MAINONTAA KEHYSTÄMÄSSÄ VAIHTOEHTOISIA TAPOJA MATKAPUHELINMAINONNAN ESITTÄMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAINONTAA KEHYSTÄMÄSSÄ VAIHTOEHTOISIA TAPOJA MATKAPUHELINMAINONNAN ESITTÄMISEEN"

Transkriptio

1 MAINONTAA KEHYSTÄMÄSSÄ VAIHTOEHTOISIA TAPOJA MATKAPUHELINMAINONNAN ESITTÄMISEEN Toni Ryynänen, Taideteollinen korkeakoulu TIIVISTELMÄ. Artikkelin tarkoituksena on esittää empiirisen tutkimuksen osatuloksina syntyneet mainonnan mediakehykset. Aineistona käytettiin noin 250 Tekniikan Maailma-lehdestä järjestelmällisesti kerättyjä matkapuhelimiin liittyviä printtimainoksia vuosilta Aineiston analysoinnin heuristisena apuvälineenä käytettiin soveltuvin osin Erving Goffmanin kehittämää kehysanalyysia. Tuloksina mainonta-aineisto jakautui viiteen kehykseen, joiden todettiin edustavan kattavasti median tapoja tuottaa ymmärrettäviä mainosviestejä. Artikkelissa esitetään kullekin kehykselle ominaiset piirteet ja tavat tuottaa positiivisia elämyksiä tarkasteltavista hyödykkeistä. Tarkastelun polttopisteeseen nousevat myös kehysten sisäiseen dynamiikkaan liittyvät asiat sekä itse kehysten väliset eroavaisuudet. Kehykset jakautuivat orientaatioiltaan niin vapaa-ajan kuin työnkin suhteen. Julkisella ja yksityisellä kentällä merkityksensä saavat kehykset erottuivat selvästi toisistaan. Artikkelin yhteenvetona pohditaan mainonnan mediakehyksien sijoittumista kuluttajien arjessa niin työhön kuin vapaa-aikaan ja toisaalta sekä yksityiselle että julkiselle kentälle. Analyysia tuetaan esittämällä kehyksiin liittyvää matkapuhelinmainontaa. Lopuksi esitettyjen kehysten todetaan kuvaavan mainonnan luoman maailman, kapitalistisen realismin, tukijalkoja hallintaa, taloutta ja teknologiaa, symboliikkaa, kuluttajien persoonallisuutta sekä laajasti ymmärrettynä sosiaalista kontekstia, jossa elämme ja toimimme. MATKAPUHELINMAINONTA JA KEHYSANALYYSI Kuluttajien näkökulmasta tarkasteltuna automaattisen matkapuhelimen historia on varsin lyhyt, mutta sitäkin tapahtumarikkaampi. Ensimmäinen yhteispohjoismainen kaupalliseen käyttöön suunniteltu NMT-450- matkapuhelinverkko avattiin Suomessa Tuolloin kuluttajille avautui ensimmäistä kertaa mahdollisuus ostaa vapaasti radiolupa ja tyyppihyväksytty NMT-laite. Edelleen Suomessa avattiin uusi NMT- 900-verkko räjähdysmäisen kysynnän aiheuttamien puheluruuhkien purkamiseksi 450-verkossa. Sittemmin digitaaliteknologiaan perustuvat GSM-puhelimet tulivat suomalaisille kuluttajille tutuiksi ensimmäisen vaiheen käynnistyttyä Viimeisimpänä verkkoteknologisena harppauksena TeliaSonera Oyj avasi erityisen nopeaan tiedonsiirtoon kykenevän kolmannen sukupolven UMTS-verkon pääkaupunkiseudulla. Loka-marraskuussa 2004 TeliaSoneran uuden verkon mainostamiseen käytettiin MTV3:n mainoskampanjassa Pirkka-Pekka Peteliuksen esittämää perheenisää sosiaalisen kehyksen toimiessa esityskenttänä naapurusten erottautumiskilvassa niin etätyön ( Ai, sinulla se työpäivä on jo ohi. Minä tässä vielä lähetän uudella umtspuhelimellani. ) kuin omistamisen kannalta (naapurin vahatessa Mersuaan Petelius kysyy vaimoltaan vihjailevasti samalla kaivaen taskuaan: missäs se minun uusi umts-puhelin onkaan, ai täällähän se UMTS). Kuluttajatutkimus. Nyt. 1/2005,

2 Artikkelin tarkoituksena on analysoida matkapuhelinmainontaa kehysanalyysin avulla. Goffman (1986[1974]) uskoi, että havaintomme ympäröivästä maailmasta ovat ymmärrettäviä ainoastaan kehyksien kautta, joita ihmiset rakentavat aktiivisesti tapahtuvien asioiden ympärille. Yksinkertaistettuna kehykset vastaavat kysymykseen mitä tässä ja nyt tapahtuu?. Kehykset kertovat meille kuinka määritellä tilanteita, joista löydämme itsemme (Burns 1992, 239; Goffman 1986[1974]; Manning 1992, 118). Kehykset jäsentävät ja organisoivat inhimillisiä kokemuksia. Ilman kehyksiä sosiaalinen maailma olisi vain kaoottinen kokoelma kokemuksia tai faktoja ilman varsinaista kontekstia. Artikkelin tuloksina hahmottuvat kehykset pyrkivät esittämään vastauksen laajasti ymmärrettävään kysymykseen: miten matkapuhelimia esitetään tai kehystetään aineistona toimivassa printtimainonnassa?. Tässä lähestymistavassa ei ole sinänsä mitään uutta. Kuluttajat toimivat näin yrittäessään saada selville mitä mainokset ja media-aineistot sisältävät tai mitkä osat niiden sisällöistä voisivat olla erityisen kiinnostavia. Saadessamme eteemme uuden mainoksen tai päivän lehden selvitämme automaattisesti mitä mainoksessa tai artikkeleissa oikein tapahtuu, mistä siinnä kirjoitetaan kysymme siis huomaamatta itseltämme mitä tässä ja nyt tapahtuu?. Ryhdymme muodostamaan tai sovittamaan kehyksiä uuden tapahtuman ymmärrettäväksi tekemiseksi. On hyvä huomata, että mainonta muodostaa arkielämästä irrallisen todellisuutensa. Schudson (1986) kutsuu tätä kapitalistiseksi realismiksi ja Goffman (1979) kaupalliseksi realismik-si. Mainonnan kuvaama maailma on varsin kiillotettu, ongelmaton ja positiivinen ajoittain siis hyvinkin kaukana arjen rutiineista. Tämän vuoksi mainonta esittää näennäisen onnellisia tarinoita ja helppoja ratkaisuja kuluttajien ongelmiin. Mainonnan voidaan todeta myyvän 2000-luvulla kuluttajille aivan jotain muuta kuin itse mainostettavia hyödykkeitä. Mainonta luo pääsääntöisesti erilaisia merkitysrakenteita suoran myyntipuheen sijaan. Nämä rakenteet tai niiden muodostaminen eivät ole välttämättä osia jo ennalta määrätystä kielestä tai sosiaalisesta diskurssista, vaan ne muodostavat sillan kuluttajan sekä hyödykkeen välille (Williamson 1978, 12-13). Tämä liittyy läheisesti ajatukseen, jonka mukaan moderni mainon-ta ei opeta meitä enää kuluttamaan hyödykkeitä, vaan kuluttaminen kohdentuu mainonnan kautta hyödykkeisiin liittyviin merkkeihin ja merkityksiin, jopa itse mainonnan kuluttamiseen (Goldman 1992, 19). Toisaalta mainonta ei esiinny tyhjiössä, vaan sen on elettävä muuttuvan yhteiskunnan, kuluttajista nousevien vaatimusten sekä alati kehittyvien hyödykkeiden ehdoilla. Tämä on ominaista varsinkin matkapuhelinmainonnalle, sillä puhelinten kehitys niin teknologian, muotoilun kuin segmentoitumisen tasoilla on ollut huimaa. Toisaalta alan kilpailun kiristyminen sekä länsimaalaisten markkinoiden maturoituminen vaativat erilaisia tapoja erottaa markkinointiviestintää kilpailijoiden vastaavasta. Samalla matkapuhelin on muuttunut suomalaisen kuluttajan kannalta varsin nopeasti hohdokkaasta status-esineestä arkiseksi itsestään selvyydeksi. Seuraavassa esitetään aineiston analyysin tuloksina todetut mediakehykset. 100

3 MATKAPUHELINMAINONNAN MEDIAKEHYKSET Hallinnan kehys Matkapuhelinten mahdollistama liikkuvuuden lisääntyminen tapahtui vaiheittain ensin mahdollistaen puhelut autosta, mutta jo varsin varhain myös muualta. Esimerkiksi vuonna 1986 Mobira mainosti matkapuhelinta laitteena, jonka käyttämiseen ei enää tarvinnut autoa. Akkuteknologian kehittymisen ja kokonaispainon pienentymisen vuoksi matkapuhelimista tuli entistä liikuteltavampia vuonna 1986 voitiin puhua jo mökiltä tai veneestäkin alle 6 kiloisella. Todellisuudessa verkkojen kuuluvuusalueet olivat vielä hyvin rajoittuneita kattaen pääkaupunkiseudun ja osittain päätiet varsineen. Tämän varsin nopean teknologisen kehityk-sen vuoksi yhdessä 1980-luvun puolenvälin jälkeen tapahtuneen nopean talouskasvun kanssa matkapuhelin alkoi yleistyä täydellisestä business- tai liituraitakäytöstä myös tavallisten kuluttajien ulottuville. Yhteiskunnassa meni taloudellisesti hyvin ja puhelinlaitteiden hinnat laskivat massamarkkinoiden ja uuden teknologian käyttöönoton myötä. Kasinotalouden pirstaloidessa yhteiskuntaa yhä kasvavan liikkuvuuden kanssa syntyi selkeä tarve myös etähallita asioita sekä tapahtumia. Tämän huomasivat myös matkapuhelinten tuottajat sekä mainostajat luomalla kuluttajille mainonnan kontekstissa eräänlaisen vapauden hallita paikasta riippumatta. Näiden havaintojen ympärille rakentuu mainonnan hallinnan kehys. Hallinnan kehyksessä korostuvat erityisesti paikkasidonnaisuuden katoamisesta johtuva epävarmuus, joka on luonnollisesti paikattavissa ainoastaan matkapuhelimella. Toisaalta matkapuhelin tarjoaa mainoksissa mahdollisuuden hallita asioita ja tapahtumia silloin, kun se parhaiten sopii. Viittaukset niukkojen resurssien, kuten rahan, ajan, tietojen tai taitojen parempaan hallintaan eivät ole matkapuhelinmainonnalle täysin vieraita. Hallinnan kehyksessä korostuvat myös tiedon rooli ja kuluttajan kyvykkyys tiedon välittämiseen. Tietoa ja tiedon välittämistä korostetaan erityisesti mainoksissa, jotka suuntautuvat rationaaliseen hyödyn tavoitteluun sekä työelämän kontekstiin etenkin 1980-luvulla. Hallinnan kehyksessä operoiville mainoksille on ominaista myös hallinnan mahdollisuuksien tarjoaminen. Mainokset esittävät hyödykkeet ominaisuuksineen ratkaisuina elämän hallintaan liittyviin kysymyksiin sekä ongelmiin on vain kuluttajan asia haluaako hän hallita elämäänsä ja jatkuvasti lisääntyviä velvollisuuksiaan vai ei. Kukapa ei sitten haluaisi? Olennaiseksi hallinnan tarvetta lisääväksi tekijäksi esitetään jatkuvasti kiihtyvä olosuhteiden muuttuminen, yhteiskunnan dynaaminen kehittyminen ja olet joko mukana tai et - retoriikka. Tämä ennuste näyttäytyy vieläpä ainoana mahdollisena paluuta vanhaan ei enää siis ole mainonnan hyperrealismissa. Muuttuvat olosuhteet tulee vain hallita ja sovittaa yhteen olemassa olevien rakenteiden kanssa, ja tämä onnistuu parhaiten tietenkin oikeilla välineillä. Hallinnan kehykselle tyypillisiä tekstirepresentaatioita ovat esimerkiksi: ei jätä uutispimentoon. (TM 13/2000, 109) 101

4 Nettiin vaikka pyykkituvasta. (TM 11/2000, 75) Maisemat vaihtuvat tiuhaan tahtiin, mutta yhteydenpito luistaa... (TM 6/1999, 111) Liikkuvaiseen elämään tarvitaan liikkuvainen puhelin. (TM 6/1996, 47) Onnistuminen ei ole sattuman kauppaa.(tm 19/1991, 129) Hallinnan kehys jakautuu selkeästi kolmeen ulottuvuuteen, jotka kehittyvät osin kronologisesti kuitenkaan täysin häviämättä tai tosiaan poissulkematta. Työn rationaalinen hallinta dominoi 1980-luvun alusta 1990-luvulle saadakseen taas uutta nostetta esimerkiksi Nokian Communicatorälypuhelimen sekä muiden ns. business-segmentille suunnattujen puhelimien tullessa markkinoille. Vapaa-ajan huvitusten ja harrastusten hallinta lisääntyy 1990-luvulle tultaessa yhdessä kuluttajien hankintabuumin ja GSM-tekniikan kehittymisen kanssa. Viimeisimpänä 1990-luvun puolivälistä hallinta ulotetaan myös arjen tasolla tapahtu-vien käytäntöjen hoitamiseen sekä järjestämiseen. Tuohon aikaan matkapuhelin oli jo arkipäi-väinen laite, jonka leikkikalumaisuus, uutuus ja statusarvo olivat menettäneet osin merki-tyksensä teknologia kesyyntyi ja näyttöarvo korvautui arjessa käyttöarvolla (ks. Pantzar 1996; 2000, 117). Taloudellis-teknologisten käytäntöjen kehys Taloudellis-teknologisten käytäntöjen kehyksessä korostuvat matkapuhelinten tekniseen toteutukseen sekä osin taloudellisiin tekijöihin liittyvät argumentit. Mainoksissa teksti dominoi kuvaa ja tärkeimmät, uusimmat ja teknisesti kehittyneimmät ominaisuudet liitetään toisiinsa. Usein teknologiset representaatiot jäsentyvät pitkinä luetteloina, joissa esitetään yk-sinkertaisesti kaikki teknisesti jonkinlaista huomioarvoa omaavat tekijät. Taloudellis-teknolo-gisten käytäntöjen kehys on universaali ja persoonaton. Henkilöitä, kuluttajaa tai muutakaan viittausta sosiaaliseen maailmaan ei juuri esiinny puhelin ominaisuuksineen näyttelee näissä mainoksissa suurinta roolia. Mainokset eivät myöskään kerro mitä, mihin tai kuka voisi käyttää lueteltuja teknisiä ominaisuuksia. Taloudellis-teknologisten käytäntöjen kehys vetoaa järkisyihin ja suostuttelee rationaaliseen valintaan perustuvilla argumenteilla. Toisaalta tämä on reilua, mutta samalla myös tylsän informoivaa opastamista. Opastuksen kohteenaan on usein se mitä, mistä ja millä hinnalla matkapuhelimen saa. Mainokset eivät esitä ylimääräisiä mieli- tai kielikuvia, vaan hyödyk-keen teknisine ominaisuuksineen juuri sellaisena kuin se on. Tästä kuluttaja voi sitten päätellä mitä rahansa vastineeksi saa. Toisaalta voidaan hyvällä syyllä kysyä kuinka moni kuluttaja todella tietää mitä kaikkea teknisillä ratkaisuilla voidaan tehdä tai kuinka ne hyödyttävät puhelimen käyttäjää. On myös todennäköistä, että osa kuluttajista ei tiedä esimerkiksi teknisten kirjainyhdistelmien merkityksiä (esim. WAP, GPRS, EDGE, UMTS) tai datamuo-toisen tiedon siirtonopeuksia erilaisilla tekniikoilla toteutettuina. Järkisyihin vetoaminen, teknologian avulla saavutettavien hyötyjen ja etujen toistaminen sekä yksipuolinen käyttöfunktioiden korostuminen ovat 102

5 tyypillisiä taloudellis-teknologisten käy-täntöjen kehykseen luokiteltavien mainosten representaatioille. WAP, suuri näyttö, kalenteri, kevyt, ohut. (TM 10/2000, 98) Kaksitaajuustoiminto Infrapunayhteys Sisäänrakennettu modeemi (TM 15/1998, 73) Puhelimen valinta on rationaalista päätöksentekoa (TM 20/1990, 143) Tulipalopakkasilla tavallisella akulla varustettu matkapuhelin olisi tuotapikaa käyttökelvoton. (TM 6/1987, 166) Taloudellis-teknologisten käytäntöjen kehyksessä on hyvin yleistä esittää mitä puhelin sisältää tai mitä se voi tehdä. Lähtökohta ei ole siinnä mitä esimerkiksi kuluttaja voisi tehdä puhelimen avulla, vaan mihin puhelin ikään kuin yksin pystyy. Puhelimen osaamiseen perustuva argumentointi perustuu usein juuri tarkalla faktatiedolla vakuuttamiseen ja numeroiden käyttämiseen argumentoinnin perustana. Toisaalta etenkin 1980-luvun matkapu-helinmainontaa sävytti suhteellisen runsas superlatiivien käyttö: tehokkain, suorituskykyisin, markkinoiden pienin ja pisin puheaika esiintyvät usein eri formaateissa luvulle tultaessa superlatiivien käyttö mainonnassa on lähes poistunut, sillä mainostajan täytyy varmentaa tieteellisesti väitteidensä totuudellisuus. Matkapuhelinmainosten osalta käytiin mm. Tekniikan Maailman yleisön osastolla väittelyä Dancallin paremmuudesta kuuluvuudessa (ks. Paras kuuluvuus TM 5/1987, 71; Harhaanjohtavaa NMT-mainontaa TM 9/1987, 11). Symbolinen kehys Matkapuhelinmainonnan symbolinen kehys rakentuu useiden keskenään erilaisten, mutta samasta aihepiiristä nousevien teemojen varaan. Hyödyke kuvataan jonkinlaisessa vertaus-suhteessa toisenlaisiin asioihin tai jopa kokonaan irrallaan muista yhteyksistä. Periaatteena voidaan pitää useiden tulkintojen mahdollisuutta ja kuluttajan korostunutta roolia erilaisten koukkujen ymmärtämisessä sekä arvoitusten ratkaisemisessa. Matkapuhelin saatetaan rinnastaa mainoskuvassa esimerkiksi suhteessa suurempaan hakaneulaan liittämällä nämä esineet toisiinsa kommentilla Nerokas! (TM 2/2003, 97). Vastaavasti erottautumista on korostettu sijoittamalla mainoskuvassa kravattitelineeseen muiden kravattien joukkoon urheilujoukkueen värikäs kaulaliina. Nämä vaatekappaleet lainaavat ominaisuuksiaan, sekä kuluttajan erilaisuutta että puhelimen sopivuutta niin työhön kuin vapaa-aikaankin, Nokian classic-sarjan puhelimelle kuvaan liitetyllä tekstillä: tasapainon kauneutta (TM 19/2002, 95). Hyvin yleistä on myös puhelimen rinnastaminen autoon sekä autoiluun. Symbolisessa kehyksessä erilaiset tapahtumat, olosuhteet ja kuvitteelliset tilanteet lainaavat merkityksiään sekä mahdollisesti myös fyysisiä ominaisuuksiaan mainostetulle puhelimelle. Esimerkiksi kestävyys Kappale kovinta luontoa. (TM 15/2000, 59) ja vesitiiviys Kastuu muttei kostu. (TM 14/2000, 33) rinnastuvat mainoskuvissa kiveen ja kallioon sekä sateiseen metsään. Toisaalta erilaiset urheilu- ja kulttuuritapahtumat sekä yhteiskunnallisesti merkittävi-nä koetut tilanteet liitetään puhelimeen joko 103

6 suoraan tai vertaussuhteiden kautta. Seuraavissa esimerkeissä Panasonic on luottanut jääkiekon vetovoimaan, Motorola Atlantan kesäkisojen viestijuoksuun ja Ericsson taas Helsingin DTM-katuautokisoihin: Kypärätemppu ja Panasonic. Ainakin johonkin voit luottaa. (TM 12/1998, 135) Atlantan kisojen viestikulta on siis jo ratkennut! Voittajat eivät enää siirrä kannettavasta PC:stä dataa, sähköpostia tai faxeja vanhantavan ja hitaan teknologian välityksellä, vaan heillä on ennätysnopea ratkaisu Motorola. (TM 11/1996, 74) Ericsson-tiimissä saat huipputekniikan ensimmäisenä käyttöösi, sillä Ericsson osaa matkapuhelimet ja kilpailee maailman kovimman kisan kärjessä (TM 8/1995, 15) Mainonnan aikaorientaatio painottuu yleisesti nykyhetkeen tai tulevaisuuteen. Symbolisessa kehyksessä tapahtuva mainonta esittää menneisyyden usein ankeana ja ongelmien kyllästämänä aikana, jolloin asiat eivät sujuneet halutulla tavalla. Mainostettu hyödyke kuvataan tulevaisuuden ratkaisuna nykypäivän ongelmiin. Erityisesti 1980-luvulla, kun matkapuhelinten käyttö- ja vaihtoajat saattoivat olla viisikin vuotta, representaatioissa esiintyy myös argumentointia teknologisten ratkaisujen kestävyydestä pitkälle tulevaisuuden tarpeisiin. Tällöin mainonta kuvaa symbolisesti tulevaisuuden kuluttajan tarpeita nykyhetken pohjalta. Vastaavanlaiset representaatiot ovat katoamassa 2000-luvun matkapuhelinmainon-nasta samalla, kun puhelimet ovat liittyneet yhä tiiviimmin osaksi muotiteollisuutta ja kausivaihteluajattelua luvun matkapuhelinta ei ole tarkoitettu enää kestokulutushyödyk-keeksi sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan puhelin muuttuu mainoksissa osaksi kuluttaji-en alati muuttuvia elämäntyylejä. Uusien matkapuhelinmallien jatkuva virta vanhentaa ja syrjäyttää ennenaikaisesti vielä käyttökelpoiset mallit. Tällä kehityssuunnalla on luonnollisesti ollut positiivinen vaikutus matkapuhelinvalmistajien ja heidän alihankkijoidensa tuloksiin, mutta toisaalta eksponentiaalisesti kasvaneet kulutusluvut ovat vaikutuksiltaan käänteisiä kestävän kehityksen viitekehyksessä. Symbolisen kehyksen erityisryhmän muodostavat erityistä tulkintaa tai keskittymistä vaativat mainokset. Tällaiset mainokset esittävät kuvia, jotka eivät liity juuri mainostettuun hyö-dykkeeseen tai niiden viesti on erityisen sekava. Myös tapaukset, joissa mainos rakentuu ainoastaan kuvan tai kuvien varaan on tunnistettavissa mainoksiksi juuri symbolisen kehyksen kautta. Symbolisen kehyksen erityistapaukset ovat kuitenkin varsin harvinaisia, ja yleensä myös kaupallisesti kannattamattomia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että pelkän kuvan varaan rakennetut mainokset herättävät vähemmän mielenkiintoa ja sitoutumista hyödykkeeseen kuin kuvan ja tekstin yhdistelmän sisältävät mainokset (esim. Ogilvy 1983). Toisaalta vaikeasti lähestyttävät ja hankalasti ymmärrettävät mainokset ovat luonteeltaan dikotomisia: ne saattavat jäädä kokonaan huomioitta liian haastavaa päättelyä vaativina tai sitten herättää suurtakin kiinnostusta sopivan haastavina ajatusleikkeinä. 104

7 Persoonallinen kehys Mainonta-aineistossa persoonallinen kehys yleistyy 1990-luvulle tultaessa. Matkapuhelin kuvataan kuluttajalle ja käyttäjälle henkilökohtaisesti tärkeänä ja merkityksellisenä. Persoo-nallisessa kehyksessä viitataan vain kuluttajaan itseensä tai mahdollisesti myös erityisen läheisiin ihmissuhteisiin. Persoonallinen kehys operoi siis lähinnä yksityisellä vapaaajan kentällä. Persoonallisessa kehyksessä esitettävä mainonta on vahvasti sidoksissa kuluttajan yksityisyy-teen ja vapaa-ajan toimintoihin. Mainokset kehottavat kuluttajaa muuttamaan elämäänsä viihdyttävämmäksi ja mukavammaksi uuden matkapuhelimen tarjoamien ominaisuuksien kautta. Persoonallisessa kehyksessä mainonta on rakennettu ilmentämään ja tukemaan kuluttajan persoonallisuutta sekä erilaisia elämäntyylejä. Mainonta pyrkii puhuttelemaan tarkalla segmentoinnilla eroteltuja kuluttajia heidän elämäntyyleille sopivin argumentein. Tämä on hieman ristiriitaista, sillä saman segmentin sisällä jokainen kuluttaja on kuitenkin erilainen. Silloin, kun mainostajat tavoittelevat koko segmenttiä on mainoksissa esitetyt elämätyylit rakennettu jonkin laajemman kokonaisuuden, kuten harrastuksen tai kuluttajaryh-mälle tärkeän tapahtuman ympärille. Persoonallisessa kehyksessä mainokset pyrkivät viittaamaan suoraan kuluttajalle tärkeisiin asioihin, harrastuksiin ja positiivisista elämäntilanteista nouseviin kokemuksiin. Nokian mainoksessa nuori mies laskettelee vauhdikkaasti ja samalla teksti Se on siellä. viittaa housun taskussa olevaan puhelimeen (TM 7/2002, 116). Motorolan mainoksessa taas nuori nainen katsoo suoraan lukijaa mainostekstin kehottaessa soittamaan hänelle - Soita minulle. (TM 9/1999, 86). Persoonalliseen kehykseen liittyy voimakkaasti myös kuluttajan makuun ja mieltymys- sekä kiinnostuskohteisiin viittaaminen. Mainoksissa esiintyvät niin henkilökohtainen viihdyttävyys, erottautuminen kuin taidekin persoonallisuuden osoittamisen välineinä: Tee elämästäsi jännittävämpää! Joten se ei ainoastaan pidä elämääsi järjestyksessä, vaan myös huolehtii viihtyvyydestäsi. Itse asiassa, se on ainoa mitä tarvitset. (TM 8/2003, 105) Jokaisella on oma soundi [soittoäänestä]. Äänitä se. (TM 18/2002, 41) Tiedäthän miten ärsyttävää on, kun makaat sohvalla nauttimassa mielimusiikistasi ja puhelin soi. No, nyt voit kokea saman missä tahansa![mp3-soitin puhelimessa] (TM 11/2001, 85) Jotkut erottuvat massasta tehokkaasti. (TM 10/1997, 37) Taiteen ansiosta puhelimesi on kauniimpi (TM 19/1995) Persoonallisessa kehyksessä korostuvat edelleen yksilötasolla ymmärrettävä tyylikkyys ja samalla toisista erottautuminen. Mainonnan representaatiot eivät esitä tyylikkyyttä universaa-lina ominaisuutena vaan enemmänkin persoonallisuudesta nousevana tekijänä, jonka kuluttaja itse määrittelee näin mainostaja välttyy ottamasta kantaa makuasioihin. Osin tästä johtuen sekä kuluttajan että puhelimen tyylikkyyttä korostetaan yksilöllisten 105

8 tarpeiden ja halujen tasolla. Kyse on mainosargumentaation kannalta siitä haluaako kuluttaja olla tyylikäs. Tyylikkyys konkretisoituu tässä kontekstissa juuri tyylikkääksi luonnehditun matkapuhelimen kautta. Sosiaalinen kehys Sosiaalinen kehys poikkeaa persoonallisesta esittämällä mainoksen tapahtumat osana sosiaalista kontekstia ja julkista kenttää. Sosiaalinen kehys mainonnan ymmärrettäväksi tekemisessä alkaa yleistyä vasta luvun alusta samalla, kun puhelimien teknologisten funktioiden korostaminen ja rationaalinen diskurssi saavat rinnalleen kuluttajan sekä käyttäjän representaatioita. Samaan aikaan sijoittuu GSM:n tulo markkinoille. Tällöin ei enää korostu mitä puhelin sisältää tai mitä se hyödykkeenä voi tehdä, vaan mitä kuluttaja voi tehdä puhelimen avulla mainonnassa puhelimen itsessään sisältämä statusarvo muuttuu hiljalleen käyttöarvon ja edelleen arjen sosiaalisten suhteiden representoimisen suuntaan. Sosiaalinen kehys antaa puitteet mainonnalle kuvata erilaisia elämäntapoja sosiaalisissa yhteyksissä. Yleisintä on kuvata kuluttajia tai yleisemmin nuoria ihmisiä tekemässä jotakin yhdessä. Esimerkiksi Siemens mainosti puhelimeensa helposti ladattavia sovelluksia iloisten nuorten muodostamalla positiivisella mielikuvalla (TM 13/2002, 31). Näin matkapuhelin esitetään sosiaalisten suhteiden solmimisen mahdollistavana välineenä ja lähes välttämättömä-nä muodostettujen suhteiden ylläpitämisessä. Sosiaalisten suhteiden ylläpito hoituu luonnolli-sesti olematta kuitenkaan läsnä itse sosiaalisissa tilanteissa matkapuhelimen avulla kuluttaja voi luoda sosiaalisen tilanteen missä ja milloin vain haluaa. Sosiaalisessa kehyksessä kuvattu toiminta on osin vapautunut rationalistisesta ajattelusta samalla, kun mainosrepresentaatioissa ollaan yhä useammin vapaa-aikaan sijoittuvassa kentässä. Sosiaalinen toiminta on kuvattu usein ei-rationaalisena, jolloin esimerkiksi tunteet ja erityisesti tunnelmat voidaan välittää sellaisenaan ja mielijohteesta muille samaan sosiaaliseen verkostoon kuuluville. Tunteita voidaan osoittaa ja jakaa matkapuhelimen avulla ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin sosiaalisen kehyksen puitteissa viestijän tarkoituksena on välittää omia tunnelmia ulospäin toisille ihmisille. Persoonallisessa kehyksessä taas representaatiot keskittyivät lähes yksinomaan matkapuhelimen omistajan tai käyttäjän yksityiseen kenttään. Sosiaalisen kehyksen kautta merkityksensä saavat mainokset liittyvät usein tunteiden osoittamiseen, yhteisöllisyyteen ja yhdessätekemisen: Vieraat ovat vain ystäviä, joita et vielä tunne. (TM 5/1998, 62-63) Joskus tarvitaan ripaus rohkaisua ja tukea. Joskus pikku potkua takamuksille. Joskus taas riittää, että keräännytään matkapuhelimen ääreen. (TM 17/2001, 73) Nokia antaa enemmän tilaa tunteille. (TM 5/1992, 96) Mainosten sosiaalinen ulottuvuus on usein sidottu puhelimen ominaisuuksiin, jolloin puhelin näyttäytyy sosiaalisten tilanteiden 106

9 mahdollistajana. Toisaalta sosiaalisen kehyksen yhteydessä esiintyy myös mainoksia, joissa kuvataan sosiaalista tilannetta, mutta itse puhelin on vain sivuosassa. Tällaisissa tapauksissa sosiaaliseen kehykseen liittyy myös symbolisen kehyksen ominaisuuksia. Sosiaaliseen kehykseen liittyy myös kollektiivisen vastuun korostuminen. Esimerkiksi äänetöntä hälytystoimintoa (TM 10/1998, 27) ja parempaa liikenneturvallisuutta (TM 20/1989, 70) mainostettiin korostamalla kanssaihmisten huomioimista. Tässä yhteydessä sosiaalinen kehys toimii enemmän kontrolloivana ja normittavana samalla, kun mainos representoi matkapuhelimen uusista ominaisuuksista. Lopuksi sosiaaliseen kehykseen näyttää olevan sisäänrakentuneena käsitys sosiaalisuuden positiivisesta vaikutuksesta. Mainonta representoi selkeästi, että hyvien yhteyksien kautta parantuvat poikkeuksetta myös kuluttajan sosiaalinen asema ja imago. YHTEENVETO Artikkelissa käsiteltiin matkapuhelinmainonnan representaatioiden kautta muodostuvia mediakehyksiä. Kehysten muodostamiseen käytettiin Erving Goffmanin kehysanalyysia sekä heuristisena apuvälineenä että metodologisena viitekehyksenä. Mediakehysten tarkoituksena on selventää mitä mainoksissa tapahtuu ja mitkä tekijät muodostavat niistä ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Toisin sanoen mediakehykset pyrkivät osoittamaan yleisellä tasolla kulutta-jille mahdollisia tapoja ymmärtää matkapuhelinmainontaa. Samalla kehykset kuvaavat mai-nonnan kannalta tärkeiksi koettuja asioita sekä matkapuhelimiin liitettyjä representaatioita. Kehykset osoittavat myös kulttuurisesti merkittäviä tekijöitä ja tapoja käsitellä sekä esittää suostuttelevaa joukkoviestintää. Analyysin tuloksina muodostettiin artikkelissa lähemmin esitetyt viisi mediakehystä: (1.) hallinnan, (2.) taloudellis-teknisten käytäntöjen, (3.) symbolinen, (4) persoonallinen ja (5.) sosiaalinen kehys. Kuviossa 1. esitetään kehysten asemoituminen jatkumoille työ/vapaa-aika sekä yksityisyys/julkisuus. Todellisuudessa kehysten rajat eivät ole kovinkaan jyrkkiä, ja rajakäyntejä kehysten välillä esiintyy. Kuviosta saa myös karkean käsityksen kehysten suhteista. Hallinnan kehys operoi selkeästi yksityisellä kentällä, mutta 1990-luvulle tultaessa pelkän työn hallinta alkaa saada rinnalleen vapaa-aikaan liittyviä representaatioita. Myöhemmin mainontaan tulee mukaan myös arkisten asioiden hallinnasta nousevia kysymyksenasetteluita. Taloudellisteknologisten käytäntöjen kehys on taas universaali ja persoonaton. Nämä informoivat mainokset esittävät kaikille neutraaleita teknisiä asioita usein vielä työn kontekstissa. Tosin teknologisten ominaisuuksien esittäminen on valunut myös osiksi muiden kehysten sivurepresentaatioita. Symbolisessa kehyksessä tapahtuvat mainonnan vertautumiset, syvemmät merkitykset ja mainontaan sisäänrakennetut koukut, jotka vaativat erityistä tulkintaa. Symbolisessa kehyksessä ei hallinnalla, teknologialla, henkilökohtaisilla merkityksillä tai sosiaalisilla tilanteilla ole keskeistä merkitystä. Kuluttajien huomion kiinnittävät monimerkitykselliset viestit, jotka ovat usein irrelevantteja mainostetun hyödykkeen kannalta. Persoonallinen kehys korostaa kuluttajalle itselleen merkityksellisiä tekijöitä, 107

10 jolloin vapaa-aika ja yksityisyys korostuvat tämän kehystyypin mainoksissa. Lopulta sosiaalinen kehys muodostuu yhdessä-tekemisen ympärille: vapaa-ajan rennot ympäristöt ja julkisesti avoimet tilanteet korostuvat. Liitteessä 1. on esitetty esimerkkimainokset kustakin kehyksestä kuvion 1. mukaisessa järjestyksessä. YKSITYINEN Hallinnan kehys TYÖ Hallinnan kehys ARKI Hallinnan kehys VAPAA-AIKA TYÖ Persoonallinen kehys VAPAA-AIKA Symbolinen Taloudellis- kehys teknologinen Sosiaalinen kehys JULKINEN KUVIO 1. Mainonnan mediakehysten sijoittuminen jatkumoille työ/vapaa-aika ja julkisuus/yksityisyys. Historiallisessa kontekstissa taloudellis-teknologinen kehys yhdessä työn hallinnan kanssa dominoi suvereenisti 1980-luvun alun matkapuhelinmainontaa - aikaa jolloin matkapuhelin oli kaikin tavoin uutuus ja status-symboli sanan varsinaisessa merkityksessä. Näitä kehyksiä käytetään erityisesti silloin, kun uutta teknologiaa esitetään ensimmäisiä kertoja kuluttajille (esim. NMT- ja GSM-teknologiat, WAP). Tämä ei tosin enää päde 3G-tekniikkaan. Kolman-nen sukupolven teknologiasta käyty useampivuotinen ja ajoittain sangen voimakaskin media-keskustelu lupakilpailuineen ja taloudellisine tappioineen lienee esittänyt kuluttajille tarpeeksi informaatiota tästä uudesta teknologiasta. Persoonallisen kehyksen käyttö yleistyy 1990-luvun alusta, kun matkapuhelinverkon kattavuuden kautta kuuluvuusalueet moninkertaistuivat, laitteiden fyysinen koko pieneni, uusi GSM-teknologia yleistyi ja puheluiden sekä puhelimien hinnat alentuivat kuluttajien saavutettaviin. Nämä ovat samalla tekijöitä, jotka toivat matkapuhelimet lopullisesti tavallis-ten kuluttajien ulottuville. Sosiaalinen ulottuvuus voimistuu 1990-luvun puolivälin jälkeen niin ikään uusien sovellutusten (pelit, kuvat, videot, ryhmäviestit yms.) tullessa markkinoille ja edelleen 108

11 yleistyessä. Sosiaalisessa kehyksessä tunteiden jakaminen, ryhmien roolit ja yhteisöllisyys korostuvat. Symbolinen kehys tulee mukaan myös suhteellisen varhaisessa vaiheessa 1980-luvun puolivälissä, jolloin esimerkiksi auton ja puhelimen tai veneen ja puhelimen vertaukset yleistyvät. Symbolisessa kehyksessä tuotetut representaatiot muuttuvat abstraktimmalle tasolle ja useampia merkityksiä sekä huumoria sisältäviksi 2000-luvulle tultaessa. Kehykset eivät sulje toisiaan pois vaan aina uuden kehyksen ilmaantuessa mainon-taan laajentuvat samalla asioista ja hyödykkeistä mahdollisesti käytettävät representaatiot. Esimerkiksi teknologisia ominaisuuksia esitetään 2000-luvulla yhä edelleen, mutta vähenevässä määrin mainosten päärepresentaatioissa. Tämä havainto on linjassa mainonnan historiallisen kehittymisen kanssa, jonka mukaan mainonnan monimuotoisuus lisääntyy hyödykeryhmän kehittymisen mukana (Leiss et al. 1997, ). Tätä korostaa myös markkinointiviestinnän strateginen rooli hyödykepromootioissa mainonnan on oltava pitkä-jänteistä toimintaa, joka tähtää viimekädessä myös brandin vahvistamiseen. Tästä johtuen mainonnan representaatiot hakevat perustansa osin mainostettavan hyödykkeen historiasta ja jo aiemmin luoduista merkityksistä. Matkapuhelimilla tämä mainonnan kehittyminen tapahtui noin 20 vuodessa kun, samantyyppinen kehityskaari kuljettiin esimerkiksi automainonnassa reilussa 100 vuodessa. Toisaalta vastaava analogia on löydettävissä osittain myös hyödyke-muotoilun kehittymisen kentästä, kuten Karjalaisen (2004) tuore väitöskirja seikkaperäisesti osoittaa. Lopuksi voidaan todeta, että aineistona käytettyjen matkapuhelinmainosten maailma tai kapitalistinen realismi rakentuu asioiden hallinnan, taloudellisten sekä teknologisten argumenttien, symbolisten merkitysten, kuluttajien persoonallisuuden korostamisen sekä laajasti ymmärrettynä myös sosiaalisten kontekstien hyperrealistiselle kuvaamiselle. Mene-mättä syvemmällä ideologiseen keskusteluun voitaneen kuitenkin todeta, että tämä realismin laji on vahvasti markkinatalouden insentiivien kyllästämää ja samalla vahva osa länsimaalai-sen kulutuskulttuurin läpäisemää barthesilaista myyttiä. 109

12 LIITE 1. ESIMERKKEJÄ MATKAPUHELINMAINONNAN MEDIAKEHYKSISTÄ KIRJOITTAJA 110

13 LÄHTEET Burns, T Erving Goffman. New York: Routledge. Goffman, E Gender Advertisements. New York: Harper Row. Goffman, E [1974]. Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. New York: North-eastern University Press. Goldman, R Reading Ads Socially. London: Routledge. Karjalainen, T-M Semantic Transformation In Design. Communicating Strategic Brand Identity Through Product Design References. Academic Dissertation, Publication series of the University of Art and Design Helsinki A48. Jyväskylä: Gummerus. Leiss, W., Kline, S. & Jhally, S Social Communication in Advertising. Persons, Products & Images of Well-Being. London: Routledge. Manning, P Erving Goffman and Modern Sociology. Stanford, CA: Stanford University Press. Ogilvy. D Ogilvy on Advertising. London: Orbis. Pantzar, M Kuinka Teknologia kesytetään. Kulutuksen tieteestä kulutuksen taiteeseen. Helsinki: Tammi. Pantzar, M Tulevaisuuden koti. Arjen tarpeita keksimässä. Helsinki: Otava. Schudson, M Advertising, The Uneasy Persuasion. Its Dubious Impact on American Society. New York: Basic Books. Williamson, J Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising. London: Marion Boyars Publishing. KIRJOITTAJA Toni Ryynänen on kuluttajaekonomisti ja toimii tutkijana Taideteollisen korkeakoulun muotoilun osastolla, Hämeentie 135 C, Helsinki Ryynänen valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston taloustieteen laitokselle työnimikkeellä Muotoilun ja muotoilijoiden representaatiot joukkoviestinnässä. 111

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus 2 Turvallisuuden kokemus ja identiteetti Turvallisuutta ja identiteettiä on kirjallisuudessa käsitelty

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Viestinnän menetelmät I Tekstianalyysi 03.12. 2008 Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Tekstintutkimuksen konstruktivistinen lähtl htökohta Sosiaalinen konstruktivismi -> > todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle?

