Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto Sisältökuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto Sisältökuvaus"

Transkriptio

1 Aineistokuvaus Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto Sisältökuvaus POSTINUMEROALUEET Tilastolliset postinumeroalueet on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä, Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet). Rantaviivan muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen 1:1 milj. kartta-aineistoa. Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroalueiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti). KOORDINAATISTO EUREF-FIN koordinaatisto (ETRS89-TM35FIN) TIETOSUOJA Tiedot työpaikoista salataan, mikäli postinumeroalueella on alle 10 tapausta. Muissa tietoryhmissä tiedot salataan, mikäli postinumeroalueella on alle 30 tapausta. Tietoryhmien perusjoukkojen lukumäärätietoja (esim. taloudet yhteensä, 18 vuotta täyttäneet yhteensä) ei salata. Suojattu tieto on merkitty "..". TILASTOAJANKOHTA : Asukasrakenne Talouksien koko ja elämävaihe Rakennukset ja asuminen : Asukkaiden koulutusaste Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot Talouksien käytettävissä olevat rahatulot Asukkaiden pääasiallinen toiminta Työpaikat toimialoittain KENTTIEN NIMEÄMINEN PAAVO-tilastoaineistoon on koottu muuttujia kahdeksaan tietoryhmään. Kenttien nimeämisessä on ryhmitelty muuttujia. Samaan ryhmään kuuluvat muuttujat on nimetty samalla alkuosalla seuraavasti (muuttujaryhmä, muuttujan nimen alkuosa): 1. Asukasrakenne (24 muuttujaa) HE 2. Asukkaiden koulutusaste (7 muuttujaa) KO 3. Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (7 muuttujaa) HR 4. Talouksien koko ja elämänvaihe (15 muuttujaa) TE 5. Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (7 muuttujaa) TR 6. Rakennukset ja asuminen (8 muuttujaa) RA 7. Työpaikat toimialoittain (26 muuttujaa) TP 8. Asukkaiden pääasiallinen toiminta (9 muuttujaa) PT 1 (20)

2 Muuttujia näissä kahdeksassa tietoryhmässä on yhteensä 103 kpl. Lisäksi PAAVO-tilastoaineiston sisältöön kuuluvat postinumeroalueen tunnistetiedot: postinumeroalue, postinumeroalueen nimi, postinumeroalueen keskipisteen koordinaatit ja kuntatunnus. PAAVO-TILASTOAINEISTON RAKENTEEN VAIKUTUS TEEMAN PERUSTEELLA TEHTÄVIIN POIMINTOIHIN PAAVO-tilastoaineisto sisältää kaikki ne postinumeroalueet, joissa on tapauksia kyseisissä teemoissa (kaikissa kahdeksassa tietoryhmässä). Tästä johtuen alueiden poiminnassa ja keskilukujen laskennassa on huomioitava ns. nolla-alueet, eli ne postinumeroalueet, joissa ei poimittavaa teemaa esiinny tai postinumeroalue on suojattu. Nämä postinumeroalueet saadaan pois valitsemalla yksinkertaisilla ehtolausekkeilla mukaan vain ne alueet, joissa on tapauksia (esm. he_vakiy > 0). Huomaa, että ehtolauseke on kohdistettava teeman kantalukumuuttujaan, mikäli halutaan tarkastella kaikkia tietoryhmän postinumeroalueita samalla kerralla. Asukkaiden pääasiallinen toiminta -tietoryhmässä on kolme kantalukua: asukkaat yhteensä, työvoimaan kuuluvat yhteensä ja työvoimaan kuulumattomat yhteensä. ASUKASRAKENNE (HE) Perusjoukko: Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella. Henkilöt, jotka asuvat laitoksissa, saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. HUOM! Tästä syystä viralliset alueittaiset väkiluvut poikkeavat PAAVO-tilastoaineiston alueittaisista summatiedoista. Aineistolähde: Väestörakenne, Tilastokeskus Tilastovuosi: Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta Tietosuoja: Asukasrakennetiedot on salattu, jos alueella on alle 30 asukasta. Suojatuissa kentissä on arvo "..". ASUKKAIDEN KOULUTUSASTE (KO) Perusjoukko: Alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai samanasteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja keskiasteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus keskiasteen ammatillisen tutkinnon mukaan. Aineistolähde: Väestön koulutusrakenne, Tilastokeskus Tilastovuosi: Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta Tietosuoja: Koulutusastetiedot on salattu, jos 18 vuotta täyttäneitä asukkaita on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo "..". 2 (20)

3 ASUKKAIDEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHATULOT (HR) Perusjoukko: Tiedot koskevat 18 vuotta täyttäneitä alueella asuvia henkilöitä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot: + palkkatulot + yrittäjätulot + omaisuustulot (ilman asuntotuloa) + saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa) (= bruttorahatulot) - maksetut tulonsiirrot = käytettävissä olevat rahatulot Aineistolähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus Tilastovuosi: Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta Tietosuoja: Asukkaiden tulotiedot on salattu, jos asukkaita on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo "..". TALOUKSIEN KOKO JA ELÄMÄNVAIHE (TE) Perusjoukko: Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. Aineistolähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus Tilastovuosi: Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta Tietosuoja: Talouksien elinvaiheen tiedot on salattu, jos talouksia on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo "..". TALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHATULOT (TR) Perusjoukko: Tiedot koskevat talouksia. Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot: + palkkatulot + yrittäjätulot + omaisuustulot (ilman asuntotuloa) + saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa) (= bruttorahatulot) - maksetut tulonsiirrot 3 (20)

4 = käytettävissä olevat rahatulot Aineistolähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus Tilastovuosi: Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta Tietosuoja: Talouksien tulotiedot on salattu, jos talouksia on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo "..". RAKENNUKSET JA ASUMINEN (RA) Perusjoukko: Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot. Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Aineistolähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus Tilastovuosi: Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta Tietosuoja: Tiedot asunnoista on suojattu mikäli alueella on vain yksi asuinrakennus. Tiedot asuntojen keskipinta-alasta ja talotyypistä on suojattu mikäli alueella on vain yksi asuinrakennus tai alueella on alle 10 asuntoa. Suojatuissa kentissä on arvo "..". Kesämökkien tietoja ei ole salattu. TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN (TP) Perusjoukko: Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärää voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen lukumäärää tällä alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Jos työtä esimerkiksi äitiysloman vuoksi hoitaa sijainen, saattaa vastaavasti muodostua kaksi työpaikkaa. Työsuhteet voivat olla luonteeltaan myös tilapäisiä ja lyhytaikaisia. HUOM! Lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Esimerkiksi monitoimipaikkaisen yrityksen palveluksessa olevan henkilön työpaikka kiinnitetään tarkemman tiedon puuttuessa yrityksen päätoimipaikkaan. Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Tieto toimialasta perustuu Tilastokeskuksen yirtys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin. Tietokannasta puuttuvat henkilöt, joille ei löydy työpaikan koordinaatteja. Aineistolähde: Työssäkäynti, Tilastokeskus Tilastovuosi: Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta Tietosuoja: 4 (20)

5 Työpaikkatiedot on salattu, jos työpaikkoja on alueella alle 10. Suojatuissa kentissä on arvo "..". ASUKKAIDEN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA (PT) Perusjoukko: Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella. Henkilöt, jotka asuvat laitoksissa, saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. HUOM! Tästä syystä viralliset alueittaiset väkiluvut poikkeavat tietokannan alueittaisista summatiedoista. Tietoryhmän tiedot ovat Asukasrakenne- tietoryhmän tietoja vuotta vanhemmat. Aineistolähde: Työssäkäynti, Tilastokeskus Tilastovuosi: Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta Muuttujia Muuttujaluettelo posti_alue nimi namn euref_x euref_y pinta_ala vuosi kunta he_vakiy he_miehet he_naiset he_kika he_0_2 he_3_6 he_7_12 he_13_15 he_16_17 he_18_19 he_20_24 he_25_29 he_30_34 he_35_39 he_40_44 he_45_49 he_50_54 he_55_59 he_60_64 he_65_69 he_70_74 he_75_79 he_80_84 he_85_ ko_ika18y Tietosuoja: Tietoryhmän luokittelevat tiedot on suojattu, mikäli alueella on alle 30 työvoimaan kuuluvaa tai työvoiman ulkopuolella olevaa asukasta. Suojatuissa kentissä on arvo "..". 111 Postinumeroalue Postinumeroalueen nimi Postinumeroalueen nimi (ruotsi) X-koordinaatti metreinä Y-koordinaatti metreinä Postinumeroalueen pinta-ala Vuosi Kunta Asukkaat yhteensä, 2014 (HE) Miehet, 2014 (HE) Naiset, 2014 (HE) Asukkaiden keski-ikä, 2014 (HE) 0-2-vuotiaat, 2014 (HE) 3-6-vuotiaat, 2014 (HE) 7-12-vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) vuotiaat, 2014 (HE) 85 vuotta täyttäneet, 2014 (HE) 18 vuotta täyttäneet yhteensä, 2013 (KO) 5 (20)

6 ko_perus ko_koul ko_yliop ko_ammat ko_al_kork ko_yl_kork hr_tuy hr_ktu hr_mtu hr_pi_tul hr_ke_tul hr_hy_tul hr_ovy te_taly te_takk te_as_valj te_nuor te_eil_np te_laps te_plap te_aklap te_klap te_teini te_aik te_elak te_omis_as te_vuok_as te_muu_as tr_kuty tr_ktu tr_mtu tr_pi_tul tr_ke_tul tr_hy_tul tr_ovy ra_ke ra_raky ra_muut ra_asrak ra_asunn ra_as_kpa ra_pt_as ra_kt_as tp_tyopy tp_alku_a tp_jalo_bf tp_palv_gu tp_a_maat tp_b_kaiv tp_c_teol tp_d_ener tp_e_vesi tp_f_rake tp_g_kaup tp_h_kulj tp_i_majo tp_j_info tp_k_raho tp_l_kiin tp_m_erik tp_n_hall Perusasteen suorittaneet, 2013 (KO) Koulutetut yhteensä, 2013 (KO) Ylioppilastutkinnon suorittaneet, 2013 (KO) Ammatillisen tutkinnon suorittaneet, 2013 (KO) Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet, 2013 (KO) Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, 2013 (KO) 18 vuotta täyttäneet yhteensä, 2013 (HR) Asukkaiden keskitulot, 2013 (HR) Asukkaiden mediaanitulot, 2013 (HR) Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat, 2013 (HR) Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat, 2013 (HR) Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat, 2013 (HR) Asukkaiden ostovoimakertymä, 2013 (HR) Taloudet yhteensä, 2014 (TE) Talouksien keskikoko, 2014 (TE) Asumisväljyys, 2014 (TE) Nuorten yksinasuvien taloudet, 2014 (TE) Lapsettomat nuorten parien taloudet, 2014 (TE) Lapsitaloudet, 2014 (TE) Pienten lasten taloudet, 2014 (TE) Alle kouluikäisten lasten taloudet, 2014 (TE) Kouluikäisten lasten taloudet, 2014 (TE) Teini-ikäisten lasten taloudet, 2014 (TE) Aikuisten taloudet, 2014 (TE) Eläkeläisten taloudet, 2014 (TE) Omistusasunnoissa asuvat taloudet, 2014 (TE) Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet, 2014 (TE) Muissa asunnoissa asuvat taloudet, 2014 (TE) Taloudet yhteensä, 2013 (TR) Talouksien keskitulot, 2013 (TR) Talouksien mediaanitulot, 2013 (TR) Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2013 (TR) Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2013 (TR) Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2013 (TR) Talouksien ostovoimakertymä, 2013 (TR) Kesämökit yhteensä, 2014 (RA) Rakennukset yhteensä, 2014 (RA) Muut rakennukset yhteensä, 2014 (RA) Asuinrakennukset yhteensä, 2014 (RA) Asunnot, 2014 (RA) Asuntojen keskipinta-ala, 2014 (RA) Pientaloasunnot, 2014 (RA) Kerrostaloasunnot, 2014 (RA) Työpaikat yhteensä, 2013 (TP) Alkutuotannon työpaikat, 2013 (TP) Jalostuksen työpaikat, 2013 (TP) Palveluiden työpaikat, 2013 (TP) A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 2013 (TP) B Kaivostoiminta ja louhinta, 2013 (TP) C Teollisuus, 2013 (TP) D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, 2013 (TP) E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, 2013 (TP) F Rakentaminen, 2013 (TP) G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, 2013 (TP) H Kuljetus ja varastointi, 2013 (TP) I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, 2013 (TP) J Informaatio ja viestintä, 2013 (TP) K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, 2013 (TP) L Kiinteistöalan toiminta, 2013 (TP) M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, 2013 (TP) N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, 2013 (TP) 6 (20)

7 tp_o_julk tp_p_koul tp_q_terv tp_r_taid tp_s_muup tp_t_koti tp_u_kans tp_x_tunt pt_vakiy pt_tyovy pt_tyoll pt_tyott pt_tyovu pt_0_14 pt_opisk pt_elakel pt_muut Muuttujat O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, 2013 (TP) P Koulutus, 2013 (TP) Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, 2013 (TP) R Taiteet, viihde ja virkistys, 2013 (TP) S Muu palvelutoiminta, 2013 (TP) T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön, 2013 (TP) U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, 2013 (TP) X Toimiala tuntematon, 2013 (TP) Asukkaat yhteensä, 2013 (PT) Työvoima, 2013 (PT) Työlliset, 2013 (PT) Työttömät, 2013 (PT) Työvoiman ulkopuolella olevat, 2013 (PT) Lapset vuotiaat, 2013 (PT) Opiskelijat, 2013 (PT) Eläkeläiset, 2013 (PT) Muut, 2013 (PT) posti_alue Postinumeroalue 2016 postinumeroalueet Paavo-postinumeroalueet (tilastolliset postinumeroalueet) on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Aineisto tuotetaan kahdenlaisena geometriana: tilastotuotantoa varten merialueille ulottuvana ja karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattuna. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä; Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet). Rantaviivan muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen 1:1 milj. kartta-aineistoa. Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti) ja se julkaistaan vuosittain tammikuussa. nimi Postinumeroalueen nimi Postinumeroalueen nimi suomeksi namn Postinumeroalueen nimi (ruotsi) Postinumeroalueen nimi ruotsiksi euref_x X-koordinaatti metreinä Postinumeroalueen maantieteellisen keskipisteen x-koordinaatti euref_y Y-koordinaatti metreinä Postinumeroalueen maantieteellisen keskipisteen y-koordinaatti pinta_ala Postinumeroalueen pinta-ala 7 (20)

8 Postinumeroalueen pinta-ala (m2) vuosi Vuosi Vuosi on Paavo-aineiston julkaisuvuosi. Muuttujien tilastovuosi on ilmoitettu sekä tietoryhmän yleiskuvauksessa, että kunkin muuttujan perässä. kunta Kunta Postinumeroalueen kuntanumero määräytyy pinta-alan mukaan. Kahden kunnan rajalla oleva postinumeroalue saa sen kunnan kuntanumeron, jonka puolella suurin osa postinumeroalueen pinta-alasta sijaitsee. Kunta on määritelty MML kuntakartta-aineiston mukaan (1: ). Aineistossa on huomioitu vuoden 2016 kuntamuutokset. he_vakiy Asukkaat yhteensä, 2014 (HE) Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Tämä on tietoryhmän kantaluku. he_miehet Miehet, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat miespuoliset henkilöt. he_naiset Naiset, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat naispuoliset henkilöt. he_kika Asukkaiden keski-ikä, 2014 (HE) Asukkaiden keski-ikä on asukkaiden iän keskiarvo alueittain. Keskiarvoa laskettaessa on kunkin asukkaan ikään lisätty puoli vuotta, jonka jälkeen ikäsumma on jaettu asukkaiden lukumäärällä. he_0_2 0-2-vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat 0-2 -vuotiaat henkilöt. he_3_6 3-6-vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat 3-6 -vuotiaat henkilöt. he_7_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_13_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_16_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. 8 (20)

9 he_18_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_20_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_25_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_30_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_35_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_40_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_45_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_50_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_55_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_60_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_65_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_70_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_75_ vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_80_84 9 (20)

10 80-84-vuotiaat, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat vuotiaat henkilöt. he_85_ 85 vuotta täyttäneet, 2014 (HE) Alueella vakinaisesti asuvat yli 84 -vuotiaat henkilöt. ko_ika18y 18 vuotta täyttäneet yhteensä, 2013 (KO) Alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tämä on tietoryhmän kantaluku. ko_perus Perusasteen suorittaneet, 2013 (KO) Perusasteen suorittaneet ovat henkilöitä, jotka eivät ole suorittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa. Luokka sisältää myös henkilöt, joiden koulutus on tuntematon. ko_koul Koulutetut yhteensä, 2013 (KO) Koulutetut (tutkinnon suorittaneet) ovat suorittaneet vähintään keskiasteen tutkinnon. ko_yliop Ylioppilastutkinnon suorittaneet, 2013 (KO) Ylioppilastutkinnon suorittaneet sisältää henkilöt, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon. ko_ammat Ammatillisen tutkinnon suorittaneet, 2013 (KO) Ammatilliset tutkinnot sisältävät keskiasteen (3-aste, pois lukien ylioppilastutkinto) tutkinnot sekä alimman korkea-asteen (5-aste) tutkinnot. ko_al_kork Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet, 2013 (KO) Alempi korkeakoulututkinto sisältää alemman korkeakouluasteen (6-aste) tutkinnot. ko_yl_kork Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, 2013 (KO) Ylempi korkeakoulututkinto sisältää ylemmän korkeakouluasteen (7-aste) tutkinnot sekä tutkijakoulutusasteen (8-aste) tutkinnot. hr_tuy 18 vuotta täyttäneet yhteensä, 2013 (HR) Alueella asuvat 18 vuotta täyttäneet. Tämä on tietoryhmän kantaluku. hr_ktu Asukkaiden keskitulot, 2013 (HR) 18 vuotta täyttäneiden asukkaiden vuositulojen keskiarvo ( ). hr_mtu Asukkaiden mediaanitulot, 2013 (HR) Mediaanitulot ( ) saadaan, kun 18 vuotta täyttäneet asukkaat asetetaan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan suuruusjärjestykseen. Mediaanitulo on keskimmäisen tulonsaajan tulo. Keskimmäisen tulonsaajan kummallekin puolelle jää yhtä monta tulonsaajaa. 10 (20)

11 hr_pi_tul Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat, 2013 (HR) Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat enintään euroa vuodessa (tulokymmenykset 1-2). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan. hr_ke_tul Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat, 2013 (HR) Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat euroa vuodessa (tulokymmenykset 3-8). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan. hr_hy_tul Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat, 2013 (HR) Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat yli euroa vuodessa (tulokymmenykset 9-10). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan. hr_ovy Asukkaiden ostovoimakertymä, 2013 (HR) Asukkaiden ostovoimakertymä ( ) on käytettävissä olevien rahatulojen kertymä. te_taly Taloudet yhteensä, 2014 (TE) Taloudet yhteensä. Tämä on tietoryhmän kantaluku. te_takk Talouksien keskikoko, 2014 (TE) Talouksien keskikoko on alueella asuvien talouksien koko yhteenlaskettuna ja jaettuna talouksien lukumäärällä. te_as_valj Asumisväljyys, 2014 (TE) Asumisväljyys (m2) on se keskipinta-ala, joka saadaan, kun talouksien asuinhuoneistojen yhteispinta-ala jaetaan asukkaiden lukumäärällä. te_nuor Nuorten yksinasuvien taloudet, 2014 (TE) Nuoret yksinasuvat ovat alle 35 -vuotiaita. te_eil_np Lapsettomat nuorten parien taloudet, 2014 (TE) Lapsettomien nuorten parien viitehenkilö on alle 35 -vuotias. Viitehenkilöllä tarkoitetaan asuntokunnan eli talouden suurituloisinta henkilöä. 11 (20)

12 te_laps Lapsitaloudet, 2014 (TE) Lapsitalouksiin on luettu ne taloudet, joissa vähintään yksi lapsi on vuotias. te_plap Pienten lasten taloudet, 2014 (TE) Pienten lasten (alle 3 -vuotiaita lapsia) taloudet ovat talouksia, joissa on vähintään yksi alle kolmevuotias lapsi. Huom! Talous, jossa on eri-ikäisiä lapsia, voi kuulua yhtä aikaa eri luokkiin. Jos samanikäisiä lapsia on useampia, niin kukin talous on luettu mukaan lapsitalouksiin vain kerran. te_aklap Alle kouluikäisten lasten taloudet, 2014 (TE) Alle kouluikäisten (alle 7 -vuotiaita lapsia) lasten taloudet ovat talouksia, joissa on vähintään yksi alle seitsemänvuotias lapsi. Huom! Talous, jossa on eri-ikäisiä lapsia, voi kuulua yhtä aikaa eri luokkiin. Jos samanikäisiä lapsia on useampia, niin kukin talous on luettu mukaan lapsitalouksiin vain kerran. te_klap Kouluikäisten lasten taloudet, 2014 (TE) Kouluikäisten (7-12 -vuotaita lapsia) lasten taloudet ovat talouksia, joissa on vähintään yksi vuotias lapsi. Huom! Talous, jossa on eri-ikäisiä lapsia, voi kuulua yhtä aikaa eri luokkiin. Jos samanikäisiä lapsia on useampia, niin kukin talous on luettu mukaan lapsitalouksiin vain kerran. te_teini Teini-ikäisten lasten taloudet, 2014 (TE) Teini-ikäisten lasten ( vuotiaita lapsia) taloudet ovat talouksia, joissa on vähintään yksi vuotias lapsi. Huom! Talous, jossa on eri-ikäisiä lapsia, voi kuulua yhtä aikaa eri luokkiin. Jos samanikäisiä lapsia on useampia, niin kukin talous on luettu mukaan lapsitalouksiin vain kerran. te_aik Aikuisten taloudet, 2014 (TE) Aikuistalouksissa kaikki talouden jäsenet ovat vuotiaita. te_elak Eläkeläisten taloudet, 2014 (TE) Eläkeikäisten talouksissa vähintään yksi talouden jäsen on vähintään 65 -vuotias. te_omis_as Omistusasunnoissa asuvat taloudet, 2014 (TE) Omistusasunnoissa asuvat taloudet ovat talouksia, joiden asunnon hallintaperuste on omistusasunto. Omistusasunnoiksi katsotaan sekä kiinteistön että asunto-osakkeiden omistukseen perustuvat asunnot. te_vuok_as Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet, 2014 (TE) 12 (20)

13 Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet ovat talouksia joiden asunnot ovat hallintaperusteeltaan vuokra-, arava-, korkotukivuokra- ja asumisoikeusasuntoja. te_muu_as Muissa asunnoissa asuvat taloudet, 2014 (TE) Muissa asunnoissa asuvat taloudet ovat talouksia, joiden asuntojen hallintaperuste on muu (esim. syytinki, sukulaisuus) tai tuntematon. tr_kuty Taloudet yhteensä, 2013 (TR) Talouksien lukumäärä ilmoittaa alueella asuvien talouksien lukumäärän. Tämä on tietoryhmän kantaluku. tr_ktu Talouksien keskitulot, 2013 (TR) Talouksien keskitulot ( ) on talouksien käytettävissä olevien rahatulojen vuositulojen keskiarvo. tr_mtu Talouksien mediaanitulot, 2013 (TR) Talouksien mediaanitulot ( ) saadaan, kun kaikki taloudet asetetaan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan suuruusjärjestykseen. Mediaanitulo on keskimmäisen talouden tulo. Keskimmäisen talouden kummallekin puolelle jää yhtä monta taloutta. tr_pi_tul Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2013 (TR) Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet ansaitsevat enintään euroa vuodessa (tulokymmenykset 1-2). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt järjestykseen talouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan. Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten talouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt. Ekvivalentti tulo = talouden tulot jaettuna talouden kulutusyksiköiden määrällä. Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa - kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1 - muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5 - lapset saavat painon 0,3 (lapsiksi on määritelty 0 13-vuotiaat ). Oletuksena on, että kotitalouden sisällä tulot jakautuvat tasaisesti em. kulutustarpeen suhteessa kaikkien jäsenten kesken. tr_ke_tul Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2013 (TR) Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet ansaitsevat euroa vuodessa (tulokymmenykset 3-8). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt järjestykseen talouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan. 13 (20)

14 Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten talouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt. Ekvivalentti tulo = talouden tulot jaettuna talouden kulutusyksiköiden määrällä. Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa - kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1 - muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5 - lapset saavat painon 0,3 (lapsiksi on määritelty 0-13-vuotiaat ). Oletuksena on, että kotitalouden sisällä tulot jakautuvat tasaisesti em. kulutustarpeen suhteessa kaikkien jäsenten kesken. tr_hy_tul Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2013 (TR) Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet ansaitsevat yli euroa vuodessa (tulokymmenykset 9-10). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt järjestykseen talouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan. Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten talouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt. Ekvivalentti tulo = talouden tulot jaettuna talouden kulutusyksiköiden määrällä. Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa - kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1 - muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5 - lapset saavat painon 0,3 (lapsiksi on määritelty 0-13-vuotiaat ). Oletuksena on, että kotitalouden sisällä tulot jakautuvat tasaisesti em. kulutustarpeen suhteessa kaikkien jäsenten kesken. tr_ovy Talouksien ostovoimakertymä, 2013 (TR) Talouksien ostovoimakertymä ( ) on käytettävissä olevien rahatulojen kertymä. ra_ke Kesämökit yhteensä, 2014 (RA) Kesämökeiksi luetaan kaikki rakennukset, joiden käyttötarkoitus vuoden viimeisenä päivänä on vapaa-ajan asuinrakennus tai joita kyseisenä ajankohtana käytetään vapaa-ajan asumiseen. Liiketoimintaa palvelevia lomamökkejä ja lomakylien rakennuksia ei lueta vapaa-ajan asuinrakennuksiksi. ra_raky Rakennukset yhteensä, 2014 (RA) Rakennusten lukumäärä yhteensä. Tämä on rakennustietojen (pl. kesämökit) kantaluku. ra_muut Muut rakennukset yhteensä, 2014 (RA) 14 (20)

15 Muut rakennukset yhteensä kertoo niiden rakennusten lukumäärän alueittain, joiden käyttötarkoitus on muu kuin asuminen (esim. liike-, toimisto- tai varastorakennus). ra_asrak Asuinrakennukset yhteensä, 2014 (RA) Asuinrakennusten lukumäärä kertoo niiden rakennusten lukumäärän alueittain, joiden käyttötarkoitus on asuminen. ra_asunn Asunnot, 2014 (RA) Asuntojen lukumäärä kertoo asuntojen lukumäärän asuinrakennuksissa alueittain. Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m². Tämä on asuntotietojen kantaluku. ra_as_kpa Asuntojen keskipinta-ala, 2014 (RA) Asuntojen keskipinta-ala (m2) on kaikkien asuinhuoneistojen pinta-ala jaettuna niiden lukumäärällä. ra_pt_as Pientaloasunnot, 2014 (RA) Pientaloasunnot ovat asuntoja, jotka talotyypin mukaan ovat erillisiä pientaloja (omakoti- ja paritalot) tai rivi- ja ketjutaloja (sisältävät vähintään kolme kytkettyä asuntoa). ra_kt_as Kerrostaloasunnot, 2014 (RA) Kerrostaloasunnot ovat asuntoja, jotka talotyypin mukaan ovat asuinkerrostaloja. Asuinkerrostaloryhmään kuuluvat vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin. tp_tyopy Työpaikat yhteensä, 2013 (TP) Työpaikat yhteensä on tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä. Jokainen työllinen henkilö muodostaa tällöin yhden työpaikan. Lukuun sisältyvät myös osa-aikaiset työntekijät. Tämä on tietoryhmän kantaluku. tp_alku_a Alkutuotannon työpaikat, 2013 (TP) Alkutuotantoon kuuluvat: A maatalous, metsätalous ja kalatalous tp_jalo_bf Jalostuksen työpaikat, 2013 (TP) 15 (20)

16 Jalostukseen kuuluvat: B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen tp_palv_gu Palveluiden työpaikat, 2013 (TP) Palveluihin kuuluvat: G tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H kuljetus ja varastointi I majoitus- ja ravitsemistoiminta J informaatio ja viestintä K rahoitus- ja vakuutustoiminta L kiinteistöalan toiminta M ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta tp_a_maat A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 2013 (TP) tp_b_kaiv B Kaivostoiminta ja louhinta, 2013 (TP) tp_c_teol C Teollisuus, 2013 (TP) tp_d_ener D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, 2013 (TP) 16 (20)

17 tp_e_vesi E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, 2013 (TP) tp_f_rake F Rakentaminen, 2013 (TP) tp_g_kaup G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, 2013 (TP) tp_h_kulj H Kuljetus ja varastointi, 2013 (TP) tp_i_majo I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, 2013 (TP) tp_j_info J Informaatio ja viestintä, 2013 (TP) tp_k_raho K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, 2013 (TP) tp_l_kiin L Kiinteistöalan toiminta, 2013 (TP) tp_m_erik 17 (20)

18 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, 2013 (TP) tp_n_hall N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, 2013 (TP) tp_o_julk O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, 2013 (TP) tp_p_koul P Koulutus, 2013 (TP) tp_q_terv Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, 2013 (TP) tp_r_taid R Taiteet, viihde ja virkistys, 2013 (TP) tp_s_muup S Muu palvelutoiminta, 2013 (TP) tp_t_koti T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön, 2013 (TP) tp_u_kans 18 (20)

19 U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, 2013 (TP) tp_x_tunt X Toimiala tuntematon, 2013 (TP) pt_vakiy Asukkaat yhteensä, 2013 (PT) Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Tämä on tietoryhmän kantaluku. pt_tyovy Työvoima, 2013 (PT) Työvoimaan luetaan työlliset ja työttömät henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työvoimaan kuuluvuus on ratkaistu eri rekistereistä saatujen tietojen perusteella. Tämä on työvoimatietojen kantaluku. pt_tyoll Työlliset, 2013 (PT) Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki vuotiaat henkilöt, jotka olivat ansiotyössä vuoden viimeisellä viikolla. pt_tyott Työttömät, 2013 (PT) Työttömään työvoimaan luetaan vuoden viimeisenä työpäivänä työttömänä olleet vuotiaat henkilöt. pt_tyovu Työvoiman ulkopuolella olevat, 2013 (PT) Työvoiman ulkopuolella olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka vuoden viimeisellä viikolla eivät olleet työllisiä tai työttömiä. Työvoiman ulkopuolella olevista voidaan käyttää myös käsitettä työvoimaan kuulumattomat. Tämä on työvoiman ulkopuolella olevien kantaluku. pt_0_14 Lapset vuotiaat, 2013 (PT) vuotiaat lapset. pt_opisk Opiskelijat, 2013 (PT) Opiskelijoiksi katsotaan ne henkilöt, jotka opiskelevat päätoimisesti eivätkä ole ansiotyössä tai työttömänä. Määrittely tapahtuu henkilön syyskuun tilanteen mukaan. 19 (20)

20 pt_elakel Eläkeläiset, 2013 (PT) Eläkeläisiä ovat kaikki ne henkilöt, jotka saavat Kansaneläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan eläkettä (pois lukien osa-aika- ja perhe-eläke) tai joilla on eläketuloja. Jos eläkettä saava henkilö on samanaikaisesti ansiotyössä, luetaan hänet työlliseksi. pt_muut Muut, 2013 (PT) Muut- ryhmään kuuluvat kaikki muut työvoiman ulkopuolella olevat kuin lapset (0 14-v.), opiskelijat ja eläkeläiset. Muut- ryhmä sisältää mm. varusmiehet. 20 (20)

Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto

Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto Aineistokuvaus Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto Sisältökuvaus POSTINUMEROALUEET Tilastolliset postinumeroalueet on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten

Lisätiedot

Aineistokuvaus. EUREF-FIN koordinaatisto (ETRS89-TM35FIN) Ruudun koordinaatit ovat sen vasemman alanurkan x- ja y-koordinaatit.

Aineistokuvaus. EUREF-FIN koordinaatisto (ETRS89-TM35FIN) Ruudun koordinaatit ovat sen vasemman alanurkan x- ja y-koordinaatit. Aineistokuvaus Ruututietokanta 2014 Sisältökuvaus RUUTUKOKO 250m x 250m ja 1km x 1km KOORDINAATISTO EUREF-FIN koordinaatisto (ETRS89-TM35FIN) Ruudun koordinaatit ovat sen vasemman alanurkan x- ja y-koordinaatit

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2012. Tiedustelut: erityispalvelut@tilastokeskus.fi Tilastokeskus, Henkilötilastot 00022 Tilastokeskus

Ruututietokanta 2012. Tiedustelut: erityispalvelut@tilastokeskus.fi Tilastokeskus, Henkilötilastot 00022 Tilastokeskus Ruututietokanta 2012 Tiedustelut: erityispalvelut@tilastokeskus.fi Tilastokeskus, Henkilötilastot 00022 Tilastokeskus Ruututietokanta 2012 Ruutukoko 250 m x 250 m ja 1 km x 1 km. Koordinaatisto EUREF-FIN

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 Halsua Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 2014; 1222 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Tiedustelut: erityispalvelut@tilastokeskus.fi Tilastokeskus, Henkilötilastot 00022 Tilastokeskus

Tiedustelut: erityispalvelut@tilastokeskus.fi Tilastokeskus, Henkilötilastot 00022 Tilastokeskus 2009 Tiedustelut: erityispalvelut@tilastokeskus.fi Tilastokeskus, Henkilötilastot 00022 Tilastokeskus 24.9.2009 2(28) Ruututietokanta Ruutukoko 250 m x 250 m ja 1 km x 1 km Koordinaatisto Yhtenäiskoordinaatisto

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Tiedustelut: erityispalvelut@tilastokeskus.fi

Tiedustelut: erityispalvelut@tilastokeskus.fi 2008 Tiedustelut: erityispalvelut@tilastokeskus.fi Tilastokeskus, Henkilötilastot 00022 Tilastokeskus 12.11.2008 2(29) Ruututietokanta Ruutukoko 250 m x 250 m ja 1 km x 1 km Koordinaatisto Yhtenäiskoordinaatisto

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015 Sisältökuvaus

Ruututietokanta 2015 Sisältökuvaus Aineistokuvaus Ruututietokanta 2015 Sisältökuvaus RUUTUKOKO 250m x 250m ja 1km x 1km KOORDINAATISTO EUREF-FIN koordinaatisto (ETRS89-TM35FIN) Ruudun koordinaatit ovat sen vasemman alanurkan x- ja y-koordinaatit

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016 Sisältökuvaus RUUTUKOKO

Ruututietokanta 2016 Sisältökuvaus RUUTUKOKO Aineistokuvaus Ruututietokanta 2016 Sisältökuvaus RUUTUKOKO 250m x 250m ja 1km x 1km KOORDINAATISTO EUREF-FIN koordinaatisto (ETRS89-TM35FIN) Ruudun koordinaatit ovat sen vasemman alanurkan x- ja y-koordinaatit

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut 7.5.2019 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tiedustelut: Sähköposti: rina.tammisto@tilastokeskus.fi Puhelin: (09) 1734 3574, (09) 1734 3578 Osoite: Tilastokeskus, Henkilötilastot 00022

Tiedustelut: Sähköposti: rina.tammisto@tilastokeskus.fi Puhelin: (09) 1734 3574, (09) 1734 3578 Osoite: Tilastokeskus, Henkilötilastot 00022 2004 Tiedustelut: Sähköposti: rina.tammisto@tilastokeskus.fi Puhelin: (09) 1734 3574, (09) 1734 3578 Osoite: Tilastokeskus, Henkilötilastot 00022 Tilastokeskus 9.11.2009 2(26) Ruututietokanta Ruutukoko

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen Yt-tilastot 2017 Tytti Naukkarinen 8.1.2018 Vuosivertailu 2007 2017 Alkaneiden yt-neuvottelujen alaiset henkilöt 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 418-391 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 11.5.2011

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 11.5.2011 ja alueelliset kuluttajakuvat Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011 ja alueelliset kuluttajakuvat Pekka Myrskylä Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesä-/heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 367-447 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2013 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 28.3.2012

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Jarmo Partanen 28.3.2012 ja alueelliset kuluttajakuvat Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Eläkerekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Asuminen 2011 Asunnot ja asuinolot 2010, yleiskatsaus Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Tilastokeskuksen tietojen mukaan vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia oli

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Työssäkäynti 2010. Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla. Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat

Työssäkäynti 2010. Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla. Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat Väestö 2012 Työssäkäynti 2010 Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat Työpaikoista 73 prosenttia palvelualoilla Palvelualojen osuus kaikista työpaikoista oli 72,9 prosenttia vuonna 2010. Osuus pysyi samalla

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 205, 208, 210, 214, 217, 240, 244, 260, 262 Vastaustarkkuus: EUR 1000 ajankohta

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA

OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA OPEN DAY - YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA Laadukas ammatillinen koulutus syntyy monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa, ja yhteistyön merkitys kasvaa ammatillisen koulutuksen uudistumisen myötä. Tiiviillä

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot