SELVITYS. Seksuaali- ja lisääntymisterveys -asennekysely ammattikoululaisille Jouni Tuomi & Anna-Mari Äimälä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS. Seksuaali- ja lisääntymisterveys -asennekysely ammattikoululaisille 2015. Jouni Tuomi & Anna-Mari Äimälä"

Transkriptio

1 SELVITYS Seksuaali- ja lisääntymisterveys -asennekysely ammattikoululaisille 2015 Jouni Tuomi & Anna-Mari Äimälä

2 2 Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot. Ammattikoululaisten seksuaali- ja lisääntymisterveysasenteet 6. Seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvän tiedon hankkiminen Selvityksen tulosten arviointi 12 Viitatut lähteet 1

3 1. Johdanto Tämä selvitys ammattikoulujen opiskelijoiden seksuaali- ja lisääntymisterveysasenteista on osa ViVa-hankkeen selvityksiä liittyen osioon, jonka tavoitteena on nuorten seksuaalija lisääntymisterveyteen liittyvien tietoisten valintojen lisääntyminen. Selvityksen tarkoituksena oli kuvailla ammattikoululaisten seksuaali- ja lisääntymisterveysasenteita. Selvityksessä saatuja tietoja täydennetään mm. koulutusterveyskyselyn tuloksilla. Selvityksestä saatuja tietoja on tarkoitus käyttää ViVa-hankkeessa tehtäviin nuorille tarkoitetun materiaalin ym. suuntaamiseen. ViVa-hanketta rahoittaa STM Terveyden edistämisen määrärahasta vuosina Selvitys toteutettiin lomakekyselynä marras-, joulu- ja tammikuussa 2015/2016. Kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijat keräsivät aineiston sovituista luokista oppituntien aikana. Kyselylomake perustui selvityksen tekijöiden laatimaan kyselylomakkeeseen, joka oli alun perin tarkoitettu yläkoululaisille. Alkuperäinen lomake muokattiin lukio- ja ammattikoululaisille soveltuvaksi. Pääosin lomake säilyi alkuperäisenä. Lomakkeessa oli vastaajan taustaa kartoittavia kysymyksiä sekä 2 Likert-tyyppistä asenne väittämää: Neliportainen asteikko täysin eri - täysin samaa sekä erikseen en osaa sanoa -vaihtoehto. Lisäksi oli kaksi kysymystä koskien sitä, mistä vastaajat hankkivat tietonsa liittyen seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Vastausten kerääminen onnistui suhteellisen hyvin sen jälkeen kun alkuun päästiin.. Vastauksia saatiin yhteensä 2 kappaletta. Aineistoon hyväksyttiin 20,koska haluttiin selvittää alle 19-vuotiaiden ammattikoululaisten asenteita. Vastaajista oli 19 tai sitä vanhempia ja kolme ei maininnut ikäänsä, Suurimmassa osassa oli vastattu kaikkiin kysymyksiin. Osasta puuttui yksittäisiä vastauksia, mutta yhtään lomaketta, jossa olisi ollut monia vastausvaihtoehtoja tyhjinä, ei ollut. Vastauksista ei ollut havaittavissa myöskään henkilöitä, jotka olisivat järjestelmällisesti osoittaneet vain yhdenlaista asennetta tai aina eri kuin suurin osa vastaajista. Tuloksissa on hyvä huomata, että 81 vastaajaa, noin kolmannes, edusti lähihoitajakoulutusta. Tuloksia kuvaillaan määrinä ja prosenttiosuuksina. Aineistoa on ristiintaulukoitu muuttujien suhteen ja arvioitu tilastollista merkittävyyttä. Tuloksia havainnollistetaan taulukoin. Kiitämme Tredun opinto-ohjaajia ja erityisesti opettajia yhteistyöstä ja kyselyjen mahdollistamisesta oppituntien aikana.

4 2. Vastaajien taustatiedot Kyselyyn vastasi 2 ammattikoulunopiskelijaa, joista poikia oli 125 (51, %) ja tyttöjä 119 (8,8 %). Taulukossa 1a on tarkasteltu vastaajien ikä jakaumaa. Vastaajista 19- vuotiaita tai sitä vanhempia oli, ja kolme jätti mainitsematta ikänsä. Nämä vastaajan vastausta hylättiin tästä selvityksestä. Tosin tulosten kohdalla tarkastettiin olisivatko tulokset muuttuneet ratkaisevasti, jos heidät olisi otettu mukaan, Taulukko 1a. Vastaajien ikä (N=2) ikä fr % 15 18, , , 18 18,5 19, , , yht tieto puuttuu Selvityksen lopullisen aineiston muodosti 20 (=N) ammattikoulun opiskelijaa, joista poikia oli 0 (8,) ja tyttöjä (51, %). Taulukosta 1b näkee vastaajien korjatun ikäjakauman. Useampi kuin neljä viidestä vastaajasta edusti 16- ja 1-vuotiaiden ikäryhmää. Kaikissa ikäryhmissä oli molempia sukupuolia, mutta tytöt olivat nuorempia ja pojat vanhempia. Taulukko 1b. Vastaajien ikä (N=20) ikä fr % , , , , yht. 20 0,0 Vastaajista ns. normaalipainosiksi luokiteltavissa olevia nuoria oli joka toinen (50,). Ylipainosia tai lihaviksi luokiteltavissa olevia nuoria vastaajien joukossa oli lähes kolmannes (29,9 %), ja alipainosia suhteessa lähes puolet vähemmän (16, %). (Taulukko 2.) Tytöt ja pojat olivat määrällisesti yhtä suuria ryhmiä normaali- ja alipainosten joukossa, mutta luokassa ylipaino tyttöjä oli lähes 1½ kertaa enemmän kuin poikia. Toisaalta lihavia poikia oli kaksi kertaa enemmän kuin tyttöjä, mutta on huomioitava, että yhteismäärä oli pieni (n=6).

5 5 Taulukko 2. Vastaajien ikä-bmi (N=20) ikä-bmi fr % lihava 6,0 ylipaino 5 26,9 normaalipaino 50,2 alipaino 16, puuttuva vastaus,8 yht. 20 0,0 Vastaajista lähes kaksi kolmesta (n=12) ei ollut koskaan tupakoinut, ja 18, (n=8) ilmoitti tupakoivansa vähintään viikoittain. Heistä lähes kaikki polttivat päivittäin (n=). (Taulukko.). Vastaajien tupakoinnin tarkastelu sukupuolen mukaan kertoi, että tytöistä 0 ja pojista 5 oli polttanut ainakin joskus. Tytöstä yli puolet (n=2) ja pojista reilu kolmannes (n=11) tupakoi päivittäin. Jos koko alkuperäistä aineistoa (N=2) olisi tarkasteltu, tupakoitsijoiden määrä oli noussut 9 henkilöön ja prosentti osuus noin 20 %, mutta alle 19- vuotiaiden joukossa tupakointi ei liittynyt ikään siinä mielessä, että mitä vanhempi, sitä todennäköisemmin poltti. Tässä ryhmässä 16-vuotiaat tupakoivat suhteessa eniten. Taulukko. Vastaajien tupakointi (N= 20) tupakointi fr % en koskaan 12 6,8 joskus 1,9 viikoittain 1,9 päivittäin 16, yht. 20 0,0 Vastaajista yli 60 % (n=12) vastasi, että he eivät seurustele. Lähes joka kolmas seurusteli vakituisesti. (Taulukko.) Aineiston tarkempi tarkastelu osoitti, että pojista 21 seurusteli vakituisesti, kun tytöistä 1. Satunnaista seurustelua harrasti pojista puolestaan 12, kun tytöistä vain kuusi. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p = 0,01). Jos mukaan olisi otettu vanhemmat ikäryhmät vakituisesti seurustelevien (tai avioliitossa olevien) määrä olisi lisääntynyt noin neljänneksellä. Alle 19-vuotiaiden ryhmässä ikä ja seurustelu eivät liittyneet yhteen. Taulukko. Seurustelu (N=20) seurustelu fr % en 12 61, kyllä, satunnaisesti 18 8, kyllä, vakituisesti 62 0,0 yht. 20 0,0

6 6 Vastaajista noin joka toinen (n=) ei ollut kokenut yhdyntää (Taulukko 5). Määrällisesti useampi tyttö oli ollut yhdynnässä kuin poika: Tytöistä 51 % ja pojista %. Vastaajista kaksi ei ottanut tähän kysymykseen kantaa (Taulukko 5). Alle 19-vuotiaiden ryhmissä yhdyntäkokemukset liittyivät ikään (p= 0,00), mutta myös tupakointiin (p=0,000). Vakituinen seurustelu ja yhdyntäkokemukset liittyivät selkeästi yhteen, mutta noin viidennes (n=11) vakituisesti seurustelevista ei omannut yhdyntäkokemusta. Taulukko 5. Oletko ollut yhdynnässä? (N=20) Oletko ollut yhdynnässä? fr % en ole ollut 51, olen ollut 98, puuttuva vastaus 2 1,0 yht, 20 0,0. Ammattikoulun opiskelijoiden seksuaali- ja lisääntymisterveysasenteet Lähes yksimielisesti vastaajat halusivat huolehtia terveydestään (98 %; nro 1). Oli myös hyvin harva, ken ei uskonut terveyden merkitykseen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, mutta lähes viidennes oli ymmällään asian suhteen (nro 2). Noin kolmea neljästä kiinnosti oma seksuaaliterveys (nro) ja uskoi, että voi vaikuttaa elämäntavoillaan tulevien lasten terveyteen (nro 1) (Taulukko 6a.) Taulukko 6a. Asenne terveyteen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen väite Haluan huolehtia terveydestäni (nro 1) Minua kiinnostaa seksuaaliterveyteni (nro ) Voin jo nyt vaikuttaa terveillä elämäntavoillani tulevien lasteni terveyteen (nro 1) Hyvällä terveydellä on merkitystä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen myös vuosien kuluttua (nro 2) Täysin eri eri - 1 0, 16 1, 8% 1 0, samaa 68 & % % täysin samaa % 0 19 % en osaa sanoa 1, % n Vastaajista 0 % oli tyytyväisiä omaan painoonsa (nro ), ja lähes yhdeksän kymmenestä ei pitänyt laihuutta terveyden merkkinä (nro ). Vastaajista noin puolet uskoi ylipainon vaikuttavan lasten saamiseen (nro 6). (Taulukko 6b). Pojista % ja tytöistä 6 % piti itseään sopivan painoisena.

7 Taulukko 6b. Asenne omaan painoon ja sen merkitykseen lisääntymisterveyteen väite Mitä laihempi olen, sitä terveempi olen (nro ) Ylipaino vaikuttaa siihen, voinko saada lapsia (nro 6) Olen mielestäni sopivan painoinen (nro ) Täysin eri 6 1 % 1 6 % % eri % 2 samaa 1 % 81 0 % 95 % täysin samaa 2 1 % en osaa sanoa n Vastaajat olivat hieman hämillään ruuan vaikutuksesta lisääntymisterveyteen (nro 2 ja 5). Noin 0 % vastaajista ei pohtinut ruuan ja kauneusihanteen yhteyttä. Toisaalta myöskään yli 0 % vastaajista ei yhdistänyt miesihanteeseen lihaksikkuutta (nro 8) tai laihuutta naisihanteeseen (nro 9). (Taulukko 6c.) Taulukko 6c. Asenne ruokaan ja sen merkitykseen ulkonäköön ja lisääntymisterveyteen väite Uskon, että ruokailutottumukseni vaikuttavat siihen, pystynkö saamaan lapsia (nro 2) Se, mitä kukin syö, vaikuttaa munasoluihin/siittiöihin (nro 5) Kun syön, mietin, miten ruoka vaikuttaa ihooni ja hiuksiini (nro ) Vain lihaksikkaat pojat ovat hyvän näköisiä (nro 8) Laihat tytöt ovat kauneimpia (nro 9) Täysin eri 15 % 55 2 % % eri % % samaa % % 5 1 % täysin samaa en osaa sanoa % 20 % 29 1 % 20 % n Kolmea neljästä vastaajasta kiinnosti oma seksuaaliterveys (nro ), ja huomattava osa vastaajista (0 % - 80 %) vaikutti asenteellisesti olevan tietoisia omasta tilanteestaan (nro 11, 121 ja 1). Myös 9 % (n= 195) ymmärsi päihteiden ja huumeiden käytön vaikuttavan nuoren kehitykseen (nro 18). Vaikka vastaajista kiinnosti kyky saada terveitä lapsia (nro 15), useampi kuin yhdeksän kymmenestä haluasi, että hänellä olisi terveet sukusolut (nro 16). Toisaalta vastaajista uskoi, että terveillä elämäntavoilla voi vaikuttaa tulevien lasten terveyteen. (Taulukko 6d.)

8 8 Taulukko 6d. Asenne seksuaaliterveyteen väite Minua kiinnostaa seksuaaliterveyteni (nro ) Olen usein huolissani kehitykseeni liittyvistä asioista (nro 11) Minusta tuntuu, että kaikki muut ovat kehittyneempiä kuin minä (nro 12) Haluaisin lisää tietoa seksuaalisen kehityksen vaiheista (nro 1) Tarvitsen tukea käsitykselleni, että seksiä ei kannata kokeilla liian varhain (nro 1) Päihteiden ja huumeiden käyttö vaikuttaa nuoren kehitykseen (nro 18) Minua kiinnostaa kykyni saada terveitä lapsia (nro 15) Haluan, että minulla on terveet sukusolut (nro 16) Voin jo nyt vaikuttaa terveillä elämäntavoillani tulevien lasteni terveyteen (nro 1) Täysin eri 1, 28 1 % , 15 % 2 1 % eri 16 8% % % % 1 5, 21 % 6 samaa % 21 % % 12 6 % % % täysin samaa 2 1 % 1 0, 1, % 5 26 % en osaa sanoa 2 16 % 20 % 16 8 % 0 1, 2 16 % 5 2, 0 1 n Ammattikoulun opiskelijoilla vaikuttaisi olevan suhteellisen valistuneet asenteet ehkäisyyn ja seksitaudeilta suojautumiseen (nro 25-28); 6-9 %. Seksitautien mahdollinen merkitys lasten saamiseen aiheutti kuitenkin reilulle viidennekselle hämmennystä (nro 2). (Taulukko 6f.) Taulukko 6f. Asenne ehkäisyyn ja seksitaudeilta suojautumiseen väite Seksitaudit saattavat hankaloittaa lasten saamista (nro 2) Ehkäisystä huolehtiminen on tyttöjen asia (nro 25) Kondomia ei tarvitse käyttää yhdynnässä, jos tyttö syö ehkäisypillereitä (nro 26) On tärkeää suojautua sekä seksitaudeilta että raskaudelta (nro 2) Kohdomin käyttö yhdynnässä on viisasta (nro 28) Täysin eri 1, % 0 20 % 1, 1 0, eri 15 % 69, 91 5, 1 0,5 samaa 2 50 % 5 2, 0 20 % 2 50 % 9 täysin samaa 2 20 %, 80 9 % 0 9 % en osaa sanoa 21 % % 16, n Terveiden elämäntapojen vaikutus lisääntymisterveyteen on myös suhteellisen hyvin asenteellisesti ymmärryksessä vastaajien keskuudessa. Ravinnon merkitys, mikä tuli esille jo

9 9 aiemmin (Taulukko 6c), aiheuttaa hämmennystä (nro 2 ja 5), mutta myös liikunnan merkityksestä ollaan epävarmoja (nro 1). (Taulukko 6e.) Taulukko 6e. Asenne terveiden elämäntapojen vaikutukseen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen väite Voin jo nyt vaikuttaa terveillä elämäntavoillani tulevien lasteni terveyteen (nro 1) Uskon, että ruokailutottumukseni vaikuttavat siihen, pystynkö saamaan lapsia (nro 2) Se, mitä kukin syö, vaikuttaa munasoluihin/siittiöihin (nro 5) Se, että tupakoi, vaikuttaa tulevien lasten terveyteen (nro 29) Tupakointi saattaa vaikuttaa kykyyn saada lapsia (nro 0) Päihteiden ja huumeiden käyttö vaikuttaa nuoren kehitykseen (nro 18) Liikunta saattaa vaikuttaa myös seksuaaliterveyteeni (nro 1) Täysin eri 15 % 5 2, 1 0, 1, eri % 1 % 18 9 % % samaa 5 51 % % 98, % täysin samaa 5 26 % 6 1 % en osaa sanoa % , 5 2, % n Vastaajien asenteet terveystietoon ja terveystiedonoppitunteja kohtaan olivat suhteellisen innostuneita. Vastaajista noin 60 % piti tuntien sisältöjä hyödyllisinä (nro 19), eikä siellä tullut esille vaikeasti ymmärrettävää asiaa (n. ; nro 20) ja kirja oli suhteellisen mielenkiintoinen (50 %; nro 21) sekä vain % vastaajista piti tunteja ajanhukkana (nro 22). Reilu kolmannes vastaajista oli sitä, että seksiin liittyvistä asioista puhutaan liian vähän, kun puolestaan noin 6 % oli asiasta toista (nro 2). (Taulukko 6g.)

10 Taulukko 6g. Asenne terveystieto-oppiainetta kohtaan väite Terveystiedon tunneilla käsitelty tieto on hyödyllistä (nro 19) Minun on vaikea ymmärtää kaikkia asioita, joita käsitellään terveystiedon tunneilla (nro 20) Terveystiedon kirja on mielenkiintoinen (nro 21) Terveystiedon tunnit ovat ajanhukkaa (nro 22) Seksiin liittyvistä asioista puhutaan koulussa liian vähän (nro 2) Täysin eri 1, 28 1, 8 % % 1 6 % eri 9, % % samaa % 16 8 % % täysin samaa 6, 1 0, 1 6 % 20 % en osaa sanoa 9, % 21 % n Vaikka lähes kaikki halusivat huolehtia terveydestään, tytöt halusivat enemmän eli heillä oli enemmän täysin samaa asenneilmauksia. Mitä vanhempi poika, sitä selkeämmin hän näki ruuan vaikutuksen munasoluihin/siittiösoluihin kuin tytöt, jotka keskittyivät vahvemmin ulkonäkökysymyksiin. Odotettuakin oli, että tyttöjen keskuudessa olisi yksimielisyys siitä, että ehkäisy ei ole vain tyttöjen asia. Ehkäisy ja sukupuolitaudeilta suojautumisasioissa tytöt olivat valistuneempia kuin pojat, ja tytöt pitivät terveystiedon tunteja ajanhukkana vahvemmin kuin pojat. Pojat puolestaan pitivät tunteja hyödyllisempinä kuin tytöt. Asenteet eivät juurikaan vaihdelleen iän myötä edellä mainitun lisäksi, mutta liikunnan ja hyvän terveyden merkitys seksuaali- ja lisääntymisterveyteen nähtiin 18-vuotiaiden silmin paremmin kuin 15-vuotiaiden. Vastaajien paino (ikä-bmi) ei selittänyt minkään asennemuuttujan vaihtelua. Tupakoivat eivät olleet erityisen kiinnostuneita terveydestään, mutta seksuaaliterveys kiinnosti enemmän kuin muita kuten myös terveet sukusolut. Tupakoijat eivät oikein uskoneet alkoholin ja huumeiden käytön vaikutuksiin nuorten kehitykseen. Muutoin tupakointi ei selittänyt asennemuuttujien eroja. Yhdynnän kokeneet pitivät itseään muita kehittyneempinä ja olivat kovasti kiinnostuneet seksuaaliterveydestään sekä kyvystään saada lapsia. Tässä ryhmässä ehkäisyä ei ymmärretty vain tyttöjen asiaksi. Ylipäätään seksitaudeilta suojautumisessa he olivat suhteellisen valistuneita. Vaikka yleisesti ottaen ammattikoulujen opiskelijat olivat sitä, että seksistä puhutaan koulussa liikaa, tämä ryhmä koki, että siitä puhutaan liian vähän. Aineiston pohjalta voidaan myös todeta, että ne, jotka pohtivat eniten ruuan ja ulkonäön yhteyttä, näkivät laihuuden omana terveysihanteenaan. He myös näkivät laihuuden tyttöjen sekä lihaksikkuuden poikien kauneusihanteena

11 11. Seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvän tiedon hankkiminen Vastaajat hakevat/saavat eniten tietoa seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvää tietoa kavereilta. Toiseksi eniten tietoa haetaan Googlesta ja kolmantena tiedonlähteenä on terveydenhoitaja. Tosin kavereiden ja Google-hakujen maininnoissa oli vain pieni ero. Tietoa haetaan tai saadaan ihmiskontakteissa (n= 29) yli 1½ kertaa useammin kuin digivälitteisesti (n=189; vaihtoehto muu on jätetty pois laskuista). (Taulukko.) Sukupuolten välillä ei ollut suuria eroja paitsi, että tytöt hakevat/saavat tietonsa kavereilta (p=0,000). Youtube ja Whatsapp-ryhmät saivat vähän mainintoja, mutta pojat käyttävät niitä tyttöjä merkitsevästi enemmän (0,05 < p <0,01). Taulukko. Hankin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä tietoja mistä mainintoja järjestys tyttö-/poikakaverilta 62 kavereilta 2 1 terveydenhoitajalta 6 vanhemmilta 6 nuorten puhelimesta 8 Google-haut 99 2 Youtube 1 blogit 12 terveystiedon tunnilla suositellut 6 5 nettisivut WhatsApp-ryhmät 15 Muu? yht. 9 Kun ammattikoulun opiskelijalla on huoli, joka liittyy seksiin tai seksuaalisuuteen, neuvoa haetaan ensisijassa kavereilta ja toisena mainittiin terveydenhoitaja. Google-haut mainitaan kolmanneksi useimmiten. Näiden kolmen mainintojen erot ovat kuitenkin hyvin pienet. Tietoa haetaan tai saadaan ihmiskontakteissa (n=282) lähes kaksi kertaa useammin kuin digivälitteisesti (n= 159; vaihtoehto muu on jätetty pois laskuista). (Taulukko 8.) Myös huolten ilmestyessä tytöt kääntyvät kavereiden puoleen poikia herkemmin (p=0,028). Muutoin eri hakuvaihtoehdoissa ei ollut havaittavissa sukupuolen mukaan syntyvää eroa.

12 12 Taulukko 8. Jos Sinulla on huoli, joka liittyy seksiin tai seksuaalisuuteen, haet neuvoja mistä mainintoja järjestys tyttö-/poikakaverilta 52 kavereilta 88 1 terveydenhoitajalta 85 2 vanhemmilta 8 5 nuorten puhelimesta 9 Google-haut 82 Youtube 19 blogit terveystiedon tunnilla suositellut nettisivut WhatsApp-ryhmät 11 Muu? 12 yht Selvityksen tulosten arviointi Ammattikoulujen opiskelijoiden aineistoksi määriteltiin tässä selvityksessä alle 19-vuotiaat opiskelijat. Ajatuksena oli, että 19-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin nuoriin aikuisiin kohdistuva selvitys tehdään erikseen. Tässä aineistossa yli 18-vuotiaita oli, joista yli 2-vuotiaita oli kuusi (Taulukko 1a). Mukana oli muutama 2-0-vuotias. Kyselyn toteutusta ohjasi oletus, että ammattikoulun opiskelijoilla on jonkinlainen ymmärrys seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ilmiönä. Kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijat keräsivät aineoston oppitunneilla. Tällöin jokaisella vastaajalla oli mahdollisuus kysyä lomakkeen kysymysten ja väitteiden epäselvistä kohdista. Toki on huomattava, että seksuaali- ja lisääntymisterveydessä liikutaan intiimillä, henkilökohtaisella alueella, josta kysyminen oman hölmöyden julkisen tunnustamisen uhalla saattaa olla luokkatilanteessa hyvinkin hankalaa. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakaumassa oli naisenemmistö: Poikia oli noin 8 % ja tyttöjä noin 5. Amisbarometrin (2015) mukaan 15-1-vuotiaiden ammattikoululaisten sukupuolijakauma olisi kuitenkin toisen tyyppinen; poikia 58 % ja tyttöjä. Tässä mielessä vastaukset saattavat olla hieman vääristyneet suhteessa laajempaan ammattikoululaisten joukkoon. Vastaajista 98 % halusi huolehtia terveydestään (Taulukko 6a). THLn (2015) kyselyn mukaan ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 9 % piti terveyttää vähintään keskinkertaisena sukupuolesta riippumatta; tytöistä noin 96 % ja pojista noin 9 %.

13 1 Vastaajista joka toinen oli luokiteltavissa ns. normaalipainoseksi, ja noin 0 % piti itseään sopivan painoisena. THLn (2015) selvityksen mukaan 60 % piti itseään sopivan painoisena; pojista 6 ja tytöistä 56 %. Tytöt (0 %) pitivät itseään poikia (21 %) useammin ylipainosina, ja harvemmin alipainosina; tytöt 6 % ja pojat 1 %. Myös tämän selvityksen mukaan pojat olivat tyytyväisempi omaan painoonsa kuin tytöt. Pojista % piti itseään sopivan painoisina kun tytöistä 6 %. Raitasalo K., Huhtanen P. & Miekkala M. (2015) kyselyn mukaan 5 16-vuotiaista nuorista ei ole koskaan polttanut; pojista 50 % ja tytöistä 56 % (Raitasalo K. ym. 2015, Liite Taulukko a, 6). Tähän selvitykseen vastanneista noin 6 % ei ole koskaan tupakoinut (Taulukko ). Tyttöjen ja poikien suhteellinen osuus tupakoimattomista oli suunnilleen yhtä suuri. Raitasalo K ym. (2015) kyselyn mukaan alle kymmenesosan mielestä säännölliseen tupakointiin ei liity riskejä tai niitä pidetään vähäisinä. Tytöt pitävät säännölliseen tupakointiin liittyviä riskejä suurempina kuin pojat. (Raitasalo K ym. 2015, 1.) Tämän aineiston mukaan vastaajista noin % asennoitunut siten, että tupakonnista ei ole suurempaa haittaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. Tosin lähes 2 vastaajista oli epävarmoja sen suhteen vaikuttaako tupakointi kykyyn saada lapsia.. Tyttöjen ja poikien asenne tupakoinnin riskeihin oli suunnilleen samaa luokkaa, mutta noin neljännes tytöistä (26 %) oli epävarmoja vaikuttaako tupakointi kykyyn saada lapsia. Raitasalo K ym. (2015) kyselyssä kiinnitetään huomiota huumeiden käyttöön, erikseen mm. kannabikseen. Vuonna 2015 lähes puolet 16-vuotiaista katsoi, ettei kannabiskokeiluihin liity mitään riskejä tai ne ovat vähäisiä, mutta viidennesnuorista piti riskejä suurina. (Raitasalo K ym. 2015, 1.) Tässä selvityksessä ei kysytty erikseen huumeista tai kannabiksen käytöstä, mutta vastaajista vain, oli asennoitunut, että päihteiden ja huumeiden käyttö vaikuttaa nuoren kehitykseen (Taulukko 6e). Tähän selvitykseen vastanneista vajaa puolet (,) oli ollut yhdynnässä (Taulukko 5). Määrällisesti useampi tyttö oli ollut yhdynnässä kuin poika: Tytöistä 51 % ja pojista %. Jos mukaan otti yli 19-vuotiaat, osuuden vaihtuivat eli yhdynnässä oli ollut noin 5. THLn (2015) mukaan ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 60 % on ollut yhdynnässä; tytöistä 68 % ja pojista. Vaikka tämän selvityksen vastaajista oli selkeästi pienempi osuus ollut yhdynnässä, trendi oli sama kuin THLn (2015) kyselyssä eli tytöillä on enemmän ensimmäisiä yhdyntäkokemuksia kuin tämän ikäisillä pojilla. THLn (2015) kysymykseen Klamydia voi aiheuttaa hedelmättömyyttä oli 59 % vastannut oikein: Tytöistä 6 % ja pojista 5. Tämän selvityksenvastaajista noin 0 % uskoi, että seksitaudit saattavat hankaloittaa lasten saamista: Tytöistä 0 % ja pojista 69 %. THLn (2015) kyselyn tulosten mukaan ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista ei tiennyt vastausta klamydia-kysymykseen. Tämän selvityksen vastaajista noin 2 ei osannut ottaa kantaa seksitauti-väitteeseen. THLn (2015) kyselyn tulosten mukaan tyttöjen ja poikien en tiedä vastausten ero oli suuri: Tytöt 29 % ja pojat 0 %. Tässä selvityksessä ero ei ollut yhtä huima: Tytöt 2 ja pojat 20 %. Vaikka kiinnostavaa on sekin, että tähän selvitykseen en osaa sanoa vastanneiden tyttöjen suhteellinen osuus oli suurempi kuin poi-

14 1 kien, kiinnostavampaa on huomio suuresta joukosta, joilla ei ole tietoa tai asenteellista näkemystä seksitautien merkityksestä lisääntymisterveyteen. Tähän selvitykseen vastanneiden asenne kondominkäyttöön oli suhteellisen selkeä. Vain 1 % vastanneista ei nähnyt kondomin käyttöä viisaana ja ei oikein osannut sanoa asian laitaa. Myös lähes 90 % vastanneista piti tärkeänä suojautua seksitaudeilta sekä raskaudelta. THLn (2015) kyselyn mukaan 8 osasi vasta kysymykseen Ehkäisyvälineistä vain kondomi suojaa seksitaudeilta. THLn (2015) selvityksessä oli mukana lisääntymisterveyteen liittyvä kysymys Naisen tuleminen raskaaksi vaikeutuu yleensä noin 5 ikävuoden jälkeen. Ammattikoulujen opiskelijoista 68 % osasi vasta tähän kysymykseen oikein, mutta noin joka viides ei osannut sanoa asian laitaan mitään. Pojista 6 ja tytöistä 5 osasi vasta oikein, ja pojista 2 ja tytöistä % ei osannut sanoa. Selvityksen tekijöillä ei ollut käytössä Tampereen ammattikoulujen kouluterveyskyselyn tuloksia, joten selvityksen tuloksia on tarkastelu suhteessa valtakunnallisiin ammatillisten oppilaitosten tuloksiin (THL 2015a). Kun katsoo selvityksen tuloksia, voidaan kysyä, onko selvitykseen valikoitunut tavallisia ammattikoululaisia kiltimpiä opiskelijoita, vai onko Tampereella kiltimpiä opiskelijoita kuin Suomessa keskimäärin? Vai liittyykö tulos naisenemmistöiseen vastaajajoukkoon, ja jossa lähihoitajakoulutuksen opiskelijat olivat suhteellisen suuri joukko (n=81). Joka tapauksessa voidaan todeta, että selvityksen tulosten pohjalta vaikuttaisi siltä, että tytöt ovat kokeneempia, mutta osin myös valistuneempia kuin pojat ammatillisessa koulutuksessa vuoden iässä. Kuitenkin elintapojen, erityisesti painon ja ruokavalion merkitys seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, on suhteellisen hataraa ammattikoulun opiskelijoiden keskuudessa. Viitatut lähteet Amisbarometri (luettu ). THL Kouluterveyskysely ja asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely (luettu ). Raitasalo K., Huhtanen P. & Miekkala M Nuorten päihteiden käyttö Suomessa ESPAD-tutkimuksen tulokset. THL raportteja 19/ (luettu ).

Preconception Health ja nuorten seli-asenteet

Preconception Health ja nuorten seli-asenteet Preconception Health ja nuorten seli-asenteet Jouni Tuomi FT, yliopettaja, terveyden edistäminen TAMK v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä

Lisätiedot

Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä. Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä. Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aineisto Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdistetty aineisto Vastaajina

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

SAVUTTOMUUS JA TERVEYS LAPIN AMMATTIOPPILAITOKSISSA 2010 - hanke. Ritva Salmi, sairaanhoitaja (yamk)

SAVUTTOMUUS JA TERVEYS LAPIN AMMATTIOPPILAITOKSISSA 2010 - hanke. Ritva Salmi, sairaanhoitaja (yamk) SAVUTTOMUUS JA TERVEYS LAPIN AMMATTIOPPILAITOKSISSA 2010 - hanke Ritva Salmi, sairaanhoitaja (yamk) 1 HANKKEEN KUVAUS Kesto 1.2.2010 31.12.2010 Päämäärä: Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien

Lisätiedot

Oppilaitosten tupakointikieltojen toteutuminen

Oppilaitosten tupakointikieltojen toteutuminen Oppilaitosten tupakointikieltojen toteutuminen Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten terveystapatutkimus 12-18-vuotiaat Kouluterveyskysely Koulutyypin mukainen tarkastelu: Yläkoulun

Lisätiedot

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015 Esikoulu- / kysely 2015 Tutkimuksen tuloksia käytetään parantamaan esikoulujen ja päiväperhekotien laatua Göteborgissa. Vastaa kysymyksiin omien, vanhempana tai huoltajana saamiesi kokemusten pohjalta.

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Perustiedot selvityksestä

Perustiedot selvityksestä Perustiedot selvityksestä Selvitys on STM:n rahoittama ja Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan koordinoima. Vastaukset kerätty verkkokyselynä koulupäivän aikana Helsingin ja Vantaan 10-18-vuotiailta koululaisilta

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja:

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: TERVEYSKYSELY Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: Opiskelutyö edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Terveydentilasta ja kunnosta huolehtiminen on yksi elämän perusedellytyksistä. Pysähdy hetkeksi

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn Jyväskylän tulokset. Esittely medialle 23.1.2014

Kouluterveyskyselyn Jyväskylän tulokset. Esittely medialle 23.1.2014 Kouluterveyskyselyn Jyväskylän tulokset Esittely medialle 23.1.2014 23.1.2014 THL:n kouluterveyskysely 2013 Toteutettiin valtakunnallisesti lomakekyselyllä huhtikuussa 2013 Jyväskylän kuntakohtaiset tulokset

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mikä on kokonaiskuva nuorten tupakkatuotteiden käytöstä? Savukkeiden,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010 Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen Virpi Korhonen 30.11.2010 Helpa Roihuvuori, 2010 Tupakoi päivittäin 47 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen alueella 37 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä

Lisätiedot

Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos

Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos Educa 2015, Helsinki Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Nuorten tupakointi. Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta:

Nuorten tupakointi. Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten tupakointi Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten terveystapatutkimus (Tampereen yliopisto) - Kouluterveyskysely (THL) Koulutyypin mukainen tarkastelu: Yläkoulun 8. ja 9. luokat

Lisätiedot

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Sisältö Faktaa lasten/nuorten liikkumisesta? Liikunta Entä liikkumattomuus Ylipaino

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013

Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013 Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013 THL 5.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki Aiheet Perustietoa Kouluterveyskyselystä Valtakunnalliset tulokset 2013 Tulosten hyödyntäminen

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Kouluterveys 2010: Pääkaupunkiseudun raportti

Kouluterveys 2010: Pääkaupunkiseudun raportti Kouluterveys 2010: Pääkaupunkiseudun raportti Anni Lommi, Pauliina Luopa, Riikka Puusniekka, Suvi Vilkki, Jukka Jokela Topi Kinnunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Espoon kaupunki Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Meidän koulu -kysely Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan pituus... 2. Horoskooppi...6

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Koululaisten terveys, liikunta, ja hyvinvointi.

Koululaisten terveys, liikunta, ja hyvinvointi. Koululaisten terveys, liikunta, ja hyvinvointi. Sakari Suominen, LT, prof. (mvs) Turun yliopisto E L IN O L O T Länsi-Suom en lääni 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 % Vanhem m uuden puutetta*

Lisätiedot

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat Vistan koulu selkeää kehittymistä selkeää heikkenemistä 2007 2009 2011 2013 2015 (N=248) (N=252) (N=225) (N=232) (N=303) FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1 Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa 2008 2010 Kouluterveyskysely 2010 3..2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 49 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja paikallisesta peruskoululaisten aineistosta Koulukuraattori Eija Kasurinen Koulupsykologi Reetta Puuronen Kouluterveyskysely 2017 -THL toteutti valtakunnallisen kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1 Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Vuoden 20 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä sosiaalisesta

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Nuoret Sähköinen hyvinvointikertomus Versio.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Hyvinvoinnin ulottuvuudet (teemat) Elämänkaariajattelu A. Osallisuus & vaikuttaminen B. Elämänlaatu &

Lisätiedot

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön haasteita Lapissa 2011

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön haasteita Lapissa 2011 1 Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön haasteita Lapissa 2011 Tähän muistioon on koottu Lapin peruskouluihin suunnattujen THL:n kouluterveyskyselyn (kevät 2010, N 3635, 8.-9.luokat) ja Tervein Mielin

Lisätiedot

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa.

Poikien oma opas. Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Poikien oma opas Opas on opinnäytetyömme kehittämistehtävän osa. Seksuaaliterveyden ensiapupakkaus: Kunnioitus, Kumppani, Kumi Tietoa murrosiästä, seurustelusta, seksistä, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista.

Lisätiedot

Nuorten tupakointi. Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta:

Nuorten tupakointi. Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten tupakointi Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten terveystapatutkimus (Tampereen yliopisto) 12- Kouluterveyskysely (THL) Koulutyypin mukainen tarkastelu: Yläkoulun 8. ja 9. luokat

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä Ritva Hautala Outi Ahonen Miksi? Terveelliset elämäntavat opitaan nuorena 11-vuotiaat vielä hyvin terveitä Lapsiin ja nuoriin kohdennetulla terveyden

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 %

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 % FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Diginatiivit tulossa synnyttämään - Miten ohjaus pysyy ajantasalla Jouni Tuomi FT, yliopettaja, terveyden edistäminen

Diginatiivit tulossa synnyttämään - Miten ohjaus pysyy ajantasalla Jouni Tuomi FT, yliopettaja, terveyden edistäminen Diginatiivit tulossa synnyttämään - Miten ohjaus pysyy ajantasalla Jouni Tuomi FT, yliopettaja, terveyden edistäminen v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hiljattain julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskysely 2009 kertoo aiempaa uupuneemmista nuorista. Lukiolaiset kärsivät niin päivittäisestä väsymyksestä

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi Ruokapalveluiden seurantaraportti 5

Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi Ruokapalveluiden seurantaraportti 5 Tiina Vikstedt Susanna Raulio Riikka Puusniekka Ritva Prättälä Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi Ruokapalveluiden seurantaraportti 5 RAPORTTI 22 2012 RAPORTTI 22/2012 Tiina Vikstedt, Susanna Raulio,

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa

Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Terve ja turvallinen seksuaalisuus nuoruudessa Maaret Kallio Erityisasiantuntija Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), työnohjaaja Seksuaaliterveysklinikka, Väestöliitto Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

Hyvä kuntapäättäjä! Kouluterveyskyselyn tulokset kunnan poliittisessa päätöksenteossa. Miten indikaattorikoostetta voidaan hyödyntää?

Hyvä kuntapäättäjä! Kouluterveyskyselyn tulokset kunnan poliittisessa päätöksenteossa. Miten indikaattorikoostetta voidaan hyödyntää? 1(2) Hyvä kuntapäättäjä! Olemme koonneet kuntasi Kouluterveyskyselyn tuloksista tiiviin indikaattorikoosteen poliittisen päätöksenteon tueksi. Toivomme, että koosteesta on hyötyä tehtävässäsi! Kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2008

Kouluterveyskysely 2008 Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 0 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänit lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat muutokset 00 0 sukupuolten väliset erot vuonna 0 Tiedosta

Lisätiedot

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 2008 Muutokset peruskoulun yläluokilla ja lukiossa 2000-2008 sekä vertailu ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuudet kouluterveyskyselyaineiston esittämisessä Case: Nuorten hyvinvointierot Helsingissä

Paikkatiedon mahdollisuudet kouluterveyskyselyaineiston esittämisessä Case: Nuorten hyvinvointierot Helsingissä Paikkatiedon mahdollisuudet kouluterveyskyselyaineiston esittämisessä Case: Nuorten hyvinvointierot Helsingissä Faris Alsuhail (@AlsuhailFaris) Helsingin kaupunki Tietokeskus faris.alsuhail@hel.fi 050

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

LÄHTÖVAIHEEN KYSELY - HIV-POSITIIVINEN MIES

LÄHTÖVAIHEEN KYSELY - HIV-POSITIIVINEN MIES OHJEET TUTKIMUSHENKILÖKUNNALLE: Antakaa tutkimukseen osallistujien täyttää tämä lähtövaiheen kysely tutkimukseen ilmoittauduttaessa. Varmistakaa, että annatte oikean kyselylomakkeen. Kun kyselylomake on

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

Nuorten tupakointi. Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta:

Nuorten tupakointi. Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten tupakointi Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten terveystapatutkimus 12-18- Kouluterveyskysely Koulutyypin mukainen tarkastelu: Yläkoulun 8. ja 9. luokat sekä lukioiden ja ammatillisten

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa

Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa Turun sosiaali- ja terveystoimi Terveyden edistämisen yksikkö suunnittelija Niina Jalo Esityksen rakenne Mikä on kouluterveyskysely

Lisätiedot

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Katsaus alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanteeseen 29.4.2016 Kirsimarja Raitasalo 1 ALKOHOLI 29.4.2016

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua Lasten ja nuorten mahdollisuus hyvään kasvuun on perusta kansan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa! THL: Lapsi kasvaa kunnassa 16.10.2012

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Tutkimusaineisto koottu puhelinhaastatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana Kohteena 3 18-vuotiaat (vanhemmat vastanneet 3 11-vuotiaiden puolesta ja 12 18- vuotiaat vastanneet itse kysymyksiin)

Lisätiedot