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? TUTKA 15.5.2014 Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos jari.ojala@jyu.fi Suomen yliopistojen julkaisut 2011-2012 Kaikki

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~

~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~ ~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~ ETEENPÄIN- EVÄITÄ TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTIIN EVÄITÄ TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTIIN Melina Kivioja Anneliina Peltomaa SISÄLLYS 1 LUKIJALLE 2 ARVOSTA JA TUE 3 ANNA HYVÄN KIERTÄÄ 4

Lisätiedot

TEHTÄVÄEHDOTUKSIA. Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille

TEHTÄVÄEHDOTUKSIA. Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille TEHTÄVÄEHDOTUKSIA Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille 1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. 2. Kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle. 3. Tee kartta kirjan tapahtumapaikoista. 4. Piirrä

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

FT Henna Makkonen-Craig Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2. 3.8.2011

FT Henna Makkonen-Craig Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2. 3.8.2011 FT Henna Makkonen-Craig Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2. 3.8.2011 Esityksen rakenne Johdannoksi Tekstilajin eli genren määrittelyä Millaisin eri tavoin tekstilajia voidaan tutkia? Millaisista

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopisto Myynnin ennakointikamari 10.11.2015 Kulutuksen nykytila ja trendit Mikä on iän ja sukupolven merkitys

Lisätiedot

MAPOLIS toisenlainen etnografia

MAPOLIS toisenlainen etnografia MAPOLIS toisenlainen etnografia MAPOLIS ELETYN MAAILMAN TUTKIMUSMENETELMÄ LÄHTÖKOHTIA Maailmassa oleminen on yksilöllistä elettynä tilana maailma on jokaiselle ihmiselle omanlaisensa Arkiset kokemukset,

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Ruma merkitys. Tommi Nieminen. XLII Kielitieteen päivät. Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite. tommi.nieminen@uef.fi. Itä-Suomen yliopisto ...

Ruma merkitys. Tommi Nieminen. XLII Kielitieteen päivät. Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite. tommi.nieminen@uef.fi. Itä-Suomen yliopisto ... Ruma merkitys Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite Tommi Nieminen tomminieminen@ueffi Itä-Suomen yliopisto XLII Kielitieteen päivät 21 23 toukokuuta 2015, Vaasa Merkitys, subst lingvistisen merkityksen

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio. Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto.

Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio. Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto. Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto Ohjelma Mikä on innovaatio? Innovaation omaksuminen Innovaation yleistyminen

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Mitä on tieteellinen tutkimus? Rationaalisuuteen pyrkivää havainnointia ja

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO Mobiilimainonta 2016 Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? 1 InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO 1 Mobiilin käyttö ja tavoitettavuus 2 Älypuhelimen penetraatio hipoo deskaria DESKTOP 88% 89% 89%

Lisätiedot

Evantia 360 Teen Start -taulusto

Evantia 360 Teen Start -taulusto Evantia 360 Teen Start -taulusto Evan%a360 Teen Start - taulusto on suunniteltu nuorten ja nuorten aikuisten sekä joissain tapauksissa myös aikuisten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA

LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA LASTEN KERTOMUKSIA PÄIVÄHOIDON ARJESTA Varhaiskasvatusjohdon päivä 15.52014 Eila Estola 1 Kaksi tutkimushanketta TELL I S - H A N K E (2010-2013) - Lapset kertovat hyvinvoinnistaan kuka kuuntelee? Kohdistuu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Facebook Facebook Hyödyt Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Haitat Moni mieltää vapaa-ajan viettopaikaksi Sivustojen

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa III: Tekninen raportointi Sisältö Raportoinnin ABC: Miksi kirjoitan? Mitä kirjoitan? Miten kirjoitan? Muutamia erityisasioita 1 Miksi

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Kuluttajien arvoa luovat käytänteet

Kuluttajien arvoa luovat käytänteet Kuluttajien arvoa luovat käytänteet Case Reino & Aino Elina Leppälä (FM) Tampereen Yliopisto Yhtymäkohdat markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen teoriaan Kuluttajat kanssaluojina => arvo on kuluttajan määrittelemää

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Eero Ropo Tampereen yliopisto Identiteetin rakentuminen koulukasvatuksessa Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kouluopetus ei vahvista optimaalisella

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Kohti parasta kuntatalouden kehitystä? Kuntaliitokset ja kuntien talouskehitys ARTTUtutkimusohjelman

Kohti parasta kuntatalouden kehitystä? Kuntaliitokset ja kuntien talouskehitys ARTTUtutkimusohjelman Kohti parasta kuntatalouden kehitystä? Kuntaliitokset ja kuntien talouskehitys ARTTUtutkimusohjelman valossa Jarmo Vakkuri, professori Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu 050-318 6042, jarmo.vakkuri@uta.fi

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Miikka Salavuo Turku 26.4.2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005 Tutkimus-, kehittämis- & koulutustehtävissä (JY

Lisätiedot

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet.

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Coachingin tavoitteena on asiakkaan parempi itsetuntemus sekä asiakkaan

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi 1. Mitä Robert sanoi, ymmärrykseni mukaan 2. Kommenttieni tausta, osin samanlaisessa

Lisätiedot

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta Luennon aiheet Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta 1 Voiko kuluttajan käyttäytymistä opiskellessa hyötyä myös b2b-markkinoilla? Voiko teorioita (esim.

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

Kuohuva 1920-luku. Opistotalo Helsinginsali, Helsinginkatu 26, 4. krs. Keskiviikkoisin klo FM Jussi Tuovinen

Kuohuva 1920-luku. Opistotalo Helsinginsali, Helsinginkatu 26, 4. krs. Keskiviikkoisin klo FM Jussi Tuovinen Kuohuva 1920-luku Opistotalo Helsinginsali, Helsinginkatu 26, 4. krs. Keskiviikkoisin klo 16.45 18.15 FM Jussi Tuovinen Luentosarjan ohjelma 1. 9.9. Sodasta toipuminen ja uusi maailmanpoliittinen tilanne

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot