia. Gasum on aktiivinen useissa aiheeseen liittyvissä tutkimuskonsortioissa, kuten vuonna 214 käynnistyneessä Neo-Carbon Energy -hankkeessa. Neo-Carbon Energy on poikkitieteellinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on luoda Plan B, jolla päästäisiin päästöttömään energiajärjestelmään ilman ydinvoimaa ja hiilidioksidin talteenottoa. Kesäkuussa julkistettiin Hyvän Ilman Lintu -innovaatiokilpailun tulokset. Kilpailussa etsittiin uusia ideoita luonnonkaasun maantieliikennekäytön lisäämiseksi. Voittajajoukkueen BIOBOKSIn idea perustuu patentoituun biokaasureaktoritekniikkaan, joka helpottaa uusiutuvan biokaasun käyttöä maantieliikenteen polttoaineena eritoten kaasuverkon ulkopuolella. Toiseksi valittiin ProGas-joukkueen autojen kaasukonversion helpottamiseen tähtäävä idea. Tekniikan edistämissäätiön (TES) hallinnoimasta Gasumin kaasurahastosta jaettiin vuonna 215 apurahoja 7 kpl, arvoltaan yhteensä 49 euroa allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti Gasum Energiapalvelut Oy sulautui emoyhtiöönsä Gasum Oy:öön Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin Yhtiökokous valitsee Gasumille hallintoneuvoston. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan yhtiökokouksen ja hallintoneuvoston päätösten ja ohjeiden sekä terveiden liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallintoneuvostossa päätetään Gasum Oy:tä koskevat merkittävät strategiset linjaukset. Hallintoneuvosto myös valitsee Gasum Oy:n hallituksen. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja hänen lisäkseen enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnasta lain ja yhtiöjärjestyksen sekä hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti, päättää mm. kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja kiinnittämisestä sekä ottaa ja erottaa yhtiön ne ylimmät johtohenkilöt, joita hallintoneuvosto ei valitse. Gasum Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja on vuorineuvos Juha Rantanen ja varapuheenjohtaja Jarmo Väisänen. Hallintoneuvoston muina jäseninä ovat Pekka Hurtola, Minna Pajumaa, Pavel Oderov ja Igor Lipskiy. Gasum Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Johanna Lamminen, varapuheenjohtajana Ari Suomilammi sekä muina jäseninä Jussi Teijonsalo sekä Kristiina Vuori. Kertomusvuoden aikana hallitus on kokoontunut 13 kertaa ja hallintoneuvosto 5 kertaa. Yhtiökokouksen valitsemana Gasum-konsernin tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö), ja päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Pasi Karppinen. HENKILÖSTÖ Gasum-konsernin henkilöstössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 215. Gasum-konsernin palveluksessa oli vuonna 215 keskimäärin 319 henkilöä, joista Gasum Oy:n palveluksessa oli keskimäärin 128 henkilöä. Henkilöstömäärältään suurimman tytäryhtiön Gasum Tekniikka Oy:n palveluksessa oli keskimäärin 117 henkilöä tilikauden aikana ja Skangas-alakonsernin palveluksessa oli 52 henkilöä. Gasum-konsernissa oli vuonna 215 käytössä koko henkilöstöä koskeva voittopalkkiojärjestelmä. Lisäksi konsernin avainhenkilöillä oli tulospalkkio- ja ylimmällä johdolla pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmä. Palkitsemisjärjestelmät noudattavat valtion omistajaohjauksen antamia ohjeita palkitsemisesta. RISKIT JA RISKIENHALLINTA Gasum Oy:llä on pitkäaikainen maakaasun toimitussopimus venäläisen Gazprom Exportin kanssa vuoteen 231 asti. Sopimuksessa on määritetty mm. vuosittainen ostomäärä sekä vuosittainen minimiostomäärä (Take-or-Pay). Minimiä alittavasti maksetaan ennakkomaksua, joka voidaan hyödyntää myöhempinä vuosina tilanteessa, jossa kaasun ostomäärä ylittää Take-or-Pay -ostorajan. Kaasumarkkinoiden vuosittainen kokonaiskulutus Suomessa on joinakin vuosina ollut pienempi kuin Take-or-Pay -sopimuksen vuosittainen minimiostomäärä ja tämän seurauksena Gasumille on kertynyt 149,2 miljoonan euron (214: 188,7 milj. euroa) ennakkomaksu minimiostomäärien alituksista. Gasumin kaasun myynti ylitti vuonna 215 sen joulukuussa solmiman sopimuksen mukaisen uuden minimiostomäärän ja yhtiö on aloittanut aikaisempien ennakkomaksujen hyödyntämisen. Jäljellä olevat ennakkomaksut tullaan hyödyntämään tulevina vuosina. Gasumin liiketoiminnan riskit liittyvät energiamarkkinoihin sekä polttoaineiden ja sähkön hintakehitykseen ja kilpailukykyyn. Sen lisäksi riskejä liittyy mm. energiaverotukseen, liiketoiminnan sääntelyyn, siirtojärjestelmän toimivuuteen, turvallisuuteen, ympäristövaikutuksiin ja maakaasun saatavuuteen. YHTIÖN OMISTUSRAKENNE JA OSAKKEET Suomen valtio ja OAO Gazpromin allekirjoittivat sopimuksen, jolla Suomen valtio ostaa OAO Gazpromin 25 prosentin omistusosuuden Gasumista. Kauppa toteutettiin , jonka jälkeen valtion omistusosuus Gasumista nousi 1 prosenttiin. Yhtiön osakepääoma jakautuu A- ja K-sarjan osakkeisiin. A-sarjaan kuuluvia osakkeita on 53. K-sarjaan kuuluvia osakkeita on yksi. Suomen valtio omistaa K-osakkeen. Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden äänen. Yhtiön osingonjakopolitiikan mukaisena tavoitteena on jakaa osinkona 3 4 % konsernin tuloksesta. YHTIÖRAKENNE JA HALLINTO Gasum-konsernin emoyhtiö on Gasum Oy, joka omistaa 1 % seuraavista Suomessa toimivista tytäryhtiöistä: Gasum Tekniikka Oy ja Kaasupörssi Oy. Gasum Tekniikka Oy:öön on keskitetty konsernin kunnossapitopalvelut. Lisäksi Gasum Oy omistaa 51 % norjalaisesta Skangas AS:stä, joka omistaa 1 % seuraavista tytäryhtiöistä: Skangas Terminal AB (Ruotsi), Skangas Oy (Suomi), Skangas Terminal Gävle AB (Ruotsi) sekä Skangas Business Services AB (Ruotsi). 5 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E R TO M U S

8 LNG-liiketoiminnan osalta riskinä on lisäksi LNG:n myynnin kehitys suhteessa logistiikkaan ja hankintaan liittyviin investointeihin. Gasum on suojautunut polttoaineiden ja erityisesti öljyn hinnan vaihtelulta kehittämällä myyntihinnoitteluaan vastaamaan maakaasun hankintasopimuksen hinnoittelua. Asiakkaille kiinteällä hintaindeksillä myytävän maakaasun myynnin kate suojataan vastaavilla johdannaissopimuksilla. Maakaasun kilpailukykyä heikentävät muutokset polttoaineiden verotuksessa, energiatuissa tai maakaasumarkkinoiden regulaatiossa saattavat aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia yhtiön taloudelliseen asemaan tai mahdollisuuksiin toteuttaa maakaasumarkkinoiden kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Gasumin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat markkinariski (sisältäen korkoriskin ja hintariskin) sekä luottoriski. Konsernin rahoitusriskien hallinnasta vastaa vahvistetun Treasury-politiikan mukaisesti konsernin Treasury-yksikkö, joka raportoi konsernin rahoitustilanteesta ja riskiposition muutoksista kuukausittain emoyhtiön hallitukselle. Gasum Oy on maksanut pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella lisäosinkoja osakkeenomistajilleen tilikaudelta 214 yhteensä 2 2 2,38 euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Maakaasuliiketoiminnan kaasun myynnin ei oleteta enää laskevan. Yhtiössä panostetaan vahvasti liiketoiminnan kasvattamiseen ja Pariisin sopimuksen tavoitteen mukaiseen hiilivoiman korvaamiseen maakaasulla. Yhtiö osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomen energiaveromallin ohjaamisvaikutuksiin nykyistä edullisemmaksi ympäristömyönteiselle maakaasulle. Maakaasun ja LNG:n avulla voidaan jo nyt vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä korvaamalla hiiltä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä öljypohjaisia tuotteita teollisuudessa ja liikenteessä. Lisäksi maakaasun lähipäästöt ovat huomattavasti muita tarjolla olevia polttoaineita pienemmät, mikä parantaa ilmanlaatua varsinkin kaupunkiympäristössä ja liikenneväylien varrella. Gasumin investoinnit pohjoismaiseen LNG-infrastruktuuriin mahdollistavat markkinoiden kasvamisen teollisuuden, merenkulun sekä liikenteen tarpeeseen. Biokaasun tuotannon ja -markkinan kehittäminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa ja liiketoiminnan kasvua. Biokaasu yhdessä maakaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) kanssa muodostavat sillan kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Gasum panostaa vahvasti biokaasun tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja julkisti tammikuun 11. päivänä 216 kauppasopimuksen, jonka toteutuessa Gasum ostaa Biotehdas Oy:n ja sen biokaasun tuotantolaitokset Taaleritehdas Pääomarahastot Oy:ltä. Valtakunnallinen Biotehdas-ketju on Suomen biokaasualan markkinajohtaja ja siihen kuuluvat tuotannossa olevat biokaasulaitokset Huittisissa, Kuopiossa, Oulussa ja Honkajoella sekä kesällä 216 valmistuva laitos Riihimäellä. Kaupan oletetaan toteutuvan Tilikauden päättymisen jälkeen Gasum Oy on allekirjoittanut kauppasopimuksen myös toisen biokaasuliiketoimintaan liittyvän ketjun ostamisesta. Kauppasopimus allekirjoitettiin Biovakka Suomi Oy:n omistajien kanssa ja kaupan oletetaan toteutuvan helmikuun lopussa. Biovakka on biokaasualan ja ravinnekierrätyksen edelläkävijä, jolla on biokaasulaitokset Turussa ja Vehmaalla. Yritysjärjestelyiden myötä Gasumista tulee Pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja. Pidemmällä tähtäimellä Gasum kehittää biokaasun jakelua myös kaasuverkoston ulkopuolella joko paineistettuna tai nesteytettynä. HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli ,79 euroa, johon sisältyy tilikauden tulos ,94 euroa. Jakokelpoista omaa pääomaa vähentää tilikauden päättymisen jälkeen maksettu lisäosinko tilikaudelta 214 yhteensä 2 2 2,38 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan päättyneen tilikauden tuloksesta,9434 euroa osakkeelta eli yhteensä 5 2,94 euroa. Loput tilikauden tuloksesta siirretään voittovaroihin. GASUM-KONSERNI Miestentie 1, PL Espoo puh G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E R TO M U S

9 KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernituloslaskelma 1 Liikevaihto Liitetieto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 12 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta/tappiosta Voitto ennen veroja Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot Laskennallisten verojen muutos Tilikauden voitto Tilikauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta Laaja konsernituloslaskelma 1 Liitetieto Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Emoyhtiön osakkeenomistajille Määräysvallattomille omistajille Eläkevelvotteiden uudelleenmäärittäminen 32 Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: 7 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

10 Konsernitase 1 Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 15, , Laskennalliset verosaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset Myytävissä olevat sijoitukset Johdannaisinstrumentit Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Johdannaisinstrumentit Myyntisaamiset ja muut saamiset , Myytävissä olevat sijoitukset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä 8 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

11 Konsernitase 1 Liitetieto OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 26 Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto (tappio) Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Velat Pitkäaikaiset velat Lainat Muut pitkäaikaiset velat Johdannaisinstrumentit 5, Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet , Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lainat Johdannaisinstrumentit Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä 9 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S ,

12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma Osakepääoma Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuudet Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Muut laajan tulokset erät: Eläkevelvotteiden uudelleenarvostus Tilikauden laaja tulos Suoraan omaan pääomaan kirjatut omistajien tekemät sijoitukset ja varojen jako näille yhteensä Muutokset yrityshankintojen yhteydessä* Oma pääoma * Muutokset liittyvät yrityshankintojen yhdistelyjen tarkennuksiin vuoden 214 hankinnoissa ja osana hankintakokonaisuutta yhdistellyn strukturoidun yhteisön -käsittelyyn. Tilikaudesta 214 poiketen strukturoidun yhteisön yhdistelystä ei eroteta osuutta määräysvallattomille omistajille. 1 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma Osakepääoma Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuudet Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Muut laajan tulokset erät: Tilikauden laaja tulos Eläkevelvoitteiden uudelleenarvostus Maksetut osingot Suoraan omaan pääomaan kirjatut omistajien tekemät sijoitukset ja varojen jako näille yhteensä Muutokset yrityshankintojen yhteydessä Oma pääoma G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

13 Konsernin rahavirtalaskelma 1 Liitetieto Liiketoiminnan rahavirrat Voitto ennen veroja Oikaisut Poistot ja arvonalentumiset Rahoituskulu -netto Realisoitumattomat arvostusvoitot/ - tappiot Käyttöpääoman muutos Muut oikaisut Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut verot Rahoituserien ja verojen rahavirta Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Saadut investointiavustukset Yrityshankinnat- ja myynnit Investointien nettorahavirta Aineellisten hyödykkeiden myyntitulot Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen muutos Strukturoidun yhteisön velan muutos Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Rahavarat tilikauden alussa (31.12.) Rahavarat tilikauden lopussa G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

14 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 1. Perustiedot arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöksessä olevat luvut esitetään tuhansina euroina, jollei toisin ole erikseen mainittu. Gasum Oy on suomalainen osakeyhtiö ja Gasum-konsernin ("Gasum", konserni tai "yhtiö", jollei asiayhteydestä muuta johdu) emoyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo ja rekisteröidyn toimipaikan osoite Miestentie 1, PL 21, 2151 Espoo. Gasum on pohjoismainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Suomeen tuotiin vuonna 215 maakaasua 26, TWh. Yhtiö kehittää suomalaista ja pohjoismaista energiainfrastruktuuria panostamalla nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintaan, biokaasuliiketoimintaan ja liikennepalveluihin. Gasum on johtava biokaasun tarjoaja Suomessa. Yhtiö syöttää biokaasua kaasuverkostoon Espoosta, Kouvolasta ja Lahdesta sekä Riihimäeltä vuonna 216. LNG-liiketoiminta-alueella Gasum toimii Skangas-nimellä kaikissa Pohjoismaissa. Skangas jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä entistä laajemmin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum-konserni on perustettu vuonna 1994 ja siinä työskentelee reilut 3 henkeä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum Oy:n omistaa 1 %:sti Suomen valtio suoraan sekä Gasonia Oy:n kautta. Konsernitilinpäätöksen kopiot ovat saatavissa yhtiön pääkonttorista osoitteesta Miestentie 1, 215 Espoo tai ladattavissa yhtiön verkkosivuilta suomeksi ja englanniksi. Gasum-konsernin konsernitilinpäätös on ylin taso, johon Gasum Oy ja sen tytäryhtiöt yhdistellään. Gasum Oy:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. SOVELLETUT UUDET JA UUDISTETUT STANDARDIT JA TULKINNAT IFRS standardien vuosittaiset parannukset standardeihin kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Uusimmat muutokset ovat koskeneet viittä eri standardia eikä niillä ole ollut oleellista vaikutusta Gasum-konserniin. UUDET STANDARDIT JA TULKINNAT, JOITA EI OLE VIELÄ OTETTU KÄYTTÖÖN Useat uudet standardit, standardien muutokset ja tulkinnat tulevat voimaan vasta myöhemmin kuin alkavilla tilikausilla, eikä niitä ole sovellettu tätä konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Vain seuraavilla oletetaan olevan joitakin vaikutuksia Gasumin tilinpäätökseen: IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista. Standardissa käsitellään tulouttamista sekä määritetään periaatteet, joiden mukaan tilinpäätöksessä esitetään käyttäjien kannalta hyödyllistä tietoa asiakassopimuksiin perustuvien myyntituottojen luonteesta, määrästä ja epävarmuudesta sekä myyntituottoihin liittyvistä rahavirroista. Myyntituotto kirjataan, kun asiakas saa määräysvallan tavaraan tai palveluun ja näin pystyy ohjaamaan sen käyttöä ja saamaan siitä koituvan hyödyn. Standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa, se tulee korvaamaan IAS 11 ja IAS 18 standardit. Gasumissa ollaan arvioimassa IFRS 15:n vaikutusta. IFRS 9 Rahoitusinstrumentit käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista ja se korvaa IAS 39 ja IFRS 7 standardit. Muutoksia tulee mm. rahoitusvarojen luokittelemiseen kolmeen pääryhmään, sijoitusten oman pääoman ehtoisten instrumenttien arvostamiseen, arvonalentumisten malliin (odotettavissa olevat luottotappiot), rahoitusvelkojen arvostamiseen sekä suojauksen tehokkuuteen liittyviin vaatimuksiin. Gasum tulee soveltamaan mahdollisesti voimaan tullutta standardia vuoden 218 alusta ja sen tulevia vaikutuksia ollaan arvioimassa. Standardia ei vielä ole hyväksytty EU:ssa. IFRS 16 Vuokrasopimukset. Standardi käsittelee vuokrasopimusten luokittelua ja tulee laajentamaan vaatimuksia sekä vuokralle ottajan että vuokralle antajan puolella vuokrasopimusten luokittelusta rahoitusleasing-sopimuksiksi. Standardia ei vielä ole hyväksytty EU:ssa ja Gasum arvioi parhaillaan standardimuutoksen mahdollisia vaikutuksia. IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardia koskevat muutokset liittyvät esitettäviä tietoja koskevaan IASB:n hankkeeseen (Disclosure Initiative), jonka tarkoituksena on selkeyttää ja kehittää useita asioita. Muutokset koskevat mm. tietojen yhdistelyä, tilinpäätöserien erittelyjä, liitetietojen järjestystä sekä pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista johtuvia laajan tuloksen eriä. Standardi tulee voimaan 216 alusta ja sillä tulee olemaan joitakin vaikutuksia Gasumin tilinpäätöstietojen esittämiseen. 2. Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista LAATIMISPERUSTA Gasum Oy:n konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti noudattaen voimassaolevia standardeja ja tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 166/22 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Tilinpäätöksen pääasiallinen arvostusperusta on alkuperäinen hankintameno, jollei toisin ole erikseen mainittu. Käypään 12 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

15 Kun konsernin määräysvalta lakkaa, jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan määräysvallan menettämispäivän käypään arvoon ja kirjanpitoarvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Tämä käypä arvo toimii alkuperäisenä kirjanpitoarvona, kun jäljelle jäävää osuutta myöhemmin käsitellään osakkuusyrityksenä, yhteisyrityksenä tai rahoitusvaroina. Lisäksi asianomaisesta yrityksestä aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja määriä käsitellään ikään kuin konserni olisi suoraan luovuttanut niihin liittyvät varat ja velat. Tämä voi tarkoittaa, että aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjatut määrät siirretään tulosvaikutteisiksi. KONSOLIDOINTIPERIAATTEET Tytäryritykset Tytäryrityksiä ovat kaikki sellaiset yritykset, joissa konsernilla on määräysvalta. Gasumilla on määräysvalta yrityksessä, jos se altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä yritystä koskevaa valtaansa. Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen kokonaisuudessaan siitä päivästä lukien, jona konserni saa niihin määräysvallan. Yhdistely lopetetaan, kun määräysvalta lakkaa. Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenomenetelmällä. Tytäryrityksen hankinnasta maksettava vastike sisältää luovutetut varat, syntyneet velat aiemmille omistajille sekä konsernin liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset osuudet, kaikki arvostettuna hankintahetken käypiin arvoihin. Luovutettu vastike sisältää ehdollisesta vastikejärjestelystä johtuvan omaisuuserän tai velan käyvän arvon. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevien nettovarojen taseeseen merkityistä määristä. Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi toteutuessaan. Jos liiketoimintojen yhdistäminen tapahtuu vaiheittain, hankkijaosapuolella hankinnan kohteessa aiemmin ollut oman pääoman ehtoinen osuus arvostetaan hankinta-ajankohtana käypään arvoon ja tästä syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Mahdollisesti osana hankintamenoa luovutettava ehdollinen vastike kirjataan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Myöhemmät muutokset ehdollisen vastikkeen käyvässä arvossa kirjataan IAS 39:n mukaisesti joko tulosvaikutteisesti tai muihin laajan tuloksen eriin. Jos ehdollinen vastike on luokiteltu omaksi pääomaksi, sen kirjanpitoarvo ei muutu, ja kun vastike myöhemmin suoritetaan, tätä koskevat kirjaukset tehdään omaan pääomaan. Määrä, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuuden käypä arvo ja hankinnan kohteesta aiemmin omistetun osuuden käypä arvo yhteenlaskettuina ylittävät yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden käyvän arvon, kirjataan liikearvoksi. Jos niiden yhteismäärä taas on pienempi kuin tytäryrityksen hankitun nettovarallisuuden käypä arvo, erotus kirjataan tulosvaikutteisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa konserniyritysten väliset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä sisäisistä liiketoimista johtuvat realisoitumattomat voitot eliminoidaan. Myös realisoitumattomat tappiot eliminoidaan. Tytäryritysten tilinpäätökset on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia laatimisperiaatteita. Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneita liiketoimia, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina toisin sanoen liiketoimina omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa. Maksetun vastikkeen käyvän arvon ja tytäryrityksen nettovarallisuudesta hankitun osuuden kirjanpitoarvon välinen erotus kirjataan omaan pääomaan. Myös voitot tai tappiot osakkeiden myynnistä määräysvallattomille omistajille kirjataan omaan pääomaan. Yhteisjärjestelyt IFRS 11:n mukaan yhteisjärjestelyt luokitellaan yhteisiksi toiminnoiksi tai yhteisyrityksiksi sen mukaan, mitkä ovat sijoittajien sopimusperusteiset oikeudet ja velvoitteet. Yhteisyritykset käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. Pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa yhteisyritysosuudet kirjataan alun perin hankintamenon määräisenä ja sitä lisätään tai vähennetään kirjaamalla konsernin osuus hankinta-ajankohdan jälkeisistä voitoista tai tappioista ja muista laajan tuloksen eristä. Jos konsernin osuus yhteisyrityksen tappioista on yhtä suuri tai suurempi kuin sen osuus yhteisyrityksestä (mukaan lukien mahdolliset pitkäaikaiset saamiset, jotka tosiasiallisesti muodostavat osan konsernin nettosijoituksesta yhteisyritykseen), konserni ei kirjaa lisää tappiota, ellei sillä ole oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta eikä se ole suorittanut maksuja yhteisyrityksen puolesta. Konsernin ja sen yhteisyritysten välisistä liiketapahtumista aiheutuvat realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernin omistusosuutta vastaavasti. Myös realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma anna viitteitä luovutetun omaisuuserän arvon alentumisesta. Yhteisyritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia periaatteita. Osana Skangas yrityshankintaa vuonna 214 Gasum on saanut kontrollin LNG-nesteytyslaitokseen Risavikassa, Norjassa. Laitos ei juridisesti ole Gasumin omistuksessa, mutta koska järjestely on ollut erottamaton osa yrityshankintaa ja Gasumilla katsotaan olevan kontrolli laitokseen, nesteytyslaitos yhdistellään kokonaisuudessaan Gasum-konserniin. LYHYT- JA PITKÄAIKAISTEN VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU Omaisuuserä tai velka luokitellaan lyhytaikaiseksi silloin, kun sen odotetaan realisoituvan normaalin toimintajakson aikana tai 12 kuukauden kuluessa. Likvidit varat luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi. Kaikki muut varat ja velat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi ja veloiksi. ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (toimintavaluutta). Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivän valuuttakurssia. Ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät muunnetaan toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ei-monetaariset erät arvostetaan tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräisistä liiketapahtumista ja 13 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

16 monetaaristen erien muuntamisesta syntyneet voitot ja tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti. Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liiketuloksen yläpuolelle. Rahoituksen kurssierot kirjataan rahoituksen tuottoihin ja kuluihin. Kaikkien konserniyritysten toimintavaluutta on euro. arvioidut menot hyödykkeen purkamisesta, siirtämisestä ja alkuperäiseen tilaan palauttamisesta. Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja uusimisen yhteydessä mahdollinen jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. Myöhemmin syntyvät menot, jotka johtuvat hyödykkeeseen tehtävistä lisäyksistä, sen osan korvaamisesta uudella tai hyödykkeen ylläpidosta, sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Huoltomenot eli korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne toteutuvat. Saadut avustukset kirjataan hankintamenon vähennykseksi sitten kun niiden ehtojen täyttäminen ja niiden saaminen on kohtuullisen varmaa. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan perusteella. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: LIIKEARVO JA MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetelmän mukaan. Liikearvo kirjataan määrään, jolla hankintameno ylittää konsernin osuuden hankittujen varojen ja velkojen käyvästä arvosta hankintahetkellä. Liikearvo testataan vuosittain arvon alentumisten varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Liikearvosta kirjattuja arvonalentumistappioita ei peruuteta. Tytäryhtiön tai osakkuusyhtiön luovutuksen yhteydessä syntyneet voitot tai tappiot sisältävät myydyn yhtiön liikearvon kirjanpitoarvon. Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat aineettomista oikeuksista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Aineettomat oikeudet sisältävät pääasiassa patentteja ja lisenssejä. Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät maanomistajille suoritettuja haittakorvauksia liittyen pysyvän käyttöoikeuden lunastamiseen maakaasuputken pitämistä varten, ja maakaasuputkistosta aiheutuvista rajoituksista maankäytölle. Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on luotettavasti määriteltävissä ja on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan perusteella, patentit ja lisenssit poistetaan 3 5 vuodessa. Maanomistajille suoritetut haittakorvaukset käsitellään tilinpäätöksessä aineettomina hyödykkeinä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Niistä ei tehdä poistoja ja ne ovat arvonalentumistestauksen kohteena vuosittain. Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Aineettomien hyödykkeiden poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi. Maakaasun siirtoverkko 4 65 vuotta* LNG terminaalien säiliöt 4 vuotta Terminaaleihin liittyvät putkistot 25 vuotta Terminaaleihin ja jakeluverkkoon liittyvät rakennukset ja rakennelmat 4 52 vuotta Tankkausasemien rakennelmat vuotta Muut rakennukset ja rakennelmat 3 4 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 2-4 vuotta Muut koneet ja kalusto 3 25 vuotta IT-järjestelmät ja -laitteet 3 5 vuotta *Ei sovellu aineellisena käyttöomaisuushyödykkeenä käsiteltävään minimikaasun arvoon, josta kirjataan poisto ainoastaan silloin kun sen arvioitu jäännösarvo on matalampi kuin hankintameno tai raportointihetken tasearvo. Minimikaasu tarkoittaa sellaista kaasun minimimäärää siirtoverkossa, joka on välttämätön kaasunsiirron häiriöttömälle toiminnalle. Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi. AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN ARVON ALENTUMINEN AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET Liikearvoa ja aineettomia hyödykkeitä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, arvioidaan mahdollisen arvonalentumisen selvittämiseksi aina kun on viitteitä siitä, että arvo saattaa olla alentunut. Arviointi tehdään aina kuitenkin kerran vuodessa. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Sellaiset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoitettu taloudellinen pitoaika, testataan arvonalentumista varten vain silloin, kun havaitaan indikaatioita siitä, että omaisuuserän arvo on alentunut. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet koostuvat pääasiassa kaasun siirto- ja jakeluverkostosta sekä niihin liittyvistä laitteistoista ja rakennelmista, LNG -jakeluterminaaleista sekä muista koneista ja kalustosta. Aineellinen käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettynä. Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka välittömästi aiheutuvat aineellisen käyttöomaisuuserän hankinnasta. Itse valmistetun omaisuuserän hankintameno sisältää materiaalimenot, työsuhde-etuuksista aiheutuvat välittömät menot sekä muut välittömät menot, jotka johtuvat käyttöomaisuuserän saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Ehdot täyttävän aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta ja valmistamisesta välittömästi johtuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi omaisuuserän hankintamenoa. Lisäksi aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen hankintameno sisältää 14 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

GASUM-KONSERNIN Q3 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015

GASUM-KONSERNIN Q3 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 GASUM-KONSERNIN Q3 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 Puhtaasti luonnonkaasulla käyttö siirto ja jakelu lng tuotanto, hankinta ja myynti Gasum-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2015 Gasum-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

GASUM-KONSERNIN Q1-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 31.3.2014

GASUM-KONSERNIN Q1-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 31.3.2014 GASUM-KONSERNIN Q1-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 31.3.2014 Puhtaasti luonnonkaasulla KÄYTTÖ SIIRTO JA JAKELU LNG TUOTANTO, HANKINTA JA MYYNTI GASUM-KONSERNIN Q1-OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 KESKEISTÄ Tarkastelujakson

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

GASUM-KONSERNIN Q2 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015

GASUM-KONSERNIN Q2 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 GASUM-KONSERNIN Q2 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Puhtaasti luonnonkaasulla käyttö siirto ja jakelu lng tuotanto, hankinta ja myynti Gasum-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Gasum-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla

Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla 1 (11) Osavuosikatsaus 11.8.2011 Editan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011: Liikevaihto ja kannattavuus pysyivät kohtuullisella tasolla Edita-konsernin liikevaihto oli 55,7 milj. euroa. Liikevaihto laski neljä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA

LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA 1 LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA YHDISTELTY LAAJA TULOSLASKELMA 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013 1 000 1 000 Muutos-%

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö

Pörssitiedote 1 (6) FINGRID OYJ www.fingrid.fi 24.10.2008 FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008. Toimintakatsaus. Voimajärjestelmän käyttö FINGRID KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 Pörssitiedote 1 (6) Toimintakatsaus Voimajärjestelmän käyttö Suomessa kulutettiin sähköä heinä-syyskuussa 19,4 terawattituntia (19,9 TWh vastaavana aikana

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

YHTENVETO TILIKAUDESTA 2014 (VERTAILUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013)

YHTENVETO TILIKAUDESTA 2014 (VERTAILUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013) SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 16.2.2015 KLO 16:00 YHTENVETO TILIKAUDESTA 2014 (VERTAILUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013) - Liikevaihto oli 752 (662) tuhatta euroa. Liikevaihdon

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot