Julkaisija. Painos. Paperi. Tietoja Gasumin raportoinnista. Gasum PL 21, Miestentie Espoo. 350 kpl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija. Painos. Paperi. Tietoja Gasumin raportoinnista. www.gasum.fi. Gasum PL 21, Miestentie 1 02151 Espoo. 350 kpl"

Transkriptio

1 GASUM TILINPÄÄTÖS 215

2 GASUM TILINPÄÄTÖS 215 Julkaisija Gasum PL 21, Miestentie Espoo Painos 35 kpl Paperi Kansi Cocoon Offset 25 g/m2 Sisäsivut Cocoon Offset 1 g/m2 Tietoja Gasumin raportoinnista Julkaisu esittelee Gasumin vuoden 215 tilin päätöksen. Painettu vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Yritysvastuuraportti 215 saatavilla verkossa suomeksi ja englanniksi.

3 SISÄLLYSLUETTELO EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot Emoyhtiön taseen liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernituloslaskelma Laaja konsernituloslaskelma Konsernitase, vastaavaa Konsernitase, vastattavaa Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 1 Konsernin rahavirtalaskelma Maakaasuliiketoimintojen eriyttäminen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Perustiedot Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkinnanvaraiset erät Rahoitusriskien ja pääomarakenteen hallinta Johdannaisinstrumentit Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Tilintarkastajan palkkiot Rahoitustuotot ja kulut Tuloverot Yrityshankinnat ja myynnit Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Rahoitusinstrumentit Myytävissä olevat sijoitukset Osuudet yhteisyrityksissä Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset ja muut saamiset Vaihto-omaisuus Rahavarat Laskennalliset verot Osakepääoma Varaukset Lainat Muut pitkäaikaiset velat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Työsuhde-etuudet Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Ehdolliset velat Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Lähipiiri Konserniyritykset HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET SEKÄ TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 1 5

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITYS VUONNA 215 Maakaasulla on puhtaimpana fossiilisena polttoaineena kasvava merkitys maailman ja Euroopan energiamarkkinoilla. Maakaasun kulutus kasvaa voimakkaasti Aasiassa ja Lähi-idässä, vaikka maakaasun kulutuksen kasvu on pysähtynyt Euroopassa. Maakaasun etuna ovat fossiilisista polttoaineista pienimmät hiilidioksidipäästöt, minkä vuoksi niillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa hiilen ja öljytuotteiden korvaajana. Tämän lisäksi maakaasun lähipäästöt ovat lähes olemattomat. Viimeisen viiden vuoden aikana maakaasun kulutus on laskenut Suomessa 4 prosenttia. Kulutuksen voimakkaaseen laskuun ovat vaikuttaneet kaasun hintakilpailukyky vaihtoehtoisiin polttoaineisiin verrattuna sekä putkikaasuverkoston alueella tapahtuneet teollisuuden ja energiatuotannon rakennemuutokset. Maakaasun kilpailukykyä erityisesti yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa kivihiileen nähden ovat heikentäneet vuosina 211, 213 ja 215 tapahtuneet veronkorotukset ja jo pidempään vallinnut alhainen hintasuhdanne pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja päästökaupassa. Vuoden 214 loppupuolella alkanut öljyn hinnan romahdus jatkui vuonna 215. Vuoden 215 lopussa öljyn hinta oli laskenut noin 7 prosenttia edellisen vuoden huipusta. Historiallisesti vahvasti öljyn hintaan sidotun maakaasun hinta ei kuitenkaan alkuun seurannut öljyn hintaa, vaan maakaasun hinta Keski-Euroopan markkinoilla säilyi vakaana kesään asti. Vuoden 215 toisella puoliskolla kaasun hinta laski kuitenkin jo 3 prosenttia. Öljyn ja öljypohjaisten tuotteiden, mm. propaanin hintojen voimakas lasku on hidastanut nesteytetyn maakaasun (LNG) markkinoiden kasvua Pohjoismaissa. Teollisuuden investointeja öljyn ja nestekaasun korvaamiseen puhtaammalla LNG:llä on siirretty myöhäisemmäksi. Meriliikenteessä vuoden 215 alussa voimaan tulleet rikkidioksidipäästösäädökset ovat kannustaneet uusien LNG-käyttöisten laivojen tilauksiin niin rahti- kuin matkustajaliikenteeseenkin. Ilmastonmuutoksen torjunnassa saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun 195 maata allekirjoittivat Pariisin ilmastokokouksen päätteeksi yhteisen sitoumuksen lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Varsinkin suurkaupungeissa lisääntyneet ilmanlaatuongelmat ja niiden terveysvaikutukset nostivat polttoaineiden lähipäästöt kansainväliseen keskusteluun ilmastonmuutoksen rinnalle. Keväällä julkaistussa hallitusohjelmassa linjataan, että verotuksen tulisi ohjata kohti vähäpäästöisiä energialähteitä ja luopumaan kivihiilen käytöstä energiantuotannossa vuoteen 22 mennessä. Molemmat linjaukset ovat maakaasun käytön kannalta positiivisia. Maakaasun myynti Suomessa oli 26, TWh vuonna 215 (214: 29,3 TWh). Kuluneen vuoden sää oli Suomessa mittaushistorian lämpimin, minkä vuoksi maakaasun myyntivolyymi laski erityisesti yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Laskeneiden myyntivolyymien vuoksi myös maakaasun myynnin ja siirron liikevaihdot jäivät merkittävästi edellistä vuotta alhaisemmiksi. Öljyn maailmanmarkkinahinnan romahdus vaikutti myös maakaasun myyntihintoihin Suomessa. Vuoden 215 joulukuussa maakaasun veroton energiahinta oli 34 % alhaisempi kuin joulukuussa 214. Joulukuussa 215 Gasum ja venäläinen kaasuyhtiö Gazprom Export saivat päätökseen lähes kaksi vuotta kestäneet neuvottelut kaasun hankinnasta. Sopimuksen mukaan kaasun hankintahinnan sidonnaisuutta öljyyn vähennetään ja hinnan laskennassa käytettävä perushinta laskee hieman aikaisemmasta. Tämä parantaa Suomeen tuotavan kaasun hinnan ennustettavuutta ja varmistaa, että se säilyy eurooppalaisittain kilpailukykyisenä. Gasum on Suomessa maakaasumarkkinalain mukainen siirtoverkon verkonhaltija, jolla on verkoston ylläpito- ja kehittämisvelvoite. Energiavirasto (EV) valvoo yhtiön toimintaa ja hinnoittelun kohtuullisuutta. Vuonna 215 maakaasun siirtotuotot alittivat sallitun tuoton, kuten aiemmin kuluneen valvontajakson (vuodet ) aikana. Maakaasun toimitusvarmuus oli erinomainen vuonna 215, eikä siirtoverkossa ollut yhtään suunnittelematonta toimituskatkoa. Maakaasun jälkimarkkinoilla kaasupörssissä käytävän kaupankäynnin vuosivaihdoksi muodostui 992 GWh (214: GWh), joka vastasi noin 4 prosentin osuutta koko maakaasun käytöstä Suomessa. Kesällä saatiin päätökseen maakaasun paikallisjakeluverkkojen myynti SL Capital Partnersille. Myynti koski Gasumin kokonaan omistamia yhtiöitä Gasum Paikallisjakelu Oy:tä ja Helsingin Kaupunkikaasu Oy:tä. Järjestelyllä vapautettiin pääomaa tiukasti säännellystä verkkoliiketoiminnasta nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun tuotannon, hankinnan sekä jakelukanavien kehittämiseen. Verkkojen omistuksen siirtymisestä huolimatta Gasum vastaa edelleen kaasun myynnistä ja asiakaspalvelusta paikallisjakeluverkkojen alueella oleville kaasuasiakkaille. Syksyllä Gasum päätti luopua Finngulf-terminaalin sekä Balticconnector-yhdysputken toteuttamisesta. Tehtyjen selvitysten perusteella hankkeet eivät olisi olleet yhtiölle liiketaloudellisesti kannattavia eikä niille olisi riittävää kysyntää Suomen markkinoilla. Hankkeiden toteuttaminen olisi kasvattanut maakaasuasiakkailta veloitettavia kokonaiskustannuksia ja heikentänyt edelleen maakaasun kilpailukykyä. Hankkeiden toteuttamisella olisi ollut negatiivinen vaikutus myös suomalaisen teollisuuden sekä yhdyskuntien yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon kilpailukykyyn. 2 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E R TO M U S

5 Skangas-alakonsernille vuosi 215 oli voimakkaan kasvun aikaa. Yhtiö toimitti LNG:tä tonnia (214: 284 ), joka oli 33 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Myynnin kasvuun vaikuttivat Lysekiliin, Göteborgin pohjoispuolelle vuonna 214 rakennetun LNG-terminaalin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi sekä uudet meriliikenteen ja teollisuuden asiakkuudet. Terminaalista toimitettiin LNG:tä mm. läheisille teollisuuslaitoksille. Skangas solmi vuoden aikana useita uusia LNG:n toimitussopimuksia Suomessa sekä Norjassa. Alkuvuonna Skangas avasi pohjoismaiden ensimmäisen LNG:n bunkrausaseman Risavikan terminaaliin pystyäkseen paremmin palvelemaan meriliikenteen kasvavaa LNG-kysyntää. Aseman pääasiallisia käyttäjiä ovat varustamot, jotka liikennöivät Norjan, Tanskan ja Ruotsin satamien välillä. Skangasin Porin LNG-terminaalin ja yhteisyritys Manga LNG:n Tornioon rakenteilla olevien tuontiterminaalien rakennustyöt etenivät aikataulun mukaan. Porin terminaali otetaan käyttöön elokuussa 216 ja Tornion terminaali alkuvuodesta 218. LNG:n kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi solmittiin tarkastelujaksolla aikarahtaussopimukset kahdesta uudesta aluksesta. Vuoden 217 alussa valmistuva laivasta laivaan -bunkraukseen tarkoitettu 5 8 kuutiometrin Coralius-tankkeri on kehitetty yhteishankkeena Anthony Veder Groupin ja Sirius Shippingin kanssa osana EU:n Pilot LNG hankekokonaisuutta. Alus tulee helpottamaan LNG:n saatavuutta asiakkaille meriliikenteessä ja vähentämään laivojen käyntejä satamissa. Porin ja Tornion terminaalien LNG-kuljetusten varmistamiseksi Gasum ja Anthony Veder allekirjoittivat pitkän aikavälin aikarahtaussopimuksen uudesta 1A Super -jääluokan LNG-säiliöaluksesta. Gasumin biokaasuliiketoiminta kehittyi vuoden aikana vahvasti. Biokaasun toimitukset asiakkaille olivat 4,8 GWh, jossa on kasvua jopa 155 % vuoteen 214 verrattuna. Alkuvuonna lanseerattu biokaasumerkki otettiin hyvin vastaan. Vuoden aikana biokaasun käytön aloittivat mm. Yrjö Wigren, Paulig, Myllyn Paras, Kouvolan Lakritsi, Marwe ja Marimekko. Lämpöyhtiöistä Porvoon Energia ja Lohjan Energiahuolto tuottavat jatkossa osan myymästään kaukolämmöstä kotimaisella ja uusiutuvalla biokaasulla. Ensimmäiset biokaasun kierrätysbiokaasusopimukset solmittiin Pirkka-tuotteiden valmistajien ja Keskon kanssa syyskuussa. Keskon ruokakauppojen biohajoava jäte käsitel- lään LABIO:n tuotantolaitoksella ja jalostetaan biokaasuksi, jonka mm. Wursti ja Myllyn Paras käyttävät Pirkka-tuotteiden valmistukseen. Gasum rakentaa vuonna 216 yhdessä Biotehtaan kanssa Riihimäelle Ekokemin kiertotalouskylään biokaasulaitoksen. Laitoksen valmistuttua Gasumin verkon kautta toimitettavan biokaasun tuotantokapasiteetti nousee 13 GWh vuodessa. Biokaasun käyttö kasvoi myös liikenteessä ja biokaasun osuus oli noin 4 prosenttia julkisilla tankkausasemilla myydystä kaasusta. Vastatakseen kasvavaan liikennekaasun kysyntään Gasum on käynnistänyt 35 tankkausaseman investointiohjelman. Neljän ensimmäisen erityisesti raskaalle liikenteelle tarkoitetun kaasutankkausaseman toteutus käynnistyi vuoden 215 aikana EU-komission myöntämällä 2,65 miljoonan euron tuella. Gasum rakentaa erityisesti raskaalle liikenteelle tarkoitettuja LNG/LCNG-tankkausasemia Turkuun, Helsinkiin, Vantaalle ja Jyväskylään vuosina Hanke on osa liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävän vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuridirektiivin toimeenpanoa. LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN KEHITYS Gasum-konsernin tilikauden liikevaihto oli 915,5 miljoonaa euroa (214: 1 79, milj. euroa). Liikevoitto oli 126,4 miljoonaa euroa (214: 5,1 milj. euroa) ja liikevoittoprosentti oli 13,8 % (214:,5 %). Liikevaihdon laskuun vaikutti ennen kaikkea maakaasun myyntivolyymien sekä energiamarkkinoilla tapahtuneen hintaeroosion aiheuttama myyntihinnan aleneminen verrattuna edelliseen vuoteen. Laskuun vaikutti myös se, että kesällä myytyjen paikallisjakeluverkkojen siirtomaksut jäivät pois konsernin liikevaihdosta alkaen. Liikevoittoa paransi paikallisjakeluverkkojen myynnistä saatu kertaluonteinen myyntivoitto, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa. Hyödykejohdannaisten realisoitumaton käyvän arvon muutos tarkastelujaksolla nettona oli 2,7 miljoonaa euroa. Konsernissa ei sovelleta suojauslaskentaa. Konsernin tulokseen heikentävästi vaikuttivat sekä Finngulf-terminaalihankkeen että Balticconnector-yhdysputkihankkeen lopettamisesta johtuneiden kulujen alaskirjaukset, jotka olivat yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Vuonna 215 Gasum-konsernin oman pääoman tuotto oli 19,8 % (214: -1,1 %). 3 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E R TO M U S

6 ennakkoon maksettuja kaasuja ja odottaa saavansa käytettyä loput ennakkoon maksetuista kaasuista tulevina vuosina. Konsernin rahavarat olivat yhteensä 7,2 miljoonaa euroa (214: 82,4 milj. euroa). Konsernilla oli lainoja 329, miljoonaa euroa (214: 419,1 milj. euroa), joista pitkäaikaisia lainoja oli 287,9 miljoonaa euroa (214: 34,7 milj. euroa) ja vastaavasti lyhytaikaisia lainoja oli 41,1 miljoonaa euroa (214: 114,4 milj. euroa). Konsernin lyhytaikaiset lainat sisälsivät 33, miljoonalla eurolla yritystodistuksia (214: 1, milj. euroa). Taseen muut pitkäaikaiset velat, jotka olivat yhteensä 324,2 miljoonaa euroa, koostuvat pääasiassa strukturoidun yhteisön käsittelyyn liittyvästä velasta sekä rahoitusleasing-järjestelyihin liittyvistä veloista. TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA Konsernin taseen loppusumma oli 1 425,5 miljoonaa euroa (214: 1 621,1 milj. euroa). Taseen pienenemiseen vaikutti paikallisjakeluverkkojen myynti ja käyttöpääomaerien lasku. Konsernin omavaraisuusaste oli 39,4 prosenttia (214: 28,4 %). Konsernin ja emoyhtiön taseen vaihto-omaisuuteen sisältyy 149,2 miljoonaa euron ennakkomaksut ns. Take-orPay -kaasusta (214: 188,7 milj. euroa). Nämä maksut ovat kertyneet vuosilta , jolloin Gasumin maakaasun ostot Gazprom Exportilta alittivat ajoittain osapuolten välisen pitkäaikaisen hankintasopimuksen mukaisen vuosittaisen vähimmäishankinnan. Gasum käytti tilikaudella 215 osan Tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto -% 13,8 %,5 % 3,5 % Omavaraisuusaste 39,4 % 28,4 % 51,8 % 8,9 % Oman pääoman tuotto -% 19,8 % -1,1 % Sijoitetun pääoman tuotto -% 1,4 %,7 % 7,3 % Taseen loppusumma Korolliset nettovelat Nettovelkaantumisaste 117,3 % 142,5 % 37,5 % Nettovelat / käyttökate 3,7 12,2 2,3 sittain sekä yhtiön sisäisillä että ulkoisen toimijan suorittamilla arvioinneilla. Skangas-alakonsernilla on oma erillinen sertifioitu toimintajärjestelmä. Merkittävimmät ympäristövaikutukset konsernin toiminnassa syntyvät prosessien maakaasun käytöstä sekä siirto- ja jakelujärjestelmien metaanipäästöistä, joista syntyvät Gasumin kasvihuonekaasupäästöt. Osa maakaasun siirrossa tarvittavista kompressoriasemista kuuluu päästökaupan piiriin. Gasumin työturvallisuus parani vuonna 215 edelliseen vuoteen verrattuna. Työtapaturmia sattui yhteensä 7 kpl (214: 13 kpl), joista kolme johti vähintään yhden päivän sairaslomaan. INVESTOINNIT Gasum-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 215 olivat yhteensä 45,6 miljoonaa euroa (214: 51,5 milj. euroa). Investoinneista suuri osa kohdistui LNG-terminaalien rakentamiseen. Gasum investoi vuonna 215 myös biokaasuliiketoimintaan, liikenteen jakeluverkostoon sekä maakaasun siirtoverkoston ylläpitoon. Gasum sai maksettuja investointitukia tilikauden 215 aikana yhteensä 14, miljoonaa euroa. Suurin saatu tuki 11,7 miljoonaa euroa oli työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää tukea Porin LNG-terminaalin rakentamiseen. LAATU, YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS Gasum otti vuoden aikana käyttöön ja sertifioi ISO 51 -standardin mukaisen energianhallintajärjestelmän. Järjestelmän tavoitteena on parantaa yhtiön toimintojen, tuotteiden ja palveluiden energiatehokkuutta Gasumilla. Gasumin sertifioitu toimintajärjestelmä pitää sisällään laatu-, ympäristö-, energiaja turvallisuusjohtamisjärjestelmät, jotka noudattavat ISO 91, ISO 141, ISO 51 ja OHSAS 181 -standardeja. Toimintajärjestelmän vaatimuksenmukaisuutta seurataan vuo- TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEET Vuonna 215 tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on ollut selvittää Gasumin tiekartta siirryttäessä hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 25 mennessä. Työhön on sisältynyt mm. eri teknologiareittien kartoittamista. Gasum on ollut myös mukana määrittelemässä hiilineutraalin tulevaisuuden ja biotalouden tutkimusta harjoittavien CLEEN Oy ja Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy fuusiossa syntyneen CLIC Inno- 4 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E R TO M U S

7 vation Oy:n tutkimuslinjauksia. Gasum on aktiivinen useissa aiheeseen liittyvissä tutkimuskonsortioissa, kuten vuonna 214 käynnistyneessä Neo-Carbon Energy -hankkeessa. Neo-Carbon Energy on poikkitieteellinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on luoda Plan B, jolla päästäisiin päästöttömään energiajärjestelmään ilman ydinvoimaa ja hiilidioksidin talteenottoa. Kesäkuussa julkistettiin Hyvän Ilman Lintu -innovaatiokilpailun tulokset. Kilpailussa etsittiin uusia ideoita luonnonkaasun maantieliikennekäytön lisäämiseksi. Voittajajoukkueen BIOBOKSIn idea perustuu patentoituun biokaasureaktoritekniikkaan, joka helpottaa uusiutuvan biokaasun käyttöä maantieliikenteen polttoaineena eritoten kaasuverkon ulkopuolella. Toiseksi valittiin ProGas-joukkueen autojen kaasukonversion helpottamiseen tähtäävä idea. Tekniikan edistämissäätiön (TES) hallinnoimasta Gasumin kaasurahastosta jaettiin vuonna 215 apurahoja 7 kpl, arvoltaan yhteensä 49 euroa allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti Gasum Energiapalvelut Oy sulautui emoyhtiöönsä Gasum Oy:öön Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin Yhtiökokous valitsee Gasumille hallintoneuvoston. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan yhtiökokouksen ja hallintoneuvoston päätösten ja ohjeiden sekä terveiden liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallintoneuvostossa päätetään Gasum Oy:tä koskevat merkittävät strategiset linjaukset. Hallintoneuvosto myös valitsee Gasum Oy:n hallituksen. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja hänen lisäkseen enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnasta lain ja yhtiöjärjestyksen sekä hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti, päättää mm. kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja kiinnittämisestä sekä ottaa ja erottaa yhtiön ne ylimmät johtohenkilöt, joita hallintoneuvosto ei valitse. Gasum Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja on vuorineuvos Juha Rantanen ja varapuheenjohtaja Jarmo Väisänen. Hallintoneuvoston muina jäseninä ovat Pekka Hurtola, Minna Pajumaa, Pavel Oderov ja Igor Lipskiy. Gasum Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Johanna Lamminen, varapuheenjohtajana Ari Suomilammi sekä muina jäseninä Jussi Teijonsalo sekä Kristiina Vuori. Kertomusvuoden aikana hallitus on kokoontunut 13 kertaa ja hallintoneuvosto 5 kertaa. Yhtiökokouksen valitsemana Gasum-konsernin tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö), ja päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Pasi Karppinen. HENKILÖSTÖ Gasum-konsernin henkilöstössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 215. Gasum-konsernin palveluksessa oli vuonna 215 keskimäärin 319 henkilöä, joista Gasum Oy:n palveluksessa oli keskimäärin 128 henkilöä. Henkilöstömäärältään suurimman tytäryhtiön Gasum Tekniikka Oy:n palveluksessa oli keskimäärin 117 henkilöä tilikauden aikana ja Skangas-alakonsernin palveluksessa oli 52 henkilöä. Gasum-konsernissa oli vuonna 215 käytössä koko henkilöstöä koskeva voittopalkkiojärjestelmä. Lisäksi konsernin avainhenkilöillä oli tulospalkkio- ja ylimmällä johdolla pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmä. Palkitsemisjärjestelmät noudattavat valtion omistajaohjauksen antamia ohjeita palkitsemisesta. RISKIT JA RISKIENHALLINTA Gasum Oy:llä on pitkäaikainen maakaasun toimitussopimus venäläisen Gazprom Exportin kanssa vuoteen 231 asti. Sopimuksessa on määritetty mm. vuosittainen ostomäärä sekä vuosittainen minimiostomäärä (Take-or-Pay). Minimiä alittavasti maksetaan ennakkomaksua, joka voidaan hyödyntää myöhempinä vuosina tilanteessa, jossa kaasun ostomäärä ylittää Take-or-Pay -ostorajan. Kaasumarkkinoiden vuosittainen kokonaiskulutus Suomessa on joinakin vuosina ollut pienempi kuin Take-or-Pay -sopimuksen vuosittainen minimiostomäärä ja tämän seurauksena Gasumille on kertynyt 149,2 miljoonan euron (214: 188,7 milj. euroa) ennakkomaksu minimiostomäärien alituksista. Gasumin kaasun myynti ylitti vuonna 215 sen joulukuussa solmiman sopimuksen mukaisen uuden minimiostomäärän ja yhtiö on aloittanut aikaisempien ennakkomaksujen hyödyntämisen. Jäljellä olevat ennakkomaksut tullaan hyödyntämään tulevina vuosina. Gasumin liiketoiminnan riskit liittyvät energiamarkkinoihin sekä polttoaineiden ja sähkön hintakehitykseen ja kilpailukykyyn. Sen lisäksi riskejä liittyy mm. energiaverotukseen, liiketoiminnan sääntelyyn, siirtojärjestelmän toimivuuteen, turvallisuuteen, ympäristövaikutuksiin ja maakaasun saatavuuteen. YHTIÖN OMISTUSRAKENNE JA OSAKKEET Suomen valtio ja OAO Gazpromin allekirjoittivat sopimuksen, jolla Suomen valtio ostaa OAO Gazpromin 25 prosentin omistusosuuden Gasumista. Kauppa toteutettiin , jonka jälkeen valtion omistusosuus Gasumista nousi 1 prosenttiin. Yhtiön osakepääoma jakautuu A- ja K-sarjan osakkeisiin. A-sarjaan kuuluvia osakkeita on 53. K-sarjaan kuuluvia osakkeita on yksi. Suomen valtio omistaa K-osakkeen. Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden äänen. Yhtiön osingonjakopolitiikan mukaisena tavoitteena on jakaa osinkona 3 4 % konsernin tuloksesta. YHTIÖRAKENNE JA HALLINTO Gasum-konsernin emoyhtiö on Gasum Oy, joka omistaa 1 % seuraavista Suomessa toimivista tytäryhtiöistä: Gasum Tekniikka Oy ja Kaasupörssi Oy. Gasum Tekniikka Oy:öön on keskitetty konsernin kunnossapitopalvelut. Lisäksi Gasum Oy omistaa 51 % norjalaisesta Skangas AS:stä, joka omistaa 1 % seuraavista tytäryhtiöistä: Skangas Terminal AB (Ruotsi), Skangas Oy (Suomi), Skangas Terminal Gävle AB (Ruotsi) sekä Skangas Business Services AB (Ruotsi). 5 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E R TO M U S

8 LNG-liiketoiminnan osalta riskinä on lisäksi LNG:n myynnin kehitys suhteessa logistiikkaan ja hankintaan liittyviin investointeihin. Gasum on suojautunut polttoaineiden ja erityisesti öljyn hinnan vaihtelulta kehittämällä myyntihinnoitteluaan vastaamaan maakaasun hankintasopimuksen hinnoittelua. Asiakkaille kiinteällä hintaindeksillä myytävän maakaasun myynnin kate suojataan vastaavilla johdannaissopimuksilla. Maakaasun kilpailukykyä heikentävät muutokset polttoaineiden verotuksessa, energiatuissa tai maakaasumarkkinoiden regulaatiossa saattavat aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia yhtiön taloudelliseen asemaan tai mahdollisuuksiin toteuttaa maakaasumarkkinoiden kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Gasumin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat markkinariski (sisältäen korkoriskin ja hintariskin) sekä luottoriski. Konsernin rahoitusriskien hallinnasta vastaa vahvistetun Treasury-politiikan mukaisesti konsernin Treasury-yksikkö, joka raportoi konsernin rahoitustilanteesta ja riskiposition muutoksista kuukausittain emoyhtiön hallitukselle. Gasum Oy on maksanut pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella lisäosinkoja osakkeenomistajilleen tilikaudelta 214 yhteensä 2 2 2,38 euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Maakaasuliiketoiminnan kaasun myynnin ei oleteta enää laskevan. Yhtiössä panostetaan vahvasti liiketoiminnan kasvattamiseen ja Pariisin sopimuksen tavoitteen mukaiseen hiilivoiman korvaamiseen maakaasulla. Yhtiö osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomen energiaveromallin ohjaamisvaikutuksiin nykyistä edullisemmaksi ympäristömyönteiselle maakaasulle. Maakaasun ja LNG:n avulla voidaan jo nyt vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä korvaamalla hiiltä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä öljypohjaisia tuotteita teollisuudessa ja liikenteessä. Lisäksi maakaasun lähipäästöt ovat huomattavasti muita tarjolla olevia polttoaineita pienemmät, mikä parantaa ilmanlaatua varsinkin kaupunkiympäristössä ja liikenneväylien varrella. Gasumin investoinnit pohjoismaiseen LNG-infrastruktuuriin mahdollistavat markkinoiden kasvamisen teollisuuden, merenkulun sekä liikenteen tarpeeseen. Biokaasun tuotannon ja -markkinan kehittäminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa ja liiketoiminnan kasvua. Biokaasu yhdessä maakaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) kanssa muodostavat sillan kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Gasum panostaa vahvasti biokaasun tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja julkisti tammikuun 11. päivänä 216 kauppasopimuksen, jonka toteutuessa Gasum ostaa Biotehdas Oy:n ja sen biokaasun tuotantolaitokset Taaleritehdas Pääomarahastot Oy:ltä. Valtakunnallinen Biotehdas-ketju on Suomen biokaasualan markkinajohtaja ja siihen kuuluvat tuotannossa olevat biokaasulaitokset Huittisissa, Kuopiossa, Oulussa ja Honkajoella sekä kesällä 216 valmistuva laitos Riihimäellä. Kaupan oletetaan toteutuvan Tilikauden päättymisen jälkeen Gasum Oy on allekirjoittanut kauppasopimuksen myös toisen biokaasuliiketoimintaan liittyvän ketjun ostamisesta. Kauppasopimus allekirjoitettiin Biovakka Suomi Oy:n omistajien kanssa ja kaupan oletetaan toteutuvan helmikuun lopussa. Biovakka on biokaasualan ja ravinnekierrätyksen edelläkävijä, jolla on biokaasulaitokset Turussa ja Vehmaalla. Yritysjärjestelyiden myötä Gasumista tulee Pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja. Pidemmällä tähtäimellä Gasum kehittää biokaasun jakelua myös kaasuverkoston ulkopuolella joko paineistettuna tai nesteytettynä. HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli ,79 euroa, johon sisältyy tilikauden tulos ,94 euroa. Jakokelpoista omaa pääomaa vähentää tilikauden päättymisen jälkeen maksettu lisäosinko tilikaudelta 214 yhteensä 2 2 2,38 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan päättyneen tilikauden tuloksesta,9434 euroa osakkeelta eli yhteensä 5 2,94 euroa. Loput tilikauden tuloksesta siirretään voittovaroihin. GASUM-KONSERNI Miestentie 1, PL Espoo puh G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S H A L L I T U K S E N TO I M I N TA K E R TO M U S

9 KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernituloslaskelma 1 Liikevaihto Liitetieto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 12 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten voitosta/tappiosta Voitto ennen veroja Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot Laskennallisten verojen muutos Tilikauden voitto Tilikauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta Laaja konsernituloslaskelma 1 Liitetieto Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Emoyhtiön osakkeenomistajille Määräysvallattomille omistajille Eläkevelvotteiden uudelleenmäärittäminen 32 Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: 7 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

10 Konsernitase 1 Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 15, , Laskennalliset verosaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävät sijoitukset Myytävissä olevat sijoitukset Johdannaisinstrumentit Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Johdannaisinstrumentit Myyntisaamiset ja muut saamiset , Myytävissä olevat sijoitukset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä 8 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

11 Konsernitase 1 Liitetieto OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 26 Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto (tappio) Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Velat Pitkäaikaiset velat Lainat Muut pitkäaikaiset velat Johdannaisinstrumentit 5, Laskennalliset verovelat Varaukset Eläkevelvoitteet , Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lainat Johdannaisinstrumentit Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä 9 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S ,

12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma Osakepääoma Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuudet Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Muut laajan tulokset erät: Eläkevelvotteiden uudelleenarvostus Tilikauden laaja tulos Suoraan omaan pääomaan kirjatut omistajien tekemät sijoitukset ja varojen jako näille yhteensä Muutokset yrityshankintojen yhteydessä* Oma pääoma * Muutokset liittyvät yrityshankintojen yhdistelyjen tarkennuksiin vuoden 214 hankinnoissa ja osana hankintakokonaisuutta yhdistellyn strukturoidun yhteisön -käsittelyyn. Tilikaudesta 214 poiketen strukturoidun yhteisön yhdistelystä ei eroteta osuutta määräysvallattomille omistajille. 1 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma Osakepääoma Kertyneet voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuudet Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Muut laajan tulokset erät: Tilikauden laaja tulos Eläkevelvoitteiden uudelleenarvostus Maksetut osingot Suoraan omaan pääomaan kirjatut omistajien tekemät sijoitukset ja varojen jako näille yhteensä Muutokset yrityshankintojen yhteydessä Oma pääoma G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

13 Konsernin rahavirtalaskelma 1 Liitetieto Liiketoiminnan rahavirrat Voitto ennen veroja Oikaisut Poistot ja arvonalentumiset Rahoituskulu -netto Realisoitumattomat arvostusvoitot/ - tappiot Käyttöpääoman muutos Muut oikaisut Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut verot Rahoituserien ja verojen rahavirta Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Saadut investointiavustukset Yrityshankinnat- ja myynnit Investointien nettorahavirta Aineellisten hyödykkeiden myyntitulot Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen muutos Strukturoidun yhteisön velan muutos Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Rahavarat tilikauden alussa (31.12.) Rahavarat tilikauden lopussa G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

14 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 1. Perustiedot arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöksessä olevat luvut esitetään tuhansina euroina, jollei toisin ole erikseen mainittu. Gasum Oy on suomalainen osakeyhtiö ja Gasum-konsernin ("Gasum", konserni tai "yhtiö", jollei asiayhteydestä muuta johdu) emoyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo ja rekisteröidyn toimipaikan osoite Miestentie 1, PL 21, 2151 Espoo. Gasum on pohjoismainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Suomeen tuotiin vuonna 215 maakaasua 26, TWh. Yhtiö kehittää suomalaista ja pohjoismaista energiainfrastruktuuria panostamalla nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintaan, biokaasuliiketoimintaan ja liikennepalveluihin. Gasum on johtava biokaasun tarjoaja Suomessa. Yhtiö syöttää biokaasua kaasuverkostoon Espoosta, Kouvolasta ja Lahdesta sekä Riihimäeltä vuonna 216. LNG-liiketoiminta-alueella Gasum toimii Skangas-nimellä kaikissa Pohjoismaissa. Skangas jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä entistä laajemmin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum-konserni on perustettu vuonna 1994 ja siinä työskentelee reilut 3 henkeä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum Oy:n omistaa 1 %:sti Suomen valtio suoraan sekä Gasonia Oy:n kautta. Konsernitilinpäätöksen kopiot ovat saatavissa yhtiön pääkonttorista osoitteesta Miestentie 1, 215 Espoo tai ladattavissa yhtiön verkkosivuilta suomeksi ja englanniksi. Gasum-konsernin konsernitilinpäätös on ylin taso, johon Gasum Oy ja sen tytäryhtiöt yhdistellään. Gasum Oy:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. SOVELLETUT UUDET JA UUDISTETUT STANDARDIT JA TULKINNAT IFRS standardien vuosittaiset parannukset standardeihin kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Uusimmat muutokset ovat koskeneet viittä eri standardia eikä niillä ole ollut oleellista vaikutusta Gasum-konserniin. UUDET STANDARDIT JA TULKINNAT, JOITA EI OLE VIELÄ OTETTU KÄYTTÖÖN Useat uudet standardit, standardien muutokset ja tulkinnat tulevat voimaan vasta myöhemmin kuin alkavilla tilikausilla, eikä niitä ole sovellettu tätä konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Vain seuraavilla oletetaan olevan joitakin vaikutuksia Gasumin tilinpäätökseen: IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista. Standardissa käsitellään tulouttamista sekä määritetään periaatteet, joiden mukaan tilinpäätöksessä esitetään käyttäjien kannalta hyödyllistä tietoa asiakassopimuksiin perustuvien myyntituottojen luonteesta, määrästä ja epävarmuudesta sekä myyntituottoihin liittyvistä rahavirroista. Myyntituotto kirjataan, kun asiakas saa määräysvallan tavaraan tai palveluun ja näin pystyy ohjaamaan sen käyttöä ja saamaan siitä koituvan hyödyn. Standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa, se tulee korvaamaan IAS 11 ja IAS 18 standardit. Gasumissa ollaan arvioimassa IFRS 15:n vaikutusta. IFRS 9 Rahoitusinstrumentit käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista ja se korvaa IAS 39 ja IFRS 7 standardit. Muutoksia tulee mm. rahoitusvarojen luokittelemiseen kolmeen pääryhmään, sijoitusten oman pääoman ehtoisten instrumenttien arvostamiseen, arvonalentumisten malliin (odotettavissa olevat luottotappiot), rahoitusvelkojen arvostamiseen sekä suojauksen tehokkuuteen liittyviin vaatimuksiin. Gasum tulee soveltamaan mahdollisesti voimaan tullutta standardia vuoden 218 alusta ja sen tulevia vaikutuksia ollaan arvioimassa. Standardia ei vielä ole hyväksytty EU:ssa. IFRS 16 Vuokrasopimukset. Standardi käsittelee vuokrasopimusten luokittelua ja tulee laajentamaan vaatimuksia sekä vuokralle ottajan että vuokralle antajan puolella vuokrasopimusten luokittelusta rahoitusleasing-sopimuksiksi. Standardia ei vielä ole hyväksytty EU:ssa ja Gasum arvioi parhaillaan standardimuutoksen mahdollisia vaikutuksia. IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardia koskevat muutokset liittyvät esitettäviä tietoja koskevaan IASB:n hankkeeseen (Disclosure Initiative), jonka tarkoituksena on selkeyttää ja kehittää useita asioita. Muutokset koskevat mm. tietojen yhdistelyä, tilinpäätöserien erittelyjä, liitetietojen järjestystä sekä pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista johtuvia laajan tuloksen eriä. Standardi tulee voimaan 216 alusta ja sillä tulee olemaan joitakin vaikutuksia Gasumin tilinpäätöstietojen esittämiseen. 2. Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista LAATIMISPERUSTA Gasum Oy:n konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti noudattaen voimassaolevia standardeja ja tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 166/22 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Tilinpäätöksen pääasiallinen arvostusperusta on alkuperäinen hankintameno, jollei toisin ole erikseen mainittu. Käypään 12 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

15 Kun konsernin määräysvalta lakkaa, jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan määräysvallan menettämispäivän käypään arvoon ja kirjanpitoarvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Tämä käypä arvo toimii alkuperäisenä kirjanpitoarvona, kun jäljelle jäävää osuutta myöhemmin käsitellään osakkuusyrityksenä, yhteisyrityksenä tai rahoitusvaroina. Lisäksi asianomaisesta yrityksestä aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja määriä käsitellään ikään kuin konserni olisi suoraan luovuttanut niihin liittyvät varat ja velat. Tämä voi tarkoittaa, että aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjatut määrät siirretään tulosvaikutteisiksi. KONSOLIDOINTIPERIAATTEET Tytäryritykset Tytäryrityksiä ovat kaikki sellaiset yritykset, joissa konsernilla on määräysvalta. Gasumilla on määräysvalta yrityksessä, jos se altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä yritystä koskevaa valtaansa. Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen kokonaisuudessaan siitä päivästä lukien, jona konserni saa niihin määräysvallan. Yhdistely lopetetaan, kun määräysvalta lakkaa. Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenomenetelmällä. Tytäryrityksen hankinnasta maksettava vastike sisältää luovutetut varat, syntyneet velat aiemmille omistajille sekä konsernin liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset osuudet, kaikki arvostettuna hankintahetken käypiin arvoihin. Luovutettu vastike sisältää ehdollisesta vastikejärjestelystä johtuvan omaisuuserän tai velan käyvän arvon. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevien nettovarojen taseeseen merkityistä määristä. Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi toteutuessaan. Jos liiketoimintojen yhdistäminen tapahtuu vaiheittain, hankkijaosapuolella hankinnan kohteessa aiemmin ollut oman pääoman ehtoinen osuus arvostetaan hankinta-ajankohtana käypään arvoon ja tästä syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Mahdollisesti osana hankintamenoa luovutettava ehdollinen vastike kirjataan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Myöhemmät muutokset ehdollisen vastikkeen käyvässä arvossa kirjataan IAS 39:n mukaisesti joko tulosvaikutteisesti tai muihin laajan tuloksen eriin. Jos ehdollinen vastike on luokiteltu omaksi pääomaksi, sen kirjanpitoarvo ei muutu, ja kun vastike myöhemmin suoritetaan, tätä koskevat kirjaukset tehdään omaan pääomaan. Määrä, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuuden käypä arvo ja hankinnan kohteesta aiemmin omistetun osuuden käypä arvo yhteenlaskettuina ylittävät yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden käyvän arvon, kirjataan liikearvoksi. Jos niiden yhteismäärä taas on pienempi kuin tytäryrityksen hankitun nettovarallisuuden käypä arvo, erotus kirjataan tulosvaikutteisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa konserniyritysten väliset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä sisäisistä liiketoimista johtuvat realisoitumattomat voitot eliminoidaan. Myös realisoitumattomat tappiot eliminoidaan. Tytäryritysten tilinpäätökset on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia laatimisperiaatteita. Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneita liiketoimia, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina toisin sanoen liiketoimina omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa. Maksetun vastikkeen käyvän arvon ja tytäryrityksen nettovarallisuudesta hankitun osuuden kirjanpitoarvon välinen erotus kirjataan omaan pääomaan. Myös voitot tai tappiot osakkeiden myynnistä määräysvallattomille omistajille kirjataan omaan pääomaan. Yhteisjärjestelyt IFRS 11:n mukaan yhteisjärjestelyt luokitellaan yhteisiksi toiminnoiksi tai yhteisyrityksiksi sen mukaan, mitkä ovat sijoittajien sopimusperusteiset oikeudet ja velvoitteet. Yhteisyritykset käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. Pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa yhteisyritysosuudet kirjataan alun perin hankintamenon määräisenä ja sitä lisätään tai vähennetään kirjaamalla konsernin osuus hankinta-ajankohdan jälkeisistä voitoista tai tappioista ja muista laajan tuloksen eristä. Jos konsernin osuus yhteisyrityksen tappioista on yhtä suuri tai suurempi kuin sen osuus yhteisyrityksestä (mukaan lukien mahdolliset pitkäaikaiset saamiset, jotka tosiasiallisesti muodostavat osan konsernin nettosijoituksesta yhteisyritykseen), konserni ei kirjaa lisää tappiota, ellei sillä ole oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta eikä se ole suorittanut maksuja yhteisyrityksen puolesta. Konsernin ja sen yhteisyritysten välisistä liiketapahtumista aiheutuvat realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernin omistusosuutta vastaavasti. Myös realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma anna viitteitä luovutetun omaisuuserän arvon alentumisesta. Yhteisyritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaamaan konsernin noudattamia periaatteita. Osana Skangas yrityshankintaa vuonna 214 Gasum on saanut kontrollin LNG-nesteytyslaitokseen Risavikassa, Norjassa. Laitos ei juridisesti ole Gasumin omistuksessa, mutta koska järjestely on ollut erottamaton osa yrityshankintaa ja Gasumilla katsotaan olevan kontrolli laitokseen, nesteytyslaitos yhdistellään kokonaisuudessaan Gasum-konserniin. LYHYT- JA PITKÄAIKAISTEN VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU Omaisuuserä tai velka luokitellaan lyhytaikaiseksi silloin, kun sen odotetaan realisoituvan normaalin toimintajakson aikana tai 12 kuukauden kuluessa. Likvidit varat luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi. Kaikki muut varat ja velat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi ja veloiksi. ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (toimintavaluutta). Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivän valuuttakurssia. Ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät muunnetaan toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ei-monetaariset erät arvostetaan tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräisistä liiketapahtumista ja 13 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

16 monetaaristen erien muuntamisesta syntyneet voitot ja tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti. Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liiketuloksen yläpuolelle. Rahoituksen kurssierot kirjataan rahoituksen tuottoihin ja kuluihin. Kaikkien konserniyritysten toimintavaluutta on euro. arvioidut menot hyödykkeen purkamisesta, siirtämisestä ja alkuperäiseen tilaan palauttamisesta. Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja uusimisen yhteydessä mahdollinen jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. Myöhemmin syntyvät menot, jotka johtuvat hyödykkeeseen tehtävistä lisäyksistä, sen osan korvaamisesta uudella tai hyödykkeen ylläpidosta, sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Huoltomenot eli korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne toteutuvat. Saadut avustukset kirjataan hankintamenon vähennykseksi sitten kun niiden ehtojen täyttäminen ja niiden saaminen on kohtuullisen varmaa. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan perusteella. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: LIIKEARVO JA MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetelmän mukaan. Liikearvo kirjataan määrään, jolla hankintameno ylittää konsernin osuuden hankittujen varojen ja velkojen käyvästä arvosta hankintahetkellä. Liikearvo testataan vuosittain arvon alentumisten varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Liikearvosta kirjattuja arvonalentumistappioita ei peruuteta. Tytäryhtiön tai osakkuusyhtiön luovutuksen yhteydessä syntyneet voitot tai tappiot sisältävät myydyn yhtiön liikearvon kirjanpitoarvon. Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat aineettomista oikeuksista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Aineettomat oikeudet sisältävät pääasiassa patentteja ja lisenssejä. Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät maanomistajille suoritettuja haittakorvauksia liittyen pysyvän käyttöoikeuden lunastamiseen maakaasuputken pitämistä varten, ja maakaasuputkistosta aiheutuvista rajoituksista maankäytölle. Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on luotettavasti määriteltävissä ja on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan perusteella, patentit ja lisenssit poistetaan 3 5 vuodessa. Maanomistajille suoritetut haittakorvaukset käsitellään tilinpäätöksessä aineettomina hyödykkeinä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Niistä ei tehdä poistoja ja ne ovat arvonalentumistestauksen kohteena vuosittain. Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Aineettomien hyödykkeiden poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi. Maakaasun siirtoverkko 4 65 vuotta* LNG terminaalien säiliöt 4 vuotta Terminaaleihin liittyvät putkistot 25 vuotta Terminaaleihin ja jakeluverkkoon liittyvät rakennukset ja rakennelmat 4 52 vuotta Tankkausasemien rakennelmat vuotta Muut rakennukset ja rakennelmat 3 4 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 2-4 vuotta Muut koneet ja kalusto 3 25 vuotta IT-järjestelmät ja -laitteet 3 5 vuotta *Ei sovellu aineellisena käyttöomaisuushyödykkeenä käsiteltävään minimikaasun arvoon, josta kirjataan poisto ainoastaan silloin kun sen arvioitu jäännösarvo on matalampi kuin hankintameno tai raportointihetken tasearvo. Minimikaasu tarkoittaa sellaista kaasun minimimäärää siirtoverkossa, joka on välttämätön kaasunsiirron häiriöttömälle toiminnalle. Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi. AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN ARVON ALENTUMINEN AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET Liikearvoa ja aineettomia hyödykkeitä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, arvioidaan mahdollisen arvonalentumisen selvittämiseksi aina kun on viitteitä siitä, että arvo saattaa olla alentunut. Arviointi tehdään aina kuitenkin kerran vuodessa. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Sellaiset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoitettu taloudellinen pitoaika, testataan arvonalentumista varten vain silloin, kun havaitaan indikaatioita siitä, että omaisuuserän arvo on alentunut. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet koostuvat pääasiassa kaasun siirto- ja jakeluverkostosta sekä niihin liittyvistä laitteistoista ja rakennelmista, LNG -jakeluterminaaleista sekä muista koneista ja kalustosta. Aineellinen käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettynä. Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka välittömästi aiheutuvat aineellisen käyttöomaisuuserän hankinnasta. Itse valmistetun omaisuuserän hankintameno sisältää materiaalimenot, työsuhde-etuuksista aiheutuvat välittömät menot sekä muut välittömät menot, jotka johtuvat käyttöomaisuuserän saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Ehdot täyttävän aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta ja valmistamisesta välittömästi johtuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi omaisuuserän hankintamenoa. Lisäksi aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen hankintameno sisältää 14 G A S U M T I L I N PÄ ÄTÖ S KO N S E R N I T I L I N PÄ ÄTÖ S

GASUM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015

GASUM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015 GASUM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2015 Puhtaasti luonnonkaasulla KÄYTTÖ SIIRTO JA JAKELU LNG TUOTANTO, HANKINTA JA MYYNTI STRATEGIAN JALKAUTTAMINEN ETENI SUUNNITELLUSTI KESKEISTÄ VUONNA 2015

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

GASUM-KONSERNIN Q3 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015

GASUM-KONSERNIN Q3 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 GASUM-KONSERNIN Q3 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 Puhtaasti luonnonkaasulla käyttö siirto ja jakelu lng tuotanto, hankinta ja myynti Gasum-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2015 Gasum-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

GASUM-KONSERNIN Q1-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 31.3.2014

GASUM-KONSERNIN Q1-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 31.3.2014 GASUM-KONSERNIN Q1-OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1. 31.3.2014 Puhtaasti luonnonkaasulla KÄYTTÖ SIIRTO JA JAKELU LNG TUOTANTO, HANKINTA JA MYYNTI GASUM-KONSERNIN Q1-OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 KESKEISTÄ Tarkastelujakson

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

GASUM-KONSERNIN Q2 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015

GASUM-KONSERNIN Q2 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 GASUM-KONSERNIN Q2 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Puhtaasti luonnonkaasulla käyttö siirto ja jakelu lng tuotanto, hankinta ja myynti Gasum-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Gasum-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot