RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginvaltuusto , Voimaantulo , (11 9. kohta). 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Päävastuualueiden johtosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Tällä johtosäännöllä määritellään kaupungin eri päävastuualueiden toimielinten ja viranomaisten ratkaisuvalta. Tätä päävastuualueiden johtosääntöä sovelletaan ensisijaisena suhteessa muihin kunnan johtosääntöihin, lukuun ottamatta kaupunginhallituksen johtosääntöä. Kaupungin organisaation muodostavat ja sen toiminnasta vastaavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, hallintolautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, perusturvalautakunta, opetuslautakunta, nuorisolautakunta, kulttuurilautakunta, liikuntalautakunta, maaseutu- ja aluelautakunta, seutulautakunta ja liikelaitosten johtokunta sekä kunnan palkattu henkilöstö. Keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen. 2 Toiminnan tuloksellisuus Kaupungin tavoitteet, perustehtävä, avaintulokset ja tulostavoitteet määritellään taloussuunnitelmassa, talousarviossa ja käyttösuunnitelmissa. Toiminnan tuloksellisuutta valvotaan säännöllisesti koko organisaatiossa. Sisäinen raportointi järjestetään kattavasti kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamista valvoo tarkastuslautakunta. Toimintakertomuksessa esitetään edellisen vuoden toiminnan tuloksellisuus.

2 2 3 Viranhaltijan ohjeistaminen ja esimiehen ratkaisuvalta Lautakunta tai esimies voivat antaa viranhaltijoille yleisiä ohjeita näille delegoidun päätösvallan käyttämisestä. Mikäli viranhaltija ja hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija ovat molemmat estyneitä tai esteellisiä käsittelemään viranhaltijalle delegoitua asiaa, ratkaisun tekee asiassa viranhaltijan esimies. 4 Asian esittely Lautakunnan, sen jaoston ja johtokunnan esittelijänä toimii lautakunnan määräämä viranhaltija. Mikäli esittelevä viranhaltija on estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. 2 LUKU Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden ratkaisuvalta 5 Vastuunjako Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat kaupungin, kaupunkikonsernin ja yhtymän yleisjohtamisesta. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii apulaiskaupunginjohtaja. Kaupunginjohdon yhteistoiminnan kehittämiseksi ja tiedon kulun parantamiseksi on kaupungin johtoryhmä, johon kuuluvat kaupunginjohtajan nimeämät jäsenet. Kaupunginjohtaja voi kutsua johtoryhmään myös muita asiantuntijoita. Palvelukeskuksen johtaja ja tulosalueiden esimiehet muodostavat palvelukeskuksen johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on työskentelyn yhteensovittaminen, palvelusektorinsa kehittäminen ja tuloksellisuudesta huolehtiminen. Palvelukeskuksen johtaja voi kutsua palvelukeskuksen johtoryhmään myös muita asiantuntijoita. Kaupungin varsinainen palvelutoiminta jaetaan päävastuualueittain keskushallintoon ja viiteen palvelukeskukseen. Palvelukeskusten toimialat ovat hallintopalvelut, perusturvapalvelut, tekniset palvelut, liikelaitokset ja sivistyspalvelut.

3 Kaupunginhallitus määrää palvelukeskuksen johtajan ja hänen sijaisensa johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista määräämäkseen ajaksi. Kaupunginjohtaja päättää palvelukeskuksen johtajan esityksen saatuaan palvelukeskuksen jakamisesta tulosalueisiin ja siitä kuka toimii tulosalueen esimiehenä päätöksessä määrätyn ajan. Palvelukeskuksen johtaja päättää palvelukeskuksen sisäisestä työvoiman käytöstä sekä palvelukeskuksen tulosalueiden jakamisesta tulosyksiköihin ja näiden esimiehistä määräajaksi. 3 6 Palvelukeskuksen johtajan tehtävät: Palvelukeskuksen johtaja: 1. vastaa palvelukeskuksen strategisen ja toiminnallisen suunnittelun johtamisesta; 2. vastaa palvelukeskuksen operatiivisesta johtamisesta sekä sen toiminnasta ja taloudesta; 3. vastaa alaisensa henkilöstön sitouttamisesta palvelukeskuksen toiminta-ajatukseen ja päämäärien mukaiseen toimintaan; 4. vastaa voimavarojen keskittämisestä tavoitteiden kannalta olennaisiin tehtäviin; 5. vastaa palvelukeskuksen organisaatiorakenteen ja henkilöstöresurssien jatkuvasta kehittämisestä; 6. vastaa palvelukeskuksensa organisaatiokulttuurin kehittämisestä; 7. käy tulosalueiden johtajien kanssa kehittämiskeskustelut vähintään kerran vuodessa. 7 Palvelukeskuksen johtajan ratkaisuvalta Palvelukeskuksen johtaja ja keskushallinnon osalta kaupunginjohtaja päättää: 1. tositteiden ja laskujen hyväksymisestä palvelukeskuksessaan. Kaupunginjohtajalla tai hänen estyneenä ollessaan apulaiskaupunginjohtajalla sekä kaupunginkamreerilla on kuitenkin oikeus hyväksyä kaupungin kaikki laskut;

4 2. toimielimen hallintaan kuuluvien alueiden ja tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden tilapäisestä (enintään 1 vuosi) käytöstä; 3. alaisensa toiminnan osalta irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä, leasingsopimuksista sekä urakka- ja palvelusopimuksista yhteistyössä hankintatoimen kanssa, kun sopimuksen arvo on investointien osalta enintään euroa ja irtaimen osalta enintään euroa; 4. alaisensa toiminnan osalta käytetyn irtaimiston poistamisesta ja poistetun irtaimiston myynnistä tai muusta luovuttamisesta; 5. toimialansa osalta kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta; 6. palvelukeskuksen lupa- ja rahoitushakemusten laatimisesta; 7. valtionosuus- ja muiden viranomaisten edellyttämien selvitysten ja tilastotietojen laatimisesta; 8. toimivaltansa siirtämisestä ja sen edelleen siirtämisestä. 4 8 Toimenkuvauksen sisältö Toimenkuvauksissa määritellään henkilön asema kaupungin organisaatiossa ja hänen tehtävänsä. Toimenkuvien tarkistus tehdään aina tehtävämuutosten ja henkilömuutosten yhteydessä. Toimenkuvan valmistelee lähin esimies yhteistyössä ao. henkilön kanssa. 9 Toimielimiä koskevat erityismääräykset Kukin toimielin päättää käyttösuunnitelmassa talousarvioon varattujen määrärahojen tarkemmasta jaosta toimintayksiköille siltä osin kuin kaupunginvaltuusto ei ole määritellyt niiden käyttötarkoituksesta. Kukin toimielin toimii toimialueensa erityislakien mukaisena toimielimenä ja huolehtii laillisuudesta ja päättää näissä erityislaissa kaupungille määrätyistä tehtävistä, ellei toisin ole määrätty. Useammalle lautakunnalle kuuluvan asian tai epäselvän päävastuualuejaon ratkaisee kaupunginhallitus. Useammalle eri päävastuualueen viranhaltijalle kuuluvan asian sekä useammalle saman päävastuualueen viranhaltijalle kuuluvan asian ratkaisee lähin yhteinen esimies.

5 5 Sen lisäksi: Opetuslautakunta toimii esikouluopetusta ja varhaiskasvatusta koskevien lakien mukaisena toimielimenä. Opetuslautakunnalla on kokonaisvastuu opetuksen järjestämisestä. Nuorisolautakunta toimii myös raittiustyölain mukaisena raittiuslautakuntana. Ympäristölautakunta toimii myös rakennusvalvontaviranomaisena, ympäristönsuojelu- ja ympäristölupaviranomaisena, maa-aineslupaja valvontaviranomaisena sekä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena valvontaviranomaisena. Tekninen lautakunta toimii myös tielautakuntana. Liikelaitosten johtokunta toimii kaupungin satamaviranomaisena. Edellä mainittujen lautakuntien lisäksi kaupungissa on kuntalain 71 :n mukainen tarkastuslautakunta. 10 Toimielinten kokoonpano Tarkastuslautakunnassa, liikuntalautakunnassa, nuorisolautakunnassa, kulttuurilautakunnassa, hallintolautakunnassa ja liikelaitosten johtokunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Maaseutu- ja aluelautakunnassa sekä ympäristölautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Perusturvalautakunnassa, opetuslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Perusturvalautakunnassa on lautakunnan valitsema yksilöhuoltojaosto, jossa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Opetuslautakunnassa on lisäksi yksi edustaja kustakin sopijakunnasta, joka on hyväksynyt kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä laaditun erillisen sopimuksen. Tällaisella jäsenellä on lautakunnan kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus ainoastaan opistoa koskevissa asioissa. Keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä. Kaupunginhallituksesta, seutulautakunnasta ja kehittämiskeskuksesta on määrätty erikseen.

6 6 11 Lautakunnan ja muun toimielimen yleiset tehtävät Toimielin: 1. valmistelee alaisensa toiminnan osalta strategisen suunnitelman, joka esitetään valtuuston hyväksyttäväksi; 2. hyväksyy alaisensa toiminnan osalta toimintasuunnitelmat ja asettaa tavoitteet sekä niiden arviointikriteerit; 3. vahvistaa toiminnassa noudatettavat perusteet ja yleisohjeet; 4. määrittelee alaisensa toiminnan toimintapolitiikan; 5. valvoo suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista; 6. valmistelee alaisensa toiminnan osalta talousarvion ja -suunnitelman sekä seuraa talousarvion toteutumista ja tekee tarvittaessa muutosesitykset talousarvioon; 7. hyväksyy alaisensa toiminnan osalta sopimukset ja avustukset; 8. vahvistaa toiminta-alueensa maksut; 9. päättää alaisensa toiminnan osalta irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myynnistä, leasingsopimuksista sekä urakka- ja palvelusopimuksista yhteistyössä hankintatoimen kanssa ellei muuta ole säädetty; 10. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä ja sen edelleen siirtämisestä alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle, ellei jäljempänä toisin säädetä. Siirretystä toimivallasta on palvelukeskuksen johtajan pidettävä erillistä luetteloa; 11. päättää alaisensa toiminnan vahingonkorvauksen myöntämisestä; 12. voi asettaa toimikunnan toimialalleen määrätyn tehtävän hoitamista varten; 13. päättää muut toimialaansa kuuluvat asiat.

7 7 12 Lautakuntien erityisratkaisuvalta Hallintolautakunta päättää: 1. kaupungin viranhaltijan ja työntekijän palkkauksen yleisperusteista voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaan; 2. virka- ja työehtosopimusten soveltamista koskevista asioista, kun ne sopimuksessa määrätyissä rajoissa on jätetty kunnan harkintaan ja paikallisesti neuvoteltavaksi; 3. suositussopimusten voimaansaattamisesta; 4. työmarkkinalaitoksen suostumuksella tehtävästä palkkaus- tai muusta sopimuksesta; 5. työpaikkaruokailusta ja henkilöstöpalveluista perittävistä maksuista; 6. muun kuin virka- ja työehtosopimuksen mukaisen palkallisen virkavapauden tai työloman myöntämisestä yli viisi päivää kestäväksi ajaksi, ellei muutoin ole toisin määrätty; 7. viranhaltijan ja työntekijän määrittelystä johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa olevaksi; 8. henkilöstöpoliittisen ohjelman hyväksymisestä kuntasuunnitelmassa tai kaupunginvaltuuston muutoin hyväksymien periaatelinjausten mukaisesti; 9. virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta annettavista ohjeista ja määräyksistä; 10. joukkoliikenne- ja tilausliikenneasiat; 11. tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät asiat. Opetuslautakunta päättää 1. niistä asioista ja tehtävistä, jotka toimialaan liittyvällä lainsäädännöllä on määrätty kunnan päätettäväksi. Koulujen ja päiväkotien perustamisesta ja lakkauttamisesta päätetään kaupunginvaltuustossa; 2. esiopetuksen opetussuunnitelman ja opetussuunnitelman perusteella lukuvuosisuunnitelmien hyväksymisestä sekä varhaiskasvatuksesta koko kunnan osalta; 3. vakinaisen opettajan valinnasta.

8 8 Perusturvalautakunnan yksilöhuoltojaosto päättää: 1. sosiaalihuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset sekä hoitoja palvelumaksujen määräämistä koskevat päätökset, jollei tehtävää ole laissa tai tämän johtosäännön perusteella annettu viranhaltijan tehtäväksi; 2. ne asiat, joissa asiakas on halunnut saattaa viranhaltijan tekemän päätöksen lautakunnan käsiteltäväksi; 3. isyyden selvittämisen keskeyttämisestä; 4. jaoston ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä sen alaiselle viranhaltijalle tai työntekijälle milloin se lainsäädännön mukaan on mahdollista. Ympäristölautakunta päättää: 1. kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä; 2. kunnan ympäristölautakunnalle säädetyistä tehtävistä; 3. lainsäädännön mukaiset tarpeelliset luvat maa-ainesten ottamiselle sekä kaivamis- ja louhimistöille, jota päätösvaltaa ei voi delegoida; 4. tarpeelliset luvat tasoittamis- tai täyttämistöille sekä puiden kaatamiselle tai muulle näihin verrattavalle toimenpiteelle, ellei ratkaisuvaltaa ole siirretty viranhaltijalle; 5. luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta; 6. luonnonsuojelualueista annettavista lausunnoista. Tekninen lautakunta päättää: 1. asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä ja lunastamisesta, mikäli omaisuuden tai korvauksen arvo ei ylitä kaupunginvaltuuston vahvistamaa rajaa, ja ellei asiasta päättäminen kuulu viranhaltijoille; 2. rakennuslainsäädännöllä järjestetyn rakennustonttien tai rakennuspaikan myyminen ja vuokralle antaminen, jos kaupunginvaltuusto on vahvistanut myymisessä tai vuokraamisessa noudatettavat yleiset perusteet tai sitä ei ole annettu viranhaltijan tehtäväksi;

9 3. kunnallisteknisistä tuotteista ja palveluista sekä varaston toiminnasta; 4. toimitilojen ja muun rakennusomaisuuden ylläpidosta sekä leirintäalueesta; 5. kaupungin omistuksessa olevien rakennusten purkamisesta ellei muuta ole säädetty tai määrätty; 6. luonnonvarojen ja metsätaloustuotteiden myynnistä; 7. asunto-olojen kehittämiseen liittyvien lakien mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä; 8. kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi menevien asemakaavojen valmistelusta ja nähtäväksi panosta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti; 9. liikennejärjestelyistä ja liikennemerkkien ja muiden liikenteen ohjaamiseksi tarkoitettujen laitteiden asettamisesta; 10. yksityisteiden kunnossapitoon ja rakentamiseen myönnettävistä avustuksista; 11. kiinteistörekisterin pitäjästä; 12. kiinteistötoimituksiin liittyvistä kunnan suostumuksista ja lausunnoista. 9 Liikelaitosten johtokunta päättää: 1. hallinnassaan olevien alueiden ja tilojen vuokraamisesta; 2. helpotuksen myöntämisestä maksuihin; 3. satamatoimintoihin kuuluvien esisuunnitelmien, hankesuunnitelmien, luonnos- ja pääpiirustusten hyväksymisestä; 4. satamatoimintojen hankinnoista, urakkasopimuksista ja rakennuttamissopimuksista sekä palvelu- ja käyttösopimuksista; 5. satamatoimintojen kunnallisteknisistä tuotteista ja palveluista; 6. hallinnassaan olevien toimitilojen ja muun rakennusomaisuuden ylläpidosta.

10 10 Maaseutu- ja aluelautakunta päättää: 1. maaseudun ja kylien sekä kaupunginosien kehittämiseen varattujen määrärahojen jaosta; 2. monijäsenisen maaseutuelinkeinoviranomaisen ratkaistavaksi määrätyistä asioista. Muilta osin maaseutuelinkeinoviranomaisena toimii maaseutusihteeri. 3 LUKU Kunnan henkilöstö 13 Luvun määräysten soveltaminen Niissä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallintolautakunta, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty. 14 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Kaupunginvaltuusto päättää uusien virkojen perustamisesta sekä niiden virkojen lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsopimussuhteeksi, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kaupunginhallitus. 15 Viran haku Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginvaltuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Viran haettavaksi julistamisen edellytyksenä on, että noudatetaan asiassa kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Monijäsenisen toimielimen täytettävän viran osalta haettavaksi julistamisen voi tehdä myös asianomainen esittelijä. Virat julistetaan julkisesti haettavaksi, kun päätös täyttämisestä on tehty.

11 11 16 Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti. 17 Virkavapaus ja työloma Virkavapauden tai työloman myöntää 20 :ssä mainituin poikkeuksin sama viranomainen, joka suorittaa henkilövalinnan. Kaupunginvaltuuston valitseman viranhaltijan virkavapauden myöntää kaupunginhallitus. 18 Palvelussuhteen päättyminen, lomauttaminen ja osa-aikaistaminen Palvelussuhteen päättymisestä, lomauttamisesta ja osaaikaistamisesta päättää sama viranomainen, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Eron myöntämisestä monijäsenisen toimielimen puolesta voi päättää sen esittelijä. Kaupunginvaltuuston valitseman viranhaltijan lomauttamisesta ja osaaikaistamisesta päättää kaupunginhallitus. Osa-aikaistamisesta monijäsenisen toimielimen puolesta voi päättää sen esittelijä silloin, kun osa-aikaistaminen tapahtuu viranhaltijan/ työntekijän aloitteesta, 19 Ratkaisuvalta henkilövalinnoissa Kaupunginvaltuusto päättää: kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan, kaupunginsihteerin, kaupunginkamreerin, perusturvajohtajan, opetustoimenjohtajan, teknisentoimen johtajan ja satamajohtajan valinnasta. Kaupunginhallitus päättää: keskushallinnon johtavassa ja/tai itsenäisessä asemassa olevan henkilöstön valinnasta

12 12 kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitseman viranhaltijan sijaisesta. Lautakunta päättää: alaisensa johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevan henkilön valinnasta. Kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessa apulaiskaupunginjohtaja päättää: keskushallinnon muun kuin edellä mainitun henkilöstön valinnasta sekä tämän johtosäännön mukaisen päätösvallan siirtämisestä kaupungin muulle viranhaltijalle. Palvelukeskuksen johtaja: valitsee vakinaiset henkilöt, ellei muuta ole määrätty; päättää palvelukeskuksen henkilöstön sijaisjärjestelyistä; valitsee alle kahdentoista (12) kuukauden ajaksi valittavan väliaikaisen tai tilapäisen henkilön, ellei toisin ole määrätty. Tulosalueen esimies valitsee: alle kuuden (6) kuukauden ajaksi valittavan henkilön, ellei toisin ole määrätty. Tulosyksikön esimies valitsee: alle kuuden (6) kuukauden ajaksi valittavan alaisensa henkilön, ellei toisin ole määrätty. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. 20 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää

13 hallintolautakunta tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta Ratkaisuvalta palkka-asioissa Kaupunginhallitus päättää: kaupunginjohtajan palkasta. Kaupunginjohtaja päättää: palvelukeskusten johtajien sekä suoraan alaisenaan toimivan henkilön palkasta henkilöstöpäällikön esittelystä. Palvelukeskuksen johtaja päättää: alaisensa vakinaisen henkilön ja enintään kahdentoista (12) kuukauden ajaksi valitun henkilön palkasta henkilöstöpäällikön esittelystä. Tulosalueen esimies päättää: alle kuuden (6) kuukauden ajaksi valitun henkilön palkasta henkilöstöpäällikön esittelystä. Tulosyksikön esimies päättää: alle kuuden (6) kuukauden ajaksi valitun alaisensa henkilön palkkauksesta henkilöstöpäällikön esittelystä. 22 Viranhaltijoiden muu ratkaisuvalta Palvelukeskuksen johtaja päättää: tulosalueiden esimiesten vuosiloman sekä sellaisen virkavapauden myöntämisestä, jonka saamiseen henkilöllä on lainsäädännön tai virka-/työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus; muun virkavapauden myöntämisestä tulosalueen esimiehelle enintään vuodeksi kerrallaan, ellei harkittavaksi tule palkan määrä;

14 14 tulosalueiden esimiesten koulutuksesta sekä antaa virkamatkamääräyksen tulosalueen esimiehille; tulosalueen esimiesten terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä; tulosalueen esimiestä koskevan todistuksen, selvityksen tai lausunnon antamisesta työnantajan nimissä; tulosalueen esimiehen virkasuhteeseen liittyvistä asioista, joista ei ole säädöksiä muualla (esim. oman auton käyttöoikeus); palvelukeskuksen sisäisestä henkilöstön käytöstä; palvelukeskuksen toimialueen kehittämistoiminnasta ja sisäisten työryhmien perustamisesta; päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Tulosalueen esimies päättää palvelukeskuksen johtajan ohjeiden mukaisesti: alaisensa henkilön vuosiloman sekä sellaisen virkavapauden ja työloman myöntämisestä, jonka saamiseen henkilöllä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai virkasäännön nojalla ehdoton oikeus; muun virkavapauden tai työloman myöntämisestä alaiselleen henkilölle enintään vuodeksi kerrallaan, ellei harkittavaksi tule palkan määrä; alaisensa henkilön koulutuksesta sekä antaa virkamatkamääräyksen alaiselleen henkilölle; määräyksen antamisesta tarvittaessa alaisensa henkilön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon; alaisensa henkilön terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä; alaistaan henkilöä koskevan todistuksen, selvityksen tai lausunnon antamisesta työnantajan nimissä; alaisensa henkilön virka- tai työsuhteeseen liittyvistä asioista, joista ei ole säädöksiä muualla (esim. oman auton käyttöoikeus); päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle.

15 15 Tulosyksikön esimies päättää palvelukeskuksen johtajan ohjeiden mukaisesti: alaisensa henkilön vuosiloman sekä virkavapauden ja työloman myöntämisestä enintään kuuden (6) kuukauden ajaksi, ellei harkittavaksi tule palkan määrä; alaisensa henkilön koulutuksesta sekä antaa virkamatkamääräyksen alaiselleen henkilölle; määräyksen antamisesta tarvittaessa alaisensa henkilön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon; alaisensa henkilön terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä; alaistaan henkilöä koskevan todistuksen, selvityksen tai lausunnon antamisesta työnantajan nimissä; alaisensa henkilön virka- ja työsuhteeseen liittyvistä asioista, joista ei ole säädöksiä muualla (esim. oman auton käyttöoikeus); päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Päätöksenteossa on noudatettava kaupunginhallituksen ja hallintolautakunnan antamia määräyksiä. Kaupunginjohtajalla on oikeus perustellusta syystä myöntää palkallista virkavapautta ja työloma enintään viisi (5) päivää vuodessa. Kaupunginjohtaja päättää viranhaltijalle/työntekijälle myönnettävästä sivutoimiluvasta ja sivutoimen kieltämisestä.

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot