OECD: n TERRITORIAL DEVELOPMENT POLICY COMMITTEE N (TDPC) 32. KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OECD: n TERRITORIAL DEVELOPMENT POLICY COMMITTEE N (TDPC) 32. KOKOUS 26.-27.11.2014"

Transkriptio

1 1 OECD: n TERRITORIAL DEVELOPMENT POLICY COMMITTEE N (TDPC) 32. KOKOUS TDPC:n jokasyksyinen kokous pidettiin Pariisissa Sitä edelsivät komitean kahden työryhmän (maaseutu ja indikaattorit) kokoukset viikon alussa. Viikko päättyi perjantaina kahden hankkeen esittelyyn: Compact City (Korean esimerkki) ja kick-off tilaisuus Resilient Cities hankkeen käynnistämiseksi. Komitean asialista oli tällä kertaa hyvin kaupunkipainotteinen. Kokouksessa käsiteltiin mm. kestävän kaupunkipolitiikan kehittämistä (esimerkkinä Meksiko), kaupunkien ja alueiden resilienssiä ja metropolialueiden hallinnon järjestämistä OECD:n eri maissa. Näiden lisäksi keskusteltiin OECD:n kehittämää välineistöä ja dataa, joiden avulla eri maiden poliittiset toimijat ja muut päätöksentekijät tai valmistelijat voivat suunnata omaa toimintaansa ja verrata oman maan kehitystä muihin OECD maihin. Valitettavasti jälleen asialistalla oli paljon asioita ja aikataulutuksen venymisen vuoksi useimmista asioista käyty keskustelu oli hyvin lyhyttä (1-2 minuuttia/edustaja). Joissain tapauksissa puheenjohtaja joutui keskeyttämään jopa edeltäkäsin pyydetyt puheenvuorot. Kokouksen puheenjohtajana toimi Paul LeBlank ja kokouksen aluksi kuultiin OECD:n pääsihteerin Gurría n tervetuliaissanat sekä lyhyt katsaus OECD maiden taloudelliseen tilanteeseen ja aluekehityksen ja alueellisten kehittämistoimenpiteiden tärkeyteen nykyisessä tilanteessa. Samoin osastopäällikkö Rolf Alter, julkisen hallinnon ja aluekehityksen osastolta, loi lyhyen katsauksen OECD:n laajuisista aloitteista ja komitean aktiviteeteista. Tämän vuoden asioista hän toi esille erityisesti Regional Outlook 2014 raportin sekä siihen liittyvän How is life in your Region raportin, jotka julkaistiin Open Days European week of Regions and Cities tilaisuuden yhteydessä Brysselissä. Tilaisuus oli houkutellut paikalle paljon yleisöä ja raportteja kohtaan on kohdistunut suurta kiinnostusta ja julkisuutta. Tulevaisuuden hankkeita ovat mm. Meksikon maatutkimus, joka käynnistyy tammikuussa 2015, Kiinan kaupunkipolitiikkaa koskeva maatutkimus, joka käynnistyy maaliskuussa 2015, Urban trends and Governance koskeva seminaari keväällä 2015 (tullaan pitämään ilmeisesti Suomessa, mutta tieto ei vielä julkinen) ja Rotterdamin ja Haagin kaupunkitutkimus Place Based Policya jatketaan keskittymällä erityisesti maaseudun asemaan ja kaupunki- ja maaseutupolitiikkojen yhteensovittamiseen. Muita aiheita ovat mm. alueiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen (migitation, resilience) ja julkisia investointeja koskevien periaatteiden välineistön kehittäminen. Kokouksessa esitetty materiaali on löydettävissä seuraavasta linkistä. https://community.oecd.org/docs/doc-78573

2 2 Varsinainen agenda Keskiviikko How is life in you region Kokouksen ensimmäisenä varsinaisena substanssikohtana oli How is life in you region raportin pohjalta käyty keskustelu, jonka aluksi sihteeristö esitteli raportin sisällön ja keskeisimmät havainnot. Osana raporttia OECD on laatinut 9 eri indikaattorista/dimensiosta koostuvan välineistön, jonka avulla eri alueet ja maat voivat arvioida oman alueensa ja maansa hyvinvointia. Ns. tool kit pitää sisällään tiedot 362 alueelta ja 34 neljästä maasta seuraavat tiedot: tulot, työpaikat, asuminen, koulutus, terveys, palveluiden saavutettavuus, ympäristö, turvallisuus ja osallisuus/osallistuminen. Raportti pitää sisällään myös case -tutkimuksia, joilla voidaan auttaa kansallisia ja paikallisia päätöksentekijöitä käyttämään hyväksi hyvinvointimittareita politiikan teon eri vaiheissa. Sen lisäksi, että välineistö on OECD:n nettisivuilta löydettävissä, sihteeristö tulee jatkossa kehittämään tietopohjaa, tekevät siitä analyysejä ja poliittisia katsauksia. Käydyssä keskustelussa tuotiin esille tarve saada kyseistä tietoa käyttöön myös perustuen toiminnallisiin alueisiin. Samoin katsottiin tarpeelliseksi laajentaa lähestymistapaa, sillä hyvinvoinnin arviointi vain joidenkin tiettyjen indikaattoreiden varassa ei välttämättä anna oikeaa kuvaa alueiden tai maiden hyvinvoinnin tasosta. 2. Implementing the Public Investment Principles and engaging dialogue with subnational actors OECD on aiemmin kehittänyt periaatteet julkisille investoinneille. Siihen liittyen se on alkanut kehittää julkisten investointien toteuttamiseksi välineistöä, jonka avulla niitä voidaan toteuttaa ja jota voidaan hyödyntää julkisissa investoinneissa kaikilla hallinnon tasoilla. TDPC:n tulee raportoida neuvostolle asian etenemisestä joka kolmas vuosi ensimmäisen raportointivuoden ollessa Välineistöä kehitetään ja päivitetään säännöllisesti ja se tulee toimimaan eräänlaisena oppimisprosessina, ei varsinaisena lopputuloksena. Lähestymistapa on hyväksytty neuvostossa maalikuussa Välineistöllä on omat nettisivustonsa OECD:n nettisivujen yhteydessä, jotka esittelevät, mistä asiassa on kyse, ohjeet sen käyttöön ja tulkintaan, maakohtaiset profiilit ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Toteuttamismalli kostuu tällä hetkellä kolmesta avaindimensiosta: Implementation Guide ja siihen liittyvät maaprofiilit. Luonnos sisältää ohjeistuksen kaikista 12 periaatteesta: määrittely, hyviä käytäntöjä, vertailuaineistoa, indikaattoreita ja itsearvointikysymyksiä. Tietopohjaa tullaan koko ajan laajentamaan kattamaan useampia maita, alue- ja paikallishallintoa ja politiikka-alueita. Sihteeristön toteuttamat tapaustutkimukset tietyistä maista tai alueista maiden pyyntöjen pohjalta. Periaatteiden käyttö ja arviointi maissa, jotka hakevat OECD:n jäsenyyttä. Mallin kehittämisen kannalta keskeisiä haasteita tulevat olemaan: Indikaattoreiden ja sektoreiden priorisointi tietopohjan päivity

3 3 peer review t hyvien käytäntöjen löytämiseksi informaation jakaminen onnistumisista ja virheistä Indikaattoreiden kehittäminen Käydyssä keskustelussa välineistöä pidettiin ylipäänsä varsin hyvänä ja käyttökelpoisena. Sen osalta kuitenkin toivottiin, että väline olisi mahdollisimman joustava, jotta se olisi myös käyttökelpoinen eri tilanteissa ja eri maissa. Lisäksi sihteeristön kehittelemä country sheet oli ollut kussakin maassa täydennettävänä ja päivitettävänä. Useiden maiden mielestä esitetyt kysymykset tai indikaattorit eivät aivan kaikilta osin auenneet ja oli epäselvää, mitä sihteeristö halusi ilmaista joillakin asioilla ja millaista tietoa he oikeastaan halusivat (Kanada, Suomi, Hollanti). Tältä osin maat toivoivat sihteeristöltä jatkotyötä. Kokouksessa esitettiin myös kysymys siitä, miten muut kuin maiden keskushallinnon edustajat saataisiin mukaan TDPC:n työhön ja miten sen työhön liittyviä tuloksia voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin. Keskeisenä ajatuksena oli, voisiko TDPC toimia ikään kuin OECD:n ja alue- ja paikallisviranomaisten välisenä linkkinä OECD:n politiikkaan mm. levittämällä tietoa OECD:n toiminnasta ja tuloksista, mm. raporteista. Se, miten TDPC voisi toimia tällaisena toimijana sihteeristö esitti, että TDPC voisi: toimia tiedon välittäjänä järjestää tapaamisia ja keskustelua vuorovaikutuksen lisäämiseksi keskittyä teemoihin, joilla voitaisiin lisätä yhteistyötä ja kutsumalla alue- ja paikallistason edustajia kokouksiin perustaa sihteeristön sisälle sihteeristöstä ja jäsenmaiden edustajista koostuvan työryhmän, jolla asiaa voitaisiin kehittää eteenpäin järjestää pilottitapahtumia joiden avulla työtä voidaan parantaa ja kehittää. Kokouksessa pyydettiin kultakin maalta myös kannanottoa siihen, miten he suhtautuvat muiden hallinnontasojen ottamiseen mukaan ja ovatko maa halukas osallistumaan tähän kehittämistyöhön. Sen pohjalta sihteeristö tulee kokoamaan yleisnäkemyksen tehdyistä ehdotuksista ja asiaan palataan huhtikuun 2015 TDPC:n kokouksessa. 3. Building a National Housing and Urban Policy Framework, case of Mexico Kokouksessa esitettiin Meksikon kansallinen asutus- ja kaupunkipolitiikan viitekehys. Maa on kaupungistunut hyvin nopeasti ja voimakkaasti samanaikaisesti, kun sen asunnontuotantoon suunnatut määrärahat ovat lisääntyneet. Samanaikaisesti kun määrällistä kehitystä asuntotuotannossa on saatu aikaan, vähemmän huomiota on kiinnitetty ympäröivän kaupunkiympäristön laatuun. Massatuotantotalojen rakentaminen halvemmalle maalle lähiöalueille on johtanut siihen, että kaupungin ydinalueet ovat tyhjentyneet ja väestö on siirtynyt kauas työpaikoista, infrastruktuurista ja palveluista. Tämä johtaa tuottavuuden menetyksiin, lisääntyvään ruuhkaan ja kaupunkialueen laajentumiseen, korkeaan määrään vapaana olevia asuntoja ja matalampaan hyvinvointiin. Samoin maalta on aivan viimeaikoihin saakka puuttunut selkeä kaupunkipolitiikan johtaja. Kaupunkipolitiikan kehittämiseksi Meksiko on perustanut ministeriön vastaamaan asunto- ja kaupunkipolitiikasta. Se on asettanut asunto- ja kaupunkipolitiikan kehittämiselle seuraavat tavoitteet:

4 4 1. Asuntorahoituksen kehittäminen, mitä varten maan suurin asunnonvälitysyritys (INFONAVIT) on kehittänyt uusia rahoitusmalleja, jotka antavat asunnonostajille laajemman valikoiman ja joustavuutta asunnon valintaan ja kannustavat asuntomarkkinoiden kehittäjiä kohti kompaktimpaa, korkeampaa rakentamista 2. Kaupunkirakenteen parantamiseksi kaupunkipolitiikalle on asetettu 5 prioriteettia kaupunkirakenteen tiivistämisen esteiden poistaminen asumisen ja liikenneratkaisujen sekä niitä koskevien investointien linkittäminen toisiinsa ratkaisujen löytäminen vapaiden tilojen käytölle vuokra-asumisen esteiden poistaminen kaupunki- ja asumispolitiikkaan liittyvät kapasiteetin parantaminen 3. Kaupunkien hallinnon vahvistaminen: politiikan sirpaloitumisen vähentäminen, yhteistyön kannustaminen, kunnallisen hallinnon uudistaminen, resurssien turvaaminen kestävällä tavalla ja alue- ja paikallishallinnon työvoiman osaamisen parantaminen Käydyssä keskustelussa maat pitivät Meksikon uutta lähestymistapaa asunto- ja kaupunkipolitiikkaan hyvin innovatiivisena ja totesivat, että sitä voitaisiin hyvin soveltaa myös muihin maihin. Maat totesivat että kaupunkipolitiikan ja erityisesti metropolialueen toteuttamiseen tarvitaan vahvaa kansallista strategiaa ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma sekä riittävä rahoitus. Samoin todettiin, että asumiseen ja liikkumiseen/liikenteeseen liittyvät suunnitelmat on tehtävä yhdessä Meksikon kaltaisten ongelmien välttämiseksi. Keskustelun päätteeksi raportti hyväksyttiin yksimielisesti jatkotoimenpiteitä varten. INFONAVIT - asunnonvälitysyrityksen esittelytiedot löytyvät netistä osoitteella: Habitat II process Tilaisuuden yhteydessä saatiin informaatiota YK konferenssista Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III), joka tullaan järjestämään vuonna Sen tavoitteena on löytää uusia kestävän kehityksen kannalta tärkeitä ratkaisuja kaupunkien kehittämiseen. YK toivoo tilaisuuden järjestämiseen apua TDPC:ltä lähinnä tarpeellisen analyyttisen aineiston tuottamisessa, mutta jäsenmaiden edustajia kannustettiin myös ilmaisemaan mielipiteensä siitä, miten TDPC voisi muutoin osallistua hankkeen toteutukseen. Valitettavasti ajanpuutteen takia asiasta ei ehditty keskustelemaan. 4. Resilient regions and cities Kokouksessa keskusteltiin projektista Sustainable Urban Development Policies in Agening Societes. Projekti tarkastelee kaupunkien roolia ikääntyvien yhteiskuntien haasteiden ratkaisemisessa. Hankkeen väliraportti esiteltiin keväällä 2014 TDPC:n kaupunkityöryhmässä. Hankkeen aikana toteutettiin kaikkiaan 9 tapaustutkimusta eri kaupungeissa, joista yksi oli Helsinki. Hankkeen mukaan kaupungit ovat erilaisessa kehitysvaiheessa ja sen vuoksi myös niiden ratkaisut ovat erilaisia. Hankkeessa oli erilaisin indikaattorein luokiteltu kaupungit seuraavasti:

5 5 vanhat ja ikääntyvät kaupungit: kärsivät väestön poismuutosta, verokannan pimenemisestä ja dramaattisesti kasvavista terveysmenoista nuoret ja nopeasti ikääntyvät kaupungit: keskittyvät sukupolvien välisen tasa-arvon ylläpitoon ja tasapainoon lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeiden kanssa nuoret ja hitaasti ikääntyvät kaupungit: lisätään tietoutta ikääntyvien tarpeista ja pyritään kehittämään toimenpiteitä ikääntyvien itsenäisen asumisen tukemiseksi ja kannustamiseksi. Tutkijoiden mukaan Helsinki kuuluu tähän viimeisimpään ryhmään. Ikääntymisen negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi tutkijat toteavat raportissaan seuraavaa: johtuen virallisen julkisen sektorin vaikeuksista tiedostaa vanhusten tarpeet, kehitystyöhön tarvitaan mukaan yhä enenevässä määrin paikallisen tason toimijoita ja ns. uusia toimijoita, joiden tulee voida osallistua politiikan valmisteluun ja toteutukseen tarvitaan pitkäaikaista suunnittelua, jolla kaupungit voivat varautua tuleviin väestörakenteen muutoksiin ja jolla voidaan nykyistä paremmin turvata toimenpiteiden joustavuus. Esim. parempi kaupunkisuunnittelu voi auttaa varmistamaan vanhusten terveydenhoito- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta, parantaa heidän fyysistä, kognitiivista ja mielenterveyttä ja edistää ikäpolvien välistä vuorovaikutusta nykyisin on jo olemassa lukuisia taloudellisia ja sosiaalisia vaihtoehtoja ikääntyville yhteisöille, kuten viisas julkinen infra ja teknologia-avusteiset terveyspalvelut ja vanhusten mahdollisuuksien lisääminen osallistua yritys- tai vapaaehtoistoimintaan. Johtuen ajanpuutteesta asiasta ei käyty keskustelua ja väliraportti hyväksyttiin jatkotoimenpiteitä ja julkistamista varten. 5. Resilient Cities and Regions project Kokouksessa esiteltiin uusi käynnistymässä oleva hanke Resilient Cities and Regions projekti. Hankkeen tavoitteena on tutkia joustavuuden ajureita kaupungeissa, tehdä politiikka suposituksia kaupungeille ja alueille sekä maiden hallituksille kaupunkien ja alueiden kehittämistoimenpiteiden tueksi. Hanke sisältää neljä eri ulottuvuutta, joiden kautta asiaa tullaan lähestymään: talous, yhteiskunta, ympäristö ja instituutiot. Hanke tulee etenemään seuraavasti: Concept note: huhtikuu 2015 Esittely: marraskuu 2015 Loppuraporttiluonnos 2016 Ensimmäinen tapaustutkimus hankkeeseen liittyen on juuri alkamassa Japanissa. Jäsenmaat voivat ilmoittaa halukkuutensa osallistua hankkeeseen toimittamalla sihteeristölle esityksen siitä, mitkä alueet tai kaupungit voisivat osallistua hankkeeseen. Hankkeen varsinainen Kick-off tilaisuus järjestettiin perjantaina Torstai Torstai alkoi suljetulla istunnolla, jossa sai olla vain OECD maiden delegaatiot. Istunnossa käsiteltiin Kolumbian jäsenhakemusta. Istunnossa hyväksyttiin tähän mennessä toteutetut toimet ja päätettiin jatkaa jäsenyysvalmisteluja.

6 6 6. Trends and governance in OECD metropolitan areas Tämän otsakkeen alla sihteeristö esitteli kaksi toisiinsa liittyvää raporttia Urban Trends and Governance hankkeesta. Molemmat raportit perustuvat laadullisiin ja määrällisiin analyyseihin ja hanke piti sisällään tapaustutkimukset kuudelta eri metropolialueelta. Raporttien keskeisiä havaintoja oli: Valtaosa kaupungistumisesta tulee tapahtumaan tämän vuosisadan loppuun mennessä. Kaupunkien asukkaiden osuus tulee tämän 100 vuoden aikana kasvamaan 30 % sta noin 70 % iin maapallon väestöstä. Sillä miten kaupungit on suunniteltu on suuria taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia mutta myös keskeinen osa kestävässä kehityksessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa Kaupungeilla sekä kaupunkimaisilla että ei-kaupunkimaisilla alueilla on merkittävä osuus kansallisessa hyvinvoinnissa ja talouden kehityksessä. OECD:n alueella kaupungit kattavat 4 % maa-alasta mutta lähes puolet maapallon väestöstä ja noin 55 % BKT:stä. Kaupungit vaikuttavat voimakkaasti vaurauteen ja hyvinvointiin myös niiden ympäröivillä alueilla. Suuret kaupungit (yli 2 miljoonan asukkaan kaupungit) hyödyttävät ympäröiviä alueittaan alueella, joka ulottuu niinkin kauas kuin km päähän. Kaupungeissa, joissa on hajautunut hallinta, tuottavuus on alhaisempi. On laskettu että metropolialueella, jossa on hajautettu hallinto, tuottavuus jää noin 6 % alaisemmaksi kuin alueilla, joilta löytyy yhtenäinen metropolihallinto riippumatta siitä, millä mallilla hallinto on järjestetty. Yhtä yhtenäistä hyvää mallia ei siis ole olemassa Liikennesuunnittelun kytkeminen tiiviimmäksi osaksi aluesuunnittelua on olennainen osa suunnittelua, jolla pyritään puuttumaan haasteisiin, jotka liittyvät ruuhkautumiseen ja kaupunkialueen laajentumiseen ja sitä kautta edistää kasvua ja hyvinvointia Metropolialueen hallinnon kehittäminen tulee nähdä muuksikin kuin institutionaaliseksi kehitystyöksi, jotta voidaan luoda pitkäaikainen yhteistyöprosessi. Tässä prosessissa maiden keskushallinto voi olla keskeisessä roolissa tarjoamalla johtajuutta ja tehokkaita insentiivejä. Käydyssä keskustelussa painotettiin nimenomaisesti sitä, että metropolihallinnolle ei ole olemassa mitään yhtenäistä mallia, vaan se riippuu kustakin maasta ja kustakin metroloplihallinnosta. Maankäytön, asumisen ja liikennesuunnittelun integrointia pidettiin kaikissa puheenvuoroissa metropolialueen kehittämisen kannalta kynnyskysymyksenä. Vaikka metropolialueet ja suuret kaupunkikeskukset ovat maiden talouden kehityksen kannalta merkittäviä, pelkkä koko ei ole ratkaiseva tekijä alueen toiminnallisuudelle, tuottavuudelle ja hyvinvoinnille. Joissain tapauksissa suuri koko ja lyhytjänteinen suunnittelu voivat johtaa jopa alueen taloudellisen tuottavuuden ja hyvinvoinnin laskuun. Samoin pidettiin tärkeänä, että alueen asukkaat ja ns. civil society voidaan jatkossa ottaa mukaan suunnitteluun ja toteutustyöhön.

7 7 Co-operation with non-members Kokouksen lopuksi sihteeristö esitteli työtä, jota oltiin aloittamassa. Sihteeristön tarkoituksena on tehdä kolme maatutkimusta: Kaskstanissa, Marokossa ja Perussa. Kukin maa käytti tilaisuudessa puheenvuoron, jossa ne ilmaisivat tyytyväisyytensä jo tehtyyn yhteistyöhön sihteeristön kanssa ja tulevaan työhön. Valitettavasti ajan puutteen vuoksi mailta pyydetyt puheenvuorot jouduttiin keskeyttämään enneaikaisesti.

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA OPETUSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA Suomen edustajat: Opetusneuvos Jorma Ahola, OPM Erityisasiantuntija

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa JOULUKUU 2003 KaKe-Tiedote II Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto KaKe Oppimisesta elinvoimaa 3 PÄÄKIRJOITUS OPPIMISESTA ELINVOIMAA Paikkojen kehitys ja globalisaatio KaKe Joulukuu 2003

Lisätiedot

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi ja prosessit KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom Tausta Aluerakentamisprosessit

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekunta -neuvoston kokouksessa

Lisätiedot

MASTRA. Strategiaa vai taktiikkaa maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden kehittäminen. Osat A ja B: Joukkouttaminen, strategiset valinnat

MASTRA. Strategiaa vai taktiikkaa maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden kehittäminen. Osat A ja B: Joukkouttaminen, strategiset valinnat MASTRA Strategiaa vai taktiikkaa maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden kehittäminen Osat A ja B: Joukkouttaminen, strategiset valinnat TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ 9.2.2015 Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-311-2

Lisätiedot

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa 2015 TERHI LUUKKONEN TUULI RANTALA Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa HAVAINTOJA HYVINKÄÄLTÄ JA MAAILMALTA Terhi Luukkonen, Tuuli Rantala Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunnan rooli Cotonoun sopimuksessa. Esimerkkinä Euroopan unionin ja Dominikaanisen tasavallan yhteistyö

Kansalaisyhteiskunnan rooli Cotonoun sopimuksessa. Esimerkkinä Euroopan unionin ja Dominikaanisen tasavallan yhteistyö Kansalaisyhteiskunnan rooli Cotonoun sopimuksessa Esimerkkinä Euroopan unionin ja Dominikaanisen tasavallan yhteistyö Kent Wilska 2003 1 KEPA KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS RAPORTTISARJA, NUMER0 63 Kansi:

Lisätiedot

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta?

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta? Reviisori1/2008 Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on värikästä ja ihmisläheistä Syntyyko t&krahoituksella tulosta? Tavoitteena yhteentoimiva valtionhallinto Poskisuudelmia ja kansainvälisiä konflikteja

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä Euroopan muuttoliikeverkosto Kesäkuu 2011 Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7. 31.12.2006. Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspolitiikka

Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7. 31.12.2006. Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspolitiikka Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7. 31.12.2006 Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspolitiikka Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:9 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2063-2 (PDF) Helsinki 2006 SISÄLLYS

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot