Jyrkillä bitumikermikatoilla tarkoitetaan bitumikermikattoja, joiden kattokaltevuus on suurempi kuin 1:10.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyrkillä bitumikermikatoilla tarkoitetaan bitumikermikattoja, joiden kattokaltevuus on suurempi kuin 1:10."

Transkriptio

1 JYRKÄT BITUMIKERMIKATOT RTS 06:39 bitumikatteet, tiivissaumakatteet, kolmiorimakatteet, kattolaattakatteet taktäckning av bitumentelt, taktäckning av shingel roof covering, bitumenfelt, roof covering of shingel Tässä RT-ohjekortissa esitetään vesikaton kattaminen bitumikermillä tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattakatteena. Katetarvikkeiden laatuvaatimukset on esitetty RT-ohjekortissa RT Bitumikermikatteet, perustietoja. Kattojen korjausohjeita on ohjekortissa RT Vesikaton korjaus. Korjausrakentaminen. SISÄLLYSLUETTELO 1 KÄSITTEITÄ 2 KATTOKALTEVUUDET 3 TUULETUS 4 KATTEEN ALUSTA 4.1 Lauta-alusta 4.2 Rakennuslevyalusta 5 KATETARVIKKEET 5.1 Bitumikermit ja bitumiset kattolaatat 5.2 Kattamistyö ja kiinnitystarvikkeet 6 YKSITYISKOHDAT 6.1 Räystäät 6.2 Harja ja ulkotaitteet 6.3 Tiivissaumakate 6.4 Kolmiorimakate 6.5 Kattolaattakate 7 KATTEEN ERITYISKOHDAT 7.1 Rintataite 7.2 Sisätaite 7.3 Katteen läpiviennit 7.4 Savupiippu 7.5 Pellitykset KIRJALLISUUTTA 1 KÄSITTEITÄ Räystäiden nimityksiä. (ylösnosto) Jyrkillä bitumikermikatoilla tarkoitetaan bitumikermikattoja, joiden kattokaltevuus on suurempi kuin 1:10. Epäjatkuvalla katteella tarkoitetaan katetta, jossa on tiivistämättömiä limisaumoja tai sellaisia tiivistettyjä saumoja, jotka eivät ole vesitiiviitä vedenpaineen vaikutuksen alaisina. Epäjatkuvia katteita ei tule tehdä loivemmiksi kuin 1:6. Jatkuva kate on kate, joka on vesitiivis vedenpaineen vaikutuksen alaisena. Kateliima on bitumista, liuotteesta ja tartukkeesta valmistettu liima, jota käytetään bitumikermien ja modifioitujen bitumikermien kiinnittämiseen tai saumaamiseen ilman kuumentamista. Tuoteluokitus on Kattoliiton laatima modifioitujen bitumikermien luokitus. Tuoteluokkavaatimukset on esitetty Kattoliiton julkaisussa Toimivat katot sekä ohjekortissa RT Luokituksella helpotetaan rakennuttajan ja suunnittelijan mahdollisuutta vertailla eri ratkaisuja. Luokitusmerkinnät ovat TL1, TL2, TL3 ja TL4. Tuotteen valmistaja tai maahantuoja hankkii tuotteelleen testauslaitoksen tutkimusselostuksen. Tutkimusselostuksella osoitetaan tuotteen ominaisuudet ja mihin tuoteluokkaan tuote kuuluu. Kattoliitossa ylläpidetään testauksen perusteella hyväksyttävistä tuotteista luetteloa ja säilytetään tutkimusselostukset. Höyrynsulku tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen vesihöyryn diffuusio ja ilmanvirtaukset rakenteeseen tai rakenteessa. Ilmansulku tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen ilmavirtaus rakenteen läpi puolelta toiselle. Jos rakennuksessa on runsasta kosteuden tuottoa, on ilmansulku korvattava höyrynsululla. Liimareunakermi on kermi, jossa on suojakalvolla peitetty liimareuna. Kermit liimautuvat, kun suojakalvo poistetaan. Muita käsitteitä on esitetty RT-ohjekortissa RT

2 2 2 KATTOKALTEVUUDET Bitumikatteita käytetään eri kattokaltevuuksina taulukon 1 mukaan. Taulukko 1. Kattokaltevuudet katetyypin mukaan. Katetyyppi kaltevuus ilman aluskermiä aluskermiä käytettäessä 1) Tiivissaumakate 1:6 1:6 Kolmiorimakate 1:3 1:5 2) Kattolaattakate - 1:5 1) Aluskermi suositellaan tehtäväksi jatkuvaksi katteeksi. Aluskermiä voidaan käyttää myös rakennuksen työnaikaisena suojana ennen varsinaisen katteen asentamista. Sen tulee kestää lujuusominaisuuksiltaan työnaikaiset rasitukset. 2) Loivemmat kuin 1:5 kolmiorimakatteet tulee suunnitella jatkuviksi katteiksi. Kuva 1. Bitumikermikatteita.

3 3 TUULETUS Katot tehdään aina vesikatteen alustan alta toimivasti tuulettuviksi. Yläpohjan tulee olla kosteusteknisesti toimiva. Siinä tulee olla riittävä ilman- ja höyrynsulku. Yläpohjassa on katteen alustan ja lämmöneristyksen välissä toimiva tuuletustila tai tuuletusväli, jonka kautta yläpohjan läpi diffusoitunut vesihöyry tuulettuu. Suositellaan, että vesikaton suuntaisen yläpohjan tuuletusväli on vähintään 100 mm. Kattojen (joiden kaltevuus on suurempi kuin 1:5) tuuletusväli voi olla vähän pienempi, kuitenkin vähintään 75 mm. Poistoilma-aukot ovat mahdollisimman ylhäällä ja korvausilma-aukon (sisäänottoaukon, tuuletusrakojen) alhaalla (räystäällä), jolloin korkeuseron ja lämmön vaikutuksesta muodostuu luonnollinen ilmanvaihto. Korvausilma-aukkojen poikkileikkausala on vähintään 2 promillea katon pinta-alasta. Tuuletusrakojen (sisäänotto- ja poisto) leveys on vähintään 20 mm. Tuuletusraot toteutetaan siten, että niistä ei pääse tunkeutumaan sadevettä eikä lunta rakenteisiin. Tuuletusraot varustetaan hyönteisverkolla (jonka silmäkoko on 3 6 mm) Lämmöneristetyn harjakaton tuulettuminen (ilman poistuminen) järjestetään tuuletustilasta tai harjakolmion tuuletuskanavasta - rakennuksen päätyjen tuuletussäleikköjen kautta - harjan lähellä olevilla alipainetuulettimilla - tuulettavilla harjakappaleilla (tuulettavalla harjalla) Aumakaton tuulettuminen (ilmanpoisto) varmistetaan räystästuuletuksen lisäksi alipainetuulettimilla tai tuulettavan harjan kautta. Lumi peittäessään harjakappaleet (tuulettavan harjan) estää niiden toiminnan. Tuuletus mitoitetaan siten, että tuulettavia harjakappaleita (tuulettavaa harjaa) ei oteta huomioon, jotta tuuletus toimii talviaikanakin. Jos tuuletusmatka on pitkä (yli 10 m) tai tuuletustiessä on ilman virtausta haittaavia esteitä, tuuletus varmistetaan esimerkiksi suurentamalla tuuletustilaa, alipainetuulettimilla ja/tai harjatuuletuksella sekä ristiintuuletuksella. Jos kattokannattajat, kattoikkunat ja katon korkoerot katkaisevat tuuletusvälin, tuulettuvuus varmistetaan esimerkiksi alipainetuulettimilla. Muodoltaan lieriöpintaisilla, kupolimaisilla ja muun muotoisilla katoilla ilman poistuminen järjestetään korkeimmalta kohdalta erillisen suunnitelman mukaan, esimerkiksi alipainetuulettimilla. Tuuletusta koskevia ohjeita on julkaisussa RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet ja ohjekortissa RT Tuuletuksen toimintaa, tuuletusväli ja tuuletustila ja ilman poistuminen esitetään kuvassa 2. Ilman poistuminen esim. alipainetuulettimista tai harjan pitkittäisestä tuuletuskanavasta ja päädyissä on tuuletussäleiköt Kuva 2. Katon tuulettuminen, periaate.

4 4 4 KATTEEN ALUSTA Katteen alustan tulee olla kiinteä ja tasainen sekä taipumien niin pienet, ettei kate vahingoitu. Katteen alustaksi sopii raakaponttilauta, täysisärmäinen sahattu lauta tai kosteuden kestävä rakennuslevy, joka on kovuudeltaan naulausalustaksi sopiva. Alustassa ei saa olla rakoja eikä jyrkkäreunaisia hammastuksia. 4.1 Lauta-alusta Lauta-alustaan käytetään enintään 95 mm leveätä raakaponttilautaa (pontit ehjät) tai täysisärmäistä enintään 100 mm leveätä sahattua lautaa. Puutavaran tulee olla vähintään Vientisahatavaran lajitteluohjeissa määriteltyä laatuluokkaa V. Puun kosteus ei saa ylittää 20 % kuivapainosta. Lautojen kiinnitykseen käytetään kuumasinkittyjä ruuveja tai nauloja. Laudat kiinnitetään jokaiseen tukeen. Jatkokset sijoitetaan tukien kohdalle ja naulataan vähintään neljällä naulalla tai jatkosten liikkumattomuus ja taipumattomuus varmistetaan muulla tavoin. Lautojen tulee ulottua vähintään kahden tukivälin yli. Lautojen mahdollinen kosteuden ja lämmönvaihtelun aiheuttama laajeneminen otetaan huomioon jättämällä lautojen väliin riittävä rako. Alustaan käytettävän laudan paksuuden tulee olla taulukon 2 mukainen, kun katto mitoitetaan lumikuormalle 1,8 kn/m² ja pistekuormalle 1,0 kn. Taulukko 2. Laudan paksuus tukiväleistä riippuen. Tukiväli k (mm) Raakaponttilaudan paksuus (mm) Raakalaudan paksuus (mm) tai 28 * 25 tai 32 * * käytettävän laudan paksuus mitoitetaan tapauskohtaisesti 4.2 Rakennuslevyalusta Levyalustana käytetään ulkokäyttöön soveltuvia kosteudenkestäviä levyjä, jotka ovat kovuudeltaan naulausalustaksi sopivia, esimerkiksi ulkovaneria. Vanerin paksuuden tulee olla taulukon 3 mukainen, kun katto mitoitetaan lumikuormalle 1,8 kn/m² ja pistekuormalle 1,0 kn. Levyjen tulee ulottua vähintään kahden tukivälin yli. Levyjen tukien suuntaiset saumat sijoitetaan tukien kohdalle. Tukia vastaan kohtisuorissa saumoissa reunan taipuminen estetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Levyt asennetaan siten, ettei muodostu ristikuvioita. Levyjen mahdollinen kosteuden ja lämmönvaihtelun aiheuttama pituus- ja leveyslaajeneminen otetaan huomioon jättämällä saumoihin riittävä rako. Levyt kiinnitetään tukiin kuumasinkityillä ruuveilla tai kierre- tai kampanauloilla. Kannat upotetaan mm levyn sisään. Taulukko 3. Tavanomaisen vanerin ja pontatun vanerin paksuus tukiväleistä riippuen. Erikoiskattovanereiden paksuudet ja tukivälit valitaan valmistajien ohjeiden mukaan. Tukiväli (mm) Vanerin paksuus (mm) tavanomaiset vanerit pontatut vanerit Tarkemmat ohjeet ovat valmistajien ohjeissa.

5 5 5 KATETARVIKKEET Katetarvikkeiden pakkauksissa on oltava tuoteseloste, josta ilmenevät mm. pakkauksen sisältö, tarvikkeen käyttötarkoitus, käyttötapa, kiinnitys- tai liimaustapa ja varastointiolot. Pakkauksessa on myös ilmoitettava tarvikkeen valmistaja tai maahantuoja. 5.1 Bitumikermit ja bitumikattolaatat Bitumikermien koostumukseen liittyvät ja toiminnalliset vaatimukset on esitetty RT-ohjekortissa RT Bitumikatteet, perustietoja. Tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattakatteissa käytettävien tuotteiden mitat ja tukikerrokset on esitetty taulukossa 4. Pintakerminä voidaan käyttää myös modifioidusta bitumista valmistettuja pintakermejä. Taulukko 4 Tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattakatteissa käytettävät tuotteet Tuote Tuoteluokka Mitat esim. Tukikerros Käyttökohteet PINTAKERMIT Pintakermejä on saatavilla värillisellä pintasirotteella TL 2, TL 3 TL 4 0,7 m x 10 m 1,0 m x 10 m 1,1 m x 8 m 1,1 m x 10 m vahvistettu polyesteri- tai lasikuituhuopa ALUS- JA VÄLIKERMIT K-MS 170/3000 TL 2 1,0 m x 10 m 1,1 m x 8 m 1,1 m x 10 m polyesterihuopa TL 3 K-EL 50/2000 TL 4 1,0 m x 20 m lasihuopa aluskerminä KATTOLAATAT Bitumisia ja modifioidusta bitumista valmistettuja kattolaattamalleja on useita. Eri tehtaiden malli- ja värivalikoimat vaihtelevat 0,32 0,53 m x 1,0 m yksikerroksisissa tiivissauma- ja kolmiorimakatteissa aluskerminä sisätaitteissa - kaikki puualustaiset kattorakenteet, huom. vähimmäis-kaltevuus * ) 5.2 Kattamistyö ja kiinnitystarvikkeet Kattamistyö tehdään katteen valmistajan ohjeita noudattaen. Kattamistyötä ei saa tehdä vesi- eikä lumisateessa ilman sääsuojaa. Lämpötilan tulee olla vähintään +5 C. Liimareunakermien ja kateliimalla liimattavien kermien asennuslämpötilan tulisi olla yli Alustan tulee olla kuiva ja puhdas. Ennen kattamistyön aloittamista tarkastetaan alustan kunto, alustan läpäisevien rakennusosien, reunalistojen yms. paikallaanolo ja kiinnitys. Välittömästi ennen kattamistyön aloittamista alusta harjataan puhtaaksi. Kermit asennetaan kiinnitystarvikkeiden ja kermin valmistajan ohjeita noudattaen. Kermit kiinnitetään pystysuuntaan tai vaakasuuntaan alaräystään suuntaisesti. Jos katto on jyrkempi kuin 1:3, suositellaan pystysuuntaista asennusta.. Kermit limitetään mm ja päätyjatkokset limitetään vähintään 150 mm. Pystysuuntaan kiinnitettävien pintakermien ei tulisi olla pitempiä kuin 5 m kermien valumisriskin vuoksi. Kermit kiinnitetään mekaanisesti tarkoitukseen soveltuvilla leveä- ja litteäkantaisilla ruuveilla, aluslevyllisillä matalakantaisilla ruuveilla kuumasinkityillä huopanauloilla ja liimareunalla tai kateliimalla. Naulojen pituus valitaan alustan paksuuden mukaan. Naulojen tulee ulottua katteen alustan läpi. Ruuvien ei tarvitse ulottua alustan läpi. Räystäillä, joiden katteen alustan alapinta on näkyvissä, kate kiinnitetään ruuveilla, jotka eivät ulotu alustan läpi. Hakasilla kiinnitys ei ole suositeltavaa. Liimareunakermit kiinnitetään yläreunasta ja saumasta mekaanisesti piilonaulauksella. Reunan suojakalvo poistetaan ja liimareunat painetaan tiiviisti vastakkain. Liimareunakermejä suositellaan kuumaliimamenetelmien tulipaloriskin vuoksi. Kermien saumojen kiinnittämiseen käytettävän kateliiman tulee olla katetarvikkeen valmistajan suosituksen mukaista, mikäli se ei ole kermeissä valmiina. Kateliima levitetään lastalla. Sitä on saatavissa tuubissa tai 1 10 kg:n astioissa. Ylösnostot sekä läpivientien liitokset liimataan kateliimalla.

6 6 Kuumaliimamenetelmät, hitsaaminen tai liimaaminen kuumabitumilla, ovat tulityötä. Sitä tehtäessä noudatetaan Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt, suojeluohjetta ja Kattoliiton Toimivat katotjulkaisussa esitettyjä ohjeita ja tulityömääräyksiä. Työntekijöillä tulee olla voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti ja kohteessa tulityölupa. Henkilöiden ja tarvikkeiden putoamisriskit on otettava huomioon. Noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä ja huolehditaan putoamissuojauksesta. Kattamistyö tehdään asennustelineillä, joissa on kaiteet tai käytetään hyväksyttyjä turvavaljaita ja -köyttä. Asennuksessa on käytettävä telineitä, kun räystäskorkeus on yli 3 metriä. Valmiilla katepinnalla kävelyä ilman katteen suojausta tulisi välttää. 6 YKSITYISKOHDAT 6.1 Räystäät Räystäs on suositeltavinta tehdä käyttämällä peltilistaa tippapeltinä, kuva 3. Peltilista ruuvataan tai naulataan yläreunastaan 100 mm:n välein sik-sak-kiinnityksenä, kuvat 6 ja 9. Peltilistan päälle suositellaan vahvistuskermikaistaa. Liimareunakermi liimataan peltilistaan liimareunastaan. Kermit, joissa ei ole liimareunaa, liimataan peltilistaan kateliimalla. Jos kermit asennetaan pystysuuntaan (päätyräystään suuntaan), liima levitetään peltilistalle ja kermien päät painetaan peltilistaan kiinni. Jos räystäälle ei asenneta tippapeltiä, kermien saumauksen jälkeen reunat taivutetaan pyöristettyä räystään reunaa vasten ja ruuvataan kiinni noin 50 mm:n välein. Jos kermi kiinnitetään alaräystäälle naulaamalla, räystään reuna pyöristetään. Päätyräystäillä voidaan käyttää tippapeltilistaa tai tehdä korotus puisella korotuslistalla tai viistetyllä laudalla. Peltilistan päälle suositellaan vahvistuskermikaistaa. tämän tyyppinen räystäs soveltuu lähinnä pienehköihin kohteisiin Räystäs, jossa sadevesikouru. Sadevesikouruista on ohjeita RT-ohjekortissa RT Metalliset sadevesijärjestelmät. Kuva 3. Pääty- ja alaräystäsvaihtoehtoja.

7 7 6.2 Harja ja ulkotaitteet Katon harjalle taivutetaan puolen rullan levyinen kermikaista, joka liimataan kateliimalla, tai käytetään liimareunakermiä. 6.3 Tiivissaumakate Kate asennetaan käyttäen liimareunakermejä, kateliimalla liimaten tai kuumaliimatekniikalla (hitsaamalla tai kuumabitumilla liimaten). Tulipaloriskien vuoksi suositellaan liimareunakermien tai kateliimalla liimattavien kermien käyttöä. Jos katossa on sisätaitteita, ensimmäiseksi niihin asennetaan 1,0 metrin levyinen aluskermi reunoista naulaten noin 200 mm:n välein. Kermin reuna naulataan alustaan noin 70 mm:n välein kermin ollessa kiristettynä. Kermit asennetaan pysty- tai vaakasuuntaan. Kattamistyö aloitetaan asettamalla ensimmäinen kermi pääty- tai alaräystäälle sen suuntaiseksi. Alaräystäällä suositellaan käytettäväksi ns. tippanokkapeltiä tai kermin alareunan tulee ulottua taivutettuna noin 15 mm alustan alareunan yli, kuva 3. Seuraava kermi asetetaan limittäin vähintään 100 mm edellisen päälle ja kiinnitetään mekaanisesti alustaan yläreunasta. Näin jatketaan kunnes koko katto on peitetty. Kiinnikkeen pituus valitaan alustan paksuuden ja kohdan 5.2 ohjeiden mukaan. Päättyvän kermin pää naulataan tai ruuvataan jatkoskohdassa alustaan noin 100 mm välein (siksak-kiinnitystapa). Sen päälle kiinnitettävä kermi liimataan kateliimalla noin 150 mm edellisen päälle. Liimareunakermien kiinnitys Liimareunakermejä katettaessa pääty- tai alaräystäälle ensimmäinen kermi esikiinnitetään ruuvaamalla tai naulaamalla noin 1 m:n välein poistamatta suojakalvoa. Seuraava kermi limitetään vähintään 100 mm edellisen päälle samoin esikiinnittäen. Kermin alareunaa kohotetaan, poistetaan alemman kermin suojakalvo ja sen kermin liimareuna ruuvataan tai naulataan noin 100 mm:n välein (siksak-kiinnitystapa). Sen jälkeen ylemmän kermin liimareunan suojakalvo poistetaan ja kermin reuna painetaan kiinni. Kermien päädyt limitetään keskenään noin 150 mm. Kermien kiinnitys kateliimalla Kun käytetään kateliimaa, kohotetaan ylemmän kermin reunaa ja kateliima levitetään lastalla saumakohtaan. Sen jälkeen kun liima on levitetty koko saumaan, kermi painetaan kiinni jalalla tai laudalla. Kiinnipainaminen aloitetaan kermin keskeltä ja edetään päitä kohti. Otsikko: kermien sauman kiinnitys hitsaamalla? Kuumasaumauksessa käytetään hitsattavaa bitumireunaista pintakermiä. Kermin bitumireuna sulatetaan nestekaasupolttimella. Saumausta avoliekillä suoritettaessa on oltava erityisen huolellinen. Liekki kohdistetaan bitumireunaan siten, että se lämmittää samanaikaisesti myös päällimmäisen kermin alareunan. Saumakohdan liiallista kuumentamista on vältettävä, sillä se voi aiheuttaa bitumin valumista ja yläreunan pintasirotteen vaurioitumista. Lämmitetty sauma painetaan kiinni sitä mukaan kun bitumireuna on sulanut. Kuumabitumiliimaus Kuumabitumiliimausta ei suositella kovin jyrkillä katoilla työn suorittamisen hankaluuden vuoksi ja kuuman bitumin valumisen vuoksi.

8 8 6.4 Kolmiorimakate Kattamistyö aloitetaan asettamalla täyden tai puolen rullan levyinen kermikaista alaräystäälle sen suuntaiseksi. Yläreuna naulataan alustaan noin 150 mm välein kermin ollessa kiristettynä. kuva 6. Jos katossa on sisätaitteita, ensimmäiseksi niihin asennetaan 1,0 metrin levyinen aluskermi reunoista naulaten noin 200 mm:n välein. Jos katto on loivempi kuin 1:3 (katon kaltevuus 1:5 1:3), asennetaan aluskermit. Kolmiorimojen kiinnitys Naulausrimoina käytetään esimerkiksi täysisärmäisestä 50 mm x 50 mm:n puutavarasta halkaistuja kolmiorimoja, kuva 4. Puutavaran kosteus tulisi olla alle 20 % kuivapainosta. Kun räystäskermi on kiinnitetty, naulataan kolmiorimat alustaan kohtisuoraan sivuräystästä vastaan. Riman yläpää asetetaan mm harjan alapuolelle ja riman alapää ulotetaan noin 50 mm räystäskermin päälle. Rimojen päiden tulee olla viistottuja kuvan 2 mukaisesti. Rimojen väli keskeltä keskelle tulee olla 30 mm kermin leveyttä pienempi (yleensä 670 mm). Jos kate tehdään useampikermisenä ja kolmiorima jää aluskermin ja pintakermin väliin, tulee rimojen olla painekyllästettyjä. Kuva 4. Kolmioriman päiden viistoaminen. Kermien kiinnitys Kermileveys on yleensä 700 mm. Kermi asetetaan kolmiorimojen väliin siten, että alareuna ulottuu 150 mm räystäskermin päälle. Yläreuna ulotetaan katon harjalle. Kermit naulataan kolmiorimoihin 300 mm:n välein. Naulattaessa painetaan kermi tiiviisti toisella kolmiorimalla kolmioriman ja alustan taitteeseen. Harjalla kermin yläreuna naulataan alustaan 70 mm:n välein. Kermin alareuna liimataan kateliimalla räystäskermiin. Kateliima levitetään lastalla saumakohtaan, ja kermi painetaan kiinni jalalla tai laudalla. Jos kermiä joudutaan jatkamaan, limitetään kermit 150 mm päällekkäin. Alempi kermi naulataan ja ylempi liimataan kateliimalla. Saumakaistan kiinnitys Kolmiorimasaumat peitetään työn edistyessä noin 100 mm leveillä saumakaistoilla. Saumakaistojen alapäät katkaistaan lapekermin pituisiksi ja yläpää ulotetaan 100 mm harjan alapuolelle. Kaistat naulataan kolmiorimoihin 50 mm:n välein ja niiden päät liimataan kateliimalla räystäskermiin, kuva 5.

9 9 Kuva 5. Saumakaistan kiinnitys. Katon harja Viimeiseksi levitetään katon harjalle puolen rullan levyinen kermikaista siten, että se ulottuu noin 170 mm kummallekin lappeelle. Harjakaista liimataan kateliimalla. Kuva 6. Kolmiorimakatteen asennus.

10 Kattolaattakate Esimerkkejä kattolaattamalleista on esitetty kuvassa 7. Valmistajista riippuen mallit ja värit vaihtelevat. Kuva 7. Esimerkkejä kattolaattamalleista. Aluskermin kiinnitys Kattolaattojen alla aluskerminä käytetään vähintään tuoteluokan TL4 kermiä esimerkiksi K-EL 50/2000 ja katteen erityiskohdissa, kuten sisätaitteen vahvistamisessa käytetään TL3 tai TL 2 luokan kermiä, esimerkiksi aluskermiä K-MS 170/3000. Aluskermit asennetaan pysty- tai vaakasuuntaan, loivilla katoilla yleensä vaakasuuntaan ja jyrkillä katoilla pystysuuntaan. Ensimmäinen kermi kohdistetaan alaräystään suuntaiseksi. Kermin reunat naulataan alustaan noin 200 mm:n välein kermin ollessa kiristettynä. Seuraava kermi asetetaan limittäin vähintään 100 mm edellisen kermin päälle, alapuolinen suojamuovi poistetaan ja naulataan kiinni alustaan noin 200 mm:n välein. Näin jatketaan kunnes koko katto on peitetty. Kermien saumat voidaan tiivistää kateliimalla. Räystäät Räystäillä suositellaan käytettäväksi tippanokkapeltiä, joka asennetaan aluskermin päälle. Jos aluskermit asennetaan vaakasuuntaan, räystäälle asennetaan 300 mm leveä laattojen värinen pintakermikaista. Pelti ruuvataan tai naulataan 100 mm:n välein alustaan. Räystäskermikaista liimataan liimareunastaan peltiin. Kermit, joissa ei ole liimareunaa, liimataan peltilistaan kateliimalla. Muita ala- ja päätyräystäsvaihtoehtoja on esitetty kuvassa 2. Jos räystäälle ei asenneta tippapeltilistaa, räystäskermikaistan alareunan tulee taivutettuna ulottua tippanokaksi noin mm räystään alareunan alapuolelle. Räystäskaistan yläreuna naulataan noin 100 mm:n välein alustaan. Päätyräystäällä aluskermin päälle asennetaan tippapeltilista ja kattolaatat liimataan tippapeltilistaan, tai räystäskaista asetetaan ja naulataan samalla tavalla kuin sivuräystäällä. Päätyräystään räystäskaista ulotetaan noin 100 mm alaräystään kaistan päälle ja liimataan kateliimalla, hitsataan tai käytetään liimareunallista räystäskaistaa. Päätyräystäs voidaan myös korottaa esimerkiksi kolmiorimalla. Muunlaisia räystäsvaihtoehtoja käytettäessä tulee ottaa huomioon räystäskaistojen ala- ja sivureunojen kohdistus.

11 11 Kattolaattojen kiinnitys Laattojen asentaminen aloitetaan alaräystään keskeltä siten, että molemmille päätyräystäille tulee samanpituiset laattakappaleet. Kattolaattojen alapinnalta poistetaan suojakalvo sitä mukaa kuin laattoja asetetaan paikoilleen. Kielekkeiden kiinnittymisestä tulee varmistua. Ensimmäinen laattarivi kiinnitetään siten, että laattojen kielekkeiden kärjet ovat noin mm sivuräystään reunasta. Jokainen laatta naulataan alustaan noin 20 mm laatan lovien yläpuolelta. Seuraava laattarivi asennetaan siten, että kielekkeiden kärjet asettuvat edellisen rivin laattojen lovien kanssa samalle tasolle, jolloin ylemmän rivin laatat peittävät alempien laattojen naulaukset. Päätyräystäillä laatat leikataan räystäiden tasalle ja liimataan 100 mm:n leveydeltä räystäskaistoihin kateliimalla. Kattamistyön aikana on huolehdittava, että laattarivit säilyvät sivuräystään suuntaisina ja ovat suorassa toisiinsa nähden. Jos katossa on sisätaitteita, laatat limitetään sisätaitteen pintakermin päälle vähintään 150 mm ja liimataan. Harja ja ulkotaitteet Harja ja mahdolliset ulkotaitteet katetaan liimautuvilla harjalevyillä, jotka kiinnitetään neljällä naulalla siten, että naulaukset jäävät seuraavan limittäin asettuvan harjalevyn alle. Viimeinen harjalevy kuitenkin liimataan. Ulkotaitteissa kattolaattarivit leikataan ulkotaitteen suuntaisesti puskusaumaan. Kattolaatat naulataan 100 mm:n välein ulkotaitteen molemmilla puolilla. Harjalevyt asennetaan alaräystäältä alkaen. 7 KATTEEN ERITYISKOHDAT 7.1 Rintataite Pintakermin ylösnostoksi valmiista kattopinnasta suurilla katoilla suositellaan noin 300 mm, pienemmillä katoilla riittää matalampikin pintakermin ylösnosto. Kermin yläreuna kiinnitetään seinään siten, ettei se pääse valumaan. Pystypinnat suojataan esimerkiksi kuumasinkityllä teräspellillä, alumiini- tai kuparipellillä. Pellityksiä on käsitelty RT-ohjekortissa RT Rakennuksen pellitykset ja peltityöt, yleisiä ohjeita. Kuvassa 5 on esitetty esimerkki katteen liittymisestä pystypintaan. Kuva 8. Rintataite.

12 Sisätaite (jiiri) Sisätaite katetaan siten, että täyden rullan levyinen aluskermi (tuoteluokka TL 2) taivutetaan tiiviisti taitteen pohjalle ja naulataan reunoilta kiinni noin 500 mm:n välein. Tämän päälle asetetaan puolen rullan levyinen pintakermi, joka kiinnitetään aluskermiin naulaamalla reunoilta mm:n välein. Kolmiorimakatteessa lappeilta tulevat kolmiorimat ulotetaan 50 mm taitekermin päälle. Lappeen suuntaiset kermit katkaistaan kuvetaipeen suuntaisiksi ja ulotetaan 150 mm taitekermin päälle. Päät liimataan kateliimalla, kuva 9. Kuva 9. Sisätaite.

13 Katteen läpiviennit Jos katteeseen joudutaan tekemään lävistyksiä, niitä ei saa sijoittaa sisätaitteisiin, lähelle toisiaan tai lähelle seinää. Läpiviennin tulee liittyä vedenpitävästi katteeseen. Katteen lävistävissä putkissa tulee olla joustavat esimerkiksi EPDMkumiset kiristysrenkaalla varustetut läpivientitiivisteet, joissa on vähintään 150 mm leveät laipat. Kuvassa 10 on esitetty periaatteellinen kuva läpivientitiivisteen asentamisesta. Läpiviennin kohdalle naulataan aluskermikaista. Läpivientitiiviste asetetaan paikalleen kaistan päälle ja naulataan alustaan. Pintakermiin, kattolaattakatteessa kattolaattaan, tehdään tarkalleen läpivientitiivisteen kokoinen reikä ja kermi liimataan aluskermiin ja läpivientitiivisteen laippaan. Läpiviennin kohdalle naulataan tai ruuvataan aluskermikaista läpivientitiiviste liimataan ja naulataan tai ruuvataan alustaan läpivientitiivistelaipan päälle liimataan kermi jättäen katekermin tartunnan varmistamiseksi läpiviennin ympärillä laipan pintaa näkyviin asennetaan katekermit päällimmäinen katekermi limitetään 150 mm edellisen päälle. Läpiviennin ympärys tiivistetään tiivistysmassalla. Kuva 10. Läpivientitiivisteen liittäminen katteeseen.

14 Savupiippu Savupiipun ympärille alustan ja piipun yhtymäkohtaan naulataan 50 mm x 50 mm kolmiorima. Savupiipun juureen leikataan kaistat, jotka nostetaan 300 mm piipun sivuja vasten. Kaistat liimataan kauttaaltaan piippuun ja ankkuroidaan yläreunastaan. Kermikaistat limitetään lappeella piipun alapuolella ja sivuilla lapekermien päälle ja piipun yläpuolella pintakermin alle vähintään 150 mm, saumat liimataan kateliimalla. Piippua vasten nostetut kermikaistat suojataan pellityksellä, joka estää veden valumisen kermin ja piipun väliin. Katteen alusrakenteen ja savupiipun erilainen liike varsinkin hirsirakennuksissa on otettava huomioon, kuva 11. Kuvassa 12 on esitetty savupiipun liittäminen katteeseen. Lappeella olevan leveän savupiipun yläpuolelle katteeseen tehdään korotus, joka ohjaa veden savupiipun ohi, kuva 13. Kuva 11. Periaateratkaisu kermin nostamisesta piippua vasten esimerkiksi hirsirakennuksissa, joissa katteen alusrakenteen ja piipun liike ovat erilaisia. Kuva 12. Katteen liittäminen savupiippuun. Piippu yleensä pellitetään ja siihen tehdään sadekatos.

15 Pellitykset Katteen suojapellitykset tehdään katteen päälle irti kermeistä. Pellitysten tulee olla tiiviit. Erityiskohtia kuten räystäiden vedenpitävyyttä ei saa jättää pelkän pellityksen varaan. Peltiosiin kermiä liimattaessa pelti käsitellään metallipinnoille tarkoitetulla bitumiliuoksella. Peltiosat tehdään levypellistä ja naulataan riittävän tiheästi, jotta pellin lämpötilan muutosten aiheuttamat liikkeet eivät irrota pellitystä alustasta ja liimauksesta. Pellityksiä on käsitelty RT-ohjekortissa RT Kuva 13. Korotettu taite leveän savupiipun yläpuolella. KIRJALLISUUTTA Lait ja asetukset Työturvallisuuslaki. Suomen säädöskokoelma 738/2002. RT STM Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma 426/2004. RT STM Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista. Suomen säädöskokoelma 1406/93. Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten käytöstä ja valinnasta. Suomen säädöskokoelma 1407/93. RT- ja Ratu-ohjekortit Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy RT Rakennuksen pellitykset ja peltityöt, yleisiä ohjeita s. RT Metalliset sadevesijärjestelmät s. RT Kattoluukku s. RT Vesikaton turvavarusteet s. RT Vesikaton korjaus. Korjausrakentaminen s. RT Bitumikermikatteet, perustietoja s. Ratu Vesikaton vedeneristys s. Muuta kirjallisuutta RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y s. Toimivat katot Kattoliitto ry. 55 s. Internetjulkaisu osoitteessa Vientisahatavaran lajitteluohjeet. Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys, Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt, suojeluohje. Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Julkaisu s. Tulitöiden turvallisuus. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI Technoelast bitumikatteet VALMISTAJA TechnoNICOL - Vyborg LTD. Leningradin alue, Pos. Kalinina 188804 Viipuri Venäjä

Lisätiedot

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE 06-417 1100 www.mh-kate.fi Kun haluat valita hyvän kattourakoitsijan, takerru reilusti muutamaan yksityiskohtaan. Kuka tahansa

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari Bitumipaanu K+ punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari 3 m2/pkt lavalla 42 pkt Lisätiedot: bitumipaanukate 1:5 tai sitä jyrkemmille katoille, naulaus 25-35 x 2,8

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne.

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne. HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne. www.hunton.fi VARASTOINTI Hunton Sarket aluskatelevyt tulee varastoida ja säilyttää

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun 1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta)

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE WAKAFLEX. Savitiilenpunainen. Ruskea. Musta. Tummanharmaa. Musta

ASENNUSOHJE WAKAFLEX. Savitiilenpunainen. Ruskea. Musta. Tummanharmaa. Musta Savitiilenpunainen Ruskea Musta Tummanharmaa Musta Päivitetty 20.12.2016 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.ormax.fi Sivu 1 / 17 Yleistä Wakaflex on

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS HUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 31.5.2012 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x80 mm,

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Leca. Multi-/Basic-pellityssarja. Asennusohje / korvaa esitteen 7-14/

Leca. Multi-/Basic-pellityssarja. Asennusohje / korvaa esitteen 7-14/ Leca Multi-/Basic-pellityssarja Asennusohje 7-14 / 19.7.2011 korvaa esitteen 7-14/10.11.2011 www.e-weber.fi LECA MULTI/BASIC PELLITYSSARJA ASENNUSOHJE Tämä ohje liittyy Leca Multi- ja Basic-pellityssarjan

Lisätiedot

LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - ASKELMAN ASENNUSOHJE TRADI NOVA TIILELLE

LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - ASKELMAN ASENNUSOHJE TRADI NOVA TIILELLE SIVU 1(5) LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - LUMIESTE A. SIJAINNIN SUUNNITTELU - Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki- ja oleskelualueet tulee suojata rakennuksen

Lisätiedot

PYSY KUIVANA BITUMI- KATTEET. VTT sertifikaatti. Nro 168/02.

PYSY KUIVANA BITUMI- KATTEET. VTT sertifikaatti. Nro 168/02. PYSY KUIVANA BITUMI- KATTEET VTT sertifikaatti Nro 168/02 www.katepal.fi MIKSI KUMIBITUMIA KATOILLE? Suuret kattopinnat, kasvaneet jännevälit, keventyneet kattorakenteet, tehokas lämmöneristäminen, ympärivuotinen

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

KATEPAL KATTOMALLISTO KATTOLAATAT TIIVISSAUMAKATTEET KOLMIORIMAKATTEET VIHERKATOT ALUSKATTEET

KATEPAL KATTOMALLISTO KATTOLAATAT TIIVISSAUMAKATTEET KOLMIORIMAKATTEET VIHERKATOT ALUSKATTEET Suomalaiseen säähän suunniteltu KATEPAL KATTOMALLISTO KATTOLAATAT TIIVISSAUMAKATTEET KOLMIORIMAKATTEET VIHERKATOT ALUSKATTEET FUNCTIONAL BEAUTY FROM FINLAND PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN Katepal Oy on maamme

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VITTINGE E13 JA T11

ASENNUSOHJE VITTINGE E13 JA T11 Vittinge T11 -kaksiaaltoinen savikattotiili Vittinge E13 -yksiaaltoinen savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

UPM ProFi. Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies

UPM ProFi. Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies UPM ProFi Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies THERMAL EXPANSION 0,004 % per 1 C e.g. 40 C change in board temperature = 6mm expansion / contraction

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Tuotteet jyrkille katoille

Tuotteet jyrkille katoille Bitumikatteet Plano-kattolaatat TopSafe Pro LiimaUltra PintaUltra Decra Aluskatteet Tuotteet jyrkille katoille Mitä jyrkempi katto on, sitä enemmän se vaikuttaa talon ulkonäköön. Jyrkille katoille tarkoitettuja

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Merkitsemien. Tiedoksi

Merkitsemien. Tiedoksi ASENNUSOHJE -2- Unihak järjestelmäteline muodostuu pystysaloista mallia FSB ( bajonetskarv) ja LB ( längdbalk) juokusupalkeista joita yhdistävät tavallisesti ERB (enrörbalk) jokat. Telineen leveys voi

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT Betonivalu EDUT Voidaan liittää mihin tahansa vesikiertoiseen lämmönlähteeseen Taloudellinen Helppo asentaa TIEDOT ASENNUSKISKO 1 MM PUTKELLE 0133-1, pituus m ASENNUSKISKO 16-0 MM PUTKELLE KIINNIKKEILLÄ

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje 1 Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje Asennus rulla- kolmiorima- tai palahuopakaton päälle Magnus Hagelstam 25.4.2014 info@onduline.fi 040 173 7833 SISÄLLYSLUETTELO Toimiva ratkaisu... 4 Kolmiorimoja

Lisätiedot

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET 50 mm50 mm 1 2 3 4 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 200 mm 45 mm 5 6 50 mm 9 mm 9 mm 95 mm Rakenneselitys Joustotatami / koko esim.. 12 000 * 12 000 mm. Mitta höylätyn

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA

VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA Toukokuu 0 VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA Kera Group Oy Näin katat terassit, piharakennukset ja katokset Hintalaskuri Voit laskea valokatteiden hinnat kotisivuillae www.keraplast.fi/valokatteet Katso myös

Lisätiedot

Ajattele julkisivu jonka kauneus on ikuista

Ajattele julkisivu jonka kauneus on ikuista Ajattele julkisivu jonka kauneus on ikuista Half Round Portsmouth Shake Puolipyöreät paanupaneelit Asennusohje Puolipyöreät Asennusohje Yleistä Varoitus: Muista, että paneelit laajenevat ja kutistuvat

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Sivu 1/10 KIHNIÖN YHTENÄISKOULU VANHAN OSAN KATON KORJAUS

Sivu 1/10 KIHNIÖN YHTENÄISKOULU VANHAN OSAN KATON KORJAUS Sivu 1/10 KIHNIÖN YHTENÄISKOULU VANHAN OSAN KATON KORJAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS 27.1.2017 Sivu 2/10 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKE 3 KOHDE 3 RAKENNUTTAJA 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 3 YLEISTÄ TYÖN SUORITUKSESTA

Lisätiedot

7. Teräslevyaihioiden kuormaus ja kiinnittäminen

7. Teräslevyaihioiden kuormaus ja kiinnittäminen 7. Teräslevyaihioiden kuormaus ja kiinnittäminen 7.1. Paksuudeltaan 100-200 mm, pituudeltaan 1700 mm ja leveydeltään 600-700 mm levyaihiot kuormataan korkealaitavaunuihin neljään riviin ja useaan kerrokseen

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

PULPETTIHUUSSIN JA ISOHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

PULPETTIHUUSSIN JA ISOHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE PULPETTIHUUSSIN JA ISOHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 19.7.2015 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x90 mm, ruuvit 5x45 mm,

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1 Vaihe 1 Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä. Maskeeraus

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI

KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+13 sivua + 2 liitettä 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru KYLÄNVANHIMMANTIE 21 1(13)

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6)

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 331 Talo 2000 431 Talo 90 X31 julkisivujärjestelmät SfB F3 Hoito- ja huoltokoodi LASITUSJÄRJESTELMÄT AluRoll Oy

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot 5.8 Elokuu 001 Gyptone Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15 Alakatot Käytäväkattojen näkyvä ja itsekantava kannatinjärjestelmä Gyptone Plank levyt, joissa pitkät sivut on uraviistetty,

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU 04122014 ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU TUOTTEEN TUNNUS JA CE-MERKINTÄ Metallinen 0.1 järjestelmäsavupiippu EN 1856-1 T600 N1 D/W Vm-L50060 G26* Tuotekuvaus Standardin numero Lämpötilaluokka Paineluokka

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA F2 SEINÄTIKAS 5.2. PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE 5.2.1. Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta. Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

KATON KUNTO-OPAS. Viisi vinkkiä, joilla tarkistat kotisi katon kunnon. Viisi faktaa, joiden avulla valitset parhaan kattofirman

KATON KUNTO-OPAS. Viisi vinkkiä, joilla tarkistat kotisi katon kunnon. Viisi faktaa, joiden avulla valitset parhaan kattofirman KATON KUNTO-OPAS + Viisi vinkkiä, joilla tarkistat kotisi katon kunnon Viisi faktaa, joiden avulla valitset parhaan kattofirman VIISI VINKKIÄ, JOILLA TARKISTAT KOTISI KATON KUNNON 1. Talvella räystäiltä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

ULTITHERM. -lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

ULTITHERM. -lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan ULTITHERM -lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Ultitherm Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Ultitherm tuo tehoa työmaalle nopea ja helppo asentaa, asennusajassa säästöä yli 50

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6.1. Enintään 1,5 t:n painoiset harkkomuotit kuormataan matalalaitaiseen

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Kotolock Asennusohjeet

lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Kotolock Asennusohjeet lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Kotolock Asennusohjeet Asennusohje Lindab lukkosaumakatteelle: Kotolock Asennusohje Tämä asennusohje on tarkoitettu Lindab lukkosaumapeltikaton (Kotolock) asennukseen.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot