SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma"

Transkriptio

1 SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012

2 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajat Kotouttamisohjelma Uuden kotouttamislain tuomat muutokset ja vastuut Kotouttamisohjelman sisältö Kotouttamisohjelman päivitys ja seuranta Maahanmuuttajien kuuleminen koto-ohjelman työstämiseen liittyen Kotouttamisohjelman sitominen kunnan muihin suunnitelmiin ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen Maahanmuuttajatyön yhteistyöverkostot Maahanmuuttoasiat Suomessa Maahanmuuttajatyön neuvottelukunta Kotouttamista tukevat toimet Alkuinfo Valtakunnallinen perustietoaineisto Siilinjärven maahanmuuttajaopas Maahanmuuttajaneuvonta Alkukartoitus Kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnitelman sisältö Alaikäisen kotoutumissuunnitelma Perheen kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnitelmasta ja sen laatimisesta aiheutuvat velvollisuudet Kotoutumiskoulutus ja suomen kielen kurssit Tulkkipalvelut TE -toimiston kielipalvelut Kelan kielipalvelut Tulkkipalveluiden käyttöohjeet Palvelut maahanmuuttajille Kunnan palvelut Palveluohjaus Asuminen Päivähoito Perusopetus Terveydenhuolto Kehitysvammapalvelut Sosiaalityö Vapaa-aika, nuoriso, kirjasto ja kansalaisopisto Työpaikat ja elinkeinot... 22

3 3 (34) 4.2 Muiden viranomaisten palvelut Poliisi Kela Maistraatti TE-toimisto Verotoimisto Muut toimijat Uskonnolliset yhteisöt Kehittämiskohteet ja niiden seuranta LIITTEET Yhteystietoja Kaavio kotoutumisprosessista Maahanmuuttajan henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuton sanastoja Ulkomaalaisten oleskeluluvat Suomessa... 34

4 4 (35) 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1.1 Maahanmuuttajat Siilinjärvellä asuu noin asukasta, joista 120 on maahanmuuttajia (tilasto vuoden 2010 lopulta). Maahanmuuttajien määrä on siis n. 0,57 % koko alueen väestöstä. Suurimmat kansalliset ryhmät maahanmuuttajista ovat virolaiset, venäläiset ja thaimaalaiset. Kunta ei tällä hetkellä ota vastaan pakolaisia. Suurimmat syyt maahanmuutolle tälle alueelle ovat perhesiteet sekä työn perässä alueelle muutto. 1.2 Kotouttamisohjelma Uuden kotouttamislain tuomat muutokset ja vastuut Suomessa astui voimaan uusi laki kotoutumisen edistämisestä Kotouttamislain (N:o 1386/2010) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta ottaa osaa aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. (1 luku, 1 ) Suomeen muutetaan useista eri syistä. Uuden kotouttamislain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Tavoitteena on myös laajentaa kotouttamislain soveltamisalaa: uusi esitys kattaa kaikki maahanmuuttajat, lukuun ottamatta lyhytaikaista maassa oleskelua. Uudistuksen tavoitteet: - uudessa laissa huomioidaan kaikki eri syistä Suomeen muuttavat henkilöt - kotoutumisen kaksisuuntaisuutta edistetään. Kotoutuminen edellyttää maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa - kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta lisätään ja niiden seurantaa parannetaan - alkuvaiheen ohjausta parannetaan. Maahan tulon alkuvaiheessa on tärkeää saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä neuvontaa kielikoulutus- ja työnhakuaiheissa. - haavoittuviin ryhmiin kuuluvien syrjäytymistä ehkäistään. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvat esimerkiksi vammaiset, vanhukset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset. - maahanmuuttajien osallisuutta lisätään - pakolaisten hallittua kuntiin sijoittamista vahvistetaan Lähde: Sisäministeriö, maahanmuutto-osasto, joulukuu 2010 Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava myös siitä, että - kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille,

5 5 (35) - maahanmuuttajille uudessa laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää ja - kunnan henkilöstön osaamista kotouttamisessa kehitetään. Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien välisenä yhteistyönä. (3 luku, 30 ) Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä. Yhteistyöhön osallistuvat kunta, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt. Kunta tai useampi kunta yhdessä voi asettaa yhteistyössä paikallisten työmarkkina-, yrittäjä- ja kansalaisjärjestöjen kanssa kotouttamisen suunnittelun ja toimeenpanon kehittämistä sekä etnisten suhteiden edistämistä varten paikallistason neuvottelukunnan. (3 luku, 31 ) Kotouttamisohjelman sisältö Uuden kotouttamislain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laajuudessa osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen toimeenpanon seurantaan. Kunnan kotouttamisohjelma voi sisältää: 1. selvityksen siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan; 2. suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä; 3. tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaisesta sekä eri toimenpiteistä vastaavista tahoista; 4. suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä; 5. suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä; 6. monivuotisen suunnitelman 2 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä; 7. suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä; 8. suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä.

6 6 (35) Kunnan kotouttamisohjelmassa voidaan lisäksi määritellä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan väliset yhteistyömuodot. (luku 3, ) Kotouttamisohjelmaa kokoamaan perustettiin laaja-alainen työryhmä, jossa oli jäseniä Siilinjärven kunnan lisäksi Maaningan kunnasta ja Nilsiän kaupungista sekä TEtoimistosta. Kunnissa on melko vähän palveluita erityisesti maahanmuuttajille, koska alueella on väkilukuun suhteutettuna hyvin vähän maahanmuuttajia eivätkä kunnat tällä hetkellä panosta aktiivisesti maahanmuuton lisäämiseen. Laajamittaisten kotouttamistoimien toteuttaminen ei siis ole nykyisellään tarkoituksenmukaista. Kotouttamistoimia pyritään kuitenkin kehittämään jatkossa mm. tähän kotouttamisohjelmaan määriteltyjen kehittämiskohteiden seurannan avulla Kotouttamisohjelman päivitys ja seuranta Kotouttamislain mukaan kotouttamisohjelma tulee päivittää ja hyväksyttää kunnanvaltuustossa vähintään neljän vuoden välein. Kotouttamisohjelman kehittämiskohteita seurataan ja liitteenä olevaa yhteystieto-osiota päivitetään vuosittain. Koko kotouttamisohjelman päivitys ja tarkistus tapahtuu valtuustokausittain (4 vuoden välein). Ohjelman päivityksestä ja kehittämiskohteiden seurannasta on vastuussa maahanmuuttajatyön neuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoonpanosta lisää tietoa on luvussa 2.2 ja kehittämiskohteista kerrotaan enemmän tämän ohjelman luvussa Maahanmuuttajien kuuleminen koto-ohjelman työstämiseen liittyen Maahanmuuttajille tehtiin loka-marraskuussa 2011 kysely kunnan maahanmuuttajapalveluiden tarpeesta. Kyselyssä tuotiin esille, että Siilinjärvelle ollaan parhaillaan valmistelemassa uutta kotouttamisohjelmaa, johon mielipiteitä kartoitetaan. Kotouttamisohjelmaa työstävät ovat kiinnostuneita kuulemaan maahanmuuttajien kokemuksia siitä, mikä alueella toimii ja mitä palveluita voisi vielä parantaa. Valitettavasti kyselyyn vastasi vain 3 maahanmuuttajaa eikä lyhytsanaisten vastausten perusteella pystytty tekemään yleistyksiä tai nostamaan esiin kehityskohteita kotouttamisohjelmaan kirjattavaksi. Kyselylomakkeen todettiin olleen liian vaikea vastattavaksi äskettäin maahan tulleille, ja ehkä juuri sen vuoksi vastaajat olivat 3-5 vuotta tai pidempään Suomessa olleita. Huomiota vastauksissa herätti se, että kaksi vastaajista kertoi, etteivät he olleet saaneet helposti tietoa kunnan palveluista viranomaisilta ja molemmat kokivat myös (ainakin joskus) vaikeaksi ymmärtää, mitä viranomaiset kertoivat. Kielitaito todettiin tärkeäksi esim. työn saannissa ja kielikursseista toivottiin lisää tietoa. 1.4 Kotouttamisohjelman sitominen kunnan muihin suunnitelmiin ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen Kunnan strategiassa ei ole mainintaa maahanmuutosta. Nilsiän kaupungin sekä Maaningan ja Siilinjärven kuntien yhteinen, vielä vuoden 2012 voimassaoleva palvelustrategia linjaa yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen

7 7 (35) suunnan. Kuntalaisen hyvinvointi koostuu niin asumisympäristöstä, terveydestä, harrastuksista kuin mahdollisuuksista kehittää omia tietojaan ja taitojaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla on selkeästi kuntalaisen hyvinvointia täydentävä rooli. Peruspalvelukeskuksen taloussuunnitelmassa liikelaitoksen tehtävänä on toteuttaa kustannustehokkaat, vaikuttavat, tarkoituksenmukaisella palvelurakenteella toimivat ja kaikkien kuntalaisten saatavilla olevat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoimintaalueella. Perhe- ja aikuispalveluiden toiminta-ajatuksena on tukea asiakkaiden omaa selviytymistä päämääränä hyvinvointi ja tasavertainen osallistuminen yhteiskuntaan. Aikuissosiaalityö palvelee mm. kotouttamisen edistämiseen sekä erityisryhmien asumispalveluihin ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvissä asioissa. Aikuissosiaalityön tulosyksikön talousarviossa on varauduttu maahanmuuttajien palveluihin.

8 8 (35) 2 Maahanmuuttajatyön yhteistyöverkostot 2.1 Maahanmuuttoasiat Suomessa Maahanmuuttohallinnon toimijoita: Maahanmuuttoasiat Suomessa Asia Vastuu Maahanmuuttopoliittiset linjaukset, Maahanmuutosta vastaava ministeri ohjaa maahanmuuttopolitiikkaa valtioneuvoston linjausten mukaisesti toiminnan painopisteet Maahanmuuttohallinto- ja politiikka Sisäasiainministeriö Maahanmuuttolainsäädännön kehittäminen Sisäasiainministeriö Maahanmuuttoviraston tulosohjaus Sisäasiainministeriö Viisumin hankinta ulkomailla Suomen ulkomaanedustusto Oleskelulupa, Suomen kansalaisen Poliisi perheenjäsen Oleskelulupa, Suomessa asuvan Maahanmuuttovirasto ulkomaalaisen perheenjäsen EU-kansalaisten oleskeluoikeuden Poliisi rekisteröiminen Työntekijän oleskelulupa Työvoimapoliittinen harkinta: Työ- ja elinkeinotoimisto Muut edellytykset: Maahanmuuttovirasto Turvapaikka Henkilöllisyyden ja matkareitin selvittäminen Oleskelulupa humanitaarisen tai Tiedoksianto: Poliisi toissijaisen suojelun perusteella Puhuttelut ja päätös: Maahanmuuttovirasto Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Maahanmuuttovirasto ohjaa vastaanottokeskustoimintaa Oleskelulupien jatkaminen Poliisi, erityistapauksissa Maahanmuuttovirasto Käännyttäminen Päätös: Rajavartiolaitos tai Maahanmuuttovirasto Täytäntöönpano: Poliisi, Rajavartiolaitos Karkottaminen Esitys: Poliisi, rajatarkastusviranomainen Päätös: Maahanmuuttovirasto Täytäntöönpano: Poliisi Kansalaisuushakemus- ja ilmoitus Maahanmuuttovirasto Muutoksenhaku Hallinto-oikeudet (turvapaikka-asiat Helsingin hallintooikeus), korkein hallinto-oikeus Kotouttaminen Sisäasiainminiteriö ohjaa kotouttamista. Kotouttamista tehdään myös koulutuksessa ja työvoimapalveluissa, näissä ohjausvastuu on opetusministeriöllä ja työ- ja elinkeinoministeriöllä. Alueviranomaisina toimivat ELY-keskukset, joita sisäasiainministeriö ohjaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Paikallistasolla kunnat ja TE-toimistot tekevät kotouttamistyötä. Kotouttamisohjelma Kunnat Maahanmuuttajalle tehtävä yksilöllinen kotouttamissuunnitelma TE-toimisto (aikuisten maahanmuuttajien koulutus ja työllistyminen) ja kunnat (perusopetus, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyshuollon palvelut) Lähde: Sisäasiainministeriö, Maahanmuutto-osasto, Maahanmuuton vuosikatsaus 2010

9 9 (35) 2.2 Maahanmuuttajatyön neuvottelukunta Uuden kotouttamislain mukaan kunta tai useampi kunta yhdessä voi asettaa yhteistyössä paikallisten työmarkkina-, yrittäjä- ja kansalaisjärjestöjen kanssa kotouttamisen suunnittelun ja toimeenpanon kehittämistä sekä etnisten suhteiden edistämistä varten paikallistason neuvottelukunnan. (1386/2010, 3 luku, 31 ) Siilinjärvelle tulee perustaa kotouttamisohjelmatyön valmistuttua maahanmuuttajatyön neuvottelukunta, jonka tehtäviä ovat: - kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen alueella - maahanmuuttoon liittyvistä asioista, toiminnasta, palveluista yms. tiedottaminen - koko kotouttamisohjelman päivittäminen vähintään valtuustokausittain eli 4 vuoden välein (seuraavan kerran 2013) - kotouttamisohjelman yhteystieto-osion päivittäminen ja kehittämiskohteiden seuranta kerran vuodessa (seuraavan kerran 2012) - Siilinjärven maahanmuuttaja-oppaan päivitys vuosittain Maahanmuuttajatyön neuvottelukunta toimii myös maahanmuuttajille foorumina, joka vie mm. kehittämisideoita tai palveluiden epäkohtia tiedoksi kunnan eri palvelualueille. Kunnanhallitus nimeää neuvottelukunnan jäsenet. Neuvottelukunnassa on edustajia kunnan eri palvelualoilta, TE-toimistosta ja muilta viranomaisilta (maistraatti, poliisi, KELA) sekä mahdollisuuksien mukaan järjestöistä ja yhteisöistä. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja neuvottelukunnan koollekutsujana toimii kunta. Uusi neuvottelukunta nimetään valtuustokausittain. Seuraavan kerran uusi neuvottelukunta nimetään vuonna Samana vuonna tulee tarkistaa ja tarvittaessa päivittää myös kotouttamisohjelma.

10 10 (35) 3 Kotouttamista tukevat toimet 3.1 Alkuinfo Valtakunnallinen perustietoaineisto Maahanmuuttajalle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi maahanmuuttajalle annetaan tietoa palvelujärjestelmästä ja kotoutumistoimenpiteistä. Perustietoaineisto annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä. Viranomaiset vastaavat osaltaan perustietoaineiston sisällön tuottamisesta ja ajan tasalla pitämisestä. Sisäasiainministeriö vastaa perustietoaineiston yhteensovittamisesta, kääntämisestä ja jakelusta. Aineistoa jaetaan mm. poliisin ja maistraatin toimipisteistä. Perustietoaineisto on julkaistu 2011 selkokielisenä. Aineisto käännetään Suomessa yleisimmille maahanmuuttajien kielille. Perustieto-oppaat löytyvät myös netistä osoitteesta: Lisää tärkeää tietoa Suomessa asumisesta ja elämisestä löytyy osoitteesta Infopankki palvelee kaikkiaan viidellätoista kielellä: suomi, ruotsi, englanti, viro, ranska, venäjä, somali, serbokroatia, turkki, arabia, persia, kiina, albania, espanja ja kurdi. Infopankissa olevien linkkien kautta on saatavissa tietoa eri viranomaisten ja järjestöjen palveluista. Sivustosta on hyötyä niin maahanmuuttajille kuin heidän kanssaan työskenteleville Siilinjärven maahanmuuttajaopas Vastaanottava Pohjois-Savo -ESR -hanke on koonnut yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja toimijoiden kanssa Siilinjärvelle maahanmuuttajaoppaan, jonka tarkoituksena on tarjota vasta alueelle muuttaneelle maahanmuuttajalle tietoa kunnan palveluista. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita maahanmuuttaja tarvitsee, kun hän aloittaa elämän uudessa maassa ja kunnassa. Oppaassa on asumiseen, työhön, koulutukseen, erilaisiin palveluihin ja harrastustoimintaan liittyvää tietoa sekä myös eri viranomaisten yhteystietoja. Siilinjärven maahanmuuttajaopas on julkaistu suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Opas sekä käännökset löytyvät sähköisenä Siilinjärven kunnan Internet-sivuilta osoitteesta: kuntainfo maahanmuuttajat oppaita maahanmuuttajille Maahanmuuttajaopasta päivittää neuvottelukunta tarvittaessa. 3.2 Maahanmuuttajaneuvonta Uuden kotouttamislain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille uudessa laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Yksi näistä toimenpiteistä on maahanmuuttajien tehokas alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta.

11 11 (35) Viranomaisten monikulttuurisesta osaamisesta täytyy myös huolehtia niin, että periaatteessa jokainen kunnan työntekijä voi tarpeen vaatiessa palvella maahanmuuttajaa yhtä hyvin kuin muitakin kuntalaisia ja lisätä siten maahanmuuttajan osallisuutta. 3.3 Alkukartoitus TE-toimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi TE-toimistoon julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (1295/2002) säädetyllä tavalla. Tämä siis koskee maahanmuuttajia, joilla on Ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa, oleskeluoikeuden rekisteröinti tai oleskelulupakortti Suomessa. Kunta järjestää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea. TE-toimisto tai kunta voi myös käynnistää alkukartoituksen sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Alkukartoitus käynnistetään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoitusta koskevasta pyynnöstä. TE-toimisto tai kunta, joka on järjestänyt alkukartoituksen, ohjaa maahanmuuttajan tarvittaessa saamaan muun viranomaisen tai palvelujen järjestäjän palveluita. Alkukartoituksen perusteella TE-toimisto tai kunta arvioi, tarvitseeko maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman. Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Siinä myös selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Laskennallinen valtion korvaus kunnalle alkukartoituksesta on 700 euroa / kartoitukseen osallistunut henkilö, ja se voidaan maksaa saman henkilön osalta vain kerran. Alkukartoituksesta kunnalle maksettava korvaus pitää sisällään myös tulkitsemis- ja kääntämiskustannukset. Alkukartoitukseen sisältyy uuden kotouttamislain mukaan alkuhaastattelu ja tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä. Alkuhaastattelussa selvitetään maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet: 1) luku- ja kirjoitustaito; 2) suomen ja ruotsin kielen taito; 3) opiskelutaidot ja -valmiudet; 4) aikaisempi koulutus ja työkokemus; 5) erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet; 6) omat työllistymis- ja koulutustoiveet; 7) elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet.

12 12 (35) Alkukartoitukseen voidaan sisällyttää alkuhaastattelussa saatujen tietojen perusteella muun muassa seuraavia tarkentavia toimenpiteitä: 1) henkilön osaamisen kartoitus ja tunnistaminen; 2) luku- ja kirjoitustaidon selvittäminen; 3) suomen ja/tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon selvittäminen; 4) opiskelutaitojen selvittäminen; 5) urasuunnittelu; 6) palvelutarpeiden kartoitus. Alkukartoituksen haastattelu tehdään aikuissosiaalityön palveluissa. Alkuhaastattelun perusteella maahanmuuttaja ohjataan tarvittaviin palveluihin. Mikäli maahanmuuttaja ei ole työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijana, kunta ostaa tarvittavan kielitaidon ja opiskeluvalmiuksien testauksen Savon ammatti- ja aikuisopistosta. 3.4 Kotoutumissuunnitelma Oikeus kotoutumissuunnitelmaan on maahanmuuttajalla; - jos hänen on katsottu alkukartoituksen perusteella tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisensa edistämiseksi; - jos hän on työtön ja rekisteröitynyt työnhakijaksi julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa säädetyllä tavalla; - jos hän saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua ensimmäisen oleskeluluvan tms. myöntämisestä. ja se laaditaan enintään vuodeksi. Kotoutumissuunnitelmaan oikeuttava enimmäisaika on kolme vuotta ensimmäisen kotoutumissuunnitelman allekirjoittamisesta, ja kyseistä aikaa voidaan tarvittaessa pidentää enintään kahdella vuodella (esim. vammautumisesta, sairaudesta, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta tai muusta näihin verrattavasta syystä). Kunta ja TE-toimisto laativat kotoutumissuunnitelman yhdessä maahanmuuttajan kanssa. Perustellusta syystä kunta ja maahanmuuttaja tai TE-toimisto ja maahanmuuttaja voivat kuitenkin laatia kotoutumissuunnitelman keskenään. Kunta tai TE-toimisto käynnistää alkukartoituksen perusteella kotoutumissuunnitelman laatimisen viimeistään kahden viikon kuluttua alkukartoituksesta Kotoutumissuunnitelman sisältö TE-toimisto sopii kotoutumissuunnitelmassa maahanmuuttajan kanssa koulutuksesta, työnhausta ja sen tavoitteista sekä työnhakua tukevista ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistä ja palveluista. Kunta sopii kotoutumissuunnitelmassa maahanmuuttajan kanssa kotoutumista ja työllistymistä edistävistä kunnan palveluista tai muista toimenpiteistä, jos maahanmuuttaja ei

13 13 (35) terveydentilansa, ikänsä, perhesyiden taikka näihin rinnastettavien syiden vuoksi voi osallistua kotoutumista tukeviin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin Alaikäisen kotoutumissuunnitelma Kunta laatii alaikäisen maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuunnitelman, jos siihen on alaikäisen yksilöllisistä olosuhteista johtuva tarve. Alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle laaditaan aina kotoutumissuunnitelma. Suunnitelma sovitetaan yhteen perheen kotoutumissuunnitelman ja alaikäiselle laadittavien muiden asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa. Kotoutumissuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa tai edustajan kanssa Perheen kotoutumissuunnitelma Kunta laatii perheen kotoutumissuunnitelman, jos perheen kokonaistilanne sitä edellyttää. Suunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään erityisesti huomiota lapsen tai nuoren kehitystä tukevan ja ohjaavan vanhemmuuden edellytyksiin ja vanhempien tuen ja koulutuksen tarpeisiin. Perheen kotoutumissuunnitelma laaditaan monialaisena yhteistyönä ja sovitetaan yhteen yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien ja perheenjäsenille laadittujen muiden asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa Kotoutumissuunnitelmasta ja sen laatimisesta aiheutuvat velvollisuudet Kunnan tai TE-toimiston, joka laatii maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuunnitelman, on selvitettävä maahanmuuttajalle suunnitelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat oikeudet ja velvollisuudet kirjallisesti ja maahanmuuttajan pyynnöstä suullisesti siten, että hän ne ymmärtää. Suunnitelman laatineen viranomaisen on aktiivisesti tarjottava maahanmuuttajalle kotoutumissuunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä ja palveluja. Kunnan ja TE-toimiston on seurattava kotoutumissuunnitelman toteutumista; suunnitelma tarkistetaan maahanmuuttajan palvelutarpeen mukaisesti tai vähintään kerran vuodessa. TE-toimiston on tarkistettava kotoutumissuunnitelma julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa säädetyllä tavalla. Suunnitelma voidaan myös tarkistaa osapuolten sitä erikseen pyytäessä. 3.5 Kotoutumiskoulutus ja suomen kielen kurssit Te -toimisto Jos henkilö on rekisteröity työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijaksi, hänellä on oikeus työvoimapoliittiseen kotoutumiskoulutukseen ja suomen kielen koulutuksiin. Kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Suomen kielen koulutuksissa opiskellaan suomea ja edetään suomen kielen taitotason mukaan tasolta toiselle. Kurssilla pyritään saavuttamaan sellainen suomen kielen taitotaso, jolla työllistyy työmarkkinoille tai voi hakeutua opiskelemaan suomalaisiin tutkintoihin. Koulutusten aikana työnhakija saa työttömyysetuuden ja opetusta on 35 h viikossa. Lisätietoa saa Työ- ja elinkeinotoimistosta.

14 14 (35) Siilinjärven-Maaningan kansalaisopisto Siilinjärven-Maaningan kansalaisopisto järjestää vuosittain koko lukuvuoden kestävän suomenkielen alkeis- ja jatkokurssin maahanmuuttajille Siilinjärvellä. Kurssi kokoontuu viikoittain 2 oppituntia/kerta. Kurssi on maahanmuuttajille maksuton. Lisätietoja kieliopinnoista antaa kansalaisopiston kieltenopettaja Tuula-Riitta Lebedinsky p Tulkkipalvelut Viranomaisen on huolehdittava asian tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa kielilain (423/2003) mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Viranomainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta ja kääntämisestä myös muussa maahanmuuttajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa. Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota maahanmuuttajan voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän. Viranomaisen tulkitsemis- ja kääntämisvelvollisuus ei koske aineistoa, joka ei vaikuta asian käsittelyyn. (Kotoutumislaki 1 luku 5 ). Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien tulkkaus- ja käännöspalvelut järjestää vastaanottokeskus TE -toimiston kielipalvelut Maahanmuuttajalle on informaatiota annettaessa käytettävä tulkki- ja käännöspalveluja hallintolaissa säädetyllä tavalla. Erityisesti tulkki- ja käännöspalveluja tulee käyttää maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa ja tarkistettaessa. Valtion talousarvioissa on momentilla osoitettu TE -toimistojen toimintamenoihin varoja tulkki- ja käännöspalveluihin. Tulkkaus- ja käännöspalveluja voidaan käyttää mm. seuraaviin tarkoituksiin: - kotoutumissuunnitelmien, työllistämissuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien laatimiseen - suunnitelmissa todetun palvelutarpeen arviointi ja siitä sopiminen - ammatinvalinnanohjaus, ammattitietopalvelu ja vajaakuntoisten palvelut - ryhmäpalvelut ja osaamiskartoitukset - työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ohjaamisessa tarvittavat palvelut - sähköisten palvelujen käyttöön opastaminen - TE -toimistojen keskeisten asiakastiedotteiden kääntäminen - työttömyysetuuteen liittyvä opastus Kotoutumissuunnitelmia laatiessa ja tarkistettaessa yhdessä maahanmuuttajan, TEtoimiston ja kunnan kanssa, kunta voi huolehtia tulkkauskuluista ja hakea niistä korvausta ELY -keskukselta. Tämä edellyttää, että asiakas kuuluu pakolaisten vastaanoton piiriin tai on paluumuuttaja. Tulkkipalvelun saaminen ei ole sidottu kunnan edustajan läsnä-

15 15 (35) oloon, mutta edellyttää suunnittelua ja sovittua yhteistyötä kotoutumisen tukemiseksi ja edistämiseksi. Muiden maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmien laatimisesta ja tarkistamisesta aiheutuvista tulkkaus- ja käännöspalvelun kustannuksista vastaa TE -toimisto. Tulkkipalvelun kustannusten alentamiseksi TE -toimistoja kehotetaan käyttämään yhä enemmän etätulkkausta (puhelin- ja videotulkkaus). Jos maahanmuuttaja-asiakas lähetetään TE -toimiston tai työvoimapalvelukeskuksen (TYP) aloitteesta esim. lääkärin, neuropsykologin tms. työhallinnon ulkopuolisen asiantuntijatahon tutkimuksiin, tulee tulkkikustannukset sisällyttää tutkimuksen hintaan. Tällaisia tutkimuksia voidaan hankkia asiantuntijapalveluina TE -toimiston erityismenomäärärahoilla tai erillispalveluina palvelukeskuksille varatuilla erillisillä määrärahoilla Kelan kielipalvelut Kelalla on omille toimihenkilöilleen tarkoitetut ohjeet: - toisessa kansainvälisiä etuusasioita koskevassa ohjeessa käsitellään mm. EUasiakirjojen kääntämistä - toisessa, Kelan toimeenpano-ohjeessa hallintolain soveltamista etuusasioissa (11/2003) käsitellään Kelan velvollisuutta huolehtia tulkitsemisesta. Kela on velvollinen huolehtimaan tulkitsemisesta ja kääntämisestä, jos asia voi tulla vireille Kelan aloitteesta esim. oikaisu- takaisinperintä tai väärinkäyttöasiana, joskus myös tarkistusasiana. Tällöin Kela vastaa tulkkauspalvelun ostamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kelan asiakkailla on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen, jos asiointi Kelassa ei onnistu omalla äidinkielellä eikä löydy muutakaan yhteistä kieltä Kelan toimihenkilön kanssa. Tulkkina voi toimia kyseistä kieltä osaava Kelan virkailija tai ulkopuolinen ammattitulkki. Tulkilla on vaitiolovelvollisuus. Asioissa, joilla ei ole merkitystä asiakkaan oikeusturvan kannalta, tulkkina voi toimia myös asiakkaan sukulainen tai ystävä. Alle 18-vuotiaat eivät kuitenkaan saa toimia tulkkina Tulkkipalveluiden käyttöohjeet Suomessa toimii 9 tulkkikeskusta, joista seitsemän on kunnallisia tulkkikeskuksia. Tulkkikeskukset tarjoavat tulkkaus- ja käännöspalveluja ympäri Suomen n. 175 kielellä. Keskusten tarjonta vaihtelee tulkattuun kieleen. Siilinjärveä lähin tulkkikeskus on Keski-Suomen tulkkikeskus, joka sijaitsee Jyväskylässä (ks. yhteystiedot liitteestä). Suomessa toimii myös suuri määrä erilaisia käännös- ja tulkkaustoimistoja, joita löytyy Internetistä. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sivuilta voi myös hakea tulkkien ja kääntäjien yhteystietoja: Kuopion kauppakamari pitää yllä Pohjois-Savon alueella toimivien kääntäjien ja tulkkien listaa osoitteessa:

16 16 (35) Tulkkeja voi tiedustella myös paikallisesta TE-toimistosta. Harvinaisempien kielten tulkkien yhteystietoja voi tiedustella myös Kuopion kaupungin Maahanmuuttajayksiköstä. Kun tilaat tulkin ilmoita tulkille ja/tai tulkinvälittäjälle: - kieli - tulkkauspäivä, alkamis- ja päättymisaika, varaa noin kaksinkertainen aika yksikieliseen keskusteluun verrattuna - tulkkauspaikka ja osoite - laskutusosoite - tulkkia käyttävän viranomaisen nimi - tulkkauksen aihe (toimita tarvittaessa materiaalia, jotta tulkki voi valmistautua etukäteen tulkkaukseen) - tarvitaanko tulkiksi mies/nainen - varaajan nimi, puhelinnumero - tulkattavan asiakkaan nimi Tilaa tulkki tulkkivälityksestä ajoissa. Mikäli asiakkaalle varattu aika peruuntuu tai muuttuu, ota heti yhteys tulkkivälitykseen. Peruuttamaton tulkkaus laskutetaan aina. Ilmoita asiakkaalle: - tulkki tulee paikalle haastatteluun/tilanteeseen - pyydä asiakasta tulemaan n. 10 minuuttia aikaisemmin ilmoitettuun paikkaan ja ilmoita tulkkauksen alkamis- ja päättymisajankohdat.

17 17 (35) 4 Palvelut maahanmuuttajille 4.1 Kunnan palvelut Uuden kotouttamislain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Tähän kotouttamisohjelmaan on kirjattu vain ne kunnan tarjoamat palvelut, jotka on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille. Kaikki muut kunnan peruspalvelut ovat tietysti tarjolla kaikille kuntalaisille, myös maahanmuuttajille, vaikka niitä ei luetella tässä. Palveluiden yhteystiedot löytyvät liitteestä Palveluohjaus Palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava työtapa. Palveluohjauksen tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien resurssien avulla. Tietyillä palvelualoilla on tämän lisäksi omaan palveluun liittyvää palveluohjausta. Tätä palvelukohtaista palveluohjausta on tarjolla: Hyvinvointineuvolan palvelunumerossa toimistosihteeri antaa tietoa hyvinvointineuvolan palveluista ja ohjaa asiakkaan oikeaan palvelupisteeseen. Hyvinvointineuvola tukee lasten ja nuorten tervettä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Hyvinvointineuvolan tavoitteena on poistaa terveen kehityksen esteitä pitkäjänteisesti ja ennaltaehkäisevästi. Palveluohjaus: Kehitysvammapalveluissa kaikki uudet kehitysvammaiset asiakkaat ohjautuvat palveluihin palveluohjaajan kautta. Palveluohjaaja antaa kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen neuvontaa, ohjausta ja tietoa järjestettävistä kehitysvammapalveluista. Tarkoituksena on, että kehitysvammainen asiakas saa oikeanlaiset palvelu- ja tukimuodot nykyisessä elämänvaiheessaan. Palveluohjaus: Vanhustenhuollossa palveluohjauksen tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista välittämällä tietoa erilaisista kotona asumista tukevista palveluista. Palveluohjaajat antavat puhelinneuvontaa ikääntyville sekä ohjaavat ja opastavat mm. omaishoitoon liittyvissä asioissa. Palveluohjaus: ja Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja antaa vanhemmille tietoa kaikista Siiliset - yhteistoiminta-alueella järjestettävistä varhaiskasvatuspalveluista. Palveluohjaaja pohtii yhdessä perheen kanssa millainen varhaiskasvatuspalvelu on lapsen ja perheen tarpeiden mukaista. Palveluohjaus:

18 18 (35) Asuminen Ensimmäinen edellytys ja toimenpide maahanmuuttajan kotouttamisessa on asunnon järjestäminen. Maahanmuuttaja voi hankkia asunnon yksityisiltä vuokra-asuntojen tarjoajilta tai valtion lainoittamilta vuokra-asuntoja omistavilta yhtiöiltä. Siilinjärvellä Avara Isännöinti Oy:llä on noin 50 vuokrattavaa rivitaloasuntoa ja Siilinjärven Kotipolku Oy:llä on noin 800 vuokrattavaa rivi- ka kerrostaloasuntoa. Vuokraasuntohakulomakkeita on saatavissa kunnanvirastosta. Yhtiöillä on myös Internetsivuillaan sähköisesti täytettäviä ja lähetettäviä hakulomakkeita. Lomakkeet ovat suomenkielisiä. Siilinjärven Kotipolku Oy:llä asioimiskielenä ovat suomen lisäksi englanti, ruotsi ja venäjä. Yhtiöt päättävät itsenäisesti asukasvalinnoista. Siilinjärven Kotipolku Oy:llä asunnon saamiseen vaikuttavat asiakkaan maksukyvyn (työpaikka), asuntojen saatavuuden ja asiakkaan asettamien toiveiden lisäksi sosiaaliset perusteet, joihin esim. sosiaalitoimi voi antaa puoltavia lausuntoja Päivähoito Kunnassa asuvilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus päivähoitoon. Päivähoidon tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä tiiviissä yhteistyössä kodin kanssa. Lapsen identiteettiä vahvistetaan kunnioittamalla hänen omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden. Päivähoidossa opetellaan mm. ryhmässä toimimista sekä tuetaan leikkien kautta lapsen valmiuksien kehittymistä, jolloin myös lapsen suomen kielen taidot vahvistuvat. Päivähoitoa järjestetään lapselle perheen tarpeen mukaan osa- tai kokopäivähoitona. Siilinjärvellä toimii kunnallisia päiväkoteja, ryhmäperhepäiväkoteja sekä omassa kodissa töitä tekeviä perhepäivähoitajia. Jos vanhempien työt ajoittuvat iltaan tai viikonloppuun, on mahdollista saada päivähoitopaikka näille ajoille. Päivähoitopaikkaa voi tiedustella palveluohjaajalta, puh Lisätietoja Internet-sivuilta varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika huomioiden. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.

19 19 (35) Siilinjärven alakoulut Maahanmuuttajan tilanne arvioidaan lapsikohtaisesti: mistä tulee, millä kielitaidolla, minkä ikäinen jne. Tulijan arvioinnin jälkeen mietitään kouluun sijoittamista, tukitoimia, luokkatasoa jne. Valmista yhtenäistä toimintatapaa ei ole, koska jokainen tapaus on omanlaisensa. Ensin yleensä on keskustelu vanhempien ja lapsen kanssa ja sen jälkeen räätälöidään opetus tarpeen mukaan. Joskus joudutaan ehdottamaan koulunkäyntipaikaksi Kuopiota, jossa samankielisiä on ehkä ennestään, jos kielitaito on niin heikko, ettei koulunkäynti voi alkaa Siilinjärvellä. Toisinaan lapselle etsitään omankielinen avustaja, jos mahdollista. Siilinjärven yläkoulut Yläkoulujen osalta toimenpiteet riippuvat siitä, kuinka kauan maahanmuuttajaoppilas on ehtinyt käydä perusopetusta ennen yläkouluun tuloa. 1. On jo ollut useita vuosia Suomessa perusopetuksessa ja osaa suomen kielen >> ei mitään erityistoimia 2. Lyhyen aikaa Suomessa eikä vielä osaa suomen kieltä -> opetus on koottu Kuopion erilliseen maahanmuuttajaluokkaan. Opittuaan riittävästi suomen kieltä maahanmuuttaja sijoitetaan oman kunnan lähikouluun, jossa annetaan tukitoimia Terveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminta on organisoitu omalääkäri-/omahoitajatyöpariperiaatteella. Vastuuväestöt on muodostettu maantieteellisellä perusteella. Näin esim. maahanmuuttajien omalääkäri ja -hoitaja määräytyvät hänen asuinosoitteensa perusteella. Omalääkäreiden vastaanotoilla hoidetaan kaikki ei-kiireelliset ja pääosa puolikiireellisistä samana päivänä hoidettavista ongelmista. Varsinainen hätätilannepäivystys toteutetaan Siilinjärven pääterveysasemalla ja öisin Kuopion yliopistollisen sairaalan tiloissa toimivassa yhteispäivystyksessä. Terveyspalveluihin kuuluu lisäksi vuodeosastopalvelut, suun terveydenhuollon palvelut, työterveyshuolto, fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus apuvälinepalveluineen(hoitopalvelujen tulosalueella), kotisairaanhoito osana muuta kotihoitoa (vanhuspalvelujen tulosalueella), aikuismielenterveyspalvelut, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto (perhe- ja aikuispalvelujen tulosalueella). Tarkemmat yhteystiedot, aukioloajat jne. löytyvät osoitteesta Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten palveluilla huolehditaan siitä, että kehitysvammainen maahanmuuttaja selviytyy mahdollisimman itsenäisesti jokapäiväisissä toiminnoissaan ja sosiaalisissa suhteissaan omassa lähiympäristössään. Palveluilla edistetään asiakkaan yhdenvertaisuutta sekä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin.

20 20 (35) Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseksi kaikille kehitysvammaisille järjestetään palveluohjausta, asumispalveluita sekä opetuksellista ja kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa, jotka luovat edellytyksiä tasavertaiseen ja mielekkääseen elämään. Kaikki uudet kehitysvammaiset asiakkaat ohjautuvat palveluihin palveluohjaajan kautta. Palveluohjaaja suunnittelee palveluita yhdessä kehitysvammaisen asiakkaan, hänen omaistensa ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Tarkoituksena on, että kehitysvammainen asiakas saa oikeanlaiset palvelu- ja tukimuodot nykyisessä elämänvaiheessaan. Työn perustana on asiakkaalle tehtävä hoito- ja palvelusuunnitelma. Palveluiden antamisesta säädetään kehitysvammaisten erityishuoltolaissa ( /519) Sosiaalityö Sosiaalityön tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille niitä taitoja ja valmiuksia, jotka auttavat heitä selviytymään itsenäisesti. Tavoitteena on tukea heidän kotoutumistaan, saada maahanmuuttajat ymmärtämään suomalaista elämäntapaa ja kulttuuria ja vahvistaa heidän omaa kulttuuri-identiteettiään sekä ehkäistä sopeutumisprosessissa syntyviä vaikeuksia. Sosiaalityö pyrkii huomioimaan maahanmuuttajan tarpeet ja resurssit kokonaisvaltaisesti. Työntekijä etsii yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja ongelmiin keskustelemalla ja järjestämällä erilaisia palveluja. Maahanmuuttajan palvelutarve kartoitetaan yksilöllisesti ja laaditaan asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma. Tavoitteena on asiakkaan elämänhallinta ja omatoimisuus. Sosiaalityön työvälineinä ovat säännölliset tapaamiset sekä yhteistyö eri hallintokuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Maahanmuuttajille on tarjolla samoja sosiaalipalveluja kuin kunnan muillekin asukkaille. Pystyäkseen hyödyntämään näitä palveluja, on aluksi varmistuttava ja selvitettävä maahanmuuttajan ymmärrys perusasioista suomalaisen yhteiskunnan käytännöistä arkisessa elämässä. Maahanmuuttajien erityistarpeet edellyttävät esimerkiksi tulkkipalvelujen käyttämistä ja kulttuuritaustan erityispiirteiden huomioimista. Tavoitteena sosiaalipalveluissa on tukea maahanmuuttajien omaa elämänhallintaa. Sosiaalityö on jakautunut kolmeen eri yksikköön: aikuissosiaalityöhön, hyvinvointineuvolaan ja lastensuojeluun. Aikuissosiaalityön palveluissa huolehditaan toimeentulotuen myöntämisestä, aikuissosiaalityöstä, päihdepalveluista, sosiaalisesta työllistämisestä sekä vammaispalveluista. Ohjautuminen palveluihin tapahtuu ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään tai palvelupisteeseen. Toimeentulotukea haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti. Erityisesti toimeentulotukea saavien maahanmuuttajien kohdalla on tärkeää henkilökohtainen asiointi sosiaalityöntekijällä. Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalveluiden yksikkö antaa palveluita lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Yksikkö työskentelee lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja kasvun tukemisen periaatteella pyrkien poistamaan terveen kehi-

21 21 (35) tyksen esteitä pitkäjänteisesti ja ennaltaehkäisevästi niin yksilön, perheen kuin yhteisön tasolla. Perheoikeudellisissa palveluissa selvitetään esimerkiksi avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyys ja valvotaan lapsen oikeuksien toteutumista mm. huollon, elatuksen ja tapaamisoikeuden osalta. Lastenvalvojan tehtävänä on varmistaa lapsen edun mukaiset huolto-, tapaamis- ja elatussopimukset juridisten vanhempien välillä. Kunnan perusturvalautakunnalla on lastenvalvojan välityksellä juridinen oikeus vahvistaa juridisten vanhempien väliset sopimukset. Jos juridiset vanhemmat eivät pääse yhteiseen sopimukseen, päätöksen tekee käräjäoikeus. Palveluita annetaan kolmessa alueellisessa pisteessä lähellä palvelujen käyttäjiä. Työntekijät vastaavat kokonaisvaltaisesti asetetuista tehtävistä omilla maantieteellisillä alueillaan. Palvelujen piiriin hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman asuinalueen työntekijään tai hyvinvointineuvolan palveluohjaukseen puh: , joka vastaa arkipäivisin klo 8-15 välillä. Hyvinvointineuvolan palveluita ovat äitiys- ja lastenneuvolapalvelut koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut lapsiperheiden kotipalvelu lapsiperheiden sosiaalityö perheneuvolapalvelut psykologipalvelut puheterapiapalvelut Lastensuojelu Vanhemmat, sukulaiset, naapurit ja ystävät tai muu lapsen tilanteesta huolissaan oleva taho voi ottaa yhteyttä lastensuojelun kiire-/vastaanottotyön työntekijään, jos huomaa lapsen olevan avun tarpeessa. Lapsi tai nuori voi myös itse ottaa yhteyttä. Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin tai seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista lapsista, joiden lastensuojelun tarve on aiheellista selvittää. Virallistaho ei voi tehdä lastensuojeluilmoitusta nimettömänä. Myös virallistahoilla on mahdollisuus olla yhteydessä lastensuojelun työntekijään ja konsultoida lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Lastensuojelun kiire-/ vastaanottotyö Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisen jälkeen sosiaalityöntekijä päättää yhdessä perheen kanssa, jatkuuko lastensuojelun asiakkuus. Asiakkuuden päättymisestä tai jatkumisesta ilmoitetaan kirjallisesti lapselle ja perheelle. Tarvittaessa perhe voidaan ohjata muiden palvelujen piiriin esim. hyvinvointipalveluihin. Lastensuojelun avohuollon työskentely on pitkäjänteistä muutostyöskentelyä ja perustuu selvitettyyn lastensuojelun tarpeeseen ja voimassa olevaan lastensuojelun avohuollon

22 22 (35) asiakkuuteen. Lastensuojelun avohuollossa nähdään tärkeänä perheen omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja asiakaslähtöisyys Huostaanotto on viimesijainen keino turvata lapsen hoito ja huolto. Yleensä huostaanottoa valmistellaan pitkään yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Huostaanottopäätökseen liittyy aina asiakassuunnitelma. Siihen kirjataan sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä lapsen yhteydenpito vanhempiin ja muihin läheisiin henkilöihin Vapaa-aika, nuoriso, kirjasto ja kansalaisopisto Kansalaisopisto Siilinjärven-Maaningan kansalaisopisto järjestää suomen kielen ja kulttuurin alkeis- ja jatkokoulutusta maahanmuuttajille. Koulutus on ilmaista maahanmuuttajille. Kulttuuri Siilinjärven järjestämät konsertit, teatteriesitykset, juhlat jne. ovat avoimet kaikille kuntalaisille. Myös ikääntyvälle väestölle järjestetään omia tapahtumia. Nuoriso Siilinjärvi järjestää nuorisotalotoimintaa kirkonkylällä ja Vuorelassa, erilaisia leirejä ja nuorten retkiä, jotka ovat avoimia kaikille. Etsivä nuorisotyö Siilinjärven etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella. Liikuntatoimi Siilinjärven liikuntatoimen järjestämä toiminta on avointa kaikille kuntalaisille. Kirjastopalvelut Siilinjärven kirjastopalvelut tarjoavat kirjoja ja muuta aineistoa omatoimiseen kielenopiskeluun ja muihin harrastuksiin. Myös äidinkielellä olevaa kirjallisuutta voidaan hankkia lainattavaksi siirtokokoelmina. Henkilökunta auttaa yleisessä tiedonhaussa. Kirjastossa on myös mahdollisuus käyttää Internetiä Työpaikat ja elinkeinot Tällä hetkellä Siilinjärven suurimpia työllistäviä aloja ovat betoni- ja lannoiteteollisuus, metalliteollisuus, rakennustoiminta, kauppa sekä erilaiset henkilökohtaiset palvelut. Lähes kaikessa työssä vaaditaan jonkinlaista koulutusta ja ammatillisen pätevyyden näyttöä. Maahanmuuttajalta edellytettävät taidot vaihtelevat ammattialoittain. Teollisuustyössä korostuvat ammatilliset näytöt. Vähimmäisvaatimuksia voivat olla esim. tulityökurssit. Teollisuuden alalla lisätyövoimaa ennustetaan tarvittavan lähivuosina n. 100 työntekijän verran kaivostoiminnassa, lannoite-, betoni- ja metalliteollisuudessa. Tällöin maahanmuuttajan tulee hankkiutua esim. työvoimapoliittiseen koulutukseen, jolla täsmäkoulute-

23 23 (35) taan lisähenkilöstöä yritysten sen hetkiseen tarpeeseen. Pienessä määrin työpaikkakasvua on tulossa myös kiinteistöpalveluihin. Henkilöstöltä vaadittavat taidot ovat niissä ammateissa verrattavissa teollisuustyöntekijöihin. Kaupanaloille ennustetaan tarvittavan lisähenkilöstöä n. 100 työntekijän verran. Tällöin on kyse lähinnä myymälä-, kassa- ja logistiikkahenkilöstöstä. Toimialaosaamisen lisäksi edellytetään myös suomenkielen taitoa, mutta sen ohella venäjän ja/tai englannin kielen osaamisesta on merkittävää hyötyä. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat Siilinjärvellä eniten kasvava toimiala. Jo nyt on puutetta ammatillisesti pätevistä työntekijöistä. Seuraavan viiden vuoden aikana lisätyövoimantarve on jopa 500 henkilöä. Näillä aloilla kommunikaatiotaidot ovat tärkeitä, eikä täysin kielitaidottomia voida juurikaan käyttää. Työntekijöitä tarvitaan näillä aloilla siivoojista keittiöhenkilöihin sekä eritasoisiin hoivatöihin. Työpaikat ovat esim. päiväkodeissa, vanhusten hoivakodeissa sekä avoimessa hoivatyössä. Myös näissä ammateissa vaaditaan ammatillista osaamista. 4.2 Muiden viranomaisten palvelut Muiden viranomaisten yhteystiedot löytyvät liitteestä Poliisi Ulkomaalaisasioista saa parhaiten tietoa Internetistä osoitteesta: sekä maahanmuuttoviraston sivulta josta löytyvät myös ulkomaalaisia koskevat hakemuslomakkeet. Pohjois-Savon poliisilaitoksella ulkomaalaisia koskevat lupapäätökset on keskitetty alkaen Kuopion pääpoliisiasemalle maahanmuuttotoimistoon (Suokatu 44 B, Kuopio). Hakemukset tulee siis tuosta päivästä alkaen jättää Kuopioon, mutta valmiit lupa-asiakirjat voidaan toimittaa asiakkaille noudettavaksi muiltakin poliisiasemilta. Maahanmuuttotoimisto siirtyy samalla sähköiseen ajanvaraukseen. Käytännössä ajanvaraus tehdään Internetissä - sivulla tai puhelimitse puhelinpalveluaikana. Ilman ajanvarausta asiakkaita palvellaan keskiviikkoisin klo Maahanmuuttotoimiston puhelinpalveluaika on arkisin klo numerossa , jolloin vastataan yleisiin lupamenettelyä koskeviin tiedusteluihin. Yksityisten henkilöiden luvista ei puhelimitse voida antaa tietoja. Poliisin palvelupisteistä Siilinjärvellä saa muita poliisin lupapalveluita (ajokortti- ja henkilökorttiasiat), mutta palveluaikoja on rajoitettu. Palvelutoimistot toimivat ensisijaisesti ajanvarauksin, eli henkilön tulee varata etukäteen aika palvelutoimistoon. Katso palveluajat liitteestä.

24 24 (35) Kela Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin. Kun maahanmuuttaja on saanut henkilötunnuksen, hänen tulee käydä Kansaneläkelaitoksella ja tarkistaa, onko hän oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. Jos henkilö on oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan, Kela lähettää hänelle kotiin sairausvakuutuskortin, eli Kela-kortin. Jokainen Suomessa pysyvästi asuva saa sen ilmaiseksi. Kela-korttia tarvitaan mm. terveyskeskuksessa, sairaalassa, apteekissa, lääkärissä ja hammaslääkärissä. Lisätietoja Kelan palveluista löytyy osoitteesta maasta- ja maahanmuutto (suomeksi), sekä englanniksi, ruotsiksi ja muilla kielillä muut kielet Maistraatti Kun maahanmuuttaja muuttaa Siilinjärvelle, täytyy hänen käydä maistraatissa ilmoittamassa muutosta ja rekisteröitymässä. - Ilmoittautuminen maistraatissa Suomen väestörekisterijärjestelmään, rekisteröintiilmoituslomakkeen täyttäminen ja muuttoilmoituksen tekeminen - Rekisteröinnin jälkeen henkilötunnus postitetaan henkilölle - Maistraatissa tarvitaan mukana: - Passi - Oleskelulupa (EU/ETA -alueen ulkopuolelta tulijat) - Muut keskeiset dokumentit ja niiden viralliset käännökset (apostille-todistus) (Esim. avioliittotodistus ja lasten syntymätodistukset) TE-toimisto Ulkomaalaisasioissa saa tietoa -sivuilta työsuhdeasiat - ulkomaalainen töissä Suomessa kohdan alta Verotoimisto Kun maahanmuuttaja aloittaa Suomessa työt, hän tarvitsee verokortin. Verokortin saa Pohjois-Savon verotoimiston Siilinjärven toimipisteestä ja se tulee toimittaa työnantajalle. Lisätietoa veroasioista on saatavilla netistä suomeksi ja englanniksi

25 25 (35) 4.3 Muut toimijat Uskonnolliset yhteisöt Siilinjärven evankelis-luterilainen seurakunta Maahanmuuttajat ovat tervetulleita kaikkeen Siilinjärven evankelis-luterilaisen seurakunnan järjestämään toimintaan. Tutustu toimintaan seurakunnan Internet-sivuilla Kuopion ortodoksinen seurakunta järjestää erilaista toimintaa, johon myös maahanmuuttajat ovat tervetulleita. Tutustu seurakunnan Internet-sivuihin osoitteessa: Kuopiossa toimii myös mm. Savon Islamilainen yhdyskunta sekä muita uskonnollisia yhteisöjä.

26 26 (35) 5 Kehittämiskohteet ja niiden seuranta Siilinjärven kunnan kotouttamisohjelmaa työstänyt työryhmä määritteli maahanmuuttajille tehdyn kyselyn sekä kotouttamisohjelman työstämisestä kerättyjen huomioiden perusteella muutamia kehittämiskohteita, joiden etenemistä seurataan maahanmuuttoasioiden neuvottelukunnan taholta vuosittain. Alla olevassa taulukossa on pyritty määrittelemään selkeä toimenpide-ehdotus kehittämiskohteelle sekä vastuutaho ja aikataulu, jonka puitteissa toimenpiteiden onnistumista seurataan. Eri tavoitteiden täytyttyä määritellään uusia kehittämiskohteita, joita voidaan nostaa esim. suoraan maahanmuuttajien näkemyksistä tai muuten ajankohtaisista ilmiöistä alueella. Kehittämiskohde/ ongelma Siilinjärven kunnassa ei ole tarjolla omakielistä maahanmuuttajaneuvontaa toistaiseksi vähäisen maahanmuuttajamäärän vuoksi Maahanmuuttajia tai maahanmuuttoa ei mainita kunnan strategiassa Maahanmuuttajien tavoittaminen on vaikeaa ja maahanmuuttajat eivät koe saavansa tarpeeksi tietoa esim. kunnan palveluista ja suomen kielen kursseista Tavoite Maahanmuuttaja saa omakielistä ohjausta ja neuvontaa kotoutumisen alkuvaiheessa uuden lain velvoittamalla tavalla. Maahanmuuttajia ajateltaisiin voimavarana alueella ja esim. heidän houkuttelu sekä kotouttamisensa alueelle huomioitaisiin kunnan strategiassa. Tätä kautta maahanmuuttajien asiat pysyisivät esillä jatkossakin. Maahanmuuttajille suunnattua tiedottamista tehostetaan erityisesti kielikurssien osalta. Toimenpide-ehdotus ja seurantamittari Aikataulu: Vuoden 2013 loppuun mennessä ratkaistaan maahanmuuttajien neuvonta kunnan parhaaksi katsomalla tavalla. Kunnan strategiassa otetaan kantaa maahanmuuttoon mieluiten positiivisessa valossa. Aikataulu: Maahanmuuttajat huomioidaan heti, kun strategiaa seuraavan kerran päivitetään. - Siilinjärven maahanmuuttajaoppaasta tiedotetaan kaikille työntekijöille, jotta he osaavat kertoa oppaasta maahanmuuttajaasiakkaille (myös muiden asioiden suhteen kuin omaan työhön liittyen). Opas laitetaan Internetiin kaikkien luettavaksi. Vastuutaho Siilinjärven kunnanjohtaja ja maahanmuuttoasioiden neuvottelukunta Siilinjärven kunnan johtoryhmä Siilinjärven kaikki työntekijät, joiden asiakkaina on maahanmuuttajia Neuvottelukunta - Lisätään erikielistä tiedotusta kunnan palveluista (esim. lomakkeiden, tiedotteiden

27 27 (35) kääntämistä englanniksi / venäjäksi jne.). - Tiedotetaan maahanmuuttajille suoraan, esim. siinä vaiheessa kun kuntaan muuttaa uusi asukas, jonka äidinkieli ei ole suomi/ruotsi. Lähetetään tervetulopaketin mukana esim. Siilinjärven maahanmuuttajaopas. Aikataulu: Toimenpide-ehdotuksista ainakin kaksi on toteutettu vuoden 2012 aikana. Kuinka kunnassa edistetään hyviä etnisiä suhteita ja torjutaan rasismia? Järjestöjen rooli

28 28 (35) LIITTEET Liite 1 Yhteystietoja Kunnan palvelut Siilinjärven kunnantalon neuvonta os. Kasurilantie 1, Siilinjärvi p Siilinjärven kunnantalon puhelinvaihde p Siiliset -peruspalvelukeskus Asiakaspalvelupiste, neuvonta ja palveluohjaus: p ja Päivähoito Palveluohjaaja, p Koulutoimi Siilinjärven sivistystoimenjohtaja p , Hyvinvointineuvola Palveluohjaus, p (ark. klo ) Nuorisotyö Siilinjärven nuoriso- ja kulttuurisihteeri p , Muut viranomaiset Poliisi Kuopion pääpoliisiasema / maahanmuuttotoimisto Suokatu 44 B, KUOPIO Puh arkisin klo Avoinna (ilman ajanvarausta): ke klo Poliisin palvelupiste / Siilinjärvi (ajokortti- ja henkilökorttiasiat) Toritie 7, Siilinjärvi Puh. (vaihde) Puh. (lupapalvelut) Avoinna: ma - ti klo ja klo ke klo ja klo KELA / Siilinjärvien toimisto Kuiluntie 3, Siilinjärvi Puh: Fax: Pohjois-Savon Maistraatti / Kuopion yksikkö

29 29 (35) Puistokatu 29, PL 1348, Kuopio Puh (keskus) Fax: Asiointisähköpostiosoite: Avoinna: ma-pe klo Siilinjärven työ- ja elinkeinotoimisto Käyntiosoite: Toritie 7, Siilinjärvi Postiosoite: PL 12, Siilinjärvi Puh: (vaihde) Fax Pohjois-Savon verotoimisto Tulliportinkatu 35, PL 1094, Kuopio Puh Fax Muut toimijat Siilinjärven ev.lut. seurakunta Seurakuntatalo: Haarahongantie 4, Siilinjärvi Puh Kirkko: Haarahongantie 2, Siilinjärvi Toivala-Vuorelan seurakuntakeskus: Rissalantie 2, Vuorela Kuopion ortodoksinen seurakunta Snellmaninkatu 8, Kuopio Puh Savon Islamilainen yhdyskunta Kuopion moskeija Soikkokuja 12, 70780Kuopio Sähköposti:

30 30 (35) Liite 2 Kaavio kotoutumisprosessista Kaavion ovat tehneet yhteistyössä: Etelä-Pohjanmaan Poliisilaitos, Seinäjoen maistraatti, KELA Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan verotoimisto ja Seinäjoen seudun TE-toimisto. Koordinoija: Etelä- Pohjanmaan ELY -keskuksen ERKKI - Maahanmuuttajien ohjauskeskus -hanke ( ). Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjausviranomaiset Tämän prosessikaavion tavoitteena on opastaa maahanmuuttaja-asiakas oikean viranomaisen luo. Viranomainen käsittelee asiat tapauskohtaisesti. Henkilökohtainen käynti on pakollinen. 1. Kolmannen maan kansalaiset, joilla ei ole oleskeluoikeutta toisessa EU-maassa Kolmannen maan kansalainen saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen pääsääntöisesti joko viisumilla tai oleskeluluvalla, joka on saatu kotimaassaan. Jos oleskelu jatkuu, 1. oleskelulupaa tai jatko-oleskelulupaa haetaan Poliisilta. Tarvitsetko oleskelulupaa? KYLLÄ Jos viisumin tai oleskeluluvan voimassaoloaika päättyy, ja oleskelu Suomessa jatkuu. POLIISI - 1. oleskelulupa, jos on tullut maahan viisumilla - jatko-oleskelulupa, jos on tullut maahan oleskeluluvalla - paluumuutto, opiskelu, työsuhde, perheside tai elinkeinon harjoittaminen Lisätietoja EI EI Työskenteletkö Suomessa? KYLLÄ Esimerkiksi opiskelija tai työntekijä, joka tulee Suomeen ensimmäistä kertaa ja hänellä on jo voimassa oleva oleskelulupa. Tiettyjä työtehtäviä, kuten marjanpoiminta-/turkistarhatyötä voi tehdä turistiviisumilla, max 3 kk. Myös opiskelijan oleskeluluvalla voi tehdä työtä rajoitetusti. Poliisi antaa lisätietoja. MAISTRAATTI VEROTOIMISTO - henkilötunnus - tilapäinen tai vakituinen kotikuntamerkintä (yli 3kk) - muuttoilmoitukset Lisätietoja - verokortti/lähdevero - eri maiden väliset verosopimukset (vuokratyöntekijät, urheilijat, taiteilijat, jne) Lisätietoja Asutko Suomessa vakinaisesti tai työsuhteesi kestää yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta? KYLLÄ KELA - haetaan kuuluminen sosiaaliturvapiiriin Lisätietoja EI STOP TE-TOIMISTO Työnhakija Esim. kolmannen maan kansalainen, joka on suomalaisen puoliso tai on jäänyt työttömäksi. - työnhakijaksi ilmoittautuminen, työnhaku, työnvälitys, neuvonta, työvoimapoliittiset toimenpiteet. Lisätietoja Opiskelija joka on valmistumassa suomalaisesta oppilaitoksesta, voi hakea Poliisilta 6 kuukauden tilapäistä oleskelulupaa työnhakuun.

31 31 (35) Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus - viranomaiset Tämän prosessikaavion tavoitteena on opastaa maahanmuuttaja-asiakas oikean viranomaisen luo. Viranomainen käsittelee asiat tapauskohtaisesti. Henkilökohtainen käynti on pakollinen. 2. EU/ETA -kansalaiset EU/ETA -kansalaiset voivat oleskella ja tehdä työtä Suomessa vapaasti enintään 3 kuukautta. Tämän jälkeen heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa. Asutko Suomessa yli 3 kuukautta? KYLLÄ POLIISI - oleskeluoikeuden rekisteröinti - opiskelu, työsuhde, perheside tai elinkeinon harjoittaminen Lisätietoja EI STOP Työnhakijana oleva EU/ETA-kansalainen saa oleskella Suomessa kolmen kuukauden jälkeenkin kohtuullisen ajan rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan, jos hän edelleen hakee työtä ja jos hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet saada työtä. EI Työskenteletkö Suomessa? MAISTRAATTI - henkilötunnus - tilapäinen tai vakituinen kotikuntamerkintä (yli 3kk) - muuttoilmoitukset Lisätietoja KYLLÄ VEROTOIMISTO - verokortti/lähdevero - eri maiden väliset verosopimukset (vuokratyöntekijät, urheilijat, taiteilijat, jne) Lisätietoja Asutko Suomessa vakinaisesti tai työsuhteesi kestää yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta? KYLLÄ KELA - haetaan kuuluminen sosiaaliturvapiiriin Lisätietoja EI STOP Työnhakija TE-TOIMISTO Esim. EU -kansalaisen puoliso tai työttömäksi jäänyt EU kansalainen. - työnhakijaksi ilmoittautuminen, työnhaku, työnvälitys, neuvonta, työvoimapoliittiset toimenpiteet. Lisätietoja

32 32 (35) Liite 3 Maahanmuuttajan henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma Lähde: Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen ERKKI - Maahanmuuttajien ohjauskeskus -hanke / Jiuliano Prisada

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kempeleen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Lapuan kaupunki jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo xxpv xxkk 2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kittilän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ POPELYxxx/2015 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Utajärven kunta (jäljempänä kunta) sopivat

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 146/04.03.01/2016 SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta (jäljempänä kunta/kaupunki)

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Ylivieskan kaupunki (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) - Tavoitteet, keskeisimmät uudistukset ja toimeenpano

Kotoutumislaki (1386/2010) - Tavoitteet, keskeisimmät uudistukset ja toimeenpano Kotoutumislaki (1386/2010) - Tavoitteet, keskeisimmät uudistukset ja toimeenpano 1 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tehtävistä maahanmuuttoasioissa 1. Alueellinen maahanmuuttopolitiikka;

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Seinäjoki 12.1.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela 12.1.2017 1 Laki kotoutumisen edistämisestä NYKYTILA Laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan 1.9.2011 Tarkoituksena on mm. tukea ja edistää

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2016 2019. Päivitetty 29.02.2016

Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2016 2019. Päivitetty 29.02.2016 Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2016 2019 Päivitetty 29.02.2016 29.02.2016 2 (74) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA... 5 1.1 Maahanmuuttajat Ylä-Savossa...

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Kunnanhallitus 29 01.02.2016 Kunnanhallitus 66 21.03.2016 Kunnanvaltuusto 15 05.04.2016 Perusturvalautakunta 46 11.05.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Khall

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Laukaan kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Joutsan kunnanhallitus Perusturvalautakunta 89 28.10.2009 Joutsan kunnanhallitus 280 09.11.2009 Joutsan kunnanhallitus 143 28.06.2010 Joutsan kunnanhallitus 13 10.01.2011 JOUTSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMAN 2010 HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Edellisen hallituskauden satoa - mikä kaikki on muuttumassa? Keskeisimmät meneillään

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu Tilannekatsaus maahanmuuton asioista Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu 1 Turvapaikanhakijatilanne Koko maassa V. 2015 32478 turvapaikanhakijaa V. 2016 1697 (1.1. 23.2.) Irak 61%, Afganistan 17%,

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimusmalli SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti

Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti Oulussa 18.3.2010 Henni Ahvenlampi Helsingin kulttuurikeskus Infopankki-toimitus Mikä onkaan Infopankki? Infopankki on vuonna

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Toivakan kunnan kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta

Toivakan kunnan kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta Toivakan kunnan kotouttamisohjelma Perusturvalautakunta 16.11.2016 Sisällys JOHDANTO...3 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT...4 2. LAINSÄÄDÄNTÖ...4 3. KÄSITTEET...4 4. MAAHANMUUTTAJAT TOIVAKASSA...5 5.

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